Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 007634 18431260 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo - książka
Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo - książka
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0252-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz własne cyfrowe arcydzieło filmowe

Cyfrowe kamery wideo stają się coraz popularniejsze. Ich ceny systematycznie spadają, a jakość materiału uzyskiwanego nawet z tych najtańszych modeli jest wystarczająca do stworzenia amatorskiego filmu. Obróbka cyfrowego wideo nie wymaga już kupowania potężnych stacji roboczych -- moc obliczeniowa typowych komputerów domowych i notebooków jest wystarczająco wysoka, by można było wykorzystywać je jako urządzenia montażowe. Wśród aplikacji do edycji cyfrowego materiału wideo zasłużoną popularnością cieszy się produkt firmy Adobe o nazwie Premiere Pro. Coraz więcej zwolenników zdobywa również jego młodszy brat -- Adobe Premiere Elements -- przeznaczony dla użytkowników domowych.

'Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo' to podręcznik opisujący zasady montażu cyfrowych filmów wideo z wykorzystaniem aplikacji Adobe Premiere Elements. Czytając tę książkę, dowiesz się, w jaki sposób ustalić parametry projektu i jak zaimportować do niego materiały źródłowe. Nauczysz się układać klipy na listwie czasowej, łączyć je przejściami i wzbogacać ich wygląd za pomocą efektów. Przeczytasz o edycji dźwięku, tworzeniu napisów i plansz tytułowych oraz zaawansowanych technikach montażowych. Znajdziesz tu również informacje o tym, w jaki sposób zapisać gotowy film na płycie DVD oraz przygotować go do publikacji w internecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Autor: Pawe³ Zakrzewski ISBN: 83-246-0252-6 Format: B5, stron: 432 Stwórz w³asne cyfrowe arcydzie³o filmowe (cid:129) Poznaj zasady monta¿u wideo (cid:129) Wykorzystaj przejœcia i efekty (cid:129) Zapisz gotowy film na p³ycie DVD Cyfrowe kamery wideo staj¹ siê coraz popularniejsze. Ich ceny systematycznie spadaj¹, a jakoœæ materia³u uzyskiwanego nawet z tych najtañszych modeli jest wystarczaj¹ca do stworzenia amatorskiego filmu. Obróbka cyfrowego wideo nie wymaga ju¿ kupowania potê¿nych stacji roboczych — moc obliczeniowa typowych komputerów domowych i notebooków jest wystarczaj¹co wysoka, by mo¿na by³o wykorzystywaæ je jako urz¹dzenia monta¿owe. Wœród aplikacji do edycji cyfrowego materia³u wideo zas³u¿on¹ popularnoœci¹ cieszy siê produkt firmy Adobe o nazwie Premiere Pro. Coraz wiêcej zwolenników zdobywa równie¿ jego m³odszy brat — Adobe Premiere Elements — przeznaczony dla u¿ytkowników domowych. „Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo” to podrêcznik opisuj¹cy zasady monta¿u cyfrowych filmów wideo z wykorzystaniem aplikacji Adobe Premiere Elements. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, w jaki sposób ustaliæ parametry projektu i jak zaimportowaæ do niego materia³y Ÿród³owe. Nauczysz siê uk³adaæ klipy na listwie czasowej, ³¹czyæ je przejœciami i wzbogacaæ ich wygl¹d za pomoc¹ efektów. Przeczytasz o edycji dŸwiêku, tworzeniu napisów i plansz tytu³owych oraz zaawansowanych technikach monta¿owych. Znajdziesz tu równie¿ informacje o tym, w jaki sposób zapisaæ gotowy film na p³ycie DVD oraz przygotowaæ go do publikacji w internecie. (cid:129) Ustalanie preferencji Adobe Premiere Elements (cid:129) Definiowanie parametrów projektu (cid:129) Import materia³ów Ÿród³owych (cid:129) Przechwytywanie klipów z kamery cyfrowej (cid:129) Wstêpny monta¿ (cid:129) Przycinanie klipów w oknie Monitor (cid:129) Stosowanie przejœæ i efektów (cid:129) Napisy i plansze tytu³owe (cid:129) Edycja dŸwiêku (cid:129) Sterowanie przezroczystoœci¹ klipów (cid:129) Eksport gotowych filmów (cid:129) Tworzenie p³yt DVD Spis treści Informacje o autorze .........................................................................................9 Wstęp ............................................................................................................11 Rozdział 1. Wprowadzenie do świata domowej edycji wideo ................................. 13 Ogólne informacje o programie Adobe Premiere Elements .................................................... 13 Adobe Premiere Elements w Internecie ................................................................................. 15 Podstawowe możliwości programu ........................................................................................ 15 Podstawowe informacje o kamerach wideo ................................................................................. 19 Klatki i kompresja ...........................................................................................................................22 Popularne formaty wideo ..............................................................................................................25 Tworzymy domowe studio montażu wideo ................................................................................26 Rozdział 2. Ekran i menu programu Adobe Premiere Elements 2 ...........................29 Uruchomienie programu ...............................................................................................................29 Nowy projekt ...................................................................................................................................29 Ustawienia preferencji programu .................................................................................................33 Kategoria Scratch Disks ...........................................................................................................34 Kategoria Audio ........................................................................................................................35 Kategoria Auto Save .................................................................................................................35 Kategoria Capture .....................................................................................................................36 Kategoria User Interface ..........................................................................................................37 Ekran Premiere Elements ...............................................................................................................37 Dopasowanie ekranu ................................................................................................................42 Podstawowe panele Adobe Premiere Elements 2 .................................................................43 Pozostałe okna i panele ............................................................................................................69 Rozdział 3. Import i zgrywanie materiału wideo ................................................... 73 Połączenie z kamerą wideo i panel Capture ................................................................................74 Ustawienia oraz preferencje nagrywania materiału wideo i dźwięku ...................................... 81 Przechwytywanie filmów na dysk komputera .............................................................................85 Nagrywanie wybranych ujęć ....................................................................................................86 Nagrywanie długiego materiału wideo bez wyboru konkretnych ujęć .............................86 Przechwytywanie materiału wideo z kamery, która nie obsługuje sterowania za pośrednictwem komputera ..............................................................................................87 D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk!!Spis-05.doc (07-01-02) 3 4 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Import materiałów źródłowych z innych urządzeń za pośrednictwem modułu Media Downloader .......................................................................................................88 Import plików wideo ......................................................................................................................90 Właściwości klipów .........................................................................................................................94 Import plików graficznych ............................................................................................................97 Formaty graficzne obsługujące przezroczystość ...................................................................98 Kanał Alfa ..................................................................................................................................99 Zapis przezroczystości ............................................................................................................100 Porady dotyczące importu plików graficznych ..................................................................100 Wykorzystanie i import plików dźwiękowych ..........................................................................102 Właściwości plików muzycznych ......................................................................................... 103 Rozdział 4. Wstępny montaż wideo ................................................................ 105 Podstawowe zasady ........................................................................................................................ 105 Scenariusz ................................................................................................................................. 105 Właściwości projektu ....................................................................................................................106 Wstępny montaż wideo ................................................................................................................107 Podglądanie klipów .......................................................................................................................107 Przycinanie klipów w oknie Monitor ........................................................................................108 Dodawanie i usuwanie klipów na osi czasu ...............................................................................109 Wprowadzanie klipów za pomocą poleceń Insert i Overlay ...................................................113 Wprowadzanie klipu za pomocą funkcji Insert (dodaj) .....................................................113 Wprowadzanie klipu za pomocą funkcji Overlay (zastąp) ............................................... 114 Podgląd bieżącego projektu ......................................................................................................... 117 Podgląd klipów w oknie Timeline ..............................................................................................120 Grupowanie, łączenie klipów ......................................................................................................122 Usuwanie i zamiana kolejności klipów ......................................................................................122 Ręczna korekta położenia klipów w trybie Insert lub Overlay ............................................... 123 Przycinanie i dopasowywanie długości klipów w oknie Timeline .........................................124 Cięcie klipów .................................................................................................................................128 Przyspieszanie i zwalnianie prędkości odtwarzania klipów ................................................... 130 Użycie efektu przenikania za pomocą funkcji Fade In oraz Fade Out ................................. 133 Dodanie efektu wejścia — Fade In ....................................................................................... 134 Dodanie efektu wygaszania — Fade Out ............................................................................ 134 Ręczna modyfikacja efektów wejścia i wygaszania Fade In/Fade Out ............................ 136 Niezależna edycja dźwięku i obrazu ........................................................................................... 139 Praca ze ścieżkami audio .............................................................................................................. 141 Efekt wejścia i wygaszania dźwięku ............................................................................................142 Rozdział 5. Przejścia i efekty ......................................................................... 147 Zasady wykorzystania przejść w projektach wideo ...................................................................147 Paleta efektów i przejść .................................................................................................................149 Dodawanie przejść międzyklatkowych ...................................................................................... 152 Edycja i podgląd przejść ............................................................................................................... 155 Spis treści 5 Zamiana i usuwanie przejść ......................................................................................................... 158 Dobór odpowiednich przejść ...................................................................................................... 158 Wykorzystanie efektów wideo .....................................................................................................160 Instalowanie efektów wideo innych producentów ...................................................................162 Rodzaje efektów .............................................................................................................................162 Korekcja barw ..........................................................................................................................162 Zniekształcanie i perspektywa ............................................................................................... 163 Wyostrzanie i zmiękczanie obrazu ....................................................................................... 163 Kluczowanie ............................................................................................................................ 165 Stylizacja i renderowanie ........................................................................................................ 166 Efekty specjalne ....................................................................................................................... 166 Dodawanie efektów do klipów wideo ........................................................................................167 Renderowanie i podgląd efektów ................................................................................................170 Predefiniowane ustawienia efektów ............................................................................................172 Zapis własnych ustawień — Presets ............................................................................................174 Kopiowanie i szybkie nadawanie efektów ................................................................................. 175 Sterowanie właściwościami efektów ...........................................................................................176 Przegląd najpopularniejszych efektów .......................................................................................177 Korekcja i kolorystyka klipów ...............................................................................................177 Przekształcenia kształtu klipów ............................................................................................186 Efekty specjalne .......................................................................................................................190 Kluczowanie — wykorzystanie przezroczystości ............................................................... 195 Rozdział 6. Wprowadzanie tytułów i napisów, dodawanie prostych elementów graficznych .................................................................................. 199 Zasady wprowadzania tekstów i elementów graficznych ........................................................199 Strefa bezpieczna i strefa tytułów ..........................................................................................202 Okno Titler i narzędzia do pracy z tytułem ..............................................................................203 Tworzenie tytułów i napisów .......................................................................................................207 Wprowadzanie tekstu .............................................................................................................209 Edycja i formatowanie tekstów ...................................................................................................212 Dodawanie kolorów i cieni .................................................................................................... 215 Wykorzystywanie stylów ........................................................................................................ 218 Teksty przewijane automatycznie ...............................................................................................220 Automatyczne przewijanie tekstu w pionie — Roll ..........................................................221 Automatyczne przewijanie tekstu w poziomie — Crawl ..................................................225 Sterowanie właściwościami przewijania ..............................................................................227 Tworzenie prostych elementów graficznych .............................................................................228 Dodawanie zewnętrznych elementów graficznych ....................................................................235 Przewijanie/animowanie elementów graficznych ....................................................................236 Wykorzystywanie szablonów .......................................................................................................237 Wprowadzanie tytułów i napisów do filmów ...........................................................................239 Edycja klipów tytułowych ............................................................................................................240 Eksport i import tytułów .............................................................................................................243 6 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Rozdział 7. Praca z dźwiękiem .......................................................................245 Wprowadzenie ...............................................................................................................................245 Informacje o dźwięku cyfrowym .................................................................................................246 Przechwytywanie dźwięku z kamery DV ....................................................................................246 Import muzyki i dźwięków ..........................................................................................................248 Odsłuchiwanie i przycinanie klipów muzycznych w panelu Monitor .................................250 Rozłączanie ścieżki audio i wideo ...............................................................................................254 Wstępna edycja dźwięku ...............................................................................................................254 Sterowanie głośnością podkładu muzycznego i dźwięków .....................................................257 Numeryczne sterowanie głośnością .....................................................................................257 Ręczna korekcja poziomu głośności ....................................................................................259 Efekty wejścia (Fade In) oraz wyjścia (Fade Out) ................................................................260 Precyzyjne sterowanie głośnością za pomocą klatek kluczowych ....................................261 Przejścia audio ...............................................................................................................................263 Dodawanie przejść audio .......................................................................................................263 Efekty audio ...................................................................................................................................266 Efekty korekcji dźwięku .........................................................................................................267 Efekty specjalne .......................................................................................................................270 Dodawanie i edycja efektów audio .......................................................................................274 Rozdział 8. Zaawansowana edycja filmów i efektów, animacje ........................... 277 Tworzenie pokazu zdjęć ...............................................................................................................277 Wykorzystanie funkcji Create Slideshow ............................................................................277 Opcje pokazu zdjęć .................................................................................................................278 Modyfikacja przejścia domyślnego ......................................................................................281 Podkład muzyczny ..................................................................................................................281 Narzędzia do zaawansowanej edycji klipów ..............................................................................282 Zaznaczanie, przemieszczanie i skalowanie klipów ...........................................................282 Zaawansowane właściwości klipów .............................................................................................284 Image Control .........................................................................................................................285 Motion ......................................................................................................................................286 Opacity .....................................................................................................................................287 Volume .....................................................................................................................................288 Proste animacje ..............................................................................................................................289 Zasady tworzenia animacji ....................................................................................................290 Animacja położenia i skali klipów .......................................................................................291 Porady dotyczące tworzenia animacji za pomocą klatek kluczowych ............................302 Efekty przezroczystości i przenikania obrazów ........................................................................303 Elementy graficzne i tytuły ....................................................................................................306 Wykorzystanie klatek kluczowych do tworzenia animacji kolorów .....................................306 Kolorystyczne dopasowanie kolejnych klipów ..................................................................308 Dopasowanie kolorów różnych ujęć filmu ......................................................................... 310 Spis treści 7 Zaawansowane techniki animacji ............................................................................................... 310 Wybór właściwości klipu ....................................................................................................... 310 Wprowadzanie i edycja klatek kluczowych w panelu Timeline ....................................... 312 Zaawansowana edycja klatek kluczowych i animacji właściwości w panelu Timeline ..... 313 Edycja kształtu krzywych animacji ....................................................................................... 315 Edycja i tworzenie animacji w panelu Monitor .................................................................. 317 Klatki kluczowe i animacja efektów ...........................................................................................320 Prosta animacja 3D .................................................................................................................323 Efekt typu obraz w obrazie ....................................................................................................326 Dodawanie ekranów i klipów kontrolnych ...............................................................................329 Wygaszanie obrazu do wybranego koloru lub planszy graficznej .........................................334 Zatrzymanie klatek filmu .............................................................................................................336 Efekt zatrzymania obrazu Frame Hold ...............................................................................337 Symulacja obrazu panoramicznego .....................................................................................338 Rozdział 9. Podgląd i zapis filmów ..................................................................343 Metody podglądu filmów i efektów ...........................................................................................343 Renderowanie filmów ..................................................................................................................344 Ustalanie obszaru roboczego w projekcie ..................................................................................345 Podgląd filmów na ekranie telewizora .......................................................................................347 Eksport i zapis filmów ..................................................................................................................349 Zapis projektu ..........................................................................................................................349 Formaty kompresji i zapisu plików ...................................................................................... 351 Opcje eksportu ..............................................................................................................................353 Eksport całego projektu .........................................................................................................355 Eksport wybranego fragmentu projektu .............................................................................357 Eksport ścieżki wideo .............................................................................................................358 Eksport podkładu muzycznego ............................................................................................358 Eksport klipów i tytułów .......................................................................................................359 Eksport nieruchomych klatek ...............................................................................................360 Eksport pliku PSD .................................................................................................................. 361 Zapis filmu na taśmie wideo ........................................................................................................362 Zapis filmu na płycie VCD lub SVCD .......................................................................................366 Zapis filmu do zastosowań multimedialnych ..........................................................................368 Zapis filmu do zastosowań internetowych ................................................................................ 371 Rozdział 10. Tworzenie płyt DVD .................................................................. 377 Informacje o DVD ........................................................................................................................377 Rodzaje płyt DVD ...................................................................................................................378 Tworzenie prostych płyt DVD z Autostartem ..........................................................................379 Płyty DVD z menu wyboru scen ................................................................................................. 381 Znaczniki DVD Markers .......................................................................................................382 Użycie szablonów DVD do budowy menu wyboru scen ........................................................387 Wybór szablonu ......................................................................................................................387 8 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Edycja układu menu DVD ...........................................................................................................388 Zaawansowana edycja elementów szablonu ..............................................................................396 Animowane przyciski menu ..................................................................................................398 Podgląd płyty DVD .......................................................................................................................400 Eksport i zapis płyty DVD ...........................................................................................................402 Dodatek A Współpraca Adobe Premiere Elements 2 z programami Adobe Photoshop oraz Adobe Photoshop Elements ......................................................................405 Przygotowanie grafiki do wykorzystania w filmie wideo ........................................................405 Wykorzystanie programu Adobe Photoshop Elements 5 .......................................................406 Wykorzystanie obrazów z Photoshop Elements ......................................................................407 Edycja szablonów DVD ................................................................................................................408 Skorowidz ................................................................................................... 413 Rozdział 4. Wstępny montaż wideo Podstawowe zasady Zanim jeszcze przystąpimy do montażu zgranych lub importowanych materiałów wideo, zastanówmy się chwilkę nad celem naszej pracy. Zazwyczaj każdy film stanowi pewnego rodzaju opowieść. Postarajmy się stworzyć ją także w naszej pra- cy. Gwarancją dobrze przemyślanej i przygotowanej pracy jest… scenariusz. Scenariusz To scenariusz określa kolejność zdarzeń, nakłada pewne reguły pracy, dbając, by film nie stał się jedynie długą, monotonną kombinacją zarejestrowanych na taśmie wideo materiałów, ale był ciekawą formą artystycznego przekazu. Czę- sto, szczególnie gdy rozpoczynamy zabawę z wideo, zapominamy o scenariu- szu, a szkoda. Niezwykle rzadko powstają interesujące filmy ot tak, kompletnie bez pomysłu. Sam scenariusz niezwykle ułatwia pracę podczas montażu. Nie tylko pomaga w zachowaniu chronologii przedstawianych wydarzeń, ale także zapobiega po- wielaniu tych samych scen w kilku miejscach. W zależności od naszych potrzeb i chęci możemy przygotować bardzo wstępny scenariusz obejmujący jedynie kolejno ułożone sceny filmu. Jednak opracowa- nie szczegółowego scenariusza z podziałem na minuty i sekundy daje nam o wiele większe możliwości podczas późniejszej edycji. Ogólnie mówiąc, zasada jest prosta. Im więcej czasu poświęcimy na dopraco- wanie scenariusza, tym szybciej zakończymy pracę montażową, i odwrotnie — słaby i mało szczegółowy scenariusz powoduje przeniesienie głównego ciężaru pracy na właściwy montaż. A nie jest to wygodne rozwiązanie. D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 105 106 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Właściwości projektu Mając gotowy scenariusz, gotowe ujęcia filmowe oraz dodatkowe elementy mu- zyczne i graficzne, czas przystąpić do właściwego montażu filmu. W tym celu two- rzymy nowy projekt lub otwieramy już istniejący. Jak pamiętamy, podczas zgry- wania filmu za pomocą wyboru polecenia Capture na ekranie startowym pierwszym krokiem, niezbędnym do dalszej pracy, było właśnie utworzenie nowego projektu. Za pomocą polecenia z menu górnego Project, następnie Project Settings i dalej Ge- neral możemy sprawdzić lub, w razie potrzeby, zmodyfikować podstawowe usta- wienia dla projektu (rysunek 4.1). W typowej pracy nie ma konieczności doko- nywania w tym miejscu żadnych istotnych zmian. Podstawowe właściwości projektu są zgodne ze standardem (PAL, NTSC), który wybraliśmy podczas in- stalacji programu, i nie da się ich zmienić (rysunek 4.2). Rysunek 4.1. Za pomocą menu górnego Project mamy dostęp do podstawowych ustawień całego projektu Rysunek 4.2. Szczegółowe właściwości projektu w większości typowych zastosowań nie muszą być wcale zmieniane 106 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 107 Wstępny montaż wideo Prace montażowe wideo można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pierwszy — wstępny — obejmuje szybki, wstępny montaż klipów, czyli ułożenie ich ko- lejno w oknie Timeline na podstawie scenariusza. Drugi etap to ostateczne do- pracowanie cięć, dodawanie efektów i przejść oraz praca z muzyką i dźwiękiem; ot takie ostateczne dopracowanie szczegółów. Jeśli zdecydowaliśmy się na zgrywanie filmów z kamery cyfrowej z włączoną opcją Detect Scene oraz Capture to Timeline, etap wstępnego montażu mamy w za- sadzie za sobą i powoli możemy przejść do drugiego etapu, czyli precyzyjnego ustalania cięć, dodawania efektów, przejść i sterowania muzyką. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy mamy przygotować długi film, w którym ko- lejność scen jest zgodna z chronologią wydarzeń zarejestrowanych na taśmie wideo. W przeciwnym wypadku użycie funkcji Capture to Timeline i automatycz- ne rozmieszczenie klipów na ścieżce czasu mogą być bardzo niewygodne. W tej sytuacji wstępny montaż klipów musimy wykonać samodzielnie. Aby ułatwić sobie późniejszą pracę, należy to zrobić uważnie i używać jedynie tych ujęć, które finalnie chcielibyśmy wykorzystać w naszym filmie. W tym celu koniecz- ne jest użycie podglądu klipów źródłowych i wstępne określenie ich cięć. Podglądanie klipów Dwukrotne kliknięcie w dowolny klip dostępny w panelu Media powoduje otwarcie go w oknie monitora (rysunek 4.3). W ten sposób uzyskamy podgląd materiału źródłowego oraz możliwość ewentualnego określenia jego punktów wejścia i wyjścia. In Point, czyli punkt wejścia (skrót klawiaturowy to klawisz I), to początek klipu, który chcemy wykorzystać w oknie montażowym — Timeline. Jego zakończenie nazywane jest Out Point, czyli punkt wyjścia (skrót — O). Ustalenie tych punktów pozwala na prawidłowe cięcie klipów jeszcze przed umieszczeniem ich na osi czasu (rysunek 4.4). Do precyzyjnego określenia znaczników wejścia i wyjścia konieczne jest jednak podglądanie całego klipu. W dolnej części okna Monitor dostępne są przyciski nawigacyjne, które ułatwiają przewijanie i podgląd filmu źródłowego. W celu szybkiej lokalizacji właściwego ujęcia najwygodniej jest posłużyć się su- wakiem Shuttle lub po prostu przesuwać wskaźnik bieżącego ujęcia po osi czasu. D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 107 108 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Rysunek 4.3. Dwukrotne kliknięcie w dowolny klip wyświetla jego podgląd w oknie Monitor Rysunek 4.4. Precyzyjnie określone punkty wejścia i wyjścia klipu Jeśli precyzyjnie przygotowaliśmy scenariusz, właściwe ujęcie może być także zlokalizowane za pomocą kodu czasowego — timecode — widocznego po lewej stronie monitora. Wprowadzenie skróconej wartości 100 przenosi nas do pierw- szej klatki w pierwszej sekundzie filmu. Przycinanie klipów w oknie Monitor Zazwyczaj powinniśmy precyzyjnie określić punkty wejścia i wyjścia każdego klipu. W ten sposób nabieramy pewności, że w finalnej wersji filmu wykorzy- stane zostaną tylko właściwe, wybrane ujęcia. Oczywiście możliwe jest także wykorzystanie podczas montażu całego klipu. Dotyczy to szczególnie doskonałej jakości materiału wideo, który został przy- gotowany przez doświadczonego kamerzystę. Niestety w typowo domowych zastosowaniach wiele klatek materiału zarejestrowanego na kamerze nie spełnia 108 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 109 naszych oczekiwań i powinny być one po prostu wycięte. Najłatwiej zrobić to właśnie za pomocą określania punktów wejścia i wyjścia. Po zlokalizowaniu klatki, którą chcielibyśmy wykorzystać jako pierwszą dla danego klipu, wciskamy przycisk In{ w oknie monitora lub szybciej klawisz I na klawiaturze (rysunek 4.5). W ten sposób określamy punkt wejścia klipu. Da- lej podobnie, dowolną techniką lokalizujemy ostatnią klatkę, którą w danej chwili chcielibyśmy wykorzystać, i wciskamy przycisk }Out lub po prostu kla- wisz O na klawiaturze (rysunek 4.6). Rysunek 4.5. Za pomocą przycisku In{ oznaczamy punkt wejścia klipu w panelu Monitor Rysunek 4.6. Za pomocą przycisku }Out oznaczamy punkt wyjścia klipu w oknie Monitor Tak oznaczony klip z powodzeniem możemy wykorzystać w naszym projekcie. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że punkty wejścia i wyjścia zostały usta- wione idealnie w tym miejscu, w jakim potrzebujemy. Podczas późniejszej pra- cy montażowej może się okazać, że nie pasują one do następnych lub poprzed- nich ujęć. Nie jest to problem, ponieważ zarówno teraz w oknie Monitor, jak i później podczas precyzyjnego montażu w oknie Timeline możemy ponownie określić ich nowe, właściwe położenie. Co ważne, w jednym materiale źródłowym możemy wielokrotnie ustalać nowe punkty wejścia i wyjścia i tak przygotowane klipy umieszczać w oknie Timeline. Ustawianie ich nie wpływa bowiem na rzeczywiste cięcie materiału źródłowego. Ten zawsze w oryginalnej postaci pozostaje nienaruszony. Jeśli przykładowo mamy do dyspozycji jeden klip o długości około 30 minut, możliwe jest wykorzystanie go do przygotowania wielu oddzielnych klipów. Ich montaż nie musi być chronologiczny, co oznacza, że możemy rozpocząć film od ujęć zarejestrowanych, na przykład, jako ostatnie na taśmie filmowej. Tego typu podejście zwane jest właśnie nieliniowym montażem wideo. Dodawanie i usuwanie klipów na osi czasu Dowolny klip z określonymi punktami wejścia i wyjścia jest gotowy do użycia w oknie montażowym Timeline. Zanim jednak wprowadzimy go na oś czasu, powinniśmy określić, którą jego ścieżkę chcemy wykorzystać. Adobe Premiere D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 109 110 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Elements 2 domyślnie umieszcza klip wraz z jego ścieżką audio oraz wideo. Je- śli z jakichś przyczyn chcielibyśmy wykorzystać jedynie ścieżkę wideo, musimy przełączyć to za pomocą niewielkiego przycisku Toggle Take Audio and Video wi- docznego w oknie Monitor (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Przełącznik Toggle Take Audio and Video umożliwia wybór właściwej ścieżki klipu do użycia w naszej pracy Oznaczony klip (audio lub wideo, lub oba jednocześnie) ręcznie przeciągamy w obszar panelu Timeline (rysunek 4.8). Pozwala to określić, na jakiej ścieżce chcemy go umieścić, a także wybrać właściwą klatkę (położenie klipu w czasie). Z oczywi- stych względów montaż filmu zaczynamy zazwyczaj od pierwszej klatki filmu. Rysunek 4.8. Ręcznie przeciągamy klip z okna Monitor na pierwszą ścieżkę wideo w panelu Timeline 110 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 111 Ręczne dodawanie klipów jest szczególnie wygodne podczas dalszej pracy monta- żowej. Możliwość określenia położenia klipu w czasie, wybór ścieżki wideo (lub audio dla dźwięków) znacznie przyspieszają montaż. W codziennej pracy jako podstawę montażu określa się zwykle ścieżkę wideo — Video 1. Tu odbywa się zasadniczy montaż i kolejne układanie wybranych ujęć (rysunek 4.9). Postępowanie jest wciąż takie samo. W oknie Monitor okre- ślamy punkty wejścia i wyjścia wybranych klipów i kolejno układamy je jeden po drugim na ścieżce pierwszej. Rysunek 4.9. Kolejne klipy możemy układać dalej na pierwszej ścieżce wideo lub na ścieżkach leżących powyżej D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 111 112 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Adobe Premiere Elements 2, podobnie jak wiele innych programów edycyj- nych, pozwala na dodawanie kolejnych ścieżek, zarówno audio, jak i wideo. W ten sposób możliwe jest uzyskanie efektu, kiedy jeden klip przysłania to, co wi- doczne jest na ścieżkach leżących poniżej. Bardzo ułatwia to montaż i dodawanie efektów specjalnych. Dzięki zastosowaniu kilku ścieżek wideo mamy dostęp do wspaniałych możliwości wykorzystania przezroczystości w naszej pracy. Aby wprowadzić wybrany klip na kolejną ścieżkę, wystarczy (jeśli w bieżącej chwili nie ma już innych dostępnych) dodać nową ścieżkę audio lub wideo za pomocą menu More i przeciągnąć ją z okna Monitor na odpowiednią ścieżkę na osi czasu (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. Możliwe jest umieszczanie klipów na ścieżkach leżących powyżej 112 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 113 Adobe Premiere Elements 2 automatycznie koryguje położenie kolejnych kli- pów. W ten sposób podczas ręcznego wprowadzania łatwiej uniknąć sytuacji, gdy pomiędzy kolejnymi klipami powstałyby pusta klatka lub puste klatki. Wprowadzanie klipów za pomocą poleceń Insert i Overlay Podczas pracy edycyjnej dostępne są dwa proste polecenia: Insert (dodaj) oraz Overlay (zastąp), które znacznie przyspieszają pracę, szczególnie jeśli zostaną wywołane za pomocą skrótów klawiaturowych. Wprowadzanie klipu za pomocą funkcji Insert (dodaj) Dostępne w menu Clip polecenie Insert (skrót to klawisz przecinek) pozwala wprowadzić aktywny klip na pierwszą warstwę projektu, w miejscu bieżącego położenia wskaźnika czasu (rysunek 4.11). To znacznie ułatwia i przyspiesza mon- taż filmu. Dzięki użyciu skrótu schemat przygotowania wstępnego montażu w oknie Timeline może wyglądać następująco. Rysunek 4.11. Polecenia Insert oraz Overlay, dostępne w menu górnym Clip, w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają wstępny montaż klipów Wybieramy właściwe ujęcie poprzez określenie punktów wejścia i wyjścia i za pomocą polecenie Insert (skrót — klawisz przecinek) umieszczamy klip we wska- zanej lokalizacji w oknie Timeline. Lokalizujemy kolejne ujęcie i ponownie za po- mocą funkcji Insert (z menu górnego Clip lub skrótem) wprowadzamy je na oś czasu. W ten sposób, gdy nie zmieniamy położenia wskaźnika czasu, kolejne klipy układane są bez przerwy jeden po drugim. D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 113 114 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Powyższy schemat dotyczy jednak sytuacji, gdy chcielibyśmy montować kolej- no klipy źródłowe. Często jednak zachodzi potrzeba dodania ujęcia, o którym zapomnieliśmy podczas wcześniejszej pracy. W tym celu także możemy wyko- rzystać polecenie Insert (rysunek 4.12). Pozwoli ono na dodanie wybranego kli- pu w dowolnym miejscu, wskazanym za pomocą wskaźnika czasu bieżącego, nawet wtedy, gdy we wskazanej klatce znajduje się już inny klip (rysunek 4.13). Rysunek 4.12. Zastosowanie polecenia Insert. Klip A zostaje przecięty i rozsunięty, aby w całości dodać nowy, wprowadzony właśnie klip B Rysunek 4.13. Zastosowanie polecenia Insert. Klip ze ścieżki pierwszej zostaje przecięty i rozsunięty, aby w całości dodać, wyświetlić nowe ujęcia. Oryginalny wygląd ścieżki W tej sytuacji Adobe Premiere Elements 2 dokona cięcia klipu leżącego już na osi czasu i w tym miejscu wstawi wybrany klip. Bezpośrednio po nim zostanie wyświetlona dalsza część przeciętego klipu i dalej wszystkie klipy znajdujące się później na osi czasu. Wszelkie cięcia i efekty późniejszych klatek pozostaną nienaruszone (rysunek 4.14). Funkcja Insert ma istotny wpływ na ostateczną długość naszego projektu. Doda- jąc kolejne klipy, zawsze wydłużamy ogólny czas trwania filmu (rysunek 4.15). Wprowadzanie klipu za pomocą funkcji Overlay (zastąp) Dostępne w menu Clip polecenie Overlay (skrót klawiaturowy to klawisz krop- ka) (rysunek 4.16) możemy wprowadzić wybrane ujęcia (punkty wejścia i wyj- ścia) klipu źródłowego we wskazane miejsce na osi czasu, zastępując tym samym 114 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 115 Rysunek 4.14. Zastosowanie polecenia Insert. Klip ze ścieżki pierwszej zostaje przecięty i rozsunięty, aby w całości dodać, wyświetlić nowe ujęcia. Widoczne rozsunięcie klipu Rysunek 4.15. Dodawanie kolejnych klipów zawsze wydłuża ogólny czas trwania filmu Rysunek 4.16. Polecenie Overlay pozwala zastąpić nowym klipem oryginalną ścieżkę wideo dotychczasowy fragment filmu. Program dokona cięcia oryginalnego materiału w oknie Timeline dwukrotnie. Po raz pierwszy we wskazanym miejscu, gdzie rozpo- czyna się nowo dodany klip, po raz drugi w miejscu, gdzie kończy się nowo dodany fragment. Pierwotnie widoczny klip zostanie zastąpiony nowym uję- ciem, natomiast dalsza jego część pozostanie dalej na osi czasu (rysunek 4.17). Rysunek 4.17. Polecenie Overlay podczas wprowadzania nowego klipu zastępuje dotychczasowe ujęcia, nie wpływając na całkowitą długość filmu D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 115 116 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Podczas użycia funkcji Overlay (skrót — klawisz kropka) istotne jest to, że nowy fragment filmu zastępuje oryginalny na długości zgodnej z czasem trwania wprowadzanego właśnie klipu. Dalsza część istniejących już elementów projek- tu pozostaje nienaruszona (rysunek 4.18 i 4.19). Rysunek 4.18. Polecenie Overlay podczas wprowadzania nowego klipu zastępuje dotychczasowe ujęcia, nie wpływając na całkowitą długość filmu. Stan oryginalny Rysunek 4.19. Polecenie Overlay podczas wprowadzania nowego klipu zastępuje dotychczasowe ujęcia, nie wpływając na całkowitą długość filmu. Zastąpienie oryginalnej ścieżki nowym klipem Funkcja Overlay, zastępując wybrany fragment filmu nowym ujęciem, nie wpły- wa zatem w typowej formie na ostateczną długość projektu. Oczywiście w sytu- acji, gdy nowy klip jest dłuższy niż cały dotychczasowy montaż w oknie Timeli- ne, w wyniku działania Overlay finalna wersja projektu będzie dłuższa. Trudno jednak mówić o klasycznym wykorzystaniu funkcji Overlay. 116 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 117 Zarówno funkcja Insert (przecinek), jak i funkcja Overlay (kropka) działają jedynie na pierwszej ścieżce wideo — Video 1. Podczas codziennej pracy bardzo gorąco namawiam do stosowania skrótów klawiaturowych do obu tych działań. Nie tylko przyspieszają pracę, ale także wyrabiają w nas dobre nawyki do dalszej pracy. Należy pamiętać, że obie funkcje — Insert oraz Overlay — dodają nowy klip na podstawie ogólnych ustawień w oknie Monitor. W ten sposób możemy dodać do pracy jedynie ścieżkę wideo, audio lub cały klip wideo z oryginalną ścieżką muzyczną. Podgląd bieżącego projektu Podczas wstępnego montażu w oknie Timeline należy często podglądać efekty naszych działań. W tym celu możemy wykorzystać przyciski kontrolne w oknie Monitor lub przeciąganie wskaźnika czasu bieżącego po osi czasu (rysunek 4.20). Osobiście bardzo często stosuję właśnie tę drugą metodę (przeciąganie ręczne), najrzadziej zaś korzystam z możliwości podglądu filmu w rzeczywistej prędko- ści, realizowanego za pomocą przycisków Start (skrót to klawisz spacja) i Stop (spacja). Podczas wstępnej pracy z projektem szkoda mi czasu na wyświetlanie klipów w czasie rzeczywistym. Doskonałymi narzędziami nawigacyjnymi są także funkcje Go to Next Edit Point (przejście do kolejnego cięcia) oraz Go to Previous Edit Point (przejście do po- przedniego cięcia) (rysunek 4.21). Obie funkcje dostępne są za pomocą skrótów klawiaturowych Page Up i Page Down, których użycie bardzo ułatwia podgląd kolejnych cięć (połączeń klipów) w oknie projektu. Zazwyczaj to właśnie miej- sca cięć stanowią newralgiczne punkty, wymagające podwyższonej uwagi pod- czas pracy. W miejscach, na które chcielibyśmy zwrócić później szczególną uwagę, może- my także dodać znaczniki na osi czasu. Timeline Markers ułatwiają późniejsze lo- kalizowanie wybranych ujęć, które chcielibyśmy poddać dalszej edycji. Aby dodać znacznik nienumerowany, wystarczy zlokalizować wybraną klatkę i za pomocą klawisza z gwiazdką (∗) oznaczyć ją znacznikiem. Alternatywnie możemy skorzystać także z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszki na ścieżce czasu, lub z polecenia Set Timeline Marker z menu górnego Marker. Możliwe jest dodawanie znaczników zarówno na osi czasu panelu Timeline, jak i w oknie Monitor (rysunek 4.22). D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 117 118 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Rysunek 4.20. Ręczne przeciąganie wskaźnika czasu bieżącego to najwygodniejszy sposób na szybki podgląd klipów i filmu Rysunek 4.21. Przyciski Go to Next Edit Point oraz Go to Previous Edit Point znacznie ułatwiają lokalizowanie miejsc cięcia w projekcie Znaczniki, zarówno numerowane, jak i nienumerowane, ułatwiają szybką loka- lizację wybranych ujęć. Za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+strzałka w pra- wo i Ctrl+strzałka w lewo możemy szybko poruszać się po kolejno oznaczonych miejscach naszego projektu. Alternatywnie możemy oczywiście wykorzystać w tym celu menu kontekstowe, dostępne po kliknięciu prawym klawiszem na osi czasu w oknie Timeline, lub polecenia dostępne w menu Marker, a następnie Go to Timeline Marker i tu Next (lub menu Marker, po czym Go to Timeline Marker i tu Previous) (rysunek 4.23). 118 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 119 Rysunek 4.22. Możliwe jest dodawanie znaczników także w oknie Monitor Rysunek 4.23. Polecenie Go to Timeline Marker pozwala na łatwą nawigację w naszym projekcie w oparciu o znaczniki czasu Do podglądu obszarów cięć możemy wykorzystać także podgląd poklatkowy. Wyświetlanie kolejnych czy poprzednich klatek filmu dostępne jest za pomocą klawiszy ze strzałkami. W ten sposób możemy sprawdzić, czy kolejne klatki na- stępujących po sobie klipów pasują do siebie. D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 119 120 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Podgląd klipów w oknie Timeline Często podczas wstępnych prac montażowych nie zwracamy należytej uwagi na dopasowanie wyglądu ekranu programu do własnych potrzeb. Nie jest to oczywiście żaden poważny błąd, jednak ustawienie widoku elementów progra- mu i dopasowanie ich do własnych potrzeb i oczekiwań pozwolą w pewnym stopniu podnieść produktywność naszej pracy. Warto zatem poświęcić kilka chwil na dopasowanie widoku najważniejszych elementów projektu do swoich potrzeb. Wszystkie ścieżki wideo reprezentowane są za pomocą poziomych pasków wi- docznych w panelu Timeline. Możemy jednak dowolnie zmienić wygląd takiego paska, co z jednej strony pozwoli na szybsze odświeżanie widoku ekranu, a z drugiej strony, po zmianie ustawień, ułatwi lokalizację wybranego ujęcia na ścieżce czasu. Widoczny na początku każdej ścieżki wideo przycisk Set Video Track Display Style pozwala dopasować sposób wyświetlania podglądu wybranej ścieżki. Dostępne style wyświetlania ścieżki aktywują się po każdorazowym kliknięciu w przycisk. W ten sposób, kolejno klikając, mamy do dyspozycji cztery tryby widoku: ♦ Podgląd klatek klipu — bardzo wygodny w szybkiej lokalizacji wybranego ujęcia. Ten tryb podglądu spowalnia jednak nieco pracę z programem i odświeżanie zawartości ekranu (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Podgląd klatek klipu ♦ Podgląd jedynie pierwszej i ostatniej klatki klipu — widok ten ułatwia lokalizację klipów i odszukanie właściwej ścieżki. Jest szybszy podczas odświeżania ekranu od trybu wyświetlania wszystkich klatek ścieżki (rysunek 4.25). Rysunek 4.25. Podgląd pierwszej i ostatniej klatki klipu 120 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 121 ♦ Podgląd pierwszej klatki klipu — podobnie jak poprzedni tryb wyświetla pierwszą i w tym przypadku jedynie pierwszą klatkę klipu. Taki podgląd ułatwia lokalizację właściwej ścieżki, jednak może być nieco kłopotliwy podczas zaawansowanego montażu (rysunek 4.26). Rysunek 4.26. Podgląd pierwszej klatki klipu ♦ Podgląd jedynie paska informacji o klipie — zdecydowanie przyspiesza odświeżanie ekranu i poprawia wydajność pracy komputera, jednak nie ułatwia montażu. Podczas pracy z niewielką liczbą klipów oraz ścieżek podgląd taki może okazać się całkiem wystarczający (rysunek 4.27). Rysunek 4.27. Podgląd paska informacji o klipie W ten sam sposób możemy dopasować także wygląd i sposób wyświetlania ścieżki audio. W tym jednak przypadku nawet najbardziej złożony widok nie spowalnia pracy komputera w widoczny sposób. Osobiście bardzo lubię podgląd ścieżki audio za pomocą widma fali dźwięko- wej. Ułatwia mi to śledzenie metrum utworu oraz odnajdywanie istotnych fragmentów podkładu. Aby ułatwić sobie podgląd ścieżek podczas zaawansowanej edycji, polecam powiększenie wysokości podglądu zarówno ścieżek audio, jak i ścieżek wideo (rysunek 4.28). Duża wysokość nie tylko powiększa podgląd klatek czy fali dźwiękowej, ale także ułatwia precyzyjną edycję za pomocą klatek kluczowych. Rysunek 4.28. Powiększona wysokość podglądu ścieżki wideo ułatwia lokalizację właściwych ujęć D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 121 122 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Dla większej swobody podczas szczegółowej edycji efektów czy cięć polecam także znaczne rozszerzenie podglądu ścieżek na osi czasu. W tym celu możemy wykorzystać dostępne w panelu Timeline przyciski Zoom In (skrót to klawisz oznaczony minusem), Zoom Out (skrót to znak równości) lub suwak zlokalizowany pomiędzy nimi. Podczas pracy na niewielkim rozszerzeniu (powiększeniu) podglądu ścieżek niekiedy trudno jest zauważyć punkty edycyjne, cięcia, a na- wet zastosowane efekty i przejścia. Grupowanie, łączenie klipów Podczas pracy edycyjnej często zachodzi potrzeba przemieszczania kilku ele- mentów jednocześnie. Dostępna w menu Clip funkcja Group (Ctrl+G) znacznie ułatwia takie manipulacje (rysunek 4.29). Nie ma wówczas konieczności ciągłego zaznaczania kilku elementów na osi czasu; wybranie jednego elementu z grupy automatycznie zaznacza wszystkie jej składowe. Rysunek 4.29. Grupowanie klipów znacznie ułatwia późniejszą manipulację nimi Aby można było zgrupować kilka klipów, należy je wcześniej zaznaczyć. Kli- kamy w jeden z klipów na osi czasu, a następnie z wciśniętym klawiszem Shift klikamy w kolejne klipy, które chcielibyśmy dołączyć do zaznaczenia. Osta- tecznie za pomocą polecenia z menu górnego Clip, a następnie Group grupujemy zaznaczone elementy. W celu rozgrupowania elementów grupy należy wybrać polecenie z menu Clip, a następnie Ungroup (Ctrl+Shift+G) (rysunek 4.30). Usuwanie i zamiana kolejności klipów W zasadzie trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy podczas pracy nie zajdzie po- trzeba dokonania poważniejszej edycji elementów naszego projektu. Adobe Pre- miere Elements 2 traktuje kolejne klipy jako oddzielne elementy, toteż niezwykle 122 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 123 Rysunek 4.30. Rozgrupowanie klipów łatwo jest nimi manipulować. W tym celu wystarczy zaznaczyć dowolny klip i na przykład usunąć go z linii czasu za pomocą klawiszy Backspace lub Delete. Co niezwykle ważne, usunięcie wybranego klipu nie pozostawia pustych klatek w oknie Timeline, program automatycznie przesunie klatki leżące dalej na osi czasu, tak by całkowicie usunąć powstałą lukę (rysunek 4.31). Rysunek 4.31. Usuwanie klipów powoduje automatyczne usuwanie powstałej przerwy na aktywnej ścieżce Za pomocą standardowego narzędzia strzałka, czyli Selection Tool (klawisz V), możli- we jest także ręczne rozsuwanie istniejących klipów i modyfikowanie ich ukła- du oraz kolejności w czasie. Ręczna korekta położenia klipów w trybie Insert lub Overlay Jeśli podczas przestawiania istniejących klipów nałożymy jeden z nich w miej- sce zajęte przez inny, program wykona funkcję Insert i automatycznie przetnie oryginalny materiał na ścieżce. Dalsza część przeciętego klipu wyświetlona D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 123 124 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo zostanie bezpośrednio po wprowadzonym fragmencie. W ten sposób ogólna długość projektu nie zostanie zmieniona. W sytuacji, gdy dokonamy przesunięcia klipu w nowe, dalsze niż obecne, poło- żenie na osi czasu, program także wykona funkcję Insert (dodaj) i w razie po- trzeby przetnie istniejące już klipy. Jednak pierwotne położenie modyfikowa- nego klipu nie zostanie tu uzupełnione. W tej sytuacji program nie posiada odpowiedniego materiału wideo, by wypełnić powstałą lukę. Korektę tej edycji musimy wykonać już ręcznie. Podczas ręcznego przemieszczania klipów możliwe jest także wykonywanie funkcji Overlay (zastąp). Jej działanie ogranicza się do zastąpienia fragmentu oryginalnego klipu nowym. W celu dokonania ręcznej edycji w trybie Overlay przeciągamy klip w jego nowe (zastępowane właśnie) położenie z dodatkowo wciśniętym klawiszem Ctrl. Niewielka ikona nad aktywnym klipem informuje nas o użyciu funkcji Overlay zamiast typowego Insert. Przycinanie i dopasowywanie długości klipów w oknie Timeline Podczas podglądu projektu często dojdziemy do wniosku, że przygotowane wcześniej punkty wejścia i wyjścia klipów źródłowych nie są idealnie dopaso- wane. Szczególnie możemy spotkać się z tą sytuacją podczas ręcznej edycji pro- jektu (zarówno w trybie Insert, jak i w trybie Overlay), w trakcie której nie do koń- ca mamy kontrolę nad miejscami cięć nadpisywanych bądź ciętych filmów. Panel Timeline udostępnia nam dodatkowe możliwości precyzyjnego cięcia kli- pów bezpośrednio w oknie montażowym. W tym celu wystarczy skierować kursor myszy na pierwszą lub ostatnią klatkę klipu, który chcielibyśmy edytować. W momencie gdy kursor znajdzie się po- nad linią cięcia, zmieni on swój kształt, sugerując możliwość ręcznego skracania lub rozciągania wybranego ujęcia. W ten sposób możemy dowolnie przestawiać punkty wejścia i wyjścia wybranego klipu bezpośrednio w oknie Timeline. Co ważne, w oknie Monitor automatycznie aktywuje się podgląd pierwszej klatki następnego klipu oraz podgląd bieżącej klatki edytowanego właśnie klipu. Bardzo ułatwia to znalezienie właściwego miejsca cięcia i pozwala precyzyjnie dopasować do siebie kolejne klatki dwóch następujących po sobie klipów (ry- sunek 4.32). 124 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc 126 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Rysunek 4.33. Modyfikacja długości trwania klipu z wciśniętym klawiszem Alt nie powoduje automatycznego dosuwania pozostałych klipów na osi czasu. Widok w trakcie przeciągania długości klipu podczas skracania długości edytowanego klipu. Podczas jego wydłużania, nie- zależnie od klawisza Alt, wszelkie kolejne klatki zostają przesunięte w nowe po- łożenie. Wszelkie puste klatki możemy łatwo usuwać za pomocą ręcznej modyfikacji położenia klipów lub zaznaczenia pustego fragmentu i usunięcia go za pomocą klawiszy Backspace lub Delete. Tradycyjnie najpopularniejszym sposobem usunię- cia pustych fragmentów ścieżki jest użycie menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem w pusty obszar (rysunek 4.35). 126 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 127 Rysunek 4.34. Modyfikacja długości trwania klipu z wciśniętym klawiszem Alt nie powoduje automatycznego dosuwania pozostałych klipów na osi czasu. Widok po zakończeniu przeciągania długości klipu Rysunek 4.35. W celu usunięcia pustego fragmentu na wybranej ścieżce możemy zaznaczyć go i wykorzystać klawisz Backspace lub Delete D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc (07-01-02) 127 128 Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo Dostępne w tym miejscu jedynie pojedyncze polecenie — Delete and Close Gap — doskonale wykona to zadanie (rysunek 4.36). W chwili gdy usuwamy pusty fragment na osi czasu, wszystkie leżące dalej klipy zostają przesunięte w kie- runku początku filmu i automatyczni wypełniają usuniętą lukę (rysunek 4.37). Rysunek 4.36. Innym sposobem usunięcia pustego obszaru na ścieżce jest użycie menu kontekstowego za pomocą kliknięcia prawym klawiszem myszki Rysunek 4.37. Po usunięciu pustych obszarów na ścieżce wszystkie następujące później klipy automatycznie przesuwają się i wypełniają usunięte klatki Rozciąganie lub skracanie czasu trwania klipów w oknie Timeline to nic innego jak triming, czyli przycinanie materiału wideo, realizowane w tym przypadku na osi czasu. Podczas trimingu dokonujemy ręcznej korekty ustalonych wcześniej punktów wejścia i wyjścia klipów. Cięcie klipów Podczas edycji materiałów filmowych często zachodzi potrzeba wykonania cię- cia klipu w konkretnym miejscu. Umożliwia to późniejsze wprowadzanie efek- tów czy przejść lub wybiórczą korekcję wybranych klatek. Cięcia ograniczają edycję do wybranych klipów i ułatwiają pracę edycyjną. Adobe Premiere Elements 2 udostępnia dwa narzędzia do cięcia klipów, które nie wpływają na sposób wyświetlania całego projektu. 128 (07-01-02) D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe studio wideo6_druk 04-05.doc Rozdział 4. (cid:139) Wstępny montaż wideo 129 Narzędzie Razor Tool (C) (rysunek 4.38) pozwala na dowolne przecięcie wybra- nego klipu i podzielenie go na dwa następujące po sobie klipy. Samo cięcie nie wpływa w żaden sposób na wyświetlanie obrazu. Ułatwia jednak późniejszą edycję oraz dodawanie efektów i przejść. Razor Tool rozdziela wybrany klip na dwa w miejscu kliknięcia (rysunek 4.39). Rysunek 4.38. Narzędzie Razor Tool Rysunek 4.39. Narzędzie Razor Tool umożliwia przecięcie dowolnego klipu na dwie osobne części Narzędzie Split Clip (rysunek 4.40) umożliwia przecięcie (podobnie jak Razor Tool) jednego klipu bądź wielu klipów jednocześnie. Miejscem cięcia jest w tej sytuacji klatka z bieżącym położeniem wskaźnika czasu (rysunek 4.41). Rysunek 4.40. Narzędzie Split Clip Zarówno Razor Tool, jak i Split Clip oddziałują jednocześnie na ścieżkę audio oraz wideo wybranego klipu czy wybranych klipów. W wyniku użycia narzędzi do przecinania klipów miejsca cięć widoczne są je- dynie w oknie montażowym Timeline, natomiast jakość finalnego obrazu pozo- staje bez żadnej zmiany. D:DaneDrukAdobe Premiere Elements. Domowe stud
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: