Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 008290 18793879 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1592-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> premiere
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Podręcznik zawiera:

Adobe® Premiere® Pro CS3 to skalowalne, bardzo wydajne i precyzyjne narzędzie, służące do edycji materiałów wideo. Nieważne, czy jesteś entuzjastą, czy profesjonalistą, używasz formatu DV, HD, HDV czy dowolnego innego, korzystanie z tej aplikacji umożliwi Ci szybszą i bardziej kreatywną pracę. Gdy tylko rozpoczniesz naukę obsługi tego programu, przekonasz się, że to kompletny zestaw potężnych i niepowtarzalnych instrumentów, niezastąpiony w sprawnym wykonywaniu pracy edytorskiej i produkcyjnej.

Układ lekcji w tym niezwykłym podręczniku, napisanym przez autoryzowanych trenerów Adobe, umożliwi Ci szybkie opanowanie możliwości programu i maksymalne ich wykorzystanie. Poznasz na nowo zaprojektowany i usprawniony interfejs użytkownika. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Adobe Premiere, będziesz miał okazję zrozumieć wszystkie niezbędne pojęcia i opcje. Jeśli zaś jesteś bardziej doświadczonym użytkownikiem, możesz od razu zagłębić się w niuanse zaawansowanych i całkiem nowych narzędzi programu. Książka zawiera także praktyczne wskazówki i techniki, ułatwiające sprawne korzystanie z najnowszej wersji Premiere. Należy do nich między innymi używanie zwolnionego tempa z ponownym mapowaniem czasu, możliwość bezpośredniego zapisywania na dysk oraz publikacja projektów Adobe Encore® CS3 na nośnikach DVD, Blu-ray lub Flash.

Twój elementarz sprawnego i maksymalnego wykorzystywania możliwości Adobe Premiere!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-1592-6 Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere Pro CS3 Classroom in a Book Zawiera CD-ROM Podrêcznik zawiera: • 19 lekcji, które pomog¹ Ci opanowaæ obs³ugê programu • ciekawe wskazówki i techniki • zestaw praktycznych æwiczeñ i rzeczywistych przyk³adów • p³ytê DVD dla Windows i Mac OS Adobe® Premiere® Pro CS3 to skalowalne, bardzo wydajne i precyzyjne narzêdzie, s³u¿¹ce do edycji materia³ów wideo. Niewa¿ne, czy jesteœ entuzjast¹, czy profesjonalist¹, u¿ywasz formatu DV, HD, HDV czy dowolnego innego, korzystanie z tej aplikacji umo¿liwi Ci szybsz¹ i bardziej kreatywn¹ pracê. Gdy tylko rozpoczniesz naukê obs³ugi tego programu, przekonasz siê, ¿e to kompletny zestaw potê¿nych i niepowtarzalnych instrumentów, niezast¹piony w sprawnym wykonywaniu pracy edytorskiej i produkcyjnej. Uk³ad lekcji w tym niezwyk³ym podrêczniku, napisanym przez autoryzowanych trenerów Adobe, umo¿liwi Ci szybkie opanowanie mo¿liwoœci programu i maksymalne ich wykorzystanie. Poznasz na nowo zaprojektowany i usprawniony interfejs u¿ytkownika. Jeœli dopiero zaczynasz przygodê z Adobe Premiere, bêdziesz mia³ okazjê zrozumieæ wszystkie niezbêdne pojêcia i opcje. Jeœli zaœ jesteœ bardziej doœwiadczonym u¿ytkownikiem, mo¿esz od razu zag³êbiæ siê w niuanse zaawansowanych i ca³kiem nowych narzêdzi programu. Ksi¹¿ka zawiera tak¿e praktyczne wskazówki i techniki, u³atwiaj¹ce sprawne korzystanie z najnowszej wersji Premiere. Nale¿y do nich miêdzy innymi u¿ywanie zwolnionego tempa z ponownym mapowaniem czasu, mo¿liwoœæ bezpoœredniego zapisywania na dysk oraz publikacja projektów Adobe Encore® CS3 na noœnikach DVD, Blu-ray lub Flash. • Filmowanie i przechwytywanie doskona³ego materia³u wideo • Adobe OnLocation • Wybór ustawieñ, dostosowanie preferencji i zarz¹dzanie zasobami • Tworzenie wideo z ostrymi przejœciami i dodawanie przejœæ wideo • Tworzenie dynamicznych napisów • Dodawanie efektów wideo i wprawianie klipów w ruch • Nagrywanie i edycja dŸwiêku, ulepszanie i miksowanie • Techniki tworzenia kompozycji Twój elementarz sprawnego i maksymalnego wykorzystywania mo¿liwoœci Adobe Premiere! Spis treści Wstęp O Ofi cjalnym podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Instalacja Adobe Premiere Pro CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Optymalizacja działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kopiowanie plików lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Jak korzystać z lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Dodatkowe materiały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Certyfi kacja Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 Poznawanie Adobe Premiere Pro CS3 Nowe elementy Adobe Premiere Pro CS3. . . . . . . . . . . . . . . 19 Nieliniowa edycja w Adobe Premiere Pro CS3 . . . . . . . . . . 20 Przedstawienie standardowego postępu pracy na cyfrowym wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Usprawnianie przebiegu pracy za pomocą zaawansowanych elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Stosowanie w przebiegu pracy pakietu Adobe Creative Suite 3 Production Premium . . . . . . . . . 22 Poznawanie przestrzeni roboczej Adobe Premiere Pro . . . 25 Dostosowanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6 SPIS TREŚCI 2 Filmowanie i przechwytywanie doskonałego materiału wideo 3 Adobe OnLocation Dwadzieścia wskazówek jak nakręcić doskonały materiał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Przechwytywanie wideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Przechwytywanie całej taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Korzystanie z przechwytywania seryjnego i wykrywania scen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ręczne przechwytywanie analogowego wideo. . . . . . . . . 58 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Przygotowanie Adobe OnLocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kalibrowanie kamery za pomocą SureShot . . . . . . . . . . . . . 64 Nagrywanie wideo na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Analiza wideo za pomocą mierników Adobe OnLocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Analiza dźwięku za pomocą mierników Adobe OnLocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4 Wybór ustawień, dostosowanie preferencji i zarządzanie zasobami Wybór ustawień projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Dostosowanie preferencji użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Importowanie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Zagadnienia obrazów i grafi ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Zarządzanie mediami w nowych folderach . . . . . . . . . . . . . 92 Nowe opcje folderów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Praca z zasobami w Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 7 Wykorzystanie scenopisu do stworzenia montażu wstępnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Edycja klipów w panelu Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przesuwanie klipów do, z i wewnątrz panelu Timeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Praca z narzędziami edycji panelu Source Monitor. . . . . 127 Dostosowanie klipów w panelu Trim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Użycie innych narzędzi edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6 Dodawanie przejść wideo Stosowanie przejść z umiarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Wypróbowanie kilku przejść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Zmiana parametrów w panelu Eff ect Controls . . . . . . . . . 144 Udoskonalanie przejść w trybie A/B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 7 Tworzenie dynamicznych napisów Ulepszanie projektu za pomocą nałożonego tekstu. . . . 156 Zmiana parametrów tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Budowanie tekstu od podstaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Umieszczanie tekstu na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Tworzenie kształtów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Wprawianie tekstu w ruch w pionie i poziomie . . . . . . . . 169 Efekty tekstowe: połysk, obramowanie, cień i wypełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8 SPIS TREŚCI 8 Stosowanie specjalistycznych narzędzi edycji Narzędzia edycji pomagające zaoszczędzić czas . . . . . . . 181 Stosowanie grafi ki z przejściami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 9 Dodawanie efektów wideo Wypróbowanie kilku podstawowych efektów wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Manipulacja klatkami kluczowymi i parametrami efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Dodawanie interpolacji i prędkości klatek kluczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Jazda próbna z kilkoma fantastycznymi efektami . . . . . . 215 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 10 Wprawianie klipów w ruch Stosowanie efektu Motion w klipach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Zmiana rozmiaru i obracanie klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Praca z interpolacją klatki kluczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Tworzenie obrazów w obrazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Inne efekty ruchu: Transform i Basic 3D. . . . . . . . . . . . . . . . 240 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 11 Zmiany czasu ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 9 Spowolnione tempo i ruch odwrotny . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Ustawianie zmiennego czasu za pomocą efektu Time Remapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Ponowne mapowanie czasu z przejściami prędkości. . . 250 Ponowne mapowanie czasu z odwróceniem . . . . . . . . . . 252 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 12 Nagrywanie i edycja dźwięku Określanie podstawowego obszaru nagrywania głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Tworzenie profesjonalnej narracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Adobe Premiere Pro — wysokiej jakości doświadczenia z dźwiękiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Analiza właściwości dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Dostosowanie poziomu głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Tworzenie edycji typu J-cut i L-cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 13 Ulepszanie i miksowanie dźwięku Ulepszanie dźwięku za pomocą efektów audio . . . . . . . . 274 Wypróbowanie efektów stereo i 5.1 surround . . . . . . . . . 278 Praca z panelem Audio Mixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Tworzenie wyjść do ścieżek submix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Nagrywanie głosu lektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Tworzenie miksowanego dźwięku 5.1 surround . . . . . . . 291 Naprawianie, ulepszanie i tworzenie ścieżek dźwiękowych w aplikacji Soundbooth . . . . . . . . . . . . . . 292 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 10 SPIS TREŚCI 14 Techniki tworzenia kompozycji Włączanie kompozycji do projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Praca z efektem Opacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Dwa efekty wideo obsługujące kilka ścieżek: Blend i Texturize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Praca z przezroczystością kanału alfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Stosowanie efektów kluczowania nasycenia, koloru i luminancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Stosowanie kluczy masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 15 Kolor, osadzone sekwencje i skróty Przegląd efektów związanych z kolorami . . . . . . . . . . . . . . 332 Dostosowywanie i poprawianie kolorów . . . . . . . . . . . . . . 334 Stosowanie osadzonych sekwencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zastępowanie klipów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Polecane skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 16 Zarządzanie projektem Przegląd menu Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Korzystanie z panelu Project Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Przeglądanie notatek opcji Clip Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wideo w wysokiej rozdzielczości i opcje fi lmów . . . . . . . 363 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 11 Ulepszanie projektów wideo za pomocą aplikacji Photoshop i After Eff ects 17 Pakiet Adobe Creative Suite 3 Production Premium. . . . 367 Importowanie plików Photoshop CS3 w postaci sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Edycja menu Encore CS3 w aplikacji Photoshop CS3 . . . 372 Dynamiczne połączenie z After Eff ects CS3 . . . . . . . . . . . . 375 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 18 Eksportowanie klatek, klipów i sekwencji Opcje eksportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Nagrywanie na taśmie wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Tworzenie pojedynczych klatek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Tworzenie standardowego fi lmu, sekwencji obrazu i plików audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Stosowanie Adobe Media Encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Eksportowanie dla urządzeń przenośnych. . . . . . . . . . . . . 399 Praca z decyzyjnymi listami edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Tworzenie interfejsów DVD za pomocą Adobe Premiere Pro CS3 i Encore CS3 19 Przegląd tworzenia interfejsu DVD w Adobe Premiere Pro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Dodawanie do listwy czasu znaczników rozdziałów Encore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Tworzenie automatycznie odtwarzanego DVD . . . . . . . . 407 Tworzenie DVD z menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Tworzenie dysku Blu-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Eksportowanie projektów DVD do Flash. . . . . . . . . . . . . . . 414 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 scenopis Rolling Overlay Extract Snap W świecie edycji wideo bardzo rzadko spotyka się przejścia takie, jak rozpuszczanie lub rozmywanie. Obejrzyj dowolny telewizyjny program informacyjny, a zobaczysz, że praktycznie każda edycja we wszystkich materiałach to cięcia o ostrych przejściach. Tworzenie wideo z samymi tylko ostrymi przejściami to też sztuka, a Adobe Premiere Pro CS3 daje Ci pełną paletę narzędzi i technik tworzenia cięć. 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Tematy omawiane w tej lekcji: • • • • • • Wykorzystanie scenopisu do stworzenia montażu wstępnego Edycja klipów w panelu Timeline Przenoszenie klipów do, z i wewnątrz panelu Timeline Praca z narzędziami edycji panelu Source Monitor Dostosowanie klipów w panelu Trim Użycie innych narzędzi edycji Rozpoczęcie Tworzysz wideo, budując najpierw wersję tylko z cięciami montażowymi. Później możesz dodać przejścia, efekty, tytuły oraz ruch i pracować nad kompozycją. Niezależnie od tego, czy wykorzystasz te dodatkowe efekty, zbudowanie wideo z ostrymi przejściami jest prawdziwą sztuką. Chcesz stworzyć wideo o logicznej treści, stworzyć wyrównaną edycję i uniknąć skoków montażowych? Adobe Premiere Pro oferuje kilka sposobów na osiągnięcie tego efektu. Zależnie od Twojego projektu, możesz pracować w panelu Trim, wykorzystać narzędzie Ripple Edit (edycja wypełniająca) lub przenosić klipy na listwie czasu przy użycia panelu Source Monitor lub modyfi katorów klawiszowych. Przegląd wszystkich technik znajdziesz w tej lekcji. 110 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Wykorzystanie scenopisu do stworzenia montażu wstępnego Wiesz już, jak wygląda scenopis. Reżyserzy i animatorzy często wykorzystują całe ściany fotografi i i szkiców, aby przedstawić wizualnie treść historii i kąty widzenia kamery. Scenopisy pomagają także po nakręceniu materiału. W Adobe Premiere Pro możesz organizować miniatury klipu w panelu Project, aby stworzyć zarys ostatecznego wyglądu wideo. Potem możesz przenieść wszystkie te klipy do panelu Timeline i przeprowadzić bardziej precyzyjną edycję. Takie podejście może okazać się przydatne, gdyż dzięki niemu wykrywane są potencjalne luki w Twojej historii — miejsca, które wymagają wstawienia większej ilości wideo lub grafi ki. Jest to także sposób na wykrycie zbędnych elementów i szybkie umieszczenie dużej ilości klipów w sekwencji. Kiedy będziesz musiał stawić czoła panelowi Project wyładowanemu klipami, scenopis może pomóc Ci w ujrzeniu pełnego obrazu. Po stworzeniu scenopisu, możesz jednocześnie umieścić kilka klipów w sekwencji panelu Timeline. 1. Uruchom Adobe Premiere Pro. 2. Kliknij Open Project, przejdź do folderu Lesson 05 i kliknij dwukrotnie plik Lesson 5-1.prproj. Uwaga: Jest to projekt DV-NTSC Standard 48 kHz. 3. Kliknij dwukrotnie w pustej przestrzeni panelu Project (lub wybierz File/Import) i importuj wszystkie zasoby (poza plikami projektu) z folderu Lesson 05. 4. Stwórz w panelu Project nowy folder o nazwie Storyboard (scenopis), klikając przycisk New Bin. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 111 5. Kliknij dwukrotnie ikonę nowego folderu Storyboard, aby otworzyć go w jego własnym oknie. To ułatwi przenoszenie klipów do tego folderu. 6. W głównym folderze zaznacz wszystkie klipy filmowe (nie zaznaczaj klipu audio ani sekwencji). 7. Kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując Control (Mac OS) jeden z zaznaczonych klipów (musisz kliknąć nazwę klipu, inaczej odznaczysz wszystkie klipy), aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz Copy (kopiuj). Uwaga: Jeśli wybierzesz Copy po podświetleniu wielu klipów, skopiowany zostanie cały zestaw klipów. 8. Zaznacz folder Storyboard (aby stał się aktywnym oknem) i wybierz Edit/Paste (edycja/wklej). Wszystkie dziesięć plików wideo pojawi się w folderze Storyboard. Pozostają także w głównym panelu Project, ponieważ je skopiowałeś, a nie przeciągnąłeś. Uwaga: Skopiowałeś i wkleiłeś klipy wideo do oddzielnego folderu Storyboard, ponieważ w trakcie tej lekcji usuniesz niektóre z nich. W ten sposób usuniesz je z folderu Storyboard, ale nie z panelu Project. 112 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami 9. Kliknij przycisk Icon View w folderze Storyboard, aby przełączyć się na widok ikon. 10. Kliknij ikonę menu panelu i wybierz Thumbnails/Large (miniatury/duże). 11. Zmień rozmiar folderu Storyboard tak, aby widzieć wszystkie miniatury. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 113 Układanie scenopisu W tej części nauczysz się, jak układać miniatury w logicznym porządku. Poznasz też propozycję jednej osoby dotyczącą logicznej kolejności klipów, ale zanim ją przeczytasz, wykonaj podane kroki, aby przekonać się, co możesz wymyślić sam. Pamiętaj, że później przytniesz niektóre klipy, aby edycja była bardziej płynna. Obejrzyj kolejno każdy klip w oknie Preview Monitor, klikając klip, aby go zaznaczyć, a następnie włączając go przyciskiem odtwarzania okna Preview Monitor. Zdecyduj, które klipy nie pasują do sekwencji i ustal, w jakiej kolejności ułożyć pozostałe klipy. Spędź nad tym trochę czasu, zanim przejdziesz do dalszej części lekcji. Wybór kolejności klipów to zadanie, które będziesz wykonywał bardzo często. Uwaga: Niektóre z fi lmów są nieco zbyt ciemne i może być ciężko je ocenić podczas oglądania w oknie Preview Monitor panelu Project. W takich przypadkach dwukrotnie kliknij klip i obejrzyj go w oknie Source Monitor. Oto propozycja pewnej osoby dotycząca logicznej kolejności klipów: • • • • • • • …bez użycia następujących klipów, które nie pasują do tej sekwencji: • • • Oto jak stworzyć zaproponowaną sekwencję: 1. Usuń filmy, które nie pasują, zaznaczając je i naciskając klawisz Delete, aby usunąć je z folderu Storyboard. Uwaga: Te klipy pozostaną w widoku panelu Project. closeup gears.mov (niech film będzie na temat wyścigu), bike cable shot2.mov (zbyt podobne do bike cable shot1.mov), bike low shot.mov (to fajne ujęcie, ale pokazuje innego rowerzystę). start race countdown.mov, start race.mov, bike cable shot1.mov, bike around curve.mov, bike cable shot3.mov, bike rides into frame.mov, bike walk away.mov, 114 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Brak zawijania wierszy Widok ikon panelu Project nie posiada ekwiwalentu zawijania wierszy. Usunięcie klipów pozostawia w widoku luki. Nowo dodane klipy zazwyczaj umieszczane są za prawym bokiem panelu, a kiedy zmieniasz rozmiar panelu, klipy nie dostosowują swojego położenia do tej zmiany. Aby rozwiązać ten problem, otwórz menu panelu i wybierz Clean Up (czyść). 2. Przeciągnij pozostałe klipy, aby ułożyć je w przedstawionej kolejności. Aby przesunąć klip, po prostu przeciągnij go na nową pozycję. Wskaźnik zmienia się, a czarna pionowa linia wskazuje nowe położenie elementu. Uwaga: Podczas przeciągania klipów pozostawisz luki. Użyj opcji Clean Up, aby je usunąć. Twój scenopis powinien wyglądać tak, jak na kolejnym rysunku. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 115 Automatyzowanie scenopisu do sekwencji Teraz przeniesiesz klipy scenopisu do panelu Timeline, umieszczając je tam kolejno, w porządku sekwencyjnym. W Adobe Premiere Pro proces ten nazywany jest Automate To Sequence (automatyzuj do sekwencji). Oto jak to zrobisz: 1. Upewnij się, że wskaźnik bieżącego czasu CTI (ang. Current-Time Indicator) znajduje się na początku listwy czasu. Opcja Automate To Sequence umieszcza klipy, rozpoczynając w miejscu położenia wskaźnika CTI. 2. W aktywnym oknie folderu Storyboard wybierz Edit/Select All, aby podświetlić wszystkie klipy (możesz też rozciągnąć zaznaczenie lub wykorzystać metodę kliknięcia z przytrzymaniem Shift). 3. Kliknij przycisk Automate To Sequence w lewym dolnym rogu panelu Project (wyróżniony na następnym rysunku). Uwaga: Możesz też wybrać opcję Automate To Sequence z menu panelu. 4. Nowo otwarte okno dialogowe Automate To Sequence ma kilka opcji. Ustaw opcje okna dialogowego tak, jak pokazano na kolejnym rysunku. W skład opcji wchodzą: Ordering (porządkowanie) — Opcja Sort Order (porządek sortowania) ustawia klipy • w sekwencji, w kolejności, którą wybrałeś w scenopisie. Opcja Selection Order (porządek wybierania) umieszcza je w kolejności, w jakiej były wybierane, jeśli zaznaczałeś pojedyncze klipy, używając klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). • czasu, w odróżnieniu od umieszczania na nienumerowanych znacznikach (temat, którego nie omawialiśmy). • i Overlay Edit (edycja przez nałożenie), które będą opisane w dalszej części tej lekcji. Ponieważ w tym przypadku umieszczasz klipy w pustej sekwencji, obie metody zadziałają tak samo. • klipami przejście, na przykład przenikanie. Celem tej lekcji jest stworzenie wideo wyłącznie z przejściami montażowymi. Ustaw wartość Clip Overlap na 0. Method (sposób) — Masz wybór między opcjami Insert Edit (edycja przez wstawienie) Placement (umieszczanie) — Opcja Sequentially (kolejno) umieszcza klipy kolejno na listwie Clip Overlap (przecinanie się klipów) — Opcja Clip Overlap zakłada, że zastosujesz między 116 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Apply Default Audio/Video Transition (zastosuj domyślne przejścia audio/wideo) • — Ponieważ nie będziesz stosował przejść, upewnij się, że te opcje są odznaczone. • nie mają ścieżek dźwiękowych, więc te opcje są niedostępne. Ignore Audio/Video (ignoruj dźwięk/wideo) — Klipy, z których teraz korzystasz, 5. Kliknij OK. Twoje klipy zostają umieszczone kolejno w sekwencji w panelu Timeline. 6. Przeciągnij panel Project, aby Ci nie zasłaniał i odtwórz listwę czasu, klikając wewnątrz panelu Timeline, aby go aktywować, a następnie naciskając spację. Uwaga: Obejrzyj tę sekwencję krytycznie. Niektóre edycje to przeskoki montażowe i mogą wyglądać niezgrabnie. Niektóre klipy są zbyt długie. Następnym zadaniem jest poprawienie tych niedoskonałości. Edycja klipów w panelu Timeline Będziesz używał różnych narzędzi edycji, aby poprawić ten wstępny montaż w formie scenopisu: Przytniesz klip, przeciągając jego krawędzie. • Użyjesz polecenia Ripple Delete (usunięcie wypełniające), aby usunąć luki między klipami. • Użyjesz narzędzia Ripple Edit, aby skrócić czas pracy podczas wydłużania lub skracania klipu. • Możesz zacząć tam, gdzie skończyłeś w Lekcji 5-1 lub zacząć od nowa, otwierając plik Lesson 5-2.prproj z folderu Lesson 05. Przycinanie klipu ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 117 Jeśli Twoja przestrzeń robocza jest zaśmiecona, wybierz Window/Workspace/Reset Current 1. Workspace, aby wróciła do ustawień domyślnych. 2. Kliknij przycisk List w panelu Project (lewy dolny róg), aby wrócić do widoku listy. 3. Kliknij w panelu Timeline, aby go zaznaczyć i naciśnij klawisz lewego ukośnika (), aby rozwinąć widok klipów na pełną szerokość listwy czasu. 4. Powiększ ten widok jeszcze bardziej (przybliż), naciskając dwukrotnie klawisz znaku równości (=). W ten sposób zwiększysz szerokość klipów i będziesz mógł przeprowadzić dokładniejszą edycję. Twój panel Timeline powinien wyglądać tak, jak na kolejnym rysunku. Uwaga: Wszystkie klipy na listwie czasu nadal mogą być zaznaczone po operacji Automate To Sequence. Kliknij na dowolnym pustym obszarze, aby odznaczyć tę grupę klipów. 5. Przenieś wskaźnik nad prawą stronę pierwszego klipu, aż zobaczysz skierowany w lewo nawias narzędzia Trim ( ) , przedstawiony na kolejnym rysunku. Uwaga: Podczas przesuwania wskaźnika możesz zauważyć, że zmienia się w narzędzie , wskaźnik klatki kluczowej). Dzieje się tak, gdy wskaźnik znajduje się Pen Keyframe ( nad cienką żółtą linią Opacity (krycie). Z efektem Opacity będziesz pracował w dalszych lekcjach, dotyczących tworzenia kompozycji. 6. Przeciągnij nawias w lewo o około jedną sekundę, tuż za moment, w którym aktor mówi: „Go”. Czas możesz sprawdzać, korzystając z wyskakującego okienka, wyświetlającego czas w panelu Timeline oraz czasu wyświetlanego w panelu Program Monitor. Puść przycisk myszki. Celem tego kroku jest usunięcie dodatkowego czasu po wypowiedzeniu przez aktora słowa „Go”. 118 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Uwaga: To przycięcie pozostawia lukę pomiędzy dwoma klipami na listwie czasu. Usuniesz tę lukę później. (cid:48)(cid:83)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:79)(cid:66)(cid:77)(cid:79)(cid:70)(cid:1)(cid:80)(cid:91)(cid:79)(cid:66)(cid:68)(cid:91)(cid:70)(cid:79)(cid:74)(cid:70)(cid:1)(cid:68)(cid:91)(cid:66)(cid:84)(cid:86)(cid:1)(cid:76)(cid:77)(cid:74)(cid:81)(cid:86) (cid:49)(cid:80)(cid:91)(cid:80)(cid:84)(cid:85)(cid:66)(cid:146)(cid:90)(cid:1)(cid:68)(cid:91)(cid:66)(cid:84)(cid:1)(cid:76)(cid:77)(cid:74)(cid:81)(cid:86) (cid:56)(cid:90)(cid:68)(cid:74)(cid:354)(cid:85)(cid:90)(cid:1)(cid:71)(cid:83)(cid:66)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:79)(cid:85) Wykonaj krok wstecz z panelem History Będziesz wykonywał wiele edycji, a w efekcie popełnisz też parę błędów. Wiesz, że możesz cofnąć się po jednym kroku, naciskając klawisze Ctrl+Z w Windows lub Command+Z w Mac OS lub wybierając Edit/Undo (edycja/cofnij). Możesz też skorzystać z panelu History, aby cofnąć się o kilka kroków jednocześnie — nawet aż do oryginalnej sekwencji, stworzonej przez polecenie Automate To Sequence. 7. W drugim klipie, start race.mov, trzeba przyciąć początek, aby usunąć czas odliczania. Nie chcemy oglądać odliczania dwa razy. Aby zlokalizować moment przycięcia w tym klipie, skorzystaj z panelu Program Monitor i wskaźnika bieżącego czasu. Przesuń wskaźnik CTI do momentu, w którym rowerzyści ruszają, czyli do czasu 00;00;08;20 na listwie (czas jest widoczny w lewej dolnej części panelu Program Monitor). 8. Pozostaw wskaźnik CTI w tym miejscu na listwie czasu. 9. Przeciągaj lewą krawędź klipu start race.mov w prawo, aż dojdzie do położenia wskaźnika czasu. Krawędź klipu powinna wpasować się w miejsce wskaźnika (zobacz ramkę opcji Snap). Puść przycisk myszki. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 119 Opcja Snap (wpasowanie) Adobe Premiere Pro posiada niezwykle użyteczną opcję o nazwie Snap. Jest to domyślne ustawienie i tylko w bardzo nielicznych sytuacjach zechcesz ją wyłączyć. Kiedy opcja Snap jest włączona, klip przeciągany w pobliże innego klipu wpasuje się w miejsce przy krawędzi drugiego klipu, tworząc gładką, nieprzerwaną edycję. Jeśli wyłączysz opcję Snap, będziesz musiał przeciągać nowy klip bardzo uważnie w pobliże kolejnego, aby nie stworzyć między nimi luki. Opcja Snap jest też użyteczna podczas tworzenia precyzyjnych edycji. Przycinanie klipu za pomocą narzędzia Selection (zaznaczenie) może dać nieco niezgrabny efekt, jak mogłeś zauważyć w kroku 6. tej minilekcji. Dzięki Snap z łatwością przytniesz klip do wskaźnika CTI. Znajdź klatkę, którą chcesz przyciąć, przeciągając wskaźnik CTI przez sekwencję aż do położenia tej klatki (użyj klawiszy lewej i prawej strzałki, aby przejść do konkretnej klatki). Użyj narzędzia Selection i przeciągnij krawędź klipu w kierunku linii wskaźnika czasu. Kiedy krawędź znajdzie się w pobliżu linii, wpasuje się w miejsce wskaźnika, a Twoja edycja konkretnej klatki będzie gotowa. Możesz korzystać z tej techniki w przeróżnych okolicznościach. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć opcję Snap, kliknij przycisk Snap w lewym górnym rogu panelu Timeline (wyróżniony poniżej). Usuwanie luk — Polecenie Ripple Delete Przycięcie dwóch klipów pozostawiło lukę w sekwencji. Usuniesz ją, używając polecenia Ripple Delete. 1. Kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując Control (Mac OS) lukę między pierwszym a drugim klipem, a następnie wybierz Ripple Delete (jedyną dostępną opcję). Polecenie Ripple Delete usuwa lukę, przesuwając w lewo cały materiał znajdujący się po jej prawej stronie. 120 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Zastosowanie narzędzia Ripple Delete Powstawania takich luk można całkowicie uniknąć, korzystając z narzędzia Ripple Edit (wyróżnione poniżej). Jest to jedno z jedenastu narzędzi w panelu Tools (narzędzia). Użyj narzędzia Ripple Edit, aby przyciąć klip w taki sam sposób, w jaki używałeś narzędzia Selection w trybie Trim. Dwie różnice są takie, że narzędzie Ripple Edit nie pozostawia w sekwencji luk, a w panelu Program Monitor wyraźniej przedstawiony jest efekt, który da edycja. Kiedy używasz narzędzia Ripple Edit do wydłużenia lub skrócenia klipu, Twoja akcja wypełnia całą sekwencję. To znaczy, że wszystkie klipy za edycją przesuwają się w lewo, aby wypełnić lukę lub przesuwają się w prawo, aby zrobić miejsce dla dłuższego klipu. 2. Kliknij narzędzie Ripple Edit (lub naciśnij B na klawiaturze). 3. Przenieś narzędzie nad prawą krawędź klipu bike cable shot1.mov, aż wskaźnik zmieni się w duży, skierowany w lewo nawias kwadratowy ( Uwaga: Wskaźnik narzędzia Ripple Edit jest większy niż wskaźnik narzędzia Selection w trybie Trim. ) . 4. Przesuń go w lewo o jedną sekundę i 8 klatek (o czas 00;00;01;10 od prawej krawędzi klipu, widoczny w lewej dolnej części panelu Program Monitor podczas przeciągania narzędzia Ripple Edit). W ten sposób przytniesz wideo tuż za momentem, kiedy obaj rowerzyści wyjeżdżają poza kadr. Obserwuj położenie edycji w prawej części podglądu Program Monitor. Twoim celem jest przesunięcie klipu do momentu, kiedy głowa rowerzysty znajdzie się tuż za dolną krawędzią kadru. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 121 5. Puść przycisk myszki, aby zakończyć edycję. Pozostała część klipu przesuwa się w lewo, aby wypełnić lukę, a klipy po jego prawej stronie przesuwają się razem z nim. Odtwórz ten fragment sekwencji, aby sprawdzić, czy edycja jest płynna. 6. Odetnij około połowę długości ostatniego klipu (bike walk away.mov), ponieważ jest zbyt długi. Użyj narzędzia Selection (włącz je, klikając w panelu Tools lub naciskając klawisz V). Przenieś narzędzie Selection nad prawą krawędź klipu i przeciągnij ją w lewo, usuwając około połowę długości klipu. 7. Obejrzyj swoją sekwencję. Powinna być dość płynna. 8. Aby udoskonalić swój klip z ostrymi przejściami, musisz dodać ścieżkę dźwiękową. Przeciągnij plik music.wav z folderu projektu do ścieżki Audio 2 tej samej sekwencji, która zawiera Twoje klipy. Umieść ją przy lewej krawędzi sekwencji. 9. Przenieś wskaźnik nad prawą krawędź pliku music.wav; narzędzie Selection zmieni się w Trim. Przeciągnij wskaźnik w lewo, aby długość pliku dźwiękowego odpowiadała długości wideo. 10. Odtwórz teraz sekwencję, naciskając spację, Enter lub Return, aby zobaczyć, jak muzyczna ścieżka dźwiękowa może zmienić wideo. Jeśli chcesz porównać swój projekt z ukończoną wersją z podręcznika, otwórz i włącz plik Lesson 5-3.prproj. Uwaga: Nie martw się, że ścieżka dźwiękowa nagle się kończy. W późniejszej lekcji poznasz sposoby na stopniowe wyciszanie dźwięku. 122 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Przesuwanie klipów do, z i wewnątrz panelu Timeline Jedną z zalet Adobe Premiere Pro jest łatwość dodawania klipów w dowolnym miejscu projektu, przesuwania ich i usuwania. Są dwa sposoby umieszczania klipu na listwie czasu (niezależnie od tego, czy przeciągasz je z panelu Project czy innej lokalizacji panelu Timeline): • co wcześniej znajdowało się w sekwencji. Overlay (nakładka) — Nowo umieszczony klip i jego ścieżka dźwiękowa zastępują to, (cid:47)(cid:66)(cid:76)(cid:146)(cid:66)(cid:69)(cid:76)(cid:66) (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:34) (cid:38) (cid:34) (cid:38) (cid:35) (cid:39) (cid:35) (cid:39) (cid:36) (cid:40) (cid:36) (cid:40) (cid:49)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:69)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:35) (cid:39) (cid:49)(cid:80)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:37) (cid:41) (cid:37) (cid:41) Insert (wstawka) — Pierwsza klatka nowo umieszczonego klipu przecina bieżący klip • i, nie zakrywając żadnych elementów, przesuwa w prawo odcięty segment oraz wszystkie klipy za nim. Ten proces wymaga użycia klawisza modyfikującego — w tym przypadku klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). (cid:56)(cid:84)(cid:85)(cid:66)(cid:88)(cid:76)(cid:66) (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:34) (cid:38) (cid:34) (cid:38) (cid:35) (cid:39) (cid:36) (cid:40) (cid:37) (cid:41) (cid:35) (cid:39) (cid:49)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:69)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:35) (cid:39) (cid:49)(cid:80)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:36) (cid:40) (cid:37) (cid:41) ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 123 Są też dwa sposoby przenoszenia klipu do innej lokalizacji w panelu Timeline: Lift (podniesienie) — Pozostawia lukę w miejscu, gdzie znajdował się klip. • (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:34) (cid:38) (cid:34) (cid:38) (cid:49)(cid:80)(cid:69)(cid:79)(cid:74)(cid:70)(cid:84)(cid:74)(cid:70)(cid:79)(cid:74)(cid:70)(cid:1)(cid:74)(cid:1)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:84)(cid:86)(cid:79)(cid:74)(cid:354)(cid:68)(cid:74)(cid:70) (cid:35) (cid:39) (cid:49)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:69)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:36) (cid:40) (cid:36) (cid:40) (cid:49)(cid:80)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:37) (cid:41) (cid:37) (cid:41) (cid:35) (cid:39) Extract (wyciągnięcie) — Działa tak jak polecenie Ripple Edit w tym sensie, że inne klipy • zostają przesunięte, aby wypełnić lukę. To przesunięcie także wymaga klawisza modyfikującego — przytrzymanie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) przed kliknięciem przenoszonego klipu. (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:55)(cid:18) (cid:34)(cid:18) (cid:34) (cid:38) (cid:34) (cid:38) (cid:56)(cid:90)(cid:68)(cid:74)(cid:341)(cid:72)(cid:79)(cid:74)(cid:354)(cid:68)(cid:74)(cid:70)(cid:1)(cid:74)(cid:1)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:84)(cid:86)(cid:79)(cid:74)(cid:354)(cid:68)(cid:74)(cid:70) (cid:36) (cid:40) (cid:37) (cid:41) (cid:35) (cid:39) (cid:36) (cid:40) (cid:49)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:69)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:49)(cid:80)(cid:85)(cid:70)(cid:78) (cid:37) (cid:41) (cid:35) (cid:39) Dodawanie i przesuwanie klipów w panelu Timeline Zaczniesz od utworzenia nowej sekwencji zawierającej trzy klipy. 1. Kontynuuj pracę z projektem Lesson 5-2.prproj lub otwórz projekt Lesson 5-3.prproj. 2. Wybierz File/New/Sequence (plik/nowy/sekwencja). Uwaga: Okno dialogowe New Sequence (nowa sekwencja) wyświetla domyślne wartości liczby i rodzaju ścieżek z kategorii Default Sequence ustawień projektu. Możesz zmienić te domyślne wartości, wybierając Project/Project Settings/Default Sequence. 124 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami 3. Nazwij sekwencję Bike Race Seq i kliknij OK. 4. Wybierz trzy klipy wideo z panelu projektu — bike around curve.mov, bike cable shot1.mov oraz bike cable shot2.mov — i przeciągnij je do ścieżki Video 1 na utworzonej sekwencji bike race w panelu Timeline. 5. Naciśnij klawisz lewego ukośnika (), aby rozciągnąć widok. Przykład edycji Overlay 6. Przeciągnij klip bike cable shot3.mov z panelu Project do panelu Timeline tak, aby jego pierwsza klatka znajdowała się mniej więcej w połowie drugiego klipu. Uwaga: Podgląd Program Monitor pokazuje dwa obrazy. Widok po lewej to nowy punkt końcowy pierwszego klipu, który znajdzie się przed klipem drugim. Po prawej stronie widać nowy punkt wejścia następnego klipu, który znajdzie się za nowo umieszczonym klipem. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 125 7. Upuść klip bike cable shot3.mov na sekwencji. To jest edycja przez nakładkę. Przykrywa obraz i dźwięk, który znajdował się wcześniej w tym miejscu. Nie zmienia długości sekwencji. Przykład edycji Insert 8. Naciśnij Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnią edycję. 9. Przeciągnij klip bike cable shot3.mov w to samo miejsce, ale tym razem naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), zanim puścisz przycisk myszki. Zauważ, że klip bike cable shot3.mov przecina pierwszy klip na dwie części, przesuwając drugą połowę drugiego klipu i wszystkie kolejne klipy w prawo i wstawiając klip bike cable shot3.mov na listwie czasu. To jest edycja przez wstawkę. Twoja sekwencja jest teraz dłuższa. Uwaga: Kiedy klip bike cable shot3.mov znajduje się nad pierwszym klipem sekwencji, naciskaj i puszczaj klawisz Ctrl lub Command i zwróć uwagę, że widok panelu Program Monitor zmienia się. Dla edycji przez wstawkę pokazywany jest tylko jeden obraz — miejsce, w którym przetniesz pierwszy klip, a dla nakładki dwa obrazy — nowy punkt wyjścia pierwszego klipu i nowy punkt wejścia klipu drugiego. Przykład edycji Lift z przesunięciem 10. Naciśnij Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnią edycję. 11. Przeciągnij klip bike cable shot3.mov z panelu Project na koniec trzeciego klipu, aby stworzyć sekwencję z czterema klipami. Naciśnij klawisz lewego ukośnika (), aby zobaczyć wszystkie klipy. Następnie naciśnij klawisz minusa (-), aby zmniejszyć widok klipów i utworzyć miejsce do ich przesuwania. 12. Przeciągnij drugi klip na koniec sekwencji czterech klipów na listwie czasu. To jest edycja przez podniesienie i przesunięcie. W miejscu, gdzie znajdował się drugi klip, pozostaje luka, a czas sekwencji jest teraz dłuższy niż przed edycją. 126 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Uwaga: Klawisz modyfi kujący nie jest potrzebny podczas umieszczania klipu na końcu sekwencji, ponieważ za nim nie ma już żadnych elementów. Przykład edycji Extract z przesunięciem 13. Naciśnij Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnią edycję. 14. Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij drugi klip na koniec sekwencji. To jest edycja przez wyciągnięcie i przesunięcie. Ponieważ przytrzymałeś Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas usuwania klipu z jego oryginalnego położenia, stworzyłeś ekwiwalent opcji Ripple Delete. Długość sekwencji nie zmienia się. Przykład edycji Extract z nałożeniem 15. Naciśnij Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnią edycję. 16. Naciśnij klawisz S, aby wyłączyć opcję Snap (lub kliknij przycisk Snap w lewym górnym rogu panelu Timeline). 17. Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij pierwszy klip na środek trzeciego klipu, puść klawisz Ctrl lub Command, a potem upuść klip. To jest edycja przez wyciągnięcie i nałożenie. Klipy przesuwają się, aby wypełnić lukę pozostawioną przez usunięty klip (klawisz modyfikujący zmienił edycję Lift w edycję Extract). Czas sekwencji jest krótszy. Uwaga: Gdybyś nie użył klawisza modyfi kującego podczas usuwania klipu z jego oryginalnego położenia, w tym miejscu pozostałaby luka — byłaby to edycja przez podniesienie i nakładkę. ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 127 Przykład edycji Extract ze wstawieniem 18. Naciśnij Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnią edycję. 19. Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij pierwszy klip na środek trzeciego klipu. Wciąż przytrzymując klawisz Ctrl lub Command, upuść klip. To jest edycja przez wyciągnięcie i wstawienie. Klipy przesuwają się, aby wypełnić lukę pozostawioną przez pierwszy klip, a klipy za punktem wstawienia przesuwają się w prawo. Długość sekwencji pozostaje niezmieniona. Pomoc klawiszy modyfi kujących Kiedy przeciągasz klip z panelu Project do sekwencji lub z jednego miejsca na ścieżce sekwencji w inne, Adobe Premiere Pro wyświetla informację tekstową u dołu interfejsu użytkownika, przypominając Ci dostępne opcje klawiszy modyfi kujących. Praca z narzędziami edycji panelu Source Monitor Na początku tej lekcji zebraliśmy klipy na listwie czasu, tworząc scenopis, a następnie automatyzując go na panel Timeline. Ćwiczyliśmy też przeciąganie klipów z folderu bezpośrednio do panelu Timeline. Obie te metody (lub przebiegi pracy) są poprawne. Teraz przyjrzymy się jednej z najbardziej popularnych metod gromadzenia klipów w panelu Timeline. Na początku może wydawać się ona niewygodna, ale jeśli poćwiczysz, odkryjesz, że jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób edycji. Przydatne będzie przycięcie klipów przed przeniesieniem ich z panelu Project do Timeline. Zrób to, klikając dwukrotnie klip w folderze, aby otworzyć go w panelu Source Monitor. 1. Kontynuuj pracę z projektem Lesson 5-3.prproj lub otwórz projekt Lesson 5-4.prproj. 2. Przeciągnij zaznaczenie wokół wszystkich czterech klipów sekwencji Lesson 5-3 w panelu Timeline, a następnie naciśnij Delete. 128 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Zaznaczanie wielu klipów Innym sposobem zaznaczenia więcej niż jednego klipu w panelu Timeline jest klikanie klipów pojedynczo i jednoczesne przytrzymywanie klawisza Shift . 3. Kliknij dwukrotnie klip start race countdown.mov, aby otworzyć go w panelu Source Monitor. Uwaga: Możesz też przeciągnąć ten klip z panelu Project i upuścić go w oknie Source Monitor. 4. Przesuń wskaźnik CTI w panelu Source Monitor do punktu 00;20, tuż przed momentem, kiedy aktor rozpoczyna odliczanie. To tutaj klip ma się zaczynać. Usuniesz klatki, w których aktor po prostu patrzy przed siebie. (cid:52)(cid:70)(cid:85)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:1)(cid:49)(cid:80)(cid:74)(cid:79)(cid:85) (cid:9)(cid:86)(cid:84)(cid:85)(cid:66)(cid:88)(cid:1)(cid:81)(cid:86)(cid:79)(cid:76)(cid:85)(cid:1)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:66)(cid:10) (cid:52)(cid:70)(cid:85)(cid:1)(cid:48)(cid:86)(cid:85)(cid:1)(cid:49)(cid:80)(cid:74)(cid:79)(cid:85) (cid:9)(cid:86)(cid:84)(cid:85)(cid:66)(cid:88)(cid:1)(cid:81)(cid:86)(cid:79)(cid:76)(cid:85)(cid:1)(cid:88)(cid:90)(cid:75)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:66)(cid:10) (cid:40)(cid:80)(cid:1)(cid:85)(cid:80)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:1)(cid:49)(cid:80)(cid:74)(cid:79)(cid:85) (cid:9)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:75)(cid:69)(cid:401)(cid:1)(cid:69)(cid:80)(cid:1)(cid:81)(cid:86)(cid:79)(cid:76)(cid:85)(cid:86)(cid:1)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:66)(cid:10) (cid:49)(cid:77)(cid:66)(cid:90)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:1)(cid:85)(cid:80)(cid:1)(cid:48)(cid:86)(cid:85) (cid:9)(cid:80)(cid:69)(cid:85)(cid:88)(cid:216)(cid:83)(cid:91)(cid:1)(cid:80)(cid:69)(cid:1)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:66)(cid:1)(cid:69)(cid:80)(cid:1)(cid:88)(cid:90)(cid:75)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:66)(cid:10) (cid:48)(cid:87)(cid:70)(cid:83)(cid:77)(cid:66)(cid:90) (cid:9)(cid:79)(cid:66)(cid:76)(cid:146)(cid:66)(cid:69)(cid:76)(cid:66)(cid:10) (cid:40)(cid:80)(cid:1)(cid:85)(cid:80)(cid:1)(cid:48)(cid:86)(cid:85)(cid:1)(cid:49)(cid:80)(cid:74)(cid:79)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:75)(cid:69)(cid:401)(cid:1)(cid:69)(cid:80)(cid:1)(cid:81)(cid:86)(cid:79)(cid:76)(cid:85)(cid:86)(cid:1)(cid:88)(cid:90)(cid:75)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:66)(cid:10) (cid:42)(cid:79)(cid:84)(cid:70)(cid:83)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:88)(cid:84)(cid:85)(cid:66)(cid:88)(cid:76)(cid:66)(cid:10) (cid:53)(cid:80)(cid:72)(cid:72)(cid:77)(cid:70)(cid:1)(cid:53)(cid:66)(cid:76)(cid:70) (cid:34)(cid:86)(cid:69)(cid:74)(cid:80)(cid:1)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:1)(cid:55)(cid:74)(cid:69)(cid:70)(cid:80) (cid:9)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:146)(cid:341)(cid:68)(cid:91)(cid:79)(cid:74)(cid:76)(cid:1)(cid:86)(cid:402)(cid:90)(cid:68)(cid:74)(cid:66) (cid:69)(cid:401)(cid:88)(cid:74)(cid:354)(cid:76)(cid:86)(cid:1)(cid:74)(cid:1)(cid:88)(cid:74)(cid:69)(cid:70)(cid:80)(cid:10) 5. Kliknij przycisk Set In Point (ustaw punkt wejścia). Uwaga: Przycisk Set In Point jest taki sam, jak przycisk w panelu Capture. Korzysta także z tego samego skrótu klawiszowego: I. 6. Musisz też odciąć nadmiar materiału z końca tego klipu. Przesuń wskaźnik CTI panelu Source Monitor tuż za moment, kiedy aktor mówi „Go”, czyli do czasu 04;00. 7. Kliknij przycisk Set Out Point (ustaw punkt wyjścia). 8. Przejdź do tyłu i do przodu, między punktami wejścia i wyjścia, klikając przyciski Go To In Point (przejdź do punktu wejścia; lub naciskając Q) i Go To Out Point (przejdź do punktu wyjścia; lub naciskając V). Odtwórz cały segment, klikając przycisk Play In To Out (odtwórz od wejścia do wyjścia). Zwróć uwagę, że fragment klipu, który chcemy zachować jest zaznaczony na niebiesko pod podglądem panelu Source Monitor. 9. Przesuń wskaźnik czasu panelu Timeline na początek sekwencji. 10. Sprawdź, czy nagłówki ścieżek Video 1 i Audio 1 (podświetlone na następnym rysunku) są zaznaczone. Jeśli nie, kliknij na jednej lub obu, żeby je podświetlić (ich rogi stają się zaokrąglone). ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 129 (cid:56)(cid:90)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:91)(cid:90)(cid:84)(cid:85)(cid:90)(cid:88)(cid:66)(cid:79)(cid:70) (cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:70)(cid:402)(cid:76)(cid:74) 11. Kliknij przycisk Insert panelu Source Monitor, aby umieścić ten klip na linii wskaźnika czasu w pustej sekwencji Bike Race Seq. Uwaga: Klikając Insert lub Overlay, umieścisz klip w miejscu wskaźnika czasu panelu Timeline. 12. Zwróć uwagę, że klip zostaje umieszczony na listwie czasu z przyciętym początkiem i końcem, ponieważ ustawiłeś punkty wejścia i wyjścia dla tego klipu w panelu Source Monitor. Uwaga: Zauważ, że wskaźnik czasu sekwencji został automatycznie przesunięty na koniec klipu na listwie czasu. Dzięki temu, kiedy prześlesz kolejny klip z panelu Source Monitor, zostanie on umieszczony tuż za pierwszym klipem. 13. Kliknij dwukrotnie klip start race.mov w panelu Project, aby otworzyć go w panelu Source Monitor. 14. Kliknij zakładkę Source Monitor, aby wyświetlić listę aktualnie otwartych klipów. Wszystkie klipy oglądane w panelu Source Monitor są wyświetlone na liście. Masz tutaj do nich dostęp i możesz usunąć wszystkie jednocześnie lub pojedynczo, wybierając Close All (zamknij wszystkie) lub Close (zamknij). 15. Odtwórz klip start race.mov w panelu Source Monitor i poszukaj punktów edycji. Początek tego klipu to odliczanie pokazane w klipie poprzednim, ale sfilmowane z innego kąta. Usuńmy początek tego klipu, gdyż jest zbędny. Ustaw punkt wejścia w momencie, kiedy rowerzyści ruszają w dół wzgórza, czyli około czasu 03;02. 16. Zauważ, że wskaźnik czasu panelu Timeline znajduje się na końcu pierwszego klipu (jest tam przenoszony automatycznie po każdej edycji Insert lub Overlay). Kliknij przycisk Insert w panelu Source Monitor, aby wysłać ten klip do panelu Timeline. Skrót klawiszowy dla takiego wstawienia to klawisz przecinka (,). Odtwórz klipy w panelu Timeline, aby zobaczyć efekt edycji. 130 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami 17. Użyj panelu Source Monitor, aby ustawić punkty wejścia i wyjścia dla reszty klipów, których użyłeś do stworzenia filmu w części tej lekcji dotyczącej scenopisu. Uwaga: Z panelu Source Monitor możesz wysłać tylko wideo lub tylko dźwięk do panelu Timeline. Możesz kontrolować tę opcję, używając ikony Toggle Take Audio And Video w prawym dolnym rogu panelu Source Monitor. Im częściej będziesz stosował tę metodę, tym bardziej będzie dla Ciebie naturalna. Poćwicz użycie skrótów klawiszowych do ustawiania punktów wejścia i wyjścia oraz wysyłanie do panelu Timeline (wstawianie i nakładanie), a będziesz coraz szybszy w edycji. To metoda preferowana przez wielu profesjonalnych fi lmowców. Dostosowanie klipów w panelu Trim Panel Trim to bardzo użyteczne narzędzie. Jego zalety to: duże monitory podglądu, precyzyjna kontrola i czytelne wyświetlanie kodu czasowego. Zachowanie edycji przewijającej i edycji wypełniającej Edycja Ripple Edit stosowana jest tylko do jednego klipu. Zmienia ona długość Twojego projektu, ponieważ reszta projektu przesuwa się, aby dostosować się do zmian. Edycja Rolling Edit nie zmienia długości Twojego projektu. Przeprowadzana jest między dwoma klipami, skracając jeden, a wydłużając drugi. 1. Kontynuuj pracę z projektem Lesson 5-4.prproj. 2. Rozciągnij zaznaczenie na klipach sekwencji bike race, a następnie naciśnij Delete. 3. Przeciągnij klipy bike cable shot1.mov i bike cable shot3.mov do sekwencji Bike Race Seq, do ścieżki Video 1 panelu Timeline. Z tymi klipami pracowałeś już wcześniej w tej lekcji. 4. Umieść wskaźnik czasu w punkcie edycji między dwoma klipami. 5. Kliknij przycisk Trim ( Program Monitor. Zostaje otwarty panel Trim. — skrót klawiszowy: T) w prawym dolnym rogu panelu ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 131 6. Przenoś wskaźnik nad lewy ekran podglądu, aż zmieni się we wskaźnik Ripple Edit skierowany w lewo ( 7. Przytnij prawą krawędź klipu (punkt wyjścia), przeciągając ją w lewo mniej więcej do pierwszej sekundy (obserwuj oznaczenie czasu Out Shift [zmiana wyjścia] pośrodku, pod lewym ekranem). ) . 132 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami 8. Użyj tej samej metody, aby przyciąć punkt wejścia prawego klipu mniej więcej do jednej sekundy (skorzystaj z oznaczenia czasu In Shift [zmiana wejścia] pośrodku, pod prawym ekranem). 9. Klikaj narzędzia precyzyjnego przycinania — liczby -1 i +1 (zaznaczone na następnym rysunku) — aby przyciąć lub wydłużyć klipy o jedną klatkę, aż osiągniesz punkt edycji dokładnie taki, jaki chcesz. Poszukaj w lewym klipie punktu, w którym kask rowerzysty właśnie opuszcza kadr, w momencie 00;00;05;06. (cid:49)(cid:77)(cid:66)(cid:90)(cid:1)(cid:38)(cid:69)(cid:74)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:80)(cid:69)(cid:85)(cid:88)(cid:216)(cid:83)(cid:91)(cid:1)(cid:70)(cid:69)(cid:90)(cid:68)(cid:75)(cid:354)(cid:10) (cid:45)(cid:80)(cid:80)(cid:81)(cid:1)(cid:38)(cid:69)(cid:74)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:91)(cid:66)(cid:81)(cid:354)(cid:85)(cid:77)(cid:66)(cid:75)(cid:1)(cid:70)(cid:69)(cid:90)(cid:68)(cid:75)(cid:354)(cid:10) (cid:53)(cid:83)(cid:74)(cid:78)(cid:1)(cid:35)(cid:66)(cid:68)(cid:76)(cid:88)(cid:66)(cid:83)(cid:69) (cid:53)(cid:83)(cid:74)(cid:78)(cid:1)(cid:39)(cid:80)(cid:83)(cid:88)(cid:66)(cid:83)(cid:69)(cid:1)(cid:9)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:90)(cid:85)(cid:79)(cid:74)(cid:75)(cid:1)(cid:69)(cid:80)(cid:1)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:80)(cid:69)(cid:86)(cid:10) Narzędzia edycji panelu Trim Uwaga: Kliknij na lewym lub prawym ekranie podglądu, aby stał się aktywny (aby można było zastosować do nich precyzyjne narzędzia przycinania). Aktywny ekran podglądu poznasz po cienkiej, niebieskiej linii poniżej niego. 10. Kliknij przycisk Play Edit w panelu Trim, aby obejrzeć swoją pracę. 11. Przenieś wskaźnik między dwa ekrany podglądu. Zmienia się w narzędzie Rolling Edit (podświetlone na następnym rysunku). ADOBE PREMIERE PRO CS3 Ofi cjalny podręcznik 133 12. Przeciągnij narzędzie Rolling Edit w lewo i w prawo, aby odpowiednio zmienić punkty wejścia i wyjścia lewego i prawego klipu. Zauważ, jak oba klipy przesuwają się i są ze sobą zsynchronizowane. 13. Zamknij panel Trim, klikając przycisk Close w jego rogu. Użycie innych narzędzi edycji W Adobe Premiere Pro panel Tools stracił na znaczeniu. Poprzednie wersje mieściły 18 narzędzi w przestrzeni jeszcze mniejszej niż obecny panel Tools. Teraz jest tylko 11 narzędzi, działających zależnie od kontekstu. Szczególnie narzędzie Selection zmienia się w inne narzędzia, zależnie od jego położenia w panelu Timeline i innych miejscach. (cid:52)(cid:70)(cid:77)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:79)(cid:1)(cid:9)(cid:91)(cid:66)(cid:91)(cid:79)(cid:66)(cid:68)(cid:91)(cid:70)(cid:79)(cid:74)(cid:70)(cid:10) (cid:53)(cid:83)(cid:66)(cid:68)(cid:76)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:77)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:88)(cid:90)(cid:67)(cid:216)(cid:83)(cid:1)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:70)(cid:402)(cid:76)(cid:74)(cid:10) (cid:51)(cid:74)(cid:81)(cid:81)(cid:77)(cid:70)(cid:1)(cid:38)(cid:69)(cid:74)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:70)(cid:69)(cid:90)(cid:68)(cid:75)(cid:66)(cid:1)(cid:88)(cid:90)(cid:81)(cid:70)(cid:146)(cid:79)(cid:74)(cid:66)(cid:75)(cid:341)(cid:68)(cid:66)(cid:10) (cid:51)(cid:80)(cid:77)(cid:77)(cid:74)(cid:79)(cid:72)(cid:1)(cid:38)(cid:69)(cid:74)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:70)(cid:69)(cid:90)(cid:68)(cid:75)(cid:66)(cid:1)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:88)(cid:74)(cid:75)(cid:66)(cid:75)(cid:341)(cid:68)(cid:66)(cid:10) (cid:51)(cid:66)(cid:85)(cid:70)(cid:1)(cid:52)(cid:85)(cid:83)(cid:70)(cid:85)(cid:68)(cid:73)(cid:1)(cid:9)(cid:83)(cid:80)(cid:91)(cid:68)(cid:74)(cid:341)(cid:72)(cid:79)(cid:74)(cid:354)(cid:68)(cid:74)(cid:70)(cid:1)(cid:81)(cid:83)(cid:354)(cid:69)(cid:76)(cid:80)(cid:382)(cid:68)(cid:74)(cid:341)(cid:10) (cid:51)(cid:66)(cid:91)(cid:80)(cid:83)(cid:1)(cid:9)(cid:80)(cid:84)(cid:85)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:10) (cid:52)(cid:77)(cid:74)(cid:81)(cid:1)(cid:9)(cid:88)(cid:84)(cid:86)(cid:79)(cid:74)(cid:354)(cid:68)(cid:74)(cid:70)(cid:10) (cid:52)(cid:77)(cid:74)(cid:69)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:81)(cid:83)(cid:91)(cid:70)(cid:84)(cid:86)(cid:79)(cid:74)(cid:354)(cid:68)(cid:74)(cid:70)(cid:10) (cid:49)(cid:70)(cid:79)(cid:1)(cid:9)(cid:81)(cid:74)(cid:216)(cid:83)(cid:80)(cid:10) (cid:41)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:1)(cid:9)(cid:83)(cid:341)(cid:68)(cid:91)(cid:76)(cid:66)(cid:10) (cid:59)(cid:80)(cid:80)(cid:78)(cid:1)(cid:9)(cid:77)(cid:86)(cid:81)(cid:76)(cid:66)(cid:10) Narzędzia edycji panelu Tools Selection (V) — Wielozadaniowa, wszechobecna pomoc. Używasz go często do przeciągania, Oto krótki przegląd narzędzi (litery skrótów klawiszowych pokazane są w nawiasach): • upuszczania, zaznaczania i przycinania klipów. • zaznaczenie wszystkich klipów na prawo od miejsca, w którym umieścisz je na ścieżce wideo lub audio. Możesz kliknąć, przytrzymując Shift, aby zaznaczyć inne ścieżki. Kiedy już je zaznaczysz, możesz je przesuwać, usuwać, wycinać/wklejać i kopiować/wklejać. • przycina klip i przesuwa następne klipy na ścieżce o czas, który przyciąłeś. — Pracowałeś już z tym narzędziem wiele razy. Edycja wypełniająca Track Select (A) — Nie mylić z narzędziem Selection. Narzędzie Track Select umożliwia Ripple Edit (B) Slip (Y) — Przeciągając za pomocą narzędzia Slip, możesz zmienić początkowe i końcowe Slide (U) 134 LEKCJA 5 Tworzenie wideo z ostrymi przejściami Rolling Edit (N) Rate Stretch (X) — Możesz rozciągnąć lub zmniejszyć klip, nadając mu zwolnione tempo Razor (C) — Narzędzie Razor przecina klip lub klipy na pół. Może być przydatne, • — Edycja przewijająca przycina sąsiadujące punkty wejścia i wyjścia jednocześnie o tę samą liczbę klatek. Dzięki temu punkt edycji zostaje skutecznie przesunięty między klipami, zachowując położenie w czasie innych klipów oraz całkowity czas trwania sekwencji. Właśnie to robiłeś w panelu Trim. • lub przyspieszając ruch. • jeśli chcesz zastosować różne efekty, których nie można użyć w jednym klipie, na przykład różne ustawienia prędkości. • klatki klipu, nie zmieniając jego czasu trwania czy jego oddziaływania na sąsiadujące klipy. • — Edycja Slide przesuwa klip wzdłuż listwy czasu i przycina sąsiadujące klipy, aby zrównoważyć wprowadzone zmiany. Kiedy przeciągasz klip w lewo lub w prawo za pomocą narzędzia Slide, punkt wyjścia poprzedniego klipu i punkt wejścia klipu kolejnego, zostają przycięte o liczbę klatek, o jaką przesuwasz klip. Punkty wejścia i wyjścia klipu (a w efekcie także jego czas trwania) pozostają niezmienione. Narzędzie Slide będzie omówione w dalszej części książki, razem z narzędziem Slip. • dostosowywać klatki kluczowe w sekwencji oraz tworzyć i dostosowywać zagięcia w narzędziu Titler, panelu Effect Controls i oknie Program Monitor. Klatek kluczowych użyjesz, aby zmienić poziom głośności i balans dźwięku, zmodyfikować krycie klipu oraz zmieniać w czasie efekty audio i wideo. Hand (H) • i przesuwając z resztą klipów sekwencji w jedną stronę. Opcja ta działa w ten sam sposób, co przewijanie za pomocą paska znajdującego się u dołu panelu Timeline. • rogu panelu Timeline i w pasku obszaru podglądu u góry sekwencji, powyżej linijki czasu. Domyślna opcja to Zoom In ( aby zmienić ją na Zoom Out ( rozciągnij narzędzie Zoom wokół nich. ) . Przytrzymaj Alt (Windows) lub Option (Mac OS), ) . Jeśli chcesz powiększyć widok zestawu klipów w sekwencji, Pen (P) — Użyj tego narzędzia, aby dodawać, zaznaczać, przenosić, usuwać lub Zoom (Z) — To narzędzie działa tak, jak przyciski Zoom In i Zoom Out w lewym dolnym — Użyj narzędzia Hand, aby przewinąć całą sekwencję, chwytając je Podsumowanie Pytania kontrolne 1. W jaki sposób scenopis może Ci pomóc stworzyć projekt? 2. 3. Chcesz przeciągnąć klip z panelu Project i umieścić go między dwoma klipami w sekwencji, nie zakrywając ich. Jak to zrobisz? 4. W jaki sposób przenosisz klip z jednego miejsca w sekwencji w inne, nie zakrywając innych klipów, a jednocześnie wypełniając lukę pozostawioną przez usunięty klip? 5. W jaki sposób stworzysz edycję z nakładką, z samym obrazem w panelu Source Monitor? 6. Co możesz osiągnąć, używając narzędzia Rolling Edit panelu Trim? Jaka jest różnica między edycją Trim a edycją Ripple? Odpowiedzi na pytania 1. Scenopis może dać Ci ogólny zarys treści Twojego projektu, ujawnić luki, pomóc w pozbyciu się słabszych ujęć i uniknięciu zbędnych elementów. 2. Edycja Trim pozostawia luki w miejscu przyciętego wideo (lub, jeśli wydłużasz klip przy użyciu narzędzia Trim, zakrywają część kolejnego klipu). Edycja Ripple automatycznie wypełnia luki, przesuwając w lewo klipy znajdujące się za edytowanym punktem (wypełniając przestrzeń pozostawioną przez edycję) lub w prawo (aby zrobić miejsce wydłużonemu klipowi). 3. Użyj edycji Insert. Zanim upuścisz klip między dwa klipy sekwencji, naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby przełączyć edycję przez nałożenie na edycję przez wstawienie. 4. Przytrzymaj Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas wyciągania klipu i ponownie przytrzymaj Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), kiedy będziesz umieszczał klip w jego nowym położeniu. 5. Zmień przycisk Toggle Take Audio And Video w ikonę przedstawiającą tylko kawałek taśmy filmowej, umieść wskaźnik czasu panelu Timeline w miejscu, w którym chcesz wprowadzić edycję, zaznacz ścieżki audio oraz wideo i kliknij przycisk Overlay w panelu Source Monitor. 6. Kiedy znajdziesz edycję pasującą do dwóch klipów, możesz ją udoskonalić, używając narzędzia Rolling Edit. Pomoże Ci ono znaleźć odpowiednie miejsce do stworzenia płynnej edycji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: