Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 007477 13587415 na godz. na dobę w sumie
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# - książka
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# - książka
Autor: , Liczba stron: 848
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1177-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> agile - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj nowoczesną metodykę wytwarzania oprogramowania w C#

W związku ze stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oprogramowania produkcja systemów informatycznych wymaga dziś korzystania z usystematyzowanych metod zarządzania. Projekt informatyczny, przy którym nie używa się sensownej metodologii wytwarzania, jest skazany na porażkę -- przekroczenie terminu, budżetu i niespełnienie wymagań funkcjonalnych. Kierowanie projektem zgodnie z określonymi zasadami również nie gwarantuje sukcesu, lecz znacznie ułatwia jego osiągnięcie. Na początku roku 2001 grupa ekspertów zawiązała zespół o nazwie Agile Alliance. Efektem prac tego zespołu jest metodologia zwinnego wytwarzania oprogramowania -- Agile.

Książka 'Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#' to podręcznik metodologii Agile przeznaczony dla twórców oprogramowania korzystających z technologii .NET. Dzięki niemu poznasz podstawowe założenia i postulaty twórców Agile i nauczysz się stosować je w praktyce. Dowiesz się, jak szacować terminy i koszty, dzielić proces wytwarzania na iteracje i testować produkt. Zdobędziesz wiedzę na temat refaktoryzacji, diagramów UML, testów jednostkowych i wzorców projektowych. Przeczytasz także o publikowaniu kolejnych wersji oprogramowania.

Przekonaj się, ile czasu i pracy zaoszczędzisz,
stosując w projektach metodologię Agile.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# Autor: Robert C. Martin, Micah Martin T‡umaczenie: Miko‡aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1177-5 Tytu‡ orygina‡u: Agile Principles, Patterns, and Practices in C# Format: B5, stron: 848 Poznaj nowoczesn„ metodykŒ wytwarzania oprogramowania w C# (cid:149) Jak stosowa(cid:230) w praktyce zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b wykorzystywa(cid:230) w projekcie diagramy UML? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z wzorc(cid:243)w projektowych? W zwi„zku ze stale rosn„cymi oczekiwaniami u¿ytkownik(cid:243)w oprogramowania produkcja system(cid:243)w informatycznych wymaga dzi(cid:156) korzystania z usystematyzowanych metod zarz„dzania. Projekt informatyczny, przy kt(cid:243)rym nie u¿ywa siŒ sensownej metodologii wytwarzania, jest skazany na pora¿kŒ (cid:150) przekroczenie terminu, bud¿etu i niespe‡nienie wymagaæ funkcjonalnych. Kierowanie projektem zgodnie z okre(cid:156)lonymi zasadami r(cid:243)wnie¿ nie gwarantuje sukcesu, lecz znacznie u‡atwia jego osi„gniŒcie. Na pocz„tku roku 2001 grupa ekspert(cid:243)w zawi„za‡a zesp(cid:243)‡ o nazwie Agile Alliance. Efektem prac tego zespo‡u jest metodologia zwinnego wytwarzania oprogramowania (cid:150) Agile. Ksi„¿ka (cid:132)Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#(cid:148) to podrŒcznik metodologii Agile przeznaczony dla tw(cid:243)rc(cid:243)w oprogramowania korzystaj„cych z technologii .NET. DziŒki niemu poznasz podstawowe za‡o¿enia i postulaty tw(cid:243)rc(cid:243)w Agile i nauczysz siŒ stosowa(cid:230) je w praktyce. Dowiesz siŒ, jak szacowa(cid:230) terminy i koszty, dzieli(cid:230) proces wytwarzania na iteracje i testowa(cid:230) produkt. ZdobŒdziesz wiedzŒ na temat refaktoryzacji, diagram(cid:243)w UML, test(cid:243)w jednostkowych i wzorc(cid:243)w projektowych. Przeczytasz tak¿e o publikowaniu kolejnych wersji oprogramowania. (cid:149) Techniki programowania ekstremalnego (cid:149) Planowanie projektu (cid:149) Testowanie i refaktoryzacja (cid:149) Zasady zwinnego programowania (cid:149) Modelowanie oprogramowania za pomoc„ diagram(cid:243)w UML (cid:149) Stosowanie wzorc(cid:243)w projektowych (cid:149) Projektowanie pakiet(cid:243)w i komponent(cid:243)w Przekonaj siŒ, ile czasu i pracy zaoszczŒdzisz, stosuj„c w projektach metodologiŒ Agile Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Słowo wstępne .............................................................................................17 Przedmowa ....................................................................................................21 Podziękowania .............................................................................................31 O autorach .....................................................................................................33 Część I Wytwarzanie zwinne ...................................................35 Rozdział 1. Praktyki programowania zwinnego ......................37 Agile Alliance .............................................................................................38 Programiści i ich harmonijna współpraca jest ważniejsza od procesów i narzędzi .........................................................................39 Działające oprogramowanie jest ważniejsze od wyczerpującej dokumentacji ...........................................................40 Faktyczna współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji zasad kontraktu ...............................................................41 Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od konsekwentnego realizowania planu ..............................................42 Podstawowe zasady ...................................................................................43 Konkluzja ....................................................................................................46 Bibliografia .................................................................................................47 Rozdział 2. Przegląd technik programowania ekstremalnego ...................................................................49 Praktyki programowania ekstremalnego ............................................50 Cały zespół ...............................................................................................50 Opowieści użytkownika ...........................................................................50 3 4 Spis treści Krótkie cykle ............................................................................................51 Testy akceptacyjne ...................................................................................52 Programowanie w parach ........................................................................53 Wytwarzanie sterowane testami (TDD) .................................................54 Wspólna własność ....................................................................................54 Ciągła integracja ......................................................................................55 Równe tempo ...........................................................................................56 Otwarta przestrzeń pracy ........................................................................56 Gra planistyczna .......................................................................................57 Prosty projekt ...........................................................................................57 Refaktoryzacja ..........................................................................................59 Metafora ...................................................................................................59 Konkluzja ....................................................................................................61 Bibliografia .................................................................................................61 Rozdział 3. Planowanie ..........................................................................63 Wstępne poznawanie wymagań ............................................................64 Dzielenie i scalanie opowieści użytkownika ..........................................65 Planowanie wydań ....................................................................................66 Planowanie iteracji ...................................................................................66 Definiowanie warunków zakończenia projektu ................................67 Planowanie zadań .....................................................................................67 Iteracje .........................................................................................................69 Śledzenie postępu .....................................................................................69 Konkluzja ....................................................................................................70 Bibliografia .................................................................................................71 Rozdział 4. Testowanie ..........................................................................73 Wytwarzanie sterowane testami ...........................................................74 Przykład projektu poprzedzonego testami .............................................75 Izolacja testów ..........................................................................................76 Eliminowanie powiązań ..........................................................................78 Testy akceptacyjne ...................................................................................79 Wpływ testów akceptacyjnych na architekturę oprogramowania ......................................................81 Spis treści 5 Konkluzja ....................................................................................................82 Bibliografia .................................................................................................82 Rozdział 5. Refaktoryzacja ..................................................................83 Prosty przykład refaktoryzacji — generowanie liczb pierwszych .......................................................84 Testy jednostkowe ...................................................................................86 Refaktoryzacja ..........................................................................................87 Ostatnie udoskonalenia ...........................................................................93 Konkluzja ....................................................................................................97 Bibliografia .................................................................................................98 Rozdział 6. Epizod z życia programistów ...................................99 Gra w kręgle .............................................................................................100 Konkluzja ..................................................................................................146 Przegląd reguł gry w kręgle .................................................................147 Część II Projektowanie zwinne ............................................149 Rozdział 7. Czym jest projektowanie zwinne? .......................153 Symptomy złego projektu .....................................................................154 Symptomy złego projektu, czyli potencjalne źródła porażek .............154 Sztywność ...............................................................................................155 Wrażliwość .............................................................................................155 Nieelastyczność ......................................................................................156 Niedostosowanie do rzeczywistości ......................................................156 Nadmierna złożoność ............................................................................156 Niepotrzebne powtórzenia ....................................................................157 Nieprzejrzystość ....................................................................................157 Dlaczego oprogramowanie ulega degradacji ..................................158 Program Copy ..........................................................................................159 Przykład typowego scenariusza ............................................................159 Przykład budowy programu Copy w ramach projektu zwinnego ......163 Konkluzja ..................................................................................................166 Bibliografia ...............................................................................................166 6 Spis treści Rozdział 8. Zasada pojedynczej odpowiedzialności ............167 Definiowanie odpowiedzialności ........................................................170 Oddzielanie wzajemnie powiązanych odpowiedzialności ............171 Trwałość ....................................................................................................171 Konkluzja ..................................................................................................172 Bibliografia ...............................................................................................172 Rozdział 9. Zasada otwarte-zamknięte .......................................173 Omówienie zasady otwarte-zamknięte ..............................................174 Aplikacja Shape .......................................................................................177 Przykład naruszenia zasady OCP .........................................................177 Przykład pełnej zgodności z zasadą otwarte-zamknięte ......................180 Przewidywanie zmian i „naturalna” struktura .....................................181 Przygotowywanie punktów zaczepienia ...............................................182 Stosowanie abstrakcji do jawnego zamykania oprogramowania dla zmian ..............................................................................................184 Zapewnianie zamknięcia z wykorzystaniem techniki sterowania przez dane ............................................................................................185 Konkluzja ..................................................................................................187 Bibliografia ...............................................................................................187 Rozdział 10. Zasada podstawiania Liskov .................................189 Naruszenia zasady podstawiania Liskov ...........................................190 Prosty przykład ......................................................................................190 Przykład mniej jaskrawego naruszenia zasady LSP ............................192 Przykład zaczerpnięty z rzeczywistości ................................................199 Wyodrębnianie zamiast dziedziczenia ..............................................205 Heurystyki i konwencje .........................................................................208 Konkluzja ..................................................................................................209 Bibliografia ...............................................................................................209 Rozdział 11. Zasada odwracania zależności ............................211 Podział na warstwy .................................................................................212 Odwracanie relacji własności ................................................................213 Zależność od abstrakcji ..........................................................................215 Spis treści 7 Prosty przykład praktycznego znaczenia zasady DIP ...................216 Odkrywanie niezbędnych abstrakcji ....................................................217 Przykład aplikacji Furnace ..................................................................219 Konkluzja ..................................................................................................221 Bibliografia ...............................................................................................221 Rozdział 12. Zasada segregacji interfejsów .............................223 Zanieczyszczanie interfejsów ...............................................................223 Odrębne klasy klienckie oznaczają odrębne interfejsy .................225 Interfejsy klas kontra interfejsy obiektów ........................................227 Separacja przez delegację .....................................................................227 Separacja przez wielokrotne dziedziczenie .........................................229 Przykład interfejsu użytkownika bankomatu ..................................230 Konkluzja ..................................................................................................237 Bibliografia ...............................................................................................237 Rozdział 13. Przegląd języka UML dla programistów C# ...............................................239 Diagramy klas ..........................................................................................243 Diagramy obiektów ................................................................................244 Diagramy sekwencji ..............................................................................245 Diagramy współpracy ............................................................................246 Diagramy stanów ....................................................................................246 Konkluzja ..................................................................................................247 Bibliografia ...............................................................................................247 Rozdział 14. Praca z diagramami ..................................................249 Po co modelować oprogramowanie? ..................................................249 Po co budować modele oprogramowania? ...........................................250 Czy powinniśmy pracować nad rozbudowanymi projektami przed przystąpieniem do kodowania? ................................................251 Efektywne korzystanie z diagramów języka UML .........................251 Komunikacja z innymi programistami ..................................................252 Mapy drogowe .......................................................................................253 Dokumentacja wewnętrzna ...................................................................255 Co powinniśmy zachowywać, a co można wyrzucać do kosza? ..........255 8 Spis treści Iteracyjne udoskonalanie ......................................................................257 Najpierw zachowania ............................................................................257 Weryfikacja struktury ............................................................................259 Wyobrażenie o kodzie ...........................................................................261 Ewolucja diagramów .............................................................................262 Kiedy i jak rysować diagramy ..............................................................264 Kiedy przystępować do tworzenia diagramów, a kiedy rezygnować z dalszego rysowania ich ...................................264 Narzędzia CASE ....................................................................................265 A co z dokumentacją? ............................................................................266 Konkluzja ..................................................................................................267 Rozdział 15. Diagramy stanów ........................................................269 Wprowadzenie .........................................................................................270 Zdarzenia specjalne ...............................................................................271 Superstany ..............................................................................................272 Pseudostan początkowy i końcowy .......................................................274 Stosowanie diagramów skończonych maszyn stanów ....................274 Konkluzja ..................................................................................................276 Rozdział 16. Diagramy obiektów ...................................................277 Migawka ....................................................................................................278 Obiekty aktywne ......................................................................................279 Konkluzja ..................................................................................................283 Rozdział 17. Przypadki użycia .........................................................285 Pisanie przypadków użycia ...................................................................286 Przebiegi alternatywne ..........................................................................287 Co jeszcze? .............................................................................................288 Prezentowanie przypadków użycia na diagramach .......................288 Konkluzja ..................................................................................................290 Bibliografia ...............................................................................................290 Rozdział 18. Diagramy sekwencji .................................................291 Wprowadzenie .........................................................................................292 Obiekty, linie życia, komunikaty i inne konstrukcje ...........................292 Tworzenie i niszczenie obiektów ..........................................................293 Spis treści 9 Proste pętle ............................................................................................295 Przypadki i scenariusze .........................................................................295 Pojęcia zaawansowane ...........................................................................298 Pętle i warunki .......................................................................................298 Komunikaty, których przesyłanie wymaga czasu ................................300 Komunikaty asynchroniczne .................................................................302 Wiele wątków .........................................................................................307 Obiekty aktywne ....................................................................................308 Wysyłanie komunikatów do interfejsów ..............................................309 Konkluzja ..................................................................................................310 Rozdział 19. Diagramy klas ..............................................................311 Wprowadzenie .........................................................................................312 Klasy .......................................................................................................312 Asocjacje .................................................................................................313 Relacje dziedziczenia ............................................................................314 Przykładowy diagram klas ....................................................................315 Omówienie szczegółowe ........................................................................318 Stereotypy klas .......................................................................................318 Klasy abstrakcyjne .................................................................................319 Właściwości ............................................................................................320 Agregacja ................................................................................................321 Kompozycja ............................................................................................322 Liczność ..................................................................................................323 Stereotypy asocjacji ...............................................................................324 Klasy zagnieżdżone ................................................................................326 Klasy asocjacji ........................................................................................326 Kwalifikatory asocjacji ...........................................................................327 Konkluzja ..................................................................................................328 Bibliografia .............................................................................................328 Rozdział 20. Heurystyki i kawa ......................................................329 Ekspres do kawy Mark IV Special .....................................................330 Specyfikacja ............................................................................................330 Popularne, ale niewłaściwe rozwiązanie ..............................................333 Nieprzemyślana abstrakcja ....................................................................336 Poprawione rozwiązanie ........................................................................337 10 Spis treści Implementacja modelu abstrakcyjnego ................................................343 Zalety projektu w tej formie ..................................................................358 Implementacja projektu obiektowego ...............................................366 Bibliografia ...............................................................................................366 Część III Studium przypadku listy płac .......................367 Uproszczona specyfikacja systemu listy płac ...................................368 Ćwiczenie ..................................................................................................369 Przypadek użycia nr 1 — dodanie danych nowego pracownika ............... 369 Przypadek użycia nr 2 — usunięcie danych pracownika ........................... 370 Przypadek użycia nr 3 — wysłanie karty czasu pracy ................................ 370 Przypadek użycia nr 4 — wysłanie raportu o sprzedaży ............................ 370 Przypadek użycia nr 5 — wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego .................................................................... 371 Przypadek użycia nr 6 — zmiana szczegółowych danych pracownika .... 371 Przypadek użycia nr 7 — wygenerowanie listy płatności na dany dzień .. 372 Rozdział 21. Wzorce projektowe Command i Active Object — uniwersalność i wielozadaniowość ....................................................373 Proste polecenia ......................................................................................374 Transakcje .................................................................................................377 Fizyczny podział kodu ...........................................................................378 Czasowy podział kodu ...........................................................................379 Metoda Undo ............................................................................................379 Wzorzec projektowy Active Object ....................................................380 Konkluzja ..................................................................................................386 Bibliografia ...............................................................................................386 Rozdział 22. Wzorce projektowe Template Method i Strategy — dziedziczenie kontra delegacja ..........................................................387 Wzorzec projektowy Template Method ............................................388 Błędne zastosowanie wzorca Template Method .................................392 Sortowanie bąbelkowe ...........................................................................392 Spis treści 11 Wzorzec projektowy Strategy ..............................................................396 Konkluzja ..................................................................................................402 Bibliografia ...............................................................................................402 Rozdział 23. Wzorce projektowe Facade i Mediator .........403 Wzorzec projektowy Facade ................................................................404 Wzorzec projektowy Mediator ............................................................405 Konkluzja ..................................................................................................407 Bibliografia ...............................................................................................408 Rozdział 24. Wzorce projektowe Singleton i Monostate ..............................................409 Wzorzec projektowy Singleton ............................................................410 Zalety ......................................................................................................412 Wady .......................................................................................................412 Wzorzec Singleton w praktyce .............................................................413 Wzorzec projektowy Monostate ..........................................................415 Zalety ......................................................................................................417 Wady .......................................................................................................417 Wzorzec Monostate w praktyce ............................................................417 Konkluzja ..................................................................................................423 Bibliografia ...............................................................................................423 Rozdział 25. Wzorzec projektowy Null Object ......................425 Omówienie ................................................................................................425 Konkluzja ..................................................................................................429 Bibliografia ...............................................................................................429 Rozdział 26. Przypadek użycia listy płac — pierwsza iteracja ..................................................431 Uproszczona specyfikacja .....................................................................432 Analiza przez omówienie przypadku użycia ....................................433 Dodanie danych nowego pracownika ...................................................434 Usunięcie danych pracownika ..............................................................436 Wysłanie karty czasu pracy ...................................................................436 Wysłanie raportu o sprzedaży ...............................................................437 12 Spis treści Wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego ...........438 Zmiana szczegółowych danych pracownika .........................................439 Wygenerowanie listy płac na dany dzień .............................................441 Refleksja — identyfikacja abstrakcji .................................................443 Wynagrodzenia wypłacane pracownikom ............................................444 Harmonogram wypłat ............................................................................444 Formy wypłat .........................................................................................446 Przynależność związkowa ......................................................................446 Konkluzja ..................................................................................................447 Bibliografia ...............................................................................................447 Rozdział 27. Przypadek użycia listy płac — implementacja .......................................................449 Transakcje .................................................................................................450 Dodawanie danych pracowników .........................................................450 Usuwanie danych pracowników ...........................................................456 Karty czasu pracy, raporty o sprzedaży i składki na związki zawodowe ...........................................................458 Zmiana danych pracowników ...............................................................466 Co ja najlepszego zrobiłem? .................................................................477 Wynagradzanie pracowników ...............................................................480 Wynagradzanie pracowników etatowych .............................................483 Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w systemie godzinowym ............................................486 Program główny ......................................................................................498 Baza danych ..............................................................................................499 Konkluzja ..................................................................................................500 O tym rozdziale .......................................................................................501 Bibliografia ...............................................................................................502 Część IV Pakowanie systemu płacowego .....................503 Rozdział 28. Zasady projektowania pakietów i komponentów .............................................................505 Pakiety i komponenty .............................................................................506 Zasady spójności komponentów — ziarnistość ...............................507 Spis treści 13 Zasada równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP) .....507 Zasada zbiorowego wielokrotnego stosowania (CRP) .........................509 Zasada zbiorowego zamykania (CCP) ...................................................510 Podsumowanie problemu spójności komponentów ............................511 Zasady spójności komponentów — stabilność .................................511 Zasada acyklicznych zależności (ADP) .................................................511 Zasada stabilnych zależności (SDP) ......................................................519 Zasada stabilnych abstrakcji (SAP) .......................................................525 Konkluzja ..................................................................................................530 Rozdział 29. Wzorzec projektowy Factory ...............................531 Problem zależności .................................................................................534 Statyczna kontra dynamiczna kontrola typów ................................536 Fabryki wymienne ..................................................................................537 Wykorzystywanie fabryk do celów testowych .................................538 Znaczenie fabryk .....................................................................................540 Konkluzja ..................................................................................................540 Bibliografia ...............................................................................................540 Rozdział 30. Studium przypadku systemu płacowego — analiza podziału na pakiety ............................541 Notacja i struktura komponentów ......................................................542 Stosowanie zasady zbiorowego zamykania (CCP) ..........................544 Stosowanie zasady równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP) ...............................................................................546 Wiązanie komponentów i hermetyzacja ...........................................549 Mierniki .....................................................................................................551 Stosowanie mierników dla aplikacji płacowej .................................553 Fabryki obiektów ...................................................................................556 Przebudowa granic spójności ................................................................558 Ostateczna struktura pakietów ............................................................559 Konkluzja ..................................................................................................561 Bibliografia ...............................................................................................561 14 Spis treści Rozdział 31. Wzorzec projektowy Composite ........................563 Polecenia kompozytowe ........................................................................565 Liczność albo brak liczności .................................................................566 Konkluzja ..................................................................................................566 Rozdział 32. Wzorzec projektowy Observer — ewolucja kodu w kierunku wzorca .............567 Zegar cyfrowy ..........................................................................................568 Wzorzec projektowy Observer ............................................................589 Modele ....................................................................................................590 Zarządzanie zasadami projektowania obiektowego .............................591 Konkluzja ..................................................................................................592 Bibliografia ...............................................................................................593 Rozdział 33. Wzorce projektowe Abstract Server, Adapter i Bridge .........................................................595 Wzorzec projektowy Abstract Server ................................................596 Wzorzec projektowy Adapter ..............................................................598 Forma klasowa wzorca Adapter ............................................................599 Problem modemu — adaptery i zasada LSP .......................................599 Wzorzec projektowy Bridge .................................................................604 Konkluzja ..................................................................................................607 Bibliografia ...............................................................................................607 Rozdział 34. Wzorce projektowe Proxy i Gateway — zarządzanie cudzymi interfejsami API ....609 Wzorzec projektowy Proxy ...................................................................610 Implementacja wzorca Proxy ................................................................615 Podsumowanie .......................................................................................630 Bazy danych, oprogramowanie pośredniczące i inne gotowe interfejsy .......................................................................631 Wzorzec projektowy Table Data Gateway .......................................634 Testowani`e konstrukcji TDG w pamięci ............................................642 Test bram DB .........................................................................................643 Spis treści 15 Stosowanie pozostałych wzorców projektowych łącznie z bazami danych ....................................................................................646 Konkluzja ..................................................................................................648 Bibliografia ...............................................................................................648 Rozdział 35. Wzorzec projektowy Visitor .................................649 Wzorzec projektowy Visitor .................................................................650 Wzorzec projektowy Acyclic Visitor ..................................................654 Zastosowania wzorca Visitor .................................................................660 Wzorzec projektowy Decorator ..........................................................668 Wzorzec projektowy Extension Object .............................................674 Konkluzja ..................................................................................................686 Bibliografia ...............................................................................................686 Rozdział 36. Wzorzec projektowy State .....................................687 Zagnieżdżone wyrażenia switch-case ................................................688 Wewnętrzny zasięg zmiennej stanu .....................................................691 Testowanie akcji .....................................................................................692 Zalety i wady ..........................................................................................692 Tabele przejść ..........................................................................................693 Interpretacja tabeli przejść ...................................................................694 Zalety i wady ..........................................................................................695 Wzorzec projektowy State ....................................................................696 Wzorzec State kontra wzorzec Strategy ...............................................699 Zalety i wady ..........................................................................................699 Kompilator maszyny stanów (SMC) .....................................................700 Plik Turnstile.cs wygenerowany przez kompilator SMC i pozostałe pliki pomocnicze ..............................................................703 Zastosowania skończonej maszyny stanów .......................................709 Wysokopoziomowa polityka działania graficznych interfejsów użytkownika (GUI) ......................................709 Sterowanie interakcją z interfejsem GUI .............................................711 Przetwarzanie rozproszone ...................................................................712 Konkluzja ..................................................................................................713 Bibliografia ...............................................................................................714 16 Spis treści Rozdział 37. Studium przypadku systemu płacowego — baza danych .............................................................715 Budowa bazy danych ..............................................................................716 Słaby punkt dotychczasowego projektu ............................................716 Dodawanie danych nowych pracowników .......................................719 Transakcje .................................................................................................732 Odczytywanie danych o pracownikach .............................................738 Co jeszcze zostało do zrobienia? .........................................................753 Rozdział 38. Interfejs użytkownika systemu płacowego — wzorzec Model View Presenter ....................755 Interfejs .....................................................................................................758 Implementacja .........................................................................................759 Budowa okna ............................................................................................770 Okno główne systemu płacowego .......................................................778 Pierwsza odsłona .....................................................................................791 Konkluzja ..................................................................................................792 Bibliografia ...............................................................................................792 Dodatek A Satyra na dwa przedsiębiorstwa ...........................793 Rufus Inc. — Project Kickoff ...............................................................793 Rupert Industries — Project Alpha .....................................................793 Dodatek B Czym jest oprogramowanie? ...................................811 Skorowidz ....................................................................................................827 Rozdział 1. Praktyki programowania zwinnego 37 1 Praktyki programowania zwinnego Kogut na wieży kościelnej, choć wykuty z żelaza, szybko zostałby strącony, gdyby choć na moment zapomniał o powinności ulegania najmniejszym powiewom. — Heinrich Heine Wielu z nas przeżyło koszmar pracy nad projektem, dla którego nie istniał zbiór spraw- dzonych praktyk, jakimi można by się kierować. Brak efektywnych praktyk prowadzi do nieprzewidywalności, wielokrotnych błędów i niepotrzebnie podejmowanych działań. 38 Część I Wytwarzanie zwinne Klienci są niezadowoleni z niedotrzymywanych terminów, rosnących kosztów i kiepskiej jakości. Sami programiści są zniechęceni ciągłymi nadgodzinami i świadomością niskiej jakości budowanego oprogramowania. Po doświadczeniu podobnej sytuacji stajemy się ostrożniejsi, aby podobne fiasko nigdy nie stało się ponownie naszym udziałem. Tego rodzaju obawy często okazują się dobrą motywacją do definiowania procesów determinujących kolejne działania (włącznie z ich wynikami i produktami pośrednimi). Ograniczenia i oczekiwania względem poszcze- gólnych etapów tych procesów definiujemy na podstawie dotychczasowych doświad- czeń — z reguły decydujemy się na rozwiązania, które zdawały egzamin w przeszłości. Każdy taki wybór wiąże się z przeświadczeniem, że odpowiednie rozwiązania okażą się skuteczne raz jeszcze. Projekty nie są jednak na tyle proste, by zaledwie kilka ograniczeń i gotowych kom- ponentów mogło nas uchronić przed błędami. Musimy się liczyć z dalszym występo- waniem niedociągnięć, których diagnozowanie skłania nas do definiowania kolejnych ograniczeń i oczekiwanych produktów końcowych, jakie w założeniu mają nas uchronić przed podobnymi błędami w przyszłości. Po wielu realizowanych w ten sposób projektach może się okazać, że nasze metody działania są skomplikowanie, niewygodne i w praktyce uniemożliwiają efektywną realizację projektów. Skomplikowany i nieusprawniający pracy proces może prowadzić do wielu proble- mów, które za pomocą tych metod chcieliśmy wyeliminować. Skutki stosowania takich procesów mogą obejmować opóźnienia czasowe i przekroczenia zakładanych wydatków budżetowych. Rozmaite niejasności w ramach tych procesów mogą rozmywać odpowie- dzialność zespołu i — tym samym — prowadzić do powstawania niedopracowanych produktów. Co ciekawe, opisywane zjawiska skłaniają wiele zespołów do przekonania, że źródłem problemów jest niedostateczna liczba procesów. W takim przypadku odpowie- dzią na negatywne skutki nadmiernej liczby przesadnie rozrośniętych procesów jest pogłębianie tych zjawisk. Nadmierne rozbudowywanie procesów było powszechnym zjawiskiem w wielu fir- mach budujących oprogramowanie koło 2000 roku. Mimo że jeszcze w 2000 roku wiele zespołów tworzyło oprogramowanie bez procesów, popularyzacja bardzo skomplikowanych procesów postępowała w błyskawicznym tempie (szczególnie w największych korpo- racjach). Agile Alliance Grupa ekspertów zaniepokojonych obserwowanymi zjawiskami (polegającymi między innymi na wpędzaniu się wielu korporacji w poważne kłopoty wskutek rozrastających się procesów) zorganizowała na początku 2001 roku spotkanie, na którym powstało zrzesze- nie nazwane Agile Alliance. Celem tej grupy była popularyzacja wartości i reguł, które skłonią zespoły programistyczne do szybkiego i elastycznego wytwarzania oprogramowa- Rozdział 1. Praktyki programowania zwinnego 39 nia. Przez kilka miesięcy grupie Agile Alliance udało się opracować najważniejsze zało- żenia. Efektem tej pracy był dokument zatytułowany The Manifesto of the Agile Alliance: Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania Próbujemy odkrywać lepsze sposoby wytwarzania oprogramowania, realizując własne eksperymenty w tym obszarze i zachęcając do podobnych działań innych programistów. Wskutek tych eksperymentów udało nam się sformułować następujące wskazówki: Programiści i ich harmonijna współpraca jest ważniejsza od procesów i narzędzi. Działające oprogramowanie jest ważniejsze od wyczerpującej dokumentacji. Faktyczna współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji zasad kontraktu. Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od konsekwentnego realizowania planu. Oznacza to, że chociaż rozwiązania wymienione po prawej stronie mają pewną wartość, z punktu widzenia skuteczności projektów dużo bardziej wartościowe są działania opisane z lewej strony. Mike Beedle Kent Beck Ward Cunningham Martin Fowler Andrew Hunt Robert C. Martin Dave Thomas Ron Jeffries Steve Mellor Arie van Bennekum Alistair Cockburn James Grenning Jon Kern Ken Schwaber Jim Highsmith Brian Marick Jeff Sutherland Programiści i ich harmonijna współpraca jest ważniejsza od procesów i narzędzi Ludzie zawsze są najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie. Żaden, nawet najlepszy proces nie zapobiegnie porażce projektu, jeśli nie mamy do dyspozycji zespołu, któremu możemy zaufać. Co więcej, zły proces może spowodować, że nawet najlepszy zespół będzie pracował nieefektywnie. Okazuje się, że grupa doskonałych programistów może ponieść dotkliwą porażkę, jeśli nie stworzy prawdziwego zespołu. Dobry członek zespołu wcale nie musi być genialnym programistą. Dobry pracownik może być przeciętnym programistą, ale musi posiadać zdolność współpracy z pozosta- łymi członkami swojego zespołu. Harmonijna współpraca z innymi pracownikami i umie- jętność komunikacji jest ważniejsza od talentów czysto programistycznych. Prawdopo- dobieństwo odniesienia sukcesu przez grupę przeciętnych programistów, którzy dobrze ze sobą współpracują, jest większe niż w przypadku zespołu złożonego z samych geniuszy programowania niepotrafiących się porozumieć. Dobrze dobrane narzędzia mogą mieć istotny wpływ na ostateczny efekt realizacji projektu. Kompilatory, interaktywne środowiska wytwarzania (IDE), systemy kontroli wersji kodu źródłowego itp. są kluczowymi narzędziami decydującymi o funkcjonowaniu 40 Część I Wytwarzanie zwinne zespołu programistów. Z drugiej strony, nie należy przeceniać roli samych narzędzi. Nad- mierna wiara w siłę narzędzi prowadzi do równie fatalnych skutków co ich brak. Zaleca się stosowanie z początku stosunkowo prostych narzędzi. Nie należy zakładać, że bardziej rozbudowane i zaawansowane narzędzia będą lepsze od prostych, do czasu weryfikacji ich przydatności w praktyce. Zamiast kupować najlepsze i niewyobrażalnie drogie systemy kontroli wersji kodu źródłowego, warto poszukać darmowych narzędzi tego typu i korzystać z nich do czasu, aż wyczerpią się oferowane przez nie możliwości. Zanim kupimy najdroższy pakiet narzędzi CASE (od ang. Computer-Aided Software Engineering), powinniśmy skorzystać ze zwykłych tablic i kartek papieru — decyzję o za- kupie bardziej zaawansowanych rozwiązań możemy podjąć dopiero wtedy, gdy trady- cyjne metody okażą się niewystarczające. Przed podjęciem decyzji o zakupie niezwykle drogiego i zaawansowanego systemu zarządzania bazą danych powinniśmy sprawdzić, czy do naszych celów nie wystarczą zwykłe pliki. Nigdy nie powinniśmy zakładać, że więk- sze i lepsze narzędzia muszą w większym stopniu odpowiadać naszym potrzebom. Wiele z nich bardziej utrudnia, niż ułatwia pracę. Warto pamiętać, że budowa zespołu jest ważniejsza od budowy środowiska. Wiele zespołów i wielu menedżerów popełnia błąd polegający na budowie w pierwszej kolej- ności środowiska w nadziei, że wokół niego uda się następnie zebrać zgrany zespół. Dużo lepszym rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na budowie zespołu i umożliwienie mu organizacji środowiska odpowiadającego jego potrzebom. Działające oprogramowanie jest ważniejsze od wyczerpującej dokumentacji Oprogramowanie bez dokumentacji jest prawdziwą katastrofą. Kod źródłowy nie jest jednak idealnym medium komunikowania przyczyn stosowania poszczególnych rozwią- zań i struktury systemu. Lepszym sposobem jest uzasadnianie podejmowanych przez zespół programistów decyzji projektowych w formie zwykłych dokumentów. Z drugiej strony, zbyt duża liczba dokumentów jest gorsza od zbyt skromnej doku- mentacji. Wytwarzanie wielkich dokumentów opisujących oprogramowanie wymaga du- żych nakładów czasowych, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia synchronizację dokumentacji z kodem źródłowym. Dokumentacja niezgodna z faktycznym stanem kodu staje się wielkim, złożonym zbiorem kłamstw, które prowadzą tylko do nieporozumień. Niezależnie od realizowanego projektu dobrym rozwiązaniem jest pisanie i utrzymy- wanie przez zespół programistów krótkiego dokumentu uzasadniającego podjęte decyzje projektowe i opisującego strukturę budowanego systemu. Taki dokument powinien być możliwie krótki i dość ogólny — nie powinien zajmować więcej niż dwadzieścia stron i powinien dotyczyć najważniejszych decyzji projektowych oraz opisywać strukturę sys- temu na najwyższym poziomie. Skoro dysponujemy jedynie krótkim dokumentem uzasadniającym decyzje projek- towe i strukturę budowanego systemu, jak będziemy przygotowywać do pracy nad tym systemem nowych członków zespołu? Taki trening nie powinien polegać na przeka- Rozdział 1. Praktyki programowania zwinnego 41 zaniu dokumentów, tylko na żmudnej pracy z nowym programistą. Transfer wiedzy o systemie musi polegać na wielogodzinnej pomocy nowemu współpracownikowi. Tylko blisko współpracując z programistą, możemy z niego szybko uczynić pełnowartościowego członka naszego zespołu. Najlepszymi mediami umożliwiającymi przekazanie informacji niezbędnych do pracy nowych członków zespołu jest kod źródłowy i sam zespół. Kod nigdy nie jest sprzeczny ze swoim faktycznym działaniem. Z drugiej strony, mimo że precyzyjne określanie funk- cjonowania systemu na podstawie samego kodu źródłowego może być trudne, właśnie kod jest jedynym jednoznacznym źródłem informacji. Zespół programistów utrzymuje swoistą mapę drogową stale modyfikowanego systemu w głowach swoich członków. Ozna- cza to, że najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem prezentacji założeń systemu osobom spoza zespołu jest przelanie tej mapy na papier. Wiele zespołów wpadło w pułapkę pogoni za doskonałą dokumentacją kosztem wła- ściwego oprogramowania. Takie podejście prowadzi do fatalnych skutków. Można tego błędu uniknąć, stosując następującą regułę: Pierwsze prawo Martina dotyczące dokumentacji Nie pracuj nad żadnymi dokumentami, chyba że w danym momencie bardzo ich potrzebujesz. Faktyczna współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji zasad kontraktu Oprogramowanie nie może być zamawiane jak zwykły towar oferowany w sklepie. Opi- sanie potrzebnego oprogramowania i znalezienie kogoś, kto je dla nas opracuje w okre- ślonym terminie i za ustaloną cenę, jest po prostu niemożliwe. Wielokrotnie podejmo- wane próby traktowania projektów informatycznych w ten sposób zawsze kończyły się niepowodzeniem. Część tych niepowodzeń była dość spektakularna. Kadra menedżerska często ulega pokusie przekazania zespołowi programistów swoich potrzeb z myślą o odbyciu kolejnego spotkania dopiero wtedy, gdy wrócą z gotowym systemem (w pełni zgodnym z oczekiwaniami zamawiających). Ten tryb współpracy pro- wadzi jednak albo do tworzenia oprogramowania fatalnej jakości, albo do zupełnego niepowodzenia projektów. Warunkiem powodzenia projektu jest stała współpraca z klientem, najlepiej w for- mie regularnych, możliwie częstych spotkań. Zamiast opierać się wyłącznie na zapi- sach kontraktu, zespół programistów może ściśle współpracować z klientem, aby obie strony stale miały świadomość wzajemnych potrzeb i ograniczeń. Kontrakt precyzujący wymagania, harmonogram i koszty przyszłego systemu z natury rzeczy musi zawierać poważne błędy. W większości przypadków zapisy takiego kon- traktu stają się nieaktualne na długo przed zakończeniem realizacji projektu, a w skrajnych 42 Część I Wytwarzanie zwinne przypadkach dezaktualizują się przed jego podpisaniem! Najlepsze kontrakty to takie, które przewidują ścisłą współpracę zespołu programistów z przedstawicielami klienta. W 1994 roku miałem okazję negocjować kontrakt dla wielkiego, wieloletniego pro- jektu (obejmującego pół miliona wierszy kodu), który zakończył się pełnym sukcesem. Członkowie zespołu programistów, do którego należałem, otrzymywali stosunkowo nie- wielkie uposażenia miesięczne i całkiem spore premie po dostarczeniu każdego więk- szego bloku funkcjonalności. Co ciekawe, tego rodzaju bloki nie były szczegółowo opisane we wspomnianym kontrakcie. Umowa gwarantowała, że premie będą wypłacane dopiero wtedy, gdy dany blok przejdzie pozytywnie testy akceptacyjne klienta. Kontrakt nie okre- ślał też szczegółów przeprowadzania samych testów akceptacyjnych, których przebieg zależał wyłącznie od klienta zainteresowanego jak najlepszą jakością produktu końcowego. W czasie realizacji tego projektu bardzo blisko współpracowaliśmy z klientem. Niemal w każdy piątek przekazywaliśmy mu jakąś część budowanego oprogramowania. Już w poniedziałek lub we wtorek kolejnego tygodnia otrzymywaliśmy listę zmian oczeki- wanych przez klienta. Wspólnie nadawaliśmy tym modyfikacjom priorytety, po czym planowaliśmy ich wprowadzanie w ciągu kolejnych tygodni. Nasza współpraca z przed- stawicielami klienta była na tyle bliska, że testy akceptacji nigdy nie stanowiły problemu. Doskonale wiedzieliśmy, kiedy poszczególne bloki funkcjonalności spełniały oczekiwania klienta, ponieważ jego przedstawiciele stale obserwowali postępy prac. Wymagania stawiane temu projektowi stale były modyfikowane. Bardzo często decy- dowaliśmy się na wprowadzanie bardzo istotnych zmian. Zdarzało się, że rezygnowaliśmy lub dodawaliśmy całe bloki funkcjonalności. Mimo to zarówno kontrakt, jak i sam projekt okazał się pełnym sukcesem. Kluczem do tego sukcesu była intensywna współpraca z klientem i zapisy kontraktu, które nie definiowały szczegółowego zakresu, harmonogramu ani kosztów, tylko regulowały zasady współpracy wykonawcy ze zleceniodawcą. Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od konsekwentnego realizowania planu O sukcesie bądź porażce projektu polegającego na budowie oprogramowania decyduje zdolność częstego i szybkiego reagowania na zmiany. Pracując nad planami realizacji projektu, koniecznie musimy się upewnić, że tworzony harmonogram będzie na tyle elastyczny, aby można było w jego ramach wprowadzać zmiany (zarówno w wymiarze biznesowym, jak i technologicznym). Projektu polegającego na tworzeniu systemu informatycznego nie można szczegółowo zaplanować. Po pierwsze, musimy się liczyć ze zmianami otoczenia biznesowego, które będą miały wpływ na stawiane nam wymagania. Po drugie, kiedy nasz system wreszcie zacznie działać, możemy być niemal pewni, że przedstawiciele klienta zaczną wspomi- nać o zmianach dotychczasowych wymagań. I wreszcie, nawet jeśli mamy pełną wiedzę o wymaganiach i jesteśmy pewni, że nie będą się zmieniały, nie jesteśmy w stanie pre- cyzyjnie oszacować czasu ich realizacji. Rozdział 1. Praktyki programowania zwinnego 43 Mniej doświadczeni menedżerowie ulegają pokusie nanoszenia całego projektu na wielkie arkusze papieru i rozklejania ich na ścianach. Wydaje im się, że takie schematy dają im pełną kontrolę nad projektem. Mogą łatwo śledzić wybrane zadania i wykreślać je ze schematu zaraz po ich wykonaniu. Mogą też porównywać obserwowane daty reali- zacji zadań z datami planowanymi i właściwie reagować na wszelkie odstępstwa od har- monogramu. Prawdziwym problemem jest jednak to, że struktura takiego schematu szybko się dezaktualizuje. Wraz ze wzrostem wiedzy zespołu programistów na temat budowanego systemu rośnie wiedza klienta o potrzebach samego zespołu, a część zadań reprezento- wanych na wykresie okazuje się po prostu zbędna. W tym samym czasie mogą być odkry- wane zupełnie inne zadania, które należy dodać do istniejącego schematu. Krótko mówiąc, zmianie ulegają nie tylko daty realizacji poszczególnych zadań, ale także same zadania. Dużo lepszą strategią planowania jest tworzenie szczegółowych harmonogramów i wykazów zadań na najbliższy tydzień, ogólnych planów na kolejne trzy miesiące oraz bardzo ogólnych, wręcz szkicowych planów na dalsze okresy. Powinniśmy mieć precy- zyjną wiedzę o zadaniach, nad którymi będziemy pracować w przyszłym tygodniu, mniej więcej znać wymagania, jakie będziemy realizować w ciągu kolejnych trzech miesięcy, oraz mieć jakieś wyobrażenie o możliwym kształcie naszego systemu po roku. Stopniowo obniżany poziom szczegółowości formułowanych planów oznacza, że poświęcamy czas na szczegółowe szacowanie tylko tych zadań, którymi będziemy się zajmowali w najbliższej przyszłości. Modyfikowanie raz opracowanego, szczegółowego planu działań jest trudne, bo w jego tworzenie i zatwierdzanie był zaangażowany cały zespół. Ponieważ jednak taki plan dotyczy tylko najbliższego tygodnia, pozostałe szacunki pozostają elastyczne. Podstawowe zasady Na podstawie ogólnych reguł opisanych w poprzednim podrozdziale można sformu- łować następujący zbiór dwunastu szczegółowych zasad. Właśnie te reguły odróżniają praktyki programowania zwinnego od tradycyjnych, ciężkich procesów: 1. Naszym najwyższym nakazem jest spełnienie oczekiwań klienta przez możliwie wczesne dostarczanie wartościowego oprogramowania. W kwartalniku „MIT Sloan Management Review” opublikowano kiedyś analizę praktyk wytwarzania oprogramowania, które ułatwiają przedsiębiorstwom budowę produktów wysokiej jakości3. W przytoczonym artykule zidentyfikowano szereg różnych praktyk, które miały istotny wpływ na jakość ostatecznej wersji systemu. Opisano między innymi ścisłą korelację pomiędzy jakością końcowego produktu a wczesnym dostarcze- niem częściowo funkcjonującego systemu. W artykule dowiedziono, że im mniej 3 Product-Development Practices That Work: How Internet Companies Build Software, „MIT Sloan Management Review”, zima 2001, nr 4226. 44 Część I Wytwarzanie zwinne funkcjonalny będzie początkowo dostarczony fragment systemu, tym wyższa będzie jakość jego wersji końcowej. W tym samym artykule zwrócono też uwagę na związek pomiędzy jakością systemu końcowego a częstotliwością dostarczania klientowi coraz bardziej funkcjonalnych wersji pośrednich. Im częściej przeka- zujemy klientowi gotowy fragment funkcjonalności, tym wyższa będzie jakość produktu końcowego. Zbiór praktyk programowania zwinnego nakazuje nam możliwie wczesne i częste dostarczanie fragmentów oprogramowania. Powinniśmy przekazać klien- towi początkową wersję budowanego systemu już w ciągu kilku tygodni od roz- poczęcia prac nad projektem. Od momentu przekazania pierwszej, najskromniej- szej wersji oprogramowania powinniśmy co kilka tygodni dostarczać klientowi coraz bardziej funkcjonalne warianty. Jeśli klient uzna, że zaoferowana funk- cjonalność jest wystarczająca, może się zdecydować na wdrożenie pośredniej wer- sji produktu w środowisku docelowym. W przeciwnym razie klient dokonuje przeglądu istniejącej funkcjonalności i przekazuje wykonawcy wykaz oczekiwa- nych zmian. 2. Traktujmy zmiany wymagań ze zrozumieniem, nawet jeśli następują w póź- nych fazach wytwarzania. Procesy zwinne muszą się zmieniać wraz ze zmie- niającymi się uwarunkowaniami biznesowymi, w których funkcjonuje strona zamawiająca. Wszystko jest kwestią właściwego podejścia. Uczestnicy proce- sów zwinnych z reguły nie obawiają się zmian — uważają je wręcz za zjawisko pozytywne, które prowadzi do lepszego rozumienia przez zespół programistów oczekiwań klienta. Zespół pracujący nad zwinnym projektem musi poświęcać wiele czasu na utrzymywanie właściwej elastyczności struktury swojego oprogramowania, ponie- waż tylko takie podejście pozwala zminimalizować wpływ zmian wymagań na kształt budowanego systemu. W dalszej części tej książki omówimy reguły, wzorce projektowe i praktyki programowania obiektowego, które ułatwiają nam zacho- wywanie takiej elastyczności. 3. Działające oprogramowanie należy dostarczać klientowi możliwie często (w odstępach kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych). Powinniśmy przeka- zywać stronie zamawiającej pierwszą wersję pracującego oprogramowania tak szybko, jak to tylko możliwe, i kontynuować ten proces na wszystkich etapach realizacji projektu. Nie wystarczy dostarczanie plików dokumentów ani nawet naj- bardziej rozbudowanych planów. Żaden dokument nie zastąpi rzeczywistej funk- cjonalności przekazywanej klientowi. Naszym ostatecznym celem jest dostarczenie zamawiającemu oprogramowania, które w pełni będzie spełniało jego oczekiwania. 4. Ludzie biznesu powinni ściśle współpracować z programistami na wszystkich etapach projektu. Warunkiem zwinności projektu jest częsta i intensywna współ- praca klientów, programistów i ośrodków biznesowych zaangażo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: