Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 007106 14075889 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne - książka
Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne - książka
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-897-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj ogromne możliwości Adobe Premiere Pro
i wykorzystaj je, tworząc swoje arcydzieło

Adobe Premiere Pro to potężne narzędzie do komputerowego montażu wideo. Jego możliwości pozwalają na stworzenie niemal każdego rodzaju projektu -- od prostego klipu na stronę WWW do kilkugodzinnego filmu fabularnego. Zmontowany materiał można wyeksportować do pliku, zapisać na płycie DVD lub CD, opublikować w internecie oraz nagrać na nośnik magnetyczny lub klasyczną taśmę filmową. Podstawową zaletą Premiere Pro -- poza ogromną paletą narzędzi, filtrów i efektów -- jest prosta i intuicyjna obsługa. Jednakże sprawne posługiwanie się tą aplikacją wymaga poznania jej funkcji oraz technik wykorzystywanych podczas procesu edycyjnego.

'Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne' to doskonały podręcznik dla wszystkich, którzy chcą opanować sztukę montażu wideo za pomocą Adobe Premiere Pro. Autor -- współtwórca wielu rozwiązań zaimplementowanych w Adobe Premiere, a jednocześnie doświadczony montażysta filmowy i użytkownik tej aplikacji -- opisuje wszystkie elementy procesu edycyjnego i sposób ich realizacji w Adobe Premiere Pro 1.5. Poza informacjami dotyczącymi narzędzi oferowanych przez tę aplikację znajdziesz tu także bezcenne porady profesjonalisty dotyczące technik edycyjnych, rozwiązań 'na skróty' oraz tworzenia efektów niedostępnych standardowo w Adobe Premiere. Nauczysz się planować projekt, importować jego składniki, przeprowadzać wstępny montaż i udźwiękowienie, dodawać do materiału filtry i efekty oraz zapisywać gotowy film na różnych nośnikach.

Kompletny przewodnik po najnowszej wersji doskonałego narzędzia do edycji wideo

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne Autor: Jacob Rosenberg T³umaczenie: £ukasz Nowakowski (wprowadzenie, rozdz. 1–13), Arkadiusz Romanek (rozdz. 14–27) ISBN: 83-7361-897-X Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere Pro 1.5 Studio Techniques Format: B5, stron: 448 Poznaj ogromne mo¿liwoœci Adobe Premiere Pro i wykorzystaj je, tworz¹c swoje arcydzie³o (cid:129) Poznaj nowe funkcje Adobe Premiere Pro 1.5 (cid:129) Zaimportuj klipy i zmontuj z nich materia³ (cid:129) Dodaj efekty specjalne i œcie¿kê dŸwiêkow¹ (cid:129) Wykorzystaj zaawansowane narzêdzia i techniki edycyjne Adobe Premiere Pro to potê¿ne narzêdzie do komputerowego monta¿u wideo. Jego mo¿liwoœci pozwalaj¹ na stworzenie niemal ka¿dego rodzaju projektu — od prostego klipu na stronê WWW do kilkugodzinnego filmu fabularnego. Zmontowany materia³ mo¿na wyeksportowaæ do pliku, zapisaæ na p³ycie DVD lub CD, opublikowaæ w internecie oraz nagraæ na noœnik magnetyczny lub klasyczn¹ taœmê filmow¹. Podstawow¹ zalet¹ Premiere Pro — poza ogromn¹ palet¹ narzêdzi, filtrów i efektów — jest prosta i intuicyjna obs³uga. Jednak¿e sprawne pos³ugiwanie siê t¹ aplikacj¹ wymaga poznania jej funkcji oraz technik wykorzystywanych podczas procesu edycyjnego. „Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne” to doskona³y podrêcznik dla wszystkich, którzy chc¹ opanowaæ sztukê monta¿u wideo za pomoc¹ Adobe Premiere Pro. Autor — wspó³twórca wielu rozwi¹zañ zaimplementowanych w Adobe Premiere, a jednoczeœnie doœwiadczony monta¿ysta filmowy i u¿ytkownik tej aplikacji — opisuje wszystkie elementy procesu edycyjnego i sposób ich realizacji w Adobe Premiere Pro 1.5. Poza informacjami dotycz¹cymi narzêdzi oferowanych przez tê aplikacjê znajdziesz tu tak¿e bezcenne porady profesjonalisty dotycz¹ce technik edycyjnych, rozwi¹zañ „na skróty” oraz tworzenia efektów niedostêpnych standardowo w Adobe Premiere. Nauczysz siê planowaæ projekt, importowaæ jego sk³adniki, przeprowadzaæ wstêpny monta¿ i udŸwiêkowienie, dodawaæ do materia³u filtry i efekty oraz zapisywaæ gotowy film na ró¿nych noœnikach. (cid:129) Przechwytywanie klipów z kamery cyfrowej (cid:129) Organizacja projektu (cid:129) Praca w oknach Timeline i Monitor (cid:129) Monta¿ klipów wideo (cid:129) Przejœcia i efekty (cid:129) UdŸwiêkowienie materia³u (cid:129) Tworzenie plansz tytu³owych i napisów (cid:129) Zaawansowane techniki edycji obrazu i œcie¿ki dŸwiêkowej (cid:129) Korekcja kolorów, maski i kluczowanie Kompletny przewodnik po najnowszej wersji doskona³ego narzêdzia do edycji wideo Spis treści Wprowadzenie ................................................................................................................. 15 Kto powinien sięgnąć do tej książki? ...................................................................................... 16 Co znajdziesz w tej książce? ................................................................................................... 16 Co znajdziemy na dysku DVD? ................................................................................................17 Gdzie mogę znaleźć więcej źródeł informacji? ........................................................................17 Część I Podstawy Premiere Pro ..........................................................................19 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Przechwytywanie obrazu ................................................................................................ 21 Dyski robocze i sterowanie urządzeniami ................................................................................21 Nowe możliwości modułu Capture ........................................................................................23 Odpowiednia organizacja pracy .............................................................................................32 Przechwytywanie ręczne, brak sterowania urządzeniami zewnętrznymi ............................... 37 Przechwytywanie w tle ..........................................................................................................38 O czym należy pamiętać ........................................................................................................38 Praca w oknie Project .......................................................................................................39 Importowanie plików ............................................................................................................ 40 Widok projektu ......................................................................................................................47 Przeglądanie i modyfikowanie .................................................................................................51 Tworzenie nowych elementów projektu ................................................................................56 Wskazówki organizacyjne ...................................................................................................... 57 O czym należy pamiętać ........................................................................................................58 Odtwarzanie i przeglądanie mediów ..............................................................................59 Monitor źródłowy ..................................................................................................................59 Monitor programowy ............................................................................................................69 O czym należy pamiętać ........................................................................................................74 Okno Timeline ..................................................................................................................75 Sekwencje a układ okna ......................................................................................................... 75 Narzędzia do nawigacji w sekwencji ...................................................................................... 77 Obszar nagłówka ścieżki ....................................................................................................... 80 6 ADOBE PREMIERE PRO 1.5. Techniki studyjne Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Obszar zawartości ścieżki .......................................................................................................87 Menu boczne .........................................................................................................................93 O czym należy pamiętać ........................................................................................................93 Przebieg montażu ............................................................................................................95 Podstawy montażu ................................................................................................................95 Montaż w oknie monitora źródłowego ..................................................................................96 Montaż na listwie czasowej ................................................................................................. 104 Montaż na monitorze programowym ...................................................................................107 Przycinanie na listwie czasowej ..............................................................................................111 Paleta narzędziowa ............................................................................................................... 114 O czym należy pamiętać ....................................................................................................... 116 Przejścia — wprowadzenie ............................................................................................117 Podstawy przejść jednościeżkowych ......................................................................................117 Okno Effects .........................................................................................................................118 Przeciąganie i upuszczanie przejść .........................................................................................125 Okno Effect Controls ........................................................................................................... 128 Modyfikacje na listwie czasowej ...........................................................................................132 O czym należy pamiętać .......................................................................................................133 Efekty — wprowadzenie ............................................................................................... 135 Efekty standardowe i stałe ....................................................................................................135 Okno Effect Controls ........................................................................................................... 140 Operowanie klatkami kluczowymi ....................................................................................... 143 Przeglądanie klatek kluczowych w oknie Timeline ................................................................ 146 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 148 Jak kontrolować dźwięk w Adobe Premiere Pro? .........................................................151 Importowanie dźwięku i dostosowane pliki audio .................................................................152 Idea poziomów głośności ......................................................................................................153 Ścieżki audio ......................................................................................................................... 159 Dodawanie efektów do klipów i ścieżek .............................................................................. 160 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 164 Adobe Title Designer ...................................................................................................... 165 Wygląd okna Adobe Title Designer ...................................................................................... 165 Tworzenie obiektu ..................................................................................................................171 Styl obiektów ........................................................................................................................173 Tworzenie tekstu ...................................................................................................................176 SPIS TREŚCI 7 Przenoszenie i zmiana tekstu i obiektów .............................................................................. 180 Korzystanie z szablonów ...................................................................................................... 182 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 183 Część II Zaawansowana grafika i edycja napisów .......................................... 185 Rozdział 10. Obróbka plików z Photoshopa i zagnieżdżanie sekwencji .......................................... 187 Zagnieżdżanie sekwencji .......................................................................................................187 Wstawianie efektów do sekwencji zagnieżdżonych ..............................................................192 O czym należy pamiętać .......................................................................................................197 Rozdział 11. Rozdział 12. Rozdział 13. Obróbka obrazów statycznych ...................................................................................... 199 Importowanie, rozmiar obrazów i autoskalowanie .............................................................. 199 Funkcja Automate to Sequence ...........................................................................................203 Panoramowanie i tworzenie zestawów ustawień dla efektów .............................................207 O czym należy pamiętać .......................................................................................................213 Zaawansowane tworzenie napisów: Style ................................................................... 215 Tworzenie stylu obiektu ........................................................................................................215 Tworzenie stylu tekstu .........................................................................................................220 O czym należy pamiętać ......................................................................................................225 Zaawansowane techniki korzystania z szablonów napisów .......................................227 Tworzenie szablonu użytkownika ........................................................................................ 227 Dodawanie logo i modyfikacja przygotowanych szablonów ................................................229 Tworzenie szablonu napisów przewijanych .........................................................................234 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 237 Część III Edycja dźwięku — techniki zaawansowane ...................................... 239 Rozdział 14. Urządzenia do rejestrowania i przetwarzania dźwięku .............................................. 241 Interfejsy dźwiękowe ........................................................................................................... 241 Dobór ustawień przetwarzania dźwięku ..............................................................................243 Ustawienia urządzeń dźwiękowych w programie Premiere .................................................247 Rejestrowanie dźwięku — mikrofony ..................................................................................249 Nagrywanie na żywo .............................................................................................................251 Odtwarzanie dźwięku — głośniki i słuchawki .......................................................................253 O czym należy pamiętać ......................................................................................................254 8 ADOBE PREMIERE PRO 1.5. Techniki studyjne Rozdział 15. Rozdział 16. Rozdział 17. Nagrywanie dialogów ....................................................................................................255 Dwie szkoły nagrywania ścieżki dialogowej ..........................................................................255 Przygotowania do nagrania głosu narratora ........................................................................256 Nagrywanie głosu narratora .................................................................................................259 O czym należy pamiętać ......................................................................................................263 Edycja ścieżki dialogowej ...............................................................................................265 Montaż ścieżki dialogowej ...................................................................................................265 Zmiana tempa odtwarzania i tonacji dźwięku ......................................................................269 Usuwanie niechcianych dźwięków .......................................................................................269 O czym należy pamiętać ......................................................................................................274 Dźwiękowe efekty specjalne w klipach i na ścieżkach .................................................275 Efekty przypisywane do klipów ............................................................................................ 275 Eksport i konsolidacja ścieżki dialogowej ..............................................................................283 Efekty przypisywane do ścieżek ...........................................................................................283 O czym należy pamiętać ..................................................................................................... 288 Rozdział 18. Miksowanie nagrań dźwiękowych ...............................................................................289 Miksowanie statyczne ..........................................................................................................289 Miksowanie dynamiczne ......................................................................................................296 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 301 Część IV Zaawansowane techniki edycyjne ......................................................303 Rozdział 19. Edycja w oknie Timeline — techniki zaawansowane ..................................................305 Przygotowania do montażu .................................................................................................305 Przycinanie i końcowa korekta sekwencji ............................................................................. 310 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 318 Rozdział 20. Montaż materiału filmowanego za pomocą kilku kamer ............................................ 319 Synchronizowanie kamer ..................................................................................................... 319 Montaż ujęć sfilmowanych oddzielnymi kamerami .............................................................320 Zagnieżdżanie sekwencji ......................................................................................................326 O czym należy pamiętać ......................................................................................................330 Rozdział 21. Montaż wideoklipów muzycznych ................................................................................ 331 Synchronizowanie ścieżek metodą wzrokową ......................................................................331 Korzystanie z inteligentnych klapsów ................................................................................... 337 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 341 SPIS TREŚCI 9 Rozdział 22. Eksportowanie list edycyjnych i zarządzanie projektem .............................................343 Zarządzanie projektem w oknie Project Manager ............................................................... 344 Eksportowanie plików EDL i AAF ......................................................................................... 348 O czym należy pamiętać ......................................................................................................354 Część V Zaawansowane techniki edycyjne z wykorzystaniem efektów ........ 355 Rozdział 23. Rozdział 24. Efekt Color Corrector ......................................................................................................357 Ustawianie balansu bieli .......................................................................................................359 Zmiana kolorystyki obrazu ...................................................................................................365 O czym należy pamiętać .......................................................................................................371 Color Match i inne efekty kolorystyczne .......................................................................373 Dopasowywanie kolorów w praktyce .................................................................................. 373 Nowe narzędzia do automatycznej korekty kolorów, kontrastu i poziomów ......................379 Efekt Shadow/Highlight ....................................................................................................... 381 O czym należy pamiętać ......................................................................................................385 Rozdział 25. Maski ...............................................................................................................................387 Tworzenie statycznej maski ..................................................................................................387 Wzbogacanie maski dodatkowymi efektami .......................................................................393 Maski z efektami ruchu ........................................................................................................397 O czym należy pamiętać ..................................................................................................... 398 Rozdział 26. Rozdział 27. Kluczowanie i współpraca z programem After Effects ................................................ 401 Filmowanie na tle zielonego (lub niebieskiego) ekranu ........................................................ 401 Kluczowanie w programie Premiere Pro .............................................................................. 404 Kluczowanie w programie After Effects ............................................................................... 411 O czym należy pamiętać ...................................................................................................... 415 Tworzenie efektów obrazu w obrazie .......................................................................... 417 Tworzenie ramki ....................................................................................................................417 Zagnieżdżanie klipów z efektem PIP ....................................................................................420 Posługiwanie się szablonami efektu obrazu w obrazie .........................................................424 O czym należy pamiętać ......................................................................................................427 Dodatki..................................................................................................429 Skorowidz........................................................................................................................ 431 ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 21 1 Przechwytywanie obrazu Sercem programu Premiere Pro jest moduł przechwytywania materiału z kamery wideo — program na niewiele się zda, dopóki nie będziemy dysponować żadnym zapisem. Do zdobycia klipów moż- liwie wysokiej jakości, jakie chcielibyśmy wykorzystać w projekcie, konieczne jest zapoznanie się z oknem Capture (przechwytywanie), a także podstawowymi zasadami przechwytywania, takimi jak logowanie (opisywanie) taśmy czy dzielenie na odcinki według kodu czasowego. Rozdział ten przedstawia nowości i pokazuje najistotniejsze elementy aplikacji, analizując na przykład, w jaki sposób w Premiere Pro okno Capture zostało ściślej zintegrowane z projektami. W międzyczasie poznamy zalecaną kolejność czynności, która ułatwi nam zarządzanie materiałem i umożliwi po- wrót do projektu w przyszłości. Dyski robocze i sterowanie urządzeniami Zanim jednak zajmiemy się oknem Capture, musimy sprawdzić, czy w ustawieniach Scratch Disks (dyski robocze) i Device Control (sterowanie urządzeniami) określono właściwe parametry. Dzięki nim uda nam się ustalić, gdzie zapisane zostały przechwycone ujęcia oraz jaką metodę wykorzystuje Premiere Pro do komunikowania się z urządzeniem wideo (kamerą lub odtwarzaczem). Nie polecam wykorzystywania głównego dysku lokalnego (C:) jako podstawowego dysku robocze- go (ang. scratch disk) do przechwytywania filmów. Zamiast tego lepiej utworzyć nowy katalog, do którego kierowane będą przechwycone pliki na dysku roboczym. Aby wyznaczyć dyski robocze, wy- bierz Edit/Preferences/Scratch Disks i określ wybrane dyski (patrz rysunek 1.1). Jeśli przechwycone sygnały z osobnych projektów mają być zapisywane w osobnych podkatalogach, należy te podkata- logi utworzyć i odpowiednio wyznaczyć, oddzielnie dla każdego zadania i jeszcze przed rozpoczęciem przechwytywania. Przed każdą pojedynczą operacją przechwytywania można jeszcze zmienić dyski robocze, a robi się to łatwo w oknie Capture. Rysunek 1.1. W oknie dialogowym Preferences wybiera się dyski robocze 22 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro W celu przechwycenia materiału wideo sprawdź, czy dyski mają odpowiednią prędkość obrotową (7200 obr/min), a jeśli przechwytujesz ujęcia na zewnętrzne napędy FireWire, upewnij się, że nie są one połączone ze sobą łańcuchowo1 (patrz rysunek 1.2). Rysunek 1.2. Napęd E: FireWire jest podłączony do komputera kablem FireWire; wówczas napęd F: jest połączony łańcuchowo kablem FireWire z napędem E:. Urządzenie DV nie obsługuje wtedy napędu F: pod względem przechwytywania i odtwarzania materiału Łączenie łańcuchowe (szeregowe) jest łączeniem ze sobą zewnętrznych napędów. Zwy- kle napędy FireWire wyposażone są w dwa porty wejścia/wyjścia. Jeśli komputer ma tylko jeden wolny port FireWire, napędy będzie łączyć się łańcuchowo, tak by wszystkie mogły być rozpoznawane przez komputer. Pierwszy napęd (E:) będzie podłączony do komputera przez FireWire, a drugi (F:), za pomocą dodatkowego portu FireWire w pierwszym napędzie, podłączony zostanie do stacji E: i będzie rozpoznawany przez system jako napęd dodatko- wy. Chociaż jest to dobry sposób konfigurowania napędów, specyfikacje DV nie obsługują go podczas przechwytywania ujęć z cyfrowych urządzeń wideo. Aby móc kontrolować urządzenie wideo, wybierz Edit/Preferences/Device Control. W części Device Control (sterowanie urządzeniami) okna dialogowego Preferences (właściwości) (patrz rysunek 1.3) wybierz metodę sterowania urządzeniem zewnętrznym z rozwijanego menu Devices (urządzenia), następnie ręcznie dostosuj kontrolki, klikając przycisk Options (opcje) i wprowadzając informacje odpowiednie dla urządzenia, na jakim pracujesz (patrz rysunek 1.4). Każda kamera lub odtwarzacz posiada swój własny, typowy dla siebie protokół i metodę komunikowania się za pomocą sterowa- nia urządzeniem, i dlatego tak ważne jest, by ustawić opcje zanim rozpocznie się przechwytywanie materiału. Z przyzwyczajenia, już od pierwszego mojego kontaktu z aplikacją Premiere, zawsze najpierw włą- czam kamerę i podłączam kabel FireWire, a dopiero potem uruchamiam Premiere Pro. Nie jest błę- dem założenie, że nawiązanie łączności z urządzeniem przebiega szybciej, kiedy aplikacja jest już otwarta; niemniej jednak nie jest to jedyna metoda. Ponieważ w systemie Windows XP istnieje moż- liwość podłączania urządzeń zewnętrznych podczas pracy programu, tzw. hot plugging (ładuje on sterowniki i aktywuje urządzenia bez potrzeby restartowania systemu), kamerę można podłączyć w dowolnym momencie sesji Premiere. Nie zalecam włączania i wyłączania kamery podczas pracy, ale jeśli jej bateria się wyczerpie, lub gdy chcemy ją zwyczajnie wyłączyć, nie widzę ku temu przeciw- wskazań. Aplikacji to na pewno nie zaszkodzi. Jeśli już włączamy kamerę w środku sesji, możliwe, że będziemy musieli poczekać 10 do 20 sekund na załadowanie się sterowników oraz nawiązanie łączności i transmisji. 1 Lub po prostu: szeregowo — przyp. tłum. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 23 Rysunek 1.3. Ustawienia funkcji sterowania urządzeniem można wprowadzić również w oknie dialogowym Preferences Rysunek 1.4. W oknie dialogowym Device Controls Options określa się standard, markę i typ urządzenia wideo. Kliknij przycisk Check Status, żeby sprawdzić, czy urządzenie komunikuje się z Premiere Pro. Online i Offline oznaczają odpowiednio, że komunikacja została nawiązana, lub jej brak Nowe możliwości modułu Capture Po wprowadzeniu ustawień dotyczących urządzenia zewnętrznego i włączeniu kamery, możemy przejść do okna Capture. Aby je otworzyć, wybierz File/Capture (plik/przechwytywanie) lub naciśnij F5 (patrz rysunek 1.5). Po lewej stronie okna znajduje się obszar podglądu, na którym pojawi się sygnał transmitowany do okna Capture. Górna belka zawsze przedstawia informację nazywającą czynność wykonywaną w oknie Capture — przewijanie wstecz, odtwarzanie wstecz, przechwyty- wanie seryjne klipów itp. Pod obszarem podglądu znajduje się pole kodu czasowego (ang. timecode), które przedstawia (począwszy od lewej strony) bieżący kod czasowy, położenie punktów początko- wego i końcowego oraz długość ujęcia oznaczonego punktami. Pod licznikami znajduje się panel kontrolny, który podzielony został na trzy bloki (patrz rysunek 1.6). Jeśli cyfrowa kamera wideo jest już włączona i podłączona do komputera, ale transmisja i komunikacja jest niemożliwa, należy najpierw sprawdzić status urządzenia w oknie DV Device Control Options (opcje sterowania urządzeniem DV). Jeśli urządzenie oznaczone jest jako Online, ale nadal nie można transmitować, należy wyłączyć urządzenie i ponow- nie je włączyć. Kiedy będzie się wyłączało, zabrzmi dźwięk, którym Windows sygnalizuje wyłączenie urządzenia, a kiedy kamera ponownie się włączy, usłyszysz dźwięk sygnalizu- jący wykrycie nowego urządzenia. Ja osobiście zwykle sprawdzam wszystkie połączenia FireWire i wyciągam, po czym ponownie wkładam kabel. Pamiętajmy też, że mogliśmy o czymś zapomnieć, i dlatego sprawdźmy, czy czasem nie włączamy kamery w trybie na- grywania, zamiast w trybie odtwarzania. 24 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro Rysunek 1.5. Nowe okno Capture, które pojawia się w Premiere Pro, oddaje użytkownikowi do dyspozycji pełne sterowanie odtwarzaczem, zaawansowaną funkcję logowania oraz detekcji scen Rysunek 1.6. Panel kontrolny składa się z trzech bloków: lewego, środkowego i prawego Panel sterowania Lewy blok panelu sterowania rozpoczyna się od przycisków u góry Next Scene (kolejna scena) i na dole Previous Scene (poprzednia scena). Od tego, ile razy klikniemy te przyciski, zależy, o ile scen przesuniemy się do przodu lub do tyłu: dwa kliknięcia przesuwają nas o dwie sceny. Na ekranie pojawia się wiadomość, która wyświetla się w trakcie trwania określonego zadania. Jeśli kliknie się dwukrotnie na przykład przycisk Previous Scene, wówczas na ekranie pojawia się tekst Searching 2 Scenes Back, czyli szukanie 2 scen wstecz. Kolejne przyciski są dość oczywiste i nader często spotykane w większości paneli sterowania w pozostałych oknach Monitor. W górnym rzędzie mie- ści się Set In Point i Set Out Point do oznaczania odpowiednio początku i końca ujęcia, podczas gdy w dolnym rzędzie znajdziemy Go To In Point i Go To Out Point, dzięki którym możemy przewinąć taśmę odpowiednio do punktu początkowego lub końcowego. Jeśli mamy zaznaczony punkt począt- kowy lub końcowy, wówczas klikając przyciski w kategorii Go To, przesuniemy taśmę do określo- nego punktu. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 25 W górnym rzędzie bloku środkowego znajdziemy znajome kontrolki typowe dla sterowania taśmą: Rewind (przewijanie do tyłu), Step Back (przesunięcie do tyłu o jedną klatkę), Play (odtwarzanie), Step Forward (przesunięcie do przodu o jedną klatkę) oraz Fast Forward (przewijanie do przodu). Poniżej znajduje się suwak, który w dynamiczny sposób zmienia prędkość odtwarzania klipu do przodu lub wstecz. Przeciągnięcie suwaka w prawo zmieni prędkość odtwarzania do przodu, w lewo — do tyłu. Im dalej od środka, tym szybciej materiał będzie odtwarzany. Przeciągnięcie suwaka naj- bardziej w prawo jest odpowiednikiem przewijania do przodu, podczas gdy przesunięcie go jedynie odrobinę przyspiesza odtwarzanie tylko nieznacznie. Na samym dole bloku środkowego znajduje się przesuw poklatkowy (ang. jog disk), który umożliwia przechodzenie klatka po klatce. Wystarczy przejechać myszką po przesuwie poklatkowym, aby zaczął się przemieszczać. Z jego strony miłe jest to, że kiedy już zaczniemy przeciągać go myszą, to kursor nie ucieka z ekranu. Mysz pozostaje na kółku, a więc możemy się przeciągać do woli, aż dojdziemy do sedna sprawy. Prawy blok zawiera przyciski Pause, Stop i Record (nagrywanie) w górnym rzędzie. Z kolei przyciski Slow Reverse (odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie) i Slow Play (odtwarzanie w zwolnionym tempie), oraz przełącznik Scene Detect (detekcja scen) znajdują się w rzędzie dolnym. Chociaż wszystkie te przyciski stworzono, abyśmy mogli w nie klikać myszą, ja uważam, że podczas przechwytywania wydajniejsze jest posługiwanie się klawiaturą. J, K i L to więcej niż tylko trzy litery J, K i L są najważniejszymi klawiszami służącymi do odtwarzania w oknie Monitor lub oknie Capture. Oto jak wykorzystywać te skróty klawiaturowe: • J odtwarza wstecz z normalną prędkością, naciśnięty ponownie odtwarza dwa razy szybciej, jeszcze raz — cztery razy szybciej. • K zatrzymuje taśmę. • Spacja przełącza pomiędzy odtwarzaniem a pauzą. • L odtwarza do przodu z normalną prędkością, naciśnięty ponownie odtwarza dwa razy szybciej, jeszcze raz — cztery razy szybciej. • R przewija do tyłu. • F przewija do przodu. • G przechwytuje materiał. Powiedzmy, że przeglądamy taśmę, przechwytując materiał (lub logując). Naciskamy L, żeby roz- począć odtwarzanie, a jeśli chcemy przewijać do przodu możliwie szybko i równocześnie widzieć film, to naciskamy F, żeby uzyskać szybkie odtwarzanie z podglądem. Kiedy zobaczymy jakiś inte- resujący materiał, naciskamy spację, żeby włączyć pauzę. Potem naciskamy może dwukrotnie J, żeby cofnąć. Następnie naciskamy L, żeby odtworzyć ponownie, aż w końcu G, żeby przechwycić dany fragment. Kiedy przechwycony materiał nas zadowala, ponownie naciskamy G (lub Esc albo spację), żeby zakończyć przechwytywanie. Potem już tylko nazywamy plik i kontynuujemy pracę. Aby przesunąć do przodu z maksymalną prędkością kamery, należy nacisnąć klawisz K, żeby zatrzy- mać urządzenie, a następnie F, żeby znowu rozpocząć przewijanie do przodu, podczas gdy kamera znajduje się w trybie Stop. Dokładnie tak samo postępujemy w przypadku klawisza R (przewijanie do tyłu). Tak więc zachęcam do poruszania się po ujęciach za pomocą klawiszy J, K, L, F i R. Kiedy zobaczysz ujęcie, które warto by przechwycić, naciśnij pauzę (spacja). Jeśli chcesz przesuwać się klatka po klatce, posługuj się z kolei strzałkami w lewo i prawo, aby przesuwać się do przodu lub do tyłu (odpowiednio strzałka w prawo i w lewo); jedno naciśnięcie przesuwa o jedną klatkę, dwa 26 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro o dwie klatki, itd. Shift+ strzałka pozwala na przeskakiwanie co 5 klatek. Kiedy skończysz pracę z taśmą, naciśnij klawisz K, żeby ją zatrzymać, a następnie E, żeby ją wyjąć z kamery. Włóż nową taśmę i kontynuuj pracę. Kiedy zatrzymujemy taśmę w jakimś miejscu za pomocą pauzy, w momencie naciśnięcia przycisku Capture kamera zaczyna odtwarzać film i równocześnie przechwytuje. Logowanie i zakładka Logging Mając do dyspozycji dużo czasu, zanim zacznie się edytować taśmy wideo, warto je wcześniej zalo- gować. W ten sposób można zaoszczędzić sobie zamieszania w kolejnych krokach. Na logowanie taśmy składa się przeglądanie jej, zapisywanie kodów czasowych punktów początko- wego i końcowego konkretnych fragmentów, następnie przypisywanie tym fragmentom niepowta- rzalnej nazwy i różnych opisów. Logowanie taśmy jest korzystne, ponieważ dostarcza bieżących opisów z dokładnym kodem czasowym dla każdego ujęcia na taśmie. Taśmy loguje się za pomocą zakładki Logging (patrz rysunek 1.7), która otwiera się domyślnie po prawej stronie okna Capture. Aby móc sprawnie operować zgranym materiałem, musimy koniecz- nie poznać pola tej zakładki. Rysunek 1.7. Całe bogactwo informacji wprowadzonych ręcznie do zakładki Logging w oknie Capture zostanie dołączone do pliku offline lub przechwyconego klipu Logując klipy, definiuje się parametry sygnału. Ponieważ możliwe jest zdefiniowanie kilku okre- ślonych wartości, aplikacja Premiere Pro w bardzo prosty sposób może utworzyć plik offline, który bierze pod uwagę wszystkie te parametry. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 27 Plik offline jest terminem stosowanym do materiałów, które nie mogą zostać wykryte przez system, chociaż ich parametry istnieją ciągle w oknie Project. Jeśli plik zostanie przypad- kowo usunięty z systemu, jego ikona i informacja pozostaną jeszcze w projekcie (patrz rysunek 1.8), ale będą figurować jako offline. Ponadto, jeśli klip został zalogowany do okna Project, ale jeszcze nie jest przechwycony, klip ten pozostanie plikiem offline tak długo, aż go nie przechwycimy i zapiszemy w komputerze. Rysunek 1.8. Kiedy klip zostanie zalogowany bezpośrednio do okna Project, pojawia się on jako plik offline. Plik offline symuluje istnienie klipów ze wszystkimi ich właściwościami, ale nie zawiera ani sygnału wideo, ani audio Przykładowo, przy logowaniu klipu z sygnałem wideo i audio o nazwie Clip01, trwającego dziesięć sekund od punktu początkowego do punktu końcowego, program Premiere Pro tworzy plik offline w oknie Project o takich samych parametrach i nazwie pliku. W rzeczywistości powstanie konkret- ny dziesięciosekundowy plik offline, edytowalny na osi czasu. Jeśli dany materiał jest wyłącznie logowany, wówczas żaden sygnał nie zostanie dołączony do tego zalogowanego klipu. Nazwa pliku, nazwa taśmy, punkty In i Out kodu czasowego (punkty począt- kowy i końcowy), opisy itp. będą wszystkie dołączone do pliku. Aby klipowi nadać status online, wystarczy wybrać File/Batch Capture (plik/przechwytywanie seryjne). Ponieważ wszystkie parame- try zostały zapisane, Premiere Pro dokładnie wie, z której taśmy pochodzi dany klip, w którym jej miejscu się znajduje, i jak ma się nazywać. Jeśli nie zdecydujemy się na przechwycenie seryjne tego klipu, będziemy mogli nadal go używać w ramach projektu, ale Premiere Pro zamiast go odtworzyć, wyświetli komunikat Media Offline. Ogromną zaletą tej funkcji jest możliwość edytowania materiału od razu po zalogowaniu go, również wtedy, gdy nie został on jeszcze przechwycony. Nawet jeśli stracimy cały materiał i zostanie nam jedynie plik, to pod warunkiem, że nasze zdjęcia zostały odpowiednio zdigitalizowane i zalogowane, wystarczy przechwycić seryjnie stracone klipy, żeby naszemu projektowi przywrócony został wcze- śniejszy kształt. Czytelne oznaczanie taśm może uratować nasze plany od katastrofy. Setup W polu Setup mamy dwa parametry: • Capture. Definiuje właściwości ujęcia, które chcemy logować. Z rozwijanego menu wybierz Video, Audio lub Audio and Video. • Log Clips To. Określa miejsce, do którego klipy będą logowane. Ponieważ loguje się bezpośrednio do okna Project, można wybrać konkretną grupę (ang. bin), do której klipy mają trafiać. W pierwotnym wydaniu Premiere Pro, jeśli logujemy klip jako Video, nie możemy później otworzyć tego pliku i zmienić go na Audio and Video. Nie można ponownie załadować za- logowanego fragmentu z powrotem w oknie Capture. Pewne parametry można uaktualnić, ale właściwości przechwytywania (audio and video, tylko audio lub tylko video) zostają zablokowane po zalogowaniu pliku. 28 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro Cała struktura grupy wyświetli się w polu Log Clips To (klipy zaloguj w) (patrz rysunek 1.9). Ja oso- biście zawsze tworzę katalog o nazwie Logged Clips, w którym rejestruję klipy. Po zgraniu plików kopiuję je lub przesuwam do nowego, odpowiedniego folderu. Rysunek 1.9. Struktura grupy w oknie Project (po lewej) jest identyczna jak w polu Log Clips To w oknie Setup (po prawej). Grupa wybrana w polu Log Clips To jest koszem, do którego będą dodawane zalogowane lub przechwycone klipy Informacje o klipie Ach! Najważniejsze pola — zawierające informacje o klipie — znajdują się tutaj w części Clip Data (informacje o klipie) (patrz rysunek 1.10). Jeśli taśmy zostały czytelnie oznakowane, żadne problemy nie powinny się pojawić. Mamy tu następujące parametry: • Tape Name. Jest to nazwa taśmy w danej chwili znajdującej się w kamerze. Zmiany w tym polu dokonuje się wyłącznie, gdy wkłada się nową taśmę i rozpoczyna logowanie z tej nowej taśmy. • Clip Name. Jest to nazwa, jaką nadaje się logowanemu klipowi. Premiere Pro automatycznie nadaje nazwy klipom zmieniając ich numer o wartość +01. I tak, kiedy nazwiemy pierwszy klip na przykład Przyjęcie_Taty i naciskamy Log Clip, wówczas Premiere loguje ten klip i w oknie Capture wyświetla nazwę Przyjęcie_Taty01. Funkcja ta jest pomocna, ale nie zawsze. Na całe szczęście wszystkie zalogowane dane poddawane są weryfikacji, zanim zalogowany klip zostanie fizycznie utworzony w oknie Project. • Description. Są to szczegóły (opis), jakie chcemy pamiętać o danym pliku. Ja zawsze nazywam moje pliki w prosty sposób, a szczegółowe spostrzeżenia zachowuję sobie na pola Description i Log Notes. W przypadku Przyjęcia_Taty, w polu Description możemy dodać taki wpis: „Jassica przychodzi z Joshem, wcześnie”. • Scene i Shot/Take. Jest to odpowiednio numer sceny i numer ujęcia oraz dubla. Zalecam wypełnianie tych pól, gdy istnieje ku temu zdecydowana potrzeba. • Log Note. Są to szczegóły dotyczące pliku, które zostaną wpisane właśnie w ten przechwycony plik. Description, Scene i Shot/Take są z nimi związane tylko w naszym projekcie. Jeśli chcielibyśmy otworzyć plik w innym programie edycyjnym, nie wiedzielibyśmy, że jest to scena 3., ujęcie 2., widoczna byłaby tylko nazwa taśmy, pliku i właśnie uwaga o logowaniu. Jeśli wiadomo, że przechwycone klipy będą używane w różnych projektach, wtedy należy użyć pola Log Notes do skopiowania informacji z pól Description, Scene i Shot/Take. Dla ujęcia w przykładzie Przyjęcie_Taty warto by wpisać: „Ciemne i nieostre, kiedy Jessica mówi do Josha. Do wykorzystania tylko na końcu”. Taki byłby mój opis myśli, jakie towarzyszyły mi podczas logowania, i sugestie dla edytora (mnie samego lub kogoś innego). Muszę obowiązkowo zwrócić uwagę na bezwzględną konieczność odpowiedniego logowania co najmniej nazwy taśmy. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 29 Rysunek 1.10. W polach Clip Data wstawia się szczegóły dotyczące klipu już zalogowanego lub przeznaczonego do przechwycenia Wypełnienie pól nie zmienia się, to znaczy, że po wpisaniu informacji na przykład w pole Descrip- tion, wpis ten będzie się tam znajdował także dla następnego zalogowanego klipu. Oczywiście zanim potwierdzi się logowanie dowolnego klipu, można wyczyścić pole. Jedynym polem, w którym wpisana informacja automatycznie się zmienia (zwiększa się numer w nazwie), jest Clip Name. Kod czasowy Przez pola kodu czasowego przechodzi się dość gładko. Jest to kolejne miejsce, w którym wystarczy kliknąć przycisk, żeby ustawić kod czasowy punktów początkowego i końcowego. Modyfikowanie pól jest proste także dzięki temu, że są one podświetlane (patrz rysunek 1.11). Zamiast ustawiać źle usytuowane punkty od samego początku, wystarczy kliknąć i przeciągnąć wyświetlony kod czasowy w lewo lub prawo, żeby odjąć lub dodać do wskazywanego czasu. Po uzyskaniu pożądanych wartości kliknij przycisk Set In (lub Set Out). Po zdefiniowaniu punktów początkowego i końcowego ujęcia, pokazuje się jego długość. Na prawo od długości ujęcia jest przycisk Log Clip, który przenosi wszyst- kie dane z całej zakładki Log do okna dialogowego, w którym możemy je zweryfikować. Kliknij OK, żeby dodać nowy klip jako plik offline do wybranego wcześniej katalogu docelowego. Rysunek 1.11. Wartości kodu czasowego można łatwo zmienić, klikając na nie i przeciągając w lewo lub prawo Przechwytywanie i detekcja scen Aby przechwycić klip, który właśnie zalogowaliśmy, należy przejść do zakładki Logging okna Capture i kliknąć przycisk In/Out (patrz rysunek 1.12). Program dowie się w ten sposób, że ma przechwycić ujęcie od bieżącego punktu początkowego do bieżącego punktu końcowego obecnych w oknie Capture. Rysunek 1.12. Kontrolki pola Capture w zakładce Logging pozwalają na przechwytywanie ujęcia pomiędzy bieżącymi punktami In i Out lub na uruchomienie przechwytywania całej taśmy z detekcją scen (Scene Detect), rozpoczynając od bieżącego położenia. Pola Handles używamy do definiowania, ile dodatkowych klatek przed i po wybranym ujęciu ma zostać przechwyconych wraz z nim Jeśli jednak zajdzie potrzeba przechwycenia całej taśmy, nie można zapomnieć o nowej funkcji Premiere Pro o nazwie Scene Detect (detekcja scen). Jako że kamera powoduje nagranie danych na taśmie, zapisuje znaczniki czasu i daty każdej taśmy za każdym razem, gdy zaczynasz nagrywać. 30 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro Przeglądając dane na taśmie, można znaleźć każde najmniejsze ujęcie, właśnie dzięki zmianom w znacznikach czasu i daty. Dodatkowo, posługując się detekcją scen, można przesuwać się do przo- du lub tyłu w określonych odstępach. Funkcji Scene Detect używa się łącznie z przyciskiem Tape. Zaznaczenie okienka Scene Detect włącza przechwytywanie na tryb z detekcją scen. Nie wpływa to na logowanie. Kiedy jednak kliknie się przycisk Tape (taśma) przy zaznaczonym okienku Scene De- tect, Premiere Pro rozpoczyna przechwytywanie taśmy od bieżącego miejsca aż do jej końca, prowa- dząc detekcję scen. Premiere Pro przechodzi przez taśmę jeden raz, traktując każdy fragment pomię- dzy znacznikami czasu/daty jako indywidualny klip. Chociaż wydaje się, że Premiere Pro nagrywa jeden długi klip, to zgrany materiał jest podzielony na poszczególne, określone znacznikami klipy. W przypadkach, gdy nie mam czasu na logowanie taśmy lub nie mam pewności, które odcinki będą mi potrzebne, przechwytuję całą taśmę korzystając z funkcji Scene Detect i Tape, wrzucam wszyst- kie klipy na listwę czasową i po prostu wyrzucam te fragmenty, które mi się nie podobają. W trybie Scene Detect Premiere Pro korzysta z pola Tape Name w części z danymi o klipach, a na- stępnie dzięki aktywnemu polu Clip Name nazywa kolejne klipy automatycznie zwiększając numer w nazwie klipu. Niemożliwe jest nadawanie każdemu plikowi innej nazwy podczas nagrywania; można je za to modyfikować później w oknie Project. Ostatnim ustawieniem w oknie Capture jest funkcja Handles (uchwyty). Uchwyty te to dodatkowe klatki na początku i końcu przechwyconego ujęcia. Przy punkcie początkowym o kodzie 1;01;20, punkcie końcowym o kodzie 1;05;10 i wartości Handles ustawionej na 20 klatek, przechwycony klip będzie rozpoczynał się w punkcie 1;01;00 i kończył w punkcie 1;06;00. Po otwarciu tego klipu w projekcie, jego punkty początkowy i końcowy będą nadal znajdować się odpowiednio w czasie 1;01;20 i 1;05;10, ale będziemy mieć 20 dodatkowych klatek. Zawsze ustawiam wartość Handles pomiędzy 15 i 30 klatek, żebym nie był zmuszony do ponownego przechwytywania danego mate- riału, kiedy okaże się, że zgrany klip jest za krótki. Funkcja Handles jest dostępna jedynie w przy- padku przechwytywania seryjnego i z detekcją scen. Przy przechwytywaniu bezpośrednim (ang. free record) nie można wstawić uchwytów. Bezpośrednie, a nie seryjne, nagrywanie ujęcia nie jest uzależnione od kodu czasowego punktów początkowego i końcowego. Przechwytywany jest wtedy ten materiał, który jest w danej chwili odtwarzany, czyli od momentu, gdy klikniemy Record, do zatrzymania na- grywania lub odtwarzania. Przechwytywanie bezpośrednie korzysta z pól Tape Name, File Name, kodu czasowego, Description i innych pól opisujących klip, które uaktywniają się po włączeniu nagrywania. Po zakończeniu przechwytywania można dodatkowo poprawić lub dostosować treść pól i dopiero potem zapisać przechwycony plik. Zakładka Settings Zakładka Settings (ustawienia) w oknie Capture (patrz rysunek 1.13) daje dostęp do kilku zwykle ukrytych ustawień i właściwości związanych z ustawieniami przechwytywania, lokalizacją prze- chwyconego materiału i sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi. Capture Settings Część Capture Settings (ustawienia dla przechwytywania) zakładki Settings zawiera Capture Format (format przechwytywania) (tutaj nazwany Recorder), jaki określiliśmy dla naszego projektu. Aby go zmienić, należy kliknąć przycisk Edit. Otworzy się okno Capture okna dialogowego Project Settings; klikamy na rozwijaną listę Capture Format, żeby wybrać moduł przechwytywania. Dla wszystkich wcześniejszych ustawień DV, moduł ten to DV/IEEE1394 Capture. Jeśli mamy zainstalowaną kartę przechwytującą innego producenta, wybieramy z listy spośród innych opcji. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 31 Rysunek 1.13. Zakładka Settings to szybki dostęp do opcji Capture Settings, Capture Locations (dyski robocze) i Device Control. Nie trzeba otwierać właściwości, wystarczy aktywować zakładkę Settings Capture Locations Obszar Capture Locations (patrz rysunek 1.14) zawiera właściwości dysków roboczych (Scratch Disks Preferences), które wybiera się na miejsce docelowe dla przechwyconego obrazu i dźwięku. Podczas przechwytywania w polu tym uaktualnia się także ilość wolnego miejsca na wyznaczonych dyskach roboczych. W trakcie procesu można wyznaczać inne dyski. Wtedy kliknij na odpowiedni przycisk Browse (przeglądaj) (Video lub Audio) i przejdź do pożądanego katalogu, następnie z rozwi- janego menu wybierz Custom (własne). Aby znaleźć skrót do domyślnego dla Premiere Pro katalogu z dokumentami, wybierz My Documents z listy lub wybierz Same as Project (takie same jak projekt), aby umieścić przechwycone pliki w katalogu określonym w oknie Scratch Disks. Jeśli nasz projekt wymaga, by materiał z różnych taśm był nagrany w różnych katalogach, wówczas warto przechwy- cić najpierw jedną taśmę, zmienić ustawienia Capture Locations (położenie przechwyconego mate- riału) i przejść do przechwytywania kolejnej taśmy. Rysunek 1.14. W części Capture Locations można wyznaczyć dyski robocze, które są miejscami docelowymi, gdzie automatycznie zapisze się przechwycony obraz i dźwięk Device Control Część Device Control to skrót do właściwości sterowania urządzeniami zewnętrznymi (Device Control Preferences). Można je zmieniać tak samo, jak gdybyśmy weszli do nich wybierając Edit/ Preferences/Device Control. Tutaj nasz typ urządzenia (jeśli je określiliśmy) wyświetli się w polu Current Device (bieżące urządzenie). Jeśli nasza kamera nie odpowiada, przechodzimy do zakładki 32 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro Settings, klikamy Options w części Device Control i sprawdzamy ustawienia w DV Device Control Options. Jeśli kamera przejdzie w stan offline, wiadomość o tym pojawi się w oknie Capture nad obszarem podglądu. Menu boczne Capture Każde okno w Premiere Pro ma swoje menu boczne (patrz rysunek 1.15). Menu to jest skrótem do określonych cech i trybów. Ponieważ Premiere Pro pozwala na skonfigurowanie własnych skrótów klawiaturowych, umieszczenie różnych funkcji w tego typu menu pozwala na mapowanie ich na klawiaturę. Z takiego menu można łatwo przejść do ustawień przechwytywania, ustawić tryb prze- chwytywania, włączyć lub wyłączyć detekcję scen czy minimalizować okno Capture. Rysunek 1.15. Menu boczne zapewnia dostęp do kilku skrótów. Ponieważ wszystkie te skróty znajdują się w menu, można im przypisać skróty klawiaturowe Odpowiednia organizacja pracy Znajomość tego, czym są i jak działają parametry i kontrolki przechwytywania, to tylko połowa se- kretu. Kluczowa jest także odpowiednia organizacja pracy. Dlatego pierwszym zadaniem powinno być oklejenie etykietami kaset z taśmami i nadawanie im odpowiednich nazw (patrz rysunek 1.16). Rysunek 1.16. Sprawdź, czy kaseta i jej opakowanie otrzymały tę samą nazwę. Może się to wydawać nieco dziecinne, ale niesamowicie wpływa na poprawę organizacji biblioteki zdjęć. Taśma na rysunku nosi nazwę opisową i skrótową, wykorzystywaną podczas logowania i przechwytywania (MC001) Kod czasowy i dzielenie taśmy na odcinki Posługując się Premiere Pro w środowisku cyfrowego wideo nie można nie docenić korzyści płyną- cej z dzielenia taśm MiniDV na odcinki. Format kodu czasowego dla tego typu taśm charakteryzuje się tym, że jeśli kamera wykryje pusty fragment taśmy (statyczny), a my zaczniemy nagrywać, kod czasowy będzie zawsze rozpoczynał się od 00;00;00;00. I to może być źródłem ogromnych kłopotów. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 33 Powiedzmy, że nagrywamy przez dziesięć minut i pokazuje się ostatnie ujęcie. Staramy się nacisnąć Stop dokładnie na końcu ujęcia, ale ciągle trafiamy w puste miejsce zaraz za nim. Kiedy następnym razem naciskamy Record, kod czasowy zaczyna liczyć wszystko od nowa, od 00;00;00;00. Nagry- wamy przez kolejne 50 minut i kończy się taśma. Od strony technicznej uzyskaliśmy dwie iden- tyczne wartości kodu czasowego dla różnych fragmentów taśmy — co uczyni koszmar z logowania i przechwytywania seryjnego takiej taśmy. Możemy też, przeglądając taśmę i nanosząc punkty początkowe (In) i końcowe (Out), przeoczyć krótki pusty fragment. Przy przechwytywaniu seryjnym, Premiere Pro automatycznie przechwyci wszystkie zalogowane klipy. A ponieważ na taśmie mamy pierwszy wyznaczony fragment trwają- cy 10 minut, który kończy się pustymi klatkami, program przechwytując seryjnie, kiedy dotrze do tego miejsca, zacznie szukać przez trzy sekundy nowego kodu czasowego. Jeśli w tym czasie nie znajdzie żadnego nowego kodu, uzna, że dotarł do końca taśmy i zakończy operację. A w przypad- ku taśmy MiniDV może to przecież wcale nie być jeszcze koniec taśmy (patrz rysunek 1.17). Rysunek 1.17. Rysunek przedstawia 21 sekund taśmy DV z oznaczonymi wartościami kodu czasowego dla odpowiednich klatek filmu. Ponieważ na odcinku oznaczonym jako śnieżenie/brak sygnału nie ma żadnego zapisu, czas zaczyna liczyć się od nowa od 00;00;00;00, gdy rozpoczynamy nagrywanie nowego materiału Aby odpowiednio przygotować taśmę MiniDV i wydajniej nad nią pracować, zalecam podjęcie dwóch czynności, zanim przystąpi się do robienia zdjęć: 1. Podzielenie taśmy na odcinki poprzez ciągłe nagranie materiału na całej jej długości, aby otrzymać nieprzerwany bieg kodu czasowego i danych na taśmie od jej początku do końca. Nie zaszkodzi to taśmie ani nie wpłynie na nagrywanie na niej w przyszłości. 2. Czytelne oznaczenie taśmy nazwą literowo-cyfrową, taką jak Bleach001 (NazwaProjektu+ WartośćNumeryczna). Jeśli taśma zostanie wcześniej oznaczona, łatwiej będzie później znaleźć określoną taśmę, gdy będzie potrzebna do logowania. Opis taśmy można dodać także po dokonaniu nagrania. Pożyteczne nawyki przydatne podczas przechwytywania Kiedy film wideo został nagrany, można przystąpić do przechwytywania. Włóż kasetę z taśmą do kamery, włącz kamerę w trybie odtwarzania i naciśnij klawisz F5, żeby otworzyć okno Capture. Zwykle zanim zacznę przechwytywać materiał, lubię najpierw go odtworzyć (naciśnij Play lub L), żeby sprawdzić kod czasowy i to, czy obraz jest poprawny. Podstawowe kroki podczas przechwyty- wania są następujące: 1. Nastaw taśmę, a następnie określ parametry materiału, który będziesz logować. Ja zwykle tworzę nowy katalog w oknie Project i nazywam go Logged Clips (zalogowane klipy), a następnie wybieram go z pola Log Clip To. 2. Wpisz nazwę taśmy w polu Tape Name. Jeśli potrafisz przewidzieć, jakie nazwy powinny nosić pliki, wpisz je w polu Clip Name. W moim przykładzie wykorzystam Bleach_ZK (Bleach to tytuł mojego krótkiego filmu, a ZK oznacza komentarz „Za Kulisami”). 34 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro 3. Naciśnij L, żeby rozpocząć odtwarzanie. 4. Kiedy znajdziesz pierwszy punkt początkowy (In point), naciśnij I, żeby go zaznaczyć. 5. Możesz odtwarzać materiał, jeśli jest wystarczająco długi, i w międzyczasie wpisać jego opis. Jeśli jednak klika się pole tekstowe podczas odtwarzania, nie można posługiwać się skrótami klawiaturowymi (z powodu konfliktu tekstowego), dopóki nie kliknie się w dowolnym miejscu poza polem. 6. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje o klipie, zaznacz punkt końcowy (Out point), a następnie kliknij Log Clip. Wszystkie wprowadzone dane wyświetlą się w oknie dialogowym, które będzie można modyfikować. 7. Kliknij OK, a Premiere doda nowy plik offline do wybranej grupy. W moim przypadku jest to grupa Logged Clips. W dalszych krokach możesz albo dalej logować tę samą taśmę, albo przejść do innych. Ponieważ Premiere Pro obsługuje pliki offline, nie ma potrzeby przechwycenia materiałów bezpośrednio po ich zalogowaniu. W dowolnym momencie można wybrać poszczególne pliki offline lub całe ich grupy i przeprowadzić przechwytywanie seryjne, uzyskując tym samym dostęp online do tych materiałów. Pliki offline Po zalogowaniu klipów do okna Project nie ma potrzeby natychmiastowego ich przechwycenia, aby można je było wykorzystać w projekcie. Klipy, do których nie podłączyliśmy sygnału, będą wyświe- tlane jako pliki offline. Przewijając kolumny w oknie Project, można zobaczyć wszystkie dane zwią- zane z zalogowanymi przez nas plikami. Pliki offline poddają się edycji i mogą zostać użyte w pro- jekcie tak samo, jak gdyby były to pliki z sygnałem (patrz rysunek 1.18). Nie pokazują one jednak żadnych sygnałów, które byłyby z nimi związane. Pliki offline można edytować, przycinać i korygo- wać. Kiedy już przeprowadzimy przechwytywanie seryjne lub podłączymy do nich sygnały, sygnały te będą dokładnie takie, jak je wyedytowaliśmy. Przechwytywanie seryjne Premiere Pro wykorzystuje funkcję przechwytywania seryjnego (wsadowego) identyczną, jak we wcześniejszych wersjach programu. Teraz jednak nie tylko można utworzyć i importować tradycyj- ne listy tekstowe serii materiałów, ale także wykorzystać własny projekt jako wzorcowe listy seryj- ne, co pozwala na logowanie klipów (przechwyconych lub nie) bezpośrednio do otwartego projektu (do określonej przez nas grupy). W Premiere Pro nie tracimy nic z funkcjonalności list seryjnych. Nadal można importować i eksportować poszczególne listy seryjne jako spisy plików oddzielonych przecinkami. Dodano także doskonale intuicyjną metodę, która podnosi jeszcze wyżej wartość i zna- czenie tzw. pliku projektu (ang. project file). Logowanie klipu bezpośrednio w oknie Project sprawia, że dane dotyczące tego klipu są zapisywane w pliku projektu (patrz rysunek 1.19). Dopóki z okna Project nie usunie się punktu odniesienia klipu, zawsze będzie istniała możliwość przechwycenia materiału na podstawie oryginalnie zalogowanych parametrów. Mając wszystkie zalogowane klipy i całą grupę plików offline, możemy na kilka sposobów wybrać elementy przeznaczone do przechwycenia. Jeśli wybierzemy File/Batch Capture, mając zaznaczoną grupę Log Clips z widoku Master Project (projekt wzorcowy), wówczas przechwycone zostaną wszyst- kie pliki offline w tym katalogu posiadające odpowiednią informację o taśmie, nazwie, kodzie cza- sowym punktów początkowego i końcowego. Jeśli zaznaczy się tylko jeden plik, Premiere Pro prze- chwyci tylko ten jeden plik. ROZDZIAŁ 1. Przechwytywanie obrazu 35 Rysunek 1.18. Pliki offline można otworzyć w oknie Source Monitor i edytować na listwie czasowej. We wszystkich tych oknach przedstawione są właściwości kodu czasowego oraz atrybuty audio/wideo i otwarty jest graficzny znacznik, który informuje użytkownika, że pliki są offline Rysunek 1.19. W zależności od wybranych kolumn i ich kolejności, uzyskujemy dostęp do całej wprowadzonej przez nas charakterystyki zalogowanych klipów. Dodatkowo można przejrzeć kilka innych szczegółów i dodać komentarze do pól domyślnych Jeśli potrzebne jest kilka klipów, wciśnij Ctrl i klikając myszą, zaznaczaj pliki w ramach danego ka- talogu, a Premiere Pro przechwyci seryjnie wszystkie zaznaczone pliki i tylko te. Najpierw program poprosi o włożenie do kamery pierwszej taśmy, z której sygnał ma pochodzić, następnie uruchamia odtwarzanie zapisu sygnału i przechwytuje wszystkie wskazane klipy znajdujące się na tej właśnie taśmie. Kiedy program skończy ten proces, wysuwa kasetę z taśmą i prosi o włożenie kolejnej taśmy. Wkładamy taśmę i klikamy OK, żeby kontynuować przechwytywanie seryjne. 36 CZĘŚĆ I Podstawy Premiere Pro Nie wszystkie urządzenia DV automatycznie wysuwają kasety po zakończeniu przechwy- tywania. Odtwarzacze DV będą raczej zawsze je wysuwały, podczas gdy kamery DV nie zawsze tę funkcję posiadają. Kiedy zakończy się przechwytywanie z taśmy i pojawi okno dialogowe z informacją, by włożyć nową taśmę, wówczas można bezpiecznie ręcznie otwo- rzyć kieszeń urządzenia i wymienić kasety. Aby uzyskać informacje o niepowodzeniach, polecam włączenie funkcji Generate Batch Log File Only on Unsuccessful Completion (generuj plik o logowaniu seryjnym tylko gdy zakończone nie- powodzeniem). Wówczas, jeśli pojawią się błędy w przechwyceniu seryjnym klipów, w tym samym miejscu co pliki offline będzie czekał na nas plik z listą takich zarejestrowanych błędów. Podłączanie sygnału Ponieważ plik projektu mieści w sobie całą charakterystykę dotyczącą każdego przechwyconego klipu, można rozłączyć i usunąć sygnały, które są w danej chwili połączone (związane) z naszymi klipami. Kiedy rozłączamy plik, przerywamy połączenie z plikami na dysku lub przełączamy połą- czenie i usuwamy plik z sygnałem umieszczony na dysku. W obu przypadkach zachowane zosta- nie odniesienie klipu w oknie Project. Chcąc na przykład zwolnić trochę miejsca na dysku, można przerwać połączenie i usunąć wszystkie pliki nieużywane w projekcie. Pliki te pozostaną widoczne, ale będą w trybie offline. Jeśli w którymś momencie zdecydujemy, że pliki te są nam jednak potrzeb- ne, wtedy zaznaczamy je i wybieramy funkcję Batch Capture (przechwytywanie seryjne), żeby przy- wrócić je do trybu online (patrz rysunek 1.20). Rysunek 1.20. Jeśli grupa jest zapełniona plikami offline, klikamy prawym przyciskiem myszy na grupę i wybieramy polecenie Link Media z menu, żeby ponownie połączyć wszystkie pliki. Jeśli wybierzemy Batch Capture, wówczas Premiere wykona przechwytywanie seryjne wszystkich plików offline umieszczonych w tej grupie Przedstawione powyżej funkcje jeszcze bardziej podnoszą wagę i znaczenie posługiwania się syste- matycznym nazewnictwem dla taśm i plików. W ten sposób ponowne łączenie i przechwytywanie plików jest dość łatwe, co z kolei sprawia, że projekt jest bardziej elastyczny i łatwiej poddaje się montażowi. Jeśli z kolei chcemy go przekazać innej osobie, powinniśmy przesłać taśmy wraz z pli- kiem projektu (który kompresuje się do bardzo małych rozmiarów). Kiedy projekt zostanie otwar- ty, wsz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Pro 1.5. Techniki studyjne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: