Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00602 003457 18665859 na godz. na dobę w sumie
Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy - książka
Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , , , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1960-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj moc nowoczesnej technologii AIR w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji internetowych!

Adobe AIR to nowe międzyplatformowe środowisko wykonawcze, które pozwala programistom na wykorzystanie znanych technologii, takich jak HTML i JavaScript, do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. AIR oferuje bogaty zbiór wywołań API, a także ścisłą integrację z pulpitem, co umożliwia łączenie potęgi zasobów lokalnych z dostępem do internetu. O atrakcyjności Adobe AIR świadczą więc zarówno zasięg i łatwość programowania (najlepsze cechy modelu WWW), jak i funkcjonalność oraz bogactwo modelu pulpitowego.

Książka 'Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy' stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem języków HTML i JavaScript. Leksykon zawiera przegląd mechanizmów wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do funkcji i interfejsów Adobe AIR z poziomu JavaScript. Znajdziesz tu wszelkie porady i wskazówki niezbędne do tego, by skonfigurować środowisko programistyczne, stworzyć, przetestować i wdrożyć atrakcyjną oraz funkcjonalną aplikację WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe AIR dla programist(cid:243)w JavaScript. Leksykon kieszonkowy Autor: Mike Chambers, Daniel Dura, Kevin Hoyt, Dragos Georgita T‡umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-1960-3 Tytu‡ orygina‡u: Adobe AIR for JavaScript Developers Pocket Guide Format: 115x170, stron: 200 Poznaj moc nowoczesnej technologii AIR w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji internetowych! (cid:149) Jak skonfigurowa(cid:230) (cid:156)rodowisko programistyczne w AIR? (cid:149) Jak zaimplementowa(cid:230) funkcje? (cid:149) Jak utworzy(cid:230) aplikacjŒ AIR, wykorzystuj„c HTML i JavaScript? Adobe AIR to nowe miŒdzyplatformowe (cid:156)rodowisko wykonawcze, kt(cid:243)re pozwala programistom na wykorzystanie znanych technologii, takich jak HTML i JavaScript, do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. AIR oferuje bogaty zbi(cid:243)r wywo‡aæ API, a tak¿e (cid:156)cis‡„ integracjŒ z pulpitem, co umo¿liwia ‡„czenie potŒgi zasob(cid:243)w lokalnych z dostŒpem do internetu. O atrakcyjno(cid:156)ci Adobe AIR (cid:156)wiadcz„ wiŒc zar(cid:243)wno zasiŒg i ‡atwo(cid:156)(cid:230) programowania (najlepsze cechy modelu WWW), jak i funkcjonalno(cid:156)(cid:230) oraz bogactwo modelu pulpitowego. Ksi„¿ka (cid:132)Adobe AIR dla programist(cid:243)w JavaScript. Leksykon kieszonkowy(cid:148) stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem jŒzyk(cid:243)w HTML i JavaScript. Leksykon zawiera przegl„d mechanizm(cid:243)w wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyja(cid:156)nia, jak uzyska(cid:230) dostŒp do funkcji i interfejs(cid:243)w Adobe AIR z poziomu JavaScript. Znajdziesz tu wszelkie porady i wskaz(cid:243)wki niezbŒdne do tego, by skonfigurowa(cid:230) (cid:156)rodowisko programistyczne, stworzy(cid:230), przetestowa(cid:230) i wdro¿y(cid:230) atrakcyjn„ oraz funkcjonaln„ aplikacjŒ WWW. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa ...................................................................................5 1. Wprowadzenie do Adobe AIR ...................................................18 18 Krótka historia aplikacji WWW Problemy z dostarczaniem aplikacji za pośrednictwem przeglądarki Przegląd Adobe AIR Podstawowe technologie Adobe AIR 21 23 24 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR ......................................................37 37 39 41 42 42 Co jest potrzebne do tworzenia aplikacji Adobe AIR? Odinstalowywanie wstępnych wersji Adobe AIR Instalowanie Adobe AIR Odinstalowywanie Adobe AIR Konfigurowanie Adobe AIR SDK i narzędzi wiersza poleceń Tworzenie prostej aplikacji AIR przy użyciu HTML-a i JavaScriptu Testowanie aplikacji Pakowanie i wdrażanie aplikacji AIR 48 55 59 3. Praca z językami JavaScript i HTML w Adobe AIR ....................67 67 70 71 WebKit w Adobe AIR JavaScript w Adobe AIR Implementacja funkcji w AIR 3 Model bezpieczeństwa Używanie szkieletów JavaScriptu Rozwiązywanie problemów z aplikacjami AIR 79 87 98 4. Minireceptury Adobe AIR ........................................................103 103 108 111 121 140 147 152 155 161 174 176 185 Wdrażanie aplikacji Styl aplikacji Obsługa okien Plikowy interfejs API Wybieranie plików Monitorowanie usługi i serwera Online-offline Przeciąganie i upuszczanie Osadzona baza danych Argumenty wiersza polecenia Sieć Dźwięk A Aliasy JavaScriptu ..................................................................... 187 Skorowidz ................................................................................ 193 4 | Spis treści Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR W tym rozdziale wyjaśnimy, jak zacząć tworzenie aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem HTML-a i JavaScriptu. Omówimy: • instalację Adobe AIR; • konfigurowanie Adobe AIR SDK i narzędzia wiersza poleceń; • tworzenie pierwszej aplikacji AIR; • testowanie aplikacji AIR; • podpisywanie, pakowanie i wdrażanie aplikacji AIR. Pod koniec tego rozdziału czytelnicy będą dysponowali prawi- dłowo skonfigurowanym środowiskiem do tworzenia aplika- cji AIR. Będą też wiedzieli, jak buduje się, testuje i wdraża apli- kacje Adobe AIR. Co jest potrzebne do tworzenia aplikacji Adobe AIR? Aby przystąpić do tworzenia aplikacji AIR, trzeba dysponować kilkoma elementami. Środowisko uruchomieniowe Adobe AIR Środowisko uruchomieniowe Adobe AIR jest potrzebne do testo- wania ikon oraz wdrażania aplikacji Adobe AIR. Środowisko moż- na pobrać bezpłatnie pod adresem: http://www.adobe.com/go/getair. Adobe AIR SDK Pakiet Adobe AIR SDK zawiera narzędzia wiersza poleceń, przy- kładowe pliki i inne zasoby, które ułatwiają tworzenie aplikacji AIR. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 37 W szczególności będziemy używać narzędzi wiersza poleceń do- łączonych do SDK (ADL i ADT), które umożliwią testowanie, pod- pisywanie i pakowanie aplikacji AIR z poziomu praktycznie do- wolnego środowiska programistycznego. AIR SDK można pobrać bezpłatnie pod adresem: http://www.adobe. (cid:180)com/go/getairsdk. Zintegrowane środowisko programistyczne lub edytor HTML/JavaScript Budowanie aplikacji AIR przy użyciu HTML-a i JavaScriptu wy- maga jakiegoś sposobu tworzenia plików HTML i JavaScript. Można użyć dowolnego narzędzia, które pozwala na tworzenie i edycję plików tekstowych (takiego jak VIM lub Notatnik), choć warto posłużyć się narzędziem ułatwiającym pracę z plikami HTML i JavaScript, takim jak Adobe Dreamweaver, Coda albo Aptana Studio. UWAGA Więcej informacji o programie Adobe Dreamweaver można znaleźć pod adresem: http://www.adobe.com/go/dreamweaver; o Codzie firmy Panic — pod adresem: http://www.panic.com/coda/; a o Aptana Studio — pod adresem: http://www.aptana.com. Obsługiwane systemy operacyjne Choć aplikacje AIR można tworzyć i pakować w praktycznie do- wolnym systemie operacyjnym (także w Linuksie), ich testowanie i wdrażanie jest możliwe tylko w systemach, które są obsługiwane przez Adobe AIR. 38 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Obsługiwane systemy operacyjne to: • Microsoft Windows 2000 SP4, • Microsoft Windows XP SP2, • Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise, • Mac OS 10.4.910 i nowsze wersje (procesory Intel i PowerPC). UWAGA Odtwarzanie wideo H.264 w systemie Mac wymaga procesora Intela. Adobe obecnie pracuje nad wersją Adobe AIR dla Linuksa. Odinstalowywanie wstępnych wersji Adobe AIR Ci, którzy zainstalowali wstępne wersje Adobe AIR (alfa lub beta), być może będą musieli odinstalować je przed zainstalowaniem wersji 1.0. Nie zawsze jest to jednak konieczne. W tabeli 2.1 wymieniono wstępne wersje Adobe AIR i wyjaśniono, czy trzeba je odinstalować przez przed zainstalowaniem wersji 1.0. Tabela 2.1. Wstępne wersje Adobe AIR Wersja Alfa Beta 1 Beta 2 Beta 3 Odinstalować? Odinstalować Zostanie odinstalowana automatycznie przez instalator Adobe AIR 1.0 Nie trzeba odinstalowywać Nie trzeba odinstalowywać Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 39 Jak widać w tabeli 2.1, wersje beta 2 i beta 3 mogą działać obok Adobe AIR 1.0. Umożliwia to uruchamianie aplikacji zbudowanych pod kątem wersji beta 2 i beta 3, dopóki nie skończy się ważność tych wersji. Ci, którzy nie wiedzą, czy zainstalowali wersję alfa, na wszelki wy- padek powinni odinstalować wszystkie wstępne wersje Adobe AIR. Odinstalowywanie w Windows Aby odinstalować wszystkie wstępne wersje Adobe AIR w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności: 1. Z menu Start wybrać polecenie Ustawienia/Panel sterowania. 2. Kliknąć dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy. 3. Wybrać wstępną wersję Adobe AIR, która ma zostać odinsta- lowana (w zależności od wersji może ona nosić pseudonim „Apollo”). 4. Kliknąć przycisk Zmień/usuń. Odinstalowywanie w systemie Mac Aby odinstalować wszystkie wstępne wersje Adobe AIR w syste- mie Mac, należy wykonać opisane niżej czynności. W zależności od zainstalowanych wersji niektóre etapy będzie można pominąć. 1. Uruchomić program Adobe AIR Uninstaller w katalogu /Users/ użytkownik /Applications (gdzie użytkownik jest nazwą konta w systemie). 2. Uruchomić program Adobe AIR Uninstaller w katalogu /Applications. 3. Usunąć katalog /Library/Frameworks/Adobe Apollo.framework. 40 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy 4. Usunąć plik /Library/Receipts/Adobe Apollo.pkg. 5. Opróżnić kosz. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do instalacji wersji 1.0 środowiska uruchomieniowego. Instalowanie Adobe AIR Choć tworzenie i testowanie aplikacji Adobe AIR nie wymaga in- stalowania środowiska Adobe AIR, warto to zrobić, aby wypró- bować inne aplikacje AIR oraz przetestować pakowanie i wdra- żanie własnej aplikacji. Instalowanie środowiska uruchomieniowego jest proste. Wystarczy pobrać i uruchomić instalator Adobe AIR. W tym celu należy: 1. Pobrać instalator AIR pod adresem: http://www.adobe.com/go/ (cid:180)getair. 2. Uruchomić instalator. W Macu trzeba najpierw zamontować plik .dmg, który zawiera program instalacyjny. 3. Postępować według wskazówek instalatora. UWAGA Można również zainstalować Adobe AIR bezpośrednio z po- ziomu środowiska uruchomieniowego przy użyciu instalacji ekspresowej. Opiszemy to w rozdziale 4. Adobe AIR to środowisko uruchomieniowe, a nie aplikacja, którą można wykonać. Żeby sprawdzić, czy zostało zainstalowane pra- widłowo, najprościej będzie zainstalować aplikację AIR. W tym celu można pobrać i zainstalować dowolną aplikację AIR albo sa- modzielnie zbudować prostą aplikację AIR według wskazówek zamieszczonych w dalszej części rozdziału. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 41 UWAGA Przykładowe aplikacje AIR można pobrać z witryny firmy Adobe pod adresem: http://www.adobe.com/go/air_samples. Odinstalowywanie Adobe AIR Proces odinstalowywania Adobe AIR zależy od używanego systemu operacyjnego. Odinstalowywanie w Windows W Windows można odinstalować Adobe AIR w taki sam sposób jak każdą inną aplikację. Wystarczy wybrać pozycję Adobe AIR w oknie Dodawanie lub usuwanie programów w Panelu sterowania. Odinstalowywanie w Macu Instalator Adobe AIR umieszcza program deinstalacyjny w syste- mie użytkownika. Aby odinstalować Adobe AIR, należy uruchomić program o nazwie Adobe AIR Uninstaller, który znajduje się w katalogu /Applications/Utilities. Konfigurowanie Adobe AIR SDK i narzędzi wiersza poleceń Adobe AIR SDK zawiera narzędzia i próbki kodu, które ułatwiają tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji. W szczególności zawiera dwa narzędzia wiersza poleceń, którymi będziemy się posługiwać: ADL To narzędzie służy do uruchamiania i testowania aplikacji Adobe AIR bez jej uprzedniego instalowania. 42 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy ADT To narzędzie służy do pakowania i podpisywania aplikacji AIR w celu przygotowania jej do dystrybucji. Instalowanie Adobe AIR SDK Aby ułatwić sobie pracę, należy umieścić te pliki na ścieżce syste- mowej. Dzięki temu będzie można uruchamiać narzędzia z do- wolnego katalogu. Narzędzia wiersza poleceń znajdują się w katalogu bin pakietu SDK. W celu zainstalowania pakietu należy wykonać poniższe czynności: 1. Pobrać Adobe AIR SDK pod adresem: http://www.adobe.com/ (cid:180)go/getairsdk. 2. Otworzyć pakiet SDK: a. W Windows — zdekompresować archiwum ZIP. b. W Macu — zamontować plik .dmg. 3. Skopiować zawartość SDK do systemu (będziemy określać tę lokalizację mianem ścieżka_SDK ). UWAGA Aby uruchamiać narzędzia wiersza poleceń, wystarczy skopiować katalogi bin, lib i runtime z pakietu SDK. Należy zachować względne położenie ścieżek do ka- talogów bin, lib i runtime. 4. W tym momencie na dysku powinny znajdować się przy- najmniej trzy następujące katalogi: ścieżka_SDK /bin, ścież (cid:180)ka_SDK /lib oraz ścieżka_SDK /runtime. Narzędzia ADL i ADT znajdują się w katalogu bin. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 43 Umieszczanie narzędzi wiersza poleceń na ścieżce systemowej Teraz wystarczy umieścić katalog ścieżka_SDK /bin na ścieżce systemowej, aby móc uruchamiać aplikacje wiersza poleceń z do- wolnego miejsca w systemie. Sposób wykonania tego zadania zależy od używanego systemu operacyjnego (Windows lub Mac). Windows Użytkownicy Windows powinni wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć okno dialogowe Właściwości systemu (można je zna- leźć w Panelu sterowania) i kliknąć zakładkę Zaawansowane. 2. Kliknąć przycisk Zmienne środowiskowe. 3. Zaznaczyć pozycję PATH i kliknąć przycisk Edytuj. Dodać ścieżkę do katalogu bin na końcu bieżącej wartości zmiennej, oddzielając ją średnikiem: ; ścieżka_sdk /bin Edytowanie ścieżki w Windows pokazano na rysunku 2.1. 4. Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Aby przetestować instalację, należy otworzyć nową konsolę Win- dows (Start/Uruchom/cmd) i wpisać polecenie adt. UWAGA Należy otworzyć nowe okno konsoli, aby zostały uwzględnione nowe ustawienia zmiennej PATH. 44 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Rysunek 2.1. Umieszczanie narzędzi wiersza poleceń na systemowej ścieżce w Windows Powinny pojawić się następujące wyniki: usage: adt -package SIGNING_OPTIONS air-file app-desc FILE_ARGS adt -prepare airi-file app-desc FILE_ARGS adt -sign SIGNING_OPTIONS airi-file air-file adt -checkstore SIGNING_OPTIONS adt -certificate -cn name ( -ou org-unit )? ( -o org-name )? ( -c country )? key-type pfx-file password adt -help SIGNING_OPTIONS: -storetype type ( -keystore store )? ( -storepass pass )? ( -keypass pass )? ( -providerName name )? ( -tsa url )? FILE_ARGS: fileOrDir * (( -C dir fileOrDir + ) | ( -e file path ))* -C dir Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 45 Oznacza to, że narzędzia są skonfigurowane prawidłowo. Jeśli pojawi się komunikat, że nie znaleziono pliku, należy: • Upewnić się, że katalogi bin, lib i runtime znajdują się w ka- talogu ścieżka_SDK . • Upewnić się, że ścieżka do katalogu ścieżka_SDK jest dołą- czona do zmiennej środowiskowej PATH. • Upewnić się, że przed wydaniem polecenia zostało otwarte nowe okno konsoli. Mac Istnieje kilka sposobów dodawania AIR SDK do ścieżki syste- mowej, w zależności od używanej powłoki oraz metody okre- ślania zmiennych użytkownika. Poniżej wyjaśniono, jak zmodyfikować zmienną środowiskową PATH w powłoce bash. W tym celu należy wykonać poniższe czynności: 1. Otworzyć program Terminal (/Applications/Utilities/Terminal). Przejść do katalogu macierzystego, wpisać polecenie cd i naci- snąć klawisz Enter. 2. Wydać polecenie ls -la, aby sprawdzić, czy obecny jest jeden z dwóch plików z ustawieniami powłoki. 3. Poszukać pliku o nazwie .profile lub .bashrc. 4. Jeśli nie ma żadnego z tych plików, utworzyć plik .profile za pomocą polecenia touch .profile. 5. Otworzyć plik .profile lub .bashrc w edytorze tekstu. 6. Poszukać wiersza o mniej więcej takiej zawartości: export PATH=$PATH:/usr/local/bin 46 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy 7. Na końcu tego wiersza dodać ścieżkę do katalogu ścież (cid:180)ka_SDK /bin. Jeśli na przykład ścieżką do katalogu bin jest /airsdk/bin, polecenie eksportu powinno wyglądać mniej wię- cej tak: export PATH=$PATH:/usr/local/bin:/airsdk/bin Poszczególne pozycje ścieżki powinny być rozdzielone dwu- kropkami. 8. Jeśli plik jest pusty, dodać do niego następujący wiersz: export PATH=$PATH:/airsdk/bin 9. Zapisać i zamknąć plik. 10. Wydać polecenie source .profile (albo source .bashrc, jeśli zmodyfikowano plik .bashrc), aby wczytać nowe usta- wienia. 11. Sprawdzić, czy nowe ustawienia zostały uwzględnione, przez wpisanie echo $PATH i naciśnięcie klawisza Enter. Ścieżka do katalogu ścieżka_SDK /bin powinna pojawić się w wynikach polecenia. 12. W celu przetestowania instalacji otworzyć okno terminala i wydać polecenie adt. Powinny pojawić się następujące wyniki: usage: adt -package SIGNING_OPTIONS air-file app-desc FILE_ARGS adt -prepare airi-file app-desc FILE_ARGS adt -sign SIGNING_OPTIONS airi-file air-file adt -checkstore SIGNING_OPTIONS adt -certificate -cn name ( -ou org-unit )? ( -o org-name )? ( -c country )? key-type pfx-file password adt -help SIGNING_OPTIONS: -storetype type ( -keystore store )? ( -storepass pass )? ( -keypass pass )? Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 47 ( -providerName name )? ( -tsa url )? FILE_ARGS: fileOrDir * (( -C dir fileOrDir + ) | ( -e file path ))* -C Oznacza to, że narzędzia są skonfigurowane prawidłowo. Jeśli pojawi się komunikat, że nie znaleziono pliku, należy: • Upewnić się, że katalogi bin, lib i runtime znajdują się w kata- logu ścieżka_SDK . • Upewnić się, że ścieżka do katalogu ścieżka_SDK jest pra- widłowo dołączona do zmiennej środowiskowej PATH. • Upewnić się, że przed wydaniem polecenia zostało otwarte nowe okno terminala albo że przetworzono plik konfiguracyj- ny poleceniem source. Tworzenie prostej aplikacji AIR przy użyciu HTML-a i JavaScriptu Po zainstalowaniu Adobe AIR i Adobe AIR SDK jesteśmy gotowi do napisania pierwszej aplikacji AIR. Utworzymy bardzo prosty przykład: „Witaj, świecie”. Pomyślne zbudowanie i przetestowanie aplikacji będzie oznaczać, że nasze środowisko programistyczne jest prawidłowo skonfigurowane do budowania bardziej złożonych i funkcjonalnych aplikacji AIR. Tworzenie plików aplikacji Każda aplikacja Adobe AIR składa się przynajmniej z dwóch plików. Pierwszy to główny plik treści. Jest to podstawowy plik HTML lub SWF, który zostanie wyświetlony (wykonany) zaraz po uruchomieniu aplikacji. 48 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Drugi plik jest nazywany plikiem deskryptora aplikacji. Jest to plik XML, który zawiera metadane aplikacji używane przez środowi- sko Adobe AIR. Utwórzmy te pliki na użytek naszej aplikacji. W tym celu należy: 1. Utworzyć nowy folder o nazwie AIRHelloWorld. 2. W tym folderze utworzyć dwa nowe pliki o nazwie AIRHello- World.html i AIRHelloWorld.xml. 3. Otworzyć oba pliki w ulubionym edytorze tekstu lub kodu HTML (albo w środowisku IDE). Pliki deskryptora aplikacji Plik deskryptora aplikacji to plik XML, który jest wymagany przez każdą aplikację Adobe AIR. Zawiera on ogólne metadane (takie jak nazwa i opis aplikacji) używane przez Adobe AIR, a także informa- cje dotyczące sposobu, w jaki aplikacja powinna być uruchamiana. Określa się w nim główny plik aplikacji oraz początkowy tryb wyświetlania okna. Najpierw przyjrzymy się całemu plikowi deskryptora (AIRHello- World.xml) naszej aplikacji, a następnie omówimy jego poszczególne elementy. UWAGA Przykładowy plik deskryptora aplikacji znajduje się w pakiecie AIR SDK w folderze templates. Należy otworzyć plik AIRHelloWorld.xml i wpisać następujący tekst: ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? application xmlns= http://ns.adobe.com/air/application/1.0 id com.oreilly.AIRHelloWorld /id filename AIRHelloWorld /filename Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 49 name AIR Hello World /name description Prosta aplikacja AIR / description version 1.0 /version initialWindow content AIRHelloWorld.html /content title AIR Hello World /title systemChrome standard /systemChrome transparent false /transparent visible true /visible minimizable true /minimizable maximizable true /maximizable resizable true /resizable /initialWindow /application Treść pliku jest dość oczywista, ale omówimy ją wiersz po wierszu, aby dokładnie zrozumieć znaczenie poszczególnych elementów. application xmlns= http://ns.adobe.com/air/application/1.0 Przestrzeń nazw określa wersję Adobe AIR przyjętą przez aplikację — w tym przypadku 1.0. Przyjrzyjmy się następnemu elementowi: id com.oreilly.AIRHelloWorld /id Element id jest ważny; określa on unikatowy identyfikator aplikacji. Adobe AIR używa identyfikatorów do odróżniania poszczególnych aplikacji. Jak widać, użyto odwrotnego formatu domenowego, który czytel- nicy mogą znać z języków programowania takich jak Java, Action- Script i niektóre szkielety JavaScript. Można utworzyć własny iden- tyfikator z nazwy aplikacji i nazwy domeny. Następna sekcja elementów określa ogólne metadane aplikacji: filename AIRHelloWorld /filename name AIR Hello World /name description Prosta aplikacja AIR / description version 1.0 /version 50 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Poszczególne elementy są opisane w tabeli 2.2. Tabela 2.2. Elementy metadanych aplikacji Element filename name description version Opis Nazwa natywnego pliku aplikacji, który zostanie utworzony. Nazwa aplikacji. Ta nazwa będzie widoczna dla systemu operacyjnego i dla użytkownika. Element opcjonalny. Opis aplikacji, który zostanie pokazany użytkownikowi podczas procesu instalacji. Element wymagany. Określa wersję aplikacji (taką jak „1.0”, „v1” itd.). Następny element to tag initialWindow, który zawiera elementy określające sposób wykonania aplikacji przez środowisko urucho- mieniowe: initialWindow content AIRHelloWorld.html /content title AIR Hello World /title systemChrome standard /systemChrome transparent false /transparent visible true /visible minimizable true /minimizable maximizable true /maximizable resizable true /resizable /initialWindow Element content jest wymagany i wskazuje główny plik aplikacji, w tym przypadku plik HTML. UWAGA Plik deskryptora aplikacji i główny plik treści muszą znajdować się w tym samym folderze. Element initialWindow zawiera kilka innych elementów, które określają początkowe parametry okna oraz styl aplikacji w mo- mencie jej uruchomienia (tabela 2.3). Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 51 Tabela 2.3. Elementy initialWindow Element title systemChrome transparent visible minimizable maximizable resizable Opis Tytuł głównego okna aplikacji. Element opcjonalny. Styl systemowy, którego powinna używać aplikacja (standard lub none). Wskazuje, czy tło aplikacji powinno być przezroczyste. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy element systemChrome ma wartość none. Element opcjonalny. Wartość domyślna to false. Wskazuje, czy aplikacja będzie widoczna zaraz po uruchomieniu. Przydaje się, jeśli aplikacja musi przeprowadzić jakąś skomplikowaną inicjalizację, zanim wyświetli interfejs użytkownika. Element opcjonalny. Wartość domyślna to false. Wskazuje, czy aplikacja może być minimalizowana. Element opcjonalny. Wartość domyślna to true. Wskazuje, czy aplikacja może być maksymalizowana. Element opcjonalny. Wartość domyślna to true. Wskazuje, czy można zmieniać rozmiar okna aplikacji. Element opcjonalny. Wartość domyślna to true. W naszym przykładzie użyjemy stylu okien systemu operacyjnego. UWAGA Zauważmy, że element visible ma domyślną wartość false. Oznacza to, że jeśli bezpośrednio nie ustawimy go na true, uruchomiona aplikacja nie będzie miała interfejsu użytkownika. W takim przypadku trzeba będzie ustawić właściwość visible na true metodą programową. Może to być przydatne, jeśli aplikacja zaraz po uruchomieniu musi przeprowadzić jakąś skomplikowaną inicjalizację lub rozmieścić elementy. W takim przypadku można pozwolić jej na wykonanie tych operacji i dopiero wtedy wyświetlić inter- fejs użytkownika. 52 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy To wszystko, co jest potrzebne w pliku deskryptora naszej aplikacji. Teraz jesteśmy gotowi do utworzenia głównego pliku HTML aplikacji. Tworzenie głównego pliku aplikacji Główny plik aplikacji jest wczytywany w momencie uruchamiania aplikacji. Może to być albo skompilowany plik Flash (SWF), albo plik HTML. W tym rozdziale utworzymy bardzo prosty plik HTML, aby spraw- dzić, czy nasze środowisko programistyczne jest skonfigurowane prawidłowo. Bardziej zaawansowane zastosowania AIR API zosta- ną omówione w rozdziałach 3. i 4. html head title AIRHelloWorld /title script function init() { runtime.trace( wywołano funkcję init ); } /script /head body onload= init() div align= center Witaj, świecie /div /body /html Jak widać, jest to bardzo prosty plik HTML, który po wczytaniu i inicjalizacji wyświetla napis „Witaj, świecie” oraz wywołuje funk- cję JavaScriptu. Warto zwrócić uwagę na kilka wierszy: body onload= init() Ten wiersz wskazuje, że używamy standardowego zdarzenia onload elementu body jako punktu wejścia do kodu JavaScript naszej aplikacji. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 53 script function init() { ... } /script W tych wierszach używamy standardowej funkcji JavaScriptu do przechwycenia zdarzenia onload. Dostęp do wywołań API Adobe AIR W funkcji JavaScriptu znajduje się kod, który może nie być znajomy: runtime.trace( wywołano funkcję init ); Jest to jedyny specyficzny dla AIR kod w całej aplikacji. Właści- wość runtime jest dołączana do obiektu okna przez Adobe AIR i zapewnia punkt wejścia do mechanizmu Adobe AIR oraz jego wywołań API. Funkcja trace to wywołanie API najwyższego poziomu, które przyjmuje łańcuch i wyświetla go w wierszu pole- ceń (jeśli aplikacja została uruchomiona z wiersza poleceń). W języku JavaScript dostęp do wywołań API charakterystycznych dla AIR (w tym do wywołań Flash Playera) odbywa się za pośred- nictwem właściwości runtime. Omówimy to bardziej szczegółowo w dalszej części książki. UWAGA Sprawdzenie właściwości runtime to prosty sposób ustalenia, czy aplikacja HTML/JavaScript działa w środowisku Adobe AIR. Aby sprawdzić tę właściwość, należy użyć następującego kodu: if(window.runtime) { // aplikacja działa w środowisku AIR } 54 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Skoro mamy już plik deskryptora aplikacji i główny plik HTML, możemy przetestować działanie aplikacji w środowisku urucho- mieniowym. Testowanie aplikacji Choć niektóre środowiska IDE do pisania kodu HTML (na przy- kład Adobe Dreamweaver) obsługują bezpośrednie uruchamianie i testowanie aplikacji AIR, my skupimy się na narzędziu ADL wchodzącym w skład pakietu SDK. W ten sposób czytelnicy lepiej zrozumieją cały proces. Ponadto ADL zapewnia największą ela- styczność, jeśli chodzi o integrację procesu tworzenia aplikacji z innymi środowiskami IDE, edytorami i obiegami pracy. Uruchamianie aplikacji za pomocą ADL Pierwszym etapem testowania aplikacji jest uruchomienie jej w środowisku AIR i upewnienie się, że: • w pliku deskryptora aplikacji nie ma żadnych błędów; • aplikacja uruchamia się; • kod HTML jest wyświetlany prawidłowo; • kod JavaScript działa w oczekiwany sposób. Choć moglibyśmy spakować całą aplikację, a później ją zainstalo- wać, byłoby to żmudne i utrudniło proces modyfikowania kodu oraz testowania nowych wersji. Na szczęście pakiet Adobe AIR SDK zawiera narzędzie wiersza poleceń o nazwie ADL, które umożli- wia uruchomienie aplikacji AIR bez jej instalacji. Aby przetestować aplikację, należy: 1. Otworzyć okno terminala (w Macu) albo okno konsoli (w Windows). Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 55 2. Przejść do katalogu, który zawiera pliki AIRHelloWorld.html i AIRHelloWorld.xml. 3. Uruchomić program ADL za pomocą poniższego polecenia, przekazując nazwę pliku deskryptora aplikacji: adl AIRHelloWorld.xml Aplikacja powinna uruchomić się w standardowym oknie systemu operacyjnego (rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Aplikacja AIRHelloWorld uruchomiona za pomocą programu ADL w systemie Windows Vista Jeśli aplikacja nie uruchomi się prawidłowo albo jeśli wystąpi błąd, należy sprawdzić, czy: • pakiet SDK został skonfigurowany w taki sposób, że system może odnaleźć narzędzia ADL; • polecenie ADL zostało wydane w katalogu, w którym znajduje się plik AIRHelloWorld.xml; • plik deskryptora aplikacji zawiera poprawny składniowo kod XML; • informacje w pliku deskryptora aplikacji są prawidłowe (szczególną uwagę należy zwrócić na atrybuty application i element initialWindow); 56 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy • pliki AIRHelloWorld.html i AIRHelloWorld.xml znajdują się w tym samym katalogu. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów i pomyślnym urucho- mieniu aplikacji możemy zbadać, jak uzyskać informacje od apli- kacji w czasie jej działania. Przechwytywanie danych wyjściowych aplikacji Kiedy aplikacja jest uruchamiana z wiersza poleceń za pośrednic- twem ADL, można uzyskać jej dane wyjściowe i informacje dia- gnostyczne na kilka różnych sposobów. Błędy JavaScriptu Wszystkie błędy spowodowane wykonywaniem JavaScriptu w apli- kacji uruchomionej za pośrednictwem ADL są przekazywane na standardowe wyjście ADL. Zmodyfikujmy aplikację tak, aby w czasie wykonania generowała błąd JavaScriptu. Treść pliku AIRHelloWorld.html należy zmienić w następujący sposób: html head title AIRHelloWorld /title script function init() { runtime2.trace( wywołano funkcję init ); } /script /head body onload= init() div align= center Witaj, świecie /div /body /html Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 57 Zmieniliśmy funkcję init w taki sposób, aby próbowała uzyskać dostęp do nieistniejącej właściwości o nazwie runtime2: runtime2.trace( wywołano funkcję init ); Zapiszmy aplikację i wykonajmy ją za pośrednictwem ADL: adl AIRHelloWorld.xml Po uruchomieniu aplikacji w wierszu poleceń powinien pojawić się następujący komunikat o błędzie: ReferenceError: Can t find variable: runtime2 init at app:/AIRHelloWorld.html : 8 init at app:/AIRHelloWorld.html : 8 onload at app:/AIRHelloWorld.html : 13 Komunikat opisuje błąd (w tym przypadku polegający na tym, że nie odnaleziono zmiennej o nazwie runtime2) i pokazuje, w któ- rym wierszu on wystąpił (8) oraz jaki był stos wywołań. Informacje te pomagają odnaleźć ewentualne błędy w aplikacji. Zdarzają się również sytuacje, że aplikacja nie działa prawidłowo, ale nie zgłasza żadnych błędów. W takich przypadkach warto przechwycić informacje o stanie działającej aplikacji. Adobe AIR zawiera funkcję, która umożliwia wysyłanie informacji z aplikacji na standardowe wyjście. runtime.trace Jak już wspomnieliśmy, Adobe AIR oferuje mechanizm do przesy- łania łańcuchów z JavaScriptu do wiersza poleceń. Funkcja trace właściwości runtime przyjmuje łańcuch, który jest wypisywany na standardowym wyjściu ADL. Oto przykład jej użycia: runtime.trace( To zostanie wysłane na standardowe wyjście ); 58 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Przydaje się to do śledzenia stanu aplikacji bez przerywania dzia- łania kodu. Kiedy przekażemy do funkcji trace() obiekt inny niż łańcuch, zostanie wywołana jego funkcja toString(). Obiekt Object Java- Scriptu ma domyślną implementację toString(), ale niektóre klasy (takie jak Array) implementują bardziej kontekstowe funkcje toString(). Oto przykład śledzenia tablicy, która zawiera różne typy danych: var a = [ a , 1, {foo: bar }]; runtime.trace(a); Kod ten spowoduje wyświetlenie poniższych danych w wierszu polecenia ADL: a,1,[object Object] Oczywiście, można implementować własne metody toString() w niestandardowych klasach JavaScriptu albo przesłaniać funkcje toString() istniejących klas, aby uzyskać wyniki bardziej specy- ficzne dla danej klasy. Pakowanie i wdrażanie aplikacji AIR Wiemy już, jak budować, testować i debugować aplikację AIR, więc jesteśmy gotowi do utworzenia pliku AIR, który umożliwi wdra- żanie i dystrybucję aplikacji. Co znajduje się w pliku AIR? Plik AIR to pakiet w formacie ZIP, który służy do dystrybuowania aplikacji AIR. Zawiera wszystkie pliki niezbędne do zainstalowania i uruchomienia aplikacji AIR, a środowisko Adobe AIR używa go do utworzenia i zainstalowania aplikacji w systemie użytkownika. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 59 Plik AIR jest tworzony przez narzędzie ADT z pakietu AIR SDK i używany do rozpowszechniania aplikacji wśród innych użytkowników. UWAGA Instalacja pliku AIR wymaga, aby w systemie użytkownika było już zainstalowane środowisko Adobe AIR. Plik AIR zawiera przynajmniej dwa elementy: plik deskryptora aplikacji oraz główny plik aplikacji. Można jednak dołączyć do niego inne pliki, ikony, katalogi i zasoby, które zostaną zainstalowane wraz z aplikacją. Pliki te będą dostępne dla uruchomionej aplikacji. Potrzebny też będzie certyfikat do cyfrowego podpisania aplikacji. Podpisywanie plików AIR Adobe AIR wymaga, aby wszystkie aplikacje AIR były podpisane cyfrowo. Można to zrobić na dwa sposoby. Podpisywanie za pomocą samodzielnie podpisanego certyfikatu Programiści mogą użyć ADT, aby cyfrowo podpisać plik AIR za pomocą samodzielnie podpisanego certyfikatu. W tym celu należy wygenerować samodzielnie podpisany certyfikat, a następnie wy- korzystać go do podpisania pliku AIR. Samodzielnie podpisane pliki AIR nie zapewniają bezpieczeństwa i nie pozwalają sprawdzić, czy autor pliku rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Podczas in- stalowania aplikacji środowisko Adobe AIR ostrzeże użytkownika, że wydawca aplikacji nie może być zweryfikowany. UWAGA Nie można zmienić typu certyfikatu podczas aktualizowania aplikacji. 60 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Pliki AIR podpisane za pomocą samodzielnie podpisanych certyfi- katów przydają się głównie podczas tworzenia aplikacji. Jeśli apli- kacja ma być rozpowszechniana publicznie, trzeba podpisać ją za pomocą certyfikatu wystawionego przez zaufany i dobrze znany urząd certyfikacji (CA). Podpisywanie za pomocą certyfikatu wystawionego przez CA ADT obsługuje również podpisywanie aplikacji za pomocą certy- fikatu wystawionego przez zaufany urząd CA. Dzięki temu śro- dowisko Adobe AIR może zweryfikować wydawcę aplikacji i po- informować o tym użytkownika w oknie instalacyjnym. UWAGA Więcej informacji o podpisywaniu certyfikatów AIR, w tym listę urzędów CA wystawiających certyfikaty zgodne z Adobe AIR, można znaleźć pod adresem: http://www.adobe.com/go/learn_ (cid:180)air_html. Oba typy certyfikatów — podpisane samodzielnie i wystawione przez CA — pozwalają środowisku Adobe AIR sprawdzić, czy plik AIR nie został przez kogoś zmodyfikowany. Ponieważ nie będziemy rozpowszechniać tworzonej właśnie apli- kacji, podpiszemy nasz plik AIR za pomocą samodzielnie pod- pisanego certyfikatu. Tworzenie pliku AIR za pomocą ADT Tworzenie samodzielnie podpisanego pliku AIR składa się z dwóch etapów: 1. Należy użyć ADT do utworzenia samodzielnie podpisanego certyfikatu. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 61 2. Korzystając z ADT, należy utworzyć plik AIR podpisany za pomocą samodzielnie podpisanego certyfikatu. Generowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu Przed podpisaniem pliku AIR za pomocą samodzielnie podpisanego certyfikatu musimy wygenerować certyfikat. Aby wygenerować samodzielnie podpisany certyfikat za pomocą ADT, należy użyć następujących opcji wiersza polecenia: adt -certificate -cn NAZWA TYPKLUCZA NAZWAPLIKU HASŁO Opcje te są wyjaśnione w tabeli 2.4. Tabela 2.4. Opcje podpisywania w programie ADT Opcja wiersza polecenia NAZWA TYPKLUCZA NAZWAPLIKU HASŁO Opis Nazwa nowego certyfikatu. Typ klucza użytego w certyfikacie, 1024-RSA albo 2048-RSA. Nazwa pliku, w którym zostanie zapisany certyfikat. Hasło certyfikatu. Aby wygenerować nowy samodzielnie podpisany certyfikat, należy wykonać poniższe czynności: 1. Otworzyć okno terminala (Mac OS X) albo konsoli (Windows). 2. Przejść do katalogu, który zawiera pliki AIRHelloWorld.html i AIRHelloWorld.xml. 3. Wydać poniższe polecenie: adt -certificate -cn foo 1024-RSA test_cert.p12 mypass W tym przykładzie nadajemy certyfikatowi nazwę foo i hasło mypass. 62 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy Polecenie to wygeneruje samodzielnie podpisany certyfikat i zapi- sze go w pliku o nazwie test_cert.p12. UWAGA Tego samego samodzielnie podpisanego certyfikatu można użyć do podpisania wielu plików AIR. W tym momencie powinniśmy mieć plik o nazwie test_cert.p12 w tym samym katalogu co pliki aplikacji. Teraz możemy użyć tego certyfikatu do cyfrowego podpisania pliku AIR. Generowanie pliku AIR Pliki AIR tworzy się za pomocą narzędzia ADT dołączonego do pakietu Adobe AIR SDK. Używa się go w następujący sposób: adt -package OPCJEPODPISU NAZWAPLIKUAIR DOŁĄCZANEPLIKI Aby utworzyć plik AIR podpisany za pomocą samodzielnie pod- pisanego certyfikatu, należy wykonać poniższe czynności: 1. Otworzyć okno terminala (Mac OS X) albo konsoli (Windows). 2. Przejść do katalogu, który zawiera pliki AIRHelloWorld.html i AIRHelloWorld.xml. 3. Wydać poniższe polecenie: adt -package -storetype pkcs12 -keystore test_cert.p12 (cid:180)AIRHelloWorld.air AIRHelloWorld.xml AIRHelloWorld.html 4. Po wydaniu polecenia powinno pojawić się pytanie o hasło do certyfikatu. Należy wprowadzić hasło, w tym przypadku mypass. Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 63 UWAGA Podczas podpisywania pliku AIR narzędzie ADT próbuje skon- taktować się z internetowym serwerem czasu, aby oznaczyć plik bieżącą datą i godziną. Jeśli połączenie nie powiedzie się, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: Could not generate timestamp Podczas samodzielnego podpisywania pliku AIR można omi- nąć ten błąd, nakazując narzędziu ADT, aby nie oznaczało pliku bieżącą datą i godziną; w tym celu należy dodać do wiersza polecenia następującą opcję: -tsa none W tym przypadku całe polecenie miałoby postać: adt -package -storetype pkcs12 -keystore (cid:180)test_cert.p12 -tsa none AIRHelloWorld.air (cid:180)AIRHelloWorld.xml AIRHelloWorld.html Powyższe polecenie powinno utworzyć plik o nazwie AIRHello- World.air w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki apli- kacji. Jeśli plik nie zostanie utworzony albo pojawią się jakieś błędy, należy sprawdzić, czy: • pakiet SDK jest skonfigurowany prawidłowo, a narzędzie ADT znajduje się na ścieżce systemowej; • polecenie ADT zostało wydane w katalogu, w którym znaj- duje się plik AIRHelloWorld.xml; • plik deskryptora aplikacji zawiera poprawny składniowo kod XML; • informacje w pliku deskryptora aplikacji są prawidłowe (szczególną uwagę należy zwrócić na atrybuty application i element content); • pliki AIRHelloWorld.html, test_cert.p12 oraz AIRHelloWorld.xml znajdują się w tym samym katalogu; 64 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy • podano to samo hasło, co podczas generowania pliku certy- fikatu. Testowanie i instalowanie pliku AIR Po utworzeniu pliku AIR pozostaje nam tylko przetestować go i sprawdzić, czy instaluje się prawidłowo. Aby przetestować plik AIR, trzeba zainstalować go w systemie, a następnie uruchomić. W tym celu należy: 1. W programie Eksplorator Windows (Windows) albo Finder (Mac OS X) przejść do katalogu, który zawiera plik AIR. 2. Kliknąć dwukrotnie plik AIR. 3. Postępować według wskazówek wyświetlonych w oknie instalacji. 4. Na ostatnim ekranie okna instalacji zaznaczyć pole wyboru Start Application after installation. Aplikacja powinna się uruchomić. Jeśli się nie uruchomi albo po- jawi się komunikat o błędzie, należy sprawdzić, czy: • w systemie została zainstalowana wersja 1.0 Adobe AIR; • podczas tworzenia pliku AIR za pomocą ADT nie wystąpiły żadne błędy; • odinstalowano wstępne wersje Adobe AIR. Jeśli aplikacja została zainstalowana i działa prawidłowo, można uruchomić ją ponownie przez kliknięcie jej ikony. Domyślna loka- lizacja skrótu zależy od systemu operacyjnego. W Macu skrót jest tworzony w folderze /Applications. W Windows można go znaleźć w menu Start/Programy/ NAZWA APLIKACJI . Rozdział 2. Pierwsze kroki w Adobe AIR | 65 Wdrażanie pliku AIR Po pomyślnym utworzeniu i spakowaniu aplikacji AIR można przy- stąpić do jej rozpowszechniania. Aplikacje AIR można dystrybu- ować w sieci WWW albo bezpośrednio na płytach CD-ROM lub innych nośnikach. UWAGA Obszerne informacje o rozpowszechnianiu aplikacji Adobe AIR przez sieć WWW można znaleźć w dokumentacji Adobe AIR oraz w samouczku pod adresem: http://www.adobe.com/devnet/air/ (cid:180)articles/air_badge_install.html. Ustawianie typu MIME Jeśli pliki AIR mają być udostępniane do pobrania przez serwer WWW, należy zwrócić uwagę, aby w serwerze ustawiony był pra- widłowy typ MIME. Jeśli typ MIME nie jest ustawiony poprawnie, przeglądarki mogą potraktować plik AIR jak plik ZIP (przy okazji zmieniając jego nazwę) albo wyświetlić bajty pliku w oknie prze- glądarki zamiast pobrać aplikację do systemu użytkownika. Prawidłowy typ MIME dla pliku AIR to: application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip Aby na przykład ustawić typ MIME w serwerze Apache, należy dodać następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego serwera: AddType application/vnd.adobe.air-application- (cid:180)installerpackage+zip .air Informacje dotyczące ustawiania typów MIME w innych serwerach można znaleźć w ich dokumentacji. W tym momencie czytelnicy wiedzą już, jak tworzyć, testować i wdrażać proste aplikacje AIR. Teraz pora powiedzieć więcej o wy- wołaniach API AIR oraz o budowaniu bardziej funkcjonalnych i za- awansowanych aplikacji. 66 | Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: