Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 006490 18437234 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Pro. Szybki start - książka
Adobe Premiere Pro. Szybki start - książka
Autor: Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-525-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> premiere
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Błyskawiczny kurs cyfrowego montażu materiału wideo

Premiere Pro to kolejne wcielenie jednej z najbardziej znanych i cenionych aplikacji do cyfrowego montażu materiału wideo -- Adobe Premiere. Nowa wersja programu różni się od swoich poprzedników nie tylko nazwą i kilkoma kosmetycznymi poprawkami -- to zupełnie nowa aplikacja o ogromnych możliwościach. Pozwala na precyzyjne łączenie klipów wideo i audio, efektów, przejść i nieruchomych obrazów w filmy, które na długo pozostaną w pamięci oglądających je osób. Chcesz zapisać zmontowany film na płycie DVD lub opublikować go na serwerze emisyjnym? Pomoże Ci w tym Adobe Premiere Pro dzięki szerokiemu wyborowi formatów, w jakich można wyeksportować gotowy materiał.

'Adobe Premiere Pro. Szybki start' to podręcznik dla tych, którzy chcą poznać możliwości Premiere'a. Przedstawia przebieg typowego procesu edycyjnego w prostych, bogato ilustrowanych przykładach. Wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się realizować wszystkie funkcje, które prowadzą do zmontowania filmowego arcydzieła.

Jeśli chcesz, aby Twoje filmy zapierały dech w piersiach, musisz nie tylko znaleźć odpowiedni temat, ale także po mistrzowsku je zmontować. Dzięki tej książce i programowi Adobe Premiere Pro na pewno Ci się to uda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Premiere Pro. Szybki start Autor: Antony Bolante T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-525-3 Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere Pro for Windows Visual QuickPro Guide Format: B5, stron: 592 B³yskawiczny kurs cyfrowego monta¿u materia³u wideo Premiere Pro to kolejne wcielenie jednej z najbardziej znanych i cenionych aplikacji do cyfrowego monta¿u materia³u wideo -- Adobe Premiere. Nowa wersja programu ró¿ni siê od swoich poprzedników nie tylko nazw¹ i kilkoma kosmetycznymi poprawkami — to zupe³nie nowa aplikacja o ogromnych mo¿liwoġciach. Pozwala na precyzyjne ³¹czenie klipów wideo i audio, efektów, przejġæ i nieruchomych obrazów w filmy, które na d³ugo pozostan¹ w pamiêci ogl¹daj¹cych je osób. Chcesz zapisaæ zmontowany film na p³ycie DVD lub opublikowaæ go na serwerze emisyjnym? Pomo¿e Ci w tym Adobe Premiere Pro dziêki szerokiemu wyborowi formatów, w jakich mo¿na wyeksportowaæ gotowy materia³. „Adobe Premiere Pro. Szybki start” to podrêcznik dla tych, którzy chc¹ poznaæ mo¿liwoġci Premiere’a. Przedstawia przebieg typowego procesu edycyjnego w prostych, bogato ilustrowanych przyk³adach. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, nauczysz siê realizowaæ wszystkie funkcje, które prowadz¹ do zmontowania filmowego arcydzie³a. • Definiowanie parametrów projektu • Importowanie materia³ów ĥród³owych • Przechwytywanie filmów z kamery cyfrowej i analogowej • Przegl¹danie klipów ĥród³owych i wybór odpowiednich ujêæ • Monta¿ sekwencji • Dopracowywanie wstêpnego monta¿u • Przejġcia • Monta¿ dĥwiêku • Efekty specjalne • Eksport gotowego filmu Jeġli chcesz, aby Twoje filmy zapiera³y dech w piersiach, musisz nie tylko znaleĥæ odpowiedni temat, ale tak¿e po mistrzowsku je zmontowaæ. Dziêki tej ksi¹¿ce i programowi Adobe Premiere Pro na pewno Ci siê to uda. Spis treści Spis treści Wstęp Premiere — obraz ogólny 13 Seria „Szybki start” ...................................................b................................14 Korzystanie z książki...................................................b..............................14 Jak działa Premiere Pro? ...................................................b........................15 Strategia edycji — edycja pośrednia i bezpośrednia.................................16 DV i Premiere Pro ...................................................b..................................18 Nasza biurkowa konsola montażowa ...................................................b.....19 Proces produkcyjny ...................................................b...............................21 Nowe funkcje ...................................................b........................................22 Pakiet Digital Video Collection ...................................................b.............23 Minimalne wymagania systemowe ...................................................b..........24 Sugestie dotyczące systemu ...................................................b...................25 Dodatki do profesjonalnego systemu ...................................................b....26 Konfiguracje sprzętowe...................................................b..........................27 Rozdział 1. Podstawy programu Premiere 29 Rzut oka na interfejs ...................................................b..............................30 Rzut oka na pozostałe okna ...................................................b....................31 Korzystanie z menu kontekstowych...................................................b.......33 Korzystanie z zakładek...................................................b...........................34 Jak korzystać ze skrótów klawiaturowych? ..............................................35 Dostosowywanie skrótów klawiaturowych...............................................36 Korygowanie błędów ...................................................b.............................38 Korzystanie z palety History ...................................................b..................39 Rozdział 2. Tworzenie nowego projektu 41 Otwieranie nowego projektu ...................................................b..................42 Definiowanie ustawień projektu...................................................b...............44 Wybór predefiniowanego profilu ...................................................b.............45 Definiowanie własnych ustawień projektu................................................46 Zapisywanie własnych ustawień w profilu ...............................................47 Zapisywanie projektów ...................................................b..........................48 Automatyczne zapisywanie projektów...................................................b...50 Otwieranie projektów ...................................................b.............................51 Odszukiwanie plików zagubionych lub niedostępnych ............................53 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 3. Przechwytywanie i importowanie materiału 57 Na czym polega przechwytywanie? ...................................................b.......58 Przechwytywanie DV a digitalizacja materiału analogowego ..................60 Optymalizacja systemu przechwytującego................................................62 Znaczenie opcji przechwytywania...................................................b............63 Praca z oknem Capture...................................................b...........................64 Definiowanie ustawień przechwytywania.................................................66 Wybieranie lokalizacji docelowej...................................................b.............68 Korzystanie z funkcji sterowania urządzeniem .........................................69 Posługiwanie się kontrolkami odtwarzania w oknie Capture....................72 Przechwytywanie dźwięku i obrazu ...................................................b.......73 O importowaniu...................................................b......................................86 Importowanie projektów ...................................................b........................88 Importowanie obrazów nieruchomych ...................................................b...90 Importowanie plików programu Illustrator ...............................................91 Importowanie plików Photoshopa...................................................b..........92 Importowanie sekwencji nieruchomych obrazów .....................................96 Generowanie materiałów syntetycznych...................................................b97 Rozdział 4. Zarządzanie klipami 101 Okno Project...................................................b.........................................102 Korzystanie z trybów widoku okna Project ............................................103 Korzystanie z widoku ikon...................................................b...................106 Korzystanie z widoku listy ...................................................b...................108 Korzystanie z etykiet ...................................................b............................112 Zaznaczanie i usuwanie elementów z okna Project ................................114 Korzystanie z sekcji podglądu w oknie Project.......................................116 Zarządzanie klipami przy użyciu folderów .............................................119 Powielanie i kopiowanie klipów źródłowych..........................................123 Zmiana nazw klipów ...................................................b............................126 Odszukiwanie klipów ...................................................b...........................127 Interpretowanie materiału..................................................b......................128 Przeglądanie właściwości klipu...................................................b..............130 Odłączanie i ponowne przyłączanie klipów do plików źródłowych .......131 Rozdział 5. Wyświetlanie klipów w oknie Monitor 133 Korzystanie z okna Monitor ...................................................b.................134 Modyfikacje okna Monitor...................................................b...................136 Wyświetlanie klipów...................................................b............................137 6 i c ś e r t s i p S Spis treści Otwieranie klipów dźwiękowych ...................................................b...........140 Posługiwanie się kontrolkami odtwarzania .............................................142 Przesuwanie widoku metodą numeryczną...............................................144 Korzystanie z kontrolek podziałki czasowej okna Monitor ........................146 Wyświetlanie bezpiecznych obszarów obrazu wideo .............................149 Definiowanie ustawień jakości podglądu................................................150 Zmiana współczynnika powiększenia ...................................................b..151 Wybór trybu wyświetlania ...................................................b...................152 Praca z monitorem referencyjnym...................................................b........157 Sprzęganie panelu Source z panelem Program .......................................159 S p i s t r e ś c i Rozdział 6. Tworzenie sekwencji 161 Porównanie metod edycyjnych ...................................................b............162 Ustawianie punktów początkowych i końcowych ..................................164 Ustawianie punktów edycji rozdzielnej ..................................................167 Precyzyjne ustawianie punktów początku i końca ścieżek audio................168 Ustawianie markerów w klipach...................................................b.............169 Przenoszenie znacznika czasu między markerami i ich usuwanie.............172 Wybór ścieżek źródłowych i docelowych...............................................174 Porównanie operacji nakładania i wstawiania.........................................176 Dodawanie klipów metodą przeciągania.................................................177 Edycja za pomocą kontrolek w oknie Monitor........................................182 Edycja trzypunktowa...................................................b............................183 Edycja czteropunktowa ...................................................b........................184 Wykonywanie operacji edycyjnych za pomocą kontrolek w oknie Monitor ...............................................185 Edycja metodami podciągania i wycinania .............................................189 Edycja scenariusza obrazkowego ...................................................b...........192 O grupach sekwencji i sekwencjach zagnieżdżonych .............................195 Wykorzystanie wielu sekwencji ...................................................b.............196 Zagnieżdżanie sekwencji...................................................b......................200 Rozdział 7. Edycja w oknie Timeline 203 Konfigurowanie podziałki czasowej ...................................................b....204 Dostosowywanie widoku ścieżek...................................................b...........206 Zmiana wysokości ścieżek ...................................................b...................209 Dodawanie, usuwanie i zmienianie nazw ścieżek.....................................211 Monitorowanie ścieżek...................................................b.........................215 Blokowanie i odblokowywanie ścieżek ..................................................216 Nawigowanie po listwie czasowej...................................................b..........217 7 Spis treści Odtwarzanie sekwencji w oknie Timeline ..............................................221 Przesuwanie widoku pomiędzy punktami edycyjnymi .............................222 Korzystanie z markerów programu ...................................................b......223 Korzystanie z klipów połączonych...................................................b.........225 Zaznaczanie klipów na listwie czasowej.................................................226 Grupowanie klipów ...................................................b..............................228 Usuwanie klipów i luk z listwy czasowej ...............................................230 Włączanie i wyłączanie klipów...................................................b............232 Dzielenie klipów ...................................................b..................................233 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie klipów ............................................236 Odtwarzanie klipów z różną prędkością i w odwrotnym kierunku .........238 Tworzenie stopklatki ...................................................b............................242 i c ś e r t s i p S Rozdział 8. Precyzyjna edycja sekwencji 245 Funkcja przyciągania do krawędzi ...................................................b.......246 Edycja metodą przeciągania...................................................b.................247 Wybór metody przycinania ...................................................b..................252 Przycinanie klipów na listwie czasowej ..................................................253 Edycja kaskadowa i przesuwna...................................................b............255 Edycja metodą ślizgową i okienkową ...................................................b..258 Posługiwanie się oknem Trim ...................................................b..............261 Podgląd edycji w oknie przycinania i zatwierdzanie zmian ......................266 Praca z łączami...................................................b.....................................267 Edycja rozdzielna ...................................................b.................................268 Zrywanie i tworzenie łączy ...................................................b..................271 Utrzymywanie synchronizacji...................................................b..............273 Odszukiwanie klipów głównych ...................................................b............274 Odszukiwanie pasującej klatki ...................................................b...............275 Rozdział 9. Wstawianie przejść 277 Paleta Effects...................................................b........................................278 Podstawowe wiadomości o przejściach ..................................................282 Czas trwania i wyrównanie przejścia ...................................................b...284 Definiowanie długości przejścia domyślnego .........................................285 Wybór przejścia domyślnego ...................................................b...............286 Nakładanie przejść ...................................................b...............................287 Konfigurowanie przejść przy użyciu palety Effect Controls ..................289 Regulowanie czasu trwania i wyrównania przejścia ...............................293 Dostosowywanie ustawień przejścia ...................................................b....296 Tworzenie przejść specjalnych...................................................b.............302 8 Spis treści Rozdział 10. Podgląd sekwencji 303 Korzystanie z funkcji podglądu w czasie rzeczywistym .........................304 Podgląd sekwencji za pośrednictwem urządzenia DV............................305 Podgląd obszaru roboczego...................................................b..................308 Przechowywanie plików podglądu...................................................b.......310 Usuwanie plików podglądu ...................................................b..................312 Rozdział 11. Miksowanie dźwięku 315 Planowanie miksu audio...................................................b.......................316 Wybór opcji związanych ze sprzętem audio ...........................................318 Typy ścieżek i kanały audio ...................................................b.................320 Konwertowanie klipów monofonicznych na stereofoniczne ......................321 Regulacja głośności klipu...................................................b.....................323 Tworzenie efektu przenikania za pomocą przejść audio .........................325 Wyświetlanie informacji o dźwięku w oknie Timeline...........................327 Praca z paletą Audio Mixer ...................................................b..................329 Dostosowywanie miksera audio...................................................b...........331 Monitorowanie kanałów miksera audio...................................................b..335 Nagrywanie dźwięku za pomocą miksera audio .....................................336 Zmiany poziomu oraz balansu dźwięku i jego panoramowanie..............338 Miksowanie dźwięku 5.1...................................................b......................339 Wybór trybu automatyki ...................................................b......................341 Kierowanie sygnałami wyjściowymi ...................................................b...343 Korzystanie z torów wysyłkowych...................................................b.........344 Stosowanie efektów ścieżkowych ...................................................b..........347 Miksowanie dźwięku za pomocą miksera audio .....................................352 Rozdział 12. Tworzenie napisów i plansz tytułowych 355 Okno Title Designer ...................................................b.............................356 Tworzenie nowego napisu...................................................b....................357 Korzystanie z szablonów...................................................b......................359 Wyświetlanie krawędzi bezpiecznych obszarów obrazu ........................360 Wyświetlanie obrazu wideo w tle...................................................b...........361 Regulacja parametrów...................................................b..........................362 Tworzenie obiektów tekstowych...................................................b............363 Ustawienia zawijania wierszy ...................................................b..............366 Ustawianie tabulatorów...................................................b........................367 Tworzenie tekstu dopasowanego do ścieżki............................................369 Zaznaczanie tekstu ...................................................b...............................371 9 S p i s t r e ś c i Spis treści Definiowanie właściwości tekstu ...................................................b.........372 Posługiwanie się przeglądarką czcionek .................................................373 Stosowanie stylów...................................................b................................375 Tworzenie napisów przesuwanych i przepływających ...............................378 Tworzenie obiektów geometrycznych...................................................b..381 Punkty sterujące i segmenty ...................................................b.................382 Praca z narzędziem Pen...................................................b........................384 Modyfikowanie kształtu ścieżki Beziera.................................................386 Definiowanie właściwości linii i ścieżek ................................................389 Przekształcanie figur w wypełnione obiekty Beziera..............................391 Definiowanie ustawień wypełnienia ...................................................b....392 Definiowanie ustawień gradientu...................................................b.........393 Definiowanie ustawień połysku ...................................................b.............395 Nakładanie tekstury...................................................b..............................396 Definiowanie ustawień konturu...................................................b..............398 Tworzenie cienia ...................................................b..................................402 Wstawianie logo ...................................................b...................................404 Przekształcanie obiektów ...................................................b.....................406 Automatyczne pozycjonowanie obiektów...............................................408 Układanie obiektów...................................................b..............................409 Wyrównywanie obiektów...................................................b.....................410 Rozmieszczanie obiektów ...................................................b....................411 Rozdział 13. Stosowanie efektów 413 Porównanie typów efektów ...................................................b..................414 Definiowanie i animowanie właściwości efektu .....................................416 Przeglądanie ustawień właściwości efektu..............................................417 Wybór metody tworzenia klatek kluczowych .........................................419 Wyświetlanie wartości właściwości w oknie Timeline...........................420 Modyfikowanie wartości parametrów w oknie Timeline........................422 Animowanie krycia i głośności ...................................................b............427 Nakładanie efektów standardowych...................................................b.....430 Przeglądanie właściwości efektu w oknie Effect Controls......................432 Wyłączenie i zerowanie ustawień efektów..............................................435 Dostosowywanie okna Effect Controls ...................................................b437 Nakładanie wielu efektów ...................................................b....................439 Wyświetlanie efektów ruchu ...................................................b................441 10 i c ś e r t s i p S Spis treści Definiowanie właściwości przestrzennych na panelu Program...................443 Podstawy tworzenia klatek kluczowych w oknie Effect Controls ..........447 Korzystanie z klatek kluczowych w oknie Effect Controls.........................451 Zrozumieć interpolację...................................................b.........................456 Wybór metody interpolacji...................................................b...................458 Rozdział 14. Efekty w akcji 463 Nakładanie obrazów ...................................................b.............................464 Stosowanie filtrów kluczujących...................................................b............468 Korzystanie z kluczy kanału alfa...................................................b............469 Stosowanie kluczy działających na podstawie luminancji obrazu ...........472 Korzystanie z kluczy chrominancji ...................................................b......475 Korzystanie z kluczy maskujących...................................................b.........479 Zastosowanie masek obcinających...................................................b.......484 Filtry korygujące ...................................................b..................................486 Korzystanie z filtru Color Corrector ...................................................b....494 Rozdział 15. Eksport zmontowanego materiału 507 Wybór opcji i ustawień eksportu...................................................b..........508 Określenie docelowego nośnika ...................................................b.............509 Formaty eksportu plików...................................................b......................511 Zapis na taśmie...................................................b.....................................512 Eksport na płytę DVD ...................................................b..........................514 Eksportowanie plików filmowych...................................................b..........518 Definiowanie ogólnych ustawień eksportu .............................................520 Ustawienia Keyframe and Rendering oraz Audio...................................522 Eksport sekwencji nieruchomych obrazów .............................................523 Eksport pojedynczych obrazów nieruchomych.......................................525 Definiowanie opcji GIF...................................................b........................528 Eksport plików dźwiękowych ...................................................b..............530 Moduł Adobe Media Encoder ...................................................b..............532 Modyfikowanie, zapisywanie i usuwanie profilów.................................536 Eksport plików AAF ...................................................b............................538 Rozdział 16. Ustawienia wideo i audio 539 Wybieranie ustawień ...................................................b............................540 Podstawa czasu...................................................b.....................................541 Szybkość odtwarzania ...................................................b..........................542 Kod czasowy ...................................................b........................................543 Kod czasowy z odrzucaniem i bez odrzucania klatek .............................544 11 S p i s t r e ś c i Format wyświetlania czasu ...................................................b..................545 Format wyświetlania czasu dla ścieżek audio .........................................546 Wyświetlanie obrazu z przeplotem i progresywne..................................547 Problemy z przeplotem...................................................b.........................549 Nadskanowanie i obszary bezpieczne ...................................................b..551 Bezpieczne kolory ...................................................b................................552 Wymiary klatki...................................................b.....................................553 Proporcje obrazu ...................................................b..................................554 Proporcje pikseli...................................................b...................................556 Głębia bitowa obrazu ...................................................b...........................557 Kompresja ...................................................b............................................558 Kodeki ...................................................b..................................................559 Szybkość transmisji danych ...................................................b.................560 Klatki kluczowe...................................................b....................................561 Częstotliwość próbkowania dźwięku..................................................b.......562 Głębia bitowa dźwięku...................................................b.........................563 Kanały audio ...................................................b........................................564 Przeplot dźwięku ...................................................b..................................566 Kompresja dźwięku...................................................b..............................567 Skorowidz 569 Spis treści i c ś e r t s i p S 12 Tworzenie sekwencji 6 Tworzenie sekwencji T w o r z e n i e s e k w e n c j i Rozdział 6 . T wo rz enie sek wenc ji Być może słyszałeś, że montaż filmów polega głównie na wykonywaniu cięć. Cięta jest w tym przypadku taśma filmowa. Niektórzy jednak nazywają ów proces edycji łączeniem, co z kolei oznacza sklejanie pociętych fragmentów kliszy. Każdy może sam zdecydować, którego terminu będzie używał — w zależności od tego, co uznaje za czynność istotniejszą, cięcie taśmy czy jej sklejanie. Aby jednak zachować ścisłość, należy uznać, że proces montażu obejmuje czynności obu rodzajów. Najpierw wybieramy poszczególne fragmenty ujęć źródłowych, a następnie łączymy je w sekwencje. W niniejszym rozdziale omówione zostaną trzy podstawowe metody edycyjne: edycja z wykorzystaniem techniki „przeciągnij i upuść”, edycja przy użyciu kontrolek znajdujących się w oknie Monitor oraz automatyczny proces montażu, czasem zwany edycją scenariusza obrazkowego. Mnogość opcji do wyboru może wywołać wrażenie, że proces montażowy jest znacznie bardziej złożony niż w rzeczywistości. Zawsze sprowadza się on jednak do dwóch etapów: wybierania fragmentów materiału źródłowego oraz odpowiedniego rozmieszczania ich w sekwencji. W tym rozdziale przedstawiony zostanie proces przygotowywania montażu wstępnego; techniki precyzyjnej edycji sekwencji zostaną omówione w kolejnych dwóch rozdziałach. Choć każdy rozdział skupia się na określonym etapie pracy, to jednak ich podział sprowadza się do faz ogólnych: cięcia i łączenia, zmiany kolejności i przycinania. Narzędzia i techniki, z jakich będziemy korzystać przy realizacji tych zadań, są bardzo zróżnicowane i elastyczne, ale też ściśle ze sobą zintegrowane. Po zakończeniu lektury niniejszego rozdziału będziesz potrafił bez trudu posługiwać się tymi technikami. 161 Rozdział 6. Porównanie metod edycyjnych Klipy można umieszczać w sekwencjach trzema metodami. Otóż można je przeciągać do okna Timeline i łączyć z sekwencją w sposób podobny jak podczas klejenia taśmy filmowej (aczkolwiek dużo szybciej). Można także użyć kontrolek edycyjnych okna Monitor, którego sposób pracy porównywalny jest ze sposobem działania tradycyjnego stanowiska montażowego (ale jego obsługa jest o wiele łatwiejsza). Kolejna metoda polega na przygotowaniu w oknie Project scenariusza obrazkowego, który Premiere Pro automatycznie przekształca w sekwencję. Każda z tych metod ma swoje zalety i dlatego warto poznać je wszystkie. Przeciągnij i upuść W metodzie przeciągania wykorzystuje się zdolność komputera do wyświetlania klipów jako obiektów, które mogą być przesuwane za pomocą myszy (rysunek 6.1). Większość użytkowników uznaje ją za najbardziej intuicyjną dzięki podobieństwu do sposobu pracy systemu Windows. Można stwierdzić, że interfejs Premiere Pro w szczególny sposób wyróżnia tę właśnie metodę — tym bardziej, że te same techniki można wykorzystać także podczas edycji precyzyjnej oraz do zmiany kolejności klipów w oknie Timeline (zadania te omówione zostaną w rozdziale 8., „Precyzyjna edycja sekwencji”). Użycie kontrolek okna Monitor Choć metoda ta nie jest tak intuicyjna, jak przeciąganie klipów i umieszczanie ich na listwie czasowej, to jednak praca z kontrolkami w oknie Monitor pozwala na pełną kontrolę edycji. W oknie tym można przeprowadzać edycję tradycyjną techniką, zwaną edycją trzypunktową (rysunek 6.2), a możliwa jest także edycja czteropunktowa. (Więcej informacji na temat obu technik znajduje się w podrozdziale „Edycja za pomocą kontrolek okna Monitor”, w dalszej części niniejszego rozdziału). 162 h c y n j y c y d e d o t e m e i n a n w ó r o P Rysunek 6.1. Korzystając z metody „przeciągnij i upuść”, możemy przeciągać klipy z okna Project lub panelu Source (na rysunku) do sekwencji w oknie Timeline Rysunek 6.2. Okno Monitor pozwala dokonywać tradycyjnej edycji trzypunktowej i czteropunktowej. W tym przypadku klip został dodany do sekwencji przy użyciu przycisku wstawiania (w kółku) Rysunek 6.3. Układając klipy w oknie Project, możemy tworzyć scenariusze obrazkowe, a za pomocą funkcji Automate to Sequence (przycisk widoczny w kółku) — szybko łączyć je w sekwencje Tworzenie sekwencji Dzięki temu, że kontrolkom edycyjnym w oknie Monitor zostały przypisane jednoklawiszowe skróty, ich użycie jest o wiele szybsze niż edycja metodą przeciągania klipów i ich układania. Doświadczeni montażyści preferują korzystanie z tej metody kontrolek z uwagi na jej podobieństwo do sposobu działania tradycyjnych narzędzi edycyjnych oraz innych systemów do edycji nieliniowej. Polecenie Automate to Sequence Zamiast sklejać sekwencję ujęcie po ujęciu, możemy ją zmontować automatycznie, wyznaczając kolejność klipów za pomocą okna Project — technika ta bywa określana jako edycja scenariusza obrazkowego lub szkicu. Po przełączeniu okna Project w tryb ikon układamy klipy w według kolejności, tworząc z ich ikon scenariusz, a następnie przekształcamy w sekwencję, wybierając polecenie Automate to Sequence (automatyczne przekształcenie w sekwencję) (rysunek 6.3). Co więcej, klipy mogą zostać połączone domyślnymi przejściami. Metoda ta jest najszybszą metodą tworzenia montażu wstępnego. Mogą z niej korzystać ci montażyści, którzy preferują wizualne sposoby edycji scenariusza, a także osoby odpowiedzialne za współpracę z klientami. Wskazówka Jeśli chodzi o ścisłość, istnieje jeszcze jedna metoda dodawania klipów do sekwencji. Polega ona na przeciąganiu klipu z panelu Source lub okna Project na panel Program. Przeciągnięty klip jest nakładany lub wstawiany w bieżącym punkcie czasowym sekwencji. Metoda ta stanowi więc połączenie techniki „przeciągnij i upuść” z techniką opartą na korzystaniu z kontrolek okna Monitor — jest ona jednak mniej elegancka niż pozostałe. P o r ó w n a n i e m e t o d e d y c y j n y c h 163 Rozdział 6. Ustawianie punktów początkowych i końcowych Etap ustawiania punktów początkowych i końcowych jest głównym elementem procesu edycyjnego. Punkt In (początkowy) wyznacza miejsce, od którego klip ma być wyświetlany, zaś punkt Out (końcowy) wskazuje, w którym miejscu wyświetlanie klipu ma się kończyć. Długość odcinka czasowego pomiędzy tymi punktami definiuje czas wyświetlania. Podczas edycji wyznaczać można punkty początkowe i końcowe zarówno w klipach, jak i sekwencjach. Premiere Pro pozwala dokonać tego kilkoma sposobami. W tym podrozdziale omówimy ustawianie punktów In i Out w klipach przy użyciu kontrolek, w które wyposażony jest panel Source okna Monitor — zabieg ten stosuje się we wszystkich trzech technikach edycyjnych. Punkty początkowe i końcowe definiuje się też w sekwencjach, na panelu Program — jest to konieczne, jeśli zamierzamy dokonać edycji metodą trzypunktową lub czteropunktową, a także podciągania i wycinania. Aby zmienić położenie punktów początkowego i końcowego w klipie, który został już umieszczony w sekwencji, należy go otworzyć na panelu Source. Wszelkie zmiany dokonane w klipie są na bieżąco odzwierciedlane w oknie Timeline. Jednakże klipy sąsiadujące mogą uniemożliwić dokonanie zmiany długości czasu wyświetlania klipu tą metodą. W kolejnych rozdziałach poznamy inne sposoby ustawiania punktów początkowych i końcowych w klipach umieszczonych w sekwencjach. Aby ustawić punkty początku i końca za pomocą okna Monitor: 1. Wykonaj jedną z wymienionych niżej czynności. s Aby ustawić punkty edycyjne w klipie, otwórz go na panelu Source. s Aby ustawić punkty edycyjne w sekwencji, należy uaktywnić panel Program lub okno Timeline. 164 w ó t k n u p e i n a i w a t s U Rysunek 6.4. Ustawiamy znacznik czasu bieżącego w klatce, od której ma się rozpoczynać wyświetlanie klipu, po czym klikamy przycisk Set In Point 2. Ustaw znacznik czasu bieżącego w klatce, od której rozpoczynać się ma wyświetlanie klipu, a następnie kliknij przycisk Set In Point (ustaw punkt początkowy) ( ) lub naciśnij klawisz I (rysunek 6.4). W miejscu ustawienia znacznika czasu bieżącego (CTI), na podziałce czasowej, pojawi się ikona punktu początkowego ( ). Tworzenie sekwencji 3. Przesuń znacznik czasu bieżącego do klatki, w której wyświetlanie klipu ma się kończyć, i kliknij przycisk Set Out Point (ustaw punkt końcowy) ( ) albo naciśnij klawisz O (rysunek 6.5). W miejscu ustawienia CTI pojawi się ikona punktu końcowego ( ). Odcinek podziałki czasowej pomiędzy punktami początkowym i końcowym zostanie zaciemniony. Aby usunąć punkty początkowy i końcowy w oknie Monitor: 1. Wykonaj jedną z wymienionych niżej czynności. s Aby usunąć znacznik punktu początkowego, wciśnij klawisz Alt i kliknij przycisk Set In Point ( ). s Aby usunąć znacznik punktu końcowego, wciśnij klawisz Alt i kliknij przycisk Set Out Point ) ( ) (rysunek 6.6). s Aby usunąć oba znaczniki, uaktywnij odpowiedni panel i naciśnij klawisz G. 165 U s t a w i a n i e p u n k t ó w Rysunek 6.5. Ustawiamy znacznik czasu bieżącego w klatce końcowej i klikamy przycisk Set Out Point Rysunek 6.6. Aby usunąć znaczniki punktów początkowego i końcowego, wciskamy klawisz Alt i klikamy przyciski Set In Point i Set Out Point (na rysunku) Rozdział 6. Aby zmienić położenie punktów początkowego i końcowego na podziałce czasowej: 1. Wykonaj jedną z wymienionych niżej czynności. s Aby zmienić położenie punktu początkowego, przesuń jego ikonę na podziałce czasowej. Wskaźnik myszy przyjmie postać ikony narzędzia Trim (przycinania) ( ). s Aby zmienić położenie punktu końcowego, przesuń jego ikonę na podziałce czasowej. Wskaźnik myszy przyjmie postać ikony Trim ( ). (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Położenie punktów początku i końca można zmieniać na panelu Source, przeciągając ich ikony. W tym przypadku przemieszczany jest punkt początkowy. Zwróć uwagę na wygląd wskaźnika myszy Rysunek 6.8. Aby zmienić położenie punktów początku i końca klipu, nie zmieniając długości czasu jego wyświetlania, przeciągamy zaciemniony odcinek podziałki czasowej pomiędzy znacznikami punktów w ó t k n u p e i n a i w a t s U s Aby zmienić położenie punktów początkowego i końcowego, nie zmieniając czasu wyświetlania klipu, przeciągnij zaciemniony odcinek podziałki czasowej między znacznikami (rysunek 6.8). Wskaźnik myszy powinien przyjąć postać dłoni ( ). Jeśli tak się nie stanie, kliknięcie na podziałce spowoduje jedynie przesunięcie CTI. Wskazówki Jeśli zmiany położenia punktów początkowego i końcowego klipu zechcemy dokonać na panelu Source, sąsiednie klipy mogą uniemożliwić wydłużenie czasu jego wyświetlania. W takim przypadku operację tę należy przeprowadzić bezpośrednio w oknie Timeline lub Trim (patrz rozdział 8., „Precyzyjna edycja sekwencji”). Położenie punktów początkowych i końcowych, które definiujemy na panelu Program, powielane jest także na podziałce czasowej w oknie Timeline. Więcej informacji na temat posługiwania się tym oknem znajdziemy w rozdziale 7., „Edycja w oknie Timeline”. Aby ustawić punkty na początku i końcu serii klipów w oknie Timeline, należy te klipy zaznaczyć, a następnie wybrać polecenie Marker/Set Sequence Marker/In and Out Around Selection (marker/marker sekwencji/ punkt początkowy i końcowy zaznaczenia). 166 Tworzenie sekwencji Ustawianie punktów edycji rozdzielnej Kiedy ustawimy punkty początku i końca w klipie połączonym — czyli zawierającym ścieżkę wideo i audio — ustawienie tych punktów dotyczy obu ścieżek. Większość montażystów dokonuje edycji rozdzielnej (metodą cięć L i J), definiując inne ustawienia punktów początku i końca ścieżek wideo i audio, dopiero po ukończeniu montażu wstępnego. (Metody przeprowadzania edycji rozdzielnej poznamy w kolejnych rozdziałach). Punkty te można ustawiać niezależnie dla ścieżek wideo i audio przy użyciu kontrolek edycyjnych, w które wyposażony jest panel Source. Dzięki temu klipy można poddawać edycji rozdzielnej przed wstawieniem ich do sekwencji. (Patrz podrozdział „Dodawanie klipów metodą przeciągania”, w dalszej części niniejszego rozdziału). Aby ustawić punkty początku i końca do edycji rozdzielnej: 1. Otwórz klip na panelu Source okna Monitor. 2. Odszukaj klatkę, w której chcesz ustawić punkt edycyjny i wybierz odpowiednie polecenie (rysunek 6.9): s Marker/Set Clip Marker/Video In (marker/marker klipu/początek ścieżki wideo). s Marker/Set Clip Marker/Video Out (marker/marker klipu/koniec ścieżki wideo). s Marker/Set Clip Marker/Audio In (marker/marker klipu/początek ścieżki audio). s Marker/Set Clip Marker/Video Out (marker/marker klipu/koniec ścieżki audio). s Ikony punktów edycyjnych pojawią się na podziałce czasowej. 3. Powtarzając czynności opisane w punkcie 2., ustaw pozostałe punkty edycyjne ścieżek wideo i audio. Znaczniki edycji rozdzielnej mają postać ikon na podziałce czasowej. Ikony punktów edycyjnych ścieżki wideo wyświetlane są w górnej, zaś ścieżki audio w dolnej części podziałki (rysunek 6.10). Po umieszczeniu klipu w sekwencji możesz poddać go edycji rozdzielnej (rysunek 6.11). 167 U s t a w i a n i e p u n k t ó w e d y c j i r o z d z i e l n e j Rysunek 6.9. Odszukujemy odpowiednią klatkę, a następnie wybieramy typ punktu edycyjnego, który zamierzamy ustawić Rysunek 6.10. Ikony punktów edycyjnych ścieżki wideo wyświetlane są w górnej, zaś ścieżki audio w dolnej części podziałki czasowej Rysunek 6.11. Wyniki rozdzielnej edycji klipu stają się widoczne po wstawieniu go do sekwencji Rozdział 6. Precyzyjne ustawianie punktów początku i końca ścieżek audio Proces ustawiania punktów początku i końca można porównać do cięcia taśmy filmowej pomiędzy klatkami. Podział klipów na klatki w Premiere Pro wynika z podstawy czasowej, jaką zastosowano w projekcie, a która oparta jest na jednej ze standardowych szybkości wyświetlania klatek: 24 fps dla filmu, 25 fps dla wideo w systemie PAL, 29,97 fps dla wideo w systemie NTSC i 30 fps dla zapisu wideo. Oczywiście, cięć nigdy nie wykonuje się pośrodku klatki. W cyfrowym zapisie dźwięku nie wykorzystuje się jednak klatek wideo, lecz częstotliwości próbkowania. Jak pamiętamy z rozdziału 2., częstotliwość próbkowania w standardzie CD wynosi 44,1 kHz, co daje w przybliżeniu 44 100 próbek na sekundę. Z tego właśnie powodu ścieżki dźwiękowe można przycinać znacznie dokładniej niż ścieżki wideo. Premiere Pro pozwala jednak na wykorzystanie bardziej precyzyjnego podziału skali czasowej dla klipów audio. Z możliwości tej korzystamy, ustawiając punkty edycyjne ścieżek audio na podstawie próbek audio, a nie klatek wideo. Aby przełączyć podziałkę czasową w tryb jednostek audio: 1. Z rozwijanego menu panelu Source lub Program wybierz opcję Audio Units (jednostki audio) (rysunek 6.12). Podziałka czasowa zostanie wyskalowana w jednostkach audio (próbkach), z wykorzystaniem których możemy ustawiać punkty edycyjne (rysunek 6.13 i 6.14). Wskazówka W kolejnym rozdziale dowiesz się, jak przełączać podziałkę czasową okna Timeline w tryb jednostek audio. Choć panel Program i okno Timeline są ze sobą ściśle powiązane, nic nie stoi na przeszkodzie, by podziałka w jednym wyskalowana była w klatkach wideo, a w drugim w jednostkach audio. 168 w ó t k n u p e i n a i w a t s u e n j y z y c e r P Rysunek 6.12. Z menu panelu Source lub Program wybieramy opcję Audio Units Rysunek 6.13. Podziałka czasowa wyskalowana jest w jednostkach audio, o czym świadczy wskazanie na wyświetlaczu czasu bieżącego oraz ikona nuty Rysunek 6.14. Skalę podziałki można powiększyć do aż poziomu pojedynczej próbki Rysunek 6.15. Markery klipów wyświetlane są na podziałce czasowej na panelu Source, a markery sekwencji na panelu Program Rysunek 6.16. W oknie Timeline markery klipów wyświetlane są na klipach, zaś markery sekwencji na jej podziałce czasowej Tworzenie sekwencji Ustawianie markerów w klipach Podczas procesu edycji częstokroć zachodzi potrzeba oznaczenia szczególnie ważnych punktów czasowych. Służą do tego markery, które można osadzać zarówno w pojedynczych klipach, jak i na podziałce czasowej sekwencji w oknie Timeline (rysunek 6.15 i 6.16). Markery pozwalają w wizualny sposób oznaczać punkty rytmiczne w nagraniach, synchronizować obraz z efektami dźwiękowymi oraz wyznaczać miejsca zaniku napisów. W każdym klipie sekwencji można osadzić do 100 markerów numerowanych oraz nieograniczoną liczbę nienumerowanych, pomiędzy którymi można przesuwać znacznik czasu bieżącego. Funkcja ta działa na obu panelach okna Monitor oraz w oknie Timeline. Markery osadzone w klipie źródłowym, umieszczonym w sekwencji, są dodawane wraz z nim. Nie są natomiast osadzane w wystąpieniach klipu, które już znalazły się w sekwencjach. Oznacza to, że w każdym wystąpieniu można osadzić odrębny zestaw markerów, co zabezpiecza je przed nieumyślnym zmodyfikowaniem. Podrozdział niniejszy skupia się na osadzaniu markerów w klipach za pomocą kontrolek na panelu Source. Ustawiając markery w sekwencjach, będziemy korzystać z podobnych kontrolek na panelu Program i w oknie Timeline. Ponieważ jednak markery te wyświetlane są na podziałce czasowej sekwencji i pełnią funkcje specjalne, omówimy je osobno, w kolejnym rozdziale. U s t a w i a n i e m a r k e r ó w w k l i p a c h 169 Rozdział 6. Aby ustawić nienumerowany marker klipu za pomocą kontrolek na panelu Source: 1. Otwórz klip na panelu Source. 2. Odszukaj klatkę, w której chcesz ustawić marker. 3. Kliknij przycisk wstawiania markera, widoczny w oknie Monitor (rysunek 6.17). Na podziałce czasowej na panelu Source pojawi się ikona markera. Po dodaniu klipu do sekwencji marker ten będzie widoczny także w oknie Timeline (o ile jednak znajduje się on pomiędzy punktami początku i końca klipu). Aby ustawić numerowany marker klipu: 1. Wykonaj jedną z wymienionych niżej czynności. s Otwórz klip na panelu Source. s Zaznacz klip w oknie Timeline. 2. Wykonaj jedną z czynności: s Po otwarciu klipu na panelu Source ustaw CTI w klatce, którą chcesz oznaczyć. s Po zaznaczeniu klipu ustaw CTI w wybranym punkcie podziałki czasowej na panelu Program lub w oknie Timeline. 3. Wybierz polecenie Marker/Set Clip Marker i wskaż jedną z opcji (rysunek 6.18): s Next Available Numbered (następny dostępny numerowany), by oznaczyć klatkę następnym numerem, nieobecnym w klipie. Przejdź do punktu 5. s Other Numbered (inny numerowany), by oznaczyć klatkę markerem o numerze, który wybierzesz. 4. Wpisz numer markera w oknie dialogowym Set Numbered Marker (ustaw marker numerowany) i kliknij OK (rysunek 16.19). h c a p i l k w w ó r e k r a m e i n a i w a t s U 170 Rysunek 6.17. W oknie Monitor klikamy przycisk ustawiania markera Rysunek 6.18. Wybieramy polecenie Marker/ Set Clip Marker, a następnie jedną z opcji. W tym przypadku jest to Other Numbered Rysunek 6.19. Po wybraniu opcji Other Numbered na ekranie pojawia się okno dialogowe Set Numbered Marker. Wpisujemy numer markera i klikamy OK Tworzenie sekwencji 5. Marker pojawi się w bieżącym punkcie czasowym, na podziałce czasowej panelu (rysunek 6.20). Numer markera będzie widoczny także w oknie Timeline (rysunek 6.21). Aby utworzyć nienumerowany marker podczas odtwarzania klipu: 1. Otwórz klip na panelu Source. 2. Uruchom odtwarzanie klipu. 3. Naciśnij klawisz gwiazdki (*) w numerycznym bloku klawiatury (a nie Shift+8). Każdorazowe naciśnięcie klawisza gwiazdki powoduje wstawienie markera na podziałce czasowej widoku źródłowego (rysunek 6.22). Jeśli otworzysz wystąpienie klipu w sekwencji, markery pojawią się także w oknie Timeline. Wskazówki Ustawienie numerowanego markera w nowej klatce powoduje usunięcie go z wybranej poprzednio. Nie można ustawić nowego markera w klatce, w której jeden został już ustawiony (opcja w menu jest niedostępna). Aby ustawić nowy marker, należy usunąć poprzedni. Markery ułatwiają zaznaczanie początków i końców dialogów. Warto wypróbować metodę polegającą na oznaczaniu początków markerami numerowanymi, a końców nienumerowanymi. Dzięki temu wyraźnie widoczne będą pauzy pomiędzy kolejnymi kwestiami (które często trzeba wyciąć). Marker 0 ma specjalne zastosowanie w połączeniu z poleceniem wstrzymania klatki. Warto więc zachować ów marker do tego celu. U s t a w i a n i e m a r k e r ó w w k l i p a c h 171 Rysunek 6.20. Utworzony marker widoczny jest w bieżącym punkcie podziałki czasowej (CTI został przesunięty, by odsłonić marker) Rysunek 6.21. Marker oznaczony numerem po wstawieniu klipu do sekwencji w oknie Timeline Rysunek 6.22. Każdorazowe naciśnięcie klawisza gwiazdki (w numerycznym bloku klawiatury) powoduje utworzenie markera nienumerowanego. W tym przypadku technika ta została użyta do oznaczenia akcentów w klipie muzycznym Rozdział 6. Przenoszenie znacznika czasu między markerami i ich usuwanie Za pomocą przycisków umieszczonych na panelu Source można przesuwać znacznik czasu bieżącego pomiędzy kolejnymi markerami. (Te same przyciski na panelu Program pełnią inne zadania; służą one do przesuwania CTI między punktami edycyjnymi w sekwencji). Markery najlepiej jest usuwać, wybierając polecenie z menu (chyba że zdefiniujemy skrót klawiaturowy i przypiszemy go do tego polecenia). Aby przesunąć znacznik czasu bieżącego między markerami klipu na panelu Source: 1. Otwórz klip na panelu Source. 2. Kliknij jeden z przycisków na panelu: s ( ) aby przejść do poprzedniego markera; Rysunek 6.23. Aby przejść do poprzedniego markera, klikamy przycisk Go to Previous Marker. Chcąc przejść do następnego markera, klikamy przycisk Go to Next Marker (na rysunku) Rysunek 6.24. Aby usunąć z klipu wszystkie markery, wybieramy polecenie Marker/Clear Clip Marker/All Markers ) aby przejść do następnego markera s ( (rysunek 6.23). CTI na panelu zostanie przesunięty do poprzedniego lub następnego markera, w zależności od tego, który przycisk został kliknięty. Aby usunąć markery klipu: 1. Otwórz klip na panelu Source. 2. Wykonaj jedną z wymienionych niżej czynności. s Aby usunąć określony marker, ustaw na nim znacznik czasu bieżącego, a następnie wybierz polecenie Marker/Clear Clip Marker/ Current Marker (marker/usuń marker klipu/marker bieżący). s Aby usunąć wszystkie markery klipu, wybierz polecenie Marker/Clear Clip Marker/ All Markers (marker/usuń marker klipu/ wszystkie markery) (rysunek 6.24). Usunięte markery znikną z podziałki czasowej na panelu (a także z okna Timeline, jeśli klip stanowi element sekwencji). 172 u s a z c a k i n z c a n z e i n e z s o n e z r P Tworzenie sekwencji Aby usunąć określony marker numerowany: 1. Otwórz klip na panelu Source. 2. Wybierz polecenie Marker/Clear Clip Marker/ Numbered (marker/usuń marker klipu/ numerowany) (rysunek 6.25). Otwarte zostanie okno dialogowe Clear Numbered Marker. 3. Zaznacz marker, który chcesz usunąć i kliknij OK (rysunek 6.26). Możesz wybrać tylko jeden marker. Ten, który wybierzesz, zniknie z podziałki czasowej na panelu Source (a także z okna Timeline, jeśli klip stanowi element sekwencji). P r z e n o s z e n i e z n a c z n i k a c z a s u Rysunek 6.25. Aby usunąć określony marker numerowany, wybieramy polecenie Marker/ Clear Clip Marker/Numbered Rysunek 6.26. W oknie dialogowym Clear Numbered Marker wybieramy marker do usunięcia i klikamy przycisk OK 173 Rozdział 6. Wybór ścieżek źródłowych i docelowych Materiały wideo i audio są często opisywane jako zestaw osobnych ścieżek z zapisanymi informacjami, co odpowiada fizycznemu sposobowi ich zapisu na tradycyjnych nośnikach, takich jak taśma magnetyczna. W plikach cyfrowych, rzecz jasna, zapis audio i wideo jest kodowany w zupełnie inny sposób. Mimo to jednak podejście do materiału audio i wideo, jakby był zapisany na osobnych ścieżkach, znacznie ułatwia pracę. Wybierając ścieżki źródłowe i docelowe, możemy wstawiać klipy wideo i audio na odpowiednie ścieżki sekwencji. Bez względu na wybór metody edycyjnej, ścieżki źródłowe (source tracks) wybieramy, klikając przycisk przełączający (rysunek 6.27) (użyjemy go w najbliższym ćwiczeniu). Sposób wykorzystania ścieżek docelowych (target tracks) zależy od wyboru metody edycji. W trakcie edycji metodą „przeciągnij i upuść” wyboru ścieżki docelowej dokonujemy na bieżąco, przeciągając klip na odpowiednią ścieżkę w oknie Timeline. Jeśli edycję przeprowadzamy za pomocą kontrolek w oknie Monitor, wówczas ścieżki docelowe musimy wybierać przed wykonaniem operacji, zaznaczając je w oknie listwy czasowej (rysunek 6.28). Wybór ścieżki należy wyłącznie do nas i Premiere Pro nie może nas w tym wyręczyć. Zwróć uwagę, że program nie zezwala na przeciąganie klipów na ścieżki zablokowane ani też na wybieranie tych ścieżek jako docelowych (patrz podrozdział „Blokowanie i odblokowywanie ścieżek” rozdziału 7., „Edycja w oknie Timeline”). Powinieneś też pamiętać, że ścieżki źródłowe i docelowe muszą być ścieżkami tego samego typu. h c y w o l e c o d i h c y w o ł d ó r ź k e ż e i c ś r ó b y W 174 Rysunek 6.27. Typ ścieżki docelowej, wideo lub audio, wybieramy, klikając przycisk przełączający na panelu Source Rysunek 6.28. Aby dokonać edycji za pomocą kontrolek dostępnych w oknie Monitor, musimy najpierw wskazać ścieżki docelowe, klikając ich nagłówki w oknie Timeline Rysunek 6.29. Klikamy przycisk przełączający, znajdujący się na panelu Source, wybierając typ ścieżki źródłowej, wideo i audio… Rysunek 6.30. …tylko wideo… Rysunek 6.31. …lub tylko audio Tworzenie sekwencji Aby wyznaczyć ścieżki źródłowe: 1. Kliknij znajdujący się na panelu Source przełącznik typu ścieżek, aby pojawiła się na nim ikona odpowiadająca rodzajowi wybranej ścieżki źródłowej (rysunek 6.29, 6.30 i 6.31): ( ( ( ) — wideo i audio, ) — tylko wideo, ) — tylko audio. Jeżeli klip źródłowy nie zawiera ścieżki danego typu, odpowiadająca mu ikona nie będzie się pojawiać podczas klikania przycisku. Aby wskazać ścieżki docelowe: 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności w oknie Timeline: s kliknij nagłówek ścieżki docelowej, tuż obok jej nazwy; s kliknij nagłówek ścieżki docelowej, by anulować jej zaznaczenie. Nagłówek wybranej ścieżki docelowej wyróżniony jest zaokrągleniem narożników oraz ciemnoszarym wypełnieniem, znacznie ciemniejszym niż nagłówki pozostałych ścieżek. W y b ó r ś c i e ż e k ź r ó d ł o w y c h i d o c e l o w y c h 175 Rozdział 6. Porównanie operacji nakładania i wstawiania Dodając klip do sekwencji, musimy zdecydować, w jaki sposób operacja ta ma wpływać na klipy już się tam znajdujące. Szczególnie chodzi tu o wskazanie, czy materiał w miejscu, w którym nowy klip ma się znaleźć, ma zostać zastąpiony, czy przesunięty. Edycja metodą nakładania (ang. overlay) daje taki sam skutek jak nagranie nowego klipu na fragmencie taśmy, na którym wcześniej zapisany został inny klip. Innymi słowy, gdy nakładamy klip źródłowy w określonym punkcie listwy czasowej, zastępuje on wszystkie klipy, które znajdowały się tam dotychczas (rysunek 6.32 i 6.33). Edycja metodą wstawiania (ang. insert) daje taki sam rezultat, jak wklejenie nowego kawałka taśmy filmowej bez usuwania materiału znajdującego się już na szpuli. Gdy wstawiamy klip źródłowy, zostaje on umieszczony w określonym punkcie listwy czasowej, zaś wszystkie klipy, które znajdują się za tym punktem, zostają przesunięte w czasie w przód i ustępują w ten sposób miejsca nowemu klipowi. Jeśli punkt wstawiania wypada w miejscu, w którym listwa czasowa jest zajęta przez inny klip, zostaje on przecięty, a fragment znajdujący się za punktem wstawiania przesuwany jest w przód. W zależności od naszego wyboru, operacja wstawiania może powodować przesunięcie klipów na wszystkich ścieżkach lub tylko na docelowej (rysunek 6.34 i 6.35). Wskazówka W poprzednich wersjach programu Premiere metoda nakładania nie była metodą domyślną. Nakładanie klipów poprzez ich przeciąganie na listwę czasową było niedozwolone; należało korzystać z kontrolek w oknie Monitor. Przyzwyczajenie się do nowej metody pracy może zająć użytkownikom poprzednich wydań programu trochę czasu, ale nietrudno będzie im się przekonać, że jest ona znacznie wygodniejsza niż niegdyś. 176 a i n a i w a t s w i a i n a d a ł k a n e i n a n w ó r o P Rysunek 6.32. Rysunek ten przedstawia klip w sekwencji. Nowy klip zostanie dodany w punkcie wskazanym przez znacznik czasu bieżącego (pionowa linia) Rysunek 6.33. W wyniku operacji nakładania istniejący materiał zostaje zastąpiony nowym Rysunek 6.34. W przypadku edycji metodą wstawiania wszystkie klipy leżące na prawo od punktu edycyjnego zostają przesunięte w czasie w przód, ustępując miejsca klipowi wstawianemu. W razie konieczności są też dzielone w punkcie edycyjnym Rysunek 6.35. Operację wstawiania można też wykonać w taki sposób, że przesunięte zostaną tylko klipy znajdujące się na ścieżkach docelowych Tworzenie sekwencji Dodawanie klipów metodą przeciągania Klip źródłowy można umieścić w sekwencji, przeciągając go na odpowiednią ścieżkę w oknie Timeline. Jeśli przed dodaniem klipu do sekwencji zamierzamy ustawić w nim punkty edycyjne, to powinniśmy przenieść go z panelu Source. Gdy zaś zdecydujemy się zachować dotychczasowe ustawienia punktów edycyjnych, wówczas klip przeciągamy wprost z okna Project. Klip połączony (zawierający materiał wideo i audio) można przeciągnąć na ścieżkę wideo lub dźwiękową. Jego składniki zostaną automatycznie rozmieszczone na odpowiednich ścieżkach. Na przykład, po przeciągnięciu klipu na ścieżkę Video 1, zawarty w nim zapis dźwiękowy umieszczony zostanie na ścieżce Audio 1. Klipy dźwiękowe można jednak umieszczać wyłącznie na zgodnych z nimi ścieżkach. Inaczej mówiąc, klip i ścieżka muszą być tego samego typu: monofoniczne, stereofoniczne lub 5.1. Jeśli typ klipu nie jest zgodny z typem ścieżki docelowej, zostaje on umieszczony na najbliższej mu, odpowiedniej dla niego ścieżce. W razie potrzeby program tworzy taką ścieżkę automatycznie. (Domyślny typ ścieżek audio definiowany jest wśród innych ustawień projektu, o których była mowa w rozdziale 2., „Tworzenie nowego projektu”. Więcej informacji na temat dodawania ścieżek do sekwencji znajdziesz w rozdziale 7., „Edycja w oknie Timeline”). D o d a w a n i e k l i p ó w m e t o d ą p r z e c i ą g a n i a 177 Rozdział 6. Aby dodać klip do sekwencji metodą przeciągania: 2. Otwórz klip na panelu Source. 3. Ustaw punkty początku i końca klipu źródłowego. Możesz też ustawić markery, numerowane i nienumerowane. Patrz podrozdział „Ustawianie markerów w klipach”, we wcześniejszej części niniejszego rozdziału. 4. Klikając przycisk przełączający, wybierz typ ścieżek źródłowych (rysunek 6.36). 5. Przeciągnij klip z panelu Source na odpowiednią ścieżkę sekwencji wyświetlanej w oknie Timeline, korzystając z jednej z wymienionych niżej metod. s Aby nałożyć klip, ustaw go w taki sposób, by wskaźnik myszy przyjął postać ikony nakładania ( ) (rysunek 6.37). a i n a g ą i c e z r p ą d o t e m w ó p i l k e i n a w a d o D Rysunek 6.36. Na panelu Source ustawiamy znaczniki edycyjne i wybieramy typ ścieżek źródłowych Rysunek 6.37. Aby nałożyć klip, przeciągamy go na wybraną ścieżkę. Zwróć uwagę, że na panelu Program wyświetlane są klatki sekwencji przed i za nakładanym klipem 178 Rysunek 6.38. Aby wstawić klip i przesunąć zawartość wszystkich ścieżek, przeciągamy go, wciskając klawisz Ctrl Rysunek 6.39. Aby wstawić klip z przesunięciem zawartości jedynie ścieżek docelowych, przeciągamy go, wciskając klawisze Ctrl+Alt Tworzenie sekwencji s Aby wstawić klip, przesuwając zawartość wszystkich ścieżek, przeciągnij go, wciskając klawisz Ctrl. Wskaźnik myszy powinien przyjąć postać ikony wstawiania ( ), a na wszystkich ścieżkach w punkcie edycyjnym powinny pojawić się strzałki (rysunek 6.38). s Aby wstawić klip, przesuwając zawartość jedynie ścieżek docelowych, przeciągnij go, wciskając klawisze Ctrl+Alt. Wskaźnik myszy przyjmie postać ikony wstawiania, zaś w punkcie edycji na ścieżkach docelowych powinny pojawić się strzałki (rysunek 6.39). Miejsce wstawienia klipu oznaczane jest ciemnoszarym kolorem. Wskazówki Przeciągając klip połączony, powinniśmy upewnić się, że nie spowodujemy nieumyślnego nadpisania materiału na ścieżkach docelowych. Na przykład, jeżeli skupimy się wyłącznie na ustawianiu klipu na ścieżce wideo, możemy przez przypadek nadpisać zawartość ścieżki audio. Aby mieć pewność, że przeciągane ). Podczas klipy zostaną precyzyjnie wyrównane do pozostałych, należy kliknąć przycisk Snap w oknie Timeline ( przeciągania klipu gruba pionowa linia wskazuje ten punkt edycyjny lub marker, do którego klip zostałby przyciągnięty w momencie zwolnienia przycisku myszy. Więcej informacji na temat funkcji przyciągania znajdziemy w rozdziale 7., „Edycja w oknie Timeline”. D o d a w a n i e k l i p ó w m e t o d ą p r z e c i ą g a n i a 179 Rysunek 6.40. Klipy można przeciągać z okna Project do okna Timeline, nakładając je lub wstawiając Rozdział 6. Aby dodać do programu klipy z okna Project: 1. Zaznacz jeden bądź kilka klipów w oknie Project. 2. Przeciągnij zaznaczone klipy z okna Project na odpowiednią ścieżkę sekwencji w oknie Timeline, korzystając z jednej z wymienionych niżej metod. s Aby klipy zostały nałożone, wskaźnik myszy musi przyjąć formę ikony nakładania ( ) (rysunek 6.40). s Aby wstawić klipy, przesuwając zawartość wszystkich ścieżek, przeciągamy je, wciskając klawisz Ctrl. Wskaźnik myszy przyjmie postać ikony wstawiania ( zaś na ścieżkach, w punkcie edycji, powinny pojawić się strzałki. ), s Aby wstawić klipy, przesuwając zawartość jedynie ścieżek docelowych, przeciągamy je, wciskając klawisze Ctrl+Alt. Wskaźnik myszy przyjmie formę ikony wstawiania ( w punkcie edycji, powinny pojawić się strzałki. ), zaś na ścieżkach docelowych, Miejsce, w którym klipy zostałyby wstawione po zwolnieniu przycisku myszy, oznaczone jest ciemnoszarym kolorem. Jeśli wstawiasz grupę klipów, zostaną one wstawione w takiej kolejności, w jakiej je zaznaczyłeś w oknie Project. 180 a i n a g ą i c e z r p ą d o t e m w ó p i l k e i n a w a d o D Tworzenie sekwencji Klawisze modyfikujące i ikony nakładania oraz wstawiania W miarę zdobywania doświadczenia w pracy z programem Premiere Pro zauważymy, że operacje nakładania i wstawiania klipów za pomocą myszy wykonujemy według pewnego schematu — nakładanie jest domyślnym sposobem umieszczania klipów w sekwencji, w związku z czym wykonujemy je bez udziału żadnego klawisza modyfikującego; operacja wstawiania wymaga zaś użycia klawisza Ctrl. Zasada ta obowiązuje nie tylko podczas dodawania nowych klipów, ale również wówczas, gdy zmieniamy ich kolejność w sekwencji (patrz rozdział 8., „Precyzyjna edycja sekwencji”). Mówiąc najprościej, podczas operacji wstawiania przesuwamy materiał na wszystkich ścieżkach. Zazwyczaj takie działanie jest uzasadnione, ponieważ zapewnia utrzymanie synchronizacji całego materiału. Bywają jednak sytuacje, kiedy przesunięty powinien zostać wyłącznie materiał na ścieżkach docelowych. W takich przypadkach musimy użyć dodatkowego klawisz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Pro. Szybki start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: