Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 003496 18771696 na godz. na dobę w sumie
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening - książka
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening - książka
Autor: , Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2072-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się łączyć największe zalety języków oraz technik programowania
i twórz interaktywne strony internetowe

Statyczne strony WWW to dziś już przeszłość. Powszechnie dostępne narzędzia dają programistom prawie nieograniczone możliwości w zakresie tworzenia interaktywnych witryn internetowych, wzbogaconych o najróżniejsze efekty wizualne, animacje oraz wbudowane narzędzia pomocnicze. Największą popularność zdobyły sobie narzędzia z kategorii open source -- z powodu ich minimalnego kosztu oraz niezwykle dużych zasobów, dostępnych za pośrednictwem Internetu. Z tej książki dowiesz się, jak tworzyć bogate i interaktywne strony WWW, łącząc rozmaite techniki i korzystając z różnych języków.

Książka 'Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening' poprowadzi Cię krok po kroku po podstawowych zasadach programowania w językach JavaScript, PHP i HTML oraz technologiach programowania. Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się m.in., jak wykorzystywać dostępne biblioteki ajaksowe do implementowania i ulepszania podstawowych mechanizmów aplikacji. Szybko nauczysz się tworzyć interaktywne strony WWW, zarówno za pomocą technologii serwerowych, jak i technik oraz narzędzi umiejscowionych po stronie klienckiej, a także ich kombinacji.

Łącz, kompiluj, dobieraj -- niech Twoje strony WWW zrobią wrażenie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening Autor: Phil Ballard, Michael Moncur T³umaczenie: Andrzej Gra¿yñski ISBN: 978-83-246-2072-2 Tytu³ orygina³u: Sams Teach Yourself Ajax, JavaScript, and PHP All in One (Sams Teach Yourself) Format: 170x230, stron: 432 Zawiera CD-ROM Naucz siê ³¹czyæ najwiêksze zalety jêzyków oraz technik programowania i twórz interaktywne strony internetowe • Jak unikaæ typowych b³êdów i sprawnie rozwi¹zywaæ problemy programistyczne? • Jak po³¹czyæ zalety HTML, XML i PHP dla uzyskania po¿¹danych efektów? • Jak tworzyæ aplikacje wyposa¿one w aktywny interfejs u¿ytkownika? Statyczne strony WWW to dziœ ju¿ przesz³oœæ. Powszechnie dostêpne narzêdzia daj¹ programistom prawie nieograniczone mo¿liwoœci w zakresie tworzenia interaktywnych witryn internetowych, wzbogaconych o najró¿niejsze efekty wizualne, animacje oraz wbudowane narzêdzia pomocnicze. Najwiêksz¹ popularnoœæ zdoby³y sobie narzêdzia z kategorii open source — z powodu ich minimalnego kosztu oraz niezwykle du¿ych zasobów, dostêpnych za poœrednictwem Internetu. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak tworzyæ bogate i interaktywne strony WWW, ³¹cz¹c rozmaite techniki i korzystaj¹c z ró¿nych jêzyków. Ksi¹¿ka „Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening” poprowadzi Ciê krok po kroku po podstawowych zasadach programowania w jêzykach JavaScript, PHP i HTML oraz technologiach programowania. Dziêki temu podrêcznikowi dowiesz siê m.in., jak wykorzystywaæ dostêpne biblioteki ajaksowe do implementowania i ulepszania podstawowych mechanizmów aplikacji. Szybko nauczysz siê tworzyæ interaktywne strony WWW, zarówno za pomoc¹ technologii serwerowych, jak i technik oraz narzêdzi umiejscowionych po stronie klienckiej, a tak¿e ich kombinacji. • Tworzenie stron WWW w jêzyku HTML • Stylizacja stron za pomoc¹ arkuszy CSS • Tworzenie skryptów w jêzyku JavaScript • Wbudowanie skryptu w stronê WWW • Obiektowy model dokumentu (DOM) • Obiekty String • Instrukcje warunkowe i pêtle • Funkcje wbudowane i biblioteki • Konstruowanie aplikacji ajaksowych • Zmienne w jêzyku PHP • Funkcje liczbowe, ³añcuchy i tabele • Kontrola przep³ywu sterowania • Us³ugi webowe oraz protoko³y REST i SOAP £¹cz, kompiluj, dobieraj — niech Twoje strony WWW zrobi¹ wra¿enie! Spis treści Wstęp 13 Część I Dla przypomnienia… Rozdział 1. Funkcjonowanie sieci WWW 21 Powstanie internetu  ........................................................................................................21 Sieć WWW ............................................................................................................................22 Podstawy protokołu HTTP  ...........................................................................................27 Żądania i odpowiedzi protokołu HTTP ...................................................................28 Formularze HTML  ............................................................................................................31 Podsumowanie ...................................................................................................................34 Rozdział 2. Tworzenie stron WWW w języku HTML i ich stylizacja za pomocą arkuszy CSS 35 Podstawy języka HTML ..................................................................................................35 Elementy strony WWW tworzonej w języku HTML ..........................................38 Bardziej skomplikowana strona WWW ..................................................................44 Użyteczne znaczniki HTML ...........................................................................................45 Definiowanie własnego stylu dokumentu  .............................................................46 Definiowanie reguł stylistycznych  ............................................................................48 Stylizacja elementów grupowanych w klasy ........................................................48 Wiązanie reguł stylistycznych z dokumentami ...................................................50 Stylizowanie tekstu ..........................................................................................................53 Kreślenie linii poziomych ..............................................................................................58 Podsumowanie ...................................................................................................................60 61 Zapotrzebowanie na Ajax ..............................................................................................61 Ajax i interakcja  .................................................................................................................64 Z czego składa się Ajax?  .................................................................................................65 Jak to wszystko razem funkcjonuje?  ........................................................................68 Podsumowanie ...................................................................................................................69 Rozdział 3. Anatomia aplikacji ajaksowej 4 Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening Część II Wprowadzenie do programowania w języku JavaScript Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Rozdział 7. Funkcje i obiekty JavaScriptu Rozdział 5. Obiektowy model dokumentu (DOM) 73 Narzędzia do tworzenia skryptów ............................................................................ 73 Wyświetlanie bieżącego czasu za pomocą JavaScriptu  ................................... 74 Zaczynamy tworzenie skryptu  ................................................................................... 75 Dodawanie instrukcji JavaScriptu ............................................................................. 75 Wyświetlanie informacji  ............................................................................................... 77 Wbudowywanie skryptu w stronę WWW ............................................................. 77 Testowanie skryptu ......................................................................................................... 78 Reguły składniowe języka JavaScript ...................................................................... 88 Komentarze ......................................................................................................................... 90 Sprawdzone i zalecane praktyki programistyczne ............................................ 91 Podsumowanie  .................................................................................................................. 93 95 Obiekty .................................................................................................................................. 95 Podstawy modelu DOM  ................................................................................................. 97 Programowanie obsługi dokumentów  ................................................................... 99 Dostęp do historii przeglądanych stron ...............................................................102 Obiekt location .................................................................................................................103 Podsumowanie  ................................................................................................................106 107 Wykorzystywanie zmiennych ...................................................................................107 Operatory i wyrażenia ..................................................................................................111 Typy danych JavaScriptu .............................................................................................113 Konwersje typów danych  ...........................................................................................114 Obiekty String  ..................................................................................................................115 Wykorzystywanie podłańcuchów ...........................................................................119 Tablice liczbowe ..............................................................................................................123 Tablice łańcuchów  .........................................................................................................124 Sortowanie tablic liczbowych  ...................................................................................126 Podsumowanie  ................................................................................................................129 131 Wykorzystywanie funkcji  ...........................................................................................131 Obiekty ................................................................................................................................137 Rozdział 6. Zmienne, łańcuchy i tablice JavaScriptu (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 5 Obiekty jako narzędzia upraszczające kodowanie  ......................................... 139 Rozszerzanie definicji obiektów wbudowanych .............................................. 142 Podsumowanie ................................................................................................................ 146 Rozdział 8. Instrukcje warunkowe i pętle 149 Instrukcja if ....................................................................................................................... 150 Wyrażenia uwarunkowane  ....................................................................................... 154 Testowanie wielu warunków  ................................................................................... 155 Badanie wielu warunków za pomocą instrukcji switch  ............................... 158 Pętle for  .............................................................................................................................. 160 Pętla while ......................................................................................................................... 162 Pętla do...while  ................................................................................................................ 163 Wykorzystywanie pętli ................................................................................................ 163 Iterowanie po zestawie właściwości obiektu .................................................... 165 Podsumowanie ................................................................................................................ 170 Rozdział 9. Funkcje wbudowane i biblioteki 171 Obiekt Math  ...................................................................................................................... 171 Przykład zastosowania — generowanie liczb pseudolosowych  .............. 173 Instrukcja wiążąca — słowo kluczowe with ...................................................... 176 Obsługa daty i czasu  ..................................................................................................... 177 Wykorzystywanie bibliotek niezależnych producentów ............................. 180 Inne biblioteki  ................................................................................................................. 182 Podsumowanie ................................................................................................................ 182 Część III Wprowadzenie do Ajaksa Rozdział 10. Serce Ajaksa — obiekt XMLHTTPRequest 185 Czym jest obiekt XMLHTTPRequest? .................................................................... 185 Tworzenie instancji obiektu XMLHTTPRequest .............................................. 186 Podsumowanie ................................................................................................................ 192 Rozdział 11. Komunikacja z serwerem 193 Wysyłanie żądania do serwera ................................................................................ 193 Monitorowanie statusu żądania .............................................................................. 198 Funkcja zwrotna ............................................................................................................. 199 Podsumowanie ................................................................................................................ 202 6 Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening Rozdział 12. Przetwarzanie otrzymanych danych 203 Właściwości responseText i responseXML .........................................................203 Parsowanie właściwości responseXML ................................................................207 Sprzężenie zwrotne .......................................................................................................208 Podsumowanie  ................................................................................................................211 213 Konstruowanie aplikacji ajaksowych ....................................................................213 Dokument HTML  ............................................................................................................214 Skrypt ...................................................................................................................................215 Wszystko razem…  ..........................................................................................................219 Podsumowanie  ................................................................................................................223 Rozdział 13. Pierwsza aplikacja ajaksowa Część IV Programowanie skryptów serwera w języku PHP Rozdział 14. Poznajemy PHP Rozdział 15. Zmienne 227 Podstawy PHP ..................................................................................................................227 Pierwszy skrypt w PHP ................................................................................................230 Podsumowanie  ................................................................................................................235 237 Zmienne w języku PHP  ................................................................................................237 Typy danych ......................................................................................................................239 Liczby ...................................................................................................................................242 Typy danych liczbowych .............................................................................................244 Funkcje liczbowe  ............................................................................................................244 Łańcuchy  ............................................................................................................................246 Formatowanie łańcuchów ..........................................................................................248 Funkcje łańcuchowe ......................................................................................................250 Tablice  .................................................................................................................................252 Funkcje tablicowe  ..........................................................................................................255 Obliczenia na datach  .....................................................................................................256 Formatowanie dat ..........................................................................................................258 Podsumowanie  ................................................................................................................261 263 Instrukcje warunkowe .................................................................................................263 Pętle ......................................................................................................................................270 Podsumowanie  ................................................................................................................272 Rozdział 16. Kontrola przepływu sterowania (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 7 Rozdział 17. Funkcje 273 Wykorzystywanie funkcji ........................................................................................... 273 Argumenty wywołania i zwracana wartość ....................................................... 275 Biblioteki funkcji  ............................................................................................................ 279 Podsumowanie ................................................................................................................ 281 283 Programowanie zorientowane obiektowo na gruncie PHP ........................ 283 Czym jest klasa? .............................................................................................................. 284 Tworzenie i wykorzystywanie obiektów ............................................................ 285 Podsumowanie ................................................................................................................ 290 Rozdział 18. Klasy Część V Zaawansowane technologie ajaksowe Rozdział 19. Wykorzystywanie właściwości responseText Rozdział 20. AHAH — asynchroniczny HTML i HTTP Rozdział 21. Wykorzystywanie właściwości responseXML 293 responseText — tylko tekst i aż tekst ................................................................... 293 Podsumowanie ................................................................................................................ 300 301 Co to jest AHAH? ............................................................................................................. 301 Biblioteki dla AHAH  ...................................................................................................... 302 Wykorzystywanie biblioteki myAHAHlib.js ......................................................... 305 Podsumowanie ................................................................................................................ 312 313 Ajax to także „x” .............................................................................................................. 313 Właściwość responseXML .......................................................................................... 314 Przykład zastosowania — czytnik RSS nagłówków wiadomości ............. 317 Podsumowanie ................................................................................................................ 326 327 Koncepcja usługi webowej  ........................................................................................ 327 REST — Representational State Transfer ........................................................... 328 Przykład usługi REST — implementacja ............................................................. 330 Podstawy protokołu  ..................................................................................................... 336 SOAP i aplikacje ajaksowe .......................................................................................... 338 SOAP i REST — porównanie  ..................................................................................... 339 Podsumowanie ................................................................................................................ 340 Rozdział 22. Usługi webowe oraz protokoły REST i SOAP 8 Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening Rozdział 24. Pułapki Ajaksa Rozdział 23. Biblioteka JavaScriptu dla aplikacji ajaksowych 341 Biblioteka dla aplikacji ajaksowych  .......................................................................341 Dla przypomnienia — myAHAHlib.js  ....................................................................342 Implementowanie biblioteki .....................................................................................343 Korzystanie z biblioteki ...............................................................................................347 Podsumowanie  ................................................................................................................351 353 Nawigowanie po historii stron .................................................................................354 Zakładki i hiperłącza .....................................................................................................355 Komunikacja z użytkownikiem  ................................................................................356 Miękkie lądowanie .........................................................................................................356 Widoczność dla wyszukiwarek  ................................................................................357 Wyróżnianie elementów aktywnych  .....................................................................358 Ajax — niekoniecznie dobry na wszystko ...........................................................358 Bezpieczeństwo ...............................................................................................................359 Kodowanie międzyplatformowe  .............................................................................360 Ajax nie poprawi złego projektu ..............................................................................360 Kilka pułapek programistycznych  ..........................................................................361 Podsumowanie  ................................................................................................................362 Część VI Narzędzia i zasoby Ajaksa Rozdział 25. Biblioteka prototype.js Rozdział 26. Rico 365 prototype.js — pierwsze spotkanie  .......................................................................365 Obiekt Ajax — otoczka obiektu XMLHTTPRequest .........................................368 Przykład zastosowania — czytnik notowań giełdowych  .............................371 Podsumowanie  ................................................................................................................374 375 Biblioteka Rico .................................................................................................................375 Budowanie interfejsu użytkownika  .......................................................................380 Podsumowanie  ................................................................................................................385 387 Pobieranie biblioteki .....................................................................................................387 Dołączanie plików ..........................................................................................................388 Wywoływanie efektów specjalnych .......................................................................388 Tworzenie skryptu .........................................................................................................388 Podsumowanie  ................................................................................................................391 Rozdział 27. Script.aculo.us (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 9 Rozdział 28. XOAD 393 O bibliotece XOAD .......................................................................................................... 393 XOAD_HTML ..................................................................................................................... 397 Zaawansowane programowanie z użyciem biblioteki XOAD ..................... 400 Podsumowanie ................................................................................................................ 401 Część VII Dodatki A JavaScript, PHP i Ajax w internecie B Słownik Skorowidz 405 409 415 Część II Wprowadzenie do programowania w języku JavaScript Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Rozdział 5. Obiektowy model dokumentu (DOM) Rozdział 6. Zmienne, łańcuchy i tablice JavaScriptu Rozdział 7. Funkcje i obiekty JavaScriptu Rozdział 8. Instrukcje warunkowe i pętle Rozdział 9. Funkcje wbudowane i biblioteki 73 95 107 131 149 171 (cid:31) (cid:31)(cid:31)Narzędzia do tworzenia skryptów 73 Rozdział 4 Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript W rozdziale: (cid:88) narzędzia do tworzenia skryptów, (cid:88) wyświetlanie aktualnego czasu za pomocą JavaScriptu, (cid:88) rozpoczynanie tworzenia skryptu, (cid:88) dodawanie instrukcji JavaScriptu, (cid:88) wyświetlanie informacji w ramach skryptu, (cid:88) integrowanie skryptu ze stroną WWW, (cid:88) testowanie skryptu, (cid:88) reguły składniowe języka JavaScript, (cid:88) znaczenie i wykorzystywanie komentarzy, (cid:88) użyteczne wskazówki dla programistów. Jak już wspominaliśmy, język JavaScript jest jednym ze środków tworzenia skryptów po stronie klienta WWW. Instrukcje JavaScriptu mogą być wbudowywane bezpośrednio w kod strony WWW i wykonywane podczas wyświetlania tej strony. W niniejszym rozdziale przedstawimy tworzenie prostego skryptu oraz jego edytowanie i testowanie za pomocą przeglądarki. Przy okazji omówimy podstawowe zadania związane z tworzeniem i wykorzystywaniem skryptów. Narzędzia do tworzenia skryptów W przeciwieństwie do wielu języków programowania, tworzenie skryptów w języku JavaScript nie wymaga specjalnego oprogramowania — wystarczające okazują się narzędzia oferowane przez system operacyjny. 74 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Edytory tekstu Pierwszym narzędziem niezbędnym do tworzenia skryptów jest edytor tekstu. Ponieważ kod skryptu jest de facto „kawałkiem” tekstu, zazwyczaj wbudowywanym w kod dokumentów HTML, wystarczającym do tego celu może być każdy edytor zdolny do tworzenia „czystych” plików ASCII, na przykład popularny windowsowy Notatnik. „Przydatny” nie oznacza jednak „najbardziej odpowiedni” — nasze uwagi z rozdziału 2. na temat edytorów programisty stosują się w całej pełni do JavaScriptu (a także do języka PHP, którym zajmiemy się w dalszej części książki). Na CD-ROM-ie dołączonym do niniejszej książki znajduje się edytor jEdit w wersjach dla Javy, Macintosha i Windows. Edytor ten znakomicie nadaje się do tworzenia kodu w języku JavaScript. Przeglądarki Dwie następne rzeczy, jakie potrzebne są do posługiwania się JavaScriptem, to przeglądarka WWW i komputer, na którym można ją uruchomić. Zalecanymi przez nas przeglądarkami są Firefox i Internet Explorer (możliwie w najnowszych wersjach), które można pobrać ze stron, odpowiednio: http://www.mozilla­europe.org/pl/firefox/ i http://www.microsoft.com. Jako absolutne minimum wymagamy jednej z przeglądarek: Firefox 1.0, Netscape 7 lub Internet Explorera 6; zalecamy jednak testowanie skryptów w środowisku jednej z ostatnich wersji Firefoksa i Internet Explorera, jako używanych najczęściej. Do opublikowania stworzonego skryptu w internecie potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy — dostępu do serwera WWW. Większość skryptów, które prezentujemy w niniejszej książce, można jednak uruchomić bezpośrednio z dysku w lokalnym komputerze. Wyświetlanie bieżącego czasu za pomocą JavaScriptu Najczęściej prezentowane przykłady wykorzystywania JavaScriptu związane są z wyświetlaniem daty i czasu. Ponieważ skrypty JavaScriptu wykonywane są w środowisku przeglądarki WWW, wyświetlane są data i czas obowiązujące (cid:31) (cid:31)(cid:31)Zaczynamy tworzenie skryptu 75 w strefie czasowej użytkownika, jednakże nietrudno przeliczyć je (oczywiście z pomocą JavaScriptu) na czas „uniwersalny” (UTC). Czas uniwersalny (UTC — Universal Time, Coordinated) to wzorcowy czas mierzony za pomocą zegarów atomowych, wzorowany na czasie GMT (Greenwich Mean Time) obowiązującym w strefie południka zerowego, przechodzącego przez przedmieście Londynu, Greenwich. W charakterze przykładu wprowadzającego Czytelnika w programowanie w języku JavaScript zaprezentujemy wyświetlanie daty i czasu jako elementu strony WWW. Zaczynamy tworzenie skryptu Podobnie jak wszystkie inne skrypty, nasz przykładowy skrypt ograniczony będzie znacznikami  script … /script . Między znacznikami script … /script mogą pojawić się wyłącznie poprawne instrukcje JavaScriptu. W przypadku napotkania konstrukcji nie będącej poprawną instrukcją skryptu przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat. Inicjując nowy plik w ulubionym edytorze tekstu, napiszmy więc pierwszy wiersz kodu: script LANGUAGE= JavaScript type= text/javascript /script Ponieważ nie będziemy wykorzystywać żadnych nowych cech JavaScriptu 1.1 i wersji późniejszych, nie określiliśmy konkretnej wersji w znaczniku  script . Nasz skrypt powinien być dzięki temu poprawnie interpretowany nawet przez przeglądarki tak archaiczne, jak Netscape 2.0 czy Internet Explorer 3.0. Dodawanie instrukcji JavaScriptu Zadaniem naszego skryptu jest określenie i wyświetlenie bieżącej daty i czasu — lokalnego i uniwersalnego. Na szczęście większość potrzebnych do tego mechanizmów — w szczególności konwersja między formatami dat — wbudowane są w interpreter JavaScriptu. 76 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Zmienne jako magazyny danych Aby wyświetlić bieżącą datę i czas, musimy najpierw niezbędną do tego informację, po jej odczytaniu, przechować pod postacią zmiennej. O zmiennych będziemy szerzej pisać w rozdziale 6., w tej chwili potraktujemy je jako media do przechowywania wartości — liczb, tekstu czy (jak w obecnym przykładzie) daty i czasu. Dodajmy więc do naszego kodu pierwszą instrukcję; zwróćmy uwagę na wielkość liter — w języku JavaScript jest ona istotna w poleceniach i nazwach zmiennych. now = new Date(); Wskutek wykonania powyższej instrukcji utworzona zostanie nowa zmienna o nazwie now, a zmiennej tej przypisana zostanie wartość reprezentująca bieżące wskazanie daty i czasu. Wskazanie to udostępniane jest przez wbudowany obiekt JavaScriptu Date, oferujący wiele wygodnych mechanizmów do obsługi daty i czasu. Powrócimy do niego w rozdziale 9. Zwróć uwagę na średnik, stanowiący dla interpretera informację, że skończyła się instrukcja. Średniki są w języku JavaScript opcjonalne, jednakże ich stosowanie pozwala uniknąć pewnych pospolitych błędów. Dla przejrzystości będziemy je więc stosować konsekwentnie we wszystkich przykładach niniejszej książki. Obliczanie żądanych wielkości Zmienne JavaScriptu wewnętrznie przechowują wskazanie daty i czasu jako liczbę milisekund, które upłynęły od północy rozpoczynającej dzień 1 stycznia 1970 roku. Tę mało wygodną w praktyce wartość można jednak łatwo przekonwertować na kilka bardziej użytecznych formatów — co wykonywane jest wewnętrznie przez JavaScript i w szczegóły czego nie będziemy tutaj wnikać. Dodajmy w związku z tym do naszego skryptu dwie poniższe instrukcje: localtime = now.toString(); utctime = now.toGMTString(); W wyniku ich wykonania utworzone zostaną dwie kolejne zmienne — localtime i utctime — zawierające tekstowe postaci czasu, odpowiednio: lokalnego i uniwersalnego, odpowiadającego wartości przechowywanej w zmiennej now. Zmienne localtime i utctime przechowują tekst (na przykład „Wed, 12 Nov 2008 20:23:21 UTC”) i w terminologii programistycznej nazywane są łańcuchami (ang. strings). Łańcuchami tekstowymi zajmiemy się bardziej szczegółowo w rozdziale 6. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Wyświetlanie informacji 77 Wyświetlanie informacji Zawartość przechowywana w zmiennych localtime i utctime nie byłaby wiele warta, gdyby użytkownik nie mógł zobaczyć jej w zrozumiałej dla siebie postaci. JavaScript oferuje wiele środków służących wyświetlaniu informacji — jednym z najprostszych jest instrukcja document.write. Za pomocą tej instrukcji można wyświetlać tekst, liczby i w ogóle wszelką zawartość zmiennych. Ponieważ skrypt stanowi część strony WWW, owo wyświetlenie dokonywać się będzie w ramach tejże strony. Aby je zrealizować, dodajmy następujące instrukcje bezpośrednio przez zamykającym znacznikiem /script : document.write( b Czas lokalny: /b + localtime + br ); document.write( b Czas uniwersalny: /b + utctime); W rezultacie ujrzymy na ekranie wartość czasu lokalnego i uniwersalnego, wraz z odpowiednim komentarzem. Zwróćmy uwagę na znaczniki HTML — w szczególności na znacznik  b — pojawiające się w tekście przeznaczonym do wyświetlenia. Ponieważ, jak wspominaliśmy, JavaScript wyświetli ów tekst w ramach strony WWW, przeto musi mieć ona postać zgodną z językiem HTML. I tak, znacznik  br w pierwszej instrukcji spowoduje, że druga instrukcja wyświetlać będzie zawartość od nowego wiersza, zaś znaczniki  b  i  /b spowodują pogrubienie tekstu, który ograniczają. Zwróćmy uwagę na operatory „+” w prezentowanych instrukcjach. Realizują one „dodawanie” do siebie fragmentów tekstu, czyli składanie (konkatenowanie) kilku łańcuchów w pojedynczy łańcuch przeznaczony do wyświetlenia. Gdyby operator „+” pojawił się między liczbami, oznaczałby ich arytmetyczne dodawanie. Wbudowywanie skryptu w stronę WWW Skompletowaliśmy już skrypt obliczający żądane wartości i wyświetlający je w czytelnej formie. Jego treść widoczna jest na listingu 4.1. Listing 4.1. Skrypt wyświetlający bieżącą datę i czas script language= JavaScript type= text/javascript now = new Date(); 78 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript localtime = now.toString(); utctime = now.toGMTString(); document.write( b Czas lokalny: /b + localtime + BR ); document.write( b Czas uniwersalny: /b + utctime); /script Aby zrobić z powyższego skryptu użytek, musimy go teraz wbudować w kod strony WWW. Najprościej można to zrobić, używając jedynie niezbędnych znaczników  html ,  head i  body  (wraz z ich zamykającymi odpowiednikami) i (dla elegancji) nagłówka  h1 . Otrzymany w ten sposób kod prostej strony WWW widoczny jest na listingu 4.2. Listing 4.2. Prosta strona WWW, zawierająca skrypt wyświetlający bieżącą datę i czas html head title Wyświetlanie daty i czasu /title /head body h1 Bieżąca data i czas /h1 p script language= JavaScript type= text/javascript now = new Date(); localtime = now.toString(); utctime = now.toGMTString(); document.write( b Czas lokalny: /b + localtime + BR ); document.write( b Czas uniwersalny: /b + utctime); /script /p /body /html Tak skonstruowany kod możemy teraz zapisać w pliku z rozszerzeniem .htm lub .html. Notatnik — jak i kilka innych edytorów tekstu dostępnych w systemie Windows — opatruje tworzone pliki domyślnym rozszerzeniem .txt, należy więc w ich przypadku podać rozszerzenie (.htm lub .html) w sposób jawny. Testowanie skryptu Aby przetestować działanie utworzonego skryptu, należy uruchomić przeglądarkę WWW — Internet Explorer, Firefox, Operę lub inną wybraną przez użytkownika — i załadować do niej plik zawierający kod widoczny na listingu 4.2. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Testowanie skryptu 79 Klikając bezpośrednio plik z rozszerzeniem .htm lub .html reprezentowany w oknie Eksploratora Windows, spowodujemy wczytanie jego zawartości do (uruchomionej automatycznie) przeglądarki domyślnej. Można też załadować plik do uruchomionej już przeglądarki, wybierając odpowiednią opcję z jej menu głównego (na przykład Plik/Otwórz). Jeżeli przy tworzeniu skryptu nie popełniliśmy błędów, powinniśmy ujrzeć stronę podobną do widocznej na rysunku 4.1, oczywiście z aktualnym wskazaniem czasu. RYSUNEK 4.1. Wyświetlenie bieżącej daty i czasu w oknie Firefoksa W przypadku Internet Explorera w wersji 6.0 lub nowszej możemy spotkać się z odmową wykonania skryptu, zależnie od obowiązujących ustawień zabezpieczenia — zamiast oczekiwanej zawartości ujrzymy wówczas ostrzegawczy komunikat: Internet Explorer domyślnie zezwala bowiem na wykonywanie skryptów zawartych w dokumentach pobieranych ze zdalnych serwerów, lecz blokuje taką możliwość w odniesieniu do plików lokalnych. Klikając ów komunikat, spowodujemy wyświetlenie menu kontekstowego, z którego należy wybrać opcję Zezwalaj na zablokowaną zawartość… po czym w wyświetlonym oknie komunikatu kliknąć przycisk Tak. W efekcie powinniśmy ujrzeć oczekiwaną stronę. 80 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Modyfikowanie skryptu W zasadzie otrzymaliśmy to, czego oczekiwaliśmy, mimo jednak nienagannej merytorycznie treści jej forma wydaje się mało elegancka, chociażby w porównaniu z tym, co zobaczyć możemy na zwykłym zegarku. Rozbudujmy zatem nasz skrypt tak, by godziny, minuty i sekundy wyświetlane były osobno, oddzielone od siebie dwukropkami. Będą nam do tego potrzebne trzy dodatkowe zmienne: hours, mins i secs, przechowujące wartości, kolejno: godzin, minut i sekund, oraz mechanizm pozwalający wyodrębnić te wartości z bieżącego wskazania czasu. Ponownie JavaScript oferuje nam wszystko, co niezbędne: hours = now.getHours(); mins = now.getMinutes(); secs = now.getSeconds(); Jak łatwo się domyślić, metody getHours(), getMinutes() i getSeconds(), traktując zawartość zmiennej now jako wskazanie czasu, wyodrębniają z niej żądane komponenty. „Zegarowe” wyświetlenie bieżącego czasu ujmiemy — dla należytej wyrazistości — w ramy nagłówka  h1  i oczywiście nie zapomnimy o rozdzielających dwukropkach: document.write( h1 ); document.write(hours + : + mins + : + secs); document.write( /h1 ); W pierwszej z powyższych instrukcji generowany jest znacznik otwierający wspomniany nagłówek. W drugiej poszczególne składniki wskazania czasu — godziny, minuty, sekundy i rozdzielające dwukropki — konkatenowane są do postaci pojedynczego łańcucha; trzecia instrukcja generuje zamykający znacznik  /h1 . Uzupełniając aktualną postać skryptu w opisany sposób, nadamy mu nową postać widoczną na listingu 4.3. Listing 4.3. Wyświetlenie bieżącej daty i czasu w formie tekstowej i zegarowej html head title Wyświetlanie daty i czasu /title /head body h1 Bieżąca data i czas /h1 p script language= JavaScript now = new Date(); (cid:31) (cid:31)(cid:31)Testowanie skryptu 81 localtime = now.toString(); utctime = now.toGMTString(); document.write( b Czas lokalny: /b + localtime + BR ); document.write( b Czas uniwersalny: /b + utctime); hours = now.getHours(); mins = now.getMinutes(); secs = now.getSeconds(); document.write( h1 ); document.write(hours + : + mins + : + secs); document.write( /h1 ); /script /p /body /html Po zapisaniu powyższej zawartości w pliku z rozszerzeniem .htm lub .html i załadowaniu tego pliku do przeglądarki (w sposób uprzednio opisany) ujrzymy stronę podobną do tej z rysunku 4.2. Odświeżając tę stronę (np. za pomocą klawisza F5), powodować będziemy każdorazowo wykonanie skryptu i tym samym wyświetlenie aktualnego czasu1. RYSUNEK 4.2. Zmodyfikowane wyświetlanie daty i czasu, tym razem w oknie Internet Explorera Mimo wszystko naszemu skryptowi brakuje jeszcze trochę do pełnej elegancji, głownie za sprawą ułomnego formatowania liczb — jednocyfrowe godziny i (lub) minuty nie są poprzedzane zerem. Ponadto zegar działa w trybie 24-godzinnym, z czego mogą być niezadowoleni użytkownicy preferujący wskazania 12-godzinne. W rozdziale 9. pokażemy, jak poradzić sobie z tymi problemami. 1 W niektórych przeglądarkach, na przykład w Operze, możemy zażądać periodycznego odświeżania strony w sposób automatyczny (co sekundę lub co minutę), otrzymując namiastkę działającego zegarka — przyp. tłum. 82 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Błędy w skrypcie Każdy programista doskonale wie — bo przekonał się osobiście — że programowanie nieuchronnie związane jest z popełnianiem błędów. Nawet w przypadku tak prostych skryptów jak dotychczas prezentowane można się zwyczajnie pomylić podczas wpisywania instrukcji. Aby zobaczyć, jak zachowa się przeglądarka podczas napotkania błędu w wykonywanym skrypcie, zmodyfikujmy jedną z instrukcji widocznych na listingu 4.3, celowo usuwając nawias zamykający parametr wywołania metody document.write: document.write( h1 ; Zapiszmy tak zmodyfikowany kod do pliku i wczytajmy ów plik do przeglądarki. Zależnie od konkretnej przeglądarki, może wydarzyć się jedna z dwóch rzeczy: wyświetlony zostanie komunikat o błędzie albo wykonanie błędnego skryptu zostanie przerwane. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, będziemy na dobrej drodze do jego poprawienia, w tym przypadku do uzupełnienia brakującego nawiasu. Jeżeli jednak wspomniany komunikat nie pojawi się, będziemy zmuszeni samodzielnie znaleźć źródło błędu. W tym celu: (cid:88) W Firefoksie lub Netscape musimy wpisać javascript: w pole adresowe, w wyniku czego uruchomiona zostanie konsola JavaScriptu (możemy także z menu Narzędzia wybrać opcję Konsola błędów). Na rysunku 4.3 widoczny jest komunikat o brakującym nawiasie wyświetlany w oknie konsoli. (cid:88) W Internet Explorerze musimy natomiast wybrać z menu Narzędzia opcję Opcje internetowe…, w wyświetlonym oknie dialogowym przejść na stronę Zaawansowane i w liście opcji usunąć zaznaczenie opcji Wyłącz debugowanie skryptu (Internet Explorer) oraz zaznaczyć opcję Wyświetl powiadomenie o każdym błędzie skryptu. Zwróćmy uwagę na pole Kod w oknie konsoli błędów na rysunku 4.3. Możemy wpisać weń dowolną instrukcję JavaScriptu i kliknąć przycisk Analizuj, w wyniku czego wspomniana instrukcja poddana zostanie natychmiastowemu wykonaniu analizie przez interpreter JavaScriptu. Daje to doskonałą okazję do przetestowania rozmaitych możliwości oferowanych przez JavaScript. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Testowanie skryptu 83 RYSUNEK 4.3. Komunikat o błędzie JavaScriptu wyświetlany w oknie konsoli Komunikat w oknie konsoli na rysunku 4.3 jednoznacznie wskazuje przyczynę błędu — brakujący nawias — nie jest to jednak reguła i należy być świadomym, że (zwłaszcza w przypadku rozbudowanych skryptów i błędów o bardziej subtelnym charakterze) miejsce, w którym błąd jest sygnalizowany, może znajdować się daleko od miejsca skrywającego faktyczną przyczynę tego błędu. Podczas gdy Internet Explorer reaguje natychmiastowym wyświetleniem okna dialogowego w przypadku wystąpienia błędu w wykonywanym skrypcie, konsola błędów Firefoksa wyświetla listę napotkanych błędów, dając tym samym okazję do zidentyfikowania „podejrzanych” instrukcji; co więcej, konsola ta daje możliwość natychmiastowej analizy dowolnej instrukcji (o czym wspominaliśmy przed chwilą). Stąd praktyczny wniosek, by zainstalować Firefox nawet na komputerze, którego użytkownicy posługują się Internet Explorerem — przyda się jako narzędzie do testowania i debugowania JavaScriptu. Instrukcje Instrukcje stanowią podstawowe jednostki programu w większości języków programowania, także w JavaScripcie. Ogólnie rzecz biorąc, instrukcja jest sekcją kodu, odpowiedzialną za wykonanie pewnej jednostkowej akcji. Przykładowo, każda z poniższych instrukcji powoduje wyodrębnienie 84 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript pojedynczego komponentu (godzin, minut lub sekund) ze wskazania czasu przechowywanego w zmiennej now: hours = now.getHours(); mins = now.getMinutes(); secs = now.getSeconds(); Chociaż każda instrukcja JavaScriptu zapisywana jest w pojedynczym wierszu, nie jest to bezwzględnie wymagane (przynajmniej przez składnię języka) — można rozciągnąć pojedynczą instrukcję na kilka wierszy lub „upakować” kilka instrukcji w jednym. Zwyczajowo średnik pełni rolę ogranicznika instrukcji, nie jest jednak wymagany, jeśli po instrukcji występuje znak nowego wiersza. Jeśli upakowujemy kilka instrukcji w jednym wierszu, muszą być one bezwzględnie rozdzielone średnikami. Wiązanie funkcji z zadaniami W naszym przykładowym skrypcie wielokrotnie wykorzystywaliśmy instrukcje zawierające fragmenty ujęte w nawiasy, na przykład document.write( Testowanie. ); Taka instrukcja stanowi przykład wywołania funkcji. Każda funkcja dostarcza prostego sposobu na wykonanie pewnego zadania, na przykład wyświetlenia tekstu na stronie WWW. JavaScript oferuje użytkownikowi szeroką gamę „gotowych”, czyli wbudowanych funkcji, czego przykłady przytoczyliśmy (i przytaczać będziemy jeszcze niejednokrotnie) w niniejszej książce. Wywołanie funkcji wiąże się z przekazaniem parametru (wyrażenia występującego w nawiasach, poprzedzonych nazwą funkcji) oraz ze zwróceniem wartości, która przypisywana jest (jakiejś) zmiennej. Przykładowo, poniższa instrukcja wyświetla użytkownikowi zaproszenie do wprowadzenia pewnego tekstu, który następnie przypisany zostaje zmiennej o nazwie text: text = prompt( Wprowadź jakiś tekst: ); Użytkownik może także definiować własne funkcje, co okazuje się użyteczne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, funkcje stanowią naturalny sposób modularyzacji kodu, czyli jego logicznego podziału na dobrze określone jednostki funkcjonalne, wskutek czego ów kod staje się czytelniejszy i bardziej zrozumiały. Po drugie — i ważniejsze — raz zaprogramowana, w postaci funkcji, (cid:31) (cid:31)(cid:31)Testowanie skryptu 85 realizacja określonego zadania może być wielokrotnie wykorzystywana w kodzie programu przez wielokrotne wywołania tej funkcji. Dzięki temu użytkownik zostaje uwolniony od konstruowania identycznych fragmentów kodu. Definiowaniem funkcji, ich wywoływaniem i programowaniem zwracanych wartości zajmiemy się dokładniej w rozdziale 7. Zmienne Zmienne stanowią rodzaj kontenerów do przechowywania wartości rozmaitych typów: tekstu, liczb, dat i innych danych. Wykonanie poniższej instrukcji powoduje utworzenie zmiennej o nazwie fred i przypisanie jej wartości liczbowej 27: var fred = 27; Zmiennymi JavaScriptu zajmiemy się dokładniej w rozdziale 6. Instrukcje warunkowe Mimo iż procedury zdarzeniowe (event handlers) odpowiedzialne są za prawidłowe reagowanie skryptu na poszczególne zdarzenia, użytkownik często sam musi badać spełnienie pewnych warunków, na przykład poprawności wprowadzonego przez użytkownika adresu e‐mail. W JavaScripcie temu celowi służą instrukcje warunkowe (conditional statements), których przykładem jest instrukcja if, na przykład taka: if (count==1) alert ( Licznik osiągnął wartość 1. ); W powyższej instrukcji następuje porównanie wartości zmiennej count z liczbą 1 i jeśli okażą się one równe, wyświetlany jest stosowny komunikat. Podobne instrukcje warunkowe spotykać będziemy w większości skryptów prezentowanych w niniejszej książce. Instrukcje warunkowe opiszemy dokładniej w rozdziale 8., poświęconym kontroli przepływu sterowania w skryptach JavaScriptu. Pętle Innym użytecznym mechanizmem JavaScriptu — obecnym zresztą w większości języków programowania — są pętle (loops), grupujące bloki instrukcji 86 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript wykonywane w sposób powtarzalny. Wykonanie poniższej pętli spowoduje dziesięciokrotne wyświetlenie alertu: for (i=1; i =10; i++) { alert( Tak, to jest kolejny alert! ); } Instrukcja for to tylko jeden z przykładów pętli. Generalnie pętle przeznaczone są do realizacji tego, w czym komputery okazują się najlepsze — konsekwentnego, kontrolowanego powtarzania tych samych czynności. W typowych skryptach można napotkać wiele pętli realizujących zadania znacznie mniej banalne niż pętla prezentowana powyżej. Pętle opiszemy dokładniej w rozdziale 8. Obsługa zdarzeń Nie wszystkie skrypty wbudowywane są w kod strony WWW przez umieszczenie ich między ogranicznikami  script … /script . Skrypt może bowiem pełnić także rolę procedury obsługi zdarzenia (event handler). Mimo skomplikowanej nazwy, jego rola jest oczywista — jest nią właściwe reagowanie na określone typy zdarzeń zachodzących w systemie. Sama koncepcja zdarzenia nie jest obca nikomu w codziennym życiu, niekoniecznie mającym związek z komputerami. Zdarzenia mogą być oczekiwane, związane z kalendarzem, jak „Wizyta u dentysty” czy „Imieniny Karola”, bądź nieoczekiwane — czego przykładem może być awaria kanalizacji, pożar, niespodziewana wizyta krewnych czy kontrola z urzędu skarbowego. Większości zdarzeń — oczekiwanych lub nie — potrafimy stawić czoło, uruchamiając przygotowany a priori scenariusz, na przykład „Gdy nadejdą imieniny Karola, wyślij mu prezent” albo „Gdy zobaczysz (usłyszysz), że zbliżają się Twoi krewni, wyłącz wszystkie światła i udawaj, że nie ma Cię w domu”. Na gruncie JavaScriptu obsługa zdarzeń odbywa się na podobnej zasadzie — każda z procedur zdarzeniowych określa zachowanie się przeglądarki w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Co prawda zdarzenia tego rodzaju — kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub zakończenie wczytywania strony — są może mniej ekscytujące niż te zachodzące w codziennym życiu, niemniej jednak ich obsługa jest niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnych przeglądarek i jednocześnie integralnym elementem JavaScriptu. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Testowanie skryptu 87 Większość zdarzeń, o których mowa, wywoływanych jest przez działania użytkownika (czego przykładem może być naciśnięcie klawisza czy kliknięcie), wskutek których przeglądarka porzuca na chwilę „normalną” pracę i przechodzi do wykonywania właściwej procedury zdarzeniowej. Niektóre zdarzenia — jak zakończenie wczytywania strony z serwera WWW — nie są inicjowane przez użytkownika w sposób bezpośredni. Każda procedura zdarzeniowa skojarzona jest z określonym obiektem strony WWW i specyfikowana jest w znaczniku HTML otwierającym ów obiekt. Przykładowo, obrazki i hiperłącza tekstowe powiązane są ze zdarzeniem onMouseOver zachodzącym wówczas, gdy wskaźnik myszy pojawi się nad obiektem. Zdarzeniu temu można przypisać procedurę obsługi w następujący sposób: img src= button.gif onMuseOver= highlight(); Jak widać, scenariusz obsługi zdarzenia specyfikowany jest jako wartość atrybutu, którego nazwą jest nazwa zdarzenia. Jeżeli obsługa ta zaprogramowana jest w postaci funkcji, wspomniany scenariusz sprowadza się do wywołania tejże (jak w powyższym przykładzie) — to kolejna przesłanka przemawiająca za stosowaniem funkcji. W punkcie „Przekonaj się sam…” przy końcu niniejszego rozdziału znajdzie Czytelnik konkretny przykład działającej procedury zdarzeniowej. Kolejność wykonywania skryptów Wnikliwy Czytelnik zorientował się już zapewne, że w daną stronę WWW może być wbudowanych wiele różnych skryptów — tych ograniczonych znacznikami script … /script , tych pochodzących z zewnętrznych plików i tych pełniących rolę procedur zdarzeniowych. Interesujące staje się w tym momencie pytanie o to, w jakiej kolejności skrypty te będą wykonywane. Ta kwestia na szczęście rozwiązana została zgodnie z pewnymi logicznymi zasadami, mianowicie: (cid:88) skrypty typu  script , należące do sekcji  head  — niezależnie od tego, czy wbudowane w kod, czy też importowane z zewnętrznych plików — wykonywane są w pierwszej kolejności. Ponieważ nie mogą one produkować zawartości wyświetlanej na stronie, stanowią idealne miejsce do definiowania funkcji wykorzystywanych w innych skryptach; (cid:88) skrypty typu  script znajdujące się w ciele dokumentu (sekcji  body ) wykonywane są w drugiej kolejności, podczas wczytywania i wyświetlania 88 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript strony, w kolejności identycznej z kolejnością ich zdefiniowania w kodzie tej strony; (cid:88) skrypty pełniące rolę procedur zdarzeniowych uruchamiane są w momencie występowania odnośnych zdarzeń; przykładowo, skrypt obsługujący zdarzenie onLoad wykonywany jest w momencie rozpoczęcia wczytywania strony. Jako że sekcja  head  zostaje wczytana przed wygenerowaniem jakiegokolwiek zdarzenia, funkcje zdefiniowane w skryptach znajdujących się w tej sekcji mogą być wykorzystywane w procedurach zdarzeniowych. Reguły składniowe języka JavaScript JavaScript jest językiem stosunkowo nieskomplikowanym, co nie zmienia faktu, że zdefiniowany jest on na bazie ścisłych reguł syntaktycznych. Do reguł tych odwoływać się będziemy nieustannie w całej niniejszej książce, obecnie ograniczymy się jednak do przedstawienia tych najważniejszych, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wielu powszechnie popełnianych błędów. Wielkość liter Niemal we wszystkich elementach JavaScriptu wielkość liter ma znaczenie — wielkie litery odróżniane są od swych małych odpowiedników. Należy zatem pamiętać o kilku zasadach wynikających bezpośrednio z tego faktu: (cid:88) słowa kluczowe JavaScriptu, jak for czy if, zawsze pisane są w całości małymi literami; (cid:88) nazwy obiektów wbudowanych, jak Math czy Date, są kapitalizowane — rozpoczynane są wielką literą, reszta pisana jest w całości małymi; (cid:88) nazwy obiektów DOM zwykle pisane są małymi literami, lecz w nazwach metod tych obiektów można mieszać litery małe z wielkimi, najczęściej w celu rozróżnienia fraz słowotwórczych2 (z wyjątkiem pierwszej), jak w przypadku toLowerCase czy getElementById. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem małych i wielkich liter najlepiej wzorować się na poprawnych rozwiązaniach, na przykład skryptach prezentowanych w niniejszej książce. Większość błędów wynikających z użycia 2 Nazywa się to potocznie notacją wielbłądzią (ang. camel notation) — przyp. tłum. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Reguły składniowe języka JavaScript 89 litery niewłaściwej wielkości kwitowanych jest przez przeglądarki stosownymi komunikatami. Nazwy zmiennych, obiektów i funkcji Nadając nazwy definiowanym zmiennym, obiektom i funkcjom, można używać liter — małych i wielkich — cyfr i znaku podkreślenia. Każda z tych nazw może zaczynać się literą lub znakiem podkreślenia. Wybór konkretnej konwencji w zakresie stosowania małych i wielkich liter jest sprawą użytkownika, który nie powinien jednak zapominać o tym, że JavaScript jest wrażliwy na wielkość liter: score, Score i SCORE to z punktu widzenia JavaScriptu trzy różne nazwy. Odwołując się do zdefiniowanej nazwy, należy zatem czynić to z wiernym zachowaniem wielkości liter. Słowa zarezerwowane Dowolność w zakresie wyboru nazw definiowanych przez użytkownika ograniczona jest regułą zabraniającą używania w tym celu słów zarezerwowanych. Należą do nich m.in. słowa kluczowe tworzące osnowę składniową języka (jak if czy for), nazwy obiektów DOM (jak window i document) oraz nazwy obiektów wbudowanych (na przykład Math i Date). Spacjowanie Znaki niewidoczne — spacje, tabulatory, znaki końca wiersza — zwane przez programistów „białymi znakami” (ang. whitespaces) są z punktu widzenia składni JavaScriptu nieistotne. Można zatem dowolnie umieszczać białe znaki między kolejnymi elementami składniowymi3, łamać instrukcje między kilka wierszy itp. Stwarza to doskonałą okazję do nadawania tworzonym skryptom pożądanej czytelności. 3 Nie są obojętne spacje występujące wewnątrz stałych tekstowych. O ile w instrukcji text = prompt( Wprowadź jakiś tekst: ); spacje i tabulatory występujące przed otwierającym cudzysłowem (i po zamykającym cudzysłowie) są nieistotne, to umieszczone między cudzysłowami zostaną literalnie wypisane na ekranie — napis „Wprowadź jakiś tekst” różni się przecież od napisu „    Wprowadź      jakiś      tekst  ” — przyp. tłum. 90 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Komentarze Komentarze umożliwiają umieszczanie w kodzie skryptu tekstu ignorowanego w zupełności przez interpreter, lecz zawierającego informację istotną dla człowieka analizującego kod; są więc komentarze naturalnym środkiem przydawania tworzonym skryptom cech samodokumentacji. Jak pokazało wieloletnie doświadczenie, nieskomentowany kod może być niezrozumiały nawet dla jego autorów, którzy powracają do niego po kilku miesiącach niewidzenia. W języku JavaScript komentarzem jest każdy wiersz rozpoczynający się od pary ukośników („//”), na przykład // To jest komentarz Komentarz rozpoczynający się od pary ukośników można także umieszczać po instrukcji, zwykle w celu wyjaśnienia jej sensu, na przykład a = a + 1; // Zwiększamy licznik w celu uwzględnienia początkowego // ogranicznika W JavaScripcie można także używać komentarzy w stylu zapożyczonym z języka C. Komentarz taki rozpoczyna się sekwencją „/*” , kończy sekwencją „*/” i może zajmować wiele wierszy, na przykład /* Poniższa funkcja realizuje pojedynczy krok permutacji metodą przestawiania sąsiadujących elementów. Jest ona efektywniejsza od metody obrotów elementarnych, w której pojedynczy krok może wymagać liczby przestawień proporcjonalnej do kwadratu długości obracanej porcji. */ Wielowierszowe komentarze wykorzystywane bywają zwykle do „wykomentowywania”, czyli tymczasowego ukrywania przed interpreterem tych fragmentów kodu, które nie są kompletne lub też których działanie zakłócałoby poprawną pracę pozostałego kodu. Ponieważ opisywane komentarze są częścią JavaScriptu, nie języka HTML, dopuszczalne są jedynie między znacznikami script … /script oraz w zewnętrznych, dołączanych plikach skryptów. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Sprawdzone i zalecane praktyki programistyczne 91 Sprawdzone i zalecane praktyki programistyczne Oprócz formalnych reguł, bezwzględnie stanowiących o tym, co w JavaScripcie poprawne, a co nie, do kanonu zasad programisty warto wpisać także poniższe zalecenia, których przestrzeganie — choć formalnie niewymagane — pozwoli zaoszczędzić wielu (niepotrzebnych) kłopotów zarówno twórcy skryptu, jak i tym, którym przyjdzie w przyszłości ów skrypt wykorzystywać lub modyfikować. (cid:88) Nie żałuj komentarzy. O tym, jak trudno czyta się nieskomentowany kod, może przekonać się nie tylko przypadkowy jego czytelnik, lecz także autor, któremu po kilku miesiącach czy latach przychodzi poprawiać lub unowocześniać własny kod. Treść komentarzy, jako zupełnie ignorowana przez interpreter, nie podlega żadnym regułom, programista może więc bez skrępowania opisywać swoje intencje wobec poszczególnych fragmentów skryptu, czy nawet poszczególnych instrukcji. (cid:88) Umieszczaj średniki na końcu instrukcji, a każdą instrukcję zapisuj w osobnym wierszu. Przyczyni się to do łatwiejszego debugowania skryptu. (cid:88) Jeżeli to możliwe, umieszczaj skrypty w oddzielnych plikach. Oddzielenie JavaScriptu od kodu HTML nie tylko ułatwi debugowanie, lecz także umożliwi wielokrotne wykorzystywanie raz stworzonego skryptu. (cid:88) Unikaj konstrukcji specyficznych dla konkretnych przeglądarek. Niektóre z mechanizmów JavaScriptu honorowane są tylko przez niektóre przeglądarki. Należy konsekwentnie unikać stosowania takich mechanizmów, chyba że ich użycie okaże się bezwzględnie konieczne. (cid:88) Potraktuj JavaScript jako narzędzie drugorzędne. Nie wykorzystuj JavaScriptu do wykonywania wszelkich zadań związanych z wyświetlaniem strony WWW, w szczególności do zadań tak podstawowych, jak np. realizacja hiperłączy. Nie zapominaj, że użytkownik może zablokować obsługę JavaScriptu przez przeglądarkę i wtedy funkcjonalność strony ograniczona zostanie do elementów zrealizowanych przy użyciu czystego HTML‐u. Zadbaj więc o to, by elementów takich było jak najwięcej, a JavaScript wykorzystaj tylko do uzupełnienia ich repertuaru (filozofia taka nazywa się progresywnym ulepszaniem). 92 Rozdział 4. Tworzenie prostych skryptów w języku JavaScript Przekonaj się sam… Implementowanie obsługi zdarzeń Na zakończenie rozdziału zaprezentujemy prosty przykład obsługi zdarzenia — pokażemy, jak doprowadzić do wystąpienia zdarzenia i jak zaprogramować w języku JavaScript jego obsługę. Na listingu 4.4 pokazujemy kod ilustrującej to przykładowej strony WWW. Listing 4.4. Dokument HTML z zaprogramowaną obsługą zdarzenia html head title Przykład obsługi zdarzenia /title /head body h1 Przykład obsługi zdarzenia /h1 p a href= http://helion.pl/ onClick= alert( O! Wystąpiło zdarzenie! ); Kliknij to hiperłącze /a w celu przetestowania obsługi zdarzenia. /p /body /html Zgodnie z tym, co wcześniej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: