Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00635 008450 20652329 na godz. na dobę w sumie
Adopcja prenatalna - ebook/pdf
Adopcja prenatalna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 9788380641914 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca omawia koncepcję zakładająca dopuszczalność wszczęcia postępowania o przysposobienie przed narodzeniem dziecka. Prezentowana w niniejszej publikacji koncepcja, jaką stanowi wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa możliwości wszczęcia postępowania o przysposobienie przed narodzeniem dziecka zakłada przede wszystkim ochronę interesów tego, którego dobro chronione jest w stopniu najmniejszym, choćby ze względu na fakt, iż sam o nie troszczyć się nie może – tj. nasciturusa. Skoncentrowana jest ona głównie na ochronie wartości niewątpliwie najwyższej, jaką stanowi ludzkie życie, a także innych równie ważnych wartości, do których zaliczyć można dobro dziecka, czy też prawo do tożsamości, troski i opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu. Przedstawiana teza wspiera również tych, którzy do ochrony wspomnianych wartości dążą i którzy do realizacji tej ochrony się przyczyniają, tj. potencjalnych przysposabiających. Prezentowane propozycje regulacji mają bowiem na celu zapewnienie przyszłym rodzicom adopcyjnym większego komfortu w podejmowaniu ważnych decyzji, jak i przeprowadzenia procedury adopcyjnej w sposób możliwie dyskretny i sprawny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ADOPCJA PRENATALNA Marta Aleksandra Chorzępa A D O P C J A P R E N A T A L N A Sandomierz 2016 Recenzenci: ks. dr hab. Stefan Radziszewski, prof. WSHP w Radomiu dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr Redaktor: Juliusz Susak Projekt okładki: Marek Nykiel Skład i łamanie: Tomasz Obara Copyright © by Marta Chorzępa ISBN 978-83-8064-191-4 Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 21 41 e-mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.pl Podziękowania Z całego serca dziękuję moim Rodzicom – przede wszystkim za dar życia, a także za chrześcijańskie wychowanie, uwrażliwienie na prawdziwe, fundamentalne wartości oraz wsparcie we wszystkich moich działaniach naukowych i społecznych, prof. Jackowi Mazurkiewiczowi – za wielo- letnią inspirację, przykład obrony wyznawa- nych wartości i nieocenioną pomoc w pracy naukowej, ks. prof. Stefanowi Radziszewskiemu – za wielowymiarową pomoc, otwartość i pogodę ducha, Liku Worku z University of London – za wielką serdeczność oraz pomoc w zgłębianiu meandrów etiopskiego prawa cywilnego, wszystkim Obrońcom Życia - za ich odwagę i działania, bez których zapewne nie mogłaby powstać ta publikacja. Spis treści Wstęp ................................................................................................................ 11 1. Koncepcja zakładająca dopuszczalność wszczęcia postępo- wania o przysposobienie przed narodzeniem dziecka ...............15 1.1. Główne założenia koncepcji ........................................................15 1.1.1. Skuteczne zabezpieczenie poczętego i jego matki .....................................................................16 interesów dziecka 1.1.2. Adopcja zamiast aborcji .......................................................17 1.1.3. Dbając o komfort przysposabiających ...........................19 1.1.4. Remedium na niepłodność i bezpłodność ..................20 1.1.5. Skrócenie postępowania adopcyjnego ..........................21 1.1.5.1. Pilotażowa kontrola ośrodków adopcyjnych na Dolnym Śląsku .................................................................................. 22 2. Proponowane zmiany legislacyjne ................................................26 2.1. Zgoda na przysposobienie dziecka poczętego ................... 28 2.2. Termin na wyrażenie zgody na przysposobienie dziecka poczętego .................................................................................30 7 3. Status prawny nasciturusa ................................................................ 34 3.1. Problem nazewnictwa w odniesieniu do dziecka poczętego .................................................................................................. 34 3.2. Ochrona nasciturusa w prawie polskim ..............................35 3.2.1. Konstytucyjna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego ............................................................................................. 43 3.2.2. Cywilnoprawna dziecka poczętego ...........................................................................44 i prawnorodzinna ochrona 3.2.2.1. Brak podmiotowości cywilnoprawnej nasci- turusa (warunkowa zdolność prawna) .......................... 45 3.2.2.2. Kwestia stosowania per analogiam przepisów dotyczących instytucji uznania dziecka poczętego ......48 3.2.3. Prognozowane zmiany w ustawodawstwie dotyczące statusu prawnego dziecka poczętego na podstawie obywa- telskiego projektu nowelizacji Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz- czalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. ........... 49 3.2.4. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego ................. 52 4. Argumentacja przeciwko dopuszczalności przysposo- bienia dziecka poczętego .........................................................................55 4.1. Wątpliwości i obawy wyrażane w stosunku do przy- sposobienia dziecka poczętego .........................................................55 4.2. Znikoma doniosłość przysposobienia dziecka poczę- tego .............................................................................................................. 56 Zakończenie ................................................................................................. 58 Bibliografia ...................................................................................................60 8 Wykaz skrótów stosowanych w pracy Dz. U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) k.k. k.p.c. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296) k.r. i o. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59) NIK u.p.r. – Najwyższa Izba Kontroli – Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz- kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78) TK – Trybunał Konstytucyjny 9 Wstęp Rok 2016 okazuje się być przełomowym dla naszego kraju pod wieloma względami. Wraz ze zmianą partii rządzącej w Polsce, zmiany zaobserwować można również na gruncie regulacji ustawowych. Ostatnie miesiące na arenie politycznej niezwykle wyraźnie prezentują walkę przedstawicieli odmien- nych koncepcji. Godnym uwagi zdaje się być przede wszystkim spór, którego wynik będzie miał wpływ na ochronę wartości najważniejszej, jaką stanowi ludzkie życie. Z jednej strony obserwujemy krzykliwe manifesty kobiet o poglądach femi- nistycznych, uzurpujących sobie wyłączne prawo do dyspo- nowania własnym ciałem, z całkowitym pominięciem poczę- tego w nich i z nich się wywodzącego, ale przecież ostatecznie całkowicie oddzielnego bytu ludzkiego. Z drugiej strony coraz donioślejszym problemem społecznym staje się wzrost popu- lacji małżeństw bezpłodnych, rozpaczliwie starających się o potomstwo. Te dwa pozornie odmienne zjawiska sprowadzają się w swej istocie do wspólnego mianownika, jaki stanowi trak- towanie nasciturusa, niczym swojej własności. Własności, którą możemy nabyć, lub którą możemy porzucić, a nawet unicestwić. Brak w takim sposobie myślenia poszanowania i godności życia ludzkiego, brak w nim jego ochrony, która winna być przecież szczególna ze względu na całkowitą niemożność domagania się swoich praw ze strony dziecka poczętego. 11 W obliczu trwającego sporu o wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji, zainicjowanego przez obywatelski projekt tzw. Ustawy o ochronie życia, przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, doskonałe remedium na przedsta- wione wyżej problemy stanowić by mogło rozwiązanie, które – choć nie wyeliminowałoby zupełnie procederu aborcyjnego – to jednak w znacznym stopniu mogłoby go ograniczyć, a jedno- cześnie zaradzić coraz bardziej doniosłej społecznie potrzebie posiadania potomstwa. Jest nim właśnie włączenie do polskiego ustawodawstwa prawnorodzinnego instytucji przysposobienia dziecka początego. Wprowadzenie w życie proponowanej koncepcji uznać można za swoisty kompromis. Nie ogranicza ona bowiem prawa kobiet do rozporządania własnym ciałem i do niczego ich nie zmusza. Daje natomiast kobietom, które w sposób biologiczny stały się matkami, jednakże nie są gotowe lub zwyczajnie chcą zrezygnować z pełnienia tej funkcji – możliwość uratowania poczętego w nich życia, a jednocześnie - szansę spełnienia się w roli rodziców tym małżeństwom, które z różnych przyczyn nie mogą same pozyskać potomstwa, bądź też otwarte są na zapewnienie rodzicielskiej miłości i troski większej liczbie dzieci. W demokratycznym państwie prawa, w którym społe- czeństwo jest spolaryzowane świadopoglądowo i etycznie, nie sposób wprowadzić rozwiązań radykalnych. Jednakże przed- stawiona w niniejszej pracy koncepcja autorstwa wrocław- skich cywilistów, a przede wszystkim obrońców życia: A. Ciska, J. Mazurkiewicza oraz J. Strzebinczyka – stworzyć by mogła podłoże dla społecznego konsensusu w tym zakresie. Ze względu na podejmowane w czasie powstawania niniej- szej publikacji decyzje legislacyjne dotyczące nowelizacji Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.1 1. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun- kach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz.78 z późn. zm.); dalej: u.p.r. 12 w analizie ograniczę się do stanu de lege lata, natomiast sam projekt ustawy przestawiony zostanie jako jeden z postulatów de lege ferenda. Niniejsza publikacja składa się z czterech rodziałów. Mają one charakter teoretyczno-analityczny. W pierwszym z nich omówione zostały cele wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa koncepcji przysposobienia dziecka poczętego. Zakreślone zostało także podłoże społeczne problemów, które wprowadzenie proponowanej koncepcji mogłoby rozwiązać, albo przynajmniej zmniejszyć. Rozdział nakreśla także, w jaki sposób adopcja nasciturusa mogłaby wpłynąć na zmniejszenie liczby dokonywanych aborcji oraz jak mogłaby zaradzić nasi- lającemu się z roku na rok problemowi bezdzietności. Opisuje również niezwykle istotną – ze względu na jej wpływ na ilość pomyślenie przeprowadzanych procedur adopcyjnych - kwestię wydłużającego się podstępowania adopcyjnego. Zwieńczenie rozdziału wprowadzającego stanowi zaś prezentacja wyników pilotażowej kontroli ośrodków adopcyjnych na terenie Dolnego Śląska przeprowadzonej w latach 2012-2013 przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli. Kolejny rozdział stanowi omówienie proponowanych zmian legislacyjnych. Zawarty został w nim projekt artykułów regulujących instytucję adopcji prenatalnej oraz proponowane zmiany w zakresie istniejących unormowań ustawowych. W rozdziale trzecim skoncentrowane zostały zagadnienia związane ze statusem prawnym oraz ochroną prawną dziecka poczętego. Przedstawiony został stan de lege lata w postaci uregu- lowań prawa konstytucyjnego, cywilnego, rodzinnego oraz karnego, a także postulaty de lege ferenda wyrażone w obywa- telskim projekcie nowelizacji Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze- rywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. Rozdział porusza także kwestię braku podmiotowości prawnej nasciturusa oraz ewen- tualnego stosowania per analogiam w stosunku do przysposo- bienia dziecka jeszcze nie narodzonego przepisów dotyczących instytucji uznania dziecka poczętego. 13 Rozdział ostatni stanowi natomiast analizę argumentacji przemawiającej przeciwko proponowanej w niniejszej publi- kacji koncepcji adopcji prenatalnej. Omawia wątpliwości i obawy wyrażone w stosunku do prezentowanego zagadnienia przez przedstawicieli doktryny, a także władzy sądowniczej. Zawiera również uzasadnienie autorstwa jednego z twórców koncepcji, rozwiewające większość z niepokojących zagadnień. Celem niniejszej ppublikacji jest analiza obecnych uregu- lowań prawnych normujących status prawny dziecka poczę- tego ze szczególnym uwzględnieniem jego prawnej ochrony, a także prezentacja koncepcji przysposobienia nasciturusa, która bez wątpienia mogłaby zakres tejże ochrony rozszerzyć. W pracy korzystałam z bogatej literatury dotyczącej statusu prawnego dziecka poczętego, natomiast ze względu na postulatywny charakter omawianej instytucji adopcji prena- talnej w opisie jej założeń oraz prognozowanych konsekwencji jej wprowadzenia opierałam się przede wszystkim na projekcie rozwiązań normatywnych oraz opracowaniach uzasadniają- cych jej wprowadzenie autorstwa twórców koncepcji. 14 1. Koncepcja zakładająca dopuszczalność wszczęcia postępowania o przysposo- bienie przed narodzeniem dziecka 1.1. Główne założenia koncepcji Prezentowana w niniejszej publikacji koncepcja, jaką stanowi wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa możliwości wszczęcia postępowania o przysposobienie przed narodzeniem dziecka zakłada przede wszystkim ochronę interesów tego, którego dobro chronione jest w stopniu najmniejszym, choćby ze względu na fakt, iż sam o nie troszczyć się nie może – tj. nasci- turusa. Skoncentrowana jest ona głównie na ochronie wartości niewątpliwie najwyższej, jaką stanowi ludzkie życie, a także innych równie ważnych wartości, do których zaliczyć można dobro dziecka, czy też prawo do tożsamości, troski i opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu. Przedstawiana teza wspiera również tych, którzy do ochrony wspomnianych wartości dążą i którzy do realizacji tej ochrony się przyczyniają, tj. poten- cjalnych przysposabiających. Prezentowane propozycje regu- lacji mają bowiem na celu zapewnienie przyszłym rodzicom adopcyjnym większego komfortu w podejmowaniu ważnych decyzji, jak i przeprowadzenia procedury adopcyjnej w sposób możliwie dyskretny i sprawny. Ponadto koncepcja, stanowiąc 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adopcja prenatalna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: