Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 003694 18670008 na godz. na dobę w sumie
Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1587-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> illustrator
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdobądź praktyczną wiedzę, jak tworzyć profesjonalną grafikę!

Adobe Illustrator CS3 to jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki wektorowej przygotowywanej do druku, dla potrzeb internetu, urządzeń mobilnych i animacji. Program obsługuje zaawansowane funkcje edytorskie (m.in. eksplorowanie różnych odcieni); posiada też inne narzędzia znacznie upraszczające pracę (takie jak na przykład Live Trace do szybkiego konwertowania obrazków na opis wektorowy czy Adobe Bridge ułatwiające przeglądanie plików graficznych) oraz w pełni modyfikowalny interfejs użytkownika.

Lektura książki 'Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Ćwiczenia praktyczne' z pewnością pozwoli Ci zdobyć przydatne umiejętności obsługi programu, który oferuje ogromne możliwości grafikom i projektantom. Z tego podręcznika dowiesz się, jak korzystać z narzędzia Pióro oraz jak tworzyć i utrwalać warstwy. Poznasz metody pracy z kolorami i gradientami. Nauczysz się Illustratora od podstaw i będziesz mógł bez strachu poruszać się w świecie grafiki komputerowej, a także tworzyć własne, oryginalne projekty.

Niezbędna wiedza dla wszystkich ambitnych grafików, rozpoczynających pracę z Illustratorem CS3!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. ˘wiczenia praktyczne Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 978-83-246-1587-2 Format: A5, stron: 168 Zdob„d(cid:159) praktyczn„ wiedzŒ, jak tworzy(cid:230) profesjonaln„ grafikŒ! (cid:149) Jak pracowa(cid:230) na warstwach? (cid:149) Jak nak‡ada(cid:230) atrybuty i efekty? (cid:149) Jak definiowa(cid:230) zaawansowane opcje projektu? Adobe Illustrator CS3 to jeden z najpopularniejszych program(cid:243)w do tworzenia grafiki wektorowej przygotowywanej do druku, dla potrzeb internetu, urz„dzeæ mobilnych i animacji. Program obs‡uguje zaawansowane funkcje edytorskie (m.in. eksplorowanie r(cid:243)¿nych odcieni); posiada te¿ inne narzŒdzia znacznie upraszczaj„ce pracŒ (takie jak na przyk‡ad Live Trace do szybkiego konwertowania obrazk(cid:243)w na opis wektorowy czy Adobe Bridge u‡atwiaj„ce przegl„danie plik(cid:243)w graficznych) oraz w pe‡ni modyfikowalny interfejs u¿ytkownika. Lektura ksi„¿ki (cid:132)Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) z pewno(cid:156)ci„ pozwoli Ci zdoby(cid:230) przydatne umiejŒtno(cid:156)ci obs‡ugi programu, kt(cid:243)ry oferuje ogromne mo¿liwo(cid:156)ci grafikom i projektantom. Z tego podrŒcznika dowiesz siŒ, jak korzysta(cid:230) z narzŒdzia Pi(cid:243)ro oraz jak tworzy(cid:230) i utrwala(cid:230) warstwy. Poznasz metody pracy z kolorami i gradientami. Nauczysz siŒ Illustratora od podstaw i bŒdziesz m(cid:243)g‡ bez strachu porusza(cid:230) siŒ w (cid:156)wiecie grafiki komputerowej, a tak¿e tworzy(cid:230) w‡asne, oryginalne projekty. (cid:149) Podstawy obs‡ugi programu (cid:149) Definiowanie parametr(cid:243)w rysunku (cid:149) Nawigacja wewn„trz dokumentu (cid:149) Zaznaczanie i rysowanie (cid:149) Transformacja obiekt(cid:243)w (cid:149) NarzŒdzie Pi(cid:243)ro (cid:149) Kolory i tekst (cid:149) Warstwy i symbole NiezbŒdna wiedza dla wszystkich ambitnych grafik(cid:243)w, rozpoczynaj„cych pracŒ z Illustratorem CS3! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci Jak miïo CiÚ poznaÊ Rozdziaï 1. Podstawy obsïugi programu Otwieranie i zamykanie pliku Tworzenie nowego pliku Zapisywanie pliku Nawigacja wewnÈtrz dokumentu Korzystanie z pomocy Zaznaczanie, rysowanie i transformacja Rysowanie Transformacja obiektów Rozdziaï 2. Rozdziaï 3. NarzÚdzie Pen (Pióro) Rozdziaï 4. Kolory Rozdziaï 5. Tekst Rozdziaï 6. Warstwy Rozdziaï 7. Symbole Rozdziaï 8. PÚdzle, atrybuty, style i efekty PÚdzle artystyczne — Art PÚdzle wzorku — Pattern Atrybuty wyglÈdu 5 7 8 11 12 16 23 27 32 37 51 69 95 115 131 145 145 149 159 2 Zaznaczanie, rysowanie i transformacja Kaĝda operacja na obiekcie wchodzÈcym w skïad obrazu musi zaczynaÊ siÚ od jego zaznaczenia. Gdy zmieniasz kolor, roz- miar, dodajesz efekt lub nowe atrybuty do obiektu, musisz zaczÈÊ od zaznaczenia tego obiektu. W tym rozdziale bÚdziesz Êwi- czyÊ wykorzystanie narzÚdzi wchodzÈcych w skïad grupy Selection (Zaznaczanie). m W I C Z E N I E 2.1 Korzystanie z narzÚdzia Selection (Zaznaczanie) 1. Wybierz z palety narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) — rysunek 2.1. Nakieruj kursor myszy na obiekt, ale nie klikaj. ZwróÊ uwagÚ, ĝe gdy najeĝdĝasz kursorem na obiekt, który moĝesz zaznaczyÊ, zmienia siÚ jego ikona. Kliknij obiekt, który chcesz zaznaczyÊ, a wokóï niego pojawi siÚ ramka wyposaĝona w osiem uchwytów (rysunek 2.2). Rysunek 2.1. Ikona narzÚdzia Selection (Zaznaczanie) na pasku narzÚdzi 28 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.2. Zaznaczony obiekt jest wyróĝniony ramkÈ wyposaĝonÈ w osiem uchwytów 2. KorzystajÈc z narzÚdzia Selection (Zaznaczanie), kliknij inny obiekt na obrazie, a przekonasz siÚ, ĝe zaznaczenie pierwszego obiektu zniknie, a wybrany bÚdzie jedynie ten klikniÚty jako drugi (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Gdy klikniesz kolejny obiekt, prostokÈt zaznaczenia bÚdzie wskazywaï wïaĂnie jego 3. Moĝesz dodaÊ do zaznaczenia kolejne obiekty, przytrzymujÈc podczas klikania wciĂniÚty klawisz Shift (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. JeĂli podczas zaznaczania kolejnych obiektów przytrzymasz wciĂniÚty klawisz Shift, bÚdÈ one dodawane do zaznaczenia 4. Przesuñ dwa obiekty, wciskajÈc przycisk myszy i przeciÈgajÈc je w nowe miejsce. Obiekty bÚdÈ przesuwane razem, poniewaĝ oba sÈ zaznaczone. 5. Usuñ zaznaczenie obiektów, klikajÈc pusty obszar obrazu. Moĝesz uzyskaÊ ten sam efekt, wybierajÈc z menu polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuñ zaznaczenie). R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 29 m W I C Z E N I E 2.2 Korzystanie z narzÚdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezpoĂrednie) 1. Wybierz z paska narzÚdzi narzÚdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpoĂrednie). Przejedě jego kursorem nad róĝnymi punktami obiektów. Gdy kursor narzÚdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezpoĂrednie) znajdzie siÚ nad punktem zakotwiczenia obiektu lub Ăcieĝki, pojawi siÚ obok niego maleñki pusty kwadracik. Kliknij punkt zakotwiczenia obiektu i przeciÈgnij go. Zauwaĝ, ĝe wybrany punkt jest wypeïniony, co sygnalizuje, ĝe zostaï zaznaczony. Pozostaïe punkty zakotwiczenia sÈ natomiast puste w Ărodku, poniewaĝ nie zostaïy wybrane (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Punkt zakotwiczenia gwiazdy na jej wierzchoïku jest wypeïniony, co oznacza, ĝe zostaï wybrany 2. Kliknij i przeciÈgnij wybrany punkt. W ten sposób moĝesz zmieniÊ ksztaït obiektu. Zaznaczenie zniknie z pierwszego punktu, a pojawi siÚ nad drugim klikniÚtym. Uzyskasz dziÚki temu moĝliwoĂÊ edytowania indywidualnie równieĝ innych punktów. m W I C Z E N I E 2.3 Zaznaczanie przez przeciÈgniÚcie wskaěnika myszy Czasem najprostszym sposobem zaznaczania jest rozciÈgniÚcie pro- stokÈta zaznaczania wokóï obiektów, które chcesz zaznaczyÊ. 1. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) i ustaw kursor myszy obok pierwszego obiektu, który chcesz zaznaczyÊ. WciĂnij przycisk myszy i rozciÈgnij prostokÈt zaznaczenia, aby objÈÊ wszystkie obiekty, które majÈ zostaÊ zaznaczone (rysunek 2.6). 30 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.6. Za pomocÈ prostokÈta zaznaczenia moĝesz zaznaczyÊ kilka sÈsiadujÈcych ze sobÈ obiektów 2. Moĝesz rozciÈgnÈÊ prostokÈt zaznaczenia, tak aby objÈÊ nim dodatkowe obiekty, które majÈ zostaÊ zaznaczone. 3. Aby usunÈÊ zaznaczenie, wybierz z menu polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuñ zaznaczenie) lub kliknij w miejscu, w którym nie ma ĝadnych obiektów. m W I C Z E N I E 2.4 Grupowanie obiektów Moĝesz poïÈczyÊ kilka obiektów w grupÚ (zgrupowaÊ je), przez co bÚdÈ traktowane jako jedna caïoĂÊ. DziÚki temu bÚdziesz mógï je przesuwaÊ lub poddawaÊ transformacji bez zmieniania ich atrybutów i poïoĝenia wzglÚdem siebie. 1. Wybierz z paska narzÚdzi narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) i rozciÈgnij prostokÈt zaznaczania wokóï obiektów, które majÈ zostaÊ zgrupowane. 2. Wybierz z menu polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj), by zgrupowaÊ obiekty, a nastÚpnie usuñ zaznaczenie, wybierajÈc z menu polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuñ zaznaczenie). 3. KorzystajÈc z narzÚdzia Selection (Zaznaczanie) kliknij pierwszy obiekt, który zostaï zgrupowany. Jak widzisz, zaznaczone sÈ teraz wszystkie obiekty wchodzÈce w skïad grupy (rysunek 2.7). R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 31 Rysunek 2.7. KlikniÚcie jednego ze zgrupowanych obiektów powoduje zaznaczenie wszystkich elementów wchodzÈcych w skïad danej grupy m W I C Z E N I E 2.5 DoïÈczanie obiektów do grupy Grupy mogÈ byÊ ïÈczone z innymi obiektami lub grupami. 1. Za pomocÈ narzÚdzia Selection (Zaznaczanie) zaznacz grupÚ obiektów, a nastÚpnie trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Shift, kliknij kolejny obiekt, który ma zostaÊ do niej dodany. 2. Wybierz z menu polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj). ProstokÈt zaznaczenia rozszerzy siÚ na nowy obiekt. m W I C Z E N I E 2.6 Zaznaczanie pojedynczych obiektów wchodzÈcych w skïad grupy 1. Wybierz narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) i kliknij którykolwiek ze zgrupowanych obiektów. Caïa grupa zostanie zaznaczona. 2. Kliknij w pustym obszarze obrazu, poza zaznaczeniem. 3. Ustaw kursor na narzÚdziu Direct Selection (Zaznaczanie bezpoĂrednie), po czym wciĂnij i przytrzymaj klawisz myszy. PrzeciÈgnij teraz kursor w prawo, by z paska, który siÚ rozwinÈï, wybraÊ narzÚdzie Group Selection (Zaznaczanie grupowe) — rysunek 2.8. 32 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.8. Ikona narzÚdzia Group Selection (Zaznaczanie grupowe) znajduje siÚ na pasku narzÚdzi, w grupie Direct Selection (Zaznaczanie bezpoĂrednie) 4. Kliknij pierwszy obiekt wchodzÈcy w skïad grupy. Tylko on zostanie aktywowany. JeĂli klikniesz go jeszcze raz, aktywowana zostanie caïa grupa. Rysowanie NarzÚdzia sïuĝÈce do rysowania ksztaïtów sÈ zebrane na pasku narzÚ- dzi, w grupie Rectangle (ProstokÈt) — rysunek 2.9. Rysunek 2.9. Grupa Rectangle (ProstokÈt) zawiera narzÚdzia umoĝliwiajÈce rysowanie róĝnych ksztaïtów W programie Adobe Illustrator zmieniajÈc atrybuty obrysu, moĝesz zmieniaÊ gruboĂÊ i kolor jego linii. Obrys to charakterystyka konturu obiektu. DomyĂlne ustawienia tworzÈ obiekty z biaïym wypeïnieniem i czarnym obrysem. m W I C Z E N I E 2.7 Tworzenie rysunku z obiektów podstawowych 1. Wybierz narzÚdzie Rectangle (ProstokÈt) i narysuj prostokÈt, który bÚdzie tworzyï trzon rakiety kosmicznej (rysunek 2.10). Po zwolnieniu przycisku myszy prostokÈt zostanie automatycznie zaznaczony i uwidoczni siÚ jego Ărodek. Wszystkie obiekty R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 33 Rysunek 2.10. Pierwszy narysowany prostokÈt bÚdzie tworzyï trzon rakiety kosmicznej stworzone za pomocÈ narzÚdzi ksztaïtu majÈ punkt centralny, który moĝesz przeciÈgaÊ, aby wyrównaÊ obiekt do innych elementów obrazu. 2. Nadal korzystajÈc z narzÚdzia Rectangle (ProstokÈt), umieĂÊ wskaěnik myszy nad centralnym punktem prostokÈta. Trzymaj wciĂniÚty klawisz Alt i rozciÈgnij nowy prostokÈt, zaczynajÈc od centralnego punktu starego prostokÈta. Spowoduje to powstanie wewnÈtrz niego drugiego, mniejszego prostokÈta. Zwolnij przycisk myszy i klawisz Alt, gdy nowy prostokÈt bÚdzie miaï takÈ samÈ wysokoĂÊ jak pierwszy (rysunek 2.11). 34 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.11. WewnÈtrz pierwszego prostokÈta narysowany zostaï drugi, którego Ărodek znajduje siÚ w tym samym miejscu, co Ărodek pierwszego obiektu DziÚki wciĂniÚciu klawisza Alt w czasie przeciÈgania kursora narzÚdzia moĝesz narysowaÊ obiekt, zaczynajÈc od jego centralnego punktu, a nie od lewego górnego rogu. 3. Zaznacz wewnÚtrzny prostokÈt, aby widoczny byï jego Ărodek, a nastÚpnie wybierz narzÚdzie Ellipse (Elipsa). WciĂnij i przytrzymaj klawisze Alt i Shift i narysuj okrÈg, zaczynajÈc od Ărodka prostokÈta. NastÚpnie narysuj kolejny okrÈg, nieco mniejszy, wewnÈtrz pierwszego (rysunek 2.12). Rysunek 2.12. Umieszczone wspóïĂrodkowo okrÚgi tworzÈ okno rakiety kosmicznej 4. Zamiast rysowaÊ ksztaït, rozciÈgajÈc go kursorem myszy, moĝesz kliknÈÊ w wybranym miejscu powierzchniÚ obrazu i otworzyÊ okno dialogowe opcji rysowanego ksztaïtu. Wybierz narzÚdzie Rounded Rectangle (ZaokrÈglony prostokÈt) i kliknij w wybranym miejscu obrazu, by otworzyÊ okno dialogowe Rounded Rectangle (ZaokrÈglony prostokÈt) — rysunek 2.13. Wpisz w polu Width (SzerokoĂÊ) wartoĂÊ odpowiadajÈcÈ szerokoĂci zewnÚtrznego prostokÈta, a w polu Height (WysokoĂÊ) wartoĂÊ odpowiadajÈcÈ jej czwartej czÚĂci. OkreĂl równieĝ stopieñ zaokrÈglenia wierzchoïków. R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 35 Rysunek 2.13. Okno dialogowe Rounded Rectangle (ZaokrÈglony prostokÈt) 5. Kliknij przycisk OK, a utworzony w ten sposób prostokÈt umieĂÊ na obrazie tak, aby przylegaï do górnej czÚĂci prostokÈta tworzÈcego trzon rakiety (rysunek 2.14). Rysunek 2.14. ZaokrÈglony prostokÈt przylega dolnÈ krawÚdziÈ do trzonu rakiety 6. Nadal korzystajÈc z narzÚdzia Rounded Rectangle (ZaokrÈglony prostokÈt), narysuj teraz w dolnej czÚĂci rakiety wyloty dysz. Najpierw utwórz jeden zaokrÈglony prostokÈt, a nastÚpnie wciĂnij klawisz Alt. UmieĂÊ kursor nad Ărodkiem zaokrÈglonego prostokÈta i wciskajÈc lewy przycisk myszy, przeciÈgnij obiekt w nowe poïoĝenie. Uzyskasz w ten sposób idealnÈ kopiÚ pierwszego prostokÈta (rysunek 2.15). Rysunek 2.15. Dysze rakiety tworzÈ dwa identyczne zaokrÈglone prostokÈty 36 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e 7. Pozostaje narysowaÊ wierzchoïek rakiety, do czego posïuĝysz siÚ narzÚdziem Polygon (Wielobok). Wybierz narzÚdzie Polygon (Wielobok) i umieĂÊ kursor nad centralnym punktem prostokÈta tworzÈcego trzon rakiety. 8. ¿eby narysowaÊ wielobok, zacznij przeciÈgaÊ kursor myszy, ale nie zwalniaj go. WciĂnij trzykrotnie klawisz strzaïki w dóï, aby zredukowaÊ liczbÚ boków wieloboku, zmieniajÈc go w trójkÈt (rysunek 2.16). NastÚpnie obróÊ trójkÈt tak, aby skierowaÊ go wierzchoïkiem w górÚ. Zanim ostatecznie zwolnisz przycisk myszy, wciĂnij spacjÚ i przeciÈgnij trójkÈt do góry, aby umieĂciÊ go na wierzchoïku rakiety. Rysunek 2.16. Naciskanie klawiszy strzaïek w dóï i w górÚ podczas rysowania wieloboku powoduje zmniejszanie i zwiÚkszanie liczby jego boków 9. Wybierz narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) i kliknij prawym przyciskiem myszy narysowany obiekt. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Arrange/Send to Back (Uïóĝ/Przesuñ na spód). Rysunek rakiety jest gotowy (rysunek 2.17). Moĝesz kontrolowaÊ ksztaïty wieloboków, spiral i gwiazdek, wciska- jÈc podczas ich rysowania odpowiednie klawisze. RysujÈc te obiekty moĝna stosowaÊ nastÚpujÈce sposoby pozwalajÈce na modyfikowanie ich ksztaïtów: T Aby zmieniÊ liczbÚ boków wieloboku, ramion gwiazdy lub segmentów spirali, naleĝy podczas rysowania wciskaÊ klawisz strzaïki w dóï (zmniejszenie liczby) lub strzaïki w górÚ (zwiÚkszenie liczby). NarzÚdzie pamiÚta ustawienia ostatniego narysowanego ksztaïtu. T W celu obrócenia ksztaïtu wystarczy zakreĂliÊ kursorem myszy odpowiedni ïuk. R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 37 Rysunek 2.17. Gotowy rysunek rakiety skïadajÈcy siÚ z prostych obiektów T Aby skierowaÊ figurÚ bokiem lub wierzchoïkiem do góry, naleĝy trzymaÊ wciĂniÚty klawisz Shift. T ¿eby przesuwaÊ obiekt w trakcie rysowania go, naleĝy podczas przeciÈgania wciskaÊ spacjÚ. Transformacja obiektów Skalowanie obiektów polega na ich powiÚkszaniu lub pomniejszaniu w poziomie oraz w pionie wzglÚdem przyjÚtego punktu odniesienia. JeĂli nie ustalisz punktu odniesienia, obiekty bÚdÈ skalowane wzglÚ- dem swoich Ărodków. m W I C Z E N I E 2.8 Transformacja obiektu 1. Wybierz z paska narzÚdzi narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) i zaznacz obiekt, który chcesz poddaÊ skalowaniu (rysunek 2.18). 38 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.18. Zaznaczony obiekt jest otoczony obwiedniÈ z zaznaczonymi punktami skalowania 2. Wybierz z menu polecenie Window/Transform (Okno/Transformacje), aby wyĂwietliÊ paletÚ Transform (Transformacje) — rysunek 2.19. Paleta Transform (Transformacje) zawiera niewielkÈ siatkÚ kwadratów okreĂlanych jako punkty odniesienia, które reprezentujÈ poszczególne punkty obwiedni zaznaczonego obszaru. Rysunek 2.19. Paleta Transform (Transformacje) zawiera siatkÚ kwadratów reprezentujÈcych poszczególne punkty obwiedni zaznaczonego obszaru 3. Kliknij punkt odniesienia w lewym dolnym rogu siatki, aby ustawiÊ punkt odniesienia skalowania. Kliknij ikonÚ ogniw ïañcucha znajdujÈcÈ siÚ po prawej stronie palety, by wïÈczyÊ blokowanie zapewniajÈce zachowanie staïych proporcji podczas skalowania. DziÚki temu stosunek wysokoĂci do szerokoĂci pozostanie przez caïy czas niezmienny. 4. Wybierz narzÚdzie Scale (Skalowanie) — rysunek 2.20 — i kliknij punkt, wzglÚdem którego obiekt ma byÊ skalowany. JeĂli podczas klikniÚcia przytrzymasz wciĂniÚty klawisz Alt, na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe Scale (Skalowanie). Rysunek 2.20. Ikona narzÚdzia Scale (Skalowanie) na palecie narzÚdzi R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 39 5. W oknie dialogowym Scale (Skalowanie) — rysunek 2.21 — w polu o tej samej nazwie wpisz wartoĂÊ 75 i kliknij przycisk OK. Pozwoli to na zmniejszenie rozmiaru obiektu o 25 . Rysunek 2.21. Okno dialogowe Scale (Skalowanie) pojawia siÚ, jeĂli po wybraniu narzÚdzia Scale (Skalowanie) przytrzymasz wciĂniÚty klawisz Alt i klikniesz lewym przyciskiem myszy Rotacja obiektów to obracanie ich wokóï okreĂlonego punktu. Moĝna w tym celu wykorzystaÊ obwiedniÚ obiektu poddawanego rotacji, umieszczajÈc wskaěnik myszy w jej zewnÚtrznym rogu. Po pojawie- niu siÚ wskaěnika rotacji naleĝy kliknÈÊ i przeciÈgnÈÊ kursor myszy, aby obróciÊ obiekt wokóï jego punktu centralnego. Moĝesz równieĝ dokonaÊ rotacji obiektu wokóï wybranego punktu odniesienia i o okreĂlony kÈt. Sïuĝy do tego celu paleta Transform (Transformacje), którÈ poznaïeĂ juĝ w poprzednim Êwiczeniu. m W I C Z E N I E 2.9 Obracanie obiektu W tym Êwiczeniu obrócisz dowolny obiekt o 35 wokóï wybranego punktu odniesienia. W tym celu: 1. Zaznacz obiekt, który chcesz obróciÊ, i wybierz z palety narzÚdzi narzÚdzie Rotate (Obrót) — rysunek 2.22. Rysunek 2.22. Ikona narzÚdzia Rotate (Obrót) na palecie narzÚdzi 40 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e 2. Rozpocznij przeciÈganie zaznaczonego obiektu. Ruch ten jest ograniczony do obrotów wokóï punktu odniesienia (rysunek 2.23). Kontynuuj przeciÈganie, dopóki obiekt nie powróci do swojej poczÈtkowej pozycji, a nastÚpnie zwolnij przycisk myszy. Moĝesz równieĝ cofnÈÊ wprowadzone zmiany, wybierajÈc z menu polecenie Edit/Undo Rotate (Edycja/Cofnij obrót). Rysunek 2.23. JeĂli przeciÈgasz obiekt, korzystajÈc z narzÚdzia Rotate (Obrót), jest on obracany wokóï punktu odniesienia 3. WciĂnij klawisz Alt i kliknij lewym przyciskiem myszy punkt, wokóï którego ma byÊ wykonany obrót. 4. Na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe Rotate (Obrót) — rysunek 2.24. Zaznacz pole wyboru Preview (PodglÈd), wprowadě wartoĂÊ 35 w polu tekstowym Angle (KÈt) i kliknij przycisk OK. Obiekt zostanie obrócony o kÈt 35 stopni wokóï wskazanego punktu (rysunek 2.25). Rysunek 2.24. Okno dialogowe Rotate (Obrót) Rysunek 2.25. Obiekt zostaï obrócony o okreĂlony kÈt wzglÚdem wskazanego punktu R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 41 Odbijanie obiektów polega na ich symetrycznym odwzorowaniu wzdïuĝ niewidocznej pionowej lub poziomej osi. Kopiowanie obiektu podczas odbicia pozwala na utworzenie jego odbicia lustrzanego. Podobnie jak w przypadku skalowania i rotacji, podczas odbijania moĝesz wyzna- czyÊ punkt, wzglÚdem którego obiekt zostanie odbity. Moĝesz rów- nieĝ domyĂlnie odbijaÊ wzglÚdem centralnego punktu obiektu. m W I C Z E N I E 2.10 Korzystanie z narzÚdzia Reflect (Odbicie) W tym Êwiczeniu wykorzystasz narzÚdzie Reflect (Odbicie) do utwo- rzenia lustrzanego odbicia obiektu. W tym celu: 1. Zaznacz obiekt, na którym chcesz zastosowaÊ odbicie, korzystajÈc z narzÚdzia Selection (Zaznaczanie), a nastÚpnie z palety narzÚdzi wybierz narzÚdzie Reflect (Odbicie). Jest ono zagnieĝdĝone razem z narzÚdziem Rotate (Obrót) — rysunek 2.26. Rysunek 2.26. NarzÚdzie Reflect (Odbicie) jest na palecie narzÚdzi zagnieĝdĝone z narzÚdziem Rotate (Obrót) 2. Przytrzymaj wciĂniÚty klawisz Alt i kliknij punkt, wzglÚdem którego chcesz utworzyÊ odbicie. Na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe Reflect (Odbicie). 3. Upewnij siÚ, ĝe w oknie dialogowym Reflect (Odbicie) zaznaczona jest opcja Vertical (Pionowo), a w polu tekstowym Angle (KÈt) znajduje siÚ wartoĂÊ 90 stopni (rysunek 2.27). NastÚpnie kliknij przycisk Copy (Kopiuj). Zaznaczony obiekt zostanie skopiowany, a nastÚpnie umieszczony jako odbicie lustrzane pierwotnie zaznaczonego obiektu (rysunek 2.28). NarzÚdzia i filtry programu Adobe Illustrator umoĝliwiajÈ znieksztaï- canie obiektów na róĝne sposoby. W kolejnym Êwiczeniu dowiesz siÚ, jak z gwiazdy utworzyÊ kwiat, stosujÈc narzÚdzia do znieksztaïcania obiektów. 42 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.27. Okno dialogowe Reflect (Odbicie) Rysunek 2.28. Utworzona zostaïa kopia obiektu, która nastÚpnie zostaïa odbita wzglÚdem osi pionowej m W I C Z E N I E 2.11 Tworzenie rysunku z uĝyciem róĝnego rodzaju transformacji 1. Wybierz z palety narzÚdzie Star (Gwiazda) zgrupowane z narzÚdziem Rectangle (ProstokÈt) — rysunek 2.29. Rysunek 2.29. Grupa narzÚdzi ukrytych pod ikonÈ narzÚdzia Rectangle (ProstokÈt) 2. PrzeciÈgnij narzÚdzie, aby narysowaÊ piÚcioramiennÈ gwiazdÚ o szerokoĂci 200 punktów (rysunek 2.30). 3. Zaznacz gwiazdÚ i w polu wypeïnienia na palecie Control (Sterowanie) wybierz jednÈ z dostÚpnych próbek. Pozostaw wartoĂÊ obrysu None (Brak) — rysunek 2.31. R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 43 Rysunek 2.30. PiÚcioramienna gwiazda narysowana za pomocÈ narzÚdzia Star (Gwiazda) Rysunek 2.31. W stosunku do gwiazdy zastosowano wypeïnienie gradientowe bez obrysu 4. Wybierz z menu polecenie Filter/Distort/Twist (Filtr/ZnieksztaïÊ/ SkrÚcenie) i w oknie dialogowym, które siÚ pojawi, wpisz wartoĂÊ 45 stopni (rysunek 2.32), a nastÚpnie kliknij przycisk OK. Rysunek 2.32. Okno dialogowe Twist (SkrÚcenie) oraz efekt zastosowania tego filtra 5. Zaznacz gwiazdÚ i wybierz z menu polecenie Window/Attributes (Okno/Atrybuty), aby wyĂwietliÊ paletÚ Attributes (Atrybuty). NastÚpnie kliknij przycisk Show Center (Pokaĝ Ărodek), aby wyĂwietliÊ punkt centralny gwiazdy (rysunek 2.33). 44 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.33. Okno Attributes (Atrybuty) 6. Wybierz narzÚdzie Star (Gwiazda) i przeciÈgnij wskaěnik do punktu centralnego, aby narysowaÊ drugÈ gwiazdÚ o takiej samej Ărednicy, znajdujÈcÈ siÚ dokïadnie nad punktem centralnym pierwszej (rysunek 2.34). Rysunek 2.34. Druga gwiazda zostaïa narysowana dokïadnie nad punktem centralnym pierwszej 7. Wypeïnij gwiazdÚ dowolnym kolorem, wybierajÈc z menu polecenie Window/Color (Okno/Kolor) i wskazujÈc odpowiedni kolor na palecie (rysunek 2.35). Rysunek 2.35. Paleta Color (Kolor) pozwala wybraÊ kolor wypeïnienia i obrysu obiektu 8. Wybierz kolor obrysu drugiej gwiazdy, klikajÈc pole Stroke (Obrys) na palecie Color (Kolor). 9. Wybierz z menu polecenie Effect/Distort Transform/Pucker Bloat (Efekty/Znieksztaïcenie i transformacja/WklÚsïy i wybrzuszony). W oknie dialogowym Pucker Bloat (WklÚsïy R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 45 i wybrzuszony) zaznacz pole wyboru Preview (PodglÈd) i przeciÈgnij suwak, aby znieksztaïciÊ gwiazdÚ wedle wïasnego uznania (rysunek 2.36). Rysunek 2.36. Okno dialogowe Pucker Bloat (WklÚsïy i wybrzuszony) oraz efekt uĝycia tego filtra 10. Z palety narzÚdzi wybierz narzÚdzie Ellipse (Elipsa) znajdujÈce siÚ w grupie narzÚdzi Rectangle (ProstokÈt). 11. WciĂnij klawisz Alt, umieĂÊ wskaěnik narzÚdzia nad punktem centralnym obu gwiazd i narysuj owal (rysunek 2.37). Rysunek 2.37. W centralnym punkcie gwiazd zostaï umieszczony owal, który bÚdzie tworzyï Ărodek rysowanego kwiatu 12. Wypeïnij owal dowolnym kolorem, korzystajÈc z palety Color (Kolor). 46 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e 13. Wybierz narzÚdzie Selection (Zaznaczanie) i klikaj, trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Shift, aby zaznaczyÊ trzy elementy tworzÈce kwiat. NastÚpnie wybierz z menu polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj), aby zgrupowaÊ zaznaczone obiekty. 14. Na palecie Transform (Transformacja) wpisz wartoĂÊ 10 stopni w polu tekstowym Shear (Pochylenie) i naciĂnij klawisz Enter (rysunek 2.38). Rysunek 2.38. Kwiat zostaï pochylony przez wprowadzenie wartoĂci 10 w polu Shear (Pochylenie) palety Transform (Transformacja) Free Transform (Przeksztaïcanie swobodne) jest narzÚdziem wieloza- daniowym, które umoĝliwia skalowanie, pochylanie, odbijanie, obra- canie i zmianÚ perspektywy zaznaczonych obiektów. m W I C Z E N I E 2.12 Korzystanie z narzÚdzia Free Transform (Przeksztaïcanie swobodne) 1. Z palety narzÚdzi wybierz Selection (Zaznaczanie) i kliknij obiekt, który chcesz poddaÊ przeksztaïcaniu. 2. Aby znieksztaïciÊ obiekt, wybierz z palety narzÚdzie Free Transform (Przeksztaïcanie swobodne) — rysunek 2.39 — zaznacz prawy dolny róg obwiedni obiektu i nie puszczajÈc lewego przycisku myszy, rozpocznij przeciÈganie. NastÚpnie przytrzymaj wciĂniÚty klawisz Ctrl i powoli przeciÈgnij wskaěnik w stronÚ przeciwlegïego rogu obiektu (rysunek 2.40). Rysunek 2.39. Ikona narzÚdzia Free Transform (Przeksztaïcanie swobodne) na pasku narzÚdzi R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 47 Rysunek 2.40. NarzÚdzie Free Transform (Przeksztaïcanie swobodne) pozwala w prosty sposób przeksztaïciÊ zaznaczony obiekt, przeciÈgajÈc jeden z rogów jego obwiedni 3. Aby obróciÊ zaznaczony obiekt, przesuñ wskaěnik narzÚdzia Free Transform (Przeksztaïcanie swobodne) minimalnie poniĝej prawego rogu obwiedni obiektu, dopóki nie pojawi siÚ wskaěnik rotacji, a nastÚpnie przeciÈgnij go, aby obróciÊ obiekt (rysunek 2.41). Rysunek 2.41. ChwytajÈc za jeden z rogów obwiedni, moĝesz obróciÊ zaznaczony obiekt o dowolny kÈt Funkcja Free Distort (Znieksztaïcanie swobodne) umoĝliwia znieksztaï- cenie zaznaczonego obszaru poprzez przesuwanie dowolnego z jego naroĝników. Moĝe byÊ stosowana jako filtr permanentnie zmieniajÈcy obiekt lub jako efekt umoĝliwiajÈcy odwrócenie zmiany. m W I C Z E N I E 2.13 Korzystanie z narzÚdzia Free Distort (Znieksztaïcanie swobodne) 1. Z palety narzÚdzi wybierz Selection (Zaznaczanie) i zaznacz obiekt, który chcesz poddaÊ znieksztaïcaniu. 2. Wybierz z menu polecenie Filter/Distort/Free Distort (Filtr/ZnieksztaïÊ/Znieksztaïcanie swobodne). 3. PrzeciÈgnij jeden lub wiÚcej uchwytów, aby znieksztaïciÊ zaznaczony obiekt, a nastÚpnie kliknij przycisk OK (rysunek 2.42). 48 A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 / C S 3 P L • m w i cz e n i a p r a k t y cz n e Rysunek 2.42. Okno Free Distort (Znieksztaïcanie swobodne) pozwala na dowolne znieksztaïcenie zaznaczonego obiektu m W I C Z E N I E 2.14 Stosowanie transformacji na kilku obiektach równoczeĂnie Moĝesz równoczeĂnie poddaÊ transformacji kilka obiektów. Posïuĝ siÚ do tego celu funkcjÈ Transform Each (PrzeksztaïÊ kaĝdy) dostÚpnÈ w menu Object (Obiekt). 1. Wybierz z menu polecenie Select/All (Zaznacz/Wszystko), aby zaznaczyÊ wszystkie obiekty znajdujÈce siÚ na rysunku. 2. NastÚpnie wybierz z menu polecenie Object/Transform/Transform Each (Obiekt/Transformacje/Transformuj kaĝdy). Na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe Transform Each (Transformuj kaĝdy) — rysunek 2.43. Rysunek 2.43. Okno dialogowe Transform Each (Transformuj kaĝdy) R o z d z i a ï 2 . • Z a z n a c z a n i e , r y s o w a n i e i t r a n s f o r m a c j a 49 3. Opcje Move (Przesuñ) w oknie dialogowym Transform Each (Transformuj kaĝdy) umoĝliwiajÈ przesuwanie obiektów w okreĂlonym lub losowym kierunku. Przesuñ zaznaczone obiekty o jeden centymetr w dóï w stosunku do stanu poczÈtkowego. W tym celu wpisz w polu Vertica (Pionowo) w sekcji Move (Przesuñ) wartoĂÊ 1. 4. Aby poddaÊ obiekty skalowaniu o 25 w osi poziomej, wpisz w polu Horizonta (Poziomo) wartoĂÊ 125 . 5. Kliknij przycisk OK.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: