Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00224 007613 18452048 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno kliknięcie! - książka
Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno kliknięcie! - książka
Autor: Liczba stron: 122
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-747-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeden obraz jest wart tysiąc słów. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, żeby zobaczyć mnóstwo wspaniałych fotografii i rysunków zdobiących niemal każdą witrynę, okładkę czy ulicę... Ale jak przemówić obrazem? Twórca, oprócz talentu i wiedzy, potrzebuje doskonałych narzędzi, by urzeczywistnić artystyczną wizję. To dzięki nim powstaje ten piękniejszy świat, który oglądamy każdego dnia.

Książka 'Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno kliknięcie!' pozwala odkryć prawdziwą magię tego programu. Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy dopiero zaczynasz przygodę z Photoshopem, znajdziesz w niej przydatne wskazówki i cenne porady. Autor doradza, jak usprawnić pracę, zarządzać projektem oraz szybciej osiągnąć zamierzony rezultat. Na dołączonym CD-ROM-ie znajdują się dodatkowe ćwiczenia oraz setki przydatnych narzędzi, dzięki którym oszczędzisz czas i zadziwisz odbiorcę efektami specjalnymi. A zatem... do dzieła!

W książce między innymi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikniêcie! Autor: Jack Davis T³umaczenie: Wojciech Pazdur ISBN: 83-7361-747-7 Tytu³ orygina³u: The Adobe Photoshop CS2 One-Click Wow! Book Format: 195×195, stron: 128 Jeden obraz jest wart tysi¹c s³ów. Wystarczy rozejrzeæ siê dooko³a, ¿eby zobaczyæ mnóstwo wspania³ych fotografii i rysunków zdobi¹cych niemal ka¿d¹ witrynê, ok³adkê czy ulicê... Ale jak przemówiæ obrazem? Twórca, oprócz talentu i wiedzy, potrzebuje doskona³ych narzêdzi, by urzeczywistniæ artystyczn¹ wizjê. To dziêki nim powstaje ten piêkniejszy œwiat, który ogl¹damy ka¿dego dnia. Ksi¹¿ka „Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikniêcie!” pozwala odkryæ prawdziw¹ magiê tego programu. Niezale¿nie od tego, czy jesteœ ekspertem, czy dopiero zaczynasz przygodê z Photoshopem, znajdziesz w niej przydatne wskazówki i cenne porady. Autor doradza, jak usprawniæ pracê, zarz¹dzaæ projektem oraz szybciej osi¹gn¹æ zamierzony rezultat. Na do³¹czonym CD-ROM-ie znajduj¹ siê dodatkowe æwiczenia oraz setki przydatnych narzêdzi, dziêki którym oszczêdzisz czas i zadziwisz odbiorcê efektami specjalnymi. A zatem… do dzie³a! W ksi¹¿ce miêdzy innymi: (cid:129) Praca z warstwami: definiowanie, przypisywanie, kopiowanie (cid:129) Zarz¹dzanie projektem: skalowanie, wyostrzanie, redukcja wielkoœci pliku (cid:129) Wykorzystanie stylów w po³¹czeniu z maskami (cid:129) Stosowanie pêdzli: tworzenie wzorów i ramek (cid:129) Obiekty wektorowe: narzêdzia, kszta³ty, praca z tekstem (cid:129) Magia efektów: chrom, szk³o, drewno, cienie, poœwiaty, wyt³oczenia i wiele innych (cid:129) Usprawnianie pracy dziêki wykorzystaniu palety Actions IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Jak korzystać z tej książki i dołączonego do niej CD-ROM-u? Książka opisuje sposoby wykorzystania setek narzędzi znajdujących się na CD-ROM-ie. Wprowadzenie Nie możesz się doczekać, by zacząć? Tutaj dowiesz się wszystkiego, co jest potrzebne na początek. Galeria stylów Obok przedstawiamy kilka przykładów tego, co można uzyskać przy użyciu 21 zestawów stylów z CD-ROM-u dołączonego do książki. 1 3 6 12 1. PRACA ZE STYLAMI WARSTW Co to jest styl warstwy? 13 Style pozwalają błyskawicznie (!) poprawić wygląd zdjęcia, napisu czy grafi ki poprzez nałożenie na nie koloru, tekstury, cienia, ramki lub jednego z dziesiątek innych ozdobników. Interaktywne style do przycisków Magiczne style warstw Po nałożeniu stylu na warstwę łatwo zarówno zmieniać zawartość warstwy, jak i modyfi kować sam styl. 14 15 Skalowanie stylów Dopasowywanie stylów Kopiowanie i wklejanie stylów Wykorzystanie stylów w połączeniu z maskami Praca ze stylami w Image-Ready 16 18 20 21 23 Rozdzielczość i zapisywanie plików 24 Aby utrzymać możliwości edycji obrazów, należy zachowywać je wraz z zachowaniem podziału na warstwy, razem ze stylami, w plikach własnego formatu programu Photoshop. Ćwiczenia ze stylów warstw 28 W niniejszym podrozdziale nauczymy się, jak skonfi gurować program Photoshop do pracy ze stylami, nakładać style, zmieniać style, kopiować i wklejać style, konwertować tło w taki sposób, by możliwe było nakładanie nań stylów, zamieniać style, skalować style, zapisywać biblioteki stylów, zmieniać zawartość warstw bez zmiany stylów, stosować style z mechanizmem rollover w programie ImageReady. Photoshop_WOW.indd vi Photoshop_WOW.indd vi 2006-06-04 19:44:46 2006-06-04 19:44:46 2. STYLE DO FOTOGRAFII Galeria zdjęć Przykłady wykorzystania stylów do fotografii Style zmieniające wygląd krawędzi Style do tworzenia ramek Style do przebarwiania i postarzania zdjęć Style z kolorowymi nakładkami Style do poprawy jakości zdjęć Style do tworzenia efektów ziarna fi lmu, szumu i mezzotinty Style z teksturami płótna, papieru i innymi 33 34 38 38 40 42 44 46 48 50 3. STYLE DO TEKSTÓW I KSZTAŁTÓW 52 Galeria napisów i kształtów 53 Następnych kilka stron ilustruje „magiczne” efekty, które można uzyskać stylami wymienionymi na stronach od 58. do 81. (niektóre style zostały przeskalowane, aby lepiej pasowały do rysunków użytych jako przykłady). Efekty chromowania Metale Szkło, lód, kryształy Kamienie szlachetne Plastiki Drewno Kamienie, cegły, minerały Materiały organiczne Wzorki i tkaniny Kontury i wypełnienia Cienie, poświaty, wytłoczenia Światła i neony Style do tworzenia przycisków 4. INNE PRZYDATNE NARZĘDZIA Jak używać kształtów wektorowych Galeria kształtów i stylów Wariacje na temat paneli tekstowych 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 85 86 88 Photoshop_WOW.indd vii Photoshop_WOW.indd vii 2006-06-04 19:44:48 2006-06-04 19:44:48 Wariacje na temat ramek owalnych i prostokątnych 90 Wariacje na temat ramek nieregularnych 92 Jak używać zestawów pędzli? 93 96 Tworzenie ramek za pomocą pędzli Galeria malarska 98 Przedstawione tu obrazy powstały przy użyciu pędzli z zestawów Wow-Pattern Stamp Brushes i Wow-Art History Brushes opisanych na stronach 100. i 101. oraz technik, o których piszemy na stronach od 93. do 95. Galeria obrazów malowanych narzędziami Pattern Stamp i Art History Brush Przedstawione tutaj obrazy z jabłkiem powstały na podstawie poniższego zdjęcia, przy użyciu narzędzi z zestawów Wow-Pattern Stamp Brushes i Wow-Art History Brushes. Przykłady wzorków Do niniejszej książki dołączono zestaw ponad 150 cyklicznie powtarzających się wzorków podzielonych na 6 zestawów. Na tej i na następnej stronie możesz obejrzeć 36 przykładów różnych wzorków z tej kolekcji. Wykorzystanie pędzli korygujących Wykorzystanie zadań Przykłady wykorzystania zadań Efekty gradientowe Gradienty z zestawu Wow-Gradients mogą być używane do wypełniania napisów lub kształtów bądź do tworzenia teł obrazków. 104 105 106 108 100 102 SKOROWIDZ 110 Photoshop_WOW.indd viii Photoshop_WOW.indd viii 2006-06-04 19:44:48 2006-06-04 19:44:48 Co to jest styl warstwy? Style pozwalają błyskawicznie (!) poprawić wygląd zdjęcia, napisu czy grafi ki poprzez nałożenie na nie koloru, tekstury, cienia, ramki lub jednego z dziesiątek innych ozdobników. (cid:88) Osobna książka oraz CD-ROM — Adobe Photoshop Elements One-Click Wow! — zawierają narzędzia i ich opisy przeznaczone specjalnie dla programu Adobe Photoshop Elements Mówiąc najprościej, styl warstwy to funkcja zmieniająca wygląd warstwy, którą moż- na przypisać zdjęciu, napisowi czy elementowi grafi cznego za pomocą jednego kliknięcia na palecie Styles (Style). Oto kilka przykładów zaawansowanych efektów uzyskanych po uży- ciu stylów zawartych na płycie. Aby uzyskać po- dobne efekty, nie korzystając przy tym ze stylów warstwy, trzeba by poświęcić sporo czasu oraz wysiłku i posiadać odpowiednie umiejętności. Styl może powodować zamianę kolorystyki obrazu, na przykład przez „częściowe pokrycie gradientem w kolorze sepii” (Wow-Tint FX 01) lub zwiększenie głębi koloru i kontrastu (Wow-Darkroom 04). Styl może modyfikować krawędzie zdjęć, co można wykorzystać do stylizacji zdjęć, na przykład nowoczes- nej obwódki (Wow-Edges 05) czy też staroświeckiej drewnianej ramki (Wow-Frame 05). Styl pozwala zamienić prosty napis czy element gra- ficzny w realistycznie wyglądający obiekt materialny, na przykład ze stali (Wow-Metal 17) czy przezro- czystego, niebieskiego plastiku (Wow-Plastic 08). Do przygotowania kolekcji stylów znajdujących się na CD-ROM-ie dołączonym do książki po- służyły następujące efekty: • cień, ostry lub łagodny; • cień wewnętrzny, tworzący efekt „rzeźbienia” przekształcanych obiektów; • efekt żarzenia się krawędzi, powodujący ich roz- szerzenie na zewnątrz bądź do wnętrza obrazu; • ścięte krawędzie, szerokie i wąskie, o narożni- kach ostrych i zaokrąglonych; • nakładki pojedynczych kolorów, gradientów i wzorków, powodujące zmiany, a nawet przesło- nięcie zdjęcia, napisu czy elementu grafi cznego; • efekt przezroczystości, dzięki któremu przetwa- rzany obraz można uczynić częściowo lub całko- wicie przejrzystym; • tekstury, które tworzą wypukłości i wgłębienia na powierzchni obrazu; • obrysy — także wielokolorowe — które pozwa- lają podkreślić kontury obrazu; • nakładka „satynowa”, która pozwala uzyskać efekty odbicia i rozproszenia światła. Za pomocą stylu warstwy Wow-Gems 02 można przekształcić szare koło w per- łowo-kamienną pastylkę. Ten sam efekt można uzyskać bez zastosowania stylu, tworząc 11-warstwowy obraz według schematu ukazanego z prawej strony, wykorzystując szare koło jako podstawo- wy element grupy wycinającej. Wybór jednego z tych dwóch rozwiązań jest chyba oczywisty! Bevel Shadow — cień ścięcia Bevel Highlight — odblask ścięcia Inner Shadow — cień wewnętrzny Inner glow — żarzenie wewnętrzne Satin — nakładka satynowa Color Overlay — nakładka koloru Pattern Overlay — nakładka wzorka Oryginalne, szare koło Outer Glow — żarzenie zewnętrzne Drop Shadow — cień Background — tło CO TO JEST STYL WARSTWY? 13 Photoshop_WOW.indd 13 Photoshop_WOW.indd 13 2006-06-04 19:45:50 2006-06-04 19:45:50 Style można stosować w programie Ima- geReady w taki sam sposób jak w Pho- toshopie. Jednakże ImageReady pozwala dodatkowo korzystać ze stylów z wbudowa- nym mechanizmem rollover, które zapew- niają „ekranową aktywność” przycisków umieszczanych na stronach internetowych oraz w innych, interaktywnych interfejsach. Style te zawierają ustawienia kolorów, wy- miarów oraz kod JavaScriptu konieczne do tego, by przyciski na ekranie zmieniały swój wygląd, gdy użytkownik wskaże je wskaź- nikiem. Style z zestawu Wow-20 Button Styles, których nazwy zawierają frazę „All Three”, to style z mechanizmem rollover. Każdy utworzony przy ich użyciu przycisk może przyjmować jeden z trzech stanów zi- lustrowanych poniższymi rysunkami. Interaktywne style do przycisków (cid:88) W część stylów przeznaczonych do przycisków wbudowany został kod JavaScriptu, który powoduje, że przycisk zmienia się, gdy ustawiony zostanie nad nim wskaźnik myszy (jest to tzw. mechanizm rollover). Jeśli chcesz zobaczyć treść kodu, kliknij przycisk Preview in Default Browser (Podgląd w domyślnej przeglądarce) znajdujący się u dołu palety narzędziowej (Tools) programu ImageReady. Przycisk w stanie Normal oczekuje na działanie użytkownika odwiedzającego witrynę Kiedy odwiedzający klika przycisk, uaktywniany jest stan Down, który sygnalizuje, że kliknięcie zostało zarejestrowane i uruchomiło określone działanie Style z zestawu Wow-20 Button Styles oferują szeroki wybór wzorów przyci- sków w stanie Normal. Stan Over polega zwykle na rozświetleniu przycisku, zaś w sta- nie Down przyciski wyglądają na „wciśnięte” w powierzchnię, na której są umieszczone. Normal Over Down Gdy odwiedzający ustawia wskaźnik myszy nad przyciskiem, ten przechodzi w stan Over. Zmiana stanu zachodzi w taki sposób, by zasyg- nalizować, że jego kliknięcie spowoduje jakieś zdarzenie 14 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Photoshop_WOW.indd 14 Photoshop_WOW.indd 14 2006-06-04 19:45:53 2006-06-04 19:45:53 Magiczne style warstw Po nałożeniu stylu na warstwę łatwo zarówno zmieniać zawartość warstwy, jak i modyfi kować sam styl. (cid:88) Aby usunąć styl z warstwy, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę obok jej nazwy na palecie Layers (Warstwy) i z otwartego menu podręcznego wybrać polecenie Clear Layer Style (Wyczyść styl warstwy). Można też użyć ikony Clear Style (Wyczyść styl) znajdującej się u dołu palety Styles (Style). Style warstw zapewniają ogromną elastycz- ność! Kiedy nałożymy styl na warstwę, do- stosuje się on do zmian wprowadzonych w jej zawartości. Program pozwala nie tylko zmieniać zawartość warstw z przypisanymi stylami, ale również zamieniać style na inne lub modyfi kować ich po- jedyncze atrybuty. Jeśli nałożymy styl (w tym przykładzie jest to Wow-Metals 06) na warstwę napisu, a później zmienimy czcionkę, styl zostanie zachowany Tekst można edytować, a styl dopasuje się do wprowadzonych zmian Styl Wow-Chrome 10 został nałożony (u dołu) na napis, zastępując styl Wow-Metals 06 W programie ImageReady style z mechani- zmem rollover również dopasowują się o zmian kształtu elementów grafi cznych, co po- zwala modyfi kować kształt przycisków przy za- chowaniu właściwości grafi cznych stylu i inter- aktywności. Jeśli zmienimy kształt elementu graficznego, styl (w tym przypadku Wow-Metals 19) ściętych kra- wędzi i odblasków dopasowuje się do nowej formy Styl interaktywny Wow Button 03-All Three został nałożony na cztery identyczne przyciski, na czterech różnych warstwach. Przyciski widoczne na rysunku znajdują się w stanie Normal, a ramki wokół nich wyznaczają obszary aktywne Gdy rysujemy lub malujemy na warstwie, na którą uprzednio nałożony został styl, jest on (w tym przypadku styl Wow-Plastic 07) automatycznie nakładany na nowo tworzone elementy warstwy Po rozciągnięciu przycisków styl dopasował się do ich nowego kształtu, podobnie jak ramki obszaru aktywności MAGICZNE STYLE WARSTW 15 Photoshop_WOW.indd 15 Photoshop_WOW.indd 15 2006-06-04 19:45:53 2006-06-04 19:45:53 Skalowanie stylów Aby dopasować styl warstwy do wielkości wybranego obrazu, musimy przeskalować styl. (cid:88) Każdy styl warstwy „zapamiętuje” ustawienia rozdzielczości pliku, w którym został utworzony. Style z zestawów dołączonych do niniejszej książki przygotowane zostały z rozdzielczością 225 pikseli/cal (pixels/inch). Choć style te można wykorzystywać w plikach o innej rozdzielczości, to jednak oczekiwane rezultaty najłatwiej uzyskać w tych plikach, których rozdzielczość jest taka sama. Rozdzielczość obrazu można zmienić, w żaden sposób nie zmieniając jego zawartości. Wystarczy wybrać polecenie Image/ Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka), wyłączając funkcję Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) i wpisując 255 w polu Resolution (Rozdzielczość). Procedura ta opisana jest także w podrozdziale „Wprowadzenie” na stronach od 3. do 5. le Layer Effects (Skaluj efekty warstw). Klikamy ikonę trójkąta obok symbolu , co powoduje wyświetlenie suwaka. Chwytamy i przeciągamy suwak, regulując w ten sposób szerokość ramki. Istnieje też możliwość okre- ślenia jej wielkości przez wpisanie wartości procentowej, zgodnie z sugestiami zawartymi w poniższej uwadze. Bardzo prawdopodobne jest, że po na- łożeniu stylu konieczne okaże się jego przeskalowanie. Wynika to stąd, że styl może wyglądać różnie w zależności od grubości linii tworzących rysunek, grubości czcionki czy też wielkości zdjęcia. 1. Nakładanie stylu Pierwszą czynnością jest nałożenie stylu na warstwę przy użyciu metody opisanej w pod- rozdziale „Wprowadzenie”, na stronach od 3. do 5. lub przez jego skopiowanie i wklejenie, o czym będziemy mówić w podrozdziale „Ko- piowanie i wklejanie stylów” na stronie 20. Wspaniały portret babci wymaga umieszczenia w ramce Jednak ramka i obwódka, które pojawiły się po nałożeniu stylu Wow-Frame 03, zasłaniają zbyt dużą część fotografii. Sytuacja wymaga więc przeskalowania stylu 2. Skalowanie Klikamy prawym przyciskiem myszy (Win- dows) lub wciskamy klawisz Ctrl (Mac OS) i klikamy ikonę widoczną z prawej strony na- zwy warstwy, na palecie Layers (Warstwy), po czym wybieramy polecenie Scale Effects (Skaluj efekty) z menu podręcznego. Po- woduje to otwarcie okna dialogowego Sca- Z poziomu menu podręcznego otwieramy okno dialogowe Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstw), a następnie zmieniamy skalę efektu na 50 , znacznie poprawiając wygląd ramki Uwaga: Nakładając style warstw zawierają- cych wzorek lub teksturę, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych wskazówek. • Po pierwsze, niektóre ustawienia skali efek- tu pozwalają szczególnie dobrze zachować ostrość i wyrazistość wzorka lub tekstu- ry (każdy styl zawierający wzorek bądź teksturę oznaczony jest gwiazdką (*) na końcu nazwy, przykłady są przedstawione na stronach od 48. do 51. oraz od 60. do 83.). Jeśli się upewnimy, że rozdzielczość przetwarzanego obrazu wynosi 225 pikseli na cal (patrz poprzednia wskazówka), to optymalnymi ustawieniami skali są 25 , 50 , 100 (bez skalowania) oraz 200 . Jeżeli żadne z tych ustawień nie zapewnia 16 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Photoshop_WOW.indd 16 Photoshop_WOW.indd 16 2006-06-04 19:45:54 2006-06-04 19:45:54 oczekiwanych rezultatów, może okazać się na przykład, że dopasowanie szerokości ramki do fotografi i możliwe jest wyłącznie kosztem zmiękczenia wzorka lub tekstury (style, które nie zawierają wzorków ani tekstur, noszą na- zwy bez gwiazdki na końcu. To zaś oznacza, że nakładając je, nie musimy przejmować się usta- wieniami skali). Przeskalowanie stylu Wow-Frame 03 do 48 powoduje zamazanie wzorka (u góry), natomiast po zmianie skali do 50 rysunek ten zachowuje ostrość • Po drugie, redukcja skali stylu zawierające- go tekstury lub wzorki może spowodować, że miejsca łączenia kafelków wzorka staną się bardziej widoczne. Jeśli na przykład przyjrzymy się dokładnie portretowi babci w ramce (strona 16.), to się przekonamy, że powtarzalny wzo- rek widoczny jest bardziej w ramce utworzonej w punkcie 2. niż w 1., kiedy to styl został nało- żony przy ustawieniu skali 100 . Jeśli styl z płyty CD dołączonej do tej książki nałożymy na obraz o rozdzielczości innej niż 225 pikseli na cal, wówczas uzyskane rezultaty mogą być odmienne niż te, które prezentowane są w książce. Oto kilka przykładów stylu Wow-Fra- me 03, który nałożony został na cztery kopie tego samego obrazu, ale o różnych rozdzielczościach. 72 pikseli/cal 150 pikseli/cal 225 pikseli/cal 300 pikseli/cal Zwróćmy uwagę na to, że zmiana rozdzielczości obrazu w celu zmiany skali stylu nie jest rozwią- zaniem najlepszym. Znacznie efektywniejszą jest metoda skalowania opisana w punkcie 2. na stronie 16. Gdy chcemy jednak nałożyć styl z zestawów opisywanych w tej książce na obraz o rozdzielczości innej niż 225 pikseli na cal, wypró- bujmy wymienione poniżej ustawienia skali, któ- re defi niujemy w oknie dialogowym Scale Lay- er Effect (Skaluj efekty warstw). Ułatwią one zachowanie ostrości wzorków i tekstur. Współ- czynniki wyróżnione pogrubieniem czcionki dają te same rezultaty co domyślne ustawienie 100 w przypadku obrazu o rozdzielczości 225 pikse- li na cal (warto przypomnieć, że nakładając sty- le bez wzorków i tekstur, nie trzeba martwić się ustawieniami skali). 72 pikseli/cal: 78 , 156 , 312 , 624 150 pikseli/cal: 75 , 150 , 300 300 pikseli/cal: 75 , 150 , 300 SKALOWANIE STYLÓW 17 2006-06-04 19:45:56 2006-06-04 19:45:56 (cid:88) Możliwe, że w wyniku nadmiernego zmniejszenia skali stylu niektóre jego elementy ulegną zatarciu — na przykład jeżeli wybralibyśmy zbyt niskie ustawienie Scale (Skala) w oknie dialogowym Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstwy), po czym zamknęlibyśmy okno, klikając przycisk OK, to ścięcie krawędzi lub cień obrazka mógłby stać się niewidoczny. Ponadto zbyt duża redukcja skali obrazu może uniemożliwić przywrócenie mu dotychczasowej wielkości. Jeśli tak się zdarzy, wystarczy ponownie nałożyć styl i przeskalować obraz, tym razem jednak nie tak drastycznie. Photoshop_WOW.indd 17 Photoshop_WOW.indd 17 Dopaso- wywanie stylów Photoshop pozwala zmieniać składniki nakładanych stylów, a nawet wzbogacać je o nowe efekty. Tak zmodyfi kowane style można zapisywać i zachowywać do dalszego wykorzystania. (cid:88) Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie możliwości, jakie dają style z kolekcji zawartej na dołączonej płycie CD-ROM, a także sposobów ich wykorzystania. Oprócz efektów, style warstw oferują opcje mieszania, które decydują o sposobie interakcji stylu i warstwy z innymi warstwami oraz maskami Kiedy nie możemy znaleźć w kolekcji dołączonej do książki takiego stylu, który w pełni spełniał- by nasze oczekiwania, możemy wykorzystać inny, najbardziej zbliżony, i go zmodyfi kować. Miejscem, w którym dokonujemy zmian stylów nałożonych na warstwy, jest okno dialogowe Layer Style (Efekty). i Inner Glow (Blask wewnętrzny) po wewnętrznej stronie krawędzi; (2) Inner Glow zawsze rozciągany jest równomiernie we wszystkich kierunkach, nato- miast położenie cienia można dowolnie zmieniać. Okno dialogowe Layer Style (Efek- ty) (widoczne poniżej) otwieramy, dwukrotnie klikając ikonę widoczną po prawej stronie nazwy „stylizo- wanej” warstwy, na palecie Layers (Warstwy). Podobny rezultat moż- na osiągnąć, dwukrotnie klikając jeden z efektów u dołu rozwiniętej palety Layers (Warstwy) W lewej części okna dialogowego Layer Style (Efekty) wymie- nione są wszystkie efekty, które mogą być włączone do stylu. Te, które już zostały wykorzystane, oznaczone są znacznika- mi widniejącymi w polach wyboru. Efekt można dodać lub usunąć ze stylu, klikając odpowiednie polu wyboru. Kliknięcie nazwy efektu włącza go i otwiera pole z jego ustawieniami Aby dostosować efekt, warto wiedzieć, jakie jest jego działanie. Oto krótkie podsumowanie: • Efekty Drop Shadow (Cień) i Glow (Blask) two- rzą rozmytą, ciemną bądź rozświetlającą obwódkę wokół krawędzi wszystkich obiektów na warstwie. Obwódkę można zamienić z jasnej na ciemną lub odwrotnie, wybierając inny kolor i Blend Mode (Tryb mieszania). Innym parametrem, decydują- cym o wyglądzie efektu, jest także jego miękkość, czyli gęstość. Tylko dwóch parametrów zmienić się nie da: (1) Drop Shadow (Cień) i Outer Glow (Blask zewnętrzny) rozciągane są na zewnątrz obiektów, zaś Inner Shadow (Cień wewnętrzny) Styl Wow-Frame 07 wykorzystuje typowy efekt ciemnego cienia (Drop Shadow) Styl Wow-Glow 02, dzięki purpurowemu cieniowi wy- świetlanemu w trybie Screen (Mnożenie odwrotności), nadaje napisowi efekt neonu • Ustawienia w sekcji Bevel and Emboss (Faza i pła- skorzeźba) okna dialogowego Layer Style (Efekty) pozwalają modelować ścięcie bądź wytłoczenie krawędzi, w czym wspomagają je efekty Contour (Kontur) oraz Texture (Tekstura). Contour wpływa na wygląd krawędzi obiektu, zaś Texture — na wy- gląd powierzchni. Parametr Contour (Kontur) w stylu Wow-Metal 15 ułatwia kształtowanie krawędzi obiektu, zaś zmieniając teksturę, możemy utworzyć nierówności jego powierzchni • Efekt Satin (Satyna) tworzy złożone „wewnętrz- ne” odblaski w stylu półprzezroczystym lub odbicia w stylu nieprzezroczystym. Styl Wow-Plastic 09 z włączonym efektem Satin (Satyna) tworzącym refrakcję światła (po lewej) i po wyłącze- niu tego efektu (z prawej) Efekt Satin (Satyna) w stylu Wow-Chrome 20 symuluje odbicia światła na powierzchni obiektu (po lewej); wyłączenie efektu powoduje utratę chromowego blasku (po prawej) • Efekty Overlay (Nakładka) defi niujemy, zmieniając Color (Kolor), Gradient i Pattern (Wzorek). Ele- menty te są „nakładane” według wskazanej kolejno- ści, od góry ku dołowi. 18 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Photoshop_WOW.indd 18 Photoshop_WOW.indd 18 2006-06-04 19:45:56 2006-06-04 19:45:56 (cid:88) Panele poszczególnych efektów, otwierane w oknie dialogowym Layer Style (Efekty), pozwalają zmieniać ustawienia niektórych parametrów bez konieczności przesuwania suwaków czy wpisywania liczb — modyfikuje się je przeciągnięciami wskaźnika w oknie edytowanego obrazu. W ten sposób można zmieniać kąt padania i odległość cienia, a także Inner Shadow (Cień wewnętrzny), przesuwać teksturę, efekt satyny, nakładkę gradientu i wzorka, jak również kolor większości linii tworzony z gradientów i wzorków. (cid:88) Oprócz pojedynczych właściwości efektów w stylu zmieniać możemy także ich skalę i rozmiary całego obr azka zawierającego style, przy czym proporcje wszystkich stylów zostają zachowane. Mówiliśmy o tym w podrozdziale „Skalowanie stylów” na stronach od 16. i 17. (cid:88) Kliknięcie pola Styles (Style) widniejącego u góry listy, z prawej strony okna dialogowego Layer Style (Efekty), otwiera paletę wszystkich dostępnych stylów — wprost w oknie dialogowym! Efekt nakładki wzorka (Pattern Overlay) w stylu Wow- Woods 15 tworzy rysunek drewna (po lewej), nakładka gradientu (Gradient Overlay) w trybie Color Dodge (Rozjaś- nianie) rozświetla obiekt (pośrodku), zaś nałożenie koloru ciemnożółtego za pomocą efektu Color Overlay (Nałożenie koloru) w trybie Overlay (Nakładka) powoduje zwiększenie kontrastu i podkreślenie kolorów • Efekt Stroke (Obrys) tworzy linię konturową wokół obiektu, wypełnioną wybranym kolorem, gradientem, a nawet wzorkiem. Obrys może być tworzony wewnątrz lub na zewnątrz krawędzi obiektu, a także z obu stron jednocześnie. Zmieniając kąt padania światła w ustawieniach efektu Drop Shadow (Cień) użytego w stylu Wow-Chrome 13, z domyślnych 120 stopni (po lewej) na 60 (po prawej), przesuwamy pozorne źródło światła z góry, po lewej, do dołu, z prawej strony napisu • Wybierając różne ustawienia parametru Contour (Kontur) dla efektu Contour, możemy zmieniać styl ramki okalającej obraz. Efekt świateł neonowych uzyskany za pomocą stylu Wow-Glows 01 tworzony jest przez gradientowy obrys w trybie Shape Burst (Pęknięty kształt) Po nałożeniu stylu na warstwę możemy przystą- pić do modyfi kowania jego właściwości w ok- nie dialogowym Layer Style (Efekty). Oto kilka przykładów takiego działania: • Obiekt można „oddalić” od podłoża, zwiększając wartość parametru Distance (Odległość) efektu Drop Shadow (Cień). Zmiana domyślnego wzoru konturu efektu Bevel And Emboss/Contour (Faza i płaskorzeźba/Kontur) powoduje przeobrażenie prostej ramki (z lewej), utworzonej przez nałożenie stylu Wow-Frame 04, w bardziej wyszuka- ną, o żłobionej powierzchni (z prawej) • W stylach wykorzystujących tę samą teksturę dla efektów Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) oraz Texture (Tekstura) wygładzenie powierzchni można uzyskać, wyłączając efekt Bevel and Em- boss/Texture (Faza i płaskorzeźba/Tekstura). Po nałożeniu stylu Wow-Fabric 16 i zwiększeniu współ- czynnika Distance (Odległość) z domyślnych 9 pikseli (po lewej) do 36 (po prawej) napis wygląda tak, jakby był unie- siony nad podłoże • Kierunek padającego światła można zmienić, re- gulując parametr Angle (Kąt) efektów cienia, cie- nia wewnętrznego oraz fazy i płaskorzeźby (zmie- niając ustawienie kąta dla jednego efektu, musimy zmienić go w podobny sposób w pozostałych efek- tach, by zachować jednolitość oświetlenia). Styl Wow-Plastic 03 z domyślną teksturą efektu Texture (Tekstura) (po lewej) i bez niej (po prawej) Po wprowadzeniu modyfi kacji stylu można go zachować do przyszłego wykorzystania. Zacząć należy od dodania go do bieżącej palety Styles (Style), a następnie zachować jako element biblioteki stylów, korzystając z narzędzia Preset Manager (Zarządzanie ustawieniami). Zajrzyj do punktu 8. w podrozdziale „Ćwi- czenia ze stylów warstw” na stronie 31., gdzie opisano procedury nazywania i zachowywania stylów na dysku. DOPASOWYWANIE STYLÓW 19 Photoshop_WOW.indd 19 Photoshop_WOW.indd 19 2006-06-04 19:45:57 2006-06-04 19:45:57 Kopiowanie i wklejanie stylów Style można kopiować z warstwy na warstwę, a nawet z pliku do pliku. (cid:88) Kopiując styl z jednego pliku do innego, chcielibyśmy, by po skopiowaniu zachował on te same atrybuty, o ile oba pliki mają tę samą rozdzielczość (należy pamiętać, że style z kolekcji dołączonej do tej książki, oprócz zestawu Wow-20 Button Styles, przygotowane zostały w jednakowej rozdzielczości 225 pikseli na cal). Aby szybko uzyskać informację o rozdzielczości pliku, należy kliknąć informacyjną, lewą część paska stanu, wciskając klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Jeśli się okaże, że rozdzielczości obu plików są różne i konieczna jest tymczasowa zmiana tego parametru w pliku „odbiorczym”, należy wybrać polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka) i się upewnić, że funkcja Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) jest wyłączona, a następnie wpisać nową rozdzielczość w polu Resolution (Rozdzielczość) (tę samą procedurę można zastosować po wklejeniu stylu w celu przywrócenia pierwotnej rozdzielczości obrazu). Kopiowanie stylu z jednej warstwy na inną w tym samym pliku lub innym jest bardzo proste. Dzięki tej możliwości możemy powie- lać zarówno style przygotowane od podstaw, jak i napotkane w innych plikach. A tak prze- biega kopiowanie i wklejanie stylu. 1. Aby skopiować styl Klikamy prawym przyciskiem myszy (Win- dows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę widoczną z prawej strony nazwy warstwy, otwierając w ten sposób menu podręczne. Następnie wybieramy polecenie Copy Layer Style (Kopiuj styl warstwy). Ten sam rezultat można osiągnąć, wybierając polecenie Layer/Layer Style/ Copy Layer Style (Warstwa/Styl warstwy/ Kopiuj styl warstwy). Ponieważ spo- dobała nam się ramka (przeska- lowana wersja stylu Wow-Edges 05) utworzona na warstwie „Dinner”, skopiujemy ją na inne warstwy W celu skopiowa- nia warstwy wybie- ramy odpowiednie polecenie z menu podręcznego Skopiowany styl został wklejony na inną war- stwę, także przy użyciu menu podręcznego 3. Możemy kontynuować wklejanie stylu na inne warstwy Jeśli z góry zamierzamy wkleić styl na wię- cej niż dwie warstwy, w Photoshopie CS2 możemy zaoszczędzić nieco czasu, zazna- czając wszystkie warstwy docelowe po- przez klikanie ich nazw z wciśniętym kla- wiszem Ctrl/Command (w poprzednich wersjach Photoshopa możliwe było wyłącz- nie łączenie warstw poprzez klikanie pól wyboru na lewo od miniatur warstw). Po zaznaczeniu warstw ponownie otwieramy menu podręczne, ale tym razem wybieramy polecenie Paste Layer Style (Wklej styl warstwy). W starszych wersjach Photos- hopa należy wykorzystać polecenie Paste Layer Style to Linked (Wklej efekty do połączonych). 2. Aby wkleić skopiowany styl Klikamy prawym przyciskiem myszy (Win- dows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) z prawej strony nazwy warstwy, na której zamierzamy powielić to, co sko- piowaliśmy. W ten sposób otwieramy menu podręczne, a z niego wybieramy polecenie Paste Layer Style (Wklej styl warstwy). W Photoshopie CS2 zaznaczy- liśmy kilka różnych warstw, po czym wkleiliśmy skopiowany styl na wszystkie jed- nocześnie. Zabieg ten pozwolił na ujednolicenie obramowania wszystkich zdjęć tworzących obraz. 20 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Photoshop_WOW.indd 20 Photoshop_WOW.indd 20 2006-06-04 19:45:59 2006-06-04 19:45:59 Wykorzysta- nie stylów w połączeniu z maskami Maski warstw, maski wektorowe oraz maski odcinania pozwalają maskować obrazy wewnątrz kształtów czy napisów. (cid:88) Photoshop oferuje kilka metod nakładania wektorowych masek na warstwy. Operację tę należy zacząć od wybrania warstwy za pomocą kliknięcia jej nazwy na palecie warstwy. • Kolejną czynnością powinno być wybranie polecenia Layer/Add Vector Mask (Warstwa/Dodaj maskę wektorową). • Podobny rezultat można osiągnąć, klikając ikonę Add a Mask (Utwórz maskę warstwy) znajdującą się na pasku u dołu palety Layers (Warstwy) z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). • Jeśli na daną warstwę już wcześniej nałożyliśmy zwykłą maskę pikselową, to Photoshop jest na tyle sprytny, by „wiedzieć”, że jedynym typem maski, jaki pozostał do wyboru, jest maska wektorowa. Zwalnia to nas od obowiązku naciskania klawisza Ctrl/ Command podczas klikania ikony Add a Mask (Utwórz maskę warstwy). Na każdą warstwę w Photoshopie, za wy- jątkiem warstwy Background (Tło), mo- żemy nałożyć dwie maski — maskę pikselową oraz maskę wektorową. Maski te decydują o tym, które fragmenty warstwy będą widocz- ne, a które zostaną ukryte. Styl Wow-Tint FX 03 nakłada tonalny efekt sepii, a ponadto wewnętrzny blask i cień wokół krawędzi. W tym przypadku krawędź wyznacza maska Po zmodyfi kowaniu kształtu maski styl do- pasowuje się do jej nowej formy. Elipsa została rozciąg- nięta w taki sposób, by widoczne stały się obie osoby występujące na zdjęciu. Zmiany kształtu elipsy dokonano za pomocą narzędzia Path Selection (Zaznaczanie ścieżki) (jego ikona znajduje się tuż nad ikoną narzędzia Pen (Pióro) na palecie narzę- dziowej (Tools), wciskając klawisz Ctrl/Command+T i przeciągając jeden z narożników ramki Wpływ maski na efekty krawędziowe moż- na wyłączyć, zaznaczając pole wyboru opcji Layer Mask Hides Effects (Maska war- stwy ukrywa efekty) lub Vector Mask Hides Effects (Maska wektorowa ukrywa efekty) w sekcji Blending Options (Opcje mieszania) okna dialogowego Layer Style (Efekty). Włączenie opcji Vector Mask Hides Effects (Maska wektorowa ukrywa efekty) w sekcji Blending Options (Opcje mieszania) okna dialogowego Layer Style (Efekty) powoduje ukrycie efektów blasku i cienia Maskę wektorową można nałożyć na warstwę, wciskając klawisz Ctrl/Command i klikając ikonę Add a mask (Utwórz maskę warstwy). Kształt maski tworzy się natomiast za pomocą narzędzia z grupy Shape (Kształt), na przykład elipsy, którą można znaleźć na palecie narzędziowej (Tools). Następnie należy kliknąć ikonę Add to path area (+) (Dodaj do obszaru ścieżki (+)) umieszczoną na pasku narzę- dziowym Options (Opcje) i, przeciągając wybranym narzędziem, wytyczyć obrys maski Domyślnie maska warstwy lub maska wektoro- wa pozostaje połączona z zawartością warstwy. Jeśli na przykład przesuniemy obraz za pomocą narzędzia Offset (Przesunięcie), przemieszczo- na zostanie również maska, w związku z czym widoczny będzie wciąż ten sam fragment ob- szaru obrazu. Jeśli jednak odłączymy maskę od warstwy, klikając ikonę łańcucha widoczną między ich miniaturkami, i przesuniemy obraz, maska pozostanie w miejscu, odsłaniając inne, dotychczas zasłonięte fragmenty obrazu. Po zerwaniu łącza między maską i obrazem, co widać na powyższym rysunku, obraz można przesuwać we- wnątrz maski, przeciągając go za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) Jeśli maska nałożona jest na warstwę posia- dającą przypisany styl warstwy, wówczas każdy efekt krawędziowy użyty w stylu układa się wzdłuż krawędzi maski. Photoshop_WOW.indd 21 Photoshop_WOW.indd 21 2006-06-04 19:46:01 2006-06-04 19:46:01 WYKORZYSTANIE STYLÓW W POŁĄCZENIU Z MASKAMI 21 Wykorzystanie stylów w połączeniu z maskami Ciąg dalszy (cid:88) Gdy chcemy utworzyć maskę odcinania, wykorzystując do tego celu kilka warstw obrazu, możemy tego dokonać na kilka sposobów. • Zaznaczamy warstwę tuż ponad tą, która ma pełnić rolę maski odcinania, a następnie wybieramy polecenie Layer/Create Clipping Mask (Warstwa/ Utwórz maskę odcinania). • Wskazujemy warstwę i używamy skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+G (Windows) lub Command+Option+G (Mac OS), który jest odpowiednikiem polecenia Create Clipping Mask. • Wciskamy klawisz Alt/Option i klikamy na palecie Layers (Warstwy), na pasku między warstwą odcinającą i znajdującą się tuż nad nią. Gdy wskaźnik myszy zmienia postać w złożoną z dwóch kółek ikonę, oznacza to, że utworzona zostanie maska odcinania. Maska odcinania (clipping mask) po- zwala użyć zawartości jednej war- stwy jako maski dla innej warstwy (lub Sposoby two- warstw) powyżej niej. rzenia masek odcinania opisuje wska- zówka po lewej. Po utworzeniu maski odcinania nazwa warstwy odcinającej na palecie Layers (Warstwy) jest podkre- ślona, zaś nazwa warstwy odcinanej wy- świetlana jest z wcięciem. Korzystanie z masek obcinających daje znacznie więcej możliwości niż uży- cie pozostałych typów masek, czy to piks- elowych czy wektorowych. Jedną z korzy- ści jest możliwość maskowania obrazów wewnątrz napisów, przy czym tekst pozo- staje w pełni edytowalny. Dzięki temu obcinany obraz można bez trudu przemieszczać wewnątrz obcinającego napisu czy kształtu. Jeśli jednak chcesz przekształcić (przesunąć, obrócić, przeskalować) obie warstwy, możesz to zrobić, zaznaczając nazwy obu warstw na palecie Layers (Warstwy) przed uruchomieniem narzę- dzia do transformacji lub łącząc obie warstwy po- przez kliknięcie ikony łańcucha na palecie Layers (Warstwy), dzięki czemu pozostaną one złączone nawet wtedy, gdy nie zaznaczysz drugiej z nich. Po połączeniu warstw wszelkie operacje przesu- wania, obracania czy skalowania odnoszą się do obu warstw. Warstwa zdjęcia została zaznaczona, a następnie połączona z warstwą napisu. Po wybraniu polecenia swobodnego przekształcenia obie warstwy zostały obrócone razem Kolejną korzyścią wynikającą ze stosowania masek obcinania jest to, że możesz je stoso- wać do wielu warstw jednocześnie. Maskę odcinania można utworzyć, naciskając klawisz Alt/Option i klikając między warstwami na palecie Layers (Warstwy). Każdy styl nało- żony na warstwę obcinającą zostanie wówczas nałożony także na warstwę obcinaną. W tym przykładzie styl Wow-Glass 12 został nałożo- ny na warstwę napisu „SEASIDE” Domyślnie przesunięcie (przeskalowanie czy obrócenie) jednej z warstw nie wywie- ra żadnego wpływu na drugą warstwę. Kolejne warstwy można dołączać do grupy w podobny sposób, korzystając z wybranej metody. Obraz widoczny w literach został obrócony przez kliknięcie nazwy warstwy, na której się znajduje, przez naciśnięcie klawiszy Ctrl/Command+T (skrót wybierający polece- nie Edit/Free Transform (Edycja/Swobodnie przekształć)) i przeciągnięcie uchwytu ramki przekształcenia 22 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Każda z sześciu zmontowanych fotografii (u góry po lewej) znaj- duje się na osobnej warstwie. Wszystkie zdjęcia zostały pod- dane działaniu maski odcinania, której podstawową warstwą (obcinającą) jest warstwa z elip- tycznym kształtem, na którą na- łożony został styl Wow-Tint FX 08. Styl ten wpływa na wszystkie odcinane fotografie, nakładając na nie ziarnistą teksturę i przy- ciemniając ich krawędzie Photoshop_WOW.indd 22 Photoshop_WOW.indd 22 2006-06-04 19:46:02 2006-06-04 19:46:02 Praca ze stylami w Image- Ready Style warstw w programie ImageReady nadają efekt trójwymiarowości przyciskom ekranowym i powodują, że działają one interaktywnie. (cid:88) Lista pojedynczych efektów w stylach nie jest wyświetlana domyślnie na palecie Layers (Warstwy) programu ImageReady. Aby wyświetlić tę listę, należy kliknąć mały trójkąt widoczny po lewej stronie ikony . (cid:88) Style z mechanizmem rollover są zaprojektowane wyłącznie do użycia w programie ImageReady. Jeśli spróbujemy wykorzystać je w Photoshopie, warstwa przyjmie styl stanu Normal, nie nabierając cech interaktywnych. (cid:88) Napisy warto umieszczać na warstwach innych niż te, na których umieszczana jest graficzna część przycisków. W ten sposób bowiem treść napisów pozostaje edytowalna, zaś samym napisom można nadawać odrębne style. Style w ImageReady wczytuje się i nakłada w taki sam sposób jak w Photoshopie. Jednak oprócz „pojedynczych” stylów, które znajdujemy w pro- gramie Photoshop, ImageReady pozwala nakładać i dostosowywać także style interaktywne, posiada- jące wbudowany mechanizm rollover. Style te zgromadzone są w bibliotece Wow-20 But- tons Styles (zaprojektowanej specjalnie do wykorzy- stania w ImageReady), a fraza „All Three” na końcu nazwy stylu oznacza, że jest to styl typu rollover. Aby zastosować styl w ImageReady, ładujemy odpowied- nią bibliotekę do palety stylów, zaznaczamy warstwę na palecie Layers (Warstwy), a następnie klikamy ikonę stylu (miniaturki stylów z mechanizmem rollover wyróżnione są czarnym trójkątem w lewym górnym rogu) Kiedy nakładamy na warstwę jeden ze stylów z grupy All Three, tworzony jest prostokątny ob- szar interaktywności, wystarczająco duży, by objąć wszystkie nieprzezroczyste obiekty znajdujące się na warstwie. Obszar ten automatycznie reaguje na działania użytkownika. Każdy styl typu All Three posiada zdefi niowane trzy stany: Normal, Over oraz Down. Definicje wszystkich trzech sta- nów można znaleźć w podrozdziale „Co to jest styl warstwy?” na stronie 13. Nałożenie stylów typu All Three na trzy wzory przycisków, z których każdy umieszczony jest na odrębnej warstwie, spowodowało utworzenie obszaru interaktywnego dla każdego z nich Paleta Web Content (Zawartość WWW) w programie ImageReady CS 2 znacznie uła- twia testowanie poszczególnych stanów zawartych w stylu typu rollover. Oto przykłady: • Aby obejrzeć (i przypisać) określony stan, kliknij jego nazwę na palecie Web Content (Zawartość WWW). Aby wyświetlić wszystkie stany zawarte w stylu rollover, należy kliknąć ikonę trójkąta widoczną obok miniaturki stanu Normal na palecie Web Content (Zawartość WWW) • Gdy chcemy zmienić styl przycisku w wybra- nym stanie, wystarczy wybrać go spośród sty- lów pojedynczych (nie rollover). • Aby dokonać edycji jednego lub kilku efektów użytych w wybranym stanie przycisku, wybie- ramy odpowiednią warstwę na palecie Layers (Warstwy), po czym dwukrotnie klikamy na- zwę efektu, otwierając paletę z jego ustawienia- mi (style pojedyncze także mogą być edytowa- ne w ten sposób). Paleta efektów w programie ImageReady ukrywa więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Klikając ikonę na zakładce palety, rozwijamy ją (po prawej) i uzyskujemy dostęp do dalszych parametrów • Aby zachować styl, przypisując go jednak do innego stanu przycisku, dwukrotnie klikamy nazwę stanu i po otwarciu okna dialogowego Rollover State Options (Opcje stanu Rollo- ver) wybieramy stan docelowy. Okno wyboru stanu docelowego PRACA ZE STYLAMI W IMAGEREADY 23 Photoshop_WOW.indd 23 Photoshop_WOW.indd 23 2006-06-04 19:46:04 2006-06-04 19:46:04 Wykorzystując style w pliku Photoshopa, warto ów plik okresowo zapisywać w na- tywnym formacie programu (.psd). W ten sposób bowiem obraz pozostaje „żywy” i w pełni edyto- walny. Oznacza to, że wszystkie elementy obrazu — tekst, warstwy i ich style — można poddać edy- cji w dowolnym momencie. Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw Aby zapisać plik po raz pierwszy, wybieramy pole- cenie File/Save As (Plik/Zapisz jako), a następnie w otwartym oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) wskazujemy format Photoshop. Powinniśmy się przy tym upewnić, że opcja As Copy (Jako ko- pię) nie jest włączona, w przeciwieństwie do opcji Layers (Warstwy), która powoduje, że zachowany zostanie podział warstw oraz ich style. Następnie nadajemy plikowi nazwę oraz wybieramy katalog, w którym ma być zachowany, po czym klikamy przycisk Save (Zapisz). Rozdziel- czość i za- pisywanie plików Aby utrzymać możliwości edycji obrazów, należy zachowywać je wraz z zachowaniem podziału na warstwy, razem ze stylami, w plikach własnego formatu programu Photoshop. Następnie powinniśmy wybrać odpowiednią objętość i format pliku wyjściowego: • z przeznaczeniem do druku z poziomu programu Photoshop, • w celu przeniesienia obrazu do innego programu i wydrukowania, • w celu dalszej edycji w programie ImageReady, • w celu wyświetlania na ekranie. Okno dialogowe Save As (Zapisz jako) w programie Pho- toshop (w wersji dla Mac OS X) przygotowane do zapisu pliku warstwowego w formacie.psd Podczas dalszej pracy plik zapisujemy, wybierając polecenie File/Save (Plik/Zapisz) lub naciskając klawisze Ctrl/Command+S. Powoduje to zapisa- nie pliku w tym samym formacie. Po zakończeniu nakładania i dostosowywania stylów warstw i zapisaniu obrazu w pliku w formacie programu Photoshop możemy przysto- sować wielkość obrazu do drukowania i wydruko- wać go wprost z aplikacji. Możemy też przygotować go do wykorzystania w programie do składu publi- kacji czy też edytorze tekstu (aby się dowiedzieć, jak przystosować obraz do dalszej edycj i w programie ImageReady, przeczytaj podrozdział „Redukowanie wielkości kopii obrazu przeznaczonego do dalszej edycji w programie ImageReady”, który znajdziesz na stronie 26.). Jeśli obraz ma być po prostu dołą- czony do listu elektronicznego lub umieszczony na stronie internetowej, wówczas należy przygotować go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podroz- dziale „Zmiana wielkości obrazów przesyłanych pocztą elektroniczną i umieszczanych na stronach internetowych” — na stronie 27.). Bez względu na to, czy obraz będzie drukowany z poziomu programu Photoshop czy też przeniesiony w celu wydrukowania do innej aplikacji, korzystając z okna dialogowego Image Size (Wielkość obrazka), możemy stwierdzić, czy przy obecnej wielkości obraz zostanie wydrukowany zgodnie z naszymi oczekiwa- niami czy też należy jego wielkość zmienić. Sprawdzanie wielkości obrazu przeznaczonego do wydrukowania Aby otworzyć okno dialogowe Image Size (Wiel- kość obrazka), wybieramy polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Po otwarciu należy się upewnić, że pole wyboru opcji Resam- ple Image (Metoda ponownego próbkowania) NIE jest zaznaczone. Wskazówka zatytułowana „Ponowne próbkowanie obrazu” na stronie 25. wyjaśni, dlaczego wyłączenie funkcji ponownego próbkowania jest tak ważne. Jeśli wymiary, jakie chcielibyśmy uzyskać na wydru- ku, różnią się od tych, które wyświetlone są w po- lach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) sekcji Document Size (Rozmiar dokumentu), w jednym z pól wpisujemy żądaną wartość. Drugi wymiar zo- stanie automatycznie dopasowany dla zachowania proporcji obrazu. Modyfi kacji ulegnie także Resolu- tion (Rozdzielczość). Jeśli rozdzielczość wynikowa okaże się co najmniej równa jednej z wymienionych niżej, oznaczać to będzie, że obraz zawiera wystarczająco dużo infor- macji, by mógł zostać wydrukowany we wskazanej wielkości. Przyjąć należy następujące zasady: • Bezpieczna rozdzielczość dla druku wykonywa- nego za pomocą drukarki atramentowej wynosi 150 pikseli na cal lub więcej. 24 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Photoshop_WOW.indd 24 Photoshop_WOW.indd 24 2006-06-04 19:46:04 2006-06-04 19:46:04 (cid:88) Kiedy opcja Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) nie jest włączo- na, wówczas żadne modyfikacje parametrów, jakie wprowadzimy w oknie dialogowym Image Size (Rozmiar obrazka), nie spowodują jakichkolwiek zmian kolorów pikseli (kropek tworzą- cych obraz). Jeśli na przykład zmniejszymy wartości Width (Szerokość) i Height (Wy- sokość), wartość Resolution (Rozdzielczość) wzrośnie. Mówiąc najprościej, w ten sposób instruujemy program Photoshop, by zachował kolory wszystkich pikseli, ale każdy z nich wydrukował jako mniej- szy. Dzięki temu każdy piksel zajmuje mniejszą powierzchnię, co powoduje, że drukowany obraz otrzymuje mniejsze roz- miary, ale staje się ostrzejszy. Z drugiej jednak strony, po zwiększeniu wymiarów obrazu piksele zachowują swoje kolory, lecz stają się większe. Należy zatem uważać, by nie nadać pikselom zbyt dużych rozmiarów — innymi słowy, by rozdziel- czość (wyrażana liczbą pikseli na cal lub centymetr) nie stała się zbyt niska — powoduje to bowiem, że na wydruku poja- wiają się pojedyncze piksele, co widać szczególnie wyraźnie na krawędziach między obsza- rami o kontrastowych kolorach. Obraz o niedostatecznej rozdzielczości uwidacznia pojedyncze piksele. Jest to widoczne zwłaszcza w druku wykonywanym za pomocą pras drukarskich • Bezpieczna rozdzielczość dla druku wykonywane- go do celów komercyjnych, za pomocą urządzeń poligrafi cznych, wynosi 225 pikseli na cal (pixels/ inch) lub więcej. Jeśli rozdzielczość obrazu, który zamierzamy wydru- kować, mieści się we wskazanych „bezpiecznych” granicach, możemy przejść do podrozdziału „Druko- wanie wprost z programu Photoshop” lub „Przygoto- wanie kopii obrazu w celu przeniesienia do innego programu” (oba na tej stronie). Zmiana wymiarów obrazu Jeżeli rozdzielczość obrazu nie mieści się w bezpiecz- nych granicach, o których piszemy na stronie 24., ozna- cza to, że jego wydruk będzie nieostry i z artefaktami. Niska wartość rozdziel- czości w oknie Image Size (Rozmiar obrazka) oznacza, że jeśli obraz wydrukowany zostanie w wymiarach 8×10 cali, może pojawić się efekt „pikselozy” (widoczne poszarpanie krawędzi) Bardzo łatwą metodą poprawienia jakości wydruku jest zwiększenie rozdzielczości obrazu do wartości bezpiecznej, co można uzyskać, zmniejszając wymia- ry obrazka. Gdy chcemy skorzystać z tego rozwiąza- nia, musimy w taki sposób zredukować Width (Sze- rokość) bądź Height (Wysokość) obrazu, by wartość Resolution (Rozdzielczość) znalazła się w bezpiecz- nym zakresie. Zredukowanie wymia- rów obrazu do 5×4 cale spowodowało na tyle duże podwyż- szenie rozdzielczości, że obraz nadaje się do wydrukowania za pomocą drukarki atramentowej Redukując wymiary obrazu przy wyłączonej funkcji ponownego próbkowania, instruujemy program, by za- chowując kolory wszystkich pikseli (małych, kwadra- towych kropek), drukował je jako mniejsze i ciaśniej ułożone (większa liczba pikseli na cal). Dzięki temu oko oglądającego nie będzie w stanie ich rozróżnić. Drukowanie wprost z programu Photoshop Po ustawieniu odpowiednich wymiarów i bez- piecznej rozdzielczości obrazu jesteśmy goto- wi do wydrukowania go wprost z Photoshopa. Wszystko, co pozostało do zrobienia, to wybranie polecenia File/Print With Preview (Plik/Dru- kowanie z podglądem), sprawdzenie położenia obrazu na stronie i kliknięcie przycisku Print (Drukuj) — w razie konieczności zmiany orien- tacji strony należy najpierw kliknąć przycisk Page Setup (Ustawienia strony). Powinniśmy także się upewnić, że ustawienia drukarki odpowiada- ją wielkości papieru, którego używamy. Niektóre modele drukarek oferują ponadto funkcje pozwa- lające poprawić jakość druku, co ma szczególne znaczenie w przypadku zdjęć i reprodukcji. Sterownik drukarki Epson C80 samodzielnie określa, czy drukowany obraz jest czarno-biały czy też kolorowy. Jednak o rodzaju użytego papieru (w tym przypadku papieru do druku o jakości fotograficznej) musi go poin- formować użytkownik. Tryb PhotoEnhance bardzo dobrze sprawdza się podczas drukowania zdjęć i wielu innych rodzajów obrazów Przygotowanie kopii obrazu w celu przeniesienia do innego programu Jeśli obraz ma zostać przeniesiony do programu poligrafi cznego i wydrukowany z jego poziomu, to czeka nas nieco więcej pracy. Jedynym spraw- dzonym sposobem przygotowania pliku do dru- kowania w innym programie jest wygenerowanie spłaszczonej kopii (obraz spłaszczony to taki, którego wszystkie warstwy zostały połączone i przeniesione na warstwę tła). Po pierwsze, two- rzymy kopię przenoszonego obrazu, wybierając polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel) i generując w ten sposób duplikat pliku. Powielanie pliku ROZDZIELCZOŚĆ I ZAPISYWANIE PLIKÓW 25 Photoshop_WOW.indd 25 Photoshop_WOW.indd 25 2006-06-04 19:46:05 2006-06-04 19:46:05 Rozdzielczość i zapisywanie plików Ciąg dalszy (cid:88) Oto kilka formatów, najbardziej użytecznych do zachowywania projektów przygotowywanych w Photoshopie: • Aby zachować rozdzielność warstw oraz edytowalność stylów lub też przygotować obraz do wydrukowania z poziomu Photoshopa, zapisujemy go we własnym formacie programu (.psd). • Jeśli naszym celem jest umieszczenie obrazu na stronie dokumentu przygo- towywanego w programie poligraficz- nym, najlepiej będzie, jeśli obraz ów zachowamy w formacie TIFF (.tif). • Z uwagi na możliwość znacznej redukcji objętości format JPEG (.jpg) jest szczególnie użyteczny w przypadku obrazów przeznaczonych do umieszczenia na stronach interne- towych bądź wysłania pocztą elektro- niczną. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że kompresja może wywierać niekorzystny wpływ na jakość obrazu. • Gdy chcemy, by plik był odczytywalny przez program Adobe Acrobat Reader (bardzo popularna bezpłatna aplika- cja oferowana w wersjach zarówno dla systemu Windows, jak i Mac OS), zapisujemy go w formacie PDF (.pdf). Aby dowiedzieć się więcej na temat formatów zapisu plików w programie Photoshop CS2, należy wybrać polecenie Help/Photoshop Help (Pomoc/Zawartość pomocy), a następnie otworzyć temat Saving and Exporting (Zapisywanie i eksportowanie obrazków). Następnie, by spłaszczyć obraz, wybieramy polecenie Layer/Flatten Image (Warstwa/ Spłaszcz obrazek). W ten sposób uzyskamy spłaszczoną, jednowarstwową wersję obra- zu. Wygląd obrazu nie ulegnie zasadniczym zmianom, ale ponieważ obraz nie będzie już składał się z odrębnych warstw, toteż i mo- dyfi kacja stylów nie będzie możliwa. Obsza- ry przezroczyste wypełnione zostaną białym kolorem, a tekst przestanie być edytowalny (dlatego też bardzo ważne jest to, by opera- cji spłaszczania dokonywać na kopii obrazu, zachowując oryginał w formacie Photosho- pa, według wskazówek zawartych we wcześ- niejszym podrozdziale „Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw” na stronie 24.). Aby zapisać duplikat pliku, używamy pole- cenia File/Save (Plik/Zapisz), a następnie z menu rozwijanego Format w oknie dialo- gowym Save As (Zapisz jako) wybieramy Po- format zapisu, na przykład TIFF. rady dotyczące wyboru formatu znaleźć można we wskazówce po lewej stronie. Po nadaniu plikowi nazwy i wybraniu lokaliza- cji klikamy przycisk Save (Zapisz). Jeśli opracowywany obraz nie jest prze- znaczony do drukowania, a jedynie do wyświetlania na ekranie — na przykład jako element animacji lub interaktywnego inter- fejsu strony internetowej — możemy zredu- kować wymiary obrazu, dzięki czemu będzie on mógł być zademonstrowany na każdym monitorze, nawet najmniejszym. Redukowanie wielkości kopii obrazu przeznaczonego do dalszej edycji w programie ImageReady Być może zechcemy przenieść obraz do pro- gramu ImageReady, zachowując wszystkie warstwy, i wykorzystać go do przygotowania przycisków lub animacji, włączając i wyłą- czając poszczególne warstwy. W takim przy- padku konieczne będzie zachowanie stylów warstw. Najpierw jednak będziemy musieli zmniejszyć rozmiary obrazu w Photoshopie: zaczynamy od zapisania kopii pliku, wybie- rając polecenie Image/Duplicate (Obrazek/ Powiel) i klikając przycisk OK. 26 ROZDZIAŁ 1 PRACA ZE STYLAMI WARSTW Powielanie pliku Czynności, które musimy wykonać w dalszej kolej- ności, mogą wydawać się nieco zagmatwane, ale są bardzo istotne z uwagi na dziwne, aczkolwiek niezmiernie interesujące, powiązania między styla- mi warstw i rozdzielczością. Sekret leży w zmianie rozdzielczości (parametru mierzonego pikselami na cal), a nie wielkości obrazu. 1. Określ docelowe wymiary obrazu. Może się na przykład okazać, że dany projekt wymaga nadania obrazowi wysokości 464 pikseli. 2. Po wczytaniu kopii pliku otwórz okno dialogo- we Image Size (Wielkość obrazka), wybierając polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wiel- kość obrazka). Włącz funkcję Resample Image (Metoda ponownego próbkowania), a także Constrain Proportions (Zachowaj proporcje). 3. Zmieniaj ustawienie Resolution (Rozdziel- czości) — nie ruszając jednak ustawień Wid- th (Szerokość) ani Height (Wysokość) — aż dany wymiar (Szerokość bądź Wysokość), określony w punkcie 1., uzyska odpowiednią wartość. Dokonując tych regulacji, w polu rozdzielczości, możesz wpisywać wartości dziesiętne. Dzięki temu uzyskanie dokładnego wymiaru nie stanowi problemu. Dobierając wartość rozdzielczości metodą prób i błędów, należy bacznie obserwować wskazania w polach wymiarów obrazu widniejących u góry okna dialogowego. Rozdzielczość zmieniamy dopóty, dopóki nie uzyskamy żądanego wymiaru 4. Kliknij OK, by zakończyć procedurę zmiany wymiarów obrazu i zamknąć okno dialogowe. Wielkość obrazu zostanie zmieniona, a wraz z nią przeskalowaniu ulegną wszystkie style. Photoshop_WOW.indd 26 Photoshop_WOW.indd 26 2006-06-04 19:46:05 2006-06-04 19:46:05 (cid:88) Dzięki włączeniu funkcji Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) w oknie dialogowym Image Size (Wielkość obrazka) zmiana wymiarów obrazu powoduje zmianę liczby pikseli tworzących ów obraz; aby go zmniejszyć, Photoshop „odrzuca” niektóre piksele. Proces ten może spowodować „zmiękczenie” obrazu, co może pociągnąć za sobą konieczność wybrania opcji Bicubic Sharper (Dwusześcienna (Wyostrzanie)) w polu Image Interpolation (Interpolacja obrazka) w oknie z preferencjami Photoshopa. Aby przenieść obraz do programu ImageReady, wystarczy kliknąć przycisk Jump to ImageReady (Przejdź do ImageReady), który umieszczony jest u dołu palety narzędziowej. Zmiana wielkości obrazów przesyłanych pocztą elektroniczną i umieszczanych na stronach internetowych Różnica między przygotowywaniem obrazu w celu przeniesienia go do programu ImageReady i prepa- rowaniem w celu dołączenia do listu elektronicz- nego lub umieszczenia na stronie internetowej polega na tym, że w drugim przypadku mamy do czynienia z obrazem spłaszczonym, a nie warstwo- wym, uzyskanym jako kopia obrazu oryginalnego. A zatem zaczynamy od wybrania polecenia Image/ Duplicate (Obrazek/Powiel) i kliknięcia przyci- sku OK, następnie zaś wybieramy polecenie Lay- er/Flatten Image (Warstwa/Spłaszcz obrazek). Aby dowiedzieć się więcej o spłaszczaniu obrazów, trzeba wrócić do podrozdziału „Przy- gotowanie kopii obrazu w celu przeniesienia do innego programu” na stronach 25. i 26. Po wczytaniu kopii pliku oryginalnego otwieramy okno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka), wybierając polecenie Image/Image Size (Obra- zek/Wielkość obrazka). Następnie włączamy funkcje Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) oraz Constrain Proportions (Za- chowaj proporcje). W sekcji Pixel Dimension (Wymiary piksela), zajmującej górną część okna dialogowego, wpisujemy docelową szerokość lub wysokość obrazu. Jeśli nie wiemy, jakie wymiary należy nadać obrazowi, to ograniczając jego szero- kość do 580, a wysokość do 400 pikseli, zyskamy pewność, że obraz będzie wyświetlany w całości nawet na małych monitorach. Wyostrzanie i zapisywanie plików Modyfi kacja wymiarów obrazu przy włączonej funk- cji Resample Image (Metoda ponownego próbko- wania) może spowodować, że obraz stanie się nieco zamazany — szczególnie, jeśli nie włączyłeś opcji Bicubic Sharper (Dwusześcienna (Wyostrzanie)) w polu Image Interpolation (Interpolacja obraz- ka) w oknie z preferencjami Photoshopa. Aby zmiana wymiarów obrazu była możliwa, powinniśmy włączyć funkcję Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) Zamiast korzystać z polecenia File/Save As (Plik/ Zapisz jako), możesz zoptymalizować rozmiar pli- ku (ograniczyć go tak mocno, jak to tylko jest moż- liwe bez zbytniej utraty jakości) za pomocą polece- nia File/Save For Web (Plik/Zapisz dla Weba). Więcej na temat tego rozwiązania znajdziesz w pli- ku pomocy Photoshopa — podmenu Help/How to create web images (Pomoc/Tworzenie obrazków dla internetu). Wśród wielu uży- tecznych funkcji narzędzia Save for Web (Zapisz dla Weba) jest możli- wość optymalizo- wania obrazka do z góry określonych rozmiarów pliku i przeskalowania go na potrzeby eksportu z opcją Bicubic Sharper (Dwusześcienna (Wyostrzanie)) ROZDZIELCZOŚĆ I ZAPISYWANIE PLIKÓW 27 Photoshop_WOW.indd 27 Photoshop_WOW.indd 27 2006-06-04 19:46:06 2006-06-04 19:46:06 Ćwiczenia ze stylów warstw W niniejszym podrozdziale nauczymy się, jak: 1. Skonfi gurować program Photoshop do pracy ze stylami. 2. Nakładać style. 3. Zmieniać style. 4. Kopiować i wklejać style. 5. Konwertować tło w taki sposób, by możliwe było nakładanie nań stylów. 6. Zamieniać style. 7. Skalować style. 8. Zapisywać biblioteki stylów. 9. Zmieniać zawartość warstw bez zmiany stylów. 10. Stosować style z mechanizmem rollover w programie ImageReady. 1. Przygotowywanie pliku Najpierw musimy się upewnić, że odpowiednie pod- katalogi z CD-ROM-u dołączonego do książki zostały Wskazówki do- zainstalowane w Photoshopie. tyczące instalowania stylów można znaleźć w pod- rozdziale „Wprowadzenie” na stronie 3. Po uruchomieniu Photoshopa sprawdzamy, czy pa- leta Layers (Warstwy) jest otwarta. Jeśli nie, wy- bieramy polecenie Window/Show Layers (Okno/ Warstwy). W podobny sposób otwieramy Styles (Style), czyli wybieramy polecenie Window/Show Styles (Okno/Style). Klikamy przycisk oznaczony małym trójkątem, znajdującym się w prawym gór- nym rogu palety Styles (Style), i wybieramy polece- nie Large List (Duża lista). Na dużej liście palety Styles (Style) wyświetlane są miniaturki i pełne nazwy stylów, natomiast dolna część menu tejże palety zawiera spis wszystkich bibliotek stylów zawartych w folderze Styles programu Photoshop Następnie, ponownie otwierając menu palety Styles (Style), wybieramy bibliotekę Wow-15 Organic Sty- les, którą znajdziemy w dolnej części menu. Kiedy pojawi się komunikat ostrzegawczy, klikamy przycisk Append (Dołącz), dodając style z wybranej bibliote- ki do tych, które już widnieją na palecie. Kliknięcie przycisku OK powoduje zaś zamianę stylów. O różnica
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno kliknięcie!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: