Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 005354 14099002 na godz. na dobę w sumie
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski - książka
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-755-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Takiej książki jeszcze nie wydano!

Prócz dokumentacji technicznej, na towarzyszącym publikacji CD-ROM-ie znalazła się produkcyjna baza danych -- gotowa do użycia. Na przykładzie programu obsługi gabinetu lekarskiego będziesz mógł zbudować każdy rodzaj aplikacji, który ma służyć na wielu stanowiskach i praktycznie w każdej dziedzinie życia. Przekonaj się, że MS Access nie jest trudny, a tworzenie aplikacji bajecznie proste.

Od Czytelnika nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza informatyczna, w szczególności umiejętność projektowania i programowania baz danych. Tym, co odróżnia tę książkę od innych pozycji poświęconych tematyce bazodanowej, jest brak -- z konieczności -- ogólnych uwag teoretycznych i skupienie się na dokładnym opisaniu całego procesu tworzenia jednej, konkretnej bazy danych. Autor wraz z Czytelnikiem utworzą kompletną i funkcjonalną bazę danych, przy okazji omawiając i ćwicząc umiejętności niezbędne dla administratora baz danych.

Te i inne frapujące Cię do tej pory pytania znalazły wreszcie odpowiedź. Jeśli zatem masz dość poznawania interfejsu użytkownika i chcesz poznać budowanie aplikacji bazodanowych w praktyce -- nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko przeczytać tę książkę.

Publikacja jest wręcz na wagę złota dla wszystkich posiadaczy gabinetów lekarskich. Miast wydawać fortunę na zakup skomplikowanego oprogramowania, zakupić należy tylko jeden egzemplarz książki, aby móc używać bazy na kilku komputerach w jednej firmie (skrócona wielostanowiskowa umowa licencyjna).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski Autor: Marcin Szeliga ISBN: 83-7197-755-7 Format: B5, stron: 142 Zawiera CD-ROM Takiej ksi„¿ki jeszcze nie wydano! Pr(cid:243)cz dokumentacji technicznej, na towarzysz„cym publikacji CD-ROM-ie znalaz‡a siŒ produkcyjna baza danych -- gotowa do u¿ycia. Na przyk‡adzie programu obs‡ugi gabinetu lekarskiego bŒdziesz m(cid:243)g‡ zbudowa(cid:230) ka¿dy rodzaj aplikacji, kt(cid:243)ry ma s‡u¿y(cid:230) na wielu stanowiskach i praktycznie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przekonaj siŒ, ¿e MS Access nie jest trudny, a tworzenie aplikacji bajecznie proste. Od Czytelnika nie jest wymagana ¿adna wcze(cid:156)niejsza wiedza informatyczna, w(cid:160) szczeg(cid:243)lno(cid:156)ci umiejŒtno(cid:156)(cid:230) projektowania i programowania baz danych. Tym,(cid:160) co(cid:160) odr(cid:243)¿nia tŒ ksi„¿kŒ od innych pozycji po(cid:156)wiŒconych tematyce bazodanowej, jest brak (cid:151) z konieczno(cid:156)ci (cid:151)og(cid:243)lnych uwag teoretycznych i skupienie siŒ na dok‡adnym opisaniu ca‡ego procesu tworzenia jednej, konkretnej bazy danych. Autor wraz z(cid:160) Czytelnikiem utworz„ kompletn„ i funkcjonaln„ bazŒ danych, przy okazji omawiaj„c i(cid:160) (cid:230)wicz„c umiejŒtno(cid:156)ci niezbŒdne dla administratora baz danych. Jak powstaje baza danych? Jak programowa(cid:230) bazŒ danych? Jak unika(cid:230) problem(cid:243)w zwi„zanych z u¿ytkowanie bazy danych? Te i inne frapuj„ce CiŒ do tej pory pytania znalaz‡y wreszcie odpowied(cid:159). Je(cid:156)li zatem masz do(cid:156)(cid:230) poznawania interfejsu u¿ytkownika i chcesz pozna(cid:230) budowanie aplikacji bazodanowych w praktyce -- nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko przeczyta(cid:230) tŒ ksi„¿kŒ. Publikacja jest wrŒcz na wagŒ z‡ota dla wszystkich posiadaczy gabinet(cid:243)w lekarskich. Miast wydawa(cid:230) fortunŒ na zakup skomplikowanego oprogramowania, zakupi(cid:230) nale¿y tylko jeden egzemplarz ksi„¿ki, aby m(cid:243)c u¿ywa(cid:230) bazy na kilku komputerach w jednej firmie (skr(cid:243)cona wielostanowiskowa umowa licencyjna). Wstęp...................................................z............................................9 Jak powstaje baza danych? ...................................................j.............................................9 Projektowanie bazy danych ...................................................j....................................10 Programowanie bazy danych...................................................j..................................10 Organizacja książki...................................................j...................................................j....11 Dla kogo przeznaczona jest ta książka?...................................................j........................11 Czlć I Projektowanie bazy danych ............................................13 Rozdział 1. Wprowadzenie do SZBD Access ...................................................z...15 Instalacja ...................................................j...................................................j....................15 Wymagania sprzętowe...................................................j............................................15 Instalacja programu ...................................................j................................................16 Weryfikacja instalacji ...................................................j...................................................j19 Korzystanie z przykładowej bazy danych...................................................j.....................20 Rozdział 2. Porzdkowanie danych ...................................................z.................21 Modelowanie świata ...................................................j...................................................j..21 Relacyjny model bazy danych ...................................................j......................................22 Grupowanie danych ...................................................j................................................23 Diagramy związków E/R...................................................j........................................24 Wyodrębnianie danych elementarnych...................................................j...................25 Zbieranie danych...................................................j...................................................j........25 Dane opisujące lekarzy ...................................................j...........................................26 Dane opisujące pacjentów ...................................................j......................................27 Dane opisujące recepty ...................................................j...........................................28 Dane opisujące wizyty...................................................j............................................28 Określanie typów danych...................................................j..............................................29 Tworzenie diagramu związków E/R ...................................................j.............................30 Zależności funkcyjne ...................................................j..............................................31 Związki pomiędzy obiektami ...................................................j.................................31 Rozdział 3. Implementacja modelu E/R...................................................z............35 Utworzenie pustej bazy danych ...................................................j....................................35 Tworzenie tabel słownikowych ...................................................j....................................35 Konwencje nazewnicze ...................................................j..........................................38 Definicje pozostałych tabel słownikowych ...................................................j............39 Tworzenie tabel nadrzędnych ...................................................j.......................................40 Definicje pozostałych tabel nadrzędnych ...................................................j...............42 Określanie związków pomiędzy tabelami...................................................j.....................44 6 Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski Rozdział 4. Modyfikowanie danych ...................................................z.................47 Wprowadzanie danych...................................................j..................................................47 Przykładowe dane bazy Gabinet...................................................j.............................48 Tworzenie kwerend...................................................j...................................................j....51 Wybór tabel źródłowych kwerend...................................................j..........................53 Lista kwerend...................................................j...................................................j.......54 Rozdział 5. Strukturalny język zapyta. ...................................................z............63 Wybieranie kolumn z pojedynczej tabeli...................................................j......................63 Wyrażenia arytmetyczne ...................................................j........................................64 Aliasy...................................................j...................................................j...................64 Literały...................................................j...................................................j.................64 Łączenie kolumn...................................................j...................................................j..65 Eliminacja duplikatów ...................................................j............................................65 Porządkowanie danych ...................................................j...........................................66 Wybieranie wierszy z tabeli...................................................j..........................................66 Operatory logiczne...................................................j..................................................66 Operatory języka SQL ...................................................j............................................67 Wybieranie danych z wielu tabel ...................................................j..................................68 Złączenie równościowe ...................................................j..........................................68 Grupowanie danych ...................................................j...................................................j...69 Klauzula GROUP BY...................................................j.............................................70 Klauzula HAVING ...................................................j.................................................70 Podzapytania ...................................................j...................................................j..............71 Czlć II Programowanie bazy danych ...........................................73 Rozdział 6. Architektura SZBD Access ...................................................z...........75 Programowanie zorientowane obiektowo...................................................j.....................75 Projekt struktury aplikacji...................................................j.......................................76 Środowisko Jet ...................................................j...................................................j...........77 Obiekt specjalny DoCmd i jego metody...................................................j.................78 Edytor Visual Basic ...................................................j...................................................j...79 Rozdział 7. Tworzenie formularzy ...................................................z....................81 Tworzenie formularza przeznaczonego do wprowadzania danych .................................81 Tworzenie pozostałych formularzy przeznaczonych do wprowadzania danych .............87 Tworzenie formularza przeznaczonego do edycji danych...............................................91 Tworzenie pozostałych formularzy przeznaczonych do edycji danych...........................93 Rozdział 8. Tworzenie raportów ...................................................z......................97 Tworzenie raportu pobierającego dane z kwerendy ...................................................j.....97 Grupowanie danych w raportach ...................................................j................................100 Zagnieżdżanie grup danych ...................................................j..................................101 Dodawanie podsumowań...................................................j......................................102 Tworzenie raportu pobierającego dane z tabel ...................................................j...........104 Raport zbiorczy...................................................j...................................................j..104 Raport zawierający dane o wybranym pacjencie...................................................j..105 Rozdział 9. Visual Basic dla aplikacji...................................................z............107 Funkcje i podprogramy ...................................................j...............................................107 Deklarowanie i wywoływanie funkcji ...................................................j..................107 Deklarowanie i wywoływanie podprogramów...................................................j.....108 Instrukcja MsgBox...................................................j...................................................j...108 Spis treści 7 Obsługa błędów ...................................................j...................................................j.......109 Instrukcja On Error GoTo...................................................j.....................................109 Instrukcja On Error GoTo 0...................................................j..................................110 Instrukcja On Error Resume Next ...................................................j........................110 Instrukcja Resume ...................................................j................................................110 Instrukcje sterujące ...................................................j...................................................j..110 Instrukcja If...Then ...................................................j...............................................110 Instrukcja Select Case...................................................j...........................................111 Pętla For...Next ...................................................j...................................................j..111 Formularz autostart ...................................................j...................................................j..112 Formularz Edycja danych użytkownika...................................................j......................114 Formularz Panel sterowania...................................................j........................................114 Formularz Kopia zapasowa...................................................j.........................................117 Czlć III Korzystanie z bazy danych ............................................121 Rozdział 10. Konfiguracja bazy danych ...................................................z...........123 Konfiguracja SZBD Access...................................................j........................................123 Konfiguracja bazy danych Gabinet...................................................j.............................124 Przygotowanie środowiska sieciowego ...................................................j................124 Połączenie klientów z bazą...................................................j...................................126 Konfiguracja środowiska użytkownika...................................................j.......................128 Rozdział 11. Podręcznik urytkownika ...................................................z.............131 Praca z programem...................................................j...................................................j...131 Dodawanie danych...................................................j................................................132 Edycja, Wyszukiwanie danych...................................................j.............................134 Raporty ...................................................j...................................................j..............136 Polecenia dodatkowe ...................................................j............................................137 Zarządzanie bazą danych...................................................j......................................138 Rozwiązywanie problemów...................................................j........................................138 Jeżeli wyświetlane są komunikaty potwierdzeń... ...................................................j139 Jeżeli zamiast dat pojawia się napis #nazwa?......................................................j....139 Jeżeli okna podglądu raportów są bardzo małe... ...................................................j.139 Jeżeli nie można znaleźć pliku z danymi......................................................j...........139 Jeżeli nie wyświetlają się okna dialogowe Przeglądaj umieszczone na formularzu Kopii zapasowej...................................................j....140 Skrócona wielostanowiskowa umowa licencyjna ................................................141 Recenzja oprogramowania ...................................................z..............................142 Rozdział 8. Raporty są ostatnimi obiektami, które należy dołączyć do aplikacji bazodanowej. Umoż- liwiają one drukowanie oraz grupowanie danych. Proces projektowania raportu przy- pomina tworzenie formularzy: projektant może skorzystać z pomocy kreatora lub sa- memu dobrać wszystkie formanty raportu. Przykładowa aplikacja zawiera kilkanaście raportów różnego typu: są wśród nich raporty grupujące dane według zadanego kryterium, prezentujące dane w postaci kolumn, tabel lub wyjustowanych pól, pobierające dane z tabel lub kwerend oraz raporty zawierające podsumowania. Powodem tej różnorodności jest próba pokazania Czytelnikowi całego zakresu możliwość SZBD Access. Ponieważ utworzenie własnego raportu jest czynno- ścią stosunkowo prostą, Czytelnicy chcący korzystać z przykładowej bazy danych nie powinni mieć kłopotów z przygotowaniem własnych lub ujednoliceniem istniejących raportów. Tworzenie raportu pobierającego dane z kwerendy Jako pierwszy przygotujemy raport zawierający krótkie informacje o liczbie przepisanych leków z poszczególnych grup leków. Ponieważ wszystkie dane, które chcemy umieścić w raporcie znajdują się w widoku grupy_dla_daty, aby przygotować raport, należy: 1. Po wybraniu raportów z listy obiektów SZBD Access wybrać opcję Utwórz raport za pomocą kreatora. Zostanie wyświetlone okno podobne do pokazanego na rysunku 8.1. Z listy dostępnych tabel i kwerend wybąieramy kwerendę grupy_ dla_daty jako kwerendę źródłową dla projektowanego raportu. 2. Wybieramy wszystkie pola kwerendy i naciskamy przycąisk Dalej. 3. W następnym kroku możemy dodać poziomy grupowania danąych w raporcie. Naciskamy przycisk Dalej. 98 Czlć II Programowanie bazy danych Rysunek 8.1. Wybieranie danych źródłowych raportu 4. Kolejnym etapem jest określenie metody sortowania daąnych. Wybieramy sortowanie od największych do najmniejszych wartości ąpola razem leku, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.2. Rysunek 8.2. Porządkowanie danych 5. Następnie określamy układ raportu jako Kolumnowy i styl jako Kompaktowy. Po podaniu tytułu nowo tworzonego raportu kreator koąńczy pracę. Ponieważ utworzony za pomocą kreatora raport nie zawiera danych o zadanym okresie czasu podawanych jako parametr wywołania kwerendy, należy zmodyfikować projekt raportu porządkując istniejące i dodając nowe formaąnty. Definicja kwerendy będącej źródłem danych dla raportu ąwygląda następująco: #$1694+ 2+;+(cid:18)#9(cid:20)6/-/48+ 3(cid:29)#96+//9 ;8+ (cid:20)(cid:20)1694+ / 1694+ .)1694/ .)1694(cid:29) 6/-/48+ / .)/96/-/48+ .)/9(cid:29);8+ .);86/-/48+ .);8  $ $/8;//2 3.+.+8343-83;2. 3.+9.+833q-3;  1694+ 2+;+  #9(cid:20)6/-/48+ 3(cid:29)# Klauzula  ograniczająca ilość danych prezentowanych przez widok do danych z podanego okresu czasu zawiera dwa wyrażenia: Podaj datę początkową oraz Podaj datę końcową. Aby dodać pola zawierające wartości obu parametrów do projektu ra- portu, należy: Rozdział 8. Tworzenie raportów 99 1. Otworzyć raport w widoku Projekt (rysunek 8.3). Rysunek 8.3. Projekt raportu grupy_dla_daty 2. Zmodyfikować tekst etykiety znajdującej się w nagłówkąu raportu na Ilość leków z danej grupy przepisanych. 3. Powiększyć obszar nagłówku raportu tak, aby pod nowo ąutworzoną etykietą znalazło się miejsce na pola tekstowe zawierające wąartość parametrów wywołania kwerendy. 4. Z przybornika wybrać formant Pole tekstowe i umieścić go w sekcji nagłówka formularza. 5. Jako źródło danych pola tekstowego podać wyrażenie Podaj datę początkową. Treść etykiety pola tekstowego ustalamy na od (rysuneką 8.4). Rysunek 8.4. Określenie źródła danych formantów 6. Dodać kolejne pole tekstowe, jako źródło rekordów poądać wyrażenie Podaj datę końcową, a jako treść etykiety słowo .3. 7. Uporządkować formanty przenosząc etykiety Grupa i Liczba leków do sekcji Nagłówek strony. Gotowy projekt raporty przedstawiony jest na rysunkąu 8.5. 100 Rysunek 8.5. Zmodyfikowany raport grupy_dla_daty Czlć II Programowanie bazy danych Grupowanie danych w raportach Dane w raportach mogą zostać pogrupowane względem wspólnych wartości pól. Grupy mogą zostać zdefiniowane za pomocą kreatora raportów (rysunek 8.6) lub dodane do istniejącego projektu raportu poprzez okno Sortowanie i grupowanie (rysunek 8.7). Rysunek 8.6. Grupowanie danych za pomocą kreatora Rysunek 8.7. Grupowanie danych w widoku projektu Rozdział 8. Tworzenie raportów 101 Przykładem raportu grupującego dane jest raport leki_wg_lekarzy. Źródłem danych raportu jest następująca kwerenda: #$/+6 2+;73(cid:18)/ 2+;+(cid:18)#9(cid:20)6/-9/48+ 3(cid:29)#3/9 (cid:20)/+6 ;8+/+6 .)/+6+;8+9 .)/+6+(cid:29) (cid:20)/ 6/-/48+/ .)/96/-/48+ 9.)/9(cid:29) ;8+ .);86/-/48+ .);8  $ $/8;//2 3.+.+8343-83;2. 3.+9.+833q-3;  /+6 2+;73(cid:18)/ 2+;+  #9(cid:20)6/-/48+ 3(cid:29)# W raporcie dane o nazwie i ilości przepisywanych leków powinny zostać pogrupowane według nazwisk lekarzy. W tym celu należy za pomocą kreatora utworzyć nowy raport i na pytanie Czy chcesz dodać jakieś poziomy grupowania? odpowiedzieć zaznaczając pole nazwisko, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.6. Następnie należy uzupełnić nagłówek raportu o pola zawierające wartość parametrów wywołania kwerendy i uporządkować rozmieszczenie formantów na projekcie raportu. Gotowy projekt raportu został pokazany na rysunku 8.8. Rysunek 8.8. Projekt raportu grupującego dane Zagnieżdżanie grup danych Nie ma żadnych ograniczeń związanych z liczbą tworzonych sekcji szczegółów w raporcie. W ramach jednej sekcji można utworzyć kolejną, uzyskując w ten sposób zagnieżdżenia grup danych. Przykładem takiego rozwiązania jest raport 50_ostatnich _wizyt. Dane grupowane są najpierw według nazwiska lekarza, następnie informacje o wizytach przeprowadzonych przez danego lekarza grupowane są według daty wizyty1. Na końcu dla każdej wizyty wyświetlana jest lista procedur zastosowanych podczas danej wizyty. Projekt raportu 50_ostatnich _wizyt przedstawiony jest na rysunku 8.9. 1 Ponieważ podczas jednej wizyty można postawić jednąp diagnozę, na tym poziomie znajdują się również dane o diagnozie. 102 Czlć II Programowanie bazy danych Rysunek 8.9. Zagnieżdżanie grup danych w raporcie Dodawanie podsumowa(cid:21) Skoro dane prezentowane poprzez raporty zostały pogrupowane, to następnym krokiem powinno być dodanie do raportów podsumowań zliczających np. liczbę rekordów w gru- pie czy sumę pewnych wartości w grupie. SZBD Access umożliwia wykorzystywanie następujących funkcji agregujących (grupowych): Suma, Średnia, Minimum, Maksimum, Policz, OdchStd i Variancja. Podsumowanie (wynik zwracany przez pewną funkcję agregującą) jest jednym z moż- liwych typów wyrażeń, które mogą być dodawane do projektów raportów. Dzięki wyra- żeniom projektant może przekształcać dane pobierane z tabel lub kwerend źródłowych tak, aby zaprezentować je użytkownikowi w sposób baąrdziej przejrzysty. Wyrażenia wyświetlane są z reguły poprzez pola tekstowe. Przy definiowaniu wyra- żenia można posłużyć się Konstruktorem wyrażeń. Utwórzmy raport pacjenci_wg_lekarzy pobierający dane z następującej kwerendy #$/+6 2+;73/+6 3#/+69(cid:18)-3928(cid:20).)4+-/28+(cid:29)# -,+4+-/28=; 78+)/+6)4+-  /+6 2+;73/+6 3  -3928(cid:20).)4+-/28+(cid:29)# Format danych przypomina format danych widoku grupy_dla_daty: w pierwszej ko- lumnie przechowywane są dane o nazwisku i imieniu lekarza, w drugiej obliczona liczba tych pacjentów, którzy przynajmniej raz byli z wizytą u danego lekarza. Jednak raport pacjenci_wg_lekarzy prezentuje dane w postaci tabeli, a dodatkowo w stopce raportu umieścimy pola tekstowe wyświetlające dane sątatystyczne. Rozdział 8. Tworzenie raportów 103 Po rozszerzeniu wielkości stopki raportu należy przenieść do niej z przybornika cztery pola tekstowe. Dwukrotne kliknięcie wywoła okno właściwości danego pola tekstowego. Należy przejść do zakładki Dane i wybrać właściwość Źródło formantu. Następnie wy- wołujemy Konstruktora wyrażeń klikając znajdujący się po prawej stronie przyciską „...”. Okno konstruktora wyrażeń pokazane jest na rysunku 8.ą10. Rysunek 8.10. Konstruktor wyrażeń W górnej części okna znajduje się definiowane wyrażenie, natomiast dolna cześć po- dzielona jest na trzy kolumny: w pierwszej znajduje się lista obiektów bieżącej bazy da- nych, w tym obiektów wbudowanych, środkowa kolumna zawiera listę pól w przy- padku wybrania obiektu lub grup w przypadku wybrania operatorów, stałych lub funkcji. Trzecia kolumna zawiera listę atrybutów wybranego obiektu lub listę wyrażeń należą- cych do wybranej grupy. Załóżmy, że użytkownicy chcieli wiedzieć, nie tylko ilu pacjentów przechodzi do da- nego lekarza, ale również, ilu w sumie pacjentów odąwiedziło gabinet, jaka jest średnia liczba pacjentów przypadających na jednego lekarza2 oraz jakie są: największa i naj- mniejsza liczba pacjentów przypadających na jednego lekarza (ten sam pacjent od- wiedzający różnych lekarzy zostanie policzony jako ąpacjent każdego z lekarzy). Rysunek 8.11. Gotowy projekt raportu pacjenci_wg_lekarzy 2 Ponieważ pacjent może kilkakrotnie przyjść z wizytąp do gabinetu, liczba wizyt (i wszystkie wyrażenia oparte na tej liczbie) prawdopodobnie będpzie zupełnie inna, niż liczba pacjentów. 104 Czlć II Programowanie bazy danych Tworzenie raportu pobierającego dane z tabel Raport zbiorczy Po przygotowaniu poprzednich raportów utworzenie raportu grupującego dane pobierane bezpośrednio z tabel nie powinno sprawić Czytelnikowi problemów. Raport lista_wizyt będzie zawierał podstawowe dane o pacjentach, dacie wizyt, postawionych diagnozach i zastosowanych procedurach. Lista danych źródłowych projektowanego raportu została pokazana na rysunku 8.12. Rysunek 8.12. Dane źródłowe raportu pobieranie z wielu tabel Jeżeli wybierzemy pola z tabeli połączonych poprzez tabelę łączącą, SZBD Access automatycznie do listy tabel źródłowych dołączy tę rtabelę. Skoro raport ma prezentować dane o kolejnych wizytach, należy pogrupować dane według pól tabeli wizyta. Kolejne pytanie Kreatora raportów będzie dotyczyło dodat- kowych poziomów grupowania — wybierzmy pole data zostawiając domyślne usta- wienia Opcji grupowania. W rezultacie dane będą najpierw grupowane według miesiąca wizyty, a następnie według ukrytego pola id_wizyty. Rysunek 8.13. Opcje grupowania raportu lista_wizyt Rozdział 8. Tworzenie raportów 105 Ponieważ liczba danych raportu wyjątkowo duża, odpowiadając na kolejne pytania kre- atora, należy zmienić orientacje raportu z pionowej na poziomą. Po rozmieszczeniu i upo- rządkowaniu formantów projekt raportu jest prawie goątowy. Jako projektant bazy danych musimy liczyć się z tym, że w miarę upływu czasu liczba wizyt pacjentów wprowadzonych do bazy danych będzie na tyle duża, iż raport zawiera- jący dane o wszystkich wizytach liczyć będzie nawet kilka tysięcy stron. Aby nie zmuszać użytkowników do przeglądania takiej liczby danych, należy dodać i włączyć filtr raportu, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.14. Po dodaniu do nagłówka pól tekstowych wyświetlających określony przez użytkownika okres czaąsu raport jest skończony. Rysunek 8.14. Definiowanie filtru raportu Raport zawierajcy dane o wybranym pacjencie Odmianą raportu pobierającego dane z tabel jest raport historia_choroby. Po wybraniu pa- cjenta wyświetlone zostaną podstawowe dane o odbytych przez niego wizytach, uzupeł- nione informacjami o przepisanych lekach. Po pierwsze, musimy umożliwić użytkownikowi wybór pacjenta z listy wszystkich zareje- strowanych pacjentów. Wykorzystamy do tego formularz przeznaczony do edycji danych o pacjencie.3 Po przygotowaniu, za pomocą kreatora, szablonu raportu zmodyfikujemy jego projekt: dane o pacjencie takie jak imię, nazwisko, numer PESEL,ą nazwa ubezpieczyciela i nazwę Kasy chorych przeniesiemy do nagłówka raportu; sekcji Nagłówek strony umieścimy etykiety pozostałych pól danych; dane o wizytach pogrupujemy malejąco według daty wizyąty (jako pierwsze zostaną dane o ostatniej wizycie); w sekcji szczegóły umieścimy pola zawierające dane oą nazwie i dawce przepisanego podczas wizyty leku. Następnie, korzystając z pomocy kreatora, dodamy do ąformularza Edycja danych o pacjencie przycisk polecenia, którego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie podglądu nowo utworzonego raportu. 3 Na formularzu Edycja danych pacjenta znajduje się pole kombi umożliwiające wybór pacjentpa na podstawie jego imienia, nazwiska i numeru PESEL. 106 Rysunek 8.15. Zmodyfikowany projekt raportu Historia_choroby Czlć II Programowanie bazy danych Na końcu należy ograniczyć listę danych wyświetlanych w raporcie do danych o wi- zytach wybranego pacjenta. W tym celu dodamy poniższy kod zdarzenia Przy otwarciu raportu Historia_choroby. 6:+8/#9, /4368)4/2(cid:20)+2-/728/1/6(cid:29) 3. 448/6(cid:18)367/)4+-/28;,/6.)4+-/289+ 2.#9,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: