Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 003492 18641495 na godz. na dobę w sumie
Ajax. Implementacje - książka
Ajax. Implementacje - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1330-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podążaj za swoją wyobraźnią
i usprawniaj strony www za pomocą efektów Ajaksa!

Ajax to coś więcej niż zbiór technologii obejmujący języki oparte na znacznikach, jest bowiem narzędziem, które -- ewoluując -- na bieżąco dotrzymuje kroku rozwijającej się technice informatycznej, a także wyobraźni programistów. Po zastosowaniu stopniowego usprawniania można dodawać nowoczesne efekty Ajaksa i w ten sposób przenosić tradycyjne aplikacje sieciowe i ich funkcjonalność na wyższy poziom.

'Ajax. Implementacje' to książka dla programistów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu witryn internetowych i są zainteresowani ulepszaniem istniejących już aplikacji. Czytając ją, nauczysz się, jak zwiększać możliwości stron www poprzez dodawanie do nich efektów Ajaxa, dowiesz się, jak korzystać z języka SVG oraz obiektu Canvas. Poznasz jedną z najciekawszych możliwości Ajaksa, czyli dodawanie usług sieciowych i łączenie danych bezpośrednio na stronach internetowych na wiele różnych sposobów. 'Ajax. Implementacje' zawiera całą niezbędną wiedzę potrzebną, aby mieć nowoczesne i funkcjonalne strony www, nie budując ich od nowa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax. Implementacje Autor: Shelley Powers T‡umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1330-4 Tytu‡ orygina‡u: Adding Ajax Format: B5, stron: 360 Pod„¿aj za swoj„ wyobra(cid:159)ni„ i usprawniaj strony www za pomoc„ efekt(cid:243)w Ajaksa! (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) kodu JavaScript do rozwi„zywania problemu niestandardowych atrybut(cid:243)w? (cid:149) Jak ‡„czy(cid:230) funkcje obs‡ugi zdarzeæ? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) zaawansowane efekty bazuj„ce na CSS? Ajax to co(cid:156) wiŒcej ni¿ zbi(cid:243)r technologii obejmuj„cy jŒzyki oparte na znacznikach, jest bowiem narzŒdziem, kt(cid:243)re (cid:150) ewoluuj„c (cid:150) na bie¿„co dotrzymuje kroku rozwijaj„cej siŒ technice informatycznej, a tak¿e wyobra(cid:159)ni programist(cid:243)w. Po zastosowaniu stopniowego usprawniania mo¿na dodawa(cid:230) nowoczesne efekty Ajaksa i w ten spos(cid:243)b przenosi(cid:230) tradycyjne aplikacje sieciowe i ich funkcjonalno(cid:156)(cid:230) na wy¿szy poziom. (cid:132)Ajax. Implementacje(cid:148) to ksi„¿ka dla programist(cid:243)w, kt(cid:243)rzy maj„ do(cid:156)wiadczenie w tworzeniu witryn internetowych i s„ zainteresowani ulepszaniem istniej„cych ju¿ aplikacji. Czytaj„c j„, nauczysz siŒ, jak zwiŒksza(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci stron www poprzez dodawanie do nich efekt(cid:243)w Ajaxa, dowiesz siŒ, jak korzysta(cid:230) z jŒzyka SVG oraz obiektu Canvas. Poznasz jedn„ z najciekawszych mo¿liwo(cid:156)ci Ajaksa, czyli dodawanie us‡ug sieciowych i ‡„czenie danych bezpo(cid:156)rednio na stronach internetowych na wiele r(cid:243)¿nych sposob(cid:243)w. (cid:132)Ajax. Implementacje(cid:148) zawiera ca‡„ niezbŒdn„ wiedzŒ potrzebn„, aby mie(cid:230) nowoczesne i funkcjonalne strony www, nie buduj„c ich od nowa. (cid:149) Stronicowanie w Ajaksie (cid:149) Strefa bezpieczeæstwa i zabezpieczenia jŒzyka JavaScript (cid:149) Obs‡uga zdarzeæ zgodna z Ajaksem (cid:149) System obs‡ugi zdarzeæ Dojo i obiekty docelowe (cid:149) Dane dynamiczne (cid:149) Prawid‡owe wsp(cid:243)‡dzia‡anie Ajaksa z innymi elementami aplikacji (cid:149) Efekty bibliotek zewnŒtrznych s‡u¿„ce do obs‡ugi danych (cid:149) Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych (cid:149) Dodawanie zaawansowanych efekt(cid:243)w wizualnych (cid:149) Witryny typu mashup (cid:149) Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa ....................................................................................................................7 1. Przygotowania do wdrażania Ajaksa ......................................................................... 15 17 20 25 29 30 33 36 39 Technologie ajaksowe Początkowe porządkowanie Przekształcanie tabel na układ strony oparty na CSS Ciąg dalszy zmian — element po elemencie Radzenie sobie ze specyfiką przeglądarek Zrozumienie potrzeb użytkowników Projektowanie szkieletu witryny Stopniowe usprawnianie a remont generalny 2. Elementy Ajaksa .......................................................................................................... 41 41 48 50 56 71 74 75 76 Aplikacje sieciowe Przygotowywanie obiektu do użytku Przygotowywanie i wysyłanie żądania Przetwarzanie ajaksowych odpowiedzi Punkty końcowe, zabezpieczenia języka JavaScript i widgety Bezpieczeństwo Pierwszy rzut oka na wydajność Ostatnie słowo o asynchroniczności i synchroniczności 3. Narzędzia i pojęcia związane z Ajaksem ...................................................................79 80 87 90 92 99 Prototype script.aculo.us Rico Dojo Inne biblioteki 3 4. Efekty interaktywne .................................................................................................. 103 104 110 121 126 Obsługa zdarzeń zgodna z Ajaksem Informacje w trybie JIT Podgląd na stronie Zanikanie kolorów w wyniku sukcesu lub niepowodzenia 5. Przestrzeń — ostateczna granica ............................................................................. 135 136 159 170 Przestrzeń w poziomie — accordion Strony z zakładkami Nakładanie 6. Dane dynamiczne .......................................................................................................177 178 188 191 202 205 208 211 Edycja w miejscu Edycja w miejscu — wydajność, bezpieczeństwo i dostępność Wyróżnianie zmian Jeszcze raz o dostępności aktualizacji na stronie Walidacja na żywo Wydajność i dwuetapowe zatwierdzanie Efekty bibliotek zewnętrznych służące do obsługi danych 7. Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych ............................. 215 216 235 242 249 252 Wyzwanie — stronicowana zawartość Zapamiętywanie miejsc Trwałość w starym i nowym stylu — ramię w ramię Nowy wygląd strony Analiza końcowa 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych ...............................................253 254 264 269 273 280 Zaawansowane sztuczki z CSS Skalowalna grafika wektorowa Krótki przegląd języka SVG Mikser — SVG i Ajax Przyszłość grafiki 9. Witryny typu mashup ................................................................................................ 281 282 288 299 307 316 325 Wyświetlanie map za pomocą Google’a Druga usługa — Flickr Dodawanie usług Technorati do witryny mashup Modyfikowanie witryny mashup Nowa wersja klientów Podsumowanie informacji o witrynach mashup 4 | Spis treści 10. Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw ...................................327 328 329 331 332 337 342 Platformy — ścisłe czy luźne powiązanie Usługi sieciowe — zasoby i bezpieczeństwo Biblioteki Ajaksa — własne czy zewnętrzne? Projektowanie aplikacji ajaksowych od podstaw Rekomendowane platformy A więc naprzód z Ajaksem Skorowidz ..................................................................................................................343 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Ajax nie wymaga skomplikowanych efektów wizualnych. Jedyne potrzebne efekty to te przed- stawione w poprzednich rozdziałach: możliwość dodawania, zmieniania i usuwania zawar- tości strony, ukrywania i wyświetlania nowych danych oraz wyróżniania zmian. Wszystkie te efekty opierają się na stosunkowo prostych i rozpowszechnionych technologiach, takich jak HTML czy CSS. Po drugiej stronie rodziny aplikacji ajaksowych znajdują się bogate aplikacje internetowe (ang. Rich Internet Applications — RIA). Takie programy mają naśladować w prze- glądarkach internetowych tradycyjne aplikacje stacjonarne, a do ich tworzenia programiści używają technologii ajaksowych. Aplikacje tego typu to edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, klienty poczty elektronicznej, a nawet programy graficzne, podobne do Painta, GIMP-a (ang. GNU Image Manipulation Program) czy Photoshopa. Aplikacje RIA stawiają większe wymagania funkcjom graficznym przeglądarek. Tych potrzeb zwykle nie zaspokajają style CSS, a na pewno nie ich prostsze zastosowania. Choć tworzenie aplikacji tego typu znacznie wykracza poza zakres tej książki, inaczej jest w przypadku narzę- dzi wizualnych używanych przez autorów programów RIA. A przynajmniej nie wykraczają one na tyle daleko, żeby nie poświęcić jednego rozdziału na odrobinę zabawy i nie spędzić nieco czasu na poznawaniu efektów, jakie można dodać do edycji w miejscu czy sprawdza- nia aktualizacji. Przy dodawaniu zaawansowanych efektów wizualnych do aplikacji sieciowych można zasto- sować dwa podejścia. Pierwsze z nich jest dostępne we wszystkich przeglądarkach interneto- wych i opiera się na efektach zarządzanych za pomocą stylów CSS. Obejmuje to przezroczy- stość, zmiany rozmiaru, przycinanie i tak dalej. Drugie podejście polega na wykorzystaniu wyspecjalizowanych obiektów i specyfikacji. W tym przypadku programiści mają szczęście w nieszczęściu, ponieważ dostępnych jest wiele róż- nych bibliotek graficznych, obiektów i technologii, spośród których można wybierać. Duży wybór jest korzystny, a dotyczy to także programowania aplikacji sieciowych, o ile dostępne narzędzia działają we wszystkich docelowych przeglądarkach. I tu leży problem związany ze specyfikacjami efektów wizualnych dostępnymi programistom Ajaksa: obsługa zaawansowa- nych efektów wizualnych jest wbudowana w niemal wszystkie powszechnie używane prze- glądarki, jednak każda z nich współdziała tylko z niektórymi rozwiązaniami, a żadna techni- ka nie jest powszechnie obsługiwana we wszystkich najważniejszych przeglądarkach. 253 Inne firmy promują następną specyfikację graficzną: skalowalną grafikę wektorową (ang. Scalable Vector Graphics — SVG). Format SVG jest obecnie obsługiwany w przeglądarkach opar- tych na Gecko (takich, jak: Mozilla, Camino, Firefox), w Operze, a także w rozwojowej wersji Safari (WebKit). Dostępne są wtyczki, które zapewniają obsługę formatu SVG także w innych przeglądarkach, między innymi w Internet Explorerze. Specyfikację SVG zatwierdziło konsor- cjum W3C i prawdopodobnie w przyszłości format ten stanie się standardem. Firma Apple utworzyła rozszerzenie Canvas dla przeglądarki WebKit. Udostępnia ono imple- mentację grafiki dla widgetów Dashboard i przeglądarki Safari. Zapewnia dostęp do interfejsu API Cocoa 2D z poziomu języka JavaScript, co ma znaczenie oczywiście wyłącznie w systemie Mac OS X. Mimo to element canvas został uwzględniony w standardzie Web Applications 1.0 HTML firmy WhatWG, nazywanym powszechnie specyfikacją HTML 5. Dlatego obsługa tego elementu znajduje się także w przeglądarkach opartych na Gecko oraz w Operze i Safari. Ponieważ obsługa formatu VML jest ograniczona, nie omawiam go w tym rozdziale. Wspo- minam o nim, tylko opisując biblioteki, które zapewniają obsługę VML i SVG w różnych prze- glądarkach. W zamian koncentruję się na elemencie canvas i formacie SVG oraz przedstawiam bardziej zaawansowane zastosowania CSS. Prace nad HTML5 w WhatWG zostały skoordynowane z W3C w celu utworzenia nowej, zaktualizowanej wersji języka HTML. Te wysiłki koncentrują się na udostęp- nieniu nowej, ustandaryzowanej wersji znaczników, będącej alternatywą dla progra- mistów witryn internetowych, którzy nie są gotowi do przejścia na XHTML. Więcej informacji o specyfikacji HTML5 WhatWG można znaleźć na stronie http://www.whatwg. org/specs/web-apss/current-work oraz w witrynie W3C pod adresem http://www.w3.org/ html/wg. Zaawansowane sztuczki z CSS Zawsze uważałam, że efekty wizualne przedstawione we wcześniejszych rozdziałach — takie, jak zapewnianie przezroczystości obiektów, ukrywanie i wyświetlanie elementów czy prze- noszenie ich na żądanie — są dość zaawansowane. Jednak w aplikacjach ajaksowych można zastosować także inne sztuczki oparte na CSS. Czy którakolwiek ze sztuczek prezentowanych w tym miejscu jest niezbędna? Moim zdaniem żadne efekty nie są konieczne — i nie powinny być, jeśli jednym z celów jest to, aby zastoso- wanie Ajaksa było dyskretne. Jednak efekty pozwalają dodać elegancji stronom internetowym, co może być równie ważne jak zapewnienie dostępności. Co jednak najlepsze, jeśli efekty są już wbudowane w bibliotekę, można oszczędzić sobie wiele pracy. Zaokrąglone narożniki Ajax i zaokrąglone narożniki pasują do siebie jak ręka do rękawiczki. Zwykle do utworze- nia tego efektu używane są rysunki zaokrąglonych narożników wyświetlane jak tło dla wielu warstw, co tworzy „pudełko”, którego rozmiar można zmienić w pionie i poziomie. Inne rozwiązania, oparte na obrazach PNG i przezroczystości, pozwalają „tworzyć” zaokrą- glone narożniki po kilka pikseli naraz. Nie przepadam za tą techniką, zwłaszcza ze względu na słabą obsługę przezroczystości alfa obrazów PNG w przeglądarce Internet Explorer. 254 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Kilka omówionych w tej książce bibliotek Ajaksa udostępnia zaokrąglone narożniki tworzone przy użyciu kodu JavaScript. Rozwiązanie z biblioteki Rico jest proste w użyciu i udostępnia opcje umożliwiające przenikanie oraz określanie tylko jednego narożnika, na przykład opcję tl (górny lewy narożnik): Rico.Corner.round( div1 ); // Określenie identyfikatora elementu Rico.Corner.round( div , {corners: tl }); Proste, jednak zaokrąglanie za pomocą Rico ma specyficzny efekt uboczny. Jeśli programista użyje dopełnienia lub ustawi wysokość elementu na większą niż długość treści, aplikacja wy- świetli „powygryzany” blok, co przedstawia rysunek 8.1. Rysunek 8.1. Dziwny efekt zaokrąglonych narożników Sposobem na uniknięcie „wcięć” jest rezygnacja z dopełnienia i nieustawianie wysokości. Je- śli programista chce zastosować wewnętrzne dopełnienie, może użyć bloku wewnętrznego i odpowiednio ustawić jego marginesy. Narożniki z biblioteki Rico będą wtedy działały prawidłowo. Więcej przykładów zaokrąglania za pomocą Rico można zobaczyć na stronie http://openrico.org/demos/?demo=corner. Pakiet MochiKit także obsługuje zaokrąglone narożniki. Służy do tego biblioteka Visual. Umoż- liwia ona zaokrąglanie bloków całej klasy elementów, a nie tylko po jednym naraz: roundClass( div ); Zaawansowane sztuczki z CSS | 255 Jest to wygodna opcja. Jednak aby jej użyć, trzeba dołączyć kilka bibliotek: MochiKit/Base.js MochiKit/Iter.js MochiKit/DOM.js MochiKit/Color.js MochiKit/Visual.js Jednak MochiKit to kompletna biblioteka Ajaksa, a także infrastruktura. Jeśli programista uży- wa innych komponentów do odmiennych zadań, może zastosować bibliotekę Visual do za- okrąglania. W przeciwnym razie warto zrezygnować z krzywizn. MochiKit, podobnie jak Rico, także zagrożona jest efektem „wcięć” i trzeba użyć wewnętrznych elementów z marginesem, jeśli potrzebne są dopełnienia. MochiKit udostępnia bardzo ciekawą dokumentację, o czym można się przekonać na przykładzie biblioteki Visual.js, odwiedzając stronę http://mochikit.com/ doc/html/MochiKit/Visual.html. Zaokrąglone narożniki mogą dodać stronie internetowej elegancji. Decyzja o użyciu w tym celu grupy rysunków lub kodu JavaScript zależy od tego, czy programista używa już biblio- teki. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli rozwiązanie opiera się na kodzie JavaScript, a ob- sługa skryptów jest wyłączona, efekt zostanie utracony. Suwaki i paski przewijania Suwaki to elementy wizualne składające się z uchwytu, dwóch punktów końcowych oraz wą- skiego prostokąta o szerokości uchwytu, ograniczonego przez punkty końcowe. Już niektóre z pierwszych dynamicznych pakietów z komponentami wizualnymi HTML miały wbudo- waną obsługę pasków przewijania, a obecnie można znaleźć mnóstwo bibliotek języka Java- Script i wyspecjalizowanych bibliotek Ajaksa zapewniających tę funkcjonalność. Wszystkie powinny zapewniać obsługę zdarzeń, a także dostęp za pomocą klawiatury i alternatywne, tekstowe rozwiązanie w przypadku wyłączonej obsługi skryptów. Powinny, ale w wielu nie ma alternatywy dla skryptów — zwykle trzeba zapewnić ją samemu. Paski przewijania to odmiana suwaków. Znajdują się w prawej lub dolnej części elementu i słu- żą do przewijania w pionie lub poziomie treści, która wykracza poza ramy danego elementu. Paski przewijania można wbudować w dowolny element, używając stylów CSS. Ustawienie właściwości overflow na scroll powoduje automatyczne dodanie pasków przewijania do elementu. Niestety, takie paski są widoczne nawet wtedy, kiedy materiał nie wykracza poza obszar elementu, jednak poprawne używanie tej techniki może nadać elementom nowy wy- miar. Inne rozwiązanie polega na nadaniu określonej wysokości elementowi i ustawieniu overflow na wartość auto, co powoduje, że pasek przewijania będzie widoczny tylko wtedy, kiedy zawartość przekroczy rozmiar elementu. Ajaksowe paski przewijania zwykle wiążą się z zagadnieniem ajaksowego stronicowania, choć samych suwaków można używać do różnych zadań, włączając w to dostosowywanie kolorów obiektów i zmianę szerokości elementów. Jest tak wiele dobrych bibliotek do tworzenia suwaków i pasków przewijania, że nie mogę wyobrazić sobie, aby potrzebne było tworzenie własnych. Yahoo! UI ma wbudowany suwak, a w X Library Mike’a Fostera także znajduje się ciekawe rozwiązanie (ta biblioteka oraz jej dokumentacja są dostępne na stronie http://cross-browser.com). Dojo zawiera komponent w po- staci suwaka, podobnie jak script.aculo.us. Wpisanie w wyszukiwarce słowa „slider” praw- dopodobnie pozwoli znaleźć komponent w postaci suwaka, dokumentację stosowania wbu- 256 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych dowanych suwaków i przykłady ich zastosowania. A są to tylko zastosowania ajaksowe. Po wpisaniu wyrażenia „javascript and slider” można znaleźć bardziej zaawansowane wersje suwaków, które działają niezależnie od bibliotek Ajaksa. Jak wspomniałam w poprzednich rozdziałach, bardzo cenię stronicowanie. Uważam, że na- wigacja po zawartości strony podzielonej na warstwy w formie stron z zakładkami czy poka- zu slajdów działa bardzo dobrze. Przy zwracaniu wyników z zapytania, jeśli zwrócone dane są proste, stronicowanie pozwala udostępnić ciekawy efekt. Niewątpliwie jest to dobry przy- kład zastosowania suwaków i pasków przewijania. Następny przykład obejmuje stronicowanie przy użyciu usługi kierującej zapytania o dane. Usługa ta została utworzona w rozdziale 7. na potrzeby jednostronicowej aplikacji (pokazu slajdów) korzystającej z bazy danych. Usługa działająca na zapleczu nie wymaga żadnych zmian. Fronton składa się z suwaka i elementu strony zawierającego tabelę HTML, w której wraz z przesuwaniem suwaka w dół wyświetlane są wiersze o coraz wyższych numerach. Tabela umożliwia przewijanie w górę i w dół na podstawie ruchów suwaka, dzięki czemu można wyświetlić niedawno pobrane lub starsze dane. Poniższa strona internetowa jest bardzo prosta. Zawiera suwak oraz elementy przeznaczone na tabelę HTML (listing 8.1). Listing 8.1. Przykładowa strona internetowa z suwakiem i stronicowaniem !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml lang= pl xml:lang= pl head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / title Suwak /title link rel= stylesheet type= text/css href= pagination.css / !-- Pliki źródłowe z przestrzenią nazw -- script src = yui/build/yahoo/yahoo.js /script !-- Zależne pliki źródłowe -- script type= text/javascript src = yui/build/dom/dom.js /script script type= text/javascript src = yui/build/event/event.js /script script type= text/javascript src = yui/build/dragdrop/dragdrop.js /script !-- Plik źródłowy do obsługi suwaka -- script type= text/javascript src = yui/build/slider/slider.js /script !-- Pliki specyficzne dla aplikacji -- script type= text/javascript src= addingajax.js /script script type= text/javascript src= paginate.js /script /head body div id= container div id= sliderbg div id= sliderthumb img src= verticalSlider.gif alt= suwak / /div /div div id= main div id= inner /div /div /div /body /html Zaawansowane sztuczki z CSS | 257 Użyta miniatura pochodzi z przykładu z biblioteki YUI, jednak można zastosować dowolny inny rysunek. Plik CSS używany w tym przykładzie także jest prosty. Najważniejsze jest usta- wienie pionowego suwaka po lewej stronie, obszaru z tabelą po prawej, a głównego obszaru tak, aby aplikacja ukrywała nadmiarowe wiersze w celu utworzenia efektu „przewijania” przy przenoszeniu danych na podstawie ruchów suwaka: #container { margin: 20px auto; width: 700px; height: 440px; } #sliderbg { background-color: #ccc; border: 1px outset #333; float: left; height: 420px; width: 10px; } #main { position: absolute; background-color: #ccc; border: 1px outset #333; height: 420px; margin-left: 20px; overflow: hidden; width: 600px; } #inner { margin: 5px; top: 10px; } tr { margin-bottom: 3px; margin-top: 3px; } td { margin: 2px; } table { width: 98 ; } Kod JavaScript aplikacji, przedstawiony na listingu 8.2, to zmodyfikowana wersja kodu z li- stingu 7.9 z rozdziału 7. Jedyna różnica polega na tym, że w czasie wczytywania strony two- rzona jest tabela i powiązany z nią suwak, a pobierane dane aplikacja umieszcza w tej wła- śnie tabeli. Listing 8.2. Kod JavaScript do obsługi suwaka i stronicowania var cache = { offset : 80, fetch : 40 }; 258 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych aaManageEvent(window, load , function() { var slider = YAHOO.widget.Slider.getVertSlider( sliderbg , sliderthumb , 0, 400); slider.setValue(0,true); slider.subscribe( change ,adjustPage); // Dostosowanie pozycji z uwagi na specyfikę przeglądarki Internet Explorer createTable(); getRows(0); aaElem( inner ).style.position= relative ; }); // Dostosowuje kontener na tabelę na podstawie pozycji // i określa, czy trzeba zwiększyć pamięć podręczną // dla bazy danych function adjustPage(offset) { var inner = aaElem( inner ); var newTop = -offset; inner.style.top = newTop + px ; // Jeśli przesunięcie jest większe niż w pamięci podręcznej, // należy pobrać wiersze i zaktualizować tę pamięć if (offset cache.offset) { getRows(cache.fetch); cache.offset+=80; cache.fetch+=40; } } // Pobiera następną grupę wierszy function getRows(start) { var url = getposts.php?start= + start; var script = document.createElement( script ); script.type = text/javascript ; script.src = url + limit=40 callback=printRows ; document.getElementsByTagName( head )[0].appendChild(script); } // Tworzy i dołącza komórkę tabeli function createTableCell(value,tr) { // Tworzy element td var cell = document.createElement( td ); // Tworzy węzeł tekstowy var text = document.createTextNode(value); // Dołącza utworzony węzeł tekstowy do komórki td cell.appendChild(text); // Dołącza komórkę td do wiersza tr tr.appendChild(cell); return tr; } // Tworzy pustą tabelę i dodaje do strony; // ustawia styl top kontenera function createTable() { var inner = aaElem( inner ); var table = document.createElement( table ); Zaawansowane sztuczki z CSS | 259 table.id = dataTable ; var tableBody = document.createElement( tbody ); tableBody.id = dataTableBody ; table.appendChild(tableBody); inner.appendChild(table); inner.style.top = 0px ; } // Dodaje nowo pobrane wiersze jako wiersze tabeli function printRows(rowsObj) { // Usuwa stare dane var tableBody = aaElem( dataTableBody ); // Wiersze tabeli for(var i = 0; i rowsObj.length; i++) { // Tworzy element tr var row = document.createElement( tr ); row = createTableCell(rowsObj[i].id, row); // Tworzy znacznik anchor i tytuł var cell = document.createElement( td ); cell.innerHTML = a href= + rowsObj[i].guid + + rowsObj[i].title + /a ; row.appendChild(cell); row = createTableCell(rowsObj[i].comments,row); tableBody.appendChild(row); tableBody.style.overflow= hidden ; } } Po poruszeniu suwaka atrybut top stylów CSS tabeli jest ustawiany na wartość ujemną prze- sunięcia suwaka (jego odległości od góry). Dzięki temu tabela zawsze jest przewijana w górę wraz z przeciąganiem suwaka w dół, a aplikacja przewija ją w dół, kiedy użytkownik prze- ciągnie suwak w górę. Na początku pobieranych jest jedynie 40 wierszy, a globalny obiekt służący jako pamięć podręczna służy do określania liczby wczytanych wierszy. W tym celu aplikacja sprawdza, czy przesunięcie suwaka jest większe niż wartość ustawiona przy ostat- niej aktualizacji pamięci podręcznej. Pasek przewijania o długości 400 pikseli wymaga w tym przypadku mniej więcej pięciu operacji pobierania danych z bazy. Układ jest domyślnie statyczny, a aby przycinanie działało prawidłowo, wewnętrznemu ele- mentowi zawierającemu tabelę trzeba nadać pozycję względną, zachowując jednocześnie po- zycję absolutną elementu zewnętrznego. Jednak z powodu specyfiki działania przeglądarki Internet Explorer elementowi wewnętrznemu można nadać pozycję względną dopiero po utwo- rzeniu tabeli HTML. W przeciwnym razie przewijanie tabeli będzie możliwe, jednak aplikacja nie przytnie jej przy krawędzi głównego kontenera. Także w tym przypadku jest to najprostsze możliwe zastosowanie suwaków, ale działa. Aby upewnić się, że aplikacja pozostanie dostępna, stronę można zaimplementować w sposób opi- sany w rozdziale 7., czyli użyć kodu uruchamianego po stronie serwera do pobierania danych i tworzenia tabeli przy użyciu pierwszej grupy wierszy, udostępniając przy tym odnośniki do następnych grup. To działanie powinna zastąpić aplikacja ajaksowa, jeśli użytkownik otworzy stronę za pomocą przeglądarki z włączoną obsługą skryptów. Obie aplikacje mogą używać tej samej usługi sieciowej do pobierania wierszy. 260 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Suwak ma wiele zmiennych elementów, włączając w to rozbudowaną obsługę przeciągania, dlatego ułatwiłam sobie pracę i użyłam biblioteki zewnętrznej — YUI. Przedstawione tu zastosowanie stronicowania rzadko spotyka się jako efekt Ajaksa. Częściej używane są menu dynamiczne, opisane w następnym podpunkcie. Menu zgodne z WWW Menu mogą pojawiać się z boku, opadać z góry, swobodnie pływać po stronie, rozwijać się, zwijać, a czasem pozostają całkowicie niezmienne. Menu to obszar, który wymaga zachowa- nia najwyższej ostrożności, ponieważ w przypadku udostępnienia menu opartego wyłącznie na języku JavaScript użytkownicy bez obsługi skryptów nie będą mieli żadnej możliwości po- ruszania się po witrynach i aplikacjach sieciowych. Menu mogą składać się z przycisków i elementów div, jednak także w tym przypadku, jeśli programista nie użyje odnośników hipertekstowych, pozbawi możliwości nawigacji osoby, które nie używają myszy. Można utworzyć skalowalne, hierarchiczne i dynamiczne menu przy zachowaniu dostępnej nawigacji, nie wspominając o poprawności semantycznej. W tym celu należy użyć menu spo- pularyzowanego przez autorów witryny A List Apart (http://alistapart.com/articles/dropdowns), znanego jako menu Suckerfish. Jest ono oparte na liście nieuporządkowanej, pseudoatrybucie :hover stylów CSS oraz małej ilości kodu JavaScript, który jest potrzebny, aby rozwiązanie działało w przeglądarkach Internet Explorer 6.x, ponieważ obsługują one pseudoatrybut :hover wyłącznie dla znaczników anchor (a). Wspomniane menu rozwinięto następnie jako Son of Suckerfish. Nowa wersja umożliwia sto- sowanie więcej niż dwóch poziomów menu oraz rozwiązuje pewne problemy specyficzne dla różnych przeglądarek (http://www.htmldog.com/articles/suckerfish/dropdowns). W przypadku wielopoziomowych menu korzystanie z tego rozwiązania jest nieco skomplikowane i trzeba poradzić sobie z kaskadowym efektem stylów CSS. W oryginalnym menu Suckerfish przy zastosowaniu więcej niż jednego poziomu otwarcie pierwszego poziomu powodowało wy- świetlenie wszystkich dodatkowych poziomów. Aby temu zapobiec, trzeba było dodać style CSS ukrywające dodatkowe poziomy po wyświetleniu poziomu pierwszego. Nowsza wersja tego menu to (Son-of-)Suckerfish z obsługą przeglądarki Internet Explorer 7: http://de.siteof.de/ extended-menu-faq-suckerfish-ie7.html. Technologia posuwa się naprzód, a Suckerfish wciąż ma się dobrze. To menu jest dostępne, działa bez obsługi skryptów i umożliwia utworzenie hierarchicznego systemu nawigacyjnego na złożonych witrynach. Menu Suckerfish jest tylko częściowo zgodne z wymogami dostępności, ponieważ użytkownicy korzystający z klawiatury muszą wielokrotnie wciskać klawisz Tab. Niestety, większość systemów do obsługi menu dostępnych w bibliotekach Ajaksa wymaga skryptów. System nawigacyjny to jeden z obszarów, których nie wolno naruszyć przy doda- waniu efektów języka DHTML czy Ajaksa do witryny. Dlatego nie zalecam stosowania żad- nych menu DHTML, chyba że mają działać w aplikacji całkowicie zależnej od skryptów. W ta- kiej sytuacji włączenie lub wyłączenie obsługi skryptów to kwestia hipotetyczna. Zaawansowane sztuczki z CSS | 261 Przenośne kontenery Materiały przedstawione w tym punkcie zapożyczyłam z napisanej przeze mnie książki do- tyczącej języka JavaScript, Learning JavaScript1 (O’Reilly). Nie przepadam za techniką przecią- gania, ponieważ większość jej zastosowań jest niezgodna z oczekiwaniami użytkowników. W trakcie zakupów w sklepie internetowym użytkownik nie oczekuje, że może przeciągać pro- dukty do koszyka. Spodziewa się, że zakupy znajdą się w koszyku po kliknięciu przycisku. W przypadku przenoszenia elementów na stronie w celu dostosowania środowiska pracy mo- że się zdarzyć, że użytkownicy przeciągną pola na inne, początkowo niewidoczne elementy. Mimo to warto zobaczyć, jak działa przeciąganie, ponieważ czasem zastosowanie tej techniki jest usprawiedliwione. Jednym z takich przypadków jest witryna Google Maps, w której moż- na przeciągnąć mapę w kontenerze i wyświetlić wcześniej niewidoczny obszar. Ta możliwość przeciągania „w obrębie” kontenera, aby zobaczyć zakryte fragmenty, to dobra alternatywa dla obsługi pasków przewijania, nadmiarowych fragmentów i podobnych zagadnień. Listing 8.3 obejmuje zawartość strony internetowej wraz z arkuszem stylów, zagnieżdżonym w celu uproszczenia przykładu. Warto zwrócić uwagę, że strona zawiera jedynie element img umieszczony w elemencie div. Rysunek używany w tym przykładzie jest dużo większy niż widoczny fragment, a nadmiarowa część jest ukryta. Listing 8.3. Okno z przeciąganym widokiem !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml lang= pl head title Efekt podobny do Google Maps /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css #div1 { border: 5px solid #000; height: 200px; left: 100px; overflow: hidden; position: absolute; top: 100px; width: 400px; } img { border: 1px solid #000; } /style script type= text/javascript src= addingajax.js /script script type= text/javascript src= draggable.js /script /head body div id= div1 img id= img1 src= robin1.jpg alt= duży rysunek ciekawskiego drozda / /div /body /html 1 Wydanie polskie: JavaScript. Wprowadzenie, Helion, 2007 — przyp. tłum. 262 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Kod do obsługi tego efektu przedstawia listing 8.4. Choć ten kod obsługuje element znajdują- cy się w kontenerze, można go użyć dla dowolnego elementu. Wystarczy włączyć dla danego obiektu obsługę przeciągania, używając funkcji makeDraggable i przekazując do niej identy- fikator tego obiektu. Listing 8.4. Kod JavaScript do obsługi przeciągania w kontenerze // Zmienne globalne var dragObject; var mouseOffset; // Przechwytywanie zdarzeń związanych z myszą aaManageEvent(document, mouseup ,mouseUp); aaManageEvent(document, mousemove ,mouseMove); aaManageEvent(window, load , function() { makeDraggable( img1 ); }); // Tworzenie punktu ze współrzędnymi myszy function mousePoint(x,y) { this.x = x; this.y = y; } // Wykrywanie pozycji myszy function mousePosition(evnt){ var x = parseInt(evnt.clientX); var y = parseInt(evnt.clientY); return new mousePoint(x,y); } // Pobieranie przesunięcia elementu na stronie function getMouseOffset(target, evnt){ evnt = evnt ? evnt : window.event; var mousePos = mousePosition(evnt); var x = mousePos.x - target.offsetLeft; var y = mousePos.y - target.offsetTop; return new mousePoint(x,y); } // Wyłącza przeciąganie function mouseUp(evnt){ dragObject = null; } // Przechwytuje ruch myszy (tylko przy przeciąganiu) function mouseMove(evnt){ if (!dragObject) return; evnt = evnt ? evnt : window.event; var mousePos = mousePosition(evnt); // Jeśli element umożliwia przeciąganie, należy określić nową pozycję bezwzględną if(dragObject){ dragObject.style.position = absolute ; dragObject.style.top = mousePos.y - mouseOffset.y + px ; dragObject.style.left = mousePos.x - mouseOffset.x + px ; return false; } } // Umożliwia przeciąganie obiektu function makeDraggable(item){ Zaawansowane sztuczki z CSS | 263 if (item) { item = aaElem(item); item.onmousedown = function(evnt) { dragObject = this; mouseOffset = getMouseOffset(this, evnt); return false; }; } } Programiści języka JavaScript prawdopodobnie zetknęli się już z przeciąganiem, dlatego nie będę tu opisywać szczegółów działania tej techniki. W witrynie Web Reference znajduje się do- bry elektroniczny samouczek na ten temat (http://www.webreference.com/programming/javascript/ mk/column2.html). Aplikację udostępniającą przeciąganie w kontenerze można połączyć z utworzonym wcześniej efektem stronicowania i umożliwić przeciąganie tabeli w górę, co przypomina wyjmowanie kartki papieru z teczki w celu przeczytania tekstu znajdującego się na dole. Przeciąganie jest często stosowane do obsługi sortowania, o czym już wspominałam, jednak do zarządzania tym efektem zalecam wykorzystanie gotowych bibliotek. W tej książce często pojawiają się inne efekty CSS, włączając w to wyróżnianie, okna wyskaku- jące czy wprowadzanie elementów na stronę. Dostępne są także efekty, które powodują wy- buchanie, wyskakiwanie czy przesuwanie się obiektów. Większość bibliotek Ajaksa udostęp- nia takie funkcje poprzez rozszerzenie, bibliotekę podrzędną lub wtyczkę o nazwie effects lub fx. W następnym punkcie przejdziemy ze świata stylów CSS do formatu SVG. Skalowalna grafika wektorowa Według fragmentu witryny internetowej W3C dotyczącej formatu SVG jest to „… język do opisu dwuwymiarowej grafiki i aplikacji graficznych w formacie XML” (http://www.w3.org/ Graphics/SVG). Najnowsza udostępniona wersja tej specyfikacji to 1.1, jednak obecnie trwają prace nad poprawianiem projektu wersji 1.2 i dostępne są wersje Print oraz Mobile tej spe- cyfikacji. Obecnie format SVG jest obsługiwany przez przeglądarki Firefox i Opera, planowane jest do- danie jego obsługi do przeglądarki Safari (w automatycznie kompilowanych wersjach ta ob- sługa już się pojawia), a firma Adobe udostępniła przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie obrazów SVG w Internet Explorerze. Przeglądarkę Adobe SVG Viewer dla Internet Explorera można pobrać z witryny fir- my Adobe — http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html. Warto jednak wiedzieć, że od 1 stycznia 2008 roku Adobe ma zaprzestać udzielania pomocy technicznej dla tej przeglądarki. SVG jest oparty na języku XML i składa się z podstawowego zestawu elementów XML, z któ- rych każdy ma atrybuty określające sposób wyświetlania. Są dwa sposoby na dołączenie ry- sunków w formacie SVG. Pierwszy z nich polega na użyciu znaczników SVG w odrębnym dokumencie i zagnieżdżeniu go na stronie. Druga technika to zastosowanie wewnątrzwierszo- wego kodu SVG. 264 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Zagnieżdżanie kodu SVG Aby zastosować zagnieżdżanie, należy utworzyć odrębny plik SVG i użyć elementu embed, object lub iframe w celu dołączenia tego pliku do strony internetowej. Zalecane jest używanie nowszego, standardowego elementu object. Przykład użycia tego ele- mentu z plikiem SVG wygląda tak: object type= image/svg+xml data= ./some.svg width= 200 height= 150 /object Jeśli programista chce udostępnić alternatywne rozwiązanie dla przeglądarek bez obsługi SVG, powinien umieścić w obrębie znaczników elementu object odpowiedni kod HTML: object type= image/svg+xml data= ./some.svg width= 200 height= 150 img src= some.jpg alt= alternatywny rysunek / /object Niestety, jedyny element, jaki obsługują starsze przeglądarki (mam tu na myśli Netscape 2 i 3), to embed. Ten element obsługuje też wtyczka SVG Viewer firmy Adobe. Jeśli programista chce, aby można było wyświetlać obrazy SVG za pomocą tej wtyczki, powinien użyć właśnie ele- mentu embed: embed src= some.svg width= 200 height= 150 / Jedyny problem z elementem embed polega na tym, że nie wchodzi on w skład specyfikacji HTML, dlatego zawierający go dokument nie przejdzie walidacji jako HTML lub XHTML. Ponadto Internet Explorer nie obsługuje tego elementu i wymaga użycia nowszego elementu object. Na wiki dotyczącej formatu SVG (http://wiki.svg.org/SVG_and_HTML) opisana jest tech- nika umożliwiająca rozwiązanie problemu z walidacją. Należy dodać definicje danych, aby zdefiniować zagnieżdżony element i atrybuty na stronie internetowej. Trzecie podejście umożliwiające rozwiązanie omawianych problemów polega na użyciu ra- mek iframe. Ten element jest obsługiwany we wszystkich docelowych przeglądarkach, a po- nadto ma znacznik otwierający i zamykający, co pozwala wstawić alternatywną zawartość używaną w przypadku braku obsługi SVG. Listing 8.5 przedstawia krótką stronę SVG, która zawiera czerwony okrąg z czarnym obramo- waniem. Elementy SVG są opisane w dalszej części rozdziału, jednak w tym miejscu warto wspomnieć, że poniższy kod uruchomiony w walidatorze XML (http://validator.w3.org) przej- dzie walidację jako dokument SVG 1.1. Należy zwrócić uwagę na użycie typu DTD SVG oraz przestrzeni nazw domyślnej dla elementów SVG. Listing 8.5. Prosty plik SVG z jednym okręgiem ?xml version= 1.0 standalone= no ? !DOCTYPE svg PUBLIC -//W3C//DTD SVG 1.1//EN http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd svg width= 100 height= 100 version= 1.1 xmlns= http://www.w3.org/2000/svg ellipse id= ellipse1 cx= 210 cy= 90 rx= 200 ry= 80 Skalowalna grafika wektorowa | 265 style= fill:rgb(255,0,0); stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2 / /svg Jeśli serwer internetowy zwraca dokumenty XML, można otworzyć ten plik bezpośrednio w przeglądarce obsługującej format SVG, a wyświetli ona okrąg. Z kolei na stronie interneto- wej przedstawionej na listingu 8.6 użyto wszystkich trzech elementów służących do otwiera- nia plików SVG: object, embed i iframe. Listing 8.6. Strona wczytująca plik SVG za pomocą trzech technik !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml lang= pl head title Zagnieżdżony plik SVG /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / /head body h3 Element embed /h3 embed src= test.svg type= image/svg+xml width= 600 height= 180 / h3 Element object /h3 object type= image/svg+xml data= test.svg width= 600 height= 180 p Brak obsługi SVG /p /object h3 Element iframe /h3 iframe src= test.svg width= 600 height= 180 frameborder= 0 p Brak obsługi SVG /p /iframe /body /html Można przetestować tę stronę w różnych przeglądarkach. W przeglądarce Firefox 2.0 widocz- ne są trzy czerwone okręgi. Jest to oczekiwane działanie, ponieważ ta wersja Firefoksa (i uży- wanego w nim silnika Gecko) obsługuje większą część specyfikacji SVG 1.1. Trzy okręgi są wi- doczne także w przypadku otwarcia strony w przeglądarce Opera 9 i jej nowszych wersjach. Jednak otwarcie strony w przeglądarce Safari spowoduje wyświetlenie błędu informującego o braku obsługi formatu SVG. Pobranie i zainstalowanie programu SVG Viewer firmy Adobe umożliwia oglądanie plików SVG w Safari, a przeglądarka wyświetli wtedy wszystkie trzy okręgi. Trzy okręgi będą widoczne także po otwarciu strony w przeglądarce WebKit, co sy- gnalizuje, że w Safari w przyszłości pojawi się wbudowana obsługa plików SVG. Przejdźmy do komputerów PC. Można sprawdzić działanie strony w przeglądarce Internet Explorer 6.x w systemie Windows 2000. Także w tym przypadku plik SVG będzie niedostęp- ny bez wtyczki firmy Adobe, jednak nawet z nią obsługiwane będą tylko elementy object i iframe. To samo dotyczy przeglądarki Internet Explorer 7 w systemie Windows XP. Ponie- waż iframe to prawidłowy element XHTML Transitional (choć już nie Strict), warto ograni- czyć się do niego przy zagnieżdżaniu plików SVG. Dostępna jest wyspecjalizowana wtyczka dla przeglądarki Konqueror, KSVG, wcho- dząca w skład środowiska KDE. Więcej informacji o niej zawiera strona pomocy tech- nicznej w witrynie http://svg.kde.org. 266 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Dodawanie skryptów Można zrobić wiele, umieszczając kod SVG w odrębnym pliku, który jest ostatecznie zagnież- dżany na stronie. Ponieważ XHTML to prawidłowy kod XML, można go użyć wraz z SVG, co oznacza, że możliwe jest umieszczenie kodu JavaScript w elemencie script w celu mani- pulowania obiektami SVG. Obiekty SVG są częścią modelu DOM w takim samym stopniu co każdy inny element na stronie. Element script można umieścić bezpośrednio w elemencie svg, jednak warto dodać sekcję CDATA wokół skryptu lub ustawić atrybut src na zewnętrzny plik z kodem JavaScript. Progra- mista jest wtedy także bardziej zależny od metod modelu DOM, poziom 2, ponieważ nie ma dostępu do wielu skrótowych metod języka XHTML, które prawdopodobnie zna. W takiej sytuacji naprawdę przydatne są narzędzia takie jak Firebug z przeglądarki Firefox. Używając opcji Script i DOM, można łatwo sprawdzić każdy obiekt w kodzie i zobaczyć, jakie właściwości i metody są dostępne. Technika ta działa dla dowolnego dokumentu XML, włączając w to pliki SVG. Listing 8.7 przedstawia dokument SVG podobny do tego przedstawionego wcześniej, jednak tym razem do elementu svg dodano blok script. Poniższy kod JavaScript zmienia atrybut cx (pozycję w poziomie) elementu, a także jedno z ustawień stylów. Po pierwszym kliknięciu obiektu aplikacja przeniesie go w prawo i zmieni jego kolor na niebieski. Ponowne kliknięcie spowoduje powrót do stanu wyjściowego. Listing 8.7. Dokument SVG ze skryptem ?xml version= 1.0 standalone= no ? !DOCTYPE svg PUBLIC -//W3C//DTD SVG 1.1//EN http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd svg width= 100 height= 100 version= 1.1 xmlns= http://www.w3.org/2000/svg ellipse id= ellipse1 cx= 210 cy= 90 rx= 200 ry= 80 style= fill:rgb(255,0,0); stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2 / script type= text/javascript ![CDATA[ document.getElementById( ellipse1 ).onclick=changeColor; function changeColor() { var svgObj = document.getElementById( ellipse1 ); var attr = svgObj.attributes.getNamedItem( cx ).value; if (parseInt(attr) == 210) { svgObj.setAttribute( cx ,400); svgObj.style.setProperty( fill , #0000ff ,null); } else { svgObj.setAttribute( cx ,210); svgObj.style.setProperty( fill , #ff0000 ,null); } } ]] /script /svg Nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń nazw dla elementu script, ponieważ jest on częścią pełnej specyfikacji SVG 1.1. Po otwarciu dokumentu SVG we wcześniejszym testowym do- kumencie XHTML kliknięcie dowolnego z trzech okręgów spowoduje przekształcenie dane- go elementu (oczywiście zależy to od używanej przeglądarki). Skalowalna grafika wektorowa | 267 Informacje dla osób, które nie korzystały dotąd zbyt często z wymiarów stron: wszyst- kie wartości powiązane z literą y dotyczą osi pionowej, x jest powiązana z osią pozio- mą, a z — z prostopadłą do dwóch pozostałych. Inaczej mówiąc — y to bok, x to pod- stawa, a z biegnie prosto w kierunku twarzy programisty. Przeglądarka Firefox i te z rodziny Mozilla obsługują pełną specyfikację SVG 1.1 (a przynajm- niej jej większą część), podobnie jak Opera i WebKit. Oznacza to, że przedstawiony przykład będzie w nich działał zgodnie z oczekiwaniami. Jedna wtyczka firmy Adobe służąca do wy- świetlania rysunków SVG obsługuje jedynie specyfikację ograniczoną (SVG 1.1 tiny), która obejmuje tylko podzbiór pełnej specyfikacji, bez elementu script. W ostatnim przykładzie dodano element script do dokumentu SVG. A czy można umieścić kod SVG w dokumencie XHTML, a następnie użyć elementu script do manipulowania grafiką? Zagnieżdżony kod SVG Możliwość wczytania rysunku SVG do elementu object jest wygodna, jednak czasem progra- mista chce, aby kod SVG był częścią strony. Można wtedy połączyć go z innymi elementami dokumentu. Tworzenie zagnieżdżonego kodu SVG jest zarówno proste, jak i skompli- kowane, a jest tak z powodu różnic między przeglądarkami. Wiki dotycząca SVG zawiera doskonałą stronę na temat zagnieżdżonego kodu SVG (http://wiki.svg.org/index.php?title=Inline_SVG), a w tym miejscu postaram się przedstawić jej praktyczne streszczenie. Jeśli strona zostanie utworzona jako dokument XHTML i jest trakto- wana jako kod XML, w przeglądarkach Firefox i Opera zagnieżdżony kod SVG będzie przetwarzany poprawnie. Jednak Internet Explorer nie interpretuje kodu XML w podobny sposób i jedynie wyświetla składnię, zamiast ją przetwarzać. Lub mówiąc bardziej precyzyj- nie — zamiast użyć wtyczki firmy Adobe do przetworzenia kodu. Jeśli strona internetowa jest traktowana jako dokument HTML, Internet Explorer interpretuje kod SVG jako następną odmianę języka HTML, co oznacza, że wtyczka przetworzy go pra- widłowo. Jednak Firefox (i inne przeglądarki oparte na Gecko) używa odrębnego parsera dla języków HTML i XML, dlatego nie przetworzy kodu SVG w poprawny sposób. Oznacza to, że jeśli programista użyje rozszerzenia htm lub html albo typu MIME HTML, kod SVG zostanie prawidłowo przetworzony w przeglądarce Internet Explorer, jednak już nie w Firefoksie, Mozilli, Camino, Operze, Safari lub WebKit. Z kolei rozszerzenie xml lub xhtml działa we wszystkich przeglądarkach oprócz Internet Explorera. W wiki dotyczącej SVG znajduje się rozwiązanie, dzięki któremu można zwracać strony z za- gnieżdżonym kodem SVG działające we wszystkich przeglądarkach, a jest to ta sama tech- nika, która umożliwia prawidłowe przetwarzanie stron XHTML (jej opis znajduje się w roz- dziale 1.). To obejście problemu polega na utworzeniu pliku .htaccess w katalogu witryny i do- daniu do niego poniższych dyrektyw. Zawierają one instrukcje dotyczące tego, jak serwer ma przesyłać strony internetowe. Jeśli agent użytkownika obsługuje format XHTML, strony są zwracane właśnie w nim. W przeciwnym razie serwer zwraca strony jako dokumenty HTML: AddType text/html .xhtml RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond {HTTP_ACCEPT} application/xhtml+xml RewriteCond {HTTP_ACCEPT} !application/xhtml+xmls*;s*q=0 268 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych RewriteCond {REQUEST_URI} .xhtml$ RewriteCond {THE_REQUEST} HTTP/1.1 RewriteRule .* - [T=application/xhtml+xml] W ten sposób można użyć zagnieżdżonego kodu SVG, a ten powinien działać w najbardziej popularnych przeglądarkach. Pozostałe przykłady zastosowania kodu SVG w tym rozdziale opierają się na tym podejściu zagnieżdżonym, co ułatwia analizę rozwiązań. Teraz przyszła pora, aby bliżej przyjrzeć się temu, jakie efekty można utworzyć za pomocą języka SVG. Krótki przegląd języka SVG Kompletna analiza języka SVG wymagałaby całej książki, dlatego w tym miejscu jedynie wspo- minam o pewnych popularnych elementach i operacjach, co pozwoli na rozpoczęcie korzy- stania z tego formatu. W kilku poprzednich punktach zobaczyłeś, że element svg sam działa jako kontener, do którego można dodawać inne obiekty. Można określić jego szerokość i wy- sokość, numer wersji czy przestrzeń nazw SVG, a w przypadku umieszczenia go w innym elemencie svg można też podać współrzędne x i y, aby wyznaczyć położenie: svg xmlns= http://www.w3.org/2000/svg width= 300 height= 200 ... /svg W tym rozdziale opisuję język SVG w dużym skrócie. Osoby, które chcą go poznać bardziej szczegółowo, zachęcam do wizyty w następujących witrynach: witrynie z samouczkiem SVG Basics (http://www.svgbasics.com), witrynie społeczności SVG (http://svg.org) i wiki dotyczącej SVG (http://wiki.svg.org). Podstawowe figury i atrybuty W SVG dostępnych jest kilka podstawowych figur: ellipse (elipsa), circle (okrąg), rect (prostokąt), line (linia), polyline (linia łamana) i polygon (wielokąt). Każdemu z tych obiek- tów można nadać wysokość i szerokość, a także określić jego lokalizację, zaokrąglić narożniki, wypełnić, użyć kreski różnej grubości, ustalić przezroczystość, przycięcie i tak dalej — oczy- wiście w zależności od figury. Wszystkie elementy mają także atrybut style, w którym moż- na podać style CSS i wyspecjalizowane atrybuty SVG. Listing 8.8 demonstruje wszystkie podstawowe kształty dostępne w SVG. Dla poszczególnych figur użyto często stosowanych dla nich atrybutów. W przykładzie zastosowałam wewnątrz- wierszowy kod SVG. Dokument ma rozszerzenie xhtml, a jest pobierany z katalogu, w którym wprowadzono zmiany w pliku .htaccess. Ponadto dokument jest zaprojektowany tak, aby prze- szedł walidację jako typ XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1. Ten typ dokumentu jest podany na początku pliku. Listing 8.8. Prawidłowy dokument XHTML z elementami SVG !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg-flat.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head title Kod SVG zagnieżdżony w XHTML /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / Krótki przegląd języka SVG | 269 /head body h1 Kod SVG zagnieżdżony w XHTML /h1 svg:svg xmlns:svg= http://www.w3.org/2000/svg width= 800 height= 600 svg:polyline points= 20,20 30,10 50,10 150,100 70,300 200,200 fill= none stroke= #0f0 stroke-width= 2 / svg:circle cx= 150 cy= 100 r= 50 fill= #ffcccc stroke= #ccc stroke-width= 3 opacity= .8 / svg:line y1= 0 x1= 300 y2= 400 x2= 300 stroke= #ff0 stroke-width= 4 / svg:polygon points= 460,0 520,0 580,60 580,120 520,180 460,180 400,120 400,60 fill= #f00 style= stroke: #000; stroke-width: 1 / svg:rect x= 150 y= 250 rx= 20 ry= 20 width= 300 height= 100 opacity= .5 fill= purple stroke= black stroke-width= 1 / svg:ellipse cx= 710 cy= 290 rx= 200 ry= 80 style= fill:rgb(0,0,255); stroke:yellow;stroke-width:2 / /svg:svg /body /html Atrybut DOCTYPE jest tu przeładowany, jednak umożliwia zastosowanie elementów XHTML, a także SVG i MathML, jeśli programista chce ich użyć, aby uatrakcyjnić wygląd witryny. Zaj- mijmy się teraz elementami strony. Element polyline tworzy linię na podstawie grupy punk- tów określonych przez pary liczb, które w tym przypadku są rozdzielone przecinkami, choć można także użyć odstępów. Po elemencie polyline znajduje się circle. Jego środek wyzna- czają podane współrzędne cx i cy (pozycja w poziomie i w pionie), a średnica tego okręgu to 50. Element line przyjmuje punkt początkowy i końcowy, podczas gdy polygon funkcjonuje podobnie jak polyline, używając podanych punktów, jednak tworzy zamkniętą figurę. Element rect ma tu zaokrąglone narożniki, co określają atrybuty rx i ry. Ten element oraz ellipse (podobnie jak circle) są umieszczane w elemencie svg na podstawie wartości x i y oraz cx i cy. Wszystkie figury mają wartości fill i stroke (ta ostatnia określa ramkę), a ele- menty rectangle i circle są częściowo przezroczyste (atrybut opacity ma wartość mniejszą niż 1.0). Rysunek 8.2 przedstawia wygląd tej strony w przeglądarce Firefox. Dzieło to nie jest niczym specjalnym, jednak pokazuje, jak funkcjonują wszystkie figury względem zawierającego je elementu svg. Warto zauważyć, że elipsa, znajdująca się w prawej dolnej części strony, jest przycięta, ponieważ wykracza poza kontener. Należy także zwrócić uwagę na to, że zygza- kowaty element polyline jest widoczny przez okrąg z uwagi na przezroczystość elementu circle. Można także zobaczyć prostą linię za półprzezroczystym prostokątem. Ten przykład demonstruje różne sposoby dostosowywania elementów, włączając w to zasto- sowanie stylów i atrybutów SVG. Ponadto warto zauważyć, że w przykładzie użyto nazw ko- lorów, choć zwykle takie podejście uznawane jest za nieeleganckie. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie ustawień RGB (także zostały użyte w przykładzie) lub wartości w kodzie szes- nastkowym (takich jak #ff0000; można je spotkać w arkuszach CSS). 270 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych Rysunek 8.2. Przykładowy kod SVG w prawidłowym dokumencie XHTML Elementy def, gradienty, filtry i efekty Oprócz figur język SVG udostępnia dość bogaty zestaw efektów wizualnych, które można sto- sować do obiektów tego języka. Wiele z nich jest dołączanych w elementach def, które umoż- liwiają wstępne definiowanie obiektów i efektów używanych w dalszej części dokumentu. Takie elementy są używane zwykle w dokumentach SVG, a nie w postaci zagnieżdżonej w XHTML, można je jednak dołączyć do stron za pomocą opisanych wcześniej technik. Wstępnie definiowane obiekty i efekty należy umieszczać między otwierającym a zamykają- cym znacznikiem elementu def. Do wyświetlania takich obiektów służy odpowiednio nazwa- ny element use. Listing 8.9 przedstawia przykładowy dokument SVG, wyświetlający okrąg zapełniony gradientem, który przechodzi od czerwonego poprzez żółty do ciemnozłotego. Obramowanie tego okręgu ma taki sam odcień złotego. Listing 8.9. Okrąg wypełniony trójkolorowym gradientem ?xml version= 1.0 standalone= no ? svg viewBox= 0 0 1100 400 xmlns= http://www.w3.org/2000/svg version= 1.1 xmlns:xlink= http://www.w3.org/1999/xlink defs circle id = s1 cx = 200 cy = 200 r = 200 stroke = #F5B800 stroke-width = 1 / radialGradient id = g1 cx = 50 cy = 50 r = 50 stop stop-color = #f00 offset = 0 / stop stop-color = #ff0 offset = 75 / Krótki przegląd języka SVG | 271 stop stop-color = #f5b800 offset = 100 / /radialGradient /defs use x = 200 y = 50 xlink:href = #s1 fill= url(#g1) / /svg Jak na kilka wierszy kodu XML, efekt robi wrażenie, a przedstawia go rysunek 8.3. Pamiętaj, że ten rysunek został utworzony za pomocą kodu XML, a nie programu graficznego. Rysunek 8.3. Okrąg wypełniony gradientem, utworzony przy użyciu kodu SVG Format SVG to coś, czego brakowało w programowaniu aplikacji WWW od samego po- czątku — wbudowany, działający w różnych przeglądarkach, złożony słownik graficzny, który umożliwia tworzenie wspaniałych efektów bez konieczności korzystania z technologii Flash czy obciążania strony obrazami. Co jeszcze ważniejsze, dzięki możliwości manipulowania ele- mentami za pomocą skryptów można połączyć efekty Ajaksa z grafiką opartą na SVG i two- rzyć imponujące prezentacje. Niektóre opcje języka SVG, na przykład filtry, nie są obsługiwane w pewnych przeglądarkach. W czasie pisania tej książki filtrów nie obsługiwała przeglądarka Firefox 2.x, jednak jej pro- ducenci planują dodanie tej funkcji. Firefox umożliwia używanie ścieżek przycinania i masek, jednak te zagadnienia pozostawiam do samodzielnej eksploracji. Ponieważ określanie układu elementów SVG i próba wyobrażania ich sobie to dość ryzykowa- ne rozwiązanie, dostępne są edytory, które umożliwiają manipulowanie obiektami i genero- wanie kodu SVG. Jednym z takich programów jest Inkscape (http://www.inkscape.org), dostępny 272 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych w wersjach dla systemów: Mac OS X, Windows i Linux. Istnieją też inne narzędzia tego ty- pu, a lista wybranych znajduje się na stronie SVGI (http://www.svgi.org). Następny punkt opisuje łączenie SVG i Ajaksa. Mikser — SVG i Ajax Obsługa języka SVG w przeglądarkach jest wciąż bardzo młoda, jednak producenci są zaan- gażowani w jej rozwój, a wraz z pojawianiem się nowych wersji przeglądarek następuje coraz ściślejsza integracja między elementami języka SVG i zwykłymi elementami stron interneto- wych. W ten sposób chcę powiedzieć, że przykłady łączące SVG i Ajaksa działają głównie w przeglądarkach Firefox i Opera, zwykle w WebKit, a dość rzadko w Internet Explorerze. W tej książce unikam przedstawiania tak ograniczonych rozwiązań, jednak czasem warto po- zwolić sobie na nieco zabawy. Na potrzeby aplikacji produkcyjnych należy stosować zagnież- dżony kod JavaScript i skrypty, a jeśli na stronie znajdują się ramki iframe, można ich użyć do komunikacji między oboma środowiskami. Warto też ograniczyć stosowanie SVG do ele- mentów, które nie są niezbędne. Kod na listingu 8.10 jest oparty na przykładzie stronicowania przedstawionym na listingu 8.1 i generuje „kółka” określające popularność. Pod stronicowaną tabelą zagnieżdżony jest ma- ły okrąg utworzony za pomocą SVG. Umieszczenie kursora myszy nad tabelą powoduje wy- różnienie odpowiedniego wiersza przez ustawienie jego tła na kolor czerwony. Po przesunię- ciu kursora nad inny wiersz kolor poprzedniego zmienia się z powrotem na szary. Aplikacja sprawdza liczbę komentarzy do każdego wpisu. Wartość ta jest zapisana w ostatniej komórce poszczególnych wierszy i służy do określenia wielkości elementu circle w kodzie SVG. Brak komentarzy oznacza brak okręgu, a jego wielkość rośnie wraz z ich liczbą. Zmiany w porównaniu z kodem JavaScript z listingu 8.2 byłyby dość drobne, jednak trzeba poradzić sobie z problemem obsługi różnic między przeglądarkami. Zbyt mało przeglądarek obsługuje zagnieżdżony kod SVG, dlatego trzeba go umieścić w odrębnym pliku, a następnie wczytać do obiektu internetowego. Po pobraniu strony, w zależności od tego, czy używana przeglądarka to Internet Explorer, czy nie, obiekt SVG jest umieszczany albo w elemencie em- bed, albo w object: aaManageEvent(window, load , function() { var slider = YAHOO.widget.Slider.getVertSlider( sliderbg , sliderthumb , 0, 400); slider.setValue(0,true); slider.subscribe( change ,adjustPage); // Wykrycie przeglądarki Internet Explorer i użycie elementu embed if (document.all !window.opera) { var embed = document.createElement( embed ); embed.src = bubble.svg ; embed.type = image/svg+xml ; embed.width= 100 ; embed.height = 300 ; aaElem( obj ).appendChild(embed); } else { var obj= document.createElement( object ); obj.type = image/svg+xml ; obj.id = svgDoc ; obj.data = bubble.svg ; Mikser — SVG i Ajax | 273 obj.width = 100 ; obj.height = 300 ; aaElem( obj ).appendChild(obj); } createTable(); getRows(0); aaElem( inner ).style.position= relative ; }); Po wyświetleniu wierszy aplikacja przypisuje do ich zdarzeń mouseover i mouseout funkcje obsługi: aaManageEvent(row, mouseover ,showBubble); aaManageEvent(row, mouseout ,restoreRow); Kiedy uruchomione zostanie zdarzenie mouseover, aplikacja wywoła funkcję showBubble, a kolor danego wiersza tabeli zmieni się na czerwony. Ponadto aplikacja sprawdza wartość kolumny z liczbą komentarzy i używa jej do zmiany rozmiaru okręgu SVG: function showBubble(evnt) { var row = this; var val = parseInt(row.lastChild.firstChild.nodeValue); val = val * 5; row.style.backgroundColor = #ff0000 ; // Pobieranie w przeglądarce Internet Explorer if (document.all !window.opera) { var svgDocument = document.embeds[0].getSVGDocument(); var svgObject = svgDocument.getElementById( circle1 ); // Pobieranie w pozostałych przeglądarkach } else { var svgDocument = document.getElementById( svgDoc ).contentDocument; var svgObject = svgDocument.getElementById( circle1 ); } // Ustawianie we wszystkich przeglądarkach svgObject.setAttribute( r ,val); } Uruchomienie zdarzenia mouseout powoduje ponowną zmianę koloru wiersza tabeli na szary: function restoreRow(evnt) { var row = this; row.style.backgroundColor= #ccc ; } Listing 8.10 przedstawia stronę internetową z nowym elementem SVG. Także w tym przypad- ku dodanie kodu SVG do dokumentu XHTML jest niezwykle proste — jeśli tylko dana prze- glądarka obsługuje ten format. Listing 8.10. Przykład stronicowania zintegrowanego z SVG !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg-flat.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml lang= pl head title Bąbelek /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / 274 | Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych link rel= stylesheet type= text/css href= pagination.css / !-- Plik źródłowy z przestrzenią nazw -- script src = yui/build/yahoo/yahoo.js /script !-- Pliki źródłowe niezbędne ze względu na zależności -- script type= text/javascript src = yui/build/dom/dom.js /script script type= text/javascript src = yui/build/event/event.js /script script type= text/javascript src = yui/build/dragdrop/dragdrop.js /script !-- Plik źródłowy z suwakiem -- script type= text/javascript src = yui/build/slider/slider.js /script !-- Pliki specyficzne dla aplikacji -- script type= text/javascript src= addingajax.js /script script type= text/javascript src= paginate2.js /script /head body div id= container div id= sliderbg div id= sliderthumb img src= verticalSlider.gif alt= uchwyt suwaka / /div /div div id= main div id= inner /div /div /div div id= obj /div /body /html Rysunek 8.4 przedstawia tę stronę wyświetloną w Operze. Jest to dość prosty przykład, jednak pokazuje, jak łatwa może być integracja obu omawianych technologii. Niektóre biblioteki Ajaksa zapewniają obsługę języka SVG. Dojo udostępnia ograniczoną ob- sługę poprzez bibliotekę dojo.gfx, jednak nie jest ona jeszcze dostępna w wersji produkcyjnej. Działa w różnych przeglądarkach i obejmuje obsługę dla systemu Windows, prawdopodob- nie poprzez VML. MochiKit zawiera pakiet do tworzenia wykresów i grafów, PlotKit SVG, któ- ry używa obiektu canvas języka HTML (opisanego w następnym punkcie) oraz języka SVG. Google Maps wykorzystuje SVG do tworzenia linii, jednak cofa się do VML w przypadku prze- glądarki Internet Explorer. Ponadto Google udostępnia widget SVG w pakiecie GWT (ang. Google Web Toolkit). Najważniejszy czynnik ograniczający zastosowania SVG to brak obsługi tego języka w przeglądarce Internet Explorer. Można jednak mieć nadzieję, że niemal powszechna obsługa języka SVG we wszystkich innych przeglądarkach skłoni Microsoft do zapewnienia jej także w Internet Explorerze. Na razie obok wtyczki firmy Adobe dostępne są biblioteki, które przekształcają kod SVG na VML, aby można było użyć go w przeglądarce Internet Explorer. Te biblioteki to między innymi SVG-VML-3D (www.lutanho.net/svgvml3d/index.html), JsVector- Graphics (www.walterzorn.com/jsgraphics/jsgraphics_e.htm) i RichDraw (http://starkravingfinkle.org/ blog/200
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax. Implementacje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: