Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00547 010513 10728115 na godz. na dobę w sumie
Agent handlowy - regulacje polskie i europejskie - ebook/pdf
Agent handlowy - regulacje polskie i europejskie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 489
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-979-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka ta jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak obszerne i kompleksowe studium dotyczące regulacji umowy agencyjnej i sytuacji prawnej agenta handlowego w prawie polskim i europejskim. W pracy tej autorka przedstawiła standardy w zakresie instytucji agencji wynikające z aktów prawnych, których celem jest harmonizacja prawa w ramach Unii Europejskiej oraz unifikacja prawa w skali regionalnej i globalnej. W monografii uwzględniono dorobek piśmiennictwa obcego i polskiego, a także istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym polskich.
Opracowanie to może służyć zarówno teoretykom prawa, jak i praktykom, w szczególności: sędziom, arbitrom, adwokatom i radcom prawnym. Warto je także polecić przedsiębiorcom występującym jako strony umów agencyjnych. Ci ostatni mogą w niej przede wszystkim odnaleźć wskazówki dotyczące konstruowania klauzul umownych i określania wynikających z nich konsekwencji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA ROTT-PIETRZYK · AGENT HANDLOWY – REGULACJE POLSKIE I EUROPEJSKIE Polecamy w serii: Dominika Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŚCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA Anna Kobylańska OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W INTERNECIE Piotr Pogonowski REALIZACJA PRAWA DO SĄDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Marcin Jamroży OPODATKOWANIE SPÓŁKI OSOBOWEJ Małgorzata Bednarek WZORCE UMÓW W PRAWIE POLSKIM Konrad Osajda TESTAMENTY WSPÓLNE Jerzy Lachowski STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI Piotr Krzysztof Sowiński PRAWO ŚWIADKA OD ODMOWY ZEZNAŃ W PROCESIE KARNYM Andrzej Skoczylas DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO www.sklep.beck.pl AGENT HANDLOWY – REGULACJE POLSKIE I EUROPEJSKIE EWA ROTT-PIETRZYK Redakcja: Monika Pawłowska Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7387-979-X Spis treści Przedmowa ................................................................................................................... XI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XV Literatura ....................................................................................................................... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych ..................................................................................... LII Wykaz stron internetowych ................................................................................... LV Rozdział I. Wprowadzenie ................................................................................ 1 1 § 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej................................................ 6 § 2. Umowa agencyjna w ujęciu porównawczym..................................... I. Umowa agencyjna w systemach civil law .............................. 6 II. Umowa agencyjna w systemach common law ..................... 10 Rozdział II. Harmonizacja prawa w zakresie umowy agencyjnej 17 § 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ 17 § 2. Prace nad harmonizacją prawa w zakresie umowy agencyjnej .. 18 § 3. Reżim agenta handlowego w świetle dyrektywy nr 86/653 ....... 24 I. Definicja agenta handlowego ..................................................... 24 II. Zawarcie umowy agencyjnej ...................................................... 30 III. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy agencyjnej 31 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 31 2. Obowiązek działania w dobrej wierze i z należytą starannością .................................................................................. 32 3. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia ..................................... 38 IV. Agencja wyłączna ............................................................................ 50 V. Zakończenie umowy agencyjnej ............................................... 54 1. Przyczyny zakończenia umowy ............................................. 54 2. Wykonywanie umowy po terminie ...................................... 55 3. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminów wypowiedzenia ........................................................................... 56 4. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym ...................................................................... 59 VI. Skutki zakończenia umowy agencyjnej.................................... 63 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 63 2. Roszczenie o wyrównanie lub odszkodowanie................ 64 V Spis treści 3. Postanowienia wspólne dla roszczenia wyrównawczego i odszkodowawczego ............................. 66 4. Świadczenie wyrównawcze..................................................... 68 5. Roszczenie odszkodowawcze ................................................. 86 6. Przepisy art. 17 i 18 dyrektywy nr 86/653 jako przepisy wymuszające swoje zastosowanie....................... 91 VII. Zakaz działalności konkurencyjnej............................................ 96 § 4. Umowy agencyjne a prawo antymonopolowe ................................. 103 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 103 II. Prawo konkurencji we Wspólnocie Europejskiej (art. 81 TWE)..................................................................................... 104 III. Umowy agencyjne w świetle prawa konkurencji ................ 107 § 5. Podsumowanie ............................................................................................. 111 III. Relacje agenta i dającego zlecenie z osobami trzecimi w międzynarodowej sprzedaży towarów ............................... 116 1. Terminologia ................................................................................ 116 2. Przebieg prac nad konwencją genewską ........................... 119 3. Zakres zastosowania konwencji genewskiej .................... 122 4. Udzielenie agentowi pełnomocnictwa .............................. 128 5. Skutki prawne czynności agenta ........................................... 130 6. Potwierdzenie czynności nieumocowanego agenta ..... 136 7. Odpowiedzialność nieumocowanego agenta................... 138 8. Wygaśnięcie pełnomocnictwa .............................................. 140 9. Interpretacja konwencji .......................................................... 141 10. Uwagi końcowe ........................................................................... 142 Rozdział III. Unifikacja prawa w zakresie umowy agencyjnej .... 115 § 1. Unifikacja prawa materialnego .............................................................. 115 I. Uwagi wstępne ................................................................................. 115 II. Konwencja genewska z 1983 r. o agencji (zastępstwie) w świetle Zasad Europejskiego Prawa Umów i Reguł Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT (2004)........................................................................... 144 1. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL)..................... 144 2. Reguły Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT (2004) ..................................................................... 150 3. Uwagi końcowe ........................................................................... 155 IV. Wstępny projekt konwencji UNIDROIT o umowach agencyjnych w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1989 r. ............................................................................................... 156 1. Uwagi wstępne ............................................................................ 156 2. Zakres zastosowania projektu konwencji .......................... 159 3. Zawarcie umowy agencyjnej .................................................. 167 4. Zakres umocowania agenta ..................................................... 171 VI Spis treści 5. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej .................... 173 6. Agencja wyłączna........................................................................ 188 7. Zakończenie umowy agencyjnej............................................ 191 8. Odszkodowanie za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania ........................................................ 198 9. Skutki zakończenia umowy agencyjnej............................... 199 10. Zakaz działalności konkurencyjnej ...................................... 200 11. Wnioski końcowe........................................................................ 202 V. Umowa agencyjna w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego........................................................................ 206 1. Uwagi wstępne ............................................................................ 206 2. Definicja umowy agencyjnej .................................................. 207 3. Zawarcie umowy agencyjnej................................................... 208 4. Obowiązki stron umowy agencyjnej.................................... 208 5. Klauzula del credere ................................................................. 215 6. Zakończenie umowy agencyjnej ........................................... 216 7. Świadczenie wyrównawcze..................................................... 220 8. Uwagi końcowe dotyczące umowy agencyjnej w świetle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego 222 § 2. Unifikacja prawa kolizyjnego dotyczącego agencji ........................ 224 I. Uwagi wprowadzające ................................................................... 224 II. Konwencja haska z 1978 r. dotycząca umowy agencyjnej 225 1. Prace nad konwencją ................................................................ 225 2. Zakres zastosowania konwencji ............................................ 227 3. Regulacja stosunku wewnętrznego ..................................... 229 4. Regulacja stosunku zewnętrznego........................................ 231 5. Stosunek konwencji haskiej do konwencji rzymskiej z 1980 r. i konwencji genewskiej z 1983 r. ......................... 233 § 3. Wzorzec umowy agencyjnej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu ........................................................................................................ 235 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 235 II. Modelowa umowa agencyjna ..................................................... 238 1. Strony umowy .............................................................................. 238 2. Przedmiot umowy ..................................................................... 239 3. Zakres działania agenta ............................................................ 240 4. Obowiązki stron .......................................................................... 241 5. Wybrane klauzule umowne .................................................... 243 6. Klauzule dotyczące zakończenia umowy............................ 251 7. Pozostałe klauzule umowne ................................................... 253 § 4. Uwagi końcowe............................................................................................ 254 Rozdział IV. Reżim agenta handlowego w prawie polskim ............ 261 § 1. Dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy Rady EWG nr 86/653 ................................................................................. 261 I. Uwagi wstępne ................................................................................. 261 VII Spis treści II. Nowelizacja przepisów o umowie agencyjnej ...................... 262 III. Źródła prawa ..................................................................................... 264 § 2. Definicja umowy agencyjnej ................................................................... 266 § 3. Strony umowy agencyjnej i ich kwalifikacja ..................................... 272 § 4. Postacie umowy agencyjnej ..................................................................... 280 I. Agencja pośrednicza....................................................................... 280 II. Agencja przedstawicielska ........................................................... 283 1. Pełnomocnictwo ......................................................................... 283 2. Agent jako rzekomy pełnomocnik ....................................... 286 § 5. Zawarcie umowy agencyjnej ................................................................... 300 § 6. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej ..................................... 306 I. Uwagi wstępne ................................................................................. 306 II. Obowiązek stron do zachowania lojalności .......................... 307 III. Obowiązki agenta ............................................................................ 311 1. Uwagi ogólne................................................................................ 311 2. Obowiązek przekazywania informacji ............................... 312 3. Obowiązek przestrzegania wskazówek .............................. 312 4. Obowiązek ochrony praw dającego zlecenie .................. 314 5. Obowiązek osobistego spełnienia świadczenia .............. 315 IV. Obowiązki dającego zlecenie ...................................................... 318 1. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia...................................... 318 2. Obowiązki umożliwiające kontrolę prowizji .................... 318 3. Obowiązek przekazania dokumentów i informacji ....... 320 4. Obowiązek dokonywania zawiadomień ............................. 321 5. Obowiązek zwrotu wydatków ............................................... 324 § 7. Wynagrodzenie agenta............................................................................... 325 I. Uwagi ogólne o wynagrodzeniu ................................................ 325 II. Pojęcie prowizji................................................................................ 326 III. Zasady ustalania wysokości prowizji......................................... 327 IV. Nabycie prawa do prowizji w czasie trwania umowy agencyjnej .......................................................................................... 332 1. Uwagi ogólne................................................................................ 332 2. Przesłanki, chwila nabycia i wymagalność roszczenia o prowizję po zakończeniu umowy ..................................... 332 3. Wyłączenie lub podział prowizji od umowy zawartej po zakończeniu umowy............................................................ 333 VI. Utrata prawa do prowizji ............................................................. 333 § 8. Agencja wyłączna ........................................................................................ 336 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 336 agencyjnej .......................................................................................... 328 1. Przesłanki nabycia prawa do prowizji ................................. 328 2. Chwila nabycia prawa do prowizji ....................................... 330 3. Wymagalność roszczenia o prowizję ................................... 331 V. Nabycie prawa do prowizji po zakończeniu umowy VIII Spis treści II. Przyznanie agentowi prawa wyłączności................................ 338 III. Przesłanki nabycia prawa do prowizji przez agenta wypowiedzenia................................................................................... 355 IV. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.. 357 V. Zastrzeżenie wypowiedzenia umowy agencyjnej wyłącznego ....................................................................................... 342 IV. Obowiązek zawiadomienia o zawarciu umowy.................... 345 § 9. Agencja del credere .................................................................................. 346 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 346 II. Charakter prawny zobowiązania del credere ....................... 347 III. Elementy istotne zobowiązania del credere........................... 350 IV. Zakres odpowiedzialności agenta i jego ograniczenia ...... 350 V. Wymagania w zakresie formy...................................................... 352 § 10. Zakończenie umowy agencyjnej ......................................................... 353 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 353 II. Wykonywanie umowy po terminie ........................................... 354 III. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminów zawartej na czas oznaczony.......................................................... 363 VI. Inne sposoby zakończenia umowy agencyjnej ..................... 369 § 11. Świadczenie wyrównawcze ................................................................... 372 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 372 II. Przesłanki powstania prawa do świadczenia § 12. Ograniczenie działalności konkurencyjnej po zakończeniu § 13. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy agencyjnej...................................................................................................... 389 § 14.Ogólna ocena nowelizacji przepisów o umowie agencyjnej ...... 391 umowy ........................................................................................................ 381 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 381 II. Wymagania w zakresie formy...................................................... 383 III. Zawężenie swobody stron przy ograniczaniu działalności konkurencyjnej ................................................................................ 385 VI. Odwołanie ograniczenia działalności konkurencyjnej....... 387 VII. Zwolnienie z obowiązku przestrzegania ograniczenia wyrównawczego ............................................................................. 375 III. Wysokość świadczenia wyrównawczego ................................ 376 IV. Roszczenie wyrównawcze a roszczenie odszkodowawcze 378 V. Osoby uprawnione do świadczenia wyrównawczego ....... 379 VI. Obowiązek dochowania aktów staranności przez osoby uprawnione........................................................................................ 380 VII. Okoliczności wyłączające świadczenie wyrównawcze ...... 380 konkurencyjnej ................................................................................ 384 IV. Naruszenie zakazu działalności konkurencyjnej przez agenta................................................................................................... 384 V. Świadczenie rekompensujące ograniczenie działalności działalności konkurencyjnej ........................................................ 388 IX Spis treści Rozdział V. Załączniki ......................................................................................... 397 § 1. Wprowadzenie.............................................................................................. 397 I. Akty prawa międzynarodowego................................................. 397 II. Przepisy polskiego KC o umowie agencyjnej ....................... 401 § 2. Załącznik nr 1. Dyrektywa Rady 86/653/EWG z dnia 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek ................................. 402 § 3. Załącznik 2. Wyciąg z Kodeksu cywilnego (art. 758–7649) .......... 412 Skorowidz rzeczowy ................................................................................................. 423 X Przedmowa W Europie istnieje już od dłuższego czasu silna tendencja w zakresie harmonizacji czy nawet unifikacji prawa umów. Zjawisko to jest podykto- wane pilnymi potrzebami praktyki obrotu. Coraz częściej słychać głosy, że różnorodność europejskich systemów prawa prywatnego zakłóca działanie wspólnego rynku, a problemu tego zadowalająco nie rozwiązuje prawo pry- watne międzynarodowe. Prawo umów, jak dotąd, zostało zharmonizowane bądź zunifikowane fragmentarycznie, m.in. w odniesieniu do konsumentów i agentów handlowych. Podjęcie przez Komisję do spraw Europejskiego Prawa Umów prac nad Zasadami Europejskiego Prawa Umów (PECL) daje nadzieję, że wiele trudności związanych z obrotem na rynku europejskim zostanie pokonanych z chwilą sfinalizowania tych prac w postaci Europej- skiego Kodeksu Cywilnego, ewentualnie aktu o węższym zakresie, ogranicza- jącego się do umów (europejskie prawo umów). Akt taki można postrzegać jako „wspólną walutę” w dziedzinie prawa. Projekt Europejskiego Kodeksu Cywilnego obejmuje m.in. regulację stosunków wewnętrznych między dają- cym zlecenie a agentem wynikających z umowy agencyjnej (art. 2:101–2:313 fragmentu dotyczącego umów długoterminowych) oraz regulację stosunków zewnętrznych między dającym zlecenie i agentem z jednej strony a osobą trze- cią z drugiej (art. 3:201–3:209 PECL). Trudno dziś wyrokować, jaki kształt przybierze regulacja rozpatrywana w ra- mach projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Z pewnością w najbliższej przyszłości Kodeks nie stanie się źródłem unifikacji w tradycyjnym ujęciu, tzn. nie przyjmie postaci aktu obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich. Z losem europejskiej unifikacji prawa cywilnego powiązane są także losy regulacji dotyczącej agentów handlowych (por. rozdział III § 1 pkt III.1, § 1 pkt V). Nie jest w związku z tym realne, aby w ciągu najbliższych lat obowią- zywały w państwach członkowskich jednolite przepisy o umowie agencyjnej i pełnomocnictwie. W opracowaniu swym przedstawiam standardy składające się na reżim agenta handlowego w świetle unifikacji i harmonizacji prawa podejmowanych w skali regionalnej i globalnej. W skali światowej próby ujednolicenia prawa merytorycznego dotyczą- cego agencji podejmował już wcześniej Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT), którego prace w tym zakresie trwały blisko pół wieku i zaowocowały konwencją genewską z 1983 r. o agencji (zastępstwie) XI Przedmowa w międzynarodowej sprzedaży towarów, która reguluje wyłącznie stosunki zewnętrzne, czyli stosunki między dającym zlecenie i agentem z jednej strony a osobami trzecimi z drugiej. Konwencja genewska do tej pory nie weszła w ży- cie z powodu braku jej ratyfikacji przez wystarczającą liczbę państw (por. rozdział III § 1 pkt 2–10). Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele rozwiązań konwencyjnych zostało wykorzystanych w przepisach o zastępstwie zamiesz- czonych w art. 2.2.1–2.2.10 nowej wersji Zasad Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT z 2004 r. (por. rozdział III § 1 pkt III). W ramach UNIDROIT podjęto także próbę ujednolicenia norm regulujących stosunki wewnętrzne między stronami umów agencyjnych, tj. agentem i dającym zlecenie. Opracowano wstępny projekt konwencji o umowach agencyjnych w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1989 roku. Prace nad tym projek- tem zostały jednak przerwane i jak dotąd ich nie wznowiono, na co zresztą aktualnie są nikłe szanse (por. rozdział III § 1 pkt 4). Sukcesem natomiast zakończyła się unifikacja prawa kolizyjnego dotyczą- cego agencji w postaci konwencji haskiej z 1978 r. o prawie właściwym dla agencji (zastępstwa). Zasięg tej konwencji nie jest jednak imponujący z uwagi na jej ratyfikacje przez znikomą liczbę państw (por. rozdział III § 2). Natomiast harmonizacji prawa dotyczącego umowy agencyjnej podjęto się w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (por. rozdział II). Rada EWG przyjęła 18.12.1986 r. dyrektywę nr 86/653 w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych (przedstawicieli handlowych). Zgodnie z ciążącym na wszystkich państwach członkowskich UE obowiązkiem, dostosowały one swoje wewnętrzne usta- wodawstwa do przewidzianych w dyrektywie standardów. Celem dyrek- tywy nr 86/653 jest likwidacja różnic między prawami krajowymi w celu zagwarantowania agentom handlowym należytej ochrony, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu handlowego i swobodnej konkurencji. Nie chodzi przy tym o całkowite ujednolicenie praw państw członkowskich, tylko ich zbliżenie. Każdemu państwu pozostawiono swobodę w tworzeniu własnego ustawodawstwa bez narzucania środków i metod służących realizacji zało- żeń dyrektywy. Dyrektywa obejmuje przepisy gwarantujące agentom mini- mum ochrony w państwach członkowskich UE, które w ochronie agentów mogą pójść dalej. Dostosowanie praw krajowych do wymagań dyrektywy nr 86/653 nie jest równoznaczne z istnieniem podobnych regulacji dotyczą- cych umowy agencyjnej w państwach członkowskich UE. Oznacza jedynie to, że w państwach tych istnieją zbliżone regulacje gwarantujące agentom z ob- szaru Wspólnego Rynku minimalny standard ochrony. Podkreślenia wymaga też, że dyrektywa nr 86/653 nie stworzyła kompleksowej regulacji umowy agencyjnej. W zakresie, który w dyrektywie pominięto, nie doszło bowiem do zbliżenia praw państw członkowskich. Jeśli zważyć, że nie powiodły się próby unifikacji prawa materialnego do- tyczącego agencji podejmowane w ramach UNIDROIT, a prace nad projektem XII Przedmowa Europejskiego Kodeksu Cywilnego ciągle trwają, strony umów agencyjnych o charakterze międzynarodowym nie są w sytuacji komfortowej. Pozycja stron umowy agencyjnej na wspólnym rynku znacznie się jednak poprawiła po dostosowaniu praw krajowych do dyrektywy nr 86/653. Nie należy także zapominać, że strony umów agencyjnych mają do dyspozycji różnego rodzaju akty i wzorce umowne mieszczące się w ramach lex mercatoria, z których po odpowiedniej modyfikacji mogą korzystać także przedsiębiorcy w obrocie krajowym (por. rozdział III § 3). W pracy podjęłam próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy słuszna jest teza o istnieniu reżimu agenta handlowego na wspólnym rynku, a także czy i w jakim zakresie udało się we Wspólnotach zrealizować założenia dyrektywy nr 86/653. Rozważam także inne szanse na unifikację prawa dotyczącego agencji mogące wpłynąć na poprawę sytuacji stron umów agencyjnych na wspólnym rynku. W tym kontekście starałam się dość wnikliwie przedstawić polską nową regulację umowy agencyjnej. Spojrzałam na nią z szerokiej perspektywy, tj.: standardów wynikających z dyrektywy nr 86/653, rozwiązań przyjętych w pra- wach krajowych państw członkowskich, w konwencjach międzynarodowych i lex mercatoria. W monografii uwzględniłam dorobek piśmiennictwa obcego i polskiego (również z okresu międzywojennego), a także istotne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wybrane orzeczenia sądów państw członkowskich, w tym polskich. Monografia ta stanowi swego rodzaju podsumowanie mych dotychczaso- wych rozważań zamieszczonych w wielu opracowaniach dotyczących instytucji agencji w prawie polskim i międzynarodowym. Zawiera także myśli nowe, do których zainspirowały mnie głosy doktryny z ostatnich pięciu lat. Niektóre z prezentowanych wcześniej poglądów przyszło mi zweryfikować pod wpły- wem uwag prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana i autorów współpracujących przy aktualizacji podręcznika prof. dr. hab. Witolda Czachórskiego (prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego, prof. dr. hab. Marka Safjana i prof. dr. hab. Elżbietę Skowrońską-Bocian). Pozostaję z nadzieją, że praca ta może służyć i być przydatna teoretykom prawa oraz wykonującym zawody prawnicze, w szczególności sędziom, arbi- trom, adwokatom, radcom prawnym. Polecam ją także przedsiębiorcom wy- stępującym jako strony umów agencyjnych. Ci ostatni mogą w niej odnaleźć przede wszystkim wskazówki dotyczące konstruowania klauzul umownych i określania wynikających z nich konsekwencji. Pragnę podziękować nade wszystko memu Mistrzowi Profesorowi dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi za wszelkie rady i uwagi, których mi nie szczędził w trakcie powstawania wielu różnych opracowań dotyczących umowy agen- cyjnej. Byłabym niezmiernie rada, gdyby praca ta przynajmniej częściowo zbliżyła się do oczekiwań mego Mistrza. Chcę także podziękować moim współ- pracownikom z Katedry Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego XIII Przedmowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w szczególności dr hab. Bernadetcie Fuchs, dr. Maciejowi Szpunarowi i dr. Wojciechowi Klycie, których uwagi starałam się wykorzystać w tym opracowaniu. Słowa podziękowania należą się też Wydawnictwu C.H. Beck za niezmiernie sprawne i szybkie przyjęcie oraz przygotowanie monografii do druku. Dziękuję szczególnie kierującej Działem literatury Prawniczej Pani Ewie Skibińskiej i Pani Redaktor Monice Pawłowskiej. Pracę tę dedykuję moim Rodzicom. Ewa Rott-Pietrzyk Bielsko-Biała, 2 sierpnia 2005 r. XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i inne dokumenty Agency Model Contract .. Biała Księga ......................... Commision Amendment. Commission Proposal ...... dyrektywa nr 86/653........ EDI .......................................... The ICC Commercial Agency Contract. Second ed., ICC Publication No 644, Paris 2002, reprinted 2004 Biała Księga. Przygotowanie krajów stowarzyszo- nych Europy środkowej i wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętrznym Unii Europejskiej Commission Amendment to the Proposal for a Council Directive to coordinate the laws of the Member States relating to (self- employed) com- mercial agents. Zmiany Komisji do propozycji dyrektywy Rady w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależ- nych agentów handlowych przedłożone Radzie 29.1.1979, O. J. No C56/5 z 2.3.1979 r. Commission Proposal for a Council Directive to co- ordinate the laws of the Memeber States relating to (self-employed) commercial agents. Propozycje Komisji do dyrektywy Rady w sprawie harmoni- zacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych przedłożone Radzie 17.12.1976 r., O.J.C z 18.1.1977, s. 2 Dyrektywa Rady EWG nr 86/653 z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawi- cieli handlowych działajcych na własny rachunek, OJ L. 382/17/1986 Electronic Data Interchange, Modelowa ustawa UNCITRAL zawierająca rozwiązania związane z „Elektronicznym Przekazem Danych” i pokrew- nych środków komunikacji, [w:] UN Report of the UNCITRAL, General Assembly, Official Records. Supplement No 17 (A/50/17) , (A/51/17) UN New York 1995, 1996 XV Wykaz skrótów francuski Dekret z 1958 r. ECR ......................................... European Court Reports Explanatory Memorandum Explanatory Memorandum of the Commission of the European Communities, submitted Jan. 5, 1977, [w:] Bulletin of the European Communities 1977, Supplement No 1 francuski Dekret z 23.12.1958 r. nr 58–1345 o a- gentach handlowych ustawa NRD z 1976 r. o międzynarodowych kon- traktach gospodarczych ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) KM .......................................... GIW ....................................... KC............................................ KH ......................................... konwencja genewska z 1983 r.................................... konwencja haska z 1978 r. konwencja krajów Beneluxu o umowie agencyjnej z 1973 r............ konwencja ottawska z 1988 r. o factoringu........ konwencja ottawska z 1988 r. o leasingu............ XVI Convention on Agency in the International Sale of Goods, Geneva 1983, [w:] Acts and Proceedings of the Geneva Conference for the adoption of the UNIDROIT draft Convention on Agency in the In- ternational Sale of Goods. ULRev. 1983, Vols. I–II konwencja haska z 1978 r. o prawie właściwym dla agencji (zastępstwa), (Convention on the law applicable to agency) Convention Benelux relative au du contract d’agence, [w:] Annales du Conseil Benelux, no 84 Konwencja ottawska o faktoringu międzynarodo- wym (UNIDROIT Convention on International Factoring, [w:] Final Act to the Diplomatic Con- ference for the adoption of the Draft Unidroit on International Factoring and International Finan- cial Leasing, Ottawa, 28 May 1988, Annex II) Konwencja ottawska z 1988 r. o międzynarodo- wym leasingu finansowym (UNIDROIT Conven- tion on International Financial Leasing, [w:] Final Act to the Diplomatic Conference for the adoption of the Draft Unidroit on International Factoring and International Financial Leasing, Ottawa, 28 May 1988, Anex I) konwencja rzymska........... konwencja wiedeńska...... KP............................................ KPC......................................... KRO........................................ KRSU...................................... KSH......................................... KZ............................................ nowela do KC z 1990 r. .... OchrKonkurU .................... OchrLokU ............................ Opinia.................................... PECL ....................................... PICC ....................................... PPM......................................... Wykaz skrótów Konwencja 80/934 Europejskiej Wspólnoty Go- spodarczej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, podpisana w Rzymie 19.6.1980 r.; tekst oficjalny w jęz. polskim (Dz.Urz. UE z 8.7.2005 r., C169/10). Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporzą- dzona w Wiedniu 11.4.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 ze zm.) Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, PUG 1995, Nr 2–3 Principles of European Contract Law (Zasady Europejskiego Prawa Umów) Principles of International Commercial Contracts, zob. Reguły UNIDROIT 1994, 2004 ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) XVII Preliminary Draft (Projekt wstępny z 1989 r.) ............................... Projekt EKC o umowie agencyjnej ............................ projekt konwencji o agencji z 1961 r. .............. projekt konwencji o agencji z 1972 r. .............. projekt konwencji o agencji z 1974 r................ Wykaz skrótów Preliminary Draft of a Unidroit Convention on Contracts of Commercial Agency in the Interna- tional Sale of Goods, [w:] UNIDROIT 1989, Study LXXI – Doc. 1. Projekt wstępny Unidroit z 1989 r. o umowie agencyjnej w międzynarodowej sprze- daży towarów. Projekt Europejskiego Kodeksu Cywilnego o umo- wie agencyjnej, [w:] Commercial agency, Fran- chise and Distribution, 8th Draft (21 May, 2003), na stronie www.sgecc.net/media/download/com- mercial_agency_franchise_distribution.pdf Unidroit Draft Convention providing a Uniform Law of Agency in Private Law Relations of an In- ternational Character, Study XIX-Doc. 43, 1961 Unidroit Draft Convention providing a Uniform Law of Agency of an International Character in the Sale and Purchase of Goods with Explanatory Report, Study XIX-Doc. 55, 1972 projekt konwencji o prawie jednolitym dla agen- cji (zastępstwie) międzynarodowej w sprzedaży towarów (Draft Convention providing a uniform law of agency of on international character in the sale and purchase of goods, [w:] Draft Convention providing a uniform law of agency of on inter- national character in the sale and purchase of goods with Explanatory Report. Etude XIX, Doc. 55 UNIDROIT, 1974 Rome) projekt konwencji o umowie komisu z 1961 r. Unidroit Draft Convention providing a Uniform Law on the Contract of Commission on the In- ternational Sale of Goods. Study XXIV-Doc. 78, 1961 Protokół posiedzenia plenarnego Komisji Kody- fikacyjnej Prawa Cywilnego z 26.11.1997 r. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) PrBank ................................... Protokół................................. PrSpółdz................................ XVIII PrUpadłNapr ....................... PrWeksl ................................. PWKC..................................... RDIPP..................................... Przewodnik MIH ............... Raport angielskiej Komisji Prawa .................... Reguły UNIDROIT 1994, 2004 ....................................... Report.................................... restatement, Agency ......... Rozporządzenie Komisji nr 2790/1999....................... SGospU.................................. Sprawozdanie .................... Wykaz skrótów ustawa z 28.2.2003 r.– Prawo upadłościowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282) ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Rivista di Diritto Internazionale Privato e Proces- suale Umowy Agencyjne w Handlu Międzynarodowym. Przewodnik Międzynarodowej Izby Handlowej, tłum. M. Tomaszewski, Warszawa 1968 English Law Commission, Law of Contract: Report on the proposed EEC Directive on the Law rela- ting commercial agents, Oct. 1977, Cmnd. 6948, London. Raport angielskiej Komisji Prawa zawie- rający zarzuty do projektu dyrektywy dotyczącej agentów handlowych Reguły Międzynarodowych UmówHandlowych 1994, 2004 (Unidroit Principles of International Commercial Contracts (1994) 2004, Rome (1994) 2004 Commission of the European Communities, Report on the application of article 17 of Council Directive on the co-ordination of the Laws of the Member States Relating to self-employed commercial agents (86/653/EEC), Brussels, 23.07.1996, COM(96) 364 final Restatement of Law, Agency, Second, 1958. American Law Institute Rozporządzenie Komisji nr 2790/1999 w spra- wie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do ka- tegorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych O.J.L 336, 29.12.1999, s. 21 ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. (Dz.U. 173 Nr 173, poz. 1807 ze zm.) Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nad- zwyczajnej ds. kodyfikacjach z 29.06.2000 r., Biuletyn Komisji nr 2965/III; http://orka.sejm. gov.pl/Biutetyn.nsf zmian w XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Agent handlowy - regulacje polskie i europejskie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: