Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 006475 18437313 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie! - książka
Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie! - książka
Autor: , Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-354-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka na prawie 100 kolorowych stronach przedstawia ogromny zakres możliwości oferowanych przez Photoshopa. Wkrótce przekonasz się, że dzięki tej książce i towarzyszącemu jej dyskowi CD-ROM praca stanie się łatwiejsza, zarówno w przypadku codziennych zadań, jak i projektów 'na wczoraj'.

Na dołączonym do niniejszej książki dysku CD-ROM znajdziesz ponad 800 wspaniałych, wspierających Twoją kreatywność rozwiązań graficznych, gotowych do natychmiastowego użycia:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! Autorzy: Jack Davis, Linnea Dayton T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-354-4 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop 7 One Click Wow Format: B5, stron: 96 Ksi¹¿ka przedstawia ogromny zakres mo¿liwoġci oferowanych przez Photoshopa. Wkrótce przekonasz siê, ¿e dziêki tej ksi¹¿ce i towarzysz¹cemu jej dyskowi CD-ROM praca stanie siê ³atwiejsza, zarówno w przypadku codziennych zadañ, jak i projektów „na wczoraj”. Na do³¹czonym do niniejszej ksi¹¿ki dysku CD-ROM znajdziesz ponad 800 wspania³ych, wspieraj¹cych Twoj¹ kreatywnoġæ rozwi¹zañ graficznych, gotowych do natychmiastowego u¿ycia: • Photoshop potrafi malowaæ! Ponad 60 specjalnych profilów artystycznych pozwali przekszta³ciæ zdjêcia w obrazy akwarelowe, olejne, pastelowe, a tak¿e wykonane innymi technikami. • Style warstw! Niemal 250 niesamowitych, rozbudowanych i praktycznych stylów daje nies³ychane mo¿liwoġci w zakresie przekszta³cania napisów i elementów graficznych w obiekty z metalu, kamienia, lodu, szk³a, plastiku, drewna czy lamp neonowych -- co tylko sobie wymarzysz! • Style fotograficzne! Na p³ycie znaleĥæ mo¿na ponad 75 profilów przeznaczonych do przetwarzania zdjêæ: tinty, efekty ciemnego pokoju, kolorystyczne efekty tonalne, tekstury malarskie i p³ócienne, nak³adki ziarna kliszy filmowej i szumu cyfrowego, ramki (wraz z obwódkami wewnêtrznymi) i miêkkie winiety. • Efektowne przyciski! 150 stylów przycisków oraz 50 stylów typu Rollover przeznaczonych do stylizacji elementów nawigacyjnych — automatycznie definiuj¹cych obszary aktywne i mo¿na ich u¿yæ jednym klikniêciem w programie ImageReady. • Specjalne profile do retuszowania fotografii! Efektywne pêdzle, narzêdzia do usuwania efektu czerwonych oczu i zaczerwienieñ skóry oraz wybielania zêbów. I jeszcze wiêcej! Praktyczne profile kadrowania o najczêġciej stosowanych wymiarach, ponad 40 unikalnych gradientów i ponad 150 wspania³ych wzorów deseni i tekstur. • Ďwiat³o, kamera, akcja! Zadania do³¹czone na CD-ROM-ie pozwalaj¹ bez trudu tworzyæ efekty specjalne przy u¿yciu tekstów, grafiki oraz zdjêæ i obrazów malarskich, a tak¿e pe³ni¹ rolê wygodnych narzêdzi automatyzuj¹cych rutynowe zadania. SSPPIISS TTRREEŚŚCCII JJaakk kkoorrzzyyssttaaćć zz kkssiiąążżkkii ii ppłłyyttyy CCDD--RROOMM?? Książka niniejsza zawiera liczne wskazówki i wiele inspirujących przykładów wykorzystania profilów One-Click Wow! Presets, zawartych na płycie CD-ROM. OOnnee--CClliicckk WWooww!! SSzzyybbkkii ssttaarrtt Nie możecie się już doczekać, kiedy zaczniemy? Oto garść wskazówek na dobry początek. 77 99 11.. KKOORRZZYYSSTTAANNIIEE ZZEE SSTTYYLLÓÓWW OONNEE--CCLLIICCKK WWOOWW!! CCoo ttoo jjeesstt ssttyyll wwaarrssttwwyy?? Styl to narzędzie pozwalające znacznie wzbogacić wygląd zdjęć, tekstu i grafiki za pomocą „nałożenia” koloru, tekstury, głębi, obramowania oraz wielu innych efektów. Style Rollover natomiast, użyte w programie ImageReady, umożliwiają tworzenie kolekcji interaktywnych przycisków. „„MMaaggiiaa”” ssttyyllóóww wwaarrssttww Po nałożeniu stylu na warstwę łatwo zarówno zmieniać zawartość warstwy, jak i modyfikować sam styl. Skalowanie stylu Dostosowywanie stylów Kopiowanie i wklejanie stylów Korzystanie ze stylów w połączeniu z maskami i grupami obcinającymi Korzystanie ze stylów w programie ImageReady ZZaappiissyywwaanniiee,, zzmmiiaannaa wwiieellkkoośśccii ii pprrzzyyggoottoowwaanniiee pplliikkóóww wwyyjjśścciioowwyycchh Tutaj Czytelnik dowie się, jak wybrać format zapisu „stylizowanego” obrazu i jak w razie potrzeby zmniejszyć jego wielkość. SSaammoouucczzeekk kkoorrzzyyssttaanniiaa zzee ssttyyllóóww wwaarrssttww Samouczek demonstrujący krok po kroku proces tworzenia projektu obejmujący czynności, takie jak nakładanie stylów na warstwy, modyfikację zawartości warstwy przy jednoczesnym zachowaniu właściwości stylu, kopiowanie stylów, ich skalowanie oraz tworzenie interaktywnych przycisków w programie ImageReady. 1122 1133 1155 16 18 20 21 23 2244 2288 22.. SSTTYYLLEE DDLLAA FFOOTTOOGGRRAAFFIIII GGaalleerriiaa zzddjjęęćć Znaleźć tu można zbiór inspirujących przykładów wykorzystania stylów One-Click Wow! do stylizacji zdjęć. 3333 3344 PPrrzzyykkłłaaddyy eeffeekkttóóww ffoottooggrraaffiicczznnyycchh 3388 „Katalog” ten ułatwi użytkownikowi wybór stylów dla fotografii i cyfrowych obrazów malarskich. Krawędzie Ramki Tinty i efekty antyczne Efekty nakładki koloru Style Darkroom Ziarno kliszy, szum i mezzotinta Papier, płótno oraz inne nakładki teksturowe 38 40 42 44 46 48 50 33.. SSTTYYLLEE DDLLAA TTEEKKSSTTUU II GGRRAAFFIIKKII GGaalleerriiaa nnaappiissóóww ii eelleemmeennttóóww ggrraaffiicczznnyycchh W rozdziale tym Czytelnik znajdzie wiele przykładów użycia stylów One-Click Wow! do przetwarzania obiektów tekstowych i graficznych. PPrrzzyykkłłaaddyy eeffeekkttóóww ggrraaffiicczznnyycchh ii tteekkssttoowwyycchh Z „katalogu” tego warto korzystać podczas wybierania stylów, dzięki którym napisy czy elementy graficzne przekształcą się w obiekty, które będzie można przeczytać i niemal ich dotknąć! Chrom Metale Szkło, lód i kryształ Klejnoty i gładkie kamienie Plastiki Drewno politurowane i teksturowane Skała, cegła i inne materiały Desenie materiałów organicznych Desenie i tkaniny Kreski i wypełnienia Efekty cienia, otoczki i płaskorzeźby Blask i neony Style Rollover dla przycisków 5522 5533 5588 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 44.. PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE PPRROOFFIILLEE WWOOWW!! 8844 8855 JJaakk mmaalloowwaaćć,, kkoorrzzyyssttaajjąącc zz pprrooffiillóóww mmaallaarrsskkiicchh ii kklloonnuujjąąccyycchh?? Profile ze zbioru Wow! Tool Presets zapewniają przetwarzanym obrazom wygląd i „klimat” prac wykonanych tradycyjnymi technikami graficznymi — od farb akwarelowych i olejnych po pastele i kredę. Pozwalają przekształcać zdjęcia w obrazy malarskie, do czego służą profile Wow-Pattern Stamp oraz Wow Art History Brush. Korzystając natomiast z profilów Wow-Art Media Presets, współpracujących z narzędziem Brush (Pędzel), Czytelnik może tworzyć obrazy malarskie od podstaw. GGaalleerriiaa oobbrraazzóóww W podrozdziale tym zgromadzono kolekcję przykładów zastosowania profilów imitujących działanie tradycyjnych narzędzi malarskich. Jest to także prezentacja efektów, jakie możemy uzyskać, przekształcając zdjęcia w obrazy malarskie przy użyciu profilów Wow-Pattern Stamp oraz Wow-Art History Brush. 8888 PPrrooffiillee PPaatttteerrnn SSttaammpp ii AArrtt HHiissttoorryy Dziesięć przykładów przekształceń tego samego zdjęcia w obrazy malarskie demonstrują efekty zastosowania profilów Art History Brush i Pattern Stamp ze stylami Wow-Texture Styles przedstawionymi na stronach 50. i 51. 9900 KKoorrzzyyssttaanniiee zz ppęęddzzllii rreettuusszzeerrsskkiicchh 9922 Zbiór profilów Tool Presets oferuje zestaw narzędzi retuszerskich, pozwalających poprawiać kolorystykę zdjęć, usuwać z nich efekt czerwonych oczu, wybielać zęby i białka oczu, a także redukować zaczerwienienia skóry. KKoorrzzyyssttaanniiee zz zzaaddaańń WWooww!! Przygotuj plik, zapoznaj się z treścią komunikatów i wypróbuj działanie zadań Wow! Action. ZZaaddaanniiaa zz kkoolleekkccjjii WWooww!! Użyj tych złożonych, zautomatyzowanych procedur, pozwalających uzyskać profesjonalne i praktyczne rezultaty jednym kliknięciem. WWyyppeełłnniieenniiaa ggrraaddiieennttoowwee Przedstawione tu profile gradientów są bardzo przydatne do wypełniania liter tworzących napisy i elementów graficznych, jak również do tworzenia teł. 9933 9944 9966 KKoorrzzyyssttaanniiee zzee ssttyyllóóww OOnnee--CClliicckk WWooww!!11 Na kolejnych stronach będziemy mówić o tym, jak dzięki zastosowaniu stylów z kolekcji One-Click Wow! przekształcać projekty, wykonane w programie Photoshop 7, z „typowych” w „ekscytujące”. Bez względu na to, czy przetwarzać będziemy napisy, grafikę, zdjęcia, czy prace graficzne, jak te, które zobaczymy w rozdziale 4., możemy uzyskać w pełni profesjonalne efekty, a wystarczy do tego tylko jedno kliknięcie palety stylów. Będziemy mówić także o skalowaniu stylów, co pozwala dopasowywać je do poszczególnych projektów. Omówimy również korzystanie ze stylów (łącznie ze stylem Rollover) w programie ImageReady 7. Każdy styl z kolekcji Wow Style może być użyty jako podstawa dla nowych stylów, które możemy tworzyć zarówno w programie Photoshop, jak i ImageReady, zmieniając jeden lub kilka ustawień efektu i zachowując zmodyfikowane style do późniejszego wykorzystania. Krótki Samouczek korzystania ze stylów warstw zaczynający się na stronie 28., zaznajomi nas z operacjami, takimi jak nakładanie, dostosowywanie i zachowywanie stylów. Kolejny podrozdział (strony od 24. do 27.) poświęcony został ostatecznemu przygotowaniu plików programu Photoshop, czy to do druku, czy prezentacji w internecie. ➤Style z kolekcji One-Click Wow! Styles można nakładać na obrazy o dowolnej rozdzielczości, ale najlepsze efekty uzyskuje się, wówczas gdy obraz ma rozdzielczość 225 pikseli na cal. Zobacz też: Wskazówka na stronie 16. CCOO TTOO JJEESSTT SSTTYYLL WWAARRSSTTWWYY?? SSttyyll ttoo nnaarrzzęęddzziiee ppoozzwwaallaajjąąccee zznnaacczznniiee wwzzbbooggaacciićć wwyygglląądd zzddjjęęćć,, tteekkssttuu ii ggrraaffiikkii pprrzzeezz „„nnaałłoożżeenniiee”” kkoolloorruu,, tteekkssttuurryy,, ggłłęębbii,, oobbrraammoowwaanniiaa oorraazz wwiieelluu iinnnnyycchh eeffeekkttóóww.. ➤Style warstw oraz inne profile zawarte na płycie CD-ROM dołączonej do niniejszej książki są niezastąpionymi narzędziami, przeznaczonymi do współpracy z programami PPhhoottoosshhoopp 77 oraz IImmaaggeeRReeaaddyy 77. Style te, podobnie jak tekstury i gradienty, można wykorzystać także w programach PPhhoottoosshhoopp 66 i IImmaaggeeRReeaaddyy 33. Jednakże TToooollss PPrreesseettss (UUssttaawwiieenniiaa nnaarrzzęęddzziiaa — nowa paleta w programie PPhhoottoosshhoopp 77) oraz AAccttiioonnss (ZZaaddaanniiaa) — interfejs programu PPhhoottoosshhoopp zmienia się) nie są zgodne z programem PPhhoottoosshhoopp 66. Style i instrukcje przeznaczone do wykorzystania z programem AAddoobbee PPhhoottoosshhoopp EElleemmeennttss zawarte są w innym pakiecie, składającym się z książki AAddoobbee PPhhoottoosshhoopp EElleemmeennttss OOnnee--CClliicckk WWooww!! i płyty CD-ROM. MMówiąc najprościej, styl warstwy to „wygląd”, jaki można natychmiast nadać zdjęciu, napisowi czy elementowi graficznemu za pomocą jednego kliknięcia palety Styles (Style). Oto kilka przykładów zaawansowanych efektów uzyskanych po użyciu stylów zawartych na płycie. Aby uzyskać podobne efekty, nie korzystając przy tym ze stylów warstwy, trzeba by poświęcić sporo czasu oraz wysiłku i posiadać odpowiednie umiejętności. Styl może powodować zamianę kolorystyki obrazu, na przykład przez „częściowe pokrycie gradientem w kolorze sepii” (Wow-Tint FX 01) lub zwiększenie głębi koloru i kontrastu (Wow-Darkroom 04) Styl może generować efekty krawędziowe, używane do stylizacji zdjęć, na przykład nowoczesnej obwódki (Wow-Edges 05) czy też antycznej, drewnianej ramki (Wow-Frame 05) Styl pozwala zamienić prosty napis czy element graficzny w realistycznie wyglądający obiekt materialny, na przykład ze stali (Wow-Metal 17) czy przezroczystego, niebieskiego plastiku (Wow-Plastic 08) DDo przygotowania kolekcji stylów One-Click Wow! posłużyły następujące „składniki”: • rzut cienia, ostrego i łagodnego, • cień wewnętrzny, tworzący efekt „rzeźbienia” przekształcanych obiektów, • efekt żarzenia się krawędzi, powodujący ich rozszerzenie na zewnątrz bądź do wnętrza obrazu, • ścięte krawędzie, szerokie i wąskie, o narożnikach ostrych i zaokrąglonych, • nakładki pojedynczych kolorów, gradientów i deseni, powodujące zmiany, a nawet przesłonięcie zdjęcia, napisu czy elementu graficznego, • efekt przezroczystości, dzięki któremu przetwarzany obraz można uczynić częściowo lub całkowicie przejrzystym, • tekstury, które tworzą wypukłości i wgłębienia na powierzchni obrazu, • kreski — także wielokolorowe — które pozwalają podkreślić kontury obrazu, • nakładka satynowa, która pozwala uzyskać efekty odbicia i rozproszenia światła. Za pomocą stylu warstwy (Wow-Gems 02) można zamienić szare koło w perłowo-kamienną pastylkę. Ten sam efekt można uzyskać bez zastosowania stylu, tworząc 11- warstwowy obraz, według schematu ukazanego z prawej strony, wykorzystując szare koło jako podstawowy element grupy wycinającej. Wybór rozwiązania jest oczywisty! Bevel shadow – cień ścięcia Bevel highlight – odblask ścięcia Inner shadow – cień wewnętrzny Inner glow – żarzenie wewnętrzne Satin effect — nakładka satynowa Color overlay – nakładka koloru Pattern overlay – nakładka desenia Original gray circle – oryginalne, szare koło Outer glow – żarzenie zewnętrzne Drop shadow – rzut cienia Background – tło CO TO JEST STYL WARSTWY 13 SStyle można stosować w programie ImageReady 7 w taki sam sposób jak w Photoshop 7. Jednakże ImageReady pozwala dodatkowo korzystać ze stylów Rollover Styles (style rollover), które zapewniają „ekranową aktywność” przycisków umieszczanych na stronach internetowych oraz w innych, interaktywnych interfejsach. Style te zawierają ustawienia kolorów, wymiarów oraz kod JavaScript konieczne do tego, by przyciski na ekranie zmieniały swój wygląd, gdy użytkownik wskaże je wskaźnikiem. Style Wow Buttons, których nazwy zawierają frazę „All Three”, to style Rollover. Zgromadzone są w bibliotece Wow 7-20 Button Styles, a każdy utworzony przy ich użyciu przycisk może przyjmować jeden z trzech stanów. Przedstawiamy je na poniższych rysunkach. Kiedy odwiedzający klika przycisk, uaktywniany jest stan Down, który sygnalizuje, że kliknięcie zostało zarejestrowane i uruchomiło określone działanie SStyle Wow Button-All Three oferują szeroki wybór wzorów przycisków w stanie Normal. Stan Over polega zwykle na rozświetleniu przycisku, zaś w stanie Down przyciski wyglądają na „wciśnięte” w powierzchnię, na której są umieszczone. ➤W każdy styl OOnnee--CClliicckk WWooww!! RRoolllloovveerr wbudowany został kod JavaScript, który powoduje, że przycisk zmienia się, gdy ustawiony zostanie nad nim wskaźnik myszy. Jeśli chcesz zobaczyć treść kodu, kliknij przycisk PPrreevviieeww iinn DDeeffaauulltt BBrroowwsseerr (PPooddgglląądd ww ddoommyyśśllnneejj pprrzzeegglląąddaarrccee), znajdujący się u dołu palety TToooollss (NNaarrzzęęddzziiaa) programu IImmaaggeeRReeaaddyy. Przycisk w stanie Normal oczekuje na działanie użytkownika odwiedzającego witrynę Normal Over Down Gdy odwiedzający ustawia wskaźnik myszy nad przyciskiem, ten przechodzi w stan Over. Zmiana stanu zachodzi w taki sposób, by zasygnalizować, że jego kliknięcie spowoduje jakieś zdarzenie 14 CO TO JEST STYL WARSTWY? „„MMAAGGIIAA”” SSTTYYLLÓÓWW WWAARRSSTTWW PPoo nnaałłoożżeenniiuu ssttyylluu nnaa wwaarrssttwwęę łłaattwwoozzaarróówwnnoo zzmmiieenniiaaćć zzaawwaarrttoośśćć wwaarrssttwwyy,, jjaakk iimmooddyyffiikkoowwaaćć ssaamm ssttyyll.. ➤Aby usunąć styl z warstwy, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawiszem CCttrrll (Macintosh) ikonę obok jej nazwy na palecie LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy) i z otwartego menu podręcznego wybrać polecenie CClleeaarr LLaayyeerr SSttyyllee (WWyycczzyyśśćć ssttyyll wwaarrssttwwyy). Można też użyć przycisku CClleeaarr SSttyyllee (WWyycczzyyśśćć ssttyyll), znajdującego się u dołu palety SSttyylleess (SSttyyllee). SStyle warstw zapewniają ogromną elastyczność! Kiedy nałożymy styl na warstwę, dostosowuje się on do zmian wprowadzonych w jej zawartości. PProgram pozwala nie tylko zmieniać zawartość „stylizowanych” warstw, ale również zamieniać style na inne lub modyfikować ich pojedyncze atrybuty. Jeśli nałożymy styl (w tym przykładzie jest to Wow-Metals 06) na warstwę napisu, a później zmienimy krój czcionki, styl zostanie zachowany Styl Wow-Chrome 10 został nałożony (u dołu) na napis, zastępując styl Wow-Metals 06 Tekst można edytować, a styl dopasuje się do wprowadzonych zmian WW programie ImageReady style Rollover również dopasowują się do zmian kształtu elementów graficznych, co pozwala modyfikować kształt przycisków przy zachowaniu właściwości graficznych stylu i interaktywności. Jeśli zmienimy kształt elementu graficznego, styl (w tym przypadku Wow- Metals 19) ściętych krawędzi i odblasków dopasowuje się do nowej formy Styl rollovera Wow Button 03-All Three został nałożony na cztery identyczne przyciski, na czterech różnych warstwach. Przyciski widoczne na rysunku reprezentują stan Normal, a ramki wokół nich wyznaczają obszary aktywne Po rozciągnięciu przycisków styl dopasował się do ich nowego kształtu, podobnie jak ramki obszaru aktywności Gdy rysujemy lub malujemy na warstwie, na którą uprzednio nałożony został styl, jest on (w tym przypadku styl Wow-Plastic 07) automatycznie nakładany na nowo tworzone elementy warstwy „MAGIA” STYLÓW WARSTW 15 BBardzo prawdopodobne jest, że po nałożeniu stylu konieczne okaże się jego przeskalowanie. Wynika to stąd, że styl może wyglądać różnie, w zależności od grubości linii tworzących rysunek, grubości czcionki czy też wielkości zdjęcia. 1. Nakładanie stylu. Pierwszą czynnością jest nałożenie stylu na warstwę przy użyciu metody opisanej w podrozdziale One-Click Wow! Szybki start, na stronach od 9. do 11. lub przez jego skopiowanie i wklejenie, o czym będziemy mówić w podrozdziale Kopiowanie i wklejanie stylów, na stronie 20. Wspaniały portret babci wymaga umieszczenia w ramce 2. Skalowanie. Klikamy prawym klawiszem myszy (Windows) lub wciskamy klawisz Ctrl (Macintosh) i klikamy ikonę widoczną z prawej strony nazwy warstwy, na palecie Layers (Warstwy), po czym wybieramy polecenie Scale Effects (Skaluj efekty) z podręcznego menu. Powoduje to otwarcie okna dialogowego Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstw). Klikamy ikonę trójkąta obok symbolu , co powoduje wyświetlenie suwaka. Chwytamy i przeciągamy suwak, regulując w ten sposób szerokość ramki. Istnieje też możliwość określenia jej wielkości przez wpisanie wartości procentowej, zgodnie z sugestiami zawartymi w poniższej uwadze. Z poziomu menu podręcznego otwieramy okno dialogowe Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstw), a następnie zmieniamy skalę efektu na 50 , znacznie poprawiając wygląd ramki Jednak ramka i obwódka, które pojawiły się po nałożeniu stylu Wow-Frame 03, zasłaniają zbyt dużą część fotografii. Sytuacja wymaga więc przeskalowania stylu Uwaga: Nakładając style warstw zawierających deseń lub teksturę, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych wskazówek. • Po pierwsze, niektóre ustawienia skali efektu pozwalają szczególnie dobrze zachować ostrość i czystość rysunku desenia lub tekstury (każdy styl One-Click Wow! zawierający deseń bądź teksturę oznaczony jest gwiazdką [*] na końcu nazwy, przykłady są przedstawione na stronach od 38. do 51. oraz od 58. do 81. tej książki). Jeśli upewnimy się, że rozdzielczość przetwarzanego obrazu wynosi 225 pikseli na cal (patrz poprzednia wskazówka), to optymalnymi ustawieniami skali są 25 , 50 , 100 (bez skalowania) oraz 200 . Jeżeli żadne z tych SSkkaalloowwaanniiee ssttyylluu AAbbyy ddooppaassoowwaaćć ssttyyll wwaarrssttwwyy ddoo wwiieellkkoośśccii wwyybbrraanneeggoo oobbrraazzuu,, mmuussiimmyy uużżyyćć ffuunnkkccjjii sskkaalloowwaanniiaa ssttyylluu.. ➤Każdy styl warstwy „zapamiętuje” ustawienia rozdzielczości pliku, w którym został zastosowany. Style w kolekcji OOnnee--CClliicckk WWooww!! SSttyylleess przygotowane zostały z rozdzielczością 225 pikseli na cal. Choć style te można wykorzystywać w plikach o innej rozdzielczości, to jednak oczekiwane rezultaty najłatwiej uzyskać w tych plikach, których rozdzielczość jest taka sama. Rozdzielczość obrazu można zmienić, w żaden sposób nie zmieniając jego zawartości. Wystarczy wybrać polecenie IImmaaggee/IImmaaggee SSiizzee (OObbrraazzeekk/WWiieellkkoośśćć oobbrraazzkkaa), wyłączając funkcję RReessaammppllee IImmaaggee (MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) i wpisując 255 w polu RReessoolluuttiioonn (RRoozzddzziieellcczzoośśćć). Procedura ta opisana jest także w podrozdziale OOnnee--CClliicckk WWooww!! SSzzyybbkkii ssttaarrtt, na stronach 9. i 10. 16 „MAGIA” STYLÓW WARSTW ➤Możliwe, że w wyniku nadmiernego zmniejszenia skali stylu niektóre jego elementy ulegną zatarciu — na przykład jeżeli wybralibyśmy zbyt niskie ustawienie SSccaallee (SSkkaallaa) w oknie dialogowym SSccaallee EEffffeeccttss (SSkkaalluujj eeffeekkttyy wwaarrssttwwyy), po czym zamknęlibyśmy okno, klikając przycisk OK, to ścięcie krawędzi lub cień obrazka mógłby zniknąć. Ponadto zbyt duża redukcja skali obrazu może uniemożliwić przywrócenie mu dotychczasowej wielkości. Jeśli tak się zdarzy, wystarczy ponownie nałożyć styl i przeskalować obraz, tym razem jednak nie tak drastycznie. ustawień nie zapewnia oczekiwanych rezultatów, może okazać się na przykład, że dopasowanie szerokości ramki do fotografii możliwe jest wyłącznie kosztem zmiękczenia rysunku desenia (style, które nie zawierają deseni ani tekstur noszą nazwy bez gwiazdki na końcu. To zaś oznacza, że, nakładając je, nie musimy przejmować się ustawieniami skali). Przeskalowanie stylu Wow-Frame 03 do 48 powoduje zamazanie rysunku desenia (u góry), natomiast po zmianie skali do 50 rysunek ten zachowuje ostrość • Po drugie, redukcja skali stylu deseniowego bądź teksturowego może spowodować, że miejsca łączenia kafelków desenia staną się bardziej widoczne. Jeśli na przykład przyjrzymy się dokładnie portretowi babci w ramce (strona 16.), to przekonamy się, że powtarzalny wzór desenia widoczny jest bardziej w ramce utworzonej w punkcie 2. niż w 1., kiedy to styl został nałożony przy ustawieniu skali 100 . W tym przypadku bowiem pozwoliliśmy, by deseń dopasował się do szerokości ramki, dzięki czemu powtórzenia wzoru nie są widoczne. JJeśli styl On-Click Wow! nałożymy na obraz o rozdzielczości innej niż 225 pikseli na cal, wówczas uzyskane rezultaty mogą być odmienne niż te, które prezentowane są w książce. Oto kilka przykładów stylu Wow-Frame 03, który nałożony został na cztery kopie tego samego obrazu, ale o różnych rozdzielczościach. 72 piksele na cal 150 pikseli na cal 225 pikseli na cal 300 pikseli na cal Zwróćmy uwagę, że zmiana rozdzielczości obrazu w celu zmiany skali stylu nie jest rozwiązaniem najwłaściwszym. Znacznie efektywniejszą jest metoda skalowania, opisana w punkcie 2. na stronie 16. Gdy chcemy jednak nałożyć styl One-Click Wow! na obraz o rozdzielczości innej niż 225 pikseli na cal, wypróbujmy wymienione poniżej ustawienia skali, które definiujemy w oknie dialogowym Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstw). Ułatwią one zachowanie ostrości rysunku desenia. Współczynniki wyróżnione pogrubieniem czcionki dają te same rezultaty co domyślne ustawienie 100 w przypadku obrazu o rozdzielczości 225 pikseli na cal (warto przypomnieć, że, nakładając style niezawierające deseni ani tekstur, nie trzeba martwić się ustawieniami skali). 72 piksele na cal: 78 , 156 , 312 , 624 150 pikseli na cal: 75 , 150 , 300 300 pikseli na cal: 75 , 150 , 300 SKALOWANIE STYLU 17 KKiedy nie możemy znaleźć w kolekcji One-Click Wow! stylu, który w pełni spełniałby nasze oczekiwania, możemy wykorzystać inny, najbardziej zbliżony i go zmodyfikować. Miejscem, w którym dokonujemy zmian stylów nałożonych na warstwy, jest okno dialogowe Layer Style (Efekty). Okno dialogowe Layer Style (Efekty) (widoczne poniżej) otwieramy, dwukrotnie klikając ikonę widoczną po prawej stronie nazwy „stylizowanej” warstwy, na palecie Layers (Warstwy). Podobny rezultat można osiągnąć, dwukrotnie klikając jeden z efektów u dołu rozwiniętej palety Layers DDoossttoossoowwyywwaanniiee ssttyyllóóww PPhhoottoosshhoopp ppoozzwwaallaa zzmmiieenniiaaćć sskkłłaaddnniikkii nnaakkłłaaddaannyycchh ssttyyllóóww,, aannaawweett wwzzbbooggaaccaaćć jjee oonnoowwee eeffeekkttyy.. TTaakk zzmmooddyyffiikkoowwaannee ssttyyllee mmoożżnnaa zzaappiissyywwaaćć iizzaacchhoowwyywwaaćć ddoo ddaallsszzeeggoo wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa.. ➤Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie możliwości, jakie dają style z kolekcji One-Click Wow!, zawarte na dołączonej płycie CD-ROM, a także sposobów ich wykorzystania. Inner Shadow (Cień wewnętrzny) i Inner Glow (Blask wewnętrzny) po wewnętrznej stronie krawędzi; (2) Inner Glow zawsze rozciągany jest równomiernie we wszystkich kierunkach, natomiast położenie cienia można dowolnie zmieniać. Styl Wow-Frame 07 wykorzystuje typowy efekt ciemnego cienia zewnętrznego Styl Wow-Glow 02, dzięki purpurowemu cieniowi, nadaje napisowi efekt neonu • Ustawienia w sekcji Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba) okna dialogowego Layer Style (Efekty) pozwalają modelować ścięcie krawędzi, w czym wspomagają je parametry Contour (Kontur) oraz Texture (Tekstura). Contour wpływa na wygląd krawędzi obiektu, zaś Texture — na wygląd powierzchni. Oprócz efektów, style warstw oferują opcje mieszania, które decydują o sposobie interakcji stylu i warstwy z innymi warstwami oraz maskami Parametr Kontur w stylu Wow-Metal 15 ułatwia kształtowanie krawędzi obiektu, zaś zmieniając Teksturę, możemy utworzyć nierówności jego powierzchni W lewej części okna dialogowego Layer Style (Efekty) wymienione są wszystkie efekty, które mogą być włączone do stylu. Te, które już zostały wykorzystane, oznaczone są znacznikami widniejącymi w polach wyboru. Efekt można dodać lub usunąć ze stylu, klikając odpowiednie polu wyboru. Kliknięcie nazwy efektu włącza go i otwiera kartę jego ustawień • Efekt Satin (Satyna) tworzy złożone „wewnętrzne” odblaski w stylu półprzezroczystym lub odbicia w stylu nieprzezroczystym. AA by dostosować efekt, warto wiedzieć, jakie jest jego działanie. Oto krótkie podsumowanie. • Efekty Shadow (Cień) i Glow (Blask) tworzą rozmytą, ciemną bądź rozświetlającą obwódkę wokół krawędzi wszystkich obiektów na warstwie. Obwódkę można zamienić z jasnej na ciemną lub odwrotnie, wybierając inny kolor i Blend Mode (Tryb mieszania). Innym parametrem, decydującym o wyglądzie efektu, jest także jego miękkość, czyli gęstość. Tylko dwóch parametrów zmienić się nie da: (1) Drop Shadow (Cień) i Outer Glow (Blask zewnętrzny) rozciągane są na zewnątrz krawędzi, zaś Styl Wow-Plastic 09 z włączonym efektem Satin (Satyna) (po lewej), tworzącym refrakcję światła i wyłączonym (z prawej) Efekt Satin (Satyna) w stylu Wow- Chrome 20 symuluje odbicia światła na powierzchni obiektu (po lewej); wyłączenie efektu powoduje utratę chromowego blasku (po prawej) • Efekty Overlay (Nakładka) definiujemy, zmieniając Color (Kolor) Gradient i Pattern (Wzorek). Elementy te są „nakładane” według wskazanej kolejności, od góry ku dołowi. 18 „MAGIA” STYLÓW WARSTW ➤Karty poszczególnych efektów, otwierane w oknie dialogowym LLaayyeerr SSttyyllee (EEffeekkttyy), pozwalają zmieniać ustawienia niektórych parametrów bez konieczności przesuwania suwaków czy wpisywania liczb — modyfikuje się je przeciągnięciami wskaźnika w oknie edytowanego obrazu. W ten sposób można zmieniać kąt padania i odległość cienia, a także IInnnneerr SShhaaddooww (CCiieeńń wweewwnnęęttrrzznnyy), przesuwać teksturę, efekt satyny, nakładkę gradientu i desenia, jak również kolor większości linii tworzony z gradientów i deseni. ➤Oprócz pojedynczych właściwości efektów w stylu, zmieniać możemy także ich skalę i wymiary całego „stylizowanego” obrazu, przy czym proporcje wszystkich stylów zostają zachowane. Mówiliśmy o tym w podrozdziale SSkkaalloowwaanniiee ssttyylluu, na stronach od 16. do 17. ➤Kliknięcie pola SSttyylleess (SSttyyllee), widniejącego u góry listy, z prawej strony okna dialogowego LLaayyeerr SSttyyllee (EEffeekkttyy), otwiera paletę wszystkich dostępnych stylów — wprost w oknie dialogowym! Nakładka wzorku (desenia) w stylu Wow-Woods 15 tworzy rysunek drewna (po lewej), nakładka gradientu w trybie Gradient Overlay (Rozjaśnianie) rozświetla obiekt (pośrodku), zaś nałożenie koloru ciemnożółtego w trybie Color Overlay (Nakładka) powoduje zwiększenie kontrastu i podkreślenie kolorów • Efekt Stroke (Obrys) tworzy linię konturową wokół obiektu, wypełnioną wybranym kolorem, gradientem, a nawet wzorkiem. Obrys może być tworzony wewnątrz lub na zewnątrz krawędzi obiektu, a także z obu stron jednocześnie. Zmieniając kąt padania światła w ustawieniach efektu Drop Shadow (Cień) użytego w stylu Wow-Chrome 13, z domyślnych 120 stopni (po lewej) do 60 (po prawej), przesuwamy pozorne źródło światła z góry, po lewej, do dołu, z prawej strony napisu • Wybierając różne ustawienia parametru Contour (Kontur) dla efektu Contour, możemy zmieniać styl ramki okalającej obraz. Efekt świateł neonowych uzyskany za pomocą stylu Wow-Glows 01, tworzony jest przez gradientowy obrys w trybie Shape Burst (Pęknięty kształt) PPo nałożeniu stylu na warstwę możemy przystąpić do modyfikowania jego właściwości w oknie dialogowym Layer Style (Efekty). Oto kilka przykładów takiego działania. • Obiekt można „oddalić” od podłoża, zwiększając wartość parametru Distance (Odległość) efektu Drop Shadow (Cień). Po nałożeniu stylu Wow-Fabric 16 i zwiększeniu współczynnika Distance (Odległość) z domyślnych 9 pikseli (po lewej) do 36 (po prawej) napis wygląda tak, jakby był uniesiony nad podłoże • Kierunek padającego światła można zmienić, regulując parametr Angle (Kąt) efektów cienia, cienia wewnętrznego oraz fazy i płaskorzeźby (zmieniając ustawienie kąta dla jednego efektu, musimy zmienić go w podobny sposób w pozostałych efektach, by zachować jednolitość oświetlenia). Zmiana domyślnego wzoru konturu efektu Bevel And Emboss/Contour (Faza i płaskorzeźba/Kontur) powoduje przeobrażenie prostej ramki (z lewej), utworzonej przez nałożenie stylu Wow-Frame 04, w bardziej wyszukaną, o żłobionej powierzchni (z prawej) • W stylach wykorzystujących tę samą teksturę dla efektów Pattern Overlay (Nałożenie wzorku) oraz Texture (Tekstura) wygładzenie powierzchni można uzyskać, wyłączając efekt Bevel and Emboss/ Texture (Faza i płaskorzeźba/Tekstura). Styl Wow-Plastic 03 z domyślną teksturą efektu Texture (Tekstura) (po lewej) i bez niej (po prawej) PPo wprowadzeniu modyfikacji stylu można go zachować do przyszłego wykorzystania. Zacząć należy od dodania go do bieżącej palety Styles (Style), a następnie zachować jako element biblioteki stylów, korzystając z narzędzia Preset Manager (Menedżer stylów). Zobacz też: Punkt 8. podrozdziału SSaammoouucczzeekk kkoorrzzyyssttaanniiaa zzee ssttyyllóóww wwaarrssttww na stronie 31. opisuje procedury nadawania stylom nazw i określania ich zachowywania. DOSTOSOWYWANIE STYLÓW 19 KKopiowanie stylu z jednej warstwy na inną, w tym samym pliku lub innym, jest bardzo proste. Dzięki tej możliwości możemy powielać zarówno style przygotowane od podstaw, jak i napotkane w innych plikach. A tak przebiega kopiowanie i wklejanie stylu. 1. Aby skopiować styl, klikamy prawym klawiszem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Macintosh) ikonę widoczną z prawej strony nazwy warstwy, otwierając w ten sposób menu podręczne. Następnie wybieramy polecenie Copy Layer Style (Kopiuj styl warstwy). Ten sam rezultat można osiągnąć, wybierając polecenie Layer/Layer Style/Copy Layer Style (Warstwa/Styl warstwy/Kopiuj styl warstwy). Ponieważ spodobała nam się ramka (przeskalowana wersja stylu Wow-Edges 05) utworzona na warstwie „Dinner”, skopiujemy ją na inne warstwy W celu skopiowania warstwy wybieramy polecenie z menu podręcznego Skopiowany styl został wklejony na inną warstwę, także przy użyciu menu podręcznego 3. Możemy kontynuować wklejanie stylu na inne warstwy. Jeśli z góry zamierzamy wkleić styl na więcej niż dwie, możemy zaoszczędzić nieco czasu, „łącząc” warstwy docelowe i wklejając styl na wszystkie jednocześnie. Aby połączyć warstwy, klikamy miniaturkę pierwszej z nich na palecie Layers (Warstwy). Następnie klikamy kolumnę po lewej stronie, obok miniaturek wszystkich łączonych warstw. Połączone warstwy wyróżnione są ikonami ogniw łańcucha, wyświetlanymi w tejże kolumnie. Po połączeniu warstw ponownie otwieramy menu podręczne, ale tym razem wybieramy polecenie Paste Layer Style to Linked (Wklej efekty do połączonych). 2. Aby wkleić skopiowany styl, klikamy prawym klawiszem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Macintosh) z prawej strony nazwy warstwy, na której zamierzamy powielić to, co skopiowaliśmy. W ten sposób otwieramy menu podręczne, a z niego wybieramy polecenie Paste Layer Style (Wklej styl warstwy). Połączyliśmy kilka różnych warstw, po czym wkleiliśmy skopiowany styl na wszystkie jednocześnie. Zabieg ten pozwolił na ujednolicenie obramowania wszystkich zdjęć tworzących obraz KKooppiioowwaanniiee ii wwkklleejjaanniiee ssttyyllóóww SSttyyllee mmoożżnnaa kkooppiioowwaaćć zzwwaarrssttwwyy nnaa wwaarrssttwwęę,, aannaawweett zzpplliikkuu ddoo pplliikkuu.. ➤Kopiując styl z jednego pliku do innego, chcielibyśmy, by po skopiowaniu zachował on te same atrybuty, o ile oba pliki mają tę samą rozdzielczość (należy pamiętać, że style z kolekcji OOnnee--CClliicckk WWooww!!, oprócz podzbioru WWooww--BBuuttttoonn, przygotowane zostały w jednakowej rozdzielczości 225 pikseli na cal). Aby szybko uzyskać rozdzielczość pliku, należy kliknąć informacyjną, lewą część paska stanu, wciskając klawisz AAlltt (Windows) lub OOppttiioonn (Macintosh). ➤Jeśli okaże się, że rozdzielczości obu plików są różne i konieczna jest tymczasowa zmiana tego parametru w pliku „odbiorczym”, należy wybrać polecenie IImmaaggee/IImmaaggee SSiizzee (OObbrraazzeekk/WWiieellkkoośśćć oobbrraazzkkaa) i upewnić się, że funkcja RReessaammppllee IImmaaggee (MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) jest wyłączona, a następnie wpisać nową rozdzielczość w polu RReessoolluuttiioonn (RRoozzddzziieellcczzoośśćć) (tę samą procedurę można zastosować po wklejeniu stylu w celu przywrócenia pierwotnej rozdzielczości obrazu). 20 „MAGIA” STYLÓW WARSTW KKoorrzzyyssttaanniiee zzee ssttyyllóóww ww ppoołłąącczzeenniiuu zz mmaasskkaammii ii ggrruuppaammii oobbcciinnaajjąąccyymmii MMaasskkii wwaarrssttww,, mmaasskkii wweekkttoorroowwee oorraazz ggrruuppyy oobbcciinnaanniiaa ppoozzwwaallaajjąą mmaasskkoowwaaćć oobbrraazzyy wweewwnnąąttrrzz ffiigguurr cczzyy nnaappiissóóww.. ➤PPhhoottoosshhoopp 77 oferuje kilka nowych metod nakładania wektorowych masek na warstwy. Operację tę należy zacząć od wybrania warstwy za pomocą kliknięcia jej nazwy na palecie warstwy. • Kolejną czynnością powinno być wybranie polecenia LLaayyeerr/AAdddd VVeeccttoorr MMaasskk (WWaarrssttwwaa/DDooddaajj mmaasskkęę wweekkttoorroowwąą). • Podobny rezultat można osiągnąć, klikając ikonę AAdddd aa MMaasskk (UUttwwóórrzz mmaasskkęę wwaarrssttwwyy), znajdującą się na pasku u dołu palety LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy), z wciśniętym klawiszem CCttrrll (Windows) lub (cid:97)(cid:97)(Macintosh). • Jeśli na daną warstwę już wcześniej nałożyliśmy maskę, to PPhhoottoosshhoopp jest na tyle sprytny, by „wiedzieć”, że jedynym typem maski, jaki pozostał do wyboru, jest maska wektorowa. Zwalnia to nas od obowiązku naciskania klawisza CCttrrll/(cid:97)(cid:97)podczas klikania ikony AAdddd aa MMaasskk (UUttwwóórrzz mmaasskkęę wwaarrssttwwyy). NNa każdą warstwę w Photoshopie, oprócz warstwy Background (Tło), możemy nałożyć dwie maski — maskę pikselową oraz maskę wektorową. Maski te decydują o tym, które fragmenty warstwy będą widoczne, a które zostaną ukryte. Maskę wektorową można nałożyć na warstwę, wciskając klawisz Ctrl/(cid:97) i klikając ikonę Add a mask (Utwórz maskę warstwy). Kształt maski tworzy się natomiast za pomocą narzędzia z grupy Shape (Kształt), na przykład Ellipse (Elipsa), którą można znaleźć na palecie narzędziowej. Następnie należy kliknąć przycisk Add to path area (+) (Dodaj do obszaru ścieżki (+)), umieszczony na pasku narzędziowym Option (Opcje) i, przeciągając wybranym narzędziem, wytyczyć obrys maski Domyślnie maska warstwy lub maska wektorowa pozostaje połączona z zawartością warstwy. Jeśli na przykład przeciągniemy obraz za pomocą narzędzia Offset (Przesunięcie), przemieszczona zostanie również maska, w związku z czym widoczny będzie wciąż ten sam fragment obrazu. Jeśli jednak odłączymy maskę od warstwy, klikając ikonę łańcucha widoczną między ich miniaturkami, i przesuniemy obraz, maska pozostanie w miejscu, odsłaniając inne, dotychczas zasłonięte fragmenty obrazu. Po zerwaniu łącza między maską i obrazem, co widać na powyższym rysunku, obraz można przesuwać wewnątrz maski, przeciągając go za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) JJeśli maska nałożona jest na warstwę „stylizowaną”, wówczas każdy efekt krawędziowy, użyty w stylu, układa się wzdłuż krawędzi maski. Styl Wow-Tint FX 03 nakłada tonalny efekt sepii, a ponadto wewnętrzny blask i cień wokół krawędzi. W tym przypadku krawędź wyznacza maska PPo zmodyfikowaniu kształtu maski styl dopasowuje się do jej nowej formy. Elipsa została rozciągnięta w taki sposób, by widoczne stały się obie osoby występujące na zdjęciu. Zmiany kształtu elipsy dokonano za pomocą narzędzia Path Selection (Zaznaczanie ścieżki) (jego ikona znajduje się tuż nad ikoną narzędzia Pen (Pióro), na palecie narzędziowej Tools), wciskając klawisz Ctrl/(cid:97)i przeciągając jeden z narożników ramki Wpływ maski na efekty krawędziowe można wyłączyć, zaznaczając pole wyboru opcji Layer Mask Hides Effects (Maska warstwy ukrywa efekty) lub Vector Mask Hides Effects (Maska wektorowa ukrywa efekty), w sekcji Blending Options (Opcje mieszania) okna dialogowego Layer Style (Efekty). Zaznaczenie pola wyboru opcji Vector Mask Hides Effects (Maska wektorowa ukrywa efekty) w sekcji Blending Options (Opcje mieszania) okna dialogowego Layer Style (Efekty), powoduje ukrycie efektów blasku i cienia KORZYSTANIE ZE STYLÓW W POŁĄCZENIU Z MASKAMI I GRUPAMI OBCINAJĄCYMI 21 GGrupa obcinająca pozwala użyć zawartości jednej warstwy jako maski dla innej warstwy (lub warstw) powyżej niej. Zobacz też: Sposoby tworzenia grup obcinających opisuje wskazówka po lewej. Po utworzeniu grupy nazwa warstwy obcinającej na palecie Layers (Warstwy) jest podkreślona, zaś nazwa warstwy obcinanej wyświetlana jest z wcięciem. KK orzystanie z grup obcinających daje znacznie więcej możliwości niż użycie pojedynczych masek, czy to pikselowych, czy wektorowych. Jedną z korzyści jest możliwość maskowania obrazów wewnątrz napisów, przy czym tekst pozostaje w pełni edytowalny. Aby przesunąć (przeskalować bądź obrócić) grupę obcinającą, zaczynamy od połączenia warstw: klikamy jedną z nich, a następnie klikamy w kolumnie po lewej stronie miniaturek pozostałych warstw. W polach tej kolumny pojawią się wówczas ikony łańcucha. Po połączeniu warstw operacje przesuwania, obracania czy skalowania odnoszą się do nich wszystkich. Warstwa zdjęcia została zaznaczona, a następnie połączona z warstwą napisu. Po wybraniu polecenia swobodnego przekształcenia obie warstwy zostały obrócone razem KK olejną korzyścią wynikającą ze stosowania grup obcinania jest to, że w charakterze masek (a nawet stylów) można używać wiele warstw jednocześnie. Grupę obcinającą można utworzyć, naciskając klawisz Alt/Option i klikając między warstwami na palecie Layers (Warstwy). Każdy styl nałożony na warstwę obcinającą zostanie wówczas nałożony także na warstwę obcinaną. W tym przykładzie styl Wow-Glass 12 został nałożony na warstwę napisu „SEASIDE” Domyślnie przesunięcie (przeskalowanie czy obrócenie) warstwy obcinanej nie wywiera żadnego wpływu na grupę obcinającą. Dzięki temu obcinany obraz można bez trudu przemieszczać wewnątrz obcinającego napisu czy figury. Obraz widoczny w literach został obrócony przez kliknięcie nazwy warstwy, na której się znajduje, przez naciśnięcie klawiszy Ctrl/(cid:97)+T (skrót wybierający polecenie Edit/Free Transform (Edycja/Swobodnie przekształć)) i przeciągnięcie uchwytu ramki przekształcania Każda z sześciu zmontowanych fotografii (po lewej) znajduje się na osobnej warstwie. Wszystkie zdjęcia zostały połączone w jedną grupę obcinania, której podstawową warstwą (obcinającą) jest warstwa elipsy, na którą nałożony został styl Wow-Tint 08. Styl ten wpływa na wszystkie obcinane fotografie, nakładając na nie „granulowaną” teksturę i przyciemniając ich krawędzie ➤Gdy chcemy utworzyć grupę obcinania, wykorzystując do tego celu kilka warstw obrazu, możemy tego dokonać na kilka sposobów. • Zaznaczamy warstwę tuż ponad tą, która ma pełnić rolę warstwy obcinającej, a następnie wybieramy polecenie LLaayyeerr/GGrroouupp WWiitthh PPrreevviioouuss (WWaarrssttwwaa/ GGrruuppuujj zz ppoopprrzzeeddnniiąą). • Wskazujemy warstwę i grupujemy ją z poprzednią za pomocą skrótu klawiaturowego CCttrrll/(cid:97)(cid:97)+G. • Wciskamy klawisz AAlltt/OOppttiioonn i klikamy na palecie LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy), na pasku między warstwą „obcinającą” i znajdującą się tuż nad nią. Gdy wskaźnik myszy zmienia postać w złożoną z dwóch kółek ikonę, oznacza to, że utworzona zostanie grupa obcinająca. Kolejne warstwy można dołączać do grupy w podobny sposób, korzystając z wybranej metody. 22 „MAGIA” STYLÓW WARSTW KKoorrzzyyssttaanniiee zzee ssttyyllóóww ww pprrooggrraammiiee IImmaaggeeRReeaaddyy SSttyyllee wwyykkoorrzzyyssttaannee wwpprrooggrraammiiee IImmaaggeeRReeaaddyy ppoozzwwaallaajjąą nnaaddaawwaaćć kksszzttaałłttyy eekkrraannoowwyymm pprrzzyycciisskkoomm iippoowwoodduujjąą,, żżee ddzziiaałłaajjąą oonnee iinntteerraakkttyywwnniiee.. ➤Lista pojedynczych efektów w stylach nie jest wyświetlana domyślnie na palecie LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy) programu IImmaaggeeRReeaaddyy. Aby wyświetlić tę listę, należy kliknąć mały trójkąt widoczny po lewej stronie ikony ➤Style RRoolllloovveerr są zaprojektowane wyłącznie do użycia w programie IImmaaggeeRReeaaddyy. Jeśli spróbujemy wykorzystać je w PPhhoottoosshhooppiiee, stylizowana warstwa przyjmie styl stanu NNoorrmmaall, nie nabierając cech interaktywnych. ➤Napisy warto umieszczać na warstwach innych niż te, na których umieszczana jest graficzna część przycisków. W ten sposób bowiem treść napisów pozostaje edytowalna, zaś samym napisom można nadawać odrębne style. SStyle w ImageReady 7 wczytuje się i nakłada w taki sam sposób jak w Photoshopie 7. Jednak oprócz „pojedynczych” stylów, które znajdujemy w programie Photoshop, ImageReady pozwala nakładać i dostosowywać także style Rollover. Style te zgromadzone są w bibliotece Wow 7-20 Buttons Styles (zaprojektowanej specjalnie do wykorzystania w ImageReady), a fraza „All Three” na końcu nazwy stylu oznacza, że jest to styl Rollover. • Aby obejrzeć (i przypisać) określony stan, kliknij jego nazwę na palecie Rollover. Aby wyświetlić wszystkie stany zawarte w stylu Rollover, należy kliknąć ikonę trójkąta widoczną obok miniaturki stanu Normal na palecie Rollovers • Gdy chcemy zmienić styl przycisku w wybranym stanie, wystarczy wybrać go spośród stylów pojedynczych (nie Rollover). • Aby dokonać edycji jednego lub kilku efektów użytych w stylu wybranego stanu, wybieramy odpowiednią warstwę na palecie Layers (Warstwy), po czym dwukrotnie klikamy nazwę efektu, otwierając paletę z jego ustawieniami (style pojedyncze także mogą być edytowane w ten sposób). Aby zastosować styl w ImageReady, otwieramy bibliotekę na palecie stylów, zaznaczamy warstwę na palecie Layers (Warstwy), a następnie klikamy ikonę stylu (miniaturki stylów Rollover wyróżnione są czarnym trójkątem w lewym górnym rogu) Kiedy nakładamy na warstwę jeden ze stylów Wow Button-All Three, tworzony jest prostokątny obszar interaktywności, wystarczająco duży, by objąć wszystkie, nieprzezroczyste obiekty znajdujące się na warstwie. Obszar ten automatycznie reaguje na działania użytkownika. Każdy styl Wow Button-All Three obejmuje trzy stany: Normal, Over oraz Down. Zobacz też: Definicje wszystkich trzech stanów można znaleźć w podrozdziale CCoo ttoo jjeesstt ssttyyll wwaarrssttwwyy??, we wcześniejszej części niniejszego rozdziału, na stronie 14. Nałożenie stylów Wow Button-All Three na trzy wzory przycisków, z których każdy umieszczony jest na odrębnej warstwie, spowodowało utworzenie obszaru interaktywnego dla każdego z nich PPaleta Rollovers w programie ImageReady 7 znacznie ułatwia przypisywanie poszczególnych stanów zawartych w stylu Rollover, a także badanie rezultatów. Oto przykłady. Paleta efektów w programie ImageReady ukrywa więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Klikając ikonę na zakładce palety, rozwijamy ją (po prawej) i uzyskujemy dostęp do dalszych parametrów • Aby zachować styl, przypisując go jednak do innego stanu przycisku, dwukrotnie klikamy nazwę stanu i po otwarciu okna dialogowego Rollover State Options (Opcje stanu Rollover) wybieramy stan docelowy. Okno wyboru stanu docelowego KORZYSTANIE ZE STYLÓW W PROGRAMIE IMAGEREADY 23 ZZaappiissyywwaanniiee,, zzmmiiaannaa wwiieellkkoośśccii ii pprrzzyyggoottoowwaanniiee pplliikkóóww wwyyjjśścciioowwyycchh AAbbyy zzaacchhoowwaaćć mmoożżlliiwwoośśccii eeddyyccjjii oobbrraazzóóww,, nnaalleeżżyy zzaacchhoowwyywwaaćć jjee wwrraazz zzzzaacchhoowwaanniieemm ppooddzziiaałłuu nnaawwaarrssttwwyy,, rraazzeemm zzee ssttyyllaammii,, wwpplliikkaacchh wwłłaassnneeggoo ffoorrmmaattuu pprrooggrraammuu PPhhoottoosshhoopp.. NNaassttęęppnniiee ppoowwiinnnniiśśmmyy wwyybbrraaćć ooddppoowwiieeddnniiąą oobbjjęęttoośśćć iiffoorrmmaatt pplliikkuu wwyyjjśścciioowweeggoo:: ••zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm ddoo ddrruukkuu zzppoozziioommuu pprrooggrraammuu PPhhoottoosshhoopp,,  ww cceelluu pprrzzeenniieessiieenniiaa oobbrraazzuu ddoo iinnnneeggoo pprrooggrraammuu iiwwyyddrruukkoowwaanniiaa,, ••ww cceelluu ddaallsszzeejj eeddyyccjjii wwpprrooggrraammiiee IImmaaggeeRReeaaddyy,, ••ww cceelluu wwyyśśwwiieettllaanniiaa nnaa eekkrraanniiee.. WWykorzystując style w pliku Photoshopa, warto ów plik okresowo zapisywać we własnym formacie programu (.psd). W ten sposób bowiem obraz pozostaje „żywy” i w pełni edytowalny. Oznacza to, że wszystkie elementy obrazu — tekst, warstwy i ich style — można poddać edycji w dowolnym momencie. Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw. Aby zapisać plik po raz pierwszy, wybieramy polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako), a następnie, w otwartym oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) wskazujemy format Photoshop. Powinniśmy przy tym upewnić się, że pole wyboru opcji As Copy (Jako kopię) nie jest zaznaczone, w przeciwieństwie do pola opcji Layers (Warstwy), które powoduje, że zachowany zostanie podział warstw oraz ich style. Następnie nadajemy plikowi nazwę oraz lokalizację, w której ma być zachowany, po czym klikamy przycisk Save (Zapisz). PPo zakończeniu nakładania i dostosowywania stylów warstw i zapisaniu obrazu w pliku w formacie programu Photoshop możemy przystosować wielkość obrazu do drukowania, o czym będzie mowa za chwilę, i wydrukować go wprost z aplikacji. Możemy też przygotować go do wykorzystania w programie poligraficznym czy też edytorze tekstu (aby wiedzieć, jak przystosować obraz do dalszej edycji w programie ImageReady, należy przeczytać podrozdział Redukowanie wielkości kopii obrazu przeznaczonego do dalszej edycji w programie ImageReady, który znajdziemy na stronie 26.). Jeśli obraz ma być po prostu dołączony do listu elektronicznego lub umieszczony na stronie internetowej, wówczas należy przygotować go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podrozdziale Zmiana wielkości obrazów przesyłanych pocztą elektroniczną i umieszczanych na stronach internetowych — na stronie 27.). Bez względu na to, czy obraz będzie drukowany z poziomu programu Photoshop, czy też przeniesiony w celu wydrukowania do innej aplikacji, korzystając z okna dialogowego Wielkość obrazka, możemy stwierdzić, czy przy obecnej wielkości obraz zostanie wydrukowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czy też należy jego wielkość zmienić. Sprawdzanie wielkości obrazu przeznaczonego do wydrukowania. Aby otworzyć okno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka) wybieramy polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Po otwarciu należy upewnić się, że pole wyboru opcji Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) NIE jest zaznaczone. Okno dialogowe Save As (Zapisz jako) w programie Photoshop 7 (w wersji dla Mac OS X) przygotowane do zapisu pliku warstwowego, we własnym formacie programu Podczas dalszej pracy plik zapisujemy, wybierając polecenie File/Save (Plik/Zapisz) lub naciskając klawisze Ctrl/(cid:97)+S. Powoduje to zapisanie pliku w tym samym formacie. Zobacz też: Wskazówka zatytułowana PPoonnoowwnnee pprróóbbkkoowwaanniiee oobbrraazzuu na stronie 25. wyjaśni, dlaczego wyłączenie funkcji ponownego próbkowania jest tak ważne. Jeśli wymiary, jakie chcielibyśmy uzyskać na wydruku, różnią się od tych, które wyświetlone są w polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) sekcji Document Size (Rozmiar dokumentu), w jednym z pól wpisujemy żądaną wartość. Drugi wymiar zostanie automatycznie dopasowany dla zachowania proporcji obrazu. Modyfikacji ulegnie także Resolution (Rozdzielczość). Jeśli rozdzielczość wynikowa okaże się co najmniej równa jednej z wymienionych niżej, oznaczać to będzie, że obraz zawiera wystarczająco dużo informacji, 24 ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH ➤Kiedy pole opcji RReessaammppllee IImmaaggee (MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) nie jest zaznaczone, wówczas żadne modyfikacje parametrów, jakie wprowadzimy w oknie dialogowym IImmaaggee SSiizzee (RRoozzmmiiaarr oobbrraazzkkaa), nie spowodują jakichkolwiek zmian kolorów pikseli (kropek tworzące obraz). Jeśli na przykład zmniejszymy wartości WWiiddtthh (SSzzeerrookkoośśćć) i HHeeiigghhtt (WWyyssookkoośśćć), wartość RReessoolluuttiioonn (RRoozzddzziieellcczzoośśćć) wzrośnie. Mówiąc najprościej, w ten sposób instruujemy program PPhhoottoosshhoopp, by zachował kolory wszystkich pikseli, ale każdy z nich wydrukował jako mniejszy. Dzięki temu każdy piksel zajmuje mniejszą powierzchnię, co powoduje, że drukowany obraz otrzymuje mniejsze rozmiary, ale staje się ostrzejszy. Z drugiej jednak strony, ppoo zzwwiięękksszzeenniiuu wwyymmiiaarróóww oobbrraazzuu piksele zachowują swoje kolory, lecz stają się większe. Należy zatem uważać, by nie nadać pikselom zbyt dużych rozmiarów — innymi słowy, by rroozzddzziieellcczzoośśćć (wyrażana liczbą pikseli na cal lub centymetr) nie stała się zbyt niska — powoduje to bowiem, że na wydruku pojawiają się pojedyncze piksele, co widać szczególnie wyraźnie na krawędziach między obszarami o kontrastowych kolorach. Obraz o niedostatecznej rozdzielczości uwidacznia pojedyncze piksele. Jest to widoczne zwłaszcza w druku wykonywanym za pomocą pras drukarskich by mógł zostać wydrukowany we wskazanej wielkości. Przyjąć należy następujące zasady. • Bezpieczna rozdzielczość dla druku wykonywanego za pomocą drukarki atramentowej wynosi 150 pikseli na cal lub więcej. • Bezpieczna rozdzielczość dla druku wykonywanego do celów komercyjnych, za pomocą urządzeń poligraficznych, wynosi 225 pikseli na cal lub więcej. Jeśli rozdzielczość obrazu, który zamierzamy wydrukować, mieści się we wskazanych, „bezpiecznych” granicach, możemy przejść do podrozdziału Drukowanie wprost z programu Photoshop lub Przygotowanie kopii obrazu w celu przeniesienia do innego programu (oba na tej stronie). Zmiana wymiarów obrazu. Jeżeli rozdzielczość obrazu nie mieści się w bezpiecznych granicach, oznacza to, że jego wydruk będzie nieostry. Drukowanie wprost z programu Photoshop. Po ustawieniu odpowiednich wymiarów i bezpiecznej rozdzielczości obrazu jesteśmy gotowi do wydrukowania go wprost z Photoshopa. Wszystko, co pozostało do zrobienia, to wybranie polecenia File/Print With Preview (Plik/Drukowanie z podglądem), sprawdzenie położenia obrazu na stronie i kliknięcie przycisku Print (Drukuj) — w razie konieczności zmiany orientacji strony należy najpierw kliknąć przycisk Page Setup (Ustawienia strony). Powinniśmy także upewnić się, że ustawienia drukarki odpowiadają wielkości papieru, którego używamy. Niektóre modele drukarek oferują ponadto funkcje pozwalające poprawić jakość druku, co ma szczególne znaczenie w przypadku zdjęć i reprodukcji. Niska wartość rozdzielczości w oknie Image Size (Rozmiar obrazka) oznacza, że jeśli obraz wydrukowany zostanie w wymiarach 8x10 cali, może pojawić się „pikselizacja” (widoczne poszarpanie krawędzi) Bardzo łatwą metodą poprawienia jakości wydruku jest zwiększenie rozdzielczości obrazu do wartości bezpiecznej, co uzyskać można, zmniejszając wymiary obrazka. Gdy chcemy skorzystać z tego rozwiązania, musimy w taki sposób zredukować Width (Szerokość) bądź Height (Wysokość) obrazu, by wartość Resolution (Rozdzielczość) znalazła się w bezpiecznym zakresie. Zredukowanie wymiarów obrazu do 5x4 cali spowodowało na tyle duże podwyższenie rozdzielczości, że obraz nadaje się do wydrukowania za pomocą drukarki atramentowej Sterownik drukarki Epson C80 samodzielnie określa, czy drukowany obraz jest czarno-biały, czy też kolorowy. Jednak o rodzaju użytego papieru (w tym przypadku papieru do druku o jakości fotograficznej) musi go poinformować użytkownik. Tryb PhotoEnhance bardzo dobrze sprawdza się podczas drukowania zdjęć oraz obrazów innego rodzaju Przygotowanie kopii obrazu w celu przeniesienia do innego programu. Jeśli obraz ma zostać przeniesiony do programu poligraficznego i wydrukowany z jego poziomu, to czeka nas nieco więcej pracy. Jedynym, sprawdzonym sposobem przygotowania pliku do drukowania w innym programie jest wygenerowanie spłaszczonej kopii (obraz spłaszczony to taki, którego wszystkie warstwy zostały połączone i przeniesione na warstwę tła). Po pierwsze, tworzymy kopię przenoszonego obrazu, wybierając polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel) i generując w ten sposób duplikat pliku. Redukując wymiary obrazu przy wyłączonej funkcji ponownego próbkowania, instruujemy program, by, zachowując kolory wszystkich pikseli (małych, kwadratowych kropek), drukował je jako mniejsze i ściślej ułożone (większa liczba pikseli na cal). Dzięki temu oko oglądającego nie będzie w stanie ich rozróżnić. Powielanie pliku ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH 25 ➤Oto kilka formatów, najbardziej użytecznych do zachowywania projektów przygotowywanych w PPhhoottoosshhooppiiee. Aby zachować rozdzielność warstw oraz edytowalność stylów lub też przygotować obraz do wydrukowania z poziomu PPhhoottoosshhooppaa, zapisujemy go we własnym formacie programu (.ppssdd). Jeśli naszym celem jest umieszczenie obrazu na stronie dokumentu przygotowywanego w programie poligraficznym, najlepiej będzie, jeśli obraz ów zachowamy w formacie TTIIFFFF (.ttiiff). Z uwagi na możliwość znacznej redukcji objętości format JJPPEEGG (.jjppgg) jest szczególnie użyteczny w przypadku obrazów przeznaczonych do umieszczenia na stronach internetowych bądź wysłania pocztą elektroniczną. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że kompresja może wywierać niekorzystny wpływ na jakość obrazu. Gdy chcemy, by plik był odczytywalny przez program AAddoobbee AAccrroobbaatt RReeaaddeerr (bardzo popularna, bezpłatna aplikacja oferowana w wersjach zarówno dla systemu Windows, jak i Mac OS), zapisujemy go w formacie PPDDFF (.ppddff). Aby dowiedzieć się więcej na temat formatów zapisu plików w programie PPhhoottoosshhoopp 77, nnaalleeżżyy wwyybbrraaćć ppoolleecceenniiee HHeellpp/PPhhoottoosshhoopp HHeellpp (PPoommoocc/ZZaawwaarrttoośśćć ppoommooccyy), a następnie otworzyć temat SSaavviinngg aanndd EExxppoorrttiinngg (ZZaappiissyywwaanniiee ii eekkssppoorrttoowwaanniiee oobbrraazzkkóóww) i wskazać punkt AAbboouutt ffiillee ffoorrmmaattss (OOmmóówwiieenniiee ffoorrmmaattóóww pplliikkóóww). Następnie, by spłaszczyć obraz, wybieramy polecenie Layer/Flatten Image (Warstwa/Spłaszcz obrazek). W ten sposób uzyskamy spłaszczoną, jednowarstwową wersję obrazu. Wygląd obrazu nie ulegnie zasadniczym zmianom, ale ponieważ obraz nie będzie już składał się z odrębnych warstw, toteż i modyfikacja stylów nie będzie możliwa. Obszary przezroczyste wypełnione zostaną białym kolorem, a tekst przestanie być edytowalny (dlatego też bardzo ważne jest to, by operacji spłaszczania dokonywać na kopii obrazu, zachowując oryginał w formacie Photoshopa, według wskazówek zawartych we wcześniejszym podrozdziale Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw na stronie 18.). Aby zapisać duplikat pliku, wybieramy polecenie File/Save (Plik/Zapisz), a następnie z rozwijalnego menu Format w oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) selekcjonujemy format zapisu, na przykład TIFF. Zobacz też: Porady dotyczące wyboru formatu znaleźć można we wskazówce po lewej stronie. Po nadaniu plikowi nazwy i wybraniu lokalizacji klikamy przycisk Save (Zapisz). JJeśli opracowywany obraz nie jest przeznaczony do drukowania, a jedynie do wyświetlania na ekranie — na przykład jako element animacji lub interaktywnego interfejsu strony internetowej — możemy zredukować wymiary obrazu, dzięki czemu będzie on mógł być zademonstrowany na każdym monitorze, nawet najmniejszym. Redukowanie wielkości kopii obrazu przeznaczonego do dalszej edycji w programie ImageReady. Być może zechcemy przenieść obraz do programu ImageReady, zachowując wszystkie warstwy, i wykorzystać go do przygotowania przycisków lub animacji, włączając i wyłączając poszczególne warstwy. W takim przypadku konieczne będzie zachowanie stylów warstw. Najpierw jednak będziemy musieli zmniejszyć rozmiary obrazu w Photoshopie: zaczynamy od zapisania kopii pliku, wybierając polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel) i klikając przycisk OK. 26 ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH Powielanie pliku Czynności, które musimy wykonać w dalszej kolejności, mogą wydawać się nieco zagmatwane, ale są bardzo istotne z uwagi na dziwne, aczkolwiek bardzo interesujące, powiązania między stylami warstw i rozdzielczością. Sekret leży w zmianie rozdzielczości, a nie wielkości obrazu. 1. Określ docelowe wymiary obrazu. Może na przykład się okazać, że dany projekt wymaga nadania obrazowi wysokości 464 pikseli. 2. Po wczytaniu kopii pliku otwórz okno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka), wybierając polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Włącz funkcję Resample Image (Metoda ponownego próbkowania), a także Constrain Proportions (Zachowaj proporcje). 3. Zmieniaj ustawienie Resolution (Rozdzielczości) — nie ruszając jednak ustawień Width (Szerokość) ani Height (Wysokość) — aż dany wymiar (Szerokość bądź Wysokość), określony w punkcie 1., uzyska odpowiednią wartość. Dokonując tych regulacji, w polu Rozdzielczość możesz wpisywać wartości dziesiętne. Dzięki temu uzyskanie dokładnego wymiaru nie stanowi problemu. Dobierając wartość rozdzielczości metodą prób i błędów, należy bacznie obserwować wskazania w polach wymiarów obrazu, widniejących u góry okna dialogowego. Rozdzielczość zmieniamy dopóty, dopóki nie uzyskamy żądanego wymiaru 4, Kliknij OK, by zakończyć procedurę zmiany wymiarów obrazu i zamknąć okno dialogowe. Wielkość obrazu zostanie zmieniona, a wraz z nią przeskalowaniu ulegną wszystkie style. Aby przenieść obraz do programu ImageReady, wystarczy kliknąć przycisk Jump to ImageReady (Przejdź do ImageReady), który umieszczony jest u dołu palety narzędziowej. ➤Dzięki włączeniu funkcji RReessaammppllee IImmaaggee (MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) w oknie dialogowym IImmaaggee SSiizzee (WWiieellkkoośśćć oobbrraazzkkaa) zmiana wymiarów obrazu powoduje zmianę liczby pikseli tworzących ów obraz; aby go zmniejszyć, PPhhoottoosshhoopp „odrzuca” niektóre piksele. Jeśli zaś obraz jest powiększany, program „wymyśla” dodatkowe piksele. Każdy z tych procesów może spowodować „zmiękczenie” obrazu, co może pociągnąć za sobą konieczność zastosowania filtru wyostrzającego, o czym będzie mowa za chwilę. Zmiana wielkości obrazów przesyłanych pocztą elektroniczną i umieszczanych na stronach internetowych. Różnica między przygotowywaniem obrazu w celu przeniesienia go do programu ImageReady i preparowaniem w celu dołączenia do listu elektronicznego lub umieszczenia na stronie internetowej polega na tym, że w drugim mamy do czynienia z obrazem spłaszczonym, a nie warstwowym, uzyskanym jako kopia obrazu oryginalnego. A zatem, zaczynamy od wybrania polecenia Image/Duplicate (Obrazek/Powiel) i kliknięcia przycisku OK. Następnie zaś wybieramy polecenie Layer/Flatten Image (Warstwa/Spłaszcz obrazek). Zobacz też: Aby dowiedzieć się więcej o spłaszczaniu obrazów, należy wrócić do podrozdziału PPrrzzyyggoottoowwaanniiee kkooppiiii oobbrraazzuu ww cceelluu pprrzzeenniieessiieenniiaa ddoo iinnnneeggoo pprrooggrraammuu na stronach od 25. do 26. Po wczytaniu kopii pliku oryginalnego otwieramy okno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka), wybierając polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Następnie włączamy funkcje Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) oraz Constrain Proportions (Zachowaj proporcje). W sekcji Pixel Dimention (Wymiary piksela), zajmującej górną część okna dialogowego, wpisujemy docelową szerokość lub wysokość obrazu. Jeśli nie wiemy, jakie wymiary należy nadać obrazowi, to, ograniczając jego szerokość do 580, a wysokość do 400 pikseli, zyskamy pewność, że obraz będzie wyświetlany w całości nawet na małych monitorach. Aby zmiana wymiarów obrazu była mo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: