Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00855 012561 17857535 na godz. na dobę w sumie
Administracja publiczna - zbiór aktów prawnych - ebook/pdf
Administracja publiczna - zbiór aktów prawnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 483
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1433-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> teksty ustaw
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

EDYCJA SĄDOWA zawiera:

Seria EDYCJA SĄDOWA stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów,aplikantów, prawników - praktyków i wszystkich tych, dla których znajomośćobowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy w serii: E DYCJA S ¥DOWA 15. WYDANIE 2010 Kodeks cywilny KC Kodeks postêpowania cywilnegoKPC Kodeks rodzinny i opiekuñczyKRO KSCU Koszty s¹dowe cywilne C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA 9. WYDANIE 2009 Kodeks spó³ek handlowychKSH Krajowy Rejestr S¹dowyKRS MSiGU PrUpN Monitor S¹dowy i Gospodarczy Prawo upad³oœciowe i naprawcze C H BECK . . E DYCJA S ¥DOWA 12. WYDANIE 2010 Kodeks karnyKK KPK KKW KSKU Kodeks postêpowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty s¹dowe karne C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie dr Ewy Skibiñskiej C H BECK . . E DYCJA S ¥DOWA zawiera: E DYCJA S ¥DOWA E DYCJA S ¥DOWA Ÿ artyku³y opatrzone has³ami , które pe³ni¹ rolê wskaŸnika informacyjnego, u³atwiaj¹cego szybk¹ orientacjê w treœci przepisu, najwa¿niejsze akty uzupe³nione o przepisy wykonawcze oraz zwi¹zkowe, z zakresu prawa administracyjnego, Ÿ Ÿ szczegó³owe informacje o zmianach , jakim ulega³y poszczególne przepisy. E S DYCJA ¥DOWA stanowi doskona³¹ pomoc Seria przede wszystkim dla sêdziów, aplikantów, prawników-praktyków, i wszystkich tych, dla których znajomoœæ obowi¹zuj¹cych przepisów stanowi warunek prawid³owego wykonywania zawodu. O D P O W I A D A P O T R Z E B O M S A L I S ¥ D O W E J ISBN 978-83-255-1433-4 A J C A R T S N M D A I I A N Z C I L B U P ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zbiór aktów prawnych 3. WYDANIE Wprowadzenie prof. dr. hab. Janusza Borkowskiego 3. wydanie www.sklep.beck.pl e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 1 4 3 3 4 Cena 59,00 z³ C. H . BECK C H BECK . . EDYCJA SĄDOWA Administracja publiczna Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa administracyjnego: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 19 Twoje Prawo KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 25 Wprowadzenie prof. Janusza Borkowskiego Teksty Ustaw Becka Pod red. Romana Hausera PRAWO ADMINISTRACYJNE, Tom I–II Zbiór Przepisów Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze Zbigniew Leoński MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze Robert Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. EDYCJA DRUGA KodeksSystem Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, wyd. 5 Komentarze Becka Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 10 Duże Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Administracja publiczna Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Administracja publiczna i inne akty prawne 3. wydanie Stan prawny: 19 lutego 2010 r. Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych aktów oraz tytuły artykułów umieszczone w nawia- sach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1433-4 Spis treści . . . . . . . . . Wprowadzenie – Prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 1. Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 85) . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 paździer- nika 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumen- tach oraz w sytuacji ich zniszczenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu z dnia 25 sierp- nia 2006 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1091) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 95 73 1 11 37 67 8. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierp- nia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny od- powiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do prze- twarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 10. Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 297) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 11. Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 V Spis treści 12. Ustawa o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrześ- nia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycz- nia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 16. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku po- wstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej z dnia 13 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- cji w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powsta- łych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania im- prezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodo- wań z dnia 31 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1006) . . . . . . 213 19. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 558) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych za- sad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypo- spolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 347) 233 21. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622) . . . . . . . . . . . . . 237 22. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 779) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1732) . . . . . . . . . . . . . 271 24. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektó- VI Spis treści rych czynności z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 25. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al- koholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 26. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U. 1996, Nr 10, poz. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 27. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestiona- riusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnio- skodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowa- dzenia wywiadu z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1828) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszka- niowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1817) . 339 30. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 31. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z po- mocy społecznej z dnia 29 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 1055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 32. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie progu interwencji socjalnej z dnia 7 października 2005 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 33. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin- nego wywiadu środowiskowego z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 672) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 VII Wprowadzenie Prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski Zbiór przepisów prawnych z serii „Edycja Administracji Publicznej” zawierający akty prawne wybrane z materialnego prawa administra- cyjnego, nawiązuje do serii „Edycja Sądowa” pod względem formy i szaty edytorskiej. Poszczególne przepisy ustaw i rozporządzeń są opatrzone hasłami sygnalizującymi ich treść, przypisy zawierają wia- domości o źródłach zmian prawnych, jest dołączony obszerny indeks rzeczowy i szczegółowy spis treści, które ułatwiają korzystanie ze zbioru i szybkie dotarcie do informacji o poszukiwanych regulacjach prawnych. W zbiorze zamieszczono ustawy i rozporządzenia, wybrane z obszernego materiału legislacyjnego materialnego prawa administra- cyjnego, które są podstawą licznych indywidualnych spraw admini- stracyjnych załatwianych w drodze decyzji administracyjnych przez organy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Dobór aktów prawnych służy ukazaniu zakresu regulacji prawnej dotyczącej pozycji jednostki, jej głównych uprawnień i obowiązków o charakterze osobistym, a także w rozwijaniu aktywno- ści społecznej, ze wskazaniem równocześnie na te regulacje prawne, które wpływają na sferę praw i obowiązków ze względu na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie skutków klęsk ży- wiołowych, jak również na formy wsparcia i pomocy w przełamywaniu trudności życiowych osób dotkniętych uzależnieniami, niedołęstwem lub niedostatkiem. Do zbioru nie włączono przepisów dotyczących po- stępowania, ponieważ jest osobny zbiór serii „Edycja Sądowa” w cało- ści poświęcony przepisom postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w którym udostępniono obszerny zestaw ustaw i rozporządzeń z tej dziedziny. Zbiór przepisów z serii „Edycja Administracji Publicznej” jest ad- resowany do pracowników organów administracji rządowej i pracow- ników organów jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz członków samorządowych kolegiów odwoławczych, ale w równej mierze do sędziów sądów administracyjnych i ich asystentów. Zbiór ten odpowiadać będzie potrzebom osób zamierzających ubiegać się o za- łatwienie ich spraw przez organy administracyjne albo występujących IX Wprowadzenie jako uczestnicy postępowania administracyjnego lub przed sądmi ad- ministracyjnymi, zapewniając wyczerpującą informację o prawie obo- wiązującym w ważnej dziedzinie indywidualnych spraw administra- cyjnych. X Wykaz skrótów Cyfry w nawiasach oznaczają pozycję w spisie treści. AlkoholU . . . . . . . . . Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia- łaniu alkoholizmowi (25) BezpImprezU . . . . . . Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (16) BIPR . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (15) CzynnStrażR . . . . . . . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie za- kresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (24) CzystGmU . . . . . . . . Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- nach (21) ków mieszkaniowych (29) DodatMieszkR . . . . . . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodat- DodatkiU . . . . . . . . . Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (27) DokPaszpR . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszporto- wych oraz trybu postępowania w przypadku ujaw- nienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (6) DokPrzetwDanychR . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwa- rzania danych osobowych oraz warunków tech- nicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpo- wiadać urządzenia i systemy informatyczne słu- żące do przetwarzania danych osobowych (9) EwidLU . . . . . . . . . . Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobi- stych (3) InfPublU . . . . . . . . . . Ustawa o dostępie do informacji publicznej (14) InterwSocjalnaR . . . . Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie progu interwencji socjalnej (32) KlęskaŻywU . . . . . . . Ustawa o stanie klęski żywiołowej (19) ObPolU . . . . . . . . . . . Ustawa o obywatelstwie polskim (1) OchronaDanychU . . . . Ustawa o ochronie danych osobowych (8) OpłataPaszpR . . . . . . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (7) XI Wykaz skrótów PaszpU . . . . . . . . . . . Ustawa o dokumentach paszportowych (5) PomSpołU . . . . . . . . . Ustawa o pomocy społecznej (30) PożImMR . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu instrukcji po- stępowania w przypadku powstania pożaru lub in- nego miejscowego zagrożenia w miejscu i w cza- sie imprezy masowej (17) PrASC . . . . . . . . . . . Prawo o aktach stanu cywilnego (2) PrStow . . . . . . . . . . . Prawo o stowarzyszeniach (11) PrZgrom . . . . . . . . . . Prawo o zgromadzeniach (10) StrażGminnaU . . . . . . Ustawa o strażach gminnych (22) SzkodyR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działa- niami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowa- nia (18) ŚwiadPienR . . . . . . . . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zwe- ryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (31) TytońU . . . . . . . . . . . Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (26) WspółpracaR . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu infor- mowania wojewody o tej współpracy (23) WywŚrodR . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (33) WywŚrodowWzórR . . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spra- wie sposobu przeprowadzania wywiadu środowi- skowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz świadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnio- nego do przeprowadzenia wywiadu (28) ZapobŻywR . . . . . . . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szcze- gółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zapobie- ganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwa- niu (20) XII Wykaz skrótów ZbiórkiPublR . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowa- dzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (13) ZbiórkiPublU . . . . . . Ustawa o zbiórkach publicznych (12) ZmImionU . . . . . . . . Ustawa o zmianie imion i nazwisk (4) XIII ObPolU 1 1. Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) Tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 353)1 (zm.: Dz.U. 2001, Nr 42, poz. 475; 2003, Nr 128, poz. 1175; 2005, Nr 94, poz. 788; 2006, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043; 2007, Nr 120, poz. 818) Spis treści Art. Rozdział 1. Obywatele polscy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–3 Rozdział 2. Nabycie obywatelstwa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–12 Rozdział 3. Utrata obywatelstwa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–15 Rozdział 4. Właściwość organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–18b Rozdział 4a. Rejestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18c–18g Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–21 Rozdział 1. Obywatele polscy Art. 1. [Zakres podmiotowy] W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów. Art. 2. [Zasada wyłączności] Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa. Art. 3. [Związek małżeński] 1. Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą, nie będącą obywatelem polskim, nie powo- duje zmian w obywatelstwie małżonków. 2. Zmiana obywatelstwa jednego z małżonków nie pociąga za sobą zmiany obywatelstwa drugiego małżonka. Rozdział 2. Nabycie obywatelstwa polskiego Art. 4. [Urodzenie] Dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwo pol- skie, gdy: 1) oboje rodzice są obywatelami polskimi albo 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 14.04.2000 r. 1 1 ObPolU Art. 5–8 2) jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego obywatelstwa. Rozdział 2. Nabycie obywatelstwa polskiego Art. 5. [Rozwinięcie] Dziecko urodzone lub znalezione w Polsce nabywa obywatelstwo polskie, gdy oboje rodzice są nieznani bądź nieokreślone jest ich obywatelstwo lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Art. 6. [Rozwinięcie] 1. Dziecko rodziców, z których jedno jest oby- watelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże rodzice w oświadczeniu złożo- nym zgodnie przed właściwym organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa ob- cego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo. 2. W braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do sądu. 3. Dziecko, które nabyło obywatelstwo obce zgodnie z ust. 1 lub 2, na- bywa obywatelstwo polskie, jeżeli po ukończeniu szesnastu lat, a przed upływem sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności złoży odpo- wiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. Art. 7. [Określenie obywatelstwa dziecka] 1. Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa dziecka, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia urodzenia się dziecka. Trzymiesięczny termin określony w art. 6 ust. 1 i 2 liczy się od dnia, w którym zmiana została ustalona. 2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z orzeczenia sądu wyda- nego na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa lub o unieważnienie uznania, podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa dziecka, chyba że osiągnęło ono już pełnoletność. Jeżeli dziecko ukończyło szes- naście lat, zmiana obywatelstwa może nastąpić jedynie za jego zgodą. Art. 8. [Nadanie] 1.2 Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, ze- zwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu. 2 Art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 14.07.2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1043), która wchodzi w życie 26.08.2006 r. 2 Rozdział 2. Nabycie obywatelstwa polskiego Art. 9–10 ObPolU 1 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom określonym w ust. 1. 3. Nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. 4. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. 5. Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci, jeżeli: 1) pozostają wyłącznie pod jego władzą rodzicielską albo 2) drugie z rodziców jest obywatelem polskim lub 3) drugie z rodziców wyraziło zgodę przed właściwym organem na na- bycie przez dziecko obywatelstwa polskiego. 6. Dzieciom pozostającym pod opieką obywatelstwo polskie może być nadane jedynie za zgodą opiekuna wyrażoną w odpowiednim oświadcze- niu złożonym przed właściwym organem po uprzednim zadośćuczynieniu wymogom właściwego prawa obcego. 7. Nadanie lub rozciągnięcie nadania obywatelstwa polskiego na dzieci, które ukończyły szesnaście lat, następuje jedynie za ich zgodą. Art. 9. [Uznanie za obywatela polskiego] 1.3 Może być uznana za oby- watela polskiego osoba o nieokreślonym obywatelstwie lub nieposiadająca żadnego obywatelstwa, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwole- nia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, co najmniej 5 lat. 2. Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek osoby zainte- resowanej. 3. Uznanie za obywatela polskiego rozciąga się na dzieci uznanego, jeżeli zamieszkują w Polsce. 4. Przepisy art. 8 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio. Art. 10. [Związek małżeński] 1.4 Cudzoziemiec pozostający co najmniej 3 lata w związku małżeńskim zawartym z osobą posiadającą obywatel- stwo polskie, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego 3 Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 22.04.2005 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 788), która 4 Art. 10 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 14.07.2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1043), która wchodzi w życie 1.10.2005 r. wchodzi w życie 26.08.2006 r. 3 1 ObPolU Art. 11–13 pobytu, może nabyć obywatelstwo polskie, jeżeli w terminie określonym w ust. 1a złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i or- gan ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. Rozdział 3. Utrata obywatelstwa polskiego 1a.5 Termin do złożenia oświadczenia woli w sprawie nabycia obywa- telstwa polskiego wynosi 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie albo 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się, ze- zwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub nabycia prawa stałego pobytu. 2. Przyjęcie oświadczenia może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. Art. 11. [Odzyskanie] 1. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cu- dzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa, odzyskuje obywatelstwo polskie, jeżeli po ustaniu tego małżeństwa lub jego unieważ- nieniu złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. Art. 12.6 (skreślony) Rozdział 3. Utrata obywatelstwa polskiego Art. 13. [Zmiana obywatelstwa] 1. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. 2. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. 3. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci pozostające pod jego władzą rodzicielską, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub nie jest on obywatelem polskim albo gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przed właściwym organem zgodę na utratę obywatelstwa polskiego przez dzieci. 4. W przypadku gdy drugie z rodziców jest obywatelem polskim i sprze- ciwia się rozciągnięciu na dzieci zgody na zrzeczenie się obywatelstwa 5 Art. 10 ust. 1a w brzmieniu ustawy z dnia 14.07.2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1043), która 6 Art. 12 skreślony ustawą z dnia 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 475), która wchodzi wchodzi w życie 26.08.2006 r. w życie 26.05.2001 r. 4 Rozdział 4. Właściwość organów Art. 14–16 ObPolU 1 polskiego udzielonej pierwszemu z rodziców lub gdy porozumienie na- potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. 5. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa rozciąga się na dzieci, które ukończyły szesnaście lat, jedynie za ich zgodą. Art. 14–15. (skreślone) Rozdział 4. Właściwość organów Art. 16. [Kompetencje Prezydenta] 1. Prezydent Rzeczypospolitej Pol- skiej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się oby- watelstwa polskiego. 2.7 Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego i o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszą za pośrednictwem właściwego woje- wody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula. 3.8 Wnioski, o których mowa w ust. 2, wraz z własnym stanowiskiem, wojewoda i konsul, z zastrzeżeniem ust. 5, przekazują ministrowi właści- wemu do spraw wewnętrznych. 4.9 Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje wnioski, o których mowa w ust. 2, do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej wraz ze swoim stanowiskiem. 5.10 Wnioski, o których mowa w ust. 2, wojewoda i konsul przekazują bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w każ- dym przypadku, gdy Prezydent tak zadecyduje. 6.11 Wojewoda i konsul informują ministra właściwego do spraw we- wnętrznych o przekazaniu wniosków, o których mowa w ust. 2, do Kan- 7 Art. 16 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 475), która wchodzi w życie 1.07.2001 r. 8 Art. 16 ust. 3 dodany ustawą z dnia 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 475), która wchodzi w życie 1.07.2001 r.; zmieniony ustawą z dnia 24.05.2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 818), która wchodzi w życie 20.07.2007 r. 9 Art. 16 ust. 4 dodany ustawą z dnia 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 475), która wchodzi w życie 1.07.2001 r.; zmieniony ustawą z dnia 24.05.2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 818), która wchodzi w życie 20.07.2007 r. 10 Art. 16 ust. 5 dodany ustawą z dnia 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 475), która wchodzi w życie 1.07.2001 r. 11 Art. 16 ust. 6 dodany ustawą z dnia 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 475), która wchodzi w życie 1.07.2001 r.; zmieniony ustawą z dnia 24.05.2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 818), która wchodzi w życie 20.07.2007 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Administracja publiczna - zbiór aktów prawnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: