Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 007010 18461849 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia - książka
Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-455-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Montaż filmów wideo przestał już być domeną wielkich studiów produkcyjnych. Teraz każdy, kto dysponuje odpowiednio wydajnym komputerem, może samodzielnie montować nakręcone przez siebie filmy. Przeniesienie materiału z kamery do komputera również przestało być żmudnym i skomplikowanym procesem. Na rynku dostępnych jest wiele programów umożliwiających montaż cyfrowych filmów wideo. Jednym z nich jest Adobe Premiere Pro -- program o ogromnych możliwościach, wykorzystywany w wielu profesjonalnych studiach. Coraz częściej sięgają po niego również hobbyści.

Książka 'Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia' przedstawia podstawowe zagadnienia związane z montażem cyfrowych filmów wideo za pomocą tej aplikacji. Opisuje kolejne etapy procesu edycyjnego i sposoby ich realizacji za pomocą narzędzi dostępnych w Adobe Premiere Pro.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Adobe Premiere Pro. Æwiczenia Autor: Maciek Gdula ISBN: 83-7361-455-9 Format: B5, stron: 172 Monta¿ filmów wideo przesta³ ju¿ byæ domen¹ wielkich studiów produkcyjnych. Teraz ka¿dy, kto dysponuje odpowiednio wydajnym komputerem, mo¿e samodzielnie montowaæ nakrêcone przez siebie filmy. Przeniesienie materia³u z kamery do komputera równie¿ przesta³o byæ ¿mudnym i skomplikowanym procesem. Na rynku dostêpnych jest wiele programów umo¿liwiaj¹cych monta¿ cyfrowych filmów wideo. Jednym z nich jest Adobe Premiere Pro — program o ogromnych mo¿liwoġciach, wykorzystywany w wielu profesjonalnych studiach. Coraz czêġciej siêgaj¹ po niego równie¿ hobbyġci. Ksi¹¿ka „Adobe Premiere Pro. Æwiczenia” przedstawia podstawowe zagadnienia zwi¹zane z monta¿em cyfrowych filmów wideo za pomoc¹ tej aplikacji. Opisuje kolejne etapy procesu edycyjnego i sposoby ich realizacji za pomoc¹ narzêdzi dostêpnych w Adobe Premiere Pro. • Konfiguracja projektu • Import materia³ów ĥród³owych • Przygotowanie wstêpnego monta¿u • Przejġcia i efekty • Udĥwiêkowienie filmu • Eksport zmontowanego materia³u Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Trochę niezbędnej teorii......................................................z................................................................. 7 Cyfrowe wideo...................................................d...................................................d........ 7 Parametry klipów...................................................d...................................................d.... 8 Rozmiar klatki...................................................d...................................................d... 8 Szybkość odtwarzania...................................................d.......................................... 9 Parametry dźwięku...................................................d............................................... 9 Półobrazy ...................................................d...................................................d........ 10 Model kolorów RGB ...................................................d............................................... 10 Kompresja...................................................d...................................................d............. 10 Typy plików cyfrowego wideo...................................................d................................ 12 AVI...................................................d...................................................d.................. 12 MPEG...................................................d...................................................d.............. 12 QuickTime ...................................................d...................................................d...... 12 RealMedia ...................................................d...................................................d....... 13 Windows Media ...................................................d................................................. 13 Montaż nieliniowy...................................................d...................................................d 13 Przebieg typowego procesu edycyjnego...................................................d............ 13 Sprzęt ...................................................d...................................................d.................... 15 Podsumowanie...................................................d...................................................d...... 16 Rozdział 2. Parametry projektu i preferencje programu...................................................z......................... 17 Wybór parametrów projektu...................................................d.................................... 17 Definiowanie preferencji programu ...................................................d........................ 25 Podsumowanie...................................................d...................................................d...... 27 Rozdział 3. Import materiałów źródłowych do projektu ...................................................z.........................29 Proces importu...................................................d...................................................d...... 29 Import klipów wideo...................................................d.......................................... 29 Import plików dźwiękowych ...................................................d............................. 32 Import obrazów nieruchomych...................................................d.......................... 33 Zarządzanie składnikami projektu...................................................d........................... 37 Podsumowanie...................................................d...................................................d...... 43 Rozdział 4. Przechwytywanie materiału z urządzenia zewnętrznego ...................................................z....45 Sprzęt ...................................................d...................................................d.................... 45 Podłączenie urządzeń ...................................................d.............................................. 46 4 Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia Przygotowanie do przechwytywania...................................................d....................... 46 Przechwytywanie...................................................d...................................................d.. 51 Podsumowanie...................................................d...................................................d...... 58 Rozdział 5. Podstawowe techniki edycyjne...................................................z................................................... 61 Okno Timeline...................................................d...................................................d...... 61 Okno Monitor ...................................................d...................................................d....... 64 Tworzenie wstępnego montażu ...................................................d............................... 66 Korzystanie z okna Monitor ...................................................d.............................. 66 Wstawianie i nakładanie klipów ...................................................d........................ 70 Automatyczne tworzenie sekwencji ...................................................d.................. 72 Modyfikowanie układu klipów w sekwencji ...................................................d..... 77 Podsumowanie...................................................d...................................................d...... 79 Rozdział 6. Przejścia...................................................z...................................................z..... ........................................... 81 Rozdział 7. Paleta Effects ...................................................d...................................................d........ 81 Jak działa przejście? ...................................................d................................................ 83 Dodawanie przejść do materiału...................................................d.............................. 83 Edycja przejść...................................................d...................................................d....... 89 Podsumowanie...................................................d...................................................d...... 94 Filtry i efekty...................................................z.......................................................................................... 95 Czym są filtry i efekty? ...................................................d........................................... 95 Przypisywanie efektów do klipów...................................................d........................... 96 Korekcja wyglądu klipów...................................................d...................................... 103 Animowanie efektów...................................................d............................................. 107 Efekty stałe ...................................................d...................................................d......... 109 Podsumowanie...................................................d...................................................d.... 111 Rozdział 8. Plansze tytułowe i nakładanie klipów na siebie...................................................z............... 113 Tworzenie i wykorzystywanie plansz tytułowych ...................................................d 113 Nakładanie klipów na montowany materiał i kluczowanie...................................... 123 Podsumowanie...................................................d...................................................d.... 125 Rozdział 9. Podstawowe zasady pracy z klipami dźwiękowymi ...................................................z........ 127 Ścieżki dźwiękowe ...................................................d................................................ 127 Klipy dźwiękowe...................................................d...................................................d 129 Paleta Audio Mixer...................................................d................................................ 136 Podsumowanie...................................................d...................................................d.... 137 Rozdział 10. Zaawansowane operacje edycyjne...................................................z........................................ 139 Tworzenie elementów projektu ...................................................d............................. 139 Edycja klipów i projektu...................................................d........................................ 142 Edycja pojedynczych klipów ...................................................d........................... 142 Edycja sekwencji ...................................................d............................................. 145 Podsumowanie...................................................d...................................................d.... 151 Rozdział 11. Eksport ...................................................z...................................................z...... .......................................... 153 Eksport całego zmontowanego materiału...................................................d................. 153 Eksport pojedynczych klatek...................................................d................................. 159 Eksport ścieżki dźwiękowej ...................................................d.................................. 160 Podsumowanie...................................................d...................................................d.... 161 Dodatek A Przegląd przejść z folderu Video Transitions ...................................................z.................... 163 Rozdział 6. Przejścia Przejście (transition) to granica pomiędzy ujęciami. Najprostszym rodzajem przejścia jest cięcie — jedno ujęcie kończy się, a w następnej klatce rozpoczyna się drugie. Tego rodzaju przejścia często można zaobserwować w teledyskach muzycznych, relacjach z zawodów sportowych i dynamicznych filmach akcji. Cięcie utworzyłeś już w poprzed- nim rozdziale, być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wystarczy, że umieścisz jeden klip za drugim — w efekcie powstanie właśnie cięcie. Cięcie to jednak tylko jeden z wielu sposobów, w jaki możesz oddzielić ujęcia od siebie. Jedno ujęcie może przecho- dzić w inne na wiele sposobów. W tym rozdziale poznasz zasady umieszczania przejść w montowanym materiale i korzystania z palet Effects i Effect Controls. Paleta Effects Spójrz na okno Project. Znajdują się w nim dwie zakładki. Jedna, nosząca nazwę taką, jak Twój projekt, to zakładka, którą już poznałeś — wyświetlane są w niej klipy wcho- dzące w skład projektu. Druga zakładka to Effects. Kliknij jej nagłówek. Wyświetlona zostanie paleta Effects (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Paleta Effects 82 Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia W palecie wyświetlane są cztery foldery. Ikona w kształcie trójkąta, widoczna obok każdej z nazw, umożliwia rozwinięcie folderu. W tym rozdziale interesować nas będzie zawartość folderu Video Transitions (przejścia wideo). Pozostałymi folderami zajmiemy się w następnych rozdziałach. Ćwiczenie 6.1. Rozwiń folder Video Transitions wyświetlając jego zeawartość. 1. 2. Wyświetl paletę Effects klikając jej zakładkę (o ile jeszcze tego nie zrobił(eś). Kliknij ikonę w kształcie trójkąta znajdującą się obok e(tykiety Video Transitions. Folder zostanie rozwinięty (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Rozwinięty folder Video Transitions Wewnątrz folderu znajdują się następne foldery. Ich nazwy określają sposób działania za- wartych w nich przejść. Rozwiń folder Dissolve. Zobaczysz w nim 5 przejść (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Rozwinięty folder Dissolve i zawarte w nim przejścia Jeśli przyjrzysz się dokładnie ikonie przejścia Cross Dissolve zobaczysz, że jest ona otoczona czerwoną obwódką. Oznacza to, że przejście Cross Dissolve jest przejściem domyślnym. Przejście domyślne to przejście automatycznie wstawiane pomiędzy klipy podczas automatycznego generowania sekwencji (czytałeś o tym w poprzednim rozdziale) z włączoną opcją Apply Default Video Transition (jak zapewne pamiętasz, w poprzednim Rozdział 6. (cid:1) Przejścia 83 rozdziale wyłączyliśmy tą opcję). Przejście domyślne możesz również umieścić pomię- dzy klipami znajdującymi się na listwie czasowej wykorzystując skrót klawiaturowy — wykonasz to w jednym z następnych ćwiczeń. Jak działa przejście? Przejście umieszczone pomiędzy klipami wykorzystuje w określony sposób końcówkę (ostatnie klatki) pierwszego klipu i początek drugiego. Sposób, w jaki zostaną wykorzy- stane te klatki, zależy od typu przejścia. Klip kończący się może stopniowo przenikać w następny, „odlatywać” w głąb kadru lub rozsuwać się na boki — to oczywiście tylko niektóre przykłady przejść. Przejście może być dowolnej długości, ale domyślnie ma ono długość określoną w preferencjach programu. Ćwiczenie 6.2. Określ domyślną długość przejścia. 1. Kliknij ikonę z symbolem trójkąta, znajdującą się w pra(wym górnym rogu palety Effects. Wyświetlone zostanie menu palety (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Menu palety Effects 2. Wybierz z menu palety Effects polecenie Default Transition Duration. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Preferences (rysunek 6.5). 3. Wpisz w polu Video Transition Default Duration ilość klatek, jaką ma zajmować przejście. 4. Kliknij przycisk OK. Dodawanie przejść do materiału Przejścia można umieszczać w sekwencji na kilka sposobów. W następnych ćwiczeniach poznasz te metody. Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia 84 Rysunek 6.5. Okno dialogowe Preferences z ustawieniami długości przejścia domyślnego Ćwiczenie 6.3. Umieść przejście pomiędzy klipami. 1. Przeciągnij na ścieżkę Video 1 okna Timeline dwa klipy tak, aby stykały się krawędziami (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Klipy przygotowane do umieszczenia pomiędzy nimi przejścia 2. Wykorzystując suwak znajdujący się na dolnej listwie (okna Timeline, powiększ skalę widoku tak, aby dokładnie widzieć gran(icę pomiędzy klipami. 3. Rozwiń folder Video Transitions na palecie Effects, a następnie rozwiń folder Dissolve. 4. 5. Przeciągnij przejście Cross Dissolve na granicę pomiędzy klipami (rysunek 6.7). Koniec pierwszego klipu i początek drugiego zostaną p(okryte półprzezroczystym prostokątem. Zwróć uwagę na to, aby prostokąt pokrywał o(ba klipy (tak, jak na rysunku 6.7), a nie tylko koniec pierwszego lub począt(ek drugiego. Kiedy prostokąt symbolizujący przejście znajdzie się w( takim położeniu jak na rysunku 6.7, zwolnij przycisk myszy. Przejście zo(stanie wstawione pomiędzy klipy. Na listwie czasowej pojawi się ikona przejśc(ia w kształcie przekreślonego prostokąta (rysunek 6.8). Rozdział 6. (cid:1) Przejścia 85 Rysunek 6.7. Umieszczanie przejścia pomiędzy klipami Rysunek 6.8. Przejście pomiędzy klipami Ćwiczenie 6.4. Wyświetl podgląd przejścia. 1. 2. Umieść linię edycyjną nieco przed początkiem przejścia(. Kliknij przycisk Play w panelu Sequence okna Monitor i spójrz na obszar podglądu. Pierwszy klip będzie stopniowo przenikał w drugi (ry(sunek 6.9). Rysunek 6.9. W wyniku zastosowania przejścia Cross Dissolve jeden klip stopniowo przenika w drugi 86 Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia Przejście opiera się na operacjach matematycznych wykonywanych z użyciem frag- mentów klipów biorących w nim udział. Premiere Pro oferuje funkcję podglądu w czasie rzeczywistym, którą wykorzystałeś w powyższym ćwiczeniu. Dzięki tej możliwości przejście jest „obliczane” podczas odtwarzania podglądu w oknie Monitor. Jeśli jednak Twój kom- puter nie jest demonem szybkości, podgląd w czasie rzeczywistym może działać dość wolno, a przejście może być dość kiepsko widoczne. Istnieją na szczęście dwa sposoby, dzięki któ- rym możesz wyświetlić podgląd przejścia bez względu na szybkość działania komputera. Pierwszy ze sposobów polega na wygenerowaniu przejścia i zapisaniu go w pliku podglądu na dysku. Premiere podczas odtwarzania podglądu nie będzie wówczas musiał wykonywać obliczeń związanych z generowaniem przejścia, a jedynie odczytać je z dysku. Przejście jest wówczas wyświetlane z pełną szybkością i płynnie. Wadą tego rozwiązania jest ko- nieczność ponownego generowania podglądu po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany parame- trów przejścia. Spójrz na skalę czasu bezpośrednio nad ikoną przejścia. Widoczna jest tam czerwona linia o takiej długości, jak ikona przejścia na ścieżce Video 1. Linia ta symbolizuje ob- szar ścieżki, który musi zostać wygenerowany. Pozostałe fragmenty sekwencji — klipy, nie wymagają wygenerowania podglądu. Ćwiczenie 6.5. Wygeneruj podgląd przejścia. 1. Przeciągnij znaczniki początku i końca paska obszaru (roboczego tak, aby pasek miał długość nieco większą (lub równą) od czerwonej linii na( skali czasu (rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Pasek obszaru roboczego wskazuje fragment sekwencji, z którego będzie generowany podgląd 2. 3. Zapisz stan projektu na dysk poleceniem File/Save lub skrótem klawiaturowym Ctrl+S. Wciśnij klawisz Enter lub wybierz z menu polecenie Sequence/Render Work Area. Wyświetlone zostanie okno Rendering Files wskazujące postęp procesu generowania podglądu (rysunek 6.11). Rysunek 6.11. Okno Rendering Files Rozdział 6. (cid:1) Przejścia 87 Po zakończeniu procesu generowania podglądu zostanie on wyświetlony w panelu Sequence okna Monitor. Zauważ też, że kolor linii na skali czasu zmienił się na zielony, co oznacza, że Premiere dysponuje już wygenerowanym plikiem podglądu przejścia. Od tego mo- mentu podgląd przejścia będzie wyświetlany płynnie. Drugi sposób wyświetlenia przejścia przydaje się, gdy nie chcemy czekać na zakończenie procesu generowania pliku podglądu. Ćwiczenie 6.6. Wyświetl podgląd przejścia metodą „ręczną”. 1. 2. Umieść linię edycyjną przed przejściem. Wciśnij klawisz Alt i przeciągnij linię edycyjną nad przejściem za pomo(cą myszy. W panelu Sequence okna Monitor zostanie wyświetlony podgląd przejścia. Przejście nie jest wprawdzie wyświetlane z szybkością zdefiniowaną w parametrach pro- jektu (szybkość wyświetlania zależy od szybkości, z jaką przesuniesz linię edycyjną nad przejściem), ale wystarczająco płynnie, aby ocenić, c(zy wygląda tak, jak chcieliśmy. Wiesz już, jak umieścić przejście w materiale przeciągając je z palety Effects. Teraz nauczysz się korzystać z przejścia domyślnego. Standardowo domyślnym przejściem jest przejście Cross Dissolve. Można oczywiście wybrać inne. Ćwiczenie 6.7. Wybierz inne przejście domyślne. 1. 2. 3. Rozwiń folder Push znajdujący się wewnątrz folderu Video Transitions na palecie Effects. Zaznacz kliknięciem przejście Push. Wybierz z menu palety Effects polecenie Set Default Transition. Ikona przejścia Push zostanie otoczona czerwoną obwódką wskazującą przejście do- myślne. Ćwiczenie 6.8. Umieść w sekwencji przejście domyślne. 1. Umieść na ścieżce Video 1 kolejny klip (rysunek 6.12). Rysunek 6.12. Trzeci klip umieszczony na ścieżce Video 1 88 Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia 2. Umieść linię edycyjną pomiędzy klipami, które mają zos(tać połączone przejściem (pamiętaj o możliwości skorzystania z przycisków Go to Previous Edit Point i Go to Next Edit Point znajdujących się na panelu Sequence okna Monitor i odpowiadających im klawiszy PgUp i PgDn, przy przenoszeniu linii edycyjnej pomiędzy granicami klipów) (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Linia edycyjna wskazuje miejsce, w którym zostanie wstawione przejście Wybierz z menu polecenie Sequence/Apply Video Transition lub wciśnij klawisze Ctrl+D. Domyślne przejście zostanie umieszczone pomiędzy (klipami. Wyświetl w dowolny sposób podgląd przejścia. 3. 4. Ćwiczenie 6.9. Umieść przejście domyślne w sekwencji generowanej automaetycznie. 1. 2. 3. 4. 5. Usuń z listwy czasowej wszystkie klipy. Umieść linię edycyjną na początku ścieżki Video 1. Zaznacz w oknie Project klipy, z których chcesz utworzyć sekwencję. Pamiętaj o tym, że kolejność ich zaznaczania jest ist(otna (por. ćwiczenie 5.12). Wybierz z menu okna Project polecenie Automate to Sequence. W oknie dialogowym Automate to Sequence załącz opcję Apply Default Video Transition, a w polu Clip Overlap wpisz wartość 15. Pozostałe opcje dobierz tak, jak w ćwiczeniu 5.12 z poprzedniego rozdziału. Kliknij (przycisk OK. Na ścieżce Video 1 zostanie umieszczona automatycznie wygenerowana se(kwencja, a pomiędzy wchodzącymi w jej skład klipami zostaną wstawione prz(ejścia domyślne (rysunek 6.14). Wartość wpisana w polu Clip Overlap określa długość przejścia mierzoną w klatkach. 6. Wyświetl podgląd sekwencji. Rozdział 6. (cid:1) Przejścia 89 Rysunek 6.14. Automatycznie wygenerowana sekwencja z domyślnymi przejściami Edycja przejść Umieszczone w materiale przejście nie zawsze idealnie pasuje do naszej koncepcji. Często konieczna jest modyfikacja jego parametrów, usunięcie go lub zastąpienie innym. W kolejnych ćwiczeniach poznasz podstawowe metody modyfikowania przejść umiesz- czonych w materiale. Zaczniemy od najbardziej radykalnej „modyfikacji” czyli od usu- nięcia przejścia. Ćwiczenie 6.10. Usuń przejście z sekwencji. 1. Wykorzystując suwak zmiany powiększenia zmień skalę (widoku w oknie Timeline tak, aby ikona przejścia była wyraźnie widoczna (rysunek 6.(15). Rysunek 6.15. Zmiana skali widoku pozwala precyzyjnie zaznaczyć przejście 2. 3. Zaznacz ikonę przejścia kliknięciem. Wciśnij klawisz Delete. Przejście zostanie usunięte. Ćwiczenie 6.11. Zastąp przejście innym. 1. Wykorzystując suwak zmiany powiększenia zmień skalę (widoku w oknie Timeline tak, aby ikona przejścia była wyraźnie widoczna. 90 Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia 2. 3. Rozwiń folder Iris znajdujący się wewnątrz folderu Video Transitions na palecie Effects. Przeciągnij przejście Iris Cross nad ikonę przejścia, które chcesz zastąpić (rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Zastępowanie przejścia innym 4. Gdy prostokąt, symbolizujący nowe przejście, znajdzie (się dokładnie nad istniejącym przejściem, zwolnij przycisk myszy. Wszystkich modyfikacji parametrów przejścia dokonuje się na palecie Effect Controls. Znajduje się ona w panelu Source okna Monitor. Ćwiczenie 6.12. Wyświetl paletę Effect Controls z parametrami przejściae. 1. 2. Zaznacz dowolne przejście w sekwencji. Kliknij zakładkę palety Effect Controls znajdującą się w panelu Source okna Monitor. Wyświetlona zostanie paleta Effect Controls z widocznymi parametrami zaznaczonego przejścia (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Paleta Effect Controls wyświetla parametry zaznaczonego przejścia Na jakie modyfikacje przejścia pozwala paleta Effect Controls? Dla każdego typu przejścia możemy zmienić długość, położenie pomiędzy klipami i ud(ział procentowy każdego z klipów w przejściu. Dodatkowo, za pomocą palety Effect Controls możemy określić opcje spe- cyficzne dla konkretnego przejścia, czego przykład zobaczysz w jednym z następnych ćwiczeń. Rozdział 6. (cid:1) Przejścia 91 Domyślnie na palecie Effect Controls klipy biorące udział w przejściu są symbolizowane przez prostokąty oznaczone literami A (pierwszy klip) i B (drugi klip). Załączając opcję Show Actual Sources możesz zastąpić te prostokąty klatkami z klipów (rysu(nek 6.18). Rysunek 6.18. Paleta Effect Controls po załączeniu opcji Show Actual Sources Ćwiczenie 6.13. Odtwórz podgląd przejścia na palecie Effect Controls. 1. Kliknij ikonę Play the transition w kształcie trójkąta, znajdującą się pod nagłówkiem palety. Pod ikoną znajduje się obszar podglądu, w któr(ym zostanie wyświetlony podgląd przejścia. Ponowne kliknięcie tej ikony pow(oduje zatrzymanie odtwarzania. Ćwiczenie 6.14. Zmień długość przejścia. 1. Umieść kursor myszy nad wskaźnikiem czasu znajdującym (się obok etykiety Duration. Kursor myszy przyjmie kształt dwukierunkowej strza(łki (rysunek 6.19). Rysunek 6.19. Po umieszczeniu nad wskaźnikiem czasu kursor zmienia kształt 2. Wciśnij lewy przycisk myszy i przesuń mysz w lewo, (aby skrócić przejście lub w prawo, aby wydłużyć przejście. Jeśli klikniesz le(wym przyciskiem myszy, będziesz mógł wpisać nową wartość z klawiatury (wciśnij( Enter aby zatwierdzić wpisaną wartość). W ten sam sposób możesz zmieniać wartości liczbowe owe wszystkich polach, nad którymi kursor myszy przyjmuje kształt dwukieruonkowej strzałki. 92 Ćwiczenie 6.15. Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia Zmień położenie przejścia względem granicy pomiędzy klipami.e 1. Kliknij ikonę z symbolem skierowanej w dół strzałki, z(najdującą się obok etykiety Alignment. Wyświetlone zostanie menu (rysunek 6.20). Rysunek 6.20. Menu umożliwiające określenie położenia przejścia 2. Wybierz odpowiednią opcję: (cid:1) Center at Cut powoduje umieszczenie przejścia dokładnie na grani(cy klipów. Podczas wyświetlania przejścia oba klipy są odtwarza(ne. (cid:1) Start at Cut powoduje umieszczenie początku przejścia na granic(y klipów. Podczas wyświetlania przejścia widoczna jest ostatn(ia (nieruchoma) klatka pierwszego klipu i odtwarzany początek drugiego. (cid:1) End at Cut powoduje umieszczenie końca przejścia na granicy k(lipów. Podczas wyświetlania przejścia odtwarzany jest koniec pierw(szego klipu i pierwsza (nieruchoma klatka) drugiego. 3. Odtwórz podgląd przejścia lub całego materiału, aby zoba(czyć efekt zmiany. Domyślnie, na początku odtwarzania przejścia widoczny jest wyłącznie pierwszy klip, a na końcu — wyłącznie drugi klip. Można zmienić to sprawiając, że już na początku odtwarzania przejścia widoczny będzie drugi klip, a( na końcu — fragmenty pierwszego. Ćwiczenie 6.16. Zmień udziały procentowe klipów w przejściu. 1. 2. 3. Zmień wartość wyświetlaną obok etykiety Start na 20 . Możesz też wykorzystać do tego celu suwak znajdujący się pod miniaturką pie(rwszego klipu. Zmień wartość wyświetlaną obok etykiety End na 80 . Efekt zmian będzie widoczny na podglądzie w palecie Effect Controls (rysunek 6.21). Odtwórz podgląd materiału w oknie Monitor. Edycję parametrów specyficznych dla wyglądu przejścia poznasz na przykładzie przej- ścia Iris Cross. Jak zapewne zauważyłeś, odtwarzając podgląd przejścia, opiera się ono na efekcie stopniowego odsłaniania drugiego klipu przez pierwszy z wykorzystaniem „przysłony” o kształcie krzyża. Parametry przejścia umożliwiają zmianę położenia środka krzyża — miejsca, od którego rozpoczyna się o(dsłanianie obrazu. Rozdział 6. (cid:1) Przejścia 93 Rysunek 6.21. Zmiany udziałów procentowych klipów w przejściu są widoczne na palecie Effect Controls Ćwiczenie 6.17. Zmień parametry specyficzne dla wyglądu przejścia Iris Creoss. 1. 2. Załącz opcję Show Actual Sources, o ile jeszcze jej nie załączyłeś. Wyświetl podgląd materiału lub przejścia. Zauważ, że ter(az rozpoczyna się ono od środka kadru (rysunek 6.22). Rysunek 6.22. Domyślnie przejście Iris Cross rozpoczyna się od środka kadru 3. Spójrz na miniaturkę pierwszego klipu znajdującą się n(a palecie Effect Controls. Na jej środku znajduje się mały okrąg — symbolizuje o(n punkt, od którego rozpoczyna się przejście. Przesuń okrąg w lewo i w górę — mniej( więcej do połowy odległości pomiędzy lewym górnym rogiem kadru, a jego środkiem( (rysunek 6.23). Rysunek 6.23. Zmiana punktu początkowego przejścia 94 Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia 4. Wyświetl podgląd montowanego materiału. Zauważ, że tera(z przejście rozpoczyna się w miejscu, w którym umieściłeś okrąg (rysunek 6.24)(. Rysunek 6.24. Zmiana położenia środka przejścia wpłynęła na jego wygląd Oczywiście dla każdego przejścia istnieją inne parametry wyglądu, które można zmody- fikować. W dodatku A znajdziesz krótkie zestawienie dostępnych w Adobe Premiere Pro przejść wraz z informacjami o tym, jakie parametry t(ych przejść można modyfikować. Podsumowanie Na tym zakończymy przegląd podstawowych zagadnień związanych z umieszczaniem przejść w montowanym materiale. Po zakończeniu lektury tego rozdziału powinieneś za- pamiętać następujące rzeczy: (cid:1) Przejścia to sposoby oddzielenia (lub połączenia) kli(pów w sekwencji. (cid:1) Paleta Effects i znajdujący się na niej folder Video Transitions to „magazyn” przejść dostępnych w Adobe Premiere Pro. (cid:1) Przejścia umieszcza się pomiędzy klipami, ale tylko( tymi, które znajdują się na ścieżce Video 1. (cid:1) Przejście można umieścić w sekwencji przeciągając je z( palety Effects. (cid:1) Domyślne przejście można umieścić w sekwencji za pomo(cą skrótu klawiaturowego Ctrl+D. (cid:1) Modyfikacji przejść dokonuje się na palecie Effect Controls. W następnym rozdziale przeczytasz o efektach wideo i podstawowych zasadach korekcji klipów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Pro. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: