Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 006710 18479705 na godz. na dobę w sumie
Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania - książka
Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0554-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ajax to nowoczesna technologia umożliwiająca budowanie witryn internetowych nowej generacji. Oddzielenie klienta od serwera i zastosowanie usług internetowych pozwala na tworzenie aplikacji łączących w sobie atrakcyjny i szybki interfejs, znany ze standardowych programów, z zaletami korzystania ze stron WWW. Dzięki temu możemy obniżyć koszty produkcji, zapewnić błyskawiczny dostęp do nowych danych i aktualizacji czy ułatwić używanie aplikacji z dowolnego komputera na świecie mającego dostęp do sieci WWW. Ponadto Ajax bazuje na standardowych technologiach, zatem można stosować go na wszystkich platformach.

Książka 'Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania' rozpoczyna się od wprowadzenia do tego podejścia. Tam też znajdziesz opis związanych z nim mechanizmów, takich jak architektura REST czy obiekty XMLHttpRequest, co pozwoli Ci szybko zrozumieć funkcjonowanie i zalety tej technologii. Jednak główną część książki stanowią praktyczne wzorce. Dzięki nim dowiesz się, jak usprawnić wczytywanie aplikacji poprzez stopniowe pobieranie kodu HTML, jak przyspieszyć działanie witryny za pomocą pamięci podręcznej, a także jak dynamicznie modyfikować zawartość stron. Nauczysz się też zwiększać komfort pracy użytkowników poprzez tworzenie wygodnego i niezawodnego systemu nawigacyjnego oraz sprawne pobieranie danych.

W książce omówiono:

Stosuj sprawdzone wzorce i najlepsze praktyki
budowania witryn internetowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ajax. Wzorce i najlepsze rozwi¹zania Autor: Christian Gross T³umaczenie: Maciej Jezierski ISBN: 83-246-0554-1 Tytu³ orygina³u: Ajax Patterns and Best Practices Format: B5, stron: 392 Ajax to nowoczesna technologia umo¿liwiaj¹ca budowanie witryn internetowych nowej generacji. Oddzielenie klienta od serwera i zastosowanie us³ug internetowych pozwala na tworzenie aplikacji ³¹cz¹cych w sobie atrakcyjny i szybki interfejs, znany ze standardowych programów, z zaletami korzystania ze stron WWW. Dziêki temu mo¿emy obni¿yæ koszty produkcji, zapewniæ b³yskawiczny dostêp do nowych danych i aktualizacji czy u³atwiæ u¿ywanie aplikacji z dowolnego komputera na œwiecie maj¹cego dostêp do sieci WWW. Ponadto Ajax bazuje na standardowych technologiach, zatem mo¿na stosowaæ go na wszystkich platformach. Ksi¹¿ka „Ajax. Wzorce i najlepsze rozwi¹zania” rozpoczyna siê od wprowadzenia do tego podejœcia. Tam te¿ znajdziesz opis zwi¹zanych z nim mechanizmów, takich jak architektura REST czy obiekty XMLHttpRequest, co pozwoli Ci szybko zrozumieæ funkcjonowanie i zalety tej technologii. Jednak g³ówn¹ czêœæ ksi¹¿ki stanowi¹ praktyczne wzorce. Dziêki nim dowiesz siê, jak usprawniæ wczytywanie aplikacji poprzez stopniowe pobieranie kodu HTML, jak przyspieszyæ dzia³anie witryny za pomoc¹ pamiêci podrêcznej, a tak¿e jak dynamicznie modyfikowaæ zawartoœæ stron. Nauczysz siê te¿ zwiêkszaæ komfort pracy u¿ytkowników poprzez tworzenie wygodnego i niezawodnego systemu nawigacyjnego oraz sprawne pobieranie danych. W ksi¹¿ce omówiono: • Funkcjonowanie technologii Ajax • Architektura REST • Obiekty XMLHttpRequest • Stopniowe wczytywanie stron • Obs³uga pamiêci podrêcznej • Przetwarzanie i reprezentacja danych • Obs³uga nawigacji • Dynamiczne modyfikowanie stron • Sta³a komunikacja miêdzy serwerem a klientem Stosuj sprawdzone wzorce i najlepsze praktyki budowania witryn internetowych Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl O autorze ......................................................................................... 9 Wstęp ............................................................................................ 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do Ajaksa ................................................................ 15 Obraz znaczy więcej niż tysiąc słów ............................................................................... 16 Kolejny przykład Ajaksa ................................................................................................. 20 Podstawy architektury Ajaksa ......................................................................................... 22 Dane .......................................................................................................................... 23 Nawigacja .................................................................................................................. 24 Porównanie Ajaksa do innych typów aplikacji ............................................................... 26 Rozbudowana aplikacja kliencka instalowana lokalnie ................................................ 26 Usługi internetowe z rozbudowaną aplikacją kliencką ............................................... 28 Zwykła aplikacja sieciowa ........................................................................................ 29 Kilka uwag na koniec ...................................................................................................... 29 Rozdział 2. Ajax od środka ............................................................................... 31 Ajax dla niecierpliwych ................................................................................................... 31 REST w teorii ............................................................................................................ 31 Implementowanie danych w REST ........................................................................... 33 Implementowanie aplikacji ajaksowej ...................................................................... 34 Łączenie Ajaksa i REST ........................................................................................... 35 Konsekwencje Ajaksa i REST .................................................................................. 36 Szczegóły XMLHttpRequest ........................................................................................... 37 Korzystanie ze wzorca Fabryka ....................................................................................... 39 Definiowanie Fabryki XMLHttpRequest .................................................................. 40 Użycie wzorca Fabryka w aplikacji ajaksowej ......................................................... 41 Wykonywanie asynchronicznych żądań .......................................................................... 42 Praktyczne wykorzystanie XMLHttpRequest ................................................................. 46 Implementowanie mechanizmu wywoływania asynchronicznego ........................... 46 Wywoływanie domen innych niż domena serwisu ................................................... 57 Podsumowanie ................................................................................................................. 62 Rozdział 3. Wzorzec Fragmentacja Zawartości .................................................. 63 Cel .................................................................................................................................... 63 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................... 63 Zastosowanie ................................................................................................................... 64 Powiązane wzorce ........................................................................................................... 65 Architektura ..................................................................................................................... 65 6 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Implementowanie porządku w aplikacji internetowej .............................................. 66 Określanie zawartości wewnątrz jej fragmentu ........................................................ 68 Implementacja ................................................................................................................. 70 Implementacja szkieletu strony HTML ..................................................................... 70 Umieszczanie zawartości przy użyciu dynamicznego HTML-a ............................. 72 Fragmenty w postaci danych binarnych, URL i obrazków ....................................... 78 Fragmentacja JavaScriptu ......................................................................................... 82 Najważniejsze elementy wzorca ...................................................................................... 87 Rozdział 4. Wzorzec Kontroler Pamięci Podręcznej ............................................ 89 Cel .................................................................................................................................... 89 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................... 89 Zastosowanie ................................................................................................................... 91 Powiązane wzorce ........................................................................................................... 92 Architektura ..................................................................................................................... 92 Dyrektywy pamięci podręcznej w HTTP i HTML ................................................... 93 Wykorzystanie pamięci podręcznej opartej na modelu wygasania HTTP to zły pomysł .......................................................... 94 Lepsze podejście: wykorzystanie poprawności danych HTTP ................................. 95 Kilka ciekawostek dotyczących pamięci podręcznej po stronie serwera .................. 97 Statyczna kontrola aktualności HTTP ....................................................................... 99 Dynamiczna kontrola aktualności HTTP ................................................................ 100 Implementacja ............................................................................................................... 102 Implementacja pasywnej pamięci podręcznej ......................................................... 102 Implementacja kontroli aktualności HTTP po stronie serwera ............................... 112 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 120 Rozdział 5. Wzorzec Permutacje ..................................................................... 121 Cel .................................................................................................................................. 121 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 121 Zastosowanie ................................................................................................................. 125 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 126 Architektura ................................................................................................................... 126 Dlaczego zasób jest oddzielony od reprezentacji? .................................................. 126 Wykorzystywanie cookie i uwierzytelniania HTTP tylko do autoryzowania dostępu ........................................................................... 129 Korzystanie z cookie ............................................................................................... 132 Przykładowa aplikacja z książkami ......................................................................... 133 Implementacja ............................................................................................................... 138 Przepisywanie adresów URL .................................................................................. 138 Przykład aplikacji z koszykiem zakupów ............................................................... 146 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 161 Rozdział 6. Wzorzec Podzielona Nawigacja ..................................................... 163 Cel .................................................................................................................................. 163 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 163 Zastosowanie ................................................................................................................. 167 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 169 Architektura ................................................................................................................... 170 Implementacja ............................................................................................................... 172 Implementacja funkcjonalności Działanie .............................................................. 173 Definicja i implementacja funkcjonalności Wspólne Dane .................................... 182 Implementacja funkcjonalności Prezentacja ........................................................... 198 Wykorzystanie komponentów HTML .................................................................... 203 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 204 Spis treści 7 Rozdział 7. Wzorzec Przemienianie Reprezentacji ............................................ 209 Cel .................................................................................................................................. 209 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 209 Zastosowanie ................................................................................................................. 214 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 215 Architektura ................................................................................................................... 215 Podstawy teorii wzorca ........................................................................................... 216 Dlaczego wzorzec nie jest komponentem HTML? ................................................. 217 Określenie bloku stanu ............................................................................................ 219 Implementacja ............................................................................................................... 223 Implementacja szkieletu .......................................................................................... 223 Implementacja punktów odniesienia reprezentacji ................................................. 225 Szczegóły implementacji ......................................................................................... 233 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 235 Rozdział 8. Wzorzec Trwała Komunikacja ........................................................ 237 Cel .................................................................................................................................. 237 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 237 Zastosowanie ................................................................................................................. 239 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 240 Architektura ................................................................................................................... 240 Dlaczego internet jest „uszkodzony”? ..................................................................... 241 Implementacja rozwiązania odpytującego serwer ................................................... 244 Implementacja ............................................................................................................... 246 Przykład: ogólny zasób statusu ............................................................................... 246 Przykład: wykrywanie obecności ............................................................................ 260 Przykład: wypychanie danych przez serwer ........................................................... 265 Numery wersji i aktualizacje ................................................................................... 274 Problemy wydajnościowe ....................................................................................... 274 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 274 Rozdział 9. Wzorzec Stan Nawigacji ............................................................... 277 Cel .................................................................................................................................. 277 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 277 Zastosowanie ................................................................................................................. 279 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 280 Architektura ................................................................................................................... 280 Rozwiązania bliskie idealnemu z punktu widzenia użytkownika ........................... 280 Rozszerzenie rozwiązania dla celów aplikacji internetowej ................................... 283 Zarządzanie stanem na poziomie protokołu ............................................................ 288 Implementacja ............................................................................................................... 291 Przetwarzanie stanu po stronie klienta .................................................................... 292 Przetwarzanie żądań po stronie serwera .................................................................. 302 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 311 Rozdział 10. Wzorzec Nieskończone Dane ......................................................... 313 Cel .................................................................................................................................. 313 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 313 Zastosowanie ................................................................................................................. 314 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 315 Architektura ................................................................................................................... 315 Implementacja ............................................................................................................... 319 Implementacja klienta HTML ................................................................................. 320 Implementacja zarządzania zadaniami .................................................................... 327 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 343 8 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Rozdział 11. Wzorzec Model Widok Kontroler oparty na REST ........................... 345 Cel .................................................................................................................................. 345 Przyczyny wykorzystania wzorca ................................................................................. 345 Zastosowanie ................................................................................................................. 347 Powiązane wzorce ......................................................................................................... 347 Architektura ................................................................................................................... 348 Ogólny obraz ........................................................................................................... 348 Definiowanie odpowiedniego zasobu ..................................................................... 350 Definicja interfejsu wywołującego .......................................................................... 353 Definicja podstawowego i rozszerzonego formatu danych ..................................... 356 Implementacja ............................................................................................................... 359 Implementacja wyszukiwania ................................................................................. 359 Tworzenie infrastruktury klienta wyszukiwarki ..................................................... 363 Połączenie wszystkiego ze sobą .............................................................................. 369 Najważniejsze elementy wzorca .................................................................................... 380 Skorowidz .................................................................................... 383 Rozdział 3. Cel Wzorzec Fragmentacja Zawartości umożliwia stopniowe budowanie strony HTML. Dzięki temu logika pojedynczej strony HTML może być rozproszona, a użytkownik może decydować o czasie i fragmencie logiki, który ma być pobrany. Przyczyny wykorzystania wzorca W czasie, kiedy strony internetowe dopiero zaczynały powstawać, projektanci zawartości HTML tworzyli dokumenty, które były niekompletne. Niekompletne strony były uzupeł- niane za pomocą łączy do innych dokumentów. Cały dokument był sumą stron w drzewie dokumentów. Pomyśl o tym następująco: zamiast tworzyć książkę, której zawartość czytasz strona po stronie, w przypadku witryny internetowej zebrałbyś materiały razem jak artykuły w gazecie. Ale w przeciwieństwie do gazety, która wymaga przewracania stron, witryna internetowa umożliwia kliknięcie i przeskoczenie do innej zawartości. W miarę upływu czasu witryny internetowe odchodziły od struktury rozproszonej do ściśle samodzielnej struktury hierarchicznej. Przykład strony o ściśle samodzielnej strukturze hierarchicznej został pokazany na ry- sunku 3.1. 64 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Rysunek 3.1. Ścisła struktura hierarchiczna witryny internetowej Na rysunku 3.1 strona internetowa została podzielona na dwie części — nawigacyjną z niebieskim tłem i zawartość z brązowym tłem. Kiedy użytkownik kliknie łącze nawi- gacyjne, zmienia się zawartość. Problem leży w tym, że przeładowywana jest cała strona, nawet jeśli użytkownik jest zainteresowany tylko zawartością z brązowym tłem. Jednym ze sposobów na obejście tego problemu byłoby użycie ramek HTML, tak że- by część nawigacyjna znajdowała się w jednej ramce, a zawartość w drugiej. Po klik- nięciu łącza nawigacyjnego zmieniałaby się tylko ramka z zawartością. Jednak, jak pokazał czas, mimo że ramki rozwiązują problem osobnego pobierania zawartości, są problematyczne z perspektywy nawigacji i interfejsu użytkownika. Dlatego też w wi- trynach internetowych ramki są używane w coraz mniejszym stopniu. Dla twórcy witryny internetowej najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zmie- niania tylko tej części zawartości, która powinna zostać zmieniona, i pozostawienia reszty bez zmian. W końcu zawartość, której nie musimy zmieniać, działa. Zastosowanie Używaj wzorca Fragmentacja Zawartości w następujących sytuacjach: t Rodzaj witryny powoduje, że nie wiadomo, jak powinna wyglądać strona HTML. Na rysunku 3.1 znajduje się część nawigacyjna z niebieskim tłem i część z zawartością na brązowym tle. Nie jest znana zawartość żadnej z części, ale wiadomo, gdzie znajduje się część z zawartością. Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 65 t Zawartość do pobrania jest zbyt duża i mogłaby spowodować, że użytkownik długo czekałby na jej wyświetlenie. Na przykład wyszukiwanie i oczekiwanie na zebranie wszystkich wyników nie jest dobrym wyjściem, ponieważ użytkownik mógłby zbyt długo czekać. Lepszym podejściem byłoby wykonywanie wyszukiwania i wyświetlanie wyników w miarę ich znajdowania. t Wyświetlana zawartość nie jest powiązana. Yahoo!, MSN i Excite są aplikacjami portalowymi wyświetlającymi jedną zawartość obok innej, zupełnie z nią niezwiązanej. Jeśli zawartość miałaby być generowana z pojedynczej strony HTML, logika po stronie serwera musiałaby zawierać olbrzymi blok decyzyjny, żeby wiedzieć, która zawartość została pobrana, a która nie. Lepszym podejściem jest uznanie każdego bloku za odrębną część, która jest oddzielnie pobierana. Powiązane wzorce Fragmentacja Zawartości jest podstawowym wzorcem każdej aplikacji ajaksowej, Mo- żesz nawet założyć, że zastosowanie tego wzorca wynika wprost z zastosowania Ajaksa. Tak czy inaczej, wciąż trzeba zidentyfikować i określić kontekst wzorca Fragmentacja Zawartości. Jego unikalną cechą jest to, że korzystanie z niego polega na wykonywa- niu zawsze tych samych kroków, do których należą: wygenerowanie zdarzenia, żądanie, odpowiedź i wstawienie części zawartości. Inne wzorce omówione w tej książce są podobne, mają jednak różne odchylenia, takie jak wykonanie żądania i niepobieranie zawartości od razu (na przykład wzorzec Trwała Komunikacja). Architektura Architektura wzorca Fragmentacja Zawartości jest stosunkowo prosta. Klient wywo- łuje URL. Serwer wysyła odpowiedź z jakąś zawartością, która jest następnie odbierana i przetwarzana przez klienta. Implementacja wzorca Fragmentacja Zawartości zawsze wykonuje następujące kroki: 1. Generowane jest zdarzenie, które może być wynikiem naciśnięcia przycisku albo pobrania strony HTML. 2. Zdarzenie wywołuje funkcję, która jest odpowiedzialna za stworzenie adresu URL używanego do wysłania żądania do klienta. 3. Serwer odbiera żądanie i na jego podstawie tworzy jakąś zawartość. Zawartość jest wysyłana jako odpowiedź do klienta. 4. Klient otrzymuje odpowiedź i umieszcza ją w odpowiednim miejscu strony HTML. 66 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Implementowanie porządku w aplikacji internetowej Po ponownym spojrzeniu na rysunek 3.1 można stwierdzić, że ściśle hierarchiczna struktura strony internetowej nie jest złą rzeczą. Użycie HTML powoduje, że w wyniku zastosowania takiej struktury trzeba generować zawartość w jednym kroku. Właśnie to całościowe tworzenie zawartości powoduje problemy. Tradycyjne aplikacje nie działają w ten sposób, co widać na rysunku 3.2. Rysunek 3.2. Tradycyjna aplikacja kliencka Na rysunku 3.2 znajduje się RealPlayer, który jest przykładem tradycyjnej aplikacji klienckiej mieszającej nowsze technologie oparte na HTML z tradycyjnymi elementami interfejsu użytkownika. Kliknięcie przycisku Burn Your CD spowoduje, że RealPlayer nagra Twoją płytę CD, ale nie spowoduje zmian w reklamie znajdującej się na górnej połowie aplikacji. Logika związana z reklamą i ta związana z nagrywaniem płyt to dwa oddzielne fragmenty logiki, które akurat są wykorzystywane w tym samym oknie. Na rysunku 3.3 z aplikacji internetowej z rysunku 3.1 wydzielono odrębne fragmenty logiki. Oryginalna strona HTML na rysunku 3.3 zawiera łącza do dwóch innych stron, które reprezentują przykładowy blog i zawartość artykułu. Przykładowa zawartość ma dwa bloki wykonawcze — Pobierz Nawigację i Pobierz Zawartość (1,2). Logika użyta do wygenerowania Pobierz Zawartość 1 jest inna niż ta użyta do wygenerowania Pobierz Zawartość 2. W kontekście generowania strony HTML, kiedy wykonywana jest logi- ka Pobierz Zawartość 1 czy Pobierz Zawartość 2, wykonywana jest także logika Pobierz Nawigację. Oznacza to, że logika Pobierz Zawartość jest wykonywana wielokrotnie w celu wygenerowania tej samej zawartości. Niektórzy czytelnicy mogą się kłócić, że Pobierz Nawigację generuje różne dane (na przykład różne foldery są otwarte), ale w rzeczywistości są to te same dane tylko inaczej sformatowane. Krótko mówiąc, występuje tu nadmiarowe generowanie danych, które powinno być unikane. Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 67 Rysunek 3.3. Architektura witryny internetowej Rozwiązaniem jest rozproszenie logiki, dzięki czemu strona HTML będzie generowana przy użyciu architektury podobnej do przedstawionej na rysunku 3.4. Rysunek 3.4. Ulepszona architektura strony internetowej 68 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Strona na rysunku 3.4 jest złożeniem wielu fragmentów logiki umieszczonej po stronie serwera. Po pobraniu szkieletu strony HTML obiekt XMLHttpRequest pobiera zawartość bloków Pobierz Nawigację, Pobierz Zawartość 1 i Pobierz Zawartość 2. To, kiedy i jak pobierane są poszczególne bloki zawartości, zależy od tworzonych przez nie zdarzeń i łączy. Każdy blok zawartości jest oddzielnym żądaniem, które musi zostać wywołane przez typ XMLHttpRequest. Proponowana architektura ma następujące zalety: t Klient pobiera tylko to, co konieczne, i tylko wtedy, kiedy to konieczne. Nie ma potrzeby ponownego pobierania bloku zawartości, chyba że jest to niezbędne. t Architektura jest rozdzielona na różne bloki kodu, które mogą być dynamicznie łączone w różnych kontekstach. t Architektura podobna do tej w przypadku tradycyjnej aplikacji klienckiej w tym, że modyfikuje się tylko te elementy, których dotyczą zdarzenia. t Całościowy wygląd aplikacji nie zmienia się, ponieważ wygenerowane bloki kodu składają się na wygląd strony HTML, która je pobiera. Na rysunku 3.4 widać, skąd wziął swoją nazwę wzorzec Fragmentacja Zawartości: zawartość pojedynczej strony jest sumą fragmentów, na które została ona podzielona. Każdy z tych bloków jest obsługiwany i pobierany osobno. Określanie zawartości wewnątrz jej fragmentu Fragmenty zawartości, do których odwołuje się obiekt XMLHttpRequest, mogą mieć dowolny format zrozumiały zarówno dla serwera, jak i klienta. Cokolwiek wyśle serwer, musi być to zrozumiałe dla klienta. Na rysunku 3.4 fragmenty zawartości będą w HTML, ponieważ zostaną umieszczone bezpośrednio w stronie HTML. Jednak HTML nie jest jedynym formatem, który może być wysłany przez serwer. W tym rozdziale omówione będą następujące formaty: t HTML. Serwer może wysłać HTML bezpośrednio do klienta. Otrzymany HTML nie jest przetwarzany, lecz bezpośrednio umieszczany w stronie HTML. Jest to podejście ślepego przetwarzania, ponieważ klient nie wie, co wykonuje pobrany kod HTML. Bezpośrednie umieszczanie kodu HTML jest bardzo prostym i „idiotoodpornym” sposobem budowania zawartości. Klient nie musi niczego przetwarzać, wystarczy tylko, że zna miejsce, w którym ma zostać umieszczony kod HTML. Jeśli przetwarzanie będzie konieczne, pobrana zawartość (o ile jest zgodna z XML-em) będzie również dostępna w postaci instancji modelu obiektowego. Instancja modelu obiektowego pozwala na ręczne zmienianie zawartości HTML. Zaleca się, żeby HTML wysyłany do klienta był zgodny z XHTML-em (HTML-em, który jest implementacją odpowiedniego schematu XML) albo przynajmniej z XML-em. t Obrazki. Nie ma możliwości bezpośredniego wysyłania obrazków, ponieważ mają one postać binarną, a obiekt XMLHttpRequest nie może Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 69 t t przetwarzać takich danych. Zazwyczaj odnośniki do obrazków są wysyłane w postaci znaczników HTML. Te są następnie umieszczane w dokumencie HTML, co powoduje pobranie zdalnych obrazków. Można pobierać binarne dane i korzystać z tych, które zostały zakodowane, przesłane, a następnie zdekodowane przy użyciu kodowania Base64. Jednakże operacje na danych binarnych nie są zalecane, ponieważ powodują więcej problemów niż korzyści. JavaScript. Serwer może wysłać do klienta JavaScript, który może być wykonany za pomocą instrukcji eval, a klient może wysyłać istniejące obiekty JavaScriptu do serwera w celu dalszego przetwarzania. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wykonywanie pobranych JavaScriptów jest potencjalnie niebezpieczne. Zazwyczaj jednak nie jest to problemem, ponieważ implementacje JavaScriptu we wszystkich przeglądarkach używają polityki tego samego źródła i piaskownicy. Wysyłanie zewnętrznego JavaScriptu do wykonania może być problemem bezpieczeństwa, jeśli w implementacji języka JavaScript znajduje się błąd. Wysyłanie JavaScriptu jest pożądane, jeśli chcesz dynamicznie wykonywać i dodawać logikę, która nie została pobrana wraz z początkową stroną HTML. Ta metoda daje bardzo duże możliwości rozbudowy funkcjonalności klienta, który nie musi nawet o tym wiedzieć. Na przykład element formularza HTML wymaga sprawdzenia poprawności. Ponieważ dla różnych użytkowników inaczej sprawdzana jest poprawność, wysyłanie wszystkich implementacji sprawdzania poprawności byłoby niepożądane. Rozwiązaniem mogłoby być umożliwienie określenia, które elementy formularza będą prezentowane, i następnie dynamiczne ładowanie odpowiedniej implementacji sprawdzania poprawności jako fragmentu zawartości. Pamiętaj jednak o tym, że przesyłanie fragmentów JavaScriptu może narazić Twoją aplikację na atak hakerów. Dlatego też dobrze przemyśl użycie tej techniki. XML. Preferowanym podejściem jest wysyłanie i odbieranie danych w postaci XML. XML może być przetworzony albo sparsowany po stronie klienta za pomocą obiektowego modelu XML lub poprzez użycie biblioteki XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language Transformations — transformacje rozszerzalnego języka arkuszy stylów), która może przekształcić go na inny model obiektowy, taki jak HTML. XML jest preferowany, ponieważ stanowi dobrze poznaną technologię, a narzędzia do wykonywania na nim operacji są sprawdzone, działające i stabilne. XML jest technologią o uznanej pozycji, dzięki czemu stworzone w niej dokumenty możesz przeszukiwać, rozdzielać i tworzyć, a także sprawdzać ich poprawność bez potrzeby pisania dodatkowego kodu. Niektórzy uważają, że XML ma duże rozmiary z powodu dużej liczby nawiasów ostrych i innych znaczników XML. Jednak zaletą tego jest to, że XML wygenerowany przez aplikację po stronie serwera może być przetworzony zarówno przez klienta opartego na przeglądarce internetowej, jak i klienta bez graficznego interfejsu użytkownika. Wybór sposobu parsowania XML-a i informacji, które należy przetwarzać, w całości zależy od klienta, o ile potrafi on parsować XML. XML jest elastyczny i powinno się z niego korzystać. Będzie on bardzo często wykorzystywany w tej książce i traktowany jako podstawowy format wymiany danych. 70 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Są inne metody wymiany danych, takie jak JSON (ang. JavaScript Object Notation — zapis obiektów JavaScript)1. Jednakże radzę dobrze przemyśleć konsekwencje wynika- jące z wyboru innych formatów. Nie chodzi o to, że uważam je za źle zaprojektowane czy nieodpowiednie. Tym, co mnie do nich nie przekonuje, jest to, że nie udostępniają one tak rozbudowanego środowiska do przetwarzania, wyszukiwania, sprawdzania poprawności i tworzenia jak XML. Na przykład przy użyciu XPath mogę wyszukać konkretne elementy w XML-u bez parsowania całego dokumentu XML. Oczywiście, w niektórych przypadkach XML może nie zapewniać takiej wydajności jak na przykład JSON. Dla czytelników, którzy są pewni, że nigdy nie będą potrzebowali rozbudowa- nych funkcji XML-a, JSON może być odpowiedni. W tej książce nie będę jednak omawiał innych technologii takich jak JSON. Teraz, kiedy już poznałeś architekturę, możemy przejść do przedstawienia implementa- cji demonstrujących sposób jej realizacji. Implementacja Podczas implementacji wzorca Fragmentacja Zawartości należy postępować według wcześniej wymienionych kroków (zdarzenie, żądanie, odpowiedź, umieszczenie). Logikę można łatwo zaimplementować, używając obiektu Asynchronous, ponieważ istnieje możliwość wywołania go przez zdarzenie i zawiera on bezpośrednią implementację metody do pobierania odpowiedzi z serwera. Poniżej przedstawię przykładową imple- mentację, która zilustruje, jak generować zdarzenia w HTML-u, wywoływać funkcje, tworzyć żądania za pomocą XMLHttpRequest oraz przetwarzać odpowiedzi, używając dynamicznego HTML-a i JavaScriptu. Implementacja szkieletu strony HTML Implementacja wzorca Fragmentacja Zawartości wymaga stworzenia strony HTML służącej jako szkielet. Zastosowanie szkieletu pozwoli udostępnić strukturę, w której umieszczane będą fragmenty zawartości. Strona zawierająca szkielet jest kontrolerem i ma minimalną zawartość. Poniższy kod HTML jest przykładem szkieletowej strony HTML, w której będą dyna- micznie umieszczane fragmenty zawartości: html head title Fragment dokumentu HTML /title script language= JavaScript src= /lib/factory.js /script script language= JavaScript src= /lib/asynchronous.js /script script language= JavaScript type= text/javascript var asynchronous = new Asynchronous(); asynchronous.complete = function(status, statusText, responseText, responseXML) { document.getElementById( insertplace ).innerHTML = responseText; 1 http://www.crockford.com/JSON/index.html Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 71 } /script /head body onload= asynchronous.call( /chap03/chunkhtml01.html ) table tr td id= insertplace Brak zawartości /td /tr /table /body /html W powyższym kodzie HTML tworzona jest instancja klasy Asynchronous i przypisywa- na funkcja zwrotna do właściwości asynchronous.complete. Sposób działania klasy Asynchronous oraz właściwości, do których należy przypisać odpowiednie wartości, zostały opisane w rozdziale 2. Instancja asynchronous jest tworzona po wczytaniu strony HTML. Po wczytaniu całej strony wykonywane jest zdarzenie onload. Jest to pierw- szy krok implementacji wzorca: wygenerowanie zdarzenia. Zdarzenie onload wywołuje metodę asynchronous.call, która wykonuje żądanie XMLHttpRequest w celu pobrania fragmentu HTML. Jest to drugi krok implementacji wzorca: wykonanie żądania. Po zakończeniu żądania serwer generuje odpowiedź, która jest odbierana po stronie klienta poprzez wywołanie metody asynchronous.complete. Pobranie odpowiedzi jest kolejnym krokiem implementacji wzorca. W tym przykładzie do właściwości asynchro- nous.complete jest przypisana anonimowa funkcja JavaScriptu. Żeby umieścić wyniki żądania XMLHttpRequest w elemencie HTML, w jej implementacji wywoływana jest metoda getElementById. Element HTML, w tym przypadku znacznik HTML td, jest od- najdywany poprzez identyfikator insertplace. Umieszczenie wyników w kodzie HTML polegające na odwołaniu się do elementu HTML i przypisaniu do jego własności inner- HTML wyników żądania jest ostatnim krokiem implementacji wzorca. Niespotykaną dotąd rzeczą jest w tym przykładzie to, że po wczytaniu i przetworzeniu strony HTML na stronie, która jest uważana za kompletną, wywoływany jest inny fragment logiki. Używa się go do pobrania reszty zawartości w postaci fragmentu zawar- tości. Kod po stronie serwera mógłby przecież wygenerować całą stronę. Jednak w ten sposób można pokazać, jak prosta może być implementacja wzorca Fragmentacja Zawartości. Przykład ilustruje reakcję na zdarzenie onload, ale można użyć dowolnego zdarzenia. Przykłady w rozdziale 2. używały zdarzenia wywoływanego naciśnięciem przycisku. Skrypt mógłby nawet emulować zdarzenia poprzez użycie metody Click(). Powyższy przykład ilustruje oddzielenie wyglądu strony HTML od jej logiki. W części strony, w której umieszczana jest zawartość, projektant HTML musiałby tylko zamar- kować miejsce, na przykład wpisując w nie jakiś tekst. Programista aplikacji po stronie serwera tworzyłby zawartość, która następnie zastępowałaby tekst w zamarkowanym miejscu. Projektant HTML nie musi przejmować się jakąkolwiek technologią progra- mowania po stronie serwera, ponieważ szkielet strony HTML zawiera tylko instrukcje wykonywane po stronie klienta. Programista aplikacji po stronie serwera nie musi przejmować się wyglądem strony HTML, ponieważ tworzona przez niego zawartość nie zawiera żadnych informacji, które dotyczą wyglądu. W czasie testów programista aplikacji internetowej skupia się na logice, podczas gdy projektant HTML skupia się na jej wyglądzie i zachowaniu. 72 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Umieszczanie zawartości przy użyciu dynamicznego HTML-a Magia tego przykładu tkwi w zdolności dynamicznego HTML-a do dynamicznego umieszczania zawartości w określonym miejscu. Zanim pojawił się dynamiczny HTML, do połączenia wielu strumieni danych trzeba było używać ramek albo logiki po stro- nie serwera. Kilka lat temu dynamiczny HTML został formalnie ustandaryzowany przez World Wide Web Consortium (W3C) jako HTML DOM (ang. HTML Document Object Model — obiektowy model dokumentu HTML). DOM określony przez W3C nie jest tak rozbudowany jak modele obiektowe dostępne w Internet Explorerze Microsoftu czy przeglądarkach wywodzących się z Mozilli. Model obiektowy używany w tej książce jest mieszaniną HTML DOM i funkcji dostępnych w większości przeglądarek (na przykład w Internet Explorerze oraz w wywodzących się z Mozilli). W poprzednim przykładzie atrybut id unikalnie identyfikuje element na stronie HTML. Dzięki unikalnie identyfikowanemu elementowi można określić miejsce początkowe, od którego możliwa jest nawigacja i manipulowanie obiektowym modelem HTML. Innym sposobem na znalezienie miejsca początkowego jest bezpośrednie określenie typu znacznika i na jego podstawie znalezienie odpowiedniego elementu HTML. Bez względu na to, które podejście zastosujesz, jedno z nich musi zostać użyte do pobrania miejsca początkowego. Niektórzy czytelnicy mogą mówić, że mógłbyś użyć innych właściwości czy metod, ale nie są one kompatybilne z HTML DOM i dlatego powinno się ich unikać. Następujący kod HTML demonstruje, jak znaleźć punkt początkowy przy użyciu dwóch podejść: html head title Fragment dokumentu HTML /title script language= JavaScript src= /lib/factory.js /script script language= JavaScript src= /lib/asynchronous.js /script script language= JavaScript type= text/javascript var asynchronous = new Asynchronous(); asynchronous.complete = function(status, statusText, responseText, responseXML) { document.getElementsByTagName( table )[ 0].rows[ 0].cells[ 0].innerHTML = responseText; document.getElementById( insertplace ).innerHTML = responseText; } /script /head body onload= asynchronous.call( /chap03/chunkhtml01.html ) table tr td Brak zawartości /td /tr tr td id= insertplace Brak zawartości /td /tr /table /body /html Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 73 W implementacji anonimowej funkcji dla metody asynchronous.complete do umiesz- czenia zawartości w elemencie dynamicznego HTML-a wykorzystane są dwie metody (getElementsByTagName, getElementById). Obydwie pobierają element reprezentujący (elementy reprezentujące) punkt początkowy. Metoda getElementsByTagName pobiera wszystkie elementy HTML o typie określonym przez przekazany parametr. W tym przykładzie parametrem jest table. Wskazuje on, że z dokumentu mają zostać pobrane wszystkie elementy typu table. Zwracana jest instancja kolekcji HTMLCollection zawierająca w tym przykładzie wszystkie elementy typu table. Klasa HTMLCollection ma właściwość length, która określa, ile elementów zostało znalezionych. Do znalezionych elementów można się odwoływać za pomocą zapisu służącego do odwoływania się do elementów tablicy w JavaScripcie (nawiasy kwadratowe), przy czym indeksem pierwszego elementu jest 0. W tym przykładzie zaraz po identyfikatorze metody getElementsByTagName( table ) znajduje się kilka nawiasów kwadratowych ([[0) służących do pobrania pierwszego elementu kolekcji. Indeks zerowy jest tu użyty odgórnie i oznacza odniesienie do pierwszej znalezionej tabeli. Indeks użyty w tym przykładzie jest prawidłowy tylko dlatego, że na stronie HTML znajduje się jedna tabela. Z tego powodu indeks zerowy w tym przykładzie zawsze będzie prawidłowy, co oznacza, że będzie odwoływał się do odpowiedniej tabeli, wiersza i komórki. Wyobraź sobie jednak sytuację, w której na stronie znajduje się wiele tabel. W takim przypadku używanie z góry określonego indeksu może, ale nie musi się wiązać z odwołaniem do odpowiedniej tabeli. Co gorsza, jeśli wzorzec Fragmentacja Zawartości był wielokrotnie wywoływany, kolejność znale- zionych elementów może ulec zmianie, co spowoduje, że wystąpią odwołania do nie- właściwych elementów. Metody getElementsByTagName najlepiej używać tylko w przypadku, gdy operacje są wykonywane na wszystkich znalezionych elementach i nie ma potrzeby ich rozróżniania. Do przykładów takich operacji można zaliczyć dodawanie kolumny w tabeli czy zmianę stylu. Do operacji na pojedynczych elementach najlepiej użyć metody getElementById. Za pomocą metody getElementsByTagName można pobrać wszystkie elementy w do- kumencie HTML. Ilustruje to poniższy przykład: var collection = document.getElementsByTagName( * ); Wywołanie metody getElementsByTagName z gwiazdką jako parametrem powoduje pobranie wszystkich elementów dokumentu HTML. Niektórzy mogą zauważyć, że można to samo osiągnąć, odczytując właściwość document.all. Chociaż jest to prawda, właściwość ta nie jest zgodna z DOM i spowoduje wyświetlenie ostrzeżeń w przeglą- darkach opartych na Mozilli. Przyjrzyjmy się następującemu fragmentowi przykładowego kodu: document.getElementsByTagName( table )[0].rows[0].cells[0].innerHTML Identyfikatory po nawiasach kwadratowych metody getElementsByTagName reprezentują wywoływane właściwości i metody. Odnoszą się one bezpośrednio do pobranego obiektu, który w tym przypadku jest tabelą zawierającą wiersze i komórki. Jeśli pobrany element nie byłby tabelą, wywołanie tych właściwości i metod spowodowałoby powstanie błędu. 74 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Powróćmy do przykładowego kodu źródłowego i przyjrzyjmy się temu fragmentowi: document.getElementById( insertplace ).innerHTML = responseText; Metoda getElementById pobiera element HTML z podanym atrybutem id. W atrybucie id ważna jest wielkość liter. Wynikiem wywołania tej metody jest pobranie znacznika td z atrybutem id o wartości insertplace. Jeśli w dokumencie znajdowałoby się wiele elementów z takim samym atrybutem id, wywołanie metody getElementById spowo- dowałoby pobranie tylko pierwszego znalezionego elementu. Pozostałe elementy nie są zwracane i będą niedostępne, ponieważ metoda getElementById zwraca tylko instan- cję pojedynczego elementu HTML. W przeciwieństwie do metody getElementsByTag- Name, nie ma gwarancji, że zwrócony element będzie miał określony typ, inny niż typ elementu, którego atrybut id jest taki sam, jak parametr przekazywany podczas wy- woływania metody getElementById. Dlatego też model obiektowy, którego używamy po wywołaniu tej metody, może, ale nie musi być odpowiedni dla pobranego elementu. W przypadku właściwości innerHTML nie stanowi to problemu, ponieważ mają ją nie- mal wszystkie widoczne elementy. Problem może się pojawić, jeśli założymy, że pobrany element jest tabelą, podczas gdy w rzeczywistości będzie on komórką tabeli. W takim wypadku zastosowanie do niego modelu obiektowego tabeli spowoduje powstanie wyjątku. Podczas pisania kodu w JavaScripcie dobrą praktyką jest sprawdzanie pobranego elementu przed wykonaniem na nim jakichkolwiek działań. Musisz założyć, że podczas używania getElementsByTagName wiesz, jaki typ będą miały elementy HTML, ale nie wiesz, gdzie się znajdują ani co reprezentują. Z kolei podczas używania getElement- ById wiesz, co reprezentuje i gdzie się znajduje element, ale nie znasz jego typu i, co się z tym wiąże, hierarchii obiektów. Szczególna natura innerHTML Właściwość innerHTML jest szczególna, ponieważ wydaje się łatwa w użyciu, ale ko- rzystanie z niej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Żeby pokazać, gdzie leży problem, przyjrzyjmy się następującemu kodowi HTML: html head title Fragment dokumentu HTML /title script language= JavaScript type= text/javascript function foodteplace() { document.getElementById( mycell ).innerHTML = witaj ; } function Badteplace() { document.getElementById( mytable ).innerHTML = witaj ; } function TestTable() { window.alert(document.getElementsByTagName( table )[0].rows[0].cells[0].innerHTML); } /script /head body button onclick= foodteplace() Prawidłowa wymiana /button Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 75 button onclick= Badteplace() Nieprawidłowa wymiana /button button onclick= TestTable() Sprawdź tabelę /button table id= mytable border= 1 tr id= myrow td id= mycell Brak zawartości /td td Druga kom rka /td /tr /table /body /html W powyższym przykładzie znajdują się trzy przyciski (Prawidłowa wymiana, Nie- prawidłowa wymiana i Sprawdź tabelę), a elementom HTML — tabeli, jej wierszowi i komórce — nadano identyfikatory. Naciśnięcie przycisku Prawidłowa wymiana spowoduje prawidłowe umieszczenie kodu HTML. Naciśnięcie przycisku Nieprawidłowa wymiana spowoduje nieprawidłowe umieszczenie kodu HTML. Przycisk Sprawdź ta- belę jest używany do sprawdzenia wyników umieszczenia HTML wykonanego przez naciśnięcie Prawidłowa wymiana albo Nieprawidłowa wymiana. Efekt pobrania stro- ny HTML do przeglądarki będzie podobny do rysunku 3.5. Rysunek 3.5. Początkowa strona HTML Żeby sprawdzić, czy strona HTML jest prawidłowa, należy nacisnąć przycisk Sprawdź tabelę. Spowoduje to wywołanie funkcji TestTable, która sprawdza, czy istnieje za- wartość wewnątrz komórek tabeli, a jeśli tak, to wyświetla ją w okienku dialogowym. Okienko dialogowe powinno wyglądać podobnie do przedstawionego na rysunku 3.6. Okienko dialogowe na rysunku 3.6 potwierdza, że komórka tabeli zawiera wartość Brak zawartości. Oznacza to, że strona HTML jest prawidłowa. Po naciśnięciu przyci- sku Prawidłowa wymiana wywoływana jest funkcja GoodReplace zmieniająca zawartość komórki tabeli z Brak zawartości na witaj. Żeby sprawdzić, czy strona HTML jest nadal prawidłowa, należy nacisnąć przycisk Sprawdź tabelę. Jeśli strona HTML jest prawidłowa, powinno się pokazać okienko dialogowe z napisem witaj i tak się dzieje, co widać na rysunku 3.7. 76 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Rysunek 3.6. Wyświetlenie zawartości komórki mycell Rysunek 3.7. Zmodyfikowana zawartość komórki mycell Spróbujmy rzecz nieco skomplikować przez naciśnięcie przycisku Nieprawidłowa wymiana. Spowoduje ono wywołanie funkcji BadReplace, która przypisuje nowy tekst do właściwości innerHTML tabeli HTML. Oznacza to, że zawartość HTML table tr td ... /table zostaje zamieniona na table witaj /table . Zmieniony HTML jest nieprawidłowy i zostanie wyświetlony tak, jak pokazano na rysunku 3.8. Na rysunku 3.8 widać, że wiersze tabeli zostały usunięte. Naciśnięcie przycisku Sprawdź tabelę w celu sprawdzenia poprawności strony spowoduje powstanie błędu przedsta- wionego na rysunku 3.9. Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 77 Rysunek 3.8. Zawartość HTML po podmianie wierszy i komórek tabeli Rysunek 3.9. Wyjątek modelu obiektowego Wygenerowany wyjątek jest istotny i wynika ze sposobu działania właściwości innerHTML. Podczas przypisywania zawartości HTML do innerHTML używa się danych tekstowych. Podczas pobierania wartości właściwości innerHTML elementy potomne zamieniane są na tekst. Przypisywanie wartości do właściwości innerHTML oznacza zamianę elementów potomnych na podany tekst HTML. Następnie HTML podany w postaci tekstu jest konwertowany na zestaw elementów HTML, które są pokazywane użytkownikowi. Funkcje GoodReplace i BadReplace są przykładem przeprowadzania operacji na właściwo- ści innerHTML. Jednakże zmiana wartości właściwości innerHTML w przypadku, kiedy nie powinna ona być zmieniana, albo zmiana powodująca naruszenie struktury HTML spowoduje powstanie nieprawidłowości. Na przykład w powyższym przypadku nie mogłeś stworzyć tabeli bez wierszy czy komórek. Innym sposobem operowania na obiektowym modelu dokumentu HTML jest używa- nie pojedynczych elementów HTML. Można tworzyć ich instancje, przeprowadzać jakieś operacje i usuwać. Dzięki wykorzystaniu obiektowego modelu dokumentu znacznie trudniej jest spowodować nieprawidłowości, ponieważ pozwala on na używanie tylko 78 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania niektórych metod i właściwości. Podczas korzystania z obiektowego modelu doku- mentu HTML nie można w prosty sposób usunąć wszystkich wierszy tabeli i zamienić ich na tekst. Obiektowy model tabeli nie ma metod umożliwiających stworzenie kon- strukcji przedstawionej na rysunku 3.8. Należy pamiętać, że we wzorcu Fragmentacja Zawartości wymieniane są całe frag- menty HTML. Dlatego mimo tego, że właściwość innerHTML jest elastyczna i daje duże możliwości, wymiana nieodpowiedniego fragmentu w nieodpowiednim czasie może dać w efekcie źle sformatowany HTML. Powinieneś pamiętać, że podczas odwoływa- nia się do elementów HTML w kontekście omawianego wzorca należy odwoływać się tylko do tych elementów strony szkieletowej, w których mają być umieszczane poszcze- gólne fragmenty zawartości. Podstawową zasadą powinno być to, że skrypt w szkiele- cie HTML nie odwołuje się bezpośrednio do elementów w dynamicznie umieszczanych fragmentach, ponieważ tworzy to dynamiczne zależności, które mogą, ale nie muszą działać. Jeśli takie zależności są niezbędne, umieść je w metodach zawartych w umiesz- czanym fragmencie kodu i następnie odwołuj się tylko do tych metod. JavaScript umożliwia przypisanie określonych funkcji do elementów HTML. Identyfikowanie elementów Jak już wspomniałem, podczas wyszukiwania elementów z wykorzystaniem typu znacznika nie jest możliwe określenie identyfikatora, a podczas wyszukiwania z wy- korzystaniem identyfikatora nie jest możliwe określenie typu znacznika. Bez względu na to, w jaki sposób zostaną znalezione elementy, będą one stanowiły początkowy punkt, w którym zostaną przeprowadzane operacje. Na podstawie tego punktu skrypt może poruszać się po elementach będących jego rodzicami albo elementami potom- nymi przy wykorzystaniu standardowych właściwości i metod. Owe standardowe właściwości i metody są dostępne niemalże dla wszystkich elemen- tów HTML. Dlatego też programiści skryptów powinni wykorzystywać je podczas po- ruszania się po hierarchii elementów, zmieniania wyglądu czy przy próbie ich identy- fikacji. W tabeli 3.1 przedstawiono właściwości, które mogą być wykorzystane podczas pisania skryptów. Fragmenty w postaci danych binarnych, URL i obrazków Tworzenie fragmentów zawartości z danych binarnych czy obrazków w ich pierwotnej postaci przy użyciu obiektu XMLHttpRequest jest raczej skomplikowane, ponieważ ten rodzaj danych jest uszkadzany podczas odczytu. Właściwości responseText i responseXML obiektu XMLHttpRequest oczekują odpowiednio tekstu albo XML-a. Użycie danych w innym formacie nie jest możliwe. Oczywiście jest wyjątek: dane binarne zakodowane w formacie Base64 są traktowane jako tekst i można je pobrać, wykorzystując obiekt XMLHttpRequest. Innym rozwiązaniem może być używanie odnośników do danych bi- narnych zamiast samych danych. W przypadku znacznika img oznacza to, że do atrybutu src należy przypisać URL wskazujący, gdzie znajduje się obrazek. Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 79 Tabela 3.1. Właściwości elementów HTML przydatne podczas pisania skryptów Identyfikator właściwości attributes[] childNodes[] className dir disabled firstChild, lastChild id nextSibling, previousSibling nodeName nodeType nodeValue parentElement style tabIndex tagName Opis Zawiera przeznaczoną tylko do odczytu kolekcję atrybutów związanych z elementem HTML. Pojedynczy atrybut może być pobrany przy użyciu metody getAttribute. Do przypisania lub napisania atrybutu używana jest metoda setAttribute, a do jego usunięcia — removeAttribute. Do instancji NodeList odwołuje się najczęściej jak do tablicy, przy czym jest ona tylko do odczytu. Żeby dodać element potomny do bieżącego elementu, należy użyć appendChild. Do usuwania elementu potomnego używana jest metoda removeChild, a do zamiany replaceChild. Służy do przypisywania do elementu HTML klasy z arkusza stylów. Typ class jest bardzo ważny w dynamicznym HTML-u, ponieważ można dzięki niemu dynamicznie zmieniać wygląd elementów HTML. Wskazuje na kierunek przepływu tekstu: z lewej do prawej (ltr) albo z prawej do lewej (rtl). Włącza (wartość false) bądź wyłącza (wartość true) element. Jest przydatny, jeśli skrypt nie chce, żeby użytkownik nacisnął jakiś przycisk albo inny element interfejsu, zanim nie zostanie zakończona jakaś operacja. Pobiera pierwszy albo ostatni węzeł potomny. Identyfikator używany do odnalezienia danego elementu. Właściwość ta jest używana na przykład podczas wywoływania metody getElementById. Pobiera następny albo poprzedni sąsiedni element. W połączeniu z firstChild i lastChild może być używany do przechodzenia przez zbiór elementów. To podejście może być używane do przechodzenia listy, w której poszczególne elementy wskazują, jaki powinien być następny element, na przykład podczas implementowania wzorca Dekorator albo podobnej struktury. Zawiera nazwę elementu, co w przypadku HTML-a oznacza nazwę znacznika (na przykład td, table itp.). Zawiera typ elementu, ale jest wykorzystywany głównie podczas przetwarzania XML-a. W odniesieniu do HTML-a ta właściwość jest mało przydatna. Zawiera wartość danych w węźle. Ta właściwość także jest bardziej przydatna podczas przetwarzania dokumentów XML. W odniesieniu do HTML-a nie można używać tej właściwości jako zamiennika dla innerHTML. Pobiera element będący rodzicem bieżącego elementu. Może być używana na przykład do poruszania się po tabeli zawierającej wiersze i komórki. Zawiera bieżące właściwości stylu elementu. Jest instancją typu CSSStyleDeclaration. Określa kolejność elementu podczas wybierania klawiszem Tab w odniesieniu do całego dokumentu HTML. Zawiera nazwę znacznika bieżącego elementu. Ta właściwość może być użyta podczas próby określenia typu elementu po pobraniu go metodą getElementById. 80 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Obrazki pobierane są pośrednio. Żeby zrozumieć sposób, w jaki się to odbywa, spójrzmy na aplikację, która wykorzystuje XMLHttpRequest do pobrania dokumentu zawierającego jedną linijkę. Linijka ta zawiera URL do pliku z obrazkiem. Poniżej znajduje się implementacja przykładowego programu: html head title Fragment dokumentu HTML z obrazkiem /title script language= JavaScript src= /lib/factory.js /script script language= JavaScript src= /lib/asynchronous.js /script script language= JavaScript type= text/javascript var asynchronous = new Asynchronous(); asynchronous.complete = function(status, statusText, responseText, responseXML) { document.getElementById( image ).src = responseText; } /script /head body button onclick= asynchronous.call( /chap03/chunkimage01.html ) Pobierz obrazek /button br img id= image / /body /html Do pobrania obrazka używany jest znacznik img. W większości obrazków znacznik img jest określony przy użyciu atrybutu src będącego odnośnikiem do miejsca, w którym się one znajdują. W tym przykładzie nie ma atrybutu src, zamiast tego jest id. Po wczy- taniu i pokazaniu strony HTML wyświetlany jest uszkodzony obrazek, ponieważ ze znacznikiem img nie jest związany żaden plik. Żeby znacznik img wyświetlał się pra- widłowo, należy nacisnąć przycisk Pobierz obrazek, który wykonuje żądanie pobierają- ce jednolinijkowy plik zawierający URL obrazka. Po pobraniu jednolinijkowego pliku przez XMLHttpRequest wywoływana jest implementacja funkcji właściwości complete. Przypisuje ona do atrybutu (właściwości) src URL zdalnego obrazka. Następnie przeglądarka aktualizuje dane, pobiera obrazek i wyświetla go. Jednolinijkowy plik znajduje się pod adresem URL /chap03/chunkimage01.html i ma następującą zawartość: /static/patches01.jpg Gdy omawiana strona HTML, w której nie został określony atrybut src, zostanie po- brana, będzie ona wyświetlona podobnie jak na rysunku 3.10. Na rysunku 3.10, poniżej przycisku Pobierz obrazek widać mały prostokąt wskazujący nieprawidłowy znacznik img, który nie spowodował wczytania żadnego obrazka. Po naciśnięciu przycisku Pobierz obrazek pobierane jest łącze do obrazka. Następnie jest ono przypisywane do znacznika img, co powoduje wczytanie obrazka. Na rysunku 3.11 widać przetworzoną stronę. Rozdział 3. ¨ Wzorzec Fragmentacja Zawartości 81 Rysunek 3.10. Początkowa strona HTML bez obrazka Rysunek 3.11. Strona HTML po wczytaniu obrazka Pobieranie i przypisywanie łącza, które jest następnie przetwarzane przez przeglądarkę, wydaje się dziwne. To pośrednie podejście nie ma przedstawiać, jak skomplikowana może być aplikacja internetowa, ale jest potrzebne, ponieważ nie ma możliwości bezpo- średniego pobierania danych binarnych. Jednak nie jest to aż tak wielki problem, ponie- waż przeglądarka wczytuje obrazek, do którego się odnosimy, i umieszcza go w swojej pamięci podręcznej. Jeśli będziemy się do niego ponownie odnosić, zostanie on pobrany właśnie z pamięci podręcznej przeglądarki. Oczywiście dzieje się tak tylko w przy- padku, kiedy serwer HTTP implementuje pamięć podręczną. Jest jeden minus tego rozwiązania. Jeśli wykonujemy żądanie pobierające URL, który jest odnośnikiem do obrazka, wymagane są dwa żądania: jedno do pobrania adresu URL obrazka i drugie do pobrania jego samego. Jeśli oba żądania używają protokołu HTTP 1.1, a tak będzie w większości przypadków, zostaną one wykonane podczas jednego połączenia. 82 Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania Kolejną odmianą przedstawionej strategii jest pobranie całego kodu HTML tworzącego obrazek, a nie samego adresu URL. Ta strategia nie zachowuje połączenia żądania, ale jest samodzielnym rozwiązaniem, które nie wymaga dodatkowego skryptu. Poniższy fragment przedstawia, w jaki sposób pobierany jest cały znacznik img. img src= /static/patches01.jpg / Zarówno podczas umieszczania znacznika img, jak i odpowiedniego atrybutu src prze- glądarka dynamicznie pobierze obrazek, jak to pokazano w poprzednim przykładzie. Zaletą umieszczania kodu HTML jest to, że aplikacja po stronie serwera może umie- ścić wiele obrazków albo inny rodzaj HTML. Ponadto podczas umieszczania całego znacznika img nie występuje pierwszy etap, w którym wyświetlany jest uszkodzony obrazek. Jednakże oba podejścia są tak samo dobre, a ich wybór zależy od rodzaju aplikacji. Kiedy na stronie umieszczany jest HTML, może ona migotać, gdy będzie zmieniany jej rozmiar. Kiedy przypisujesz wartość do właściwości src, nie występuje migotanie, ale trzeba określić pusty obrazek albo ukryć element obrazka. Fragmentacja JavaScriptu Kolejnym rodzajem fragmentacji jest wysyłanie JavaScriptu. Może ono być bardzo efek- tywne, ponieważ nie musisz przetwarzać danych, a tylko wykonać JavaScript. Z punktu widzenia skryptu po stronie klienta jest to bardzo łatwe do zaimplementowania. Nie powinieneś jednak zakładać, że pobranie JavaScriptu będzie szybsze niż parsowanie i przetworzenie danych XML, a następnie skonwertowanie ich przed wykonaniem. Zaletą podejścia wykorzystującego JavaScript jest prostota i efektywność. Po prostu łatwiej jest wykonać fragment JavaScriptu i odnosić się do udostępnionych właściwo- ści i funkcji. Wykonywanie JavaScriptu Rozpatrzmy poniższy kod HTML, który wykonuje określony JavaScript: html head title Fragment zawartości HTML z JavaScriptem /title script language= JavaScript src= /lib/factory.js /script script language= JavaScript src= /lib/asynchronous.js /script script language= JavaScript type= text/javascript var asynchronous = new Asynchronous(); asynchronous.complete = function(status, statusText, responseText, responseXML) { eval(responseText); } /script /head
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: