Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 004104 18668534 na godz. na dobę w sumie
Ajax. Biblia - książka
Ajax. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 640
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1199-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skuteczność i bezpieczeństwo Twoich aplikacji

Dynamiczne, efektowne i sprawne strony internetowe to dzisiaj podstawa wizerunku każdego przedsiębiorstwa. Stworzenie takich właśnie witryn umożliwia Ajax - zbiór technologii opartych na języku JavaScript i XML. Dzięki zastosowaniu tej technologii, coraz bardziej popularnej wśród programistów, aplikacje mogą działać w przeglądarce internetowej tak jak te zainstalowane na komputerze użytkownika, a zmiana zawartości strony nie wymaga jej 'odświeżenia'. Ajax pozwala na komunikowanie się z serwerem 'w tle', umożliwia wyszukiwanie na żywo, uaktualniając dane bez konieczności ponownego wczytania zawartości strony. Konsekwencją tego jest znalezienie zastosowania tam, gdzie wyświetlany tekst jest stale uaktualniany, na przykład w czatach, arkuszach kalkulacyjnych, formularzach zamieszczanych na serwerach oraz w wielu innych sytuacjach.

'Ajaks. Biblia' to kompletny przewodnik zawierający proste instrukcje, praktyczne porady i interesujące sztuczki dla webmasterów. Ułatwia opanowanie podstaw JavaScriptu, XML-a, dynamicznego HTML-a i CSS. Omawia także bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak eliminowanie zapisywania w pamięci podręcznej przeglądarki lub stosowanie ukrytych kontrolek dla sprawdzenia, czy użytkownik przeglądał już daną stronę. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się korzystać z bibliotek Ajaksa i JavaScriptu oraz kaskadowych arkuszy stylów. Książka ta porusza także istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym także zagadnienia związane z używaniem filtrów w Ajaksie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax. Biblia Autor: Steve Holzner T‡umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-1199-7 Tytu‡ orygina‡u: Ajax Bible Format: B5, stron: oko‡o 670 oprawa twarda Skuteczno(cid:156)(cid:230) i bezpieczeæstwo Twoich aplikacji (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z DOM? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) p‡ywaj„ce menu oraz efekty za pomoc„ CSS? (cid:149) Jak szyfrowa(cid:230) dane w HTTP przy u¿yciu JavaScript? Dynamiczne, efektowne i sprawne strony internetowe to dzisiaj podstawa wizerunku ka¿dego przedsiŒbiorstwa. Stworzenie takich w‡a(cid:156)nie witryn umo¿liwia Ajax (cid:150) zbi(cid:243)r technologii opartych na jŒzyku JavaScript i XML. DziŒki zastosowaniu tej technologii, coraz bardziej popularnej w(cid:156)r(cid:243)d programist(cid:243)w, aplikacje mog„ dzia‡a(cid:230) w przegl„darce internetowej tak jak te, kt(cid:243)re s„ zainstalowane w komputerze u¿ytkownika, a zmiana zawarto(cid:156)ci strony nie wymaga jej (cid:132)prze‡adowania(cid:148). Ajax pozwala na komunikowanie siŒ z serwerem w tle, u‡atwia tworzenie wyszukiwania na ¿ywo i umo¿liwia uaktualnianie danych bez od(cid:156)wie¿ania strony. Funkcje te powoduj„, ¿e znajduje zastosowanie tam, gdzie wy(cid:156)wietlany tekst jest stale uaktualniany, na przyk‡ad w aplikacjach czatowych, arkuszach kalkulacyjnych lub formularzach zamieszczanych na serwerach oraz w wielu innych sytuacjach. (cid:132)Ajax. Biblia(cid:148) to kompletny przewodnik zawieraj„cy praktyczne porady, proste instrukcje i interesuj„ce sztuczki dla webmaster(cid:243)w. U‡atwia opanowanie podstaw jŒzyka JavaScript, XML, poznanie dynamicznego HTML i CSS, ale tak¿e omawia bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak eliminowanie zapisywania w pamiŒci podrŒcznej przegl„darki lub stosowanie ukrytych kontrolek dla sprawdzenia, czy u¿ytkownik widzia‡ ju¿ dan„ stronŒ. Korzystaj„c z tego podrŒcznika, nauczysz siŒ stosowa(cid:230) biblioteki Ajaksa i JavaScriptu oraz kaskadowe arkusze styl(cid:243)w. (cid:132)Biblia(cid:148) porusza te¿ wszelkie istotne kwestie dotycz„ce bezpieczeæstwa, w tym tak¿e zagadnienia zwi„zane z u¿ywaniem filtr(cid:243)w w Ajaksie. (cid:149) Wykorzystanie zaawansowanych bibliotek Ajaksa i JavaScriptu (cid:149) Obs‡uga XML za pomoc„ JavaScriptu (cid:149) Stylizacja tekstu, kolor(cid:243)w i t‡a za pomoc„ CSS (cid:149) Praca z PHP (cid:149) Interpolacja zmiennych w ‡aæcuchach znak(cid:243)w (cid:149) Tworzenie list argument(cid:243)w o zmiennej d‡ugo(cid:156)ci (cid:149) Obs‡uga kontrolek HTML (cid:149) Tworzenie dynamicznych tabel (cid:149) Bezpieczeæstwo w aplikacjach opartych na Ajaksie (cid:149) Ograniczanie dostŒpu za pomoc„ filtr(cid:243)w Tw(cid:243)rz strony w Ajaksie, a bŒd„ szybkie, sprawne i absolutnie bezpieczne! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze ......................................................................................................... 13 Przedmowa ...................................................................................................... 15 Część I Podstawy Ajaksa ............................................................... 19 Rozdział 1. Wprowadzenie do Ajaksa ............................................................... 21 Co oznacza „Ajax”? .............................................................................................................................24 Co można zrobić za pomocą Ajaksa? ..................................................................................................26 Tworzenie wyszukiwania na żywo opartego na Ajaksie ...............................................................26 Tworzenie kalkulatora opartego na Ajaksie ..................................................................................27 Rozmawianie za pomocą aplikacji czatowych opartych na Ajaksie .............................................28 Przetwarzanie liczb za pomocą arkuszy kalkulacyjnych ...............................................................29 Przeglądanie strony Amazon .........................................................................................................31 Otrzymywanie odpowiedzi dzięki autouzupełnianiu za pomocą Ajaksa ......................................31 Logowanie się za pomocą Ajaksa ..................................................................................................33 Pobieranie obrazków ......................................................................................................................33 Przeciąganie i upuszczanie za pomocą Ajaksa ..............................................................................35 Gry i zabawy z Ajaksem ................................................................................................................39 Modyfikacja stron internetowych w locie ......................................................................................39 Dodanie interaktywności do map ...................................................................................................45 Poczta elektroniczna oparta na Ajaksie .........................................................................................47 Podsumowanie .....................................................................................................................................47 Rozdział 2. Zapoznanie się z JavaScriptem ...................................................... 51 Jakie miejsce w Ajaksie zajmuje JavaScript? ......................................................................................51 Krótka historia JavaScriptu ..................................................................................................................53 Rozpoczęcie pracy z JavaScriptem ......................................................................................................55 Naprawianie błędów ......................................................................................................................57 Komentowanie kodu ......................................................................................................................59 Umieszczanie kodu w plikach zewnętrznych ................................................................................61 Odpowiadanie na zdarzenia przeglądarki ......................................................................................61 Tworzenie funkcji w JavaScripcie .......................................................................................................64 Przekazywanie argumentów do funkcji .........................................................................................69 Zwracanie wartości z funkcji .........................................................................................................73 Przechowywanie danych w zmiennych ................................................................................................75 Działania na danych wykonywane za pomocą operatorów .................................................................78 Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji if ....................................................................................81 8 Ajax. Biblia Wykonywanie innego kodu w różnych przeglądarkach ......................................................................83 Praca z pętlami .....................................................................................................................................88 Wykonywanie pętli za pomocą for ................................................................................................88 Wykonywanie pętli za pomocą while ............................................................................................90 Podłączanie JavaScriptu do przycisków HTML ..................................................................................93 Podsumowanie .....................................................................................................................................95 Rozdział 3. Tworzenie aplikacji opartych na Ajaksie ...................................... 97 Pisanie kodu w Ajaksie ........................................................................................................................97 Tworzenie aplikacji ........................................................................................................................99 Pisanie kodu w JavaScripcie ........................................................................................................100 Tworzenie obiektu XMLHttpRequest ..........................................................................................101 Otwieranie obiektu XMLHttpRequest .........................................................................................105 Obsługa pobieranych danych .......................................................................................................107 Otrzymywanie danych .................................................................................................................111 Pobieranie danych ........................................................................................................................112 Inne sposoby tworzenia obiektów XMLHttpRequest ..................................................................113 Interakcja z kodem po stronie serwera ...............................................................................................115 Przekazywanie danych do skryptów po stronie serwera ....................................................................117 Przekazywanie danych do serwera za pomocą metody GET ......................................................118 Przekazywanie danych do serwera za pomocą metody POST ....................................................121 Wykorzystywanie Ajaksa z XML ......................................................................................................126 Tworzenie kodu XML ..................................................................................................................126 Pobieranie XML ...........................................................................................................................128 Podsumowanie ...................................................................................................................................134 Rozdział 4. Rozszerzone techniki programowania w Ajaksie ....................... 135 Praca z wieloma jednoczesnymi żądaniami XMLHttpRequest .........................................................136 Wykorzystywanie wielu obiektów XMLHttpRequest .................................................................138 Przechowywanie obiektów XMLHttpRequest w tablicy .............................................................141 Wykorzystywanie funkcji wewnętrznych ....................................................................................144 Obsługiwanie kodu w JavaScripcie przysłanego z serwera ...............................................................150 Zwracanie kodu w JavaScripcie ...................................................................................................151 Zwracanie obiektów JavaScriptu .................................................................................................154 Łączenie się z Google Suggest ...........................................................................................................155 Wywoływanie innej domeny w Ajaksie ............................................................................................163 Przykład logowania ............................................................................................................................164 Praca z Ajaksem i żądaniami HEAD .................................................................................................166 Otrzymanie wszystkich danych z nagłówków .............................................................................166 Otrzymywanie określonych danych z nagłówka .........................................................................168 Eliminowanie zapisywania w pamięci podręcznej przeglądarki ........................................................169 Podsumowanie ...................................................................................................................................171 Część II Ajax w szczegółach ........................................................ 173 Rozdział 5. Wprowadzenie do bibliotek Ajaksa ............................................. 175 Wykorzystywanie Ajax Utility Library .............................................................................................176 Otrzymywanie tekstu z serwera za pomocą funkcji getText .......................................................178 Otrzymywanie XML z serwera za pomocą funkcji getXml ........................................................184 Przesyłanie danych do serwera i otrzymywanie z powrotem tekstu ............................................189 Przesyłanie danych do serwera i otrzymywanie z powrotem XML ............................................194 Spis treści 9 Wykorzystywanie libXmlRequest do pobierania XML .....................................................................202 Wykorzystywanie AJAXLib do pobierania XML .............................................................................206 Podsumowanie ...................................................................................................................................208 Rozdział 6. Bardziej zaawansowane biblioteki JavaScriptu ......................... 209 Wykorzystywanie biblioteki Majax ...................................................................................................210 Wykorzystywanie biblioteki Sack ......................................................................................................213 Wykorzystywanie biblioteki XHConn ...............................................................................................218 Wykorzystywanie biblioteki uniAjax ................................................................................................223 Wykorzystywanie biblioteki AjaxGear ..............................................................................................225 Wykorzystywanie biblioteki AjaxRequest .........................................................................................230 Wykorzystywanie biblioteki Http w celu uniknięcia zapisywania danych w pamięci podręcznej ....234 Wykorzystywanie biblioteki Sarissa do obsługi XML ......................................................................238 Wykorzystywanie biblioteki Interactive Website Framework do obsługi XML ...............................242 Podsumowanie ...................................................................................................................................244 Rozdział 7. Wykorzystywanie bibliotek Ajaksa po stronie serwera ............ 245 Praca z bibliotekami opartymi na PHP ..............................................................................................246 Wykorzystywanie Sajax oraz PHP ..............................................................................................246 Wykorzystywanie biblioteki Xajax oraz PHP .............................................................................253 Wykorzystywanie biblioteki LibAjax oraz PHP ..........................................................................258 Praca z bibliotekami opartymi na Javie .............................................................................................263 Wykorzystywanie Direct Web Remoting oraz Javy ....................................................................263 Wykorzystywanie biblioteki Ajax Tags oraz Javy ......................................................................266 Wykorzystywanie biblioteki SWATO oraz Javy .........................................................................268 Praca z Ajaksem oraz Ruby on Rails .................................................................................................270 Pobieranie tekstu za pomocą Ajaksa ............................................................................................272 Dostęp do pobranych danych w kodzie .......................................................................................277 Podsumowanie ...................................................................................................................................283 Część III Ajax oraz DOM, XML, CSS i dynamiczny HTML ............... 285 Rozdział 8. DOM oraz obsługa zdarzeń ........................................................... 287 Wprowadzenie do DOM ....................................................................................................................287 Dodawanie elementów za pomocą DOM ..........................................................................................289 Zastępowanie elementów z wykorzystaniem DOM ..........................................................................294 Tworzenie koszyka z zakupami opartego na Ajaksie ........................................................................299 Tworzenie obiektu zdarzenia myszy działającego w różnych przeglądarkach ...........................303 Obsługa zdarzeń związanych z naciskaniem przycisku myszy ...................................................308 Obsługa zdarzeń ruchu myszy .....................................................................................................311 Obsługa zdarzeń zwalniania przycisku myszy ............................................................................312 Pobieranie obrazków w Ajaksie .........................................................................................................316 Obsługa przekroczenia czasu odpowiedzi w Ajaksie ........................................................................319 Podsumowanie ...................................................................................................................................324 Rozdział 9. XML oraz Ajax ............................................................................... 325 Tworzenie XML .................................................................................................................................325 Obsługa XML za pomocą JavaScriptu ...............................................................................................330 Pobieranie danych z dokumentu XML ..............................................................................................334 Obsługa białych znaków w przeglądarkach internetowych Mozilla, Netscape oraz Firefox ............342 Obsługa białych znaków w sposób działający we wszystkich przeglądarkach .................................345 10 Ajax. Biblia Bezpośredni dostęp do danych XML .................................................................................................348 Dostęp do wartości atrybutów XML ..................................................................................................353 Sprawdzanie poprawności kodu XML ...............................................................................................356 Podsumowanie ...................................................................................................................................359 Rozdział 10. Kaskadowe arkusze stylów oraz Ajax ....................................... 361 Menu oparte na Ajaksie .....................................................................................................................362 Tworzenie stylów .........................................................................................................................363 Praca z myszą ...............................................................................................................................370 Pobieranie elementów menu ........................................................................................................376 Wyświetlanie menu ......................................................................................................................377 Obsługa kliknięcia elementu menu ..............................................................................................379 Ukrywanie menu ..........................................................................................................................380 Uwydatnianie tekstu w aplikacjach opartych na Ajaksie ...................................................................381 Przewijający się tekst .........................................................................................................................385 Stylizacja tekstu za pomocą CSS .......................................................................................................387 Stylizacja kolorów oraz tła za pomocą CSS ......................................................................................390 Stylizacja położenia na stronach internetowych ................................................................................394 Podsumowanie ...................................................................................................................................396 Rozdział 11. Dynamiczny HTML oraz Ajax ....................................................... 397 Tworzenie efektów powiązanych z przesunięciem kursora myszy nad element ...............................397 Wykorzystywanie stylów dynamicznych ...........................................................................................401 Korzystanie z document.write ............................................................................................................404 Wykorzystywanie metod dynamicznego HTML do uaktualnienia części strony ..............................410 Wykorzystywanie właściwości dynamicznego HTML do uaktualniania części strony ....................413 Wykorzystywanie zakresów tekstu do uaktualniania części strony ...................................................418 Wykorzystywanie createElement do tworzenia nowych elementów w locie ....................................421 Tworzenie dynamicznych tabel ..........................................................................................................426 Przyciąganie uwagi użytkownika za pomocą animacji ......................................................................431 Podsumowanie ...................................................................................................................................436 Część IV Zaawansowany Ajax ..................................................... 437 Rozdział 12. Wprowadzenie do Ajaksa oraz PHP ........................................... 439 Rozpoczęcie pracy z PHP ..................................................................................................................439 Odsyłanie tekstu do przeglądarki .................................................................................................441 Odsyłanie kodu XML do przeglądarki ........................................................................................442 Komentowanie kodu PHP ..................................................................................................................445 Praca ze zmiennymi ...........................................................................................................................446 Interpolacja zmiennych w łańcuchach znaków ..................................................................................456 Praca z tablicami ................................................................................................................................458 Tworzenie tablic ...........................................................................................................................458 Kopiowanie tablic ........................................................................................................................461 Obsługa danych za pomocą operatorów ............................................................................................462 Dokonywanie wyboru za pomocą instrukcji if ..................................................................................463 Wykorzystywanie instrukcji else .................................................................................................466 Wykorzystywanie instrukcji elseif ...............................................................................................467 Wykorzystywanie instrukcji switch ...................................................................................................469 Spis treści 11 Wykorzystywanie pętli .......................................................................................................................470 Wykorzystywanie pętli for ...........................................................................................................470 Wykorzystywanie pętli while ......................................................................................................472 Wykorzystywanie pętli do...while ...............................................................................................474 Wykorzystywanie pętli foreach ...................................................................................................474 Podsumowanie ...................................................................................................................................476 Rozdział 13. PHP — funkcje oraz kontrolki HTML .......................................... 477 Praca z funkcjami ...............................................................................................................................477 Przekazywanie danych do funkcji ...............................................................................................480 Podawanie argumentów domyślnych ..........................................................................................481 Tworzenie list argumentów o zmiennej długości ........................................................................483 Zwracanie wartości z funkcji .......................................................................................................485 Zwracanie wielu wartości z funkcji .............................................................................................486 Obsługa kontrolek HTML ..................................................................................................................488 Praca z polami tekstowymi ..........................................................................................................491 Praca z polami wyboru .................................................................................................................494 Praca z przyciskami opcji ............................................................................................................497 Praca z listami ..............................................................................................................................499 Praca z kontrolkami z hasłem ......................................................................................................504 Praca z mapami obrazu ......................................................................................................................506 Przesyłanie plików na serwer .............................................................................................................508 Podsumowanie ...................................................................................................................................514 Rozdział 14. Obsługa danych od użytkownika w PHP ................................... 515 Wyświetlanie wszystkich danych z formularza .................................................................................516 Spojrzenie na zmienne serwera ..........................................................................................................520 Umieszczanie danych od użytkownika w tablicach ...........................................................................523 Umieszczanie aplikacji PHP na jednej stronie ...................................................................................526 Wykorzystywanie ukrytych kontrolek do sprawdzania, czy użytkownik widział już daną stronę ....530 Sprawdzanie danych wprowadzanych przez użytkownika, liczb oraz tekstu ....................................531 Sprawdzanie danych wprowadzanych przez użytkownika ..........................................................531 Sprawdzanie poprawności liczb ...................................................................................................538 Sprawdzanie poprawności tekstu .................................................................................................543 Obsługa kodu HTML przesłanego przez użytkownika ......................................................................547 Podsumowanie ...................................................................................................................................550 Rozdział 15. Ajax a bezpieczeństwo ............................................................... 551 Ochrona przed złośliwymi użytkownikami .......................................................................................551 Wstawianie złośliwego kodu w JavaScripcie ..............................................................................552 Sprawy bezpieczeństwa związane z serwerami proxy .......................................................................559 Bezpieczeństwo w aplikacjach opartych na Ajaksie ..........................................................................560 Łatwa ochrona hasłem .................................................................................................................560 Uwierzytelnienie użytkownika po stronie serwera ......................................................................563 Ochrona hasła za pomocą kluczy publicznych oraz prywatnych .......................................................577 Podsumowanie ...................................................................................................................................587 Rozdział 16. Filtry, MVC oraz Ajax .................................................................. 589 Ograniczanie dostępu za pomocą filtrów ...........................................................................................589 Logowanie dostępu użytkowników za pomocą filtrów .....................................................................598 12 Ajax. Biblia Ograniczanie dostępu w oparciu o porę dnia .....................................................................................608 Aplikacje typu MVC ..........................................................................................................................612 Kontroler ......................................................................................................................................614 Widok ...........................................................................................................................................616 Model ...........................................................................................................................................617 Instalacja aplikacji MVC ....................................................................................................................618 Dostęp do MVC za pomocą Ajaksa ...................................................................................................619 Podsumowanie ...................................................................................................................................620 Skorowidz ....................................................................................................... 621 Rozdział 1. Wprowadzenie do Ajaksa W tym rozdziale: (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa (cid:141) Spojrzenie na Ajaksa w działaniu (cid:141) Wykonywanie wyszukiwania na żywo za pomocą Ajaksa (cid:141) Wykorzystywanie czatów opartych na Ajaksie (cid:141) Wykorzystywanie opcji autouzupełniania (cid:141) Przeciąganie i upuszczanie za pomocą Ajaksa (cid:141) Wykorzystywanie koszyków z zakupami opartych na Ajaksie Witamy w książce Ajax. Biblia! Można w niej znaleźć wszystko na temat Ajaksa. Ajax jest nową technologią, która podbija Internet, zdobywając kolejne strony internetowe. Rewolucja Ajaksa nadeszła i odmienia oblicze Internetu. Tak naprawdę Ajax jest podsta- wą tego, co nazywane jest Web 2.0 — następną wersją World Wide Web (WWW). O co zatem w tym wszystkim chodzi? Podstawową ideą jest sprawienie, by aplikacje we- bowe wyglądały i zachowywały się podobnie do aplikacji desktopowych. Warto spojrzeć na przykład na rysunek 1.1, na którym widać znajomą stronę wyszukiwarki Google. Po wpi- saniu szukanego pojęcia, takiego jak „Ajax”, należy kliknąć przycisk Szukaj w Google. Ekran miga w czasie, gdy jest uaktualniany nowymi danymi, po czym pokazują się stro- ny pasujące do podanego zapytania, które odnalazła wyszukiwarka Google — jak widać to na rysunku 1.2. Funkcjonuje to dobrze, jednak nie jest to sposób, w jaki działa Ajax. Dzięki Ajaksowi można działać w tle, łącząc się z serwerem w celu otrzymania danych bez konieczności odświeżania strony w przeglądarce. Warto na przykład przyjrzeć się stronie Google Suggest, dostępnej pod adresem www.google.com/webhp?complete=1 hl=en, która po- kazana jest na rysunku 1.3. W miarę wpisywania kolejnych liter strona w przeglądarce łączy się z serwerem Google i wyszukuje dopasowania dla części szukanego zapytania, która została już wpisana. Kie- dy na przykład wpisze się „aj”, można zauważyć, że pojawi się lista rozwijana — widocz- na na rysunku 1.4 — z propozycjami Google pasującymi do wpisywanego tekstu. 22 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Rysunek 1.1. Google wyszukuje strony pasujące do podanego pojęcia Rysunek 1.2. Google wyświetla odnalezione wyniki zapytania W tle, dzięki wykorzystywaniu technik Ajaksa, strona internetowa łączy się z Google Suggest i wyszukuje propozycje pasujące do wpisywanego zapytania. Następnie wyświe- tla listę rozwijaną zawierającą odnalezione propozycje, pozwalając na wybranie jednej z nich — a wszystko to bez odświeżania strony. To jest właśnie kluczowa część: odświe- żanie strony nie jest konieczne. W dawnych czasach, kiedy chciało się przesłać dane do serwera, należało kliknąć jakiś przycisk, na przykład Szukaj w Google. Następnie nale- żało poczekać chwilę, aż strona na ekranie zamigocze i odświeży się. Teraz strona inter- netowa może przesyłać dane do serwera bez wymuszania odświeżania, tak jak widać to Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 23 Rysunek 1.3. Strona Google Suggest Rysunek 1.4. Google Suggest szuka pasujących wyników w miarę wpisywania zapytania na poprzednim przykładzie, w którym szukane zapytanie było automatycznie przesyłane do serwera, a serwer odsyłał z powrotem dane wyświetlane na liście rozwijanej. Obecnie nie trzeba już wykonywać odświeżania strony przy przesyłaniu danych do ser- wera lub odczytywaniu ich. Zamiast tego aplikacje webowe mogą działać podobnie do aplikacji desktopowych, przesyłając dane do serwera i pobierając je z powrotem w tle. 24 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Taka właśnie zmiana aplikacji webowych, sprawiająca, że zachowują się one w sposób zbliżony do aplikacji desktopowych, stanowi sedno Web 2.0. Czy podobałoby się nam, gdyby edytor tekstu migał za każdym razem, gdy wpisuje się nowy znak, gdyby cały do- kument był ciągle wyświetlany od nowa, a kursor powracał na jego początek? Nie wy- daje się to być zbyt atrakcyjną propozycją. Dzięki Ajaksowi można tworzyć internetowe edytory tekstu, których w praktyce prawie nie da się odróżnić od wersji desktopowych — nie ma w nich migania, nie ma zmiany pozycji kursora w trakcie pisania. Takie edytory tekstu działają płynnie, dokładnie tak samo jak desktopowe wersje tych samych aplikacji. Wiadomo już, dlaczego Ajax wywołuje rewolucję w sposobie działania aplikacji webo- wych — teraz możliwe jest tworzenie aplikacji internetowych, które wyglądają i działa- ją dokładnie tak samo jak ich desktopowe odpowiedniki. Niniejszy rozdział jest wprowadzeniem. Prezentuje genezę znaczenia pojęcia „Ajax”, a następnie omawia, w jaki sposób Ajax jest obecnie wykorzystywany. Taki przegląd jest bardzo ważnym elementem niniejszej książki, ponieważ z Ajaksem można spotkać się coraz częściej — czasem dość niespodziewanie — i jeśli jest się zaznajomionym z jego możliwymi zastosowaniami, będzie się wiedziało, w jaki sposób można go zastosować we własnych aplikacjach webowych. Co oznacza „Ajax”? Skąd więc wzięła się nazwa „Ajax”? Warto przyjrzeć się rysunkowi 1.5 prezentującemu pierwszy artykuł napisany na temat Ajaksa — artykuł, w którym pierwszy raz pojawiła się ta nazwa i od którego wszystko się zaczęło. Można go znaleźć pod adresem www.adap- tivepath.com/publications/essays/archives/000385.php. Tekst ten został napisany przez Jesse Jamesa Garretta z Adaptive Path, który pierwszy nadał tej technologii nazwę „Ajax”. Rysunek 1.5. Oryginalny artykuł na temat Ajaksa Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 25 Artykuł rozpoczyna się tak: „Jeśli cokolwiek w dziedzinie współczesnego projektowania interaktywnego może być nazwane wspaniałym, będzie to tworzenie aplikacji webowych. W końcu kiedy ostatni raz głośno było o jakimkolwiek projekcie interaktywnym, który nie znajdował się w Internecie (no dobrze, poza iPodem)? Wszystkie olśniewające, innowacyjne, nowe projekty znajdują się w Internecie. Pomimo tego projektanci interaktywni działający w Internecie muszą nieco zazdrościć kolegom, którzy tworzą oprogramowanie desktopowe. Aplikacje desktopowe charakteryzują się bogactwem i interaktywnością, jaka w Internecie wydawała się być niedostępna. Ta sama prostota, która umożliwiła szybki rozwój Internetu, stworzyła również barierę pomiędzy możliwościami, jakie można udostępnić, a tymi istniejącymi w aplikacjach desktopowych. Bariera ta została właśnie pokonana”. Bariera ta naprawdę została zniesiona — dzięki Ajaksowi. Co zatem, zgodnie z artyku- łem, oznacza „Ajax”? Nazwa ta oznacza Asynchronous JavaScript and XML (po pol- sku: asynchroniczny JavaScript i XML). Jak wynika z samej nazwy, a także z lektury artykułu Jesse Jamesa Garretta, Ajax to tak naprawdę zbiór technologii. Część „asynchroniczny” oznacza, że przeglądarka nie czeka na powrót danych z serwe- ra, a zamiast tego potrafi obsługiwać te dane, kiedy powrócą. Innymi słowy, transfer da- nych odbywa się w tle, bez konieczności wykonywania pauzy przez przeglądarkę i ocze- kiwania, aż coś się zdarzy. Jest to kluczowy element Ajaksa: można obsługiwać dane z serwera, kiedy serwer je odeśle. Nie jest konieczne zatrzymywanie całej aplikacji i ocze- kiwanie na przybycie danych. Gdyby trzeba było czekać na dane, aplikacja byłaby syn- chroniczna. W przypadku wolnego połączenia z Internetem jest to problematyczne. Również JavaScript w nazwie Ajax ma ogromne znaczenie, gdyż właśnie ta technologia wykorzystywana jest do użycia Ajaksa w przeglądarce. Ajax oparty jest na JavaScripcie z przeglądarki w zakresie łączenia się z serwerem i obsługiwania danych, które serwer odsyła. Wszystkie aplikacje ajaksowe, które będzie się tworzyć w niniejszej książce, wy- korzystują JavaScript do łączenia się w tle z serwerem, przesyłania i pobierania danych. A kiedy dane zostaną pobrane, JavaScript w przeglądarce może zostać wykorzystany do ich obsługiwania, wyświetlając dane bądź przetwarzając je tak, jak jest to konieczne. Co jednak z XML pojawiającym się w rozszerzeniu nazwy Ajax? Jak wiadomo, XML stał się lingua franca Internetu, dostarczając tekstowe sposoby przesyłania danych w Sieci. Powodem tego, że XML stał się tak popularny, jest fakt, iż rzeczywiście jest on oparty na tekście, co oznacza, że można go wykorzystywać w Internecie, ponieważ Internet za- projektowany został do obsługi dokumentów tekstowych (czyli HTML). Z tej przyczy- ny aplikacje ajaksowe pisane są często tak, by obsługiwały dane przesyłane z serwera z użyciem XML. Innymi słowy, kiedy aplikacja kontaktuje się z serwerem, odeśle on dane z powrotem jako dokument XML. Tak naprawdę XML jest tylko jednym ze sposobów obsługiwania danych przesyłanych z serwera. Można je również wysyłać jako zwykły tekst, a obie te techniki będą wielo- krotnie wykorzystywane w niniejszej książce. 26 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Oprócz JavaScriptu i XML Ajax współpracuje również z dynamicznym HTML (DHTML) oraz kaskadowymi arkuszami stylów (CSS). Obie te technologie pozwalają na uaktual- nianie danych wyświetlanych na stronie internetowej; ponieważ w przypadku Ajaksa nie przerysowuje się całej strony, a jedynie jej część, DHTML oraz CSS wykorzystywane są dość często. Technologie te pozwalają na uaktualnienie wybranych części strony inter- netowej. W niniejszej książce dynamiczny HTML oraz CSS pojawią się w wielu miej- scach, ponieważ pozwalają one na odświeżanie jedynie części strony internetowej, co jest kluczowym elementem aplikacji opartych na Ajaksie. Częścią JavaScriptu, która to umożliwia, jest obiekt XMLHttpRequest. Jest to specjalny obiekt wbudowany w wersje JavaScriptu znajdujące się we wszystkich współczesnych przeglądarkach. Jak zostanie to pokazane, obiekt ten umożliwia połączenie się z serwerem i obsługiwanie danych odesłanych z serwera w tle. Ajax oparty jest nie po prostu na Java- Scripcie, a przede wszystkim na obiekcie XMLHttpRequest będącym częścią JavaScriptu. Tak to zatem wygląda — Ajax jest zbiorem technologii, a nie pojedynczą technologią. Do połączenia z serwerem wykorzystuje się obiekt XMLHttpRequest wbudowany w Java- Script, następnie obsługuje się XML (lub zwykły tekst), który serwer odsyła z powrotem, za pomocą JavaScriptu. Dynamiczny HTML oraz CSS wykorzystywane są do wyświe- tlania rezultatów w przeglądarce. Całe szczęście, że te wszystkie części aplikacji opartych na Ajaksie — JavaScript, obiekt XMLHttpRequest, dynamiczny HTML oraz CSS — łą- czą się ze sobą w taki sposób, bo dzięki temu razem sprawiają, że aplikacje internetowe wyglądają tak jak aplikacje desktopowe. Tak naprawdę technologie stojące za Ajaksem istnieją mniej więcej od 1998 roku i były już używane przez wiele aplikacji takich jak Outlook Web Access firmy Microsoft. Nie przyjęły się jednak aż do początku 2005 roku, kiedy znane aplikacje, takie jak Google Suggest, zaczęły je wykorzystywać, a Jesse James Garrett napisał artykuł tworzący na- zwę Ajax, co pozwoliło skupić ten zbiór technologii pod jednym dachem. Od tego czasu wszystko potoczyło się szybko, a programiści uświadomili sobie, że opro- gramowanie webowe może w końcu zacząć się zachowywać i działać tak jak oprogra- mowanie desktopowe. Co zatem można zrobić za pomocą Ajaksa? Kwestii tej poświę- cona jest dalsza część niniejszego rozdziału. Co można zrobić za pomocą Ajaksa? Za pomocą Ajaksa można zrobić bardzo wiele, a na kolejnych stronach omówiona zo- stanie ta skarbnica możliwości. Zamieszczono tam szeroką prezentację tego, do czego obecnie wykorzystywany jest Ajax. Tworzenie wyszukiwania na żywo opartego na Ajaksie Jednym z najpopularniejszych zastosowań Ajaksa jest tworzenie wyszukiwania na ży- wo (ang. live search), którego przykładem był Google Suggest omówiony na początku niniejszego rozdziału. Dzięki wyszukiwaniu na żywo użytkownik może wpisać część szukanego pojęcia, a aplikacja webowa połączy się z serwerem za pomocą Ajaksa i od- najdzie propozycje, które pasują do podanego niepełnego zapytania. Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 27 W Internecie dostępnych jest wiele narzędzi służących do wyszukiwania na żywo, nie tylko Google Suggest. Można na przykład przyjrzeć się aplikacji o nazwie Gollum znaj- dującej się pod adresem http://gollum.easycp.de/en/, która na żywo przeszukuje Wikipe- dię, wolną encyklopedię internetową, dostępną pod adresem www.wikipedia.org. Aplika- cja Gollum zaprezentowana została na rysunku 1.6. Rysunek 1.6. Gollum na żywo przeszukuje Wikipedię Po wybraniu języka działania aplikacji oraz odpowiedniej wersji językowej Wikipedii wystarczy podać część szukanego pojęcia — jak na przykład „Aja” dla Ajaksa — by zobaczyć rezultat widoczny na rysunku 1.6, gdzie Gollum połączył się w tle z polskim wydaniem Wikipedii i odnalazł propozycje pasujące do podanej części szukanego poję- cia. Jak to zwykle bywa w przypadku wyszukiwania na żywo, propozycje te wyświetla- ne są na liście rozwijanej i można z nich wybrać pasującą użytkownikowi. Po zrobieniu tego w przeglądarce otwierany jest odpowiedni artykuł z Wikipedii. Tworzenie kalkulatora opartego na Ajaksie Każda sytuacja, w której trzeba przesłać dane do serwera, a następnie obsłużyć dane ode- słane z powrotem w tle, jest wręcz stworzona dla Ajaksa. Dlaczego więc nie utworzyć kal- kulatora opartego na Ajaksie? Przykład takiej aplikacji znajduje się na stronie www.fun- withjustin.com/ajax-toybox-demo/calculator.html i został zaprezentowany na rysunku 1.7. Rysunek 1.7. Kalkulator oparty na Ajaksie 28 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa By wykorzystywać kalkulator, wystarczy wprowadzić dwa argumenty, na których bę- dzie się działać, takie jak 5 i 7 z rysunku 1.7. Następnie należy wybrać działanie, które chce się wykonać — dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. Dzięki Ajak- sowi strona internetowa przesyła argumenty do znajdującego się na serwerze programu, który odpowiednio dodaje, odejmuje, mnoży bądź dzieli otrzymane liczby i odsyła wy- nik z powrotem. Wynik pojawia się następnie w dolnym polu tekstowym, jak widać na rysunku 1.7, na którym dodawane są do siebie liczby 5 oraz 7. Wszystko to odbywa się bez odświeża- nia strony — strona nie miga. Aplikacja ta, tak jak wiele innych programów opartych na Ajaksie, wygląda tak, jakby była aplikacją desktopową. Rozmawianie za pomocą aplikacji czatowych opartych na Ajaksie Ajax sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie wymagane jest częste uaktualnianie danych, na przykład w aplikacjach czatowych, w których dowolna liczba użytkowników może wpisywać tekst, jaki następnie automatycznie powinien być widoczny dla wszyst- kich zalogowanych osób. Ajax jest tutaj dobrym wyborem, ponieważ wyświetlany tekst jest stale uaktualniany, a obserwowanie jego migania w czasie uaktualniania strony by- łoby bardzo denerwujące. Za pomocą Ajaksa można jednak uaktualniać tekst znajdujący się w dowolnym miejscu na stronie bez konieczności odświeżenia jej. Można na przykład przyjrzeć się stronie www.phpfreechat.net/demo.en.php, na której znajduje się PHP Free Chat. Strona ta łączy się ze skryptem PHP znajdującym się na serwerze w celu obsługiwania aplikacji czato- wej. Kiedy wejdzie się na stronę PHP Free Chat, najpierw należy podać nazwę użytkow- nika, jak na rysunku 1.8. Rysunek 1.8. Logowanie się do PHP Free Chat Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 29 Po zalogowaniu się można wpisywać tekst do pola tekstowego znajdującego się na dole rysunku 1.9. Po naciśnięciu klawisza Enter bądź kliknięciu Send w aplikacji tekst jest za pomocą Ajaksa przesyłany do serwera, który dodaje go do tekstów wpisywanych przez innych użytkowników, a rezultaty wyświetlane są w oknie czatu, jak widać to na rysunku 1.9. Rysunek 1.9. PHP Free Chat pozwala wpisywać tekst, który widzą inni użytkownicy Istnieje wiele aplikacji czatowych opartych na Ajaksie. Można na przykład zajrzeć na stronę www.plasticshore.com/projects/chat/, pokazaną na rysunku 1.10. By korzystać z tej aplikacji czatowej, wystarczy podać swoje imię (lub przyjąć domyślnie zapropono- waną nazwę użytkownika) i wpisać wiadomość, po czym kliknąć przycisk Submit. Tekst pojawi się następnie w oknie czatu obok tekstów innych użytkowników. Istnieje o wiele więcej aplikacji czatowych opartych na Ajaksie. Kolejną dobrą propozycją jest na przykład aplikacja dostępna pod adresem http://treehouse. ofb.net/chat/?lang=en. Przetwarzanie liczb za pomocą arkuszy kalkulacyjnych Coraz więcej aplikacji desktopowych przenosi się do Internetu dzięki Ajaksowi. Jednym z ostatnich rodzajów takich aplikacji są arkusze kalkulacyjne, które można obecnie zna- leźć w wielu miejscach. Można na przykład przyjrzeć się Num Sum, darmowemu internetowemu arkuszowi kal- kulacyjnemu (http://numsum.com/spreadsheet/new), który działa tak, jak mogłaby dzia- łać jego wersja desktopowa. Num Sum w działaniu można zobaczyć na rysunku 1.11. 30 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Rysunek 1.10. Darmowa aplikacja czatowa oparta na Ajaksie Rysunek 1.11. Num Sum jest internetową aplikacją z arkuszami kalkulacyjnymi Dzięki aplikacji Num Sum można tworzyć prawdziwe arkusze kalkulacyjne, łącznie z ob- sługą formuł, a następnie zapisać dane na serwerze Num Sum. Wykorzystywanie tej apli- kacji jest praktycznie nie do odróżnienia od wersji desktopowej — wpisywane dane są od razu uaktualniane bez konieczności odświeżania strony1. 1 Darmowe arkusze kalkulacyjne można również tworzyć z użyciem Google Docs Spreadsheets (http://docs.google.com). Aplikacja ta ma interfejs dostępny w języku polskim — przyp. tłum. Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 31 Przeglądanie strony Amazon Oto ciekawa aplikacja: pozwala ona przeglądać produkty będące w ofercie sklepu interne- towego Amazon.com. Strona ta pozwala na wyświetlanie oferty Amazon.com dzięki uży- ciu struktury hierarchicznej drzewa, uaktualnianej za pomocą Ajaksa. Wystarczy przejść na stronę http://lmap.co.nr/Amazon1.htm i kliknąć węzeł drzewa, by go otworzyć i zoba- czyć produkty Amazon, jak widać na rysunku 1.12. Rysunek 1.12. Przeglądanie strony Amazon.com Otrzymywanie odpowiedzi dzięki autouzupełnianiu za pomocą Ajaksa Aplikacje wykonujące autouzupełnianie w dużym stopniu przypominają wyszukiwanie na żywo. W przypadku wyszukiwania na żywo do pola tekstowego wpisuje się część szukanego pojęcia. W przypadku autouzupełniania w grę nie wchodzi żadne szukanie; autouzupełnianie po prostu oferuje podpowiedzi, które kończą wpisywane pojęcie (każ- da osoba wpisująca wiadomości SMS na telefonach komórkowych zapewne zna ten po- mysł pod postacią słowników T9, które oferują propozycje słów pasujące do wpisywa- nych znaków). Przykład autouzupełniania widoczny jest na stronie www.papermountain.org/demos/live/, która została przedstawiona na rysunku 1.13. Wystarczy wpisać początek angielskiego słowa w polu tekstowym widocznym na rysun- ku 1.13, a aplikacja prześle tę część słowa do serwera, który znajduje propozycje pasu- jących wyrazów i odsyła je z powrotem. Propozycje te wyświetlane są tak jak na rysun- ku i można spośród nich wybrać właściwą. Kiedy się to zrobi, wybrane pojęcie zastąpi początek słowa, który wpisano wcześniej. 32 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Rysunek 1.13. Wykorzystywanie autouzupełniania Innym przykładem autouzupełniania, udostępnionym do pobrania, jest SWATO — ze- staw narzędzi ajaksowych dostępny pod adresem https://swato.dev.java.net/. Przykład działania tej aplikacji widoczny jest na rysunku 1.14. Rysunek 1.14. Wykorzystywanie SWATO do autouzupełniania Przykład ten dopasowuje nazwy krajów, jak widać na rysunku 1.14. Wystarczy wpisać jakąś literę, na przykład „A”, by pokazały się możliwe dopełnienia, takie jak Arabia Sau- dyjska, Austria, Australia i tak dalej. Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 33 Logowanie się za pomocą Ajaksa Kolejny dobry przykład: zamiast prosić użytkowników o przejście przez kilka stron w ce- lu zalogowania się na stronie internetowej, można wykorzystać Ajaksa do uproszczenia tego procesu, sprawdzając wpisane identyfikatory użytkowników oraz hasła w tle. Można na przykład spojrzeć na stronę www.jamesdam.com/ajax_login/login.html, po- kazaną na rysunku 1.15. Strona ta pozwala na automatyczne logowanie się za pomocą Ajaksa bez konieczności odświeżenia strony. Rysunek 1.15. Strona z logowaniem oparta na Ajaksie Jeśli poda się niepoprawny identyfikator użytkownika i hasło, na przykład Troll i idzie- troll, i kliknie gdziekolwiek na stronie, otrzyma się komunikat informujący o błędzie („Invalid username and password combination”), jak na rysunku 1.16. Z drugiej strony, kiedy poda się poprawne dane — na przykład identyfikator user1 i ha- sło pass1 — i kliknie gdzieś na stronie, będzie widać, że logowanie się powiodło, jak pokazano to na rysunku 1.17. Pobieranie obrazków Za pomocą Ajaksa można pobierać tylko tekst i XML. Czy aby na pewno? W jednym z przykładów zaprezentowanych w książce zastosowano Ajaksa wraz z dynamicznym HTML do pobierania obrazków. Przykład ten zaprezentowany jest na rysunku 1.18. Kiedy kliknie się przycisk, przykład pobiera i wyświetla obrazek, jak widać na rysunku 1.19. Czy Ajax naprawdę pobiera ten obrazek? Czy technologia ta nie miała być ograni- czona do pobierania tekstu i XML? 34 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Rysunek 1.16. Logowanie się jest zablokowane Rysunek 1.17. Logowanie za pomocą Ajaksa się powiodło Tak naprawdę Ajax pobiera nazwę nowego obrazka, który ma zostać wyświetlony. Na- stępnie w przykładzie wykorzystywany jest JavaScript, który nadpisuje element HTML img w stronie internetowej, wykorzystując do tego nazwę pliku do pobrania. Kiedy przeglądarka widzi, że element img został nadpisany, pobiera obrazek, na który wska- zuje ten element, dzięki magii dynamicznego HTML. Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 35 Rysunek 1.18. W tym przykładzie można pobierać obrazki Rysunek 1.19. W tym przykładzie można pobrać nowy obrazek bez odświeżania strony Rezultat jest taki, że po kliknięciu przycisku pojawia się nowy obrazek i odświeżenie strony nie jest do tego potrzebne. W ten sposób działa kombinacja Ajaksa i dynamicz- nego HTML, co wskazuje na to, że naprawdę będzie można pobierać dane binarne za pomocą Ajaksa. Przeciąganie i upuszczanie za pomocą Ajaksa W miarę jak aplikacje webowe coraz bardziej upodabniają się do aplikacji desktopowych, coraz więcej elementów znanych z tych ostatnich pojawia w aplikacjach internetowych. Operacje przeciągania i upuszczania czynią na przykład życie użytkownika o wiele prost- szym i teraz, gdy przeciąga się i upuszcza elementy na stronie internetowej, serwer może zostać powiadomiony o tym fakcie w tle. Oznacza to, że następnym razem, gdy spojrzy się na stronę, element, który zostaje przeciągnięty i upuszczony, pojawi się w nowym miejscu, w którym go umieszczono. 36 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Można na przykład przyjrzeć się zabawie w magnesy ze słowami, dostępnej pod adresem www.broken-notebook.com/magnetic/ i zaprezentowanej na rysunku 1.20. Rysunek 1.20. Słowa z magnesów pozostają w miejscu, w które się je przesunie, dopóki ktoś inny ich nie przemieści Kiedy przeciągnie się „magnes” w nowe miejsce, jego pozycja przesyłana jest do ser- wera za pomocą Ajaksa, a dane dotyczące położenia magnesu zostają zachowane. Inne osoby odwiedzające stronę widzą magnesy w pozycjach, w jakich się je ustawiło, a kie- dy wraca się na stronę, magnesy nadal będą tam, gdzie się je pozostawiło — o ile ktoś ich nie przestawił. Poniżej znajduje się inny przykład przeciągania i upuszczania — mozaika ze strony the- broth.com. Pomysł opiera się na tym, by użytkownicy przeciągali elementy tak, aby razem stworzyć wspólne dzieło, wykorzystując do tego Ajaksa. Kiedy przeciąga się element, jego nowe położenie przesyłane jest do serwera za pomocą Ajaksa, a nowa pozycja ele- mentu uaktualniana jest wszędzie, w przeglądarce każdego z użytkowników. Mozaikę tę można znaleźć pod adresem www.thebroth.com/mosaic i jest ona również zaprezentowa- na na rysunku 1.21. Przeciąganie i upuszczanie nie zawsze musi dotyczyć pojedynczych elementów. Można na przykład spojrzeć na siatkę danych Ideo Technologies z rysunku 1.22, którą można zna- leźć pod adresem http://sweetdev-ria.ideotechnologies.com/sweetdev-ria-gettingStarted- -2.0/. Kontrolki siatki danych pozwalają na zmianę kolejności kolumn poprzez przecią- ganie ich, jak widać to na rysunku. Kiedy przeciąga się kolumnę, nowe ustawienie kolumn przesyłane jest do serwera i prze- chowywane na nim, co oznacza, że można przechodzić na inne strony tej samej siatki danych (wykorzystując odnośniki liczbowe znajdujące się pod danymi), a ustawienie to zostanie zachowane. Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 37 Rysunek 1.21. Tworzenie wspólnej mozaiki Rysunek 1.22. Przeciąganie kolumny w siatce danych firmy Ideo Technologies Jednym z najczęstszych zastosowań przeciągania i upuszczania za pomocą Ajaksa jest implementowanie koszyków z zakupami w sklepach internetowych. Normalnie, kiedy chce się dodać element do internetowego koszyka, trzeba przejść przez kilka stron. Kiedy kliknie się przycisk Dodaj do koszyka, pojawia się nowa strona odpowiadająca samemu koszykowi, a następnie trzeba wracać do stron z ofertami, by móc kontynuować zakupy. Czy nie byłoby o wiele prościej, gdyby nie trzeba było w ogóle opuszczać strony z za- kupami? Gdyby po prostu można było przeciągać przedmioty do koszyka, a serwer był o tym informowany w tle naszych zakupów? Nie ma problemu! 38 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Właśnie tak działa przykładowy skrypt na stronie http://demo.script.aculo.us/shop, za- prezentowany na rysunku 1.23. Rysunek 1.23. Przeciąganie przedmiotu do koszyka z zakupami opartego na Ajaksie Kiedy przeciąga się przedmiot bezpośrednio na stronie, a następnie upuszcza go do ajak- sowego koszyka z zakupami, serwer jest powiadamiany o zakupie, a bieżące produkty są wyświetlane w koszyku, jak widać na rysunku 1.24. Rysunek 1.24. Dodawanie przedmiotu do koszyka z zakupami opartego na Ajaksie Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 39 Gry i zabawy z Ajaksem Poniżej znajduje się zabawne zastosowanie Ajaksa — „dziennik” w stylu Harry’ego Potte- ra, który odpowiada na to, co się do niego pisze po angielsku, niemiecku, francusku oraz włosku za pomocą Ajaksa. Można go znaleźć pod adresem http://pandorabots.com/pan- dora/talk?botid=c96f911b3e35f9e1; aplikacja ta zaprezentowana została na rysunku 1.25. Rysunek 1.25. Wykorzystywanie dziennika w stylu Harry’ego Pottera Można spróbować napisać „Hello” w dzienniku. Słowo to od razu pojawia się w dzien- niku, potem znika, by za chwilę pojawiła się odpowiedź — pobrana przez Ajaksa — wi- doczna na rysunku 1.26. Dziennikowi można zadać całkiem sporo pytań, jak widać na rysunku 1.27, na którym pytany jest on o miejsce, gdzie się znajduje. Odpowiedź dziennika widoczna jest na rysunku 1.28. A może partyjka szachów opartych na Ajaksie? Wystarczy zajrzeć na stronę www.Jesper- Olsen.Net/PChess/ zaprezentowaną na rysunku 1.29. By przesunąć pionek, wystarczy go kliknąć, a następnie kliknąć jego nową pozycję — pionek automatycznie przesunie się w nowe położenie. Gra przesyła wszystkie potrzebne dane do serwera za pomocą Ajaksa, w tle, i otrzymuje potrzebne dane z powrotem. Następnie wykorzystuje CSS do odpowiedniego przesunięcia pionka. Modyfikacja stron internetowych w locie Jednym z zadań, do których świetnie nadaje się Ajax, jest uaktualnianie lub modyfiko- wanie stron internetowych oglądanych przez użytkownika. Ponieważ aplikacje ajaksowe 40 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Rysunek 1.26. Dziennik odpowiada Rysunek 1.27. Pytanie dziennika, gdzie się znajduje unikają całkowitego odświeżania strony wraz z towarzyszącym mu miganiem i błyska- niem, należy uaktualnić w przeglądarce jedynie wybrane części strony. Istnieją tysiące aplikacji opartych na Ajaksie, które działają w ten sposób, i w niniejszej książce poka- zane zostanie tworzenie kilku z nich. Poniżej znajduje się przykład, który już jest w Internecie — http://openrico.org/demos/ inner_ajax_HTML, przedstawiony na rysunku 1.30. Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 41 Rysunek 1.28. Dziennik odpowiada, gdzie się znajduje Rysunek 1.29. Gra w szachy oparta na Ajaksie Przykład ten to oparta na Ajaksie kartoteka o nazwie Rolodex. Wystarczy kliknąć nazwi- sko osoby, a pojawi się „kartka” z informacjami o niej, jak widać to na rysunku 1.31. Kartoteka Rolodex do wyświetlania danych wykorzystuje CSS. Za każdym razem, gdy kliknie się nazwisko osoby, aplikacja pobiera dane tej osoby z serwera, łączy je w jedną kartkę, a następnie wyświetla tę kartkę za pomocą CSS, modyfikując stronę internetową w locie. 42 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Rysunek 1.30. Kartoteka oparta na Ajaksie Rysunek 1.31. Wykorzystywanie kartoteki opartej na Ajaksie Właśnie tak to działa — wyniki jakiegoś działania wyświetlane są na stronie interneto- wej w momencie ich tworzenia. Nie ma konieczności wymuszania odświeżania strony, by były one widoczne. Inny przykład modyfikowania strony internetowej znajduje się na stronie http://digg.com/ spy pokazanej na rysunku 1.32. Strona ta prezentuje w czasie rzeczywistym artykuły, na które głosują użytkownicy, i stale się uaktualnia dzięki połączeniu CSS oraz dynamicz- nego HTML. Lista artykułów, którą widać, zmienia się w czasie gdy użytkownicy na nie Rozdział 1. (cid:141) Wprowadzenie do Ajaksa 43 głosują, a każdy artykuł otrzymuje ikonę z kciukiem skierowanym do góry bądź na dół. Do pobierania danych z serwera wykorzystywany jest Ajax, dzięki czemu strona nie musi być odświeżana. Rysunek 1.32. Aplikacja Digg Spy ciągle się uaktualnia Innym przykładem aplikacji wykorzystującej Ajaksa do ciągłego uaktualniania jest Sane- Bull Market Monitor. Można ją znaleźć na stronie www.sanebull.com; została również zaprezentowana na rysunku 1.33. Rysunek 1.33. SaneBull ciągle uaktualnia indeksy giełdowe za pomocą Ajaksa 44 Część I (cid:141) Podstawy Ajaksa Program ten uaktualnia informacje z sekcji Market Watch znajdującej się po lewej stro- nie w czasie rzeczywistym, podając aktualne indeksy giełdowe dzięki modyfikowaniu strony internetowej. Aplikacje oparte na Ajaksie czasami działają poprzez uaktualnianie kontrolek HTML znaj- dujących się na stronie internetowej, a nie tylko zmianę samego wyświetlania strony. Przy- kład takiego zachowania można znaleźć na stronie http://www.aprogrammersjournal.com/ zip.html, na której zamieszczono aplikację odnajdującą lokalizację dla danego kodu pocz- towego. Wystarczy wpisać kod pocztowy, a aplikacja podaje miasto i stan, w jakim się ono znajduje; dodatkowo wyświetlona będzie odpowiedź w formacie XML. Program ten można zobaczyć na rysunku 1.34. Rysunek 1.34. Znajdowanie lokalizacji dla podanego kodu pocztowego Po wpisaniu kodu pocztowego i kliknięciu myszą na stronie miasto oraz stan odpowia- dające podanemu kodowi pocztowemu pojawiają się w polach tekstowych strony (jak widać na rysunku 1.35) — a wszystko to dzięki magii Ajaksa i dynamicznego HTML. Jedną z najlepszych modyfikacji stron internetowych wszech czasów, a przy tym aplika- cją, jakiej żaden przegląd rozwiązań opartych na Ajaksie nie może pominąć, jest Writely, dostępna pod adresem http://docs.google.com. Writely jest całkowicie internetowym edyto- rem tekstu, opartym na Ajaksie, a próbkę jego działania można zobaczyć na rysunku 1.36. Writely pozwala na tworzenie i edytowanie dokumentów w zupełnie taki sam sposób, w jaki robi się to w przypadku aplikacji desktopowych. W celu uniknięcia odświeżania strony w czasie pracy użytkownika aplikacja ta oparta jest na Ajaksie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: