Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00534 006270 14090331 na godz. na dobę w sumie
Ajax w akcji - książka
Ajax w akcji - książka
Autor: , , Liczba stron: 712
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0495-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczne zastosowania technologii,
która zrewolucjonizowała aplikacje sieciowe

Ajax to technologia tworzenia aplikacji i witryn WWW, która zyskuje coraz większe uznanie wśród programistów. Dzięki połączeniu języków JavaScript i XML z asynchroniczną komunikacją między przeglądarką i serwerem twórcom tej technologii udało się wyeliminować podstawową wadę aplikacji bazujących na przeglądarce internetowej, czyli konieczność oczekiwania na 'przeładowanie' strony. Ajax sprawia, że niezbędne dane są pobierane w tle. Zastosowanie tej technologii powoduje, że aplikacje sieciowe pod względem obsługi coraz bardziej przypominają tradycyjne programy. Efekty działania Ajaksa można zaobserwować na coraz większej ilości witryn WWW.

'Ajax w akcji' to praktyczny przewodnik po zagadnieniach związanych z projektowaniem witryn i aplikacji WWW w tej technologii. Czytając go, poznasz genezę Ajaksa i podstawy korzystania z niego. Nauczysz się stosować wzorce projektowe, model MVC oraz frameworki i biblioteki wspomagające tworzenie witryn WWW. Przeczytasz o profesjonalnych technikach budowania aplikacji sieciowych i zastosujesz je w praktyce, pisząc własne systemy. Znajdziesz tu również informacje o optymalizowaniu wydajności aplikacji oraz tworzeniu mechanizmów zabezpieczeń. Dzięki przykładom zgromadzonym w kolejnych rozdziałach książki, takim jak dynamiczna lista rozwijana, mechanizm podpowiedzi, rozbudowany portal sieciowy oraz interfejsy użytkownika, poznasz praktyczne aspekty stosowania Ajaksa w projektach.

Twórz aplikacje, które będą nie tylko funkcjonalne,
ale również wygodne w obsłudze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:156)CI SPIS TRE(cid:156)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:156)CIACH O NOWO(cid:156)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Ajax w akcji Autorzy: Dave Crane, Eric Pascarello, Darren James ISBN: 83-246-0495-2 Tytu‡ orygina‡u: Ajax in Action Format: B5, stron: 712 Praktyczne zastosowania technologii, kt(cid:243)ra zrewolucjonizowa‡a aplikacje sieciowe (cid:149) Podstawy Ajaksa (cid:149) Metodologie tworzenia aplikacji internetowych (cid:149) Optymalizacja i zabezpieczanie aplikacji Ajax to technologia tworzenia aplikacji i witryn WWW, kt(cid:243)ra zyskuje coraz wiŒksze uznanie w(cid:156)r(cid:243)d programist(cid:243)w. DziŒki po‡„czeniu jŒzyk(cid:243)w JavaScript i XML z asynchroniczn„ komunikacj„ miŒdzy przegl„dark„ i serwerem tw(cid:243)rcom tej technologii uda‡o siŒ wyeliminowa(cid:230) podstawow„ wadŒ aplikacji bazuj„cych na przegl„darce internetowej, czyli konieczno(cid:156)(cid:230) oczekiwania na (cid:132)prze‡adowanie(cid:148) strony. Ajax sprawia, ¿e niezbŒdne dane s„ pobierane w tle. Zastosowanie tej technologii powoduje, ¿e aplikacje sieciowe pod wzglŒdem obs‡ugi coraz bardziej przypominaj„ tradycyjne programy. Efekty dzia‡ania Ajaksa mo¿na zaobserwowa(cid:230) na coraz wiŒkszej ilo(cid:156)ci witryn WWW. (cid:132)Ajax w akcji(cid:148) to praktyczny przewodnik po zagadnieniach zwi„zanych z projektowaniem witryn i aplikacji WWW w tej technologii. Czytaj„c go, poznasz genezŒ Ajaksa i podstawy korzystania z niego. Nauczysz siŒ stosowa(cid:230) wzorce projektowe, model MVC oraz frameworki i biblioteki wspomagaj„ce tworzenie witryn WWW. Przeczytasz o profesjonalnych technikach budowania aplikacji sieciowych i zastosujesz je w praktyce, pisz„c w‡asne systemy. Znajdziesz tu r(cid:243)wnie¿ informacje o optymalizowaniu wydajno(cid:156)ci aplikacji oraz tworzeniu mechanizm(cid:243)w zabezpieczeæ. DziŒki przyk‡adom zgromadzonym w kolejnych rozdzia‡ach ksi„¿ki, takim jak dynamiczna lista rozwijana, mechanizm podpowiedzi, rozbudowany portal sieciowy oraz interfejsy u¿ytkownika, poznasz praktyczne aspekty stosowania Ajaksa w projektach. (cid:149) Podstawowe zastosowania Ajaksa (cid:149) Dostosowywanie istniej„cych aplikacji do Ajaksa (cid:149) Wzorzec MVC w aplikacjach (cid:149) Biblioteki i frameworki wspomagaj„ce pracŒ nad aplikacjami (cid:149) Oddzielanie logiki od widoku (cid:149) Wymiana danych pomiŒdzy przegl„dark„ i serwerem (cid:149) Zabezpieczanie aplikacji (cid:149) Optymalizacja wydajno(cid:156)ci Tw(cid:243)rz aplikacje, kt(cid:243)re bŒd„ nie tylko funkcjonalne, ale r(cid:243)wnie¿ wygodne w obs‡udze Spis treści Przedmowa Podziękowania O książce Część I Reorganizacja pojęcia aplikacji internetowej 13 15 19 27 1. Nowe projektowanie dla serwisów internetowych 29 1.1. Dlaczego mówi się o wzbogaconych klientach ajaksowych? ............................................ 30 1.1.1. Porównanie odczuć użytkowników .......................................................................... 31 1.1.2. Opóźnienia sieci ........................................................................................................ 35 1.1.3. Interakcje asynchroniczne ........................................................................................ 37 1.1.4. Długotrwałe i chwilowe wzorce użytkowania ......................................................... 40 1.1.5. „Oduczanie się” internetu ......................................................................................... 41 1.2. Cztery zasady definiujące Ajaksa ....................................................................................... 42 1.2.1. Przeglądarka przechowuje aplikację, nie zawartość ................................................ 42 1.2.2. Serwer dostarcza dane, nie zawartość ...................................................................... 44 1.2.3. Interakcja użytkownika z aplikacją może być płynna i ciągła ................................. 46 1.2.4. To jest prawdziwe pisanie programów i wymaga dyscypliny ................................. 47 1.3. Wzbogacone klienty ajaksowe w rzeczywistym świecie ................................................... 48 1.3.1. Badanie terenu .......................................................................................................... 48 1.3.2. Google Maps .............................................................................................................. 49 1.4. Alternatywy dla Ajaksa ........................................................................................................ 52 1.4.1. Rozwiązania oparte na Macromedia Flash .............................................................. 52 1.4.2. Java Web Start i związane z nią technologie ........................................................... 53 6 Spis treści 2. Pierwsze kroki z Ajaksem 1.5. Podsumowanie ...................................................................................................................... 53 1.6. Zasoby .................................................................................................................................... 54 55 2.1. Kluczowe elementy Ajaksa .................................................................................................. 56 2.2. Sprawianie dobrego wrażenia na użytkownikach za pomocą JavaScriptu .................... 58 2.3. Definiowanie wyglądu i zachowania przy użyciu CSS ..................................................... 59 2.3.1. Selektory CSS ............................................................................................................ 60 2.3.2. Właściwości stylów CSS ........................................................................................... 62 2.3.3. Prosty przykład CSS .................................................................................................. 63 2.4. Organizowanie widoku za pomocą DOM .......................................................................... 68 2.4.1. Praca z DOM przy użyciu JavaScriptu .................................................................... 70 2.4.2. Znajdowanie węzła DOM ......................................................................................... 72 2.4.3. Tworzenie węzła DOM ............................................................................................. 73 2.4.4. Dodawanie stylów do dokumentu ............................................................................ 74 2.4.5. Droga na skróty: użycie właściwości innerHTML .................................................. 75 2.5. Asynchroniczne ładowanie danych przy użyciu technologii XML ................................. 76 2.5.1. iframe ................................................................................................................... 77 2.5.2. Obiekty XmlDocument i XMLHttpRequest ........................................................... 79 2.5.3. Wysyłanie żądań do serwera ..................................................................................... 81 2.5.4. Używanie funkcji zwrotnych do monitorowania żądania ........................................ 83 2.5.5. Pełny cykl życia ......................................................................................................... 84 2.6. Czym wyróżnia się Ajax? ...................................................................................................... 87 2.7. Podsumowanie ...................................................................................................................... 89 2.8. Zasoby .................................................................................................................................... 90 91 3.1. Porządkowanie chaosu ......................................................................................................... 93 3.1.1. Wzorce: tworzenie wspólnego słownictwa .............................................................. 93 3.1.2. Refaktoryzacja a Ajax ................................................................................................. 94 3.1.3. Zachowanie właściwych proporcji ........................................................................... 95 3.1.4. Refaktoryzacja w działaniu ....................................................................................... 96 3.2. Niewielkie przykłady refaktoryzacji ................................................................................... 99 3.2.1. Niezgodności przeglądarek: wzorce Façade oraz Adapter ..................................... 99 3.2.2. Zarządzanie procedurami obsługi zdarzeń: wzorzec Observer ............................ 103 3.2.3. Wielokrotne stosowanie funkcji obsługujących działania użytkownika: wzorzec Command ........................................................... 107 3.2.4. Przechowywanie tylko jednej referencji do zasobu: wzorzec Singleton .............. 110 3.3. Model-View-Controller ...................................................................................................... 114 3.4. Wzorzec MVC stosowany na serwerze ............................................................................. 117 3.4.1. Serwerowa część aplikacji tworzona bez użycia wzorców .................................... 117 3.4.2. Refaktoryzacja modelu dziedziny ........................................................................... 121 3.4.3. Separacja zawartości od prezentacji ....................................................................... 124 3.5. Biblioteki i frameworki ...................................................................................................... 128 3.5.1. Biblioteki zapewniające poprawne działanie skryptów w różnych przeglądarkach ......128 3.5.2. Kontrolki oraz bazujące na nich szkielety .............................................................. 133 3.5.3. Frameworki aplikacji ............................................................................................... 136 3.6. Podsumowanie .................................................................................................................... 140 3.7. Zasoby .................................................................................................................................. 142 3. Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax Spis treści 7 Część II Podstawowe techniki 143 4. Strona WWW jako aplikacja 145 4.1. Inny rodzaj wzorca MVC ................................................................................................... 146 4.1.1. Powielanie wzorca w różnych skalach ................................................................... 146 4.1.2. Stosowanie wzorca MVC w przeglądarce .............................................................. 147 4.2. Widoki w aplikacjach Ajax ................................................................................................ 150 4.2.1. Oddzielanie logiki od widoku ................................................................................. 150 4.2.2. Oddzielanie widoku od logiki ................................................................................. 156 4.3. Kontroler w aplikacjach wykorzystujących technologię Ajax ........................................ 160 4.3.1. Klasyczne procedury obsługi zdarzeń .................................................................... 160 4.3.2. Model obsługi zdarzeń W3C .................................................................................. 164 4.3.3. Implementacja elastycznego modelu obsługi zdarzeń w języku JavaScript ........ 165 4.4. Model w aplikacjach wykorzystujących technologię Ajax ............................................. 170 4.4.1. Zastosowanie JavaScriptu do stworzenia modelu dziedziny biznesowej ............. 171 4.4.2. Wymiana danych z serwerem ................................................................................. 173 4.5. Generacja widoku na podstawie modelu ......................................................................... 175 4.5.1. Refleksja obiektów JavaScript ................................................................................ 175 4.5.2. Obsługa tablic i obiektów ....................................................................................... 179 4.5.3. Dodawanie kontrolera ............................................................................................. 182 4.6. Podsumowanie .................................................................................................................... 185 4.7. Zasoby .................................................................................................................................. 186 187 5.1. Współpraca z aplikacjami działającymi na serwerze ..................................................... 188 5.2. Tworzenie aplikacji działającej po stronie serwera ........................................................ 189 5.2.1. Najczęściej stosowane języki programowania ....................................................... 189 5.2.2. Architektury n-warstwowe ...................................................................................... 190 5.2.3. Utrzymanie modeli dziedziny po stronie klienta i serwera ................................ 191 5.3. Postać ogólna: najczęściej stosowane projekty aplikacji wykonywanych na serwerze ........ 193 5. Rola serwera 5.3.1. Naiwne tworzenie kodu działającego na serwerze bez stosowania żadnego frameworka ................................................. 193 5.3.2. Korzystanie z frameworków Model2 ...................................................................... 195 5.3.3. Frameworki bazujące na komponentach ............................................................... 196 5.3.4. Stosowanie architektur bazujących na usługach ................................................... 199 5.4. Informacje szczegółowe: wymiana danych ...................................................................... 204 5.4.1. Interakcje klienckie ................................................................................................. 205 5.4.2. Prezentacja przykładowej aplikacji przeglądarki planet ........................................... 205 5.4.3. Myśl jak strona WWW — interakcje operujące na zawartości ............................ 208 5.4.4. Myśl jak plugin — interakcje operujące na skryptach .......................................... 212 5.4.5. Myśl jak aplikacja — interakcje operujące na danych .......................................... 218 5.5. Przekazywanie danych na serwer ..................................................................................... 223 5.5.1. Stosowanie formularzy HTML ............................................................................... 224 5.5.2. Stosowanie obiektu XMLHttpRequest .................................................................. 226 5.5.3. Efektywna obsługa aktualizacji danych ................................................................. 227 5.6. Podsumowanie .................................................................................................................... 236 5.7. Zasoby .................................................................................................................................. 237 8 Spis treści Część III Profesjonalny Ajax 6. Wrażenia użytkownika 239 241 6.1. Róbmy to dobrze — pisanie dobrych aplikacji ............................................................... 242 6.1.1. Łatwość i szybkość reakcji ...................................................................................... 243 6.1.2. Solidność .................................................................................................................. 244 6.1.3. Konsekwencja .......................................................................................................... 244 6.1.4. Prostota .................................................................................................................... 245 6.1.5. Zapewnienie działania ............................................................................................. 246 6.2. Informowanie użytkownika ............................................................................................... 246 6.2.1. Obsługa odpowiedzi na nasze żądania ................................................................... 247 6.2.2. Obsługa modyfikacji wprowadzanych przez inne osoby ...................................... 248 6.3. Projektowanie systemu powiadomień dla aplikacji Ajax ............................................... 253 6.3.1. Modelowanie powiadomień .................................................................................... 254 6.3.2. Definiowanie wymagań interfejsu .......................................................................... 256 6.4. Implementacja frameworka do obsługi powiadomień ................................................... 257 6.4.1. Prezentacja ikony na pasku stanu ........................................................................... 257 6.4.2. Prezentacja szczegółów powiadomienia ................................................................ 260 6.4.3. Scalanie poszczególnych elementów systemu ....................................................... 261 6.5. Zastosowanie frameworka podczas obsługi żądań sieciowych ...................................... 267 6.6. Sygnalizacja aktualności danych ....................................................................................... 271 6.6.1. Zdefiniowanie prostego sposobu wyróżniania ....................................................... 272 6.6.2. Wyróżnianie przy użyciu biblioteki efektów Scriptaculous .................................. 274 6.7. Podsumowanie .................................................................................................................... 275 6.8. Zasoby .................................................................................................................................. 275 277 7.1. Bezpieczeństwo języka JavaScript i przeglądarki ........................................................... 278 7.1.1. Wprowadzanie polityki „serwera pochodzenia” .................................................... 279 7.1.2. Problemy do rozważenia w aplikacjach Ajax ......................................................... 280 7.1.3. Problemy z poddomenami ...................................................................................... 280 7.1.4. Bezpieczeństwo w różnych przeglądarkach .......................................................... 281 7.2. Komunikacja ze zdalnymi usługami ................................................................................. 283 7.2.1. Pośredniczenie w korzystaniu ze zdalnych usług .................................................. 283 7.2.2. Korzystanie z usług WWW ..................................................................................... 284 7.3. Ochrona poufnych danych ................................................................................................. 295 7.3.1. Atak „man in the middle” ........................................................................................ 295 7.3.2. Stosowanie bezpiecznego protokołu HTTP .......................................................... 296 7.3.3. Użycie JavaScriptu do szyfrowania danych przesyłanych protokołem HTTP .... 297 7.4. Zabezpieczanie transmisji danych w aplikacjach wykorzystujących technologię Ajax ....... 300 7.4.1. Projektowanie bezpiecznej warstwy internetowej ................................................ 301 7.4.2. Ograniczanie dostępu do danych ........................................................................... 305 7.5. Podsumowanie .................................................................................................................... 310 7.6. Zasoby .................................................................................................................................. 310 313 8.1. Czym jest wydajność? ......................................................................................................... 314 8.2. Szybkość wykonywania kodu JavaScript .......................................................................... 315 8.2.1. Profilowanie aplikacji w najprostszy możliwy sposób ........................................... 316 8.2.2. Użycie programu profilującego Venkman ............................................................. 322 8.2.3. Optymalizacja szybkości wykonywania kodu JavaScript ........................................... 324 7. Bezpieczeństwo a Ajax 8. Wydajność Spis treści 9 8.3. Wymagania pamięciowe kodu JavaScript ....................................................................... 336 8.3.1. Zapobieganie „wyciekom” pamięci ........................................................................ 337 8.3.2. Zagadnienia odnoszące się do technologii Ajax ..................................................... 341 8.4. Projektowanie pod kątem wydajności .............................................................................. 346 8.4.1. Mierzenie zajętości pamięci ................................................................................... 346 8.4.2. Prosty przykład ........................................................................................................ 351 8.4.3. Wyniki: jak 150-krotnie zmniejszyć zużycie pamięci? .......................................... 355 8.5. Podsumowanie .................................................................................................................... 358 8.6. Zasoby .................................................................................................................................. 358 361 Część IV Ajax w przykładach 9. Podwójna dynamiczna lista rozwijalna 10. Sugestie prezentowane podczas wpisywania 363 9.1. Skrypt podwójnej listy rozwijalnej ................................................................................... 364 9.1.1. Ograniczenia rozwiązania działającego po stronie klienta .................................... 364 9.1.2. Ograniczenia rozwiązania działającego po stronie serwera .................................. 365 9.1.3. Rozwiązanie wykorzystujące Ajaksa ....................................................................... 366 9.2. Architektura warstwy klienta ............................................................................................ 367 9.2.1. Projektowanie formularza ....................................................................................... 368 9.2.2. Projektowanie interakcji klient-serwer .................................................................. 369 9.3. Implementacja serwera — VB.NET ................................................................................ 371 9.3.1. Definiowanie formatu odpowiedzi XML ............................................................... 372 9.3.2. Pisanie kodu wykonywanego na serwerze ............................................................. 372 9.4. Przetwarzanie wyników ..................................................................................................... 375 9.4.1. Przeglądanie dokumentu XML .............................................................................. 376 9.4.2. Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów ........................................................... 378 9.5. Zagadnienia zaawansowane .............................................................................................. 379 9.5.1. Zapewnienie możliwości wyboru większej ilości opcji ......................................... 380 9.5.2. Zamiana listy podwójnej na potrójną ..................................................................... 381 9.6. Refaktoring .......................................................................................................................... 382 9.6.1. Nowy i poprawiony komponent net.ContentLoader ............................................ 383 9.6.2. Tworzenie komponentu podwójnej listy rozwijalnej ............................................ 389 9.7. Podsumowanie .................................................................................................................... 396 399 10.1. Zastosowania i cechy mechanizmu prezentacji sugestii ................................................. 400 10.1.1. Cechy mechanizmów prezentacji sugestii ............................................................. 400 10.1.2. Google Suggest ........................................................................................................ 402 10.1.3. Autorski mechanizm prezentowania sugestii ......................................................... 403 10.2. Skrypt wykonywany na serwerze — C# .......................................................................... 404 10.2.1. Serwer oraz baza danych ......................................................................................... 404 10.2.2. Testowanie kodu wykonywanego na serwerze ...................................................... 407 10.3. Framework działający po stronie klienta ........................................................................ 408 10.3.1. HTML ...................................................................................................................... 408 10.3.2. JavaScript ................................................................................................................. 409 10.3.3. Pobieranie danych z serwera .................................................................................. 419 10.4. Rozbudowa możliwości funkcjonalnych: więcej elementów używających różnych zapytań ...................................................... 431 10 Spis treści 11. Rozbudowany portal wykorzystujący Ajaksa 10.5. Refaktoring .......................................................................................................................... 432 10.5.1. Dzień 1. Określenie planu prac nad komponentem TextSuggest ........................ 433 10.5.2. Dzień 2. Tworzenie komponentu TextSuggest — „eleganckiego” i konfigurowalnego .................................................................................................. 437 10.5.3. Dzień 3. Zastosowanie Ajaksa ................................................................................. 441 10.5.4. Dzień 4. Obsługa zdarzeń ....................................................................................... 446 10.5.5. Dzień 5. Interfejs użytkownika listy sugestii ......................................................... 453 10.5.6. Podsumowanie prac nad komponentem ................................................................ 462 10.6. Podsumowanie .................................................................................................................... 462 463 11.1. Ewolucja portali .................................................................................................................. 464 11.1.1. Klasyczne portale ..................................................................................................... 465 11.1.2. Portale o zaawansowanym interfejsie użytkownika ............................................... 465 11.2. Architektura portalu używającego Ajaksa i Javy ............................................................ 467 11.3. Logowanie wykorzystujące Ajaksa ................................................................................... 469 11.3.1. Tabela użytkowników .............................................................................................. 470 11.3.2. Kod obsługujący logowanie na serwerze: Java ...................................................... 471 11.3.3. Mechanizm logowania działający po stronie klienta ............................................. 474 11.4. Implementacja okien DHTML ......................................................................................... 480 11.4.1. Baza danych okien ................................................................................................... 480 11.4.2. Kod obsługi okien działający na serwerze .............................................................. 482 11.4.3. Dodawanie zewnętrznej biblioteki JavaScript ....................................................... 486 11.5. Implementacja automatycznego zapisu właściwości ...................................................... 489 11.5.1. Dostosowanie biblioteki .......................................................................................... 489 11.5.2. Automatyczny zapis informacji w bazie danych .................................................... 491 11.6. Refaktoring .......................................................................................................................... 494 11.6.1. Definiowanie konstruktora ...................................................................................... 497 11.6.2. Dostosowanie biblioteki AjaxWindows.js .............................................................. 497 11.6.3. Określanie poleceń obsługiwanych przez portal ................................................... 500 11.6.4. Wykorzystanie technologii Ajax .............................................................................. 504 11.6.5. Podsumowanie prac nad komponentem ................................................................ 505 11.7. Podsumowanie .................................................................................................................... 506 507 12.1. Analiza technik wyszukiwania ........................................................................................... 508 12.1.1. Klasyczne rozwiązania wyszukiwania ..................................................................... 509 12.1.2. Wady metody wykorzystującej ramki i wyskakujące okienka ............................... 510 12.1.3. Analiza dynamicznego wyszukiwania przy użyciu technologii Ajax i XSLT ........ 512 12.1.4. Przesyłanie wyników do klienta .............................................................................. 513 12.2. Kod klienta .......................................................................................................................... 514 12.2.1. Konfiguracja klienta ................................................................................................. 515 12.2.2. Rozpoczęcie procesu ............................................................................................... 516 12.3. Kod działający na serwerze — PHP ................................................................................. 518 12.3.1. Generacja dokumentu XML ................................................................................... 518 12.3.2. Tworzenie dokumentu XSLT ................................................................................. 521 12.4. Łączenie dokumentów XML i XSLT ................................................................................ 523 12.4.1. Przekształcenia XSLT w Internet Explorerze ....................................................... 525 12.4.2. Przekształcenia XSLT w przeglądarkach Mozilla i Firefox .................................. 526 12. Dynamiczne wyszukiwanie przy użyciu XSLT Spis treści 11 13. Tworzenie niezależnych aplikacji wykorzystujących technologię Ajax 12.5. Dopracowanie wyszukiwania ............................................................................................ 527 12.5.1. Zastosowanie CSS .................................................................................................... 528 12.5.2. Usprawnianie wyszukiwania ................................................................................... 529 12.5.3. Podejmowanie decyzji o zastosowaniu XSLT ........................................................ 531 12.5.4. Rozwiązanie problemu zakładek ............................................................................ 533 12.6. Refaktoring .......................................................................................................................... 534 12.6.1. XSLTHelper ............................................................................................................ 535 12.6.2. Komponent dynamicznego wyszukiwania ............................................................. 539 12.6.3. Podsumowanie prac nad komponentem ................................................................ 544 12.7. Podsumowanie .................................................................................................................... 544 547 13.1. Odczytywanie informacji ze świata .................................................................................. 548 13.1.1. Poszukiwanie kanałów XML ................................................................................... 549 13.1.2. Struktura formatu RSS ............................................................................................ 550 13.2. Tworzenie bogatego interfejsu użytkownika ................................................................... 553 13.2.1. Proces ....................................................................................................................... 554 13.2.2. Strona HTML bez tabel .......................................................................................... 555 13.2.3. Formatowanie przy użyciu CSS ............................................................................. 557 13.3. Pobieranie zawartości kanałów RSS ................................................................................. 563 13.3.1. Zasięg globalny ........................................................................................................ 563 13.3.2. Wczytywanie danych ............................................................................................... 565 13.4. Utworzenie wizualnego efektu przejścia .......................................................................... 569 13.4.1. Nieprzezroczystość w różnych przeglądarkach ..................................................... 569 13.4.2. Implementacja efektu przejścia .............................................................................. 570 13.4.3. Zastosowanie liczników czasu ................................................................................. 572 13.5. Dodatkowe możliwości ....................................................................................................... 574 13.5.1. Dodawanie kolejnych kanałów ............................................................................... 575 13.5.2. Implementacja możliwości przechodzenia do innych artykułów i wstrzymywania czytnika .................................................... 577 13.6. Unikanie ograniczeń projektu ........................................................................................... 579 13.6.1. Problemy z systemem zabezpieczeń przeglądarek fundacji Mozilla .................... 580 13.6.2. Zmiana zakresu aplikacji ......................................................................................... 583 13.7. Refaktoring ......................................................................................................................... 584 13.7.1. Model używany w czytniku RSS ............................................................................ 584 13.7.2. Widok stosowany w czytniku RSS .......................................................................... 587 13.7.3. Kontroler czytnika RSS ........................................................................................... 591 13.7.4. Podsumowanie wprowadzonych zmian .................................................................. 605 13.8. Podsumowanie .................................................................................................................... 605 607 Część V Dodatki A Przybornik programisty aplikacji Ajax B JavaScript dla programistów obiektowych C Frameworki i biblioteki ułatwiające stosowanie technologii Ajax Skorowidz 609 639 671 691 Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax Zagadnienia opisywane w tym rozdziale: ♦ Tworzenie i pielęgnacja rozbudowanego kodu wykorzystującego możliwości technologii Ajax. ♦ Refaktoryzacja kodu JavaScript wykorzystującego technologię Ajax. ♦ Wzorce projektowe najczęściej używane w aplikacjach wykorzystujących Ajaksa. ♦ Stosowanie wzorca projektowego MVC w aplikacjach wykonywanych po stronie serwera. ♦ Przegląd dostępnych bibliotek ułatwiających korzystanie z technologii Ajax. 92 ROZDZIAŁ 3 Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax W rozdziale 2. opisaliśmy wszystkie podstawowe technologie, które ogólnie określamy jako Ajax. Dysponując wiedzą, jaką już zdobyliśmy, możemy napi- sać niesamowitą aplikację wykorzystującą technologię Ajax, o jakiej zawsze ma- rzyliśmy. Równie dobrze możemy jednak wpaść w bardzo poważne kłopoty i skończyć na całej masie złożonego kodu JavaScript, HTML i arkuszy stylów, których utrzymanie i pielęgnacja są praktycznie niemożliwe i który, z jakichś całkowicie niewyjaśnionych przyczyn, pewnego dnia może przestać działać. Albo może być jeszcze gorzej — możemy stworzyć aplikację działającą tak długo, jak długo nie będziemy przy niej nic robić, oddychać ani wydawać żadnych gło- śniejszych dźwięków. Znalezienie się w takiej sytuacji podczas prac nad naszym własnym, prywatnym projektem może być jedynie zniechęcające. Jeśli jednak znajdziemy się w takiej sytuacji podczas modyfikacji witryny pracodawcy lub klienta, który płaci za jej utrzymanie i zażądał właśnie wprowadzenia kilku zmian tu i tam, to bez wątpienia będzie to przerażające. Na szczęście takie problemy występowały powszechnie już od samego po- czątku ery komputerów, a można sądzić, że nawet wcześniej! Wiele osób łamało sobie głowy nad znalezieniem sposobu zarządzania złożonością oraz utrzymaniem coraz większych ilości kodu źródłowego w takim porządku, który umożliwiałby jego dalsze rozwijanie i pielęgnację. W tym rozdziale przedstawimy podstawowe narzędzia, które pozwolą nam zachować orientację w tym, co dzieje się w naszym kodzie, pisać aplikacje wykorzystujące technologię Ajax, jakie spełnią oczeki- wania naszych klientów, a jednocześnie sprawią, że będziemy mogli wracać do domu o normalnej porze. Ajax stanowi przełom w porównaniu z wcześniej stosowanymi technologiami DHTML i to nie tylko pod względem sposobu połączenia poszczególnych tech- nologii, lecz także skali, na jaką są one stosowane. Aplikacje wykorzystujące technologię Ajax w znacznie większym stopniu używają skryptów JavaScript, a ich kod jest przechowywany w przeglądarce znacznie dłużej. W efekcie muszą one rozwiązywać znacznie poważniejsze problemy ze złożonością, które nie wystę- powały we wcześniejszych aplikacjach DHTML. W tym rozdziale przedstawimy narzędzia i techniki, które pozwolą Czytel- nikowi zachować przejrzystość i prostotę tworzonego kodu. Z naszego doświad- czenia wynika, iż są one najbardziej skuteczne w przypadku tworzenia dużych i złożonych aplikacji wykorzystujących technologię Ajax. W przypadku pisania prostych aplikacji sugerujemy pominąć tę część książki i przejść bezpośrednio do rozdziałów prezentujących konkretne rozwiązania, czyli do rozdziału 9. i kolej- nych. Jeśli Czytelnik już doskonale zna zasady refaktoryzacji oraz wszystkie wzorce projektowe, to może pominąć ten rozdział i zająć się lekturą rozdziałów opisujących zastosowanie tych technik w aplikacjach wykorzystujących technolo- gię Ajax (czyli w rozdziałach od 4. do 6.). Niemniej jednak podstawowe informacje, jakie prezentujemy w tym rozdziale, mają duże znaczenie dla zapewniania wysokiej jakości kodu JavaScript, dlatego też przypuszczamy, że wcześniej lub później Czytelnik i tak tu zajrzy. Skorzystamy także z nadarzającej się sposobności i pod koniec rozdziału przedstawimy dostępne biblioteki ułatwiające korzysta- nie z technologii Ajax; a zatem jeśli Czytelnik szuka biblioteki lub frameworka, który mógłby mu ułatwić pracę nad projektem, to może zajrzeć do podroz- działu 3.5. 3.1. Porządkowanie chaosu 93 3.1. Porządkowanie chaosu Podstawowym narzędziem, jakie zastosujemy, będzie tzw. refaktoryzacja — czyli proces polegający na przepisywaniu kodu lub wprowadzaniu w nim modyfikacji, które nie mają na celu rozbudowy jego możliwości funkcjonalnych, lecz popra- wienie jego przejrzystości. Poprawianie przejrzystości samo w sobie może być doskonałym powodem do wprowadzania zmian w kodzie, niemniej jednak ma ono także i inne zalety, które powinny przekonać każdego. Zazwyczaj znacznie łatwiej jest dodawać nowe możliwości do opracowanego wcześniej kodu, modyfikować już zaimplementowane lub usuwać je. Najpro- ściej rzecz ujmując, takie operacje są zrozumiałe. Jeśli jednak kod aplikacji nie zostanie dobrze opracowany i zaprojektowany, to chociaż będzie on poprawnie funkcjonował i spełniał wymagania zleceniodawcy, to jednak osoby pracujące nad nim mogą nie do końca rozumieć, jak on działa oraz dlaczego działa poprawnie. Zmiany wymagań aplikacji, często połączone z krótkim okresem realizacji, są przykrą codziennością dla programistów. Refaktoryzacja pozwala na zapew- nienie przejrzystości kodu, ułatwia jego utrzymanie i pozwala, by perspektywa implementacji zmian w założeniach projektu nie napawała nas przerażeniem. Podstawowe sposoby refaktoryzacji poznaliśmy już w rozdziale 2., przy okazji przenoszenia kodu JavaScript, HTML oraz definicji stylów do osobnych plików. Jednak kod JavaScript staje się już długi, gdy objętość pliku przekroczy około 120 wierszy oraz gdy zaczniemy w nim stosować możliwości funkcjonalne niskiego poziomu (takie jak generowanie żądań i przesyłanie ich na zdalny serwer) z kodem operującym na obiektach. Kiedy zaczniemy tworzyć większe projekty, umiesz- czanie całego kodu JavaScript w jednym pliku przestanie być dobrym rozwią- zaniem (to samo zresztą dotyczy arkuszy stylów). Cel, do którego dążymy — two- rzenie niewielkich, przejrzystych, zrozumiałych i łatwych do modyfikacji fragmen- tów kodu obsługujących konkretne zagadnienia — jest często określany jako separacja obowiązków (ang. separation of responsibility). Jednak refaktoryzacja jest często przeprowadzana także z innego powodu, pozwala ona bowiem na wskazanie często stosowanych rozwiązań, sposobów realizacji konkretnych zadań i tworzenie kodu na podstawie określonych wzorców. Także te cele są dostateczną motywacją do wprowadzania zmian w kodzie, a dąże- nie do nich ma bardzo praktyczne konsekwencje. Przedstawimy je w kolejnym punkcie rozdziału. 3.1.1. Wzorce: tworzenie wspólnego słownictwa Prawdopodobieństwo, że kod spełniający założenia jakiegoś dobrze znanego i powszechnie stosowanego wzorca będzie działać poprawnie, jest bardzo duże. Wynika to z prostego faktu, iż taki kod był już wielokrotnie tworzony i stosowany. Wiele problemów, jakie występują podczas tworzenia konkretnego rozwiązania zostało już dokładnie przemyślanych i, miejmy nadzieję, skutecznie rozwiąza- nych. A jeśli mamy szczęście, to może się okazać, że ktoś już napisał nadający się do wielokrotnego stosowania kod, realizujący dokładnie te możliwości funkcjo- nalne, o jakie nam chodzi. 94 ROZDZIAŁ 3 Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax Taki sposób wykonywania konkretnego zadania nazywamy wzorcem projek- towym. Pojęcie wzorca pojawiło się w latach 70. ubiegłego wieku w odniesie- niu do sposobów rozwiązywania problemów występujących w architekturze i pla- nowaniu. Później zapożyczono je także do świata programowania komputerów, gdzie z powodzeniem jest stosowane od blisko dziesięciu lat. Wzorce projek- towe są bardzo popularne w środowisku programistów wykorzystujących język Java, a ostatnio firma Microsoft usilnie stara się wprowadzić je także w platformie .NET. Termin „wzorzec projektowy” bardzo często jest kojarzony z czymś aka- demickim, teoretycznym i odpychającym; równie często nadużywa się go lub stosuje błędnie, by wywrzeć większe wrażenie na rozmówcach. Jednak wzo- rzec projektowy jest jedynie opisem sposobu rozwiązania pewnego konkretne- go problemu, który bardzo często występuje podczas projektowania i tworzenia oprogramowania. Warto zauważyć, iż wzorce projektowe określają i nadają na- zwy abstrakcyjnym, technicznym rozwiązaniom, dzięki czemu nie tylko łatwiej można o nich rozmawiać, lecz także łatwiej jest je zrozumieć. Wzorce projektowe mogą być ważne w kontekście refaktoryzacji kodu, gdyż pozwalają nam na zwięzłe i precyzyjne opisanie celów, do jakich dążymy. Stwier- dzenie, iż chodzi nam o „zaimplementowanie, w formie obiektów tych fragmen- tów kodu, które realizują proces obsługi konkretnej czynności wykonywanej przez użytkownika” jest długie, złożone i raczej trudno się na nim skoncentro- wać podczas wprowadzania zmian w kodzie. Jeśli jednak stwierdzimy, że chcemy zastosować wzorzec projektowy Command, to nasz cel nie tylko będzie bardziej precyzyjnie określony, lecz także łatwiej będzie nam o nim rozmawiać. Jeśli Czytelnik zna się na pisaniu w Javie programów wykonywanych po stronie serwera bądź jest architektem oprogramowania, który zna się na rzeczy, to zapewne zacznie się zastanawiać, cóż takiego odkrywczego jest w tym, co przed chwilą napisaliśmy. Z kolei, jeśli Czytelnik wywodzi się z kręgów projektantów stron WWW lub osób zajmujących się nowymi rodzajami mediów, to pewnie pomyśli, że jesteśmy tymi natchnionymi dziwakami, którzy wolą rysowanie śmiesz- nych schematów i diagramów od tworzenia kodu. Jednak niezależnie od tego, kim jest Czytelnik i jakie ma doświadczenia, to mógł pomyśleć, co to wszystko ma wspólnego z aplikacjami wykorzystującymi technologię Ajax. Otóż ma, i to całkiem sporo. Przekonajmy się zatem, co programista tworzący aplikacje wyko- rzystujące Ajaksa może zyskać dzięki refaktoryzacji. 3.1.2. Refaktoryzacja a Ajax Wspominaliśmy już, że aplikacje wykorzystujące technologię Ajax będą zazwy- czaj zawierać więcej kodu JavaScript oraz że ten kod będzie dłużej działać w śro- dowisku przeglądarki niż w tradycyjnych aplikacjach internetowych. W tradycyjnych aplikacjach internetowych najbardziej złożony kod jest wy- konywany na serwerze, a wzorce projektowe są używane przy pisaniu skryptów i aplikacji w językach PHP, Java oraz językach używanych na platformie .NET. Jednak w aplikacjach wykorzystujących technologię Ajax te same techniki możemy zastosować podczas tworzenia kodu wykonywanego po stronie przeglądarki. 3.1. Porządkowanie chaosu 95 Można nawet podać argument sugerujący, iż zastosowanie takiego sposobu organizacji kodu jest znacznie bardziej potrzebne w języku JavaScript niż w języ- kach o rygorystycznej kontroli typów, takich jak Java lub C#. Pomimo tego iż składnia języka JavaScript bardzo przypomina składnię C, to jednak sam język jest znacznie bardziej podobny do języków skryptowych, takich jak Ruby, Python, bądź nawet Common Lisp niż do Javy lub C#. JavaScript zapewnia ogromną elastyczność i przestrzeń do opracowywania własnych rozwiązań i metodologii. W rękach doświadczonego programisty jest to wspaniałe narzędzie, jednak przed przeciętnymi programistami stawia trudne i niebezpieczne wyzwania. Języki najczęściej stosowane do tworzenia aplikacji korporacyjnych, takie jak Java lub C# zostały zaprojektowane w taki sposób, by ułatwiały pracę zespołów przeciętnych programistów i dawały możliwość szybkiego zdobywania nowych użytkowników. Jednak JavaScript jest zupełnie innym językiem. W przypadku stosowania JavaScriptu prawdopodobieństwo tworzenia za- wikłanego, niezrozumiałego kodu jest bardzo wysokie; a kiedy zaczniemy używać go nie tylko do tworzenia prostych sztuczek, lecz także do pisania złożonych aplikacji wykorzystujących Ajaksa, to wszystkie te zagrożenia staną się znacznie bardziej realne i zauważalne. Właśnie dlatego gorąco zachęcamy, by znacznie częściej stosować refaktoryzację w aplikacjach wykorzystujących technologię Ajax niż w aplikacjach pisanych w językach Java lub C#, czyli językach bezpiecz- nych, w przypadku których społeczność programistów już dawno opracowała i zaczęła stosować wzorce projektowe. 3.1.3. Zachowanie właściwych proporcji Zanim zajmiemy się kolejnymi zagadnieniami, koniecznie należy podkreślić, że zarówno refaktoryzacja, jak i wzorce projektowe są jedynie narzędziami i należy je stosować wyłącznie w przypadku, gdy może to zapewnić wymierne korzyści. Jeśli popadniemy w przesadę, to możemy doprowadzić do sytuacji określanej jako paraliż przez analizę (ang. paralysis by analisys), w której implementacja aplikacji jest wstrzymywana przez ciągłe zmiany projektu, mające na celu popra- wienie elastyczności struktury kodu i uwzględnienie potencjalnych zmian wy- magań, jakie mogą, lecz nie muszą, się pojawić. Errich Gamma, ekspert zajmujący się wzorcami projektowymi, bardzo traf- nie podsumował tę sytuację w jednym z ostatnich wywiadów (patrz podrozdział „Zasoby” zamieszczony na samym końcu tego rozdziału) — opowiadał w nim czytelniku, który zwrócił się do niego z prośbą o pomoc, gdyż w tworzonej aplika- cji udało mu się zaimplementować jedynie 21 z 23 wzorców projektowych opi- sanych w książce Design Patterns. Należy pamiętać, że wzorce projektowe nadają się do zastosowania wyłącznie w określonych sytuacjach, tak samo jak różne typy danych — przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie starałby się używać wszystkich dostępnych typów danych, liczb całkowitych, zmiennoprzecinkowych, łańcuchów znaków, tablic, itd. — w każdym fragmencie kodu. Gamma stwierdza, że właśnie refaktoryzacja jest najlepszą okazją do wpro- wadzania wzorców projektowych. Najpierw należy napisać działający kod w możliwie jak najprostszy sposób, a dopiero potem starać się stosować wzorce 96 ROZDZIAŁ 3 Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax do rozwiązywania określonych problemów, jakie udało się nam wyróżnić. Jeśli Czytelnik sam jest autorem kodu lub jeśli musi „opiekować się” kodem, w którym „nabałaganił” ktoś inny, to zapewne aż do tej chwili odczuwa nieprzyjemny skurcz żołądka. Na szczęście wzorce projektowe można także stosować z po- wodzeniem w już istniejącym kodzie i to bez względu na to, jak został on napisany. W następnym punkcie rozdziału przypomnimy jakiś fragment kodu zapisany w rozdziale 2. i przekonamy się, co będziemy z niego mogli zrobić dzięki zasto- sowaniu refaktoryzacji. 3.1.4. Refaktoryzacja w działaniu Być może niektórym z Czytelników refaktoryzacja już się spodobała, jednak bardziej praktyczne osoby, zanim się nią zachwycą, wolałyby zapewne ujrzeć ją w działaniu. Poświęćmy zatem nieco czasu na wprowadzenie zmian w kodzie, który napisaliśmy w poprzednim rozdziale i przedstawiliśmy na listingu 2.11. Kod ten składa się z funkcji sendRequest(), która odpowiada za przesyłanie żądań na serwer. Funkcja sendRequest() wywołuje z kolei funkcję initHttpRequest(), która tworzy odpowiedni obiekt XMLHttpRequest i definiuje funkcję obsługującą odpowiedzi — onReadyState(). Obiekt XMLHttpRequest został zapisany w zmiennej globalnej, dzięki czemu wszystkie używane przez nas funkcje mogły bez trudu pobrać referencję do niego. Funkcja zwrotna obsługująca odpowiedzi spraw- dzała stan obiektu żądania i generowała stosowne informacje testowe. Kod przedstawiony na listingu 2.11 wykonuje dokładnie to, o co nam chodziło, jednak jego ponowne wykorzystanie przysporzyłoby nam sporych problemów. Zazwyczaj jeśli decydujemy się na przesyłanie żądania na serwer, chcemy prze- twarzać odpowiedzi i wykonywać pewne operacje charakterystyczne jedynie dla tej konkretnej aplikacji. W celu zastosowania nowej logiki biznesowej w ist- niejącym już kodzie, będziemy musieli zmodyfikować pewne fragmenty funkcji onReadyState(). Sporym problemem może być także zastosowanie zmiennych globalnych. Jeśli jednocześnie będziemy chcieli przesłać na serwer kilka żądań, musimy mieć możliwość określenia odpowiedniej funkcji zwrotnej w każdym z nich. Jeżeli np. będziemy pobierali listę zasobów do aktualizacji oraz drugą listę zasobów przeznaczonych do aktualizacji, to przecież należałoby je w jakiś sposób roz- różnić! W przypadku zastosowania technik programowania obiektowego rozwiąza- niem takiego problemu byłoby zaimplementowanie niezbędnych możliwości funkcjonalnych w formie obiektu. Język JavaScript zapewnia niezbędne moż- liwości, które z powodzeniem będziemy mogli zastosować. Obiekt, jaki utwo- rzymy w tym rozdziale, nazwiemy ContentLoader, gdyż będziemy go używać do pobierania zawartości z serwera. Ale jak ten obiekt powinien wyglądać? Opty- malnie byłoby, gdybyśmy mogli utworzyć go, przekazując w wywołaniu kon- struktora adres URL, na jaki należy przesłać żądanie. Oprócz tego powinniśmy mieć możliwość przekazania referencji do zdefiniowanej przez nas funkcji zwrotnej, która zostanie wywołana w razie pomyślnego zakończenia obsługi 3.1. Porządkowanie chaosu 97 żądania, oraz drugiej funkcji — wywoływanej w razie wystąpienia jakichś błędów. Instrukcja tworząca ten obiekt mogłaby mieć zatem następującą postać: new loader = new ContentLoader( mydata.xml , parseMyData); Przy czym parseMyData jest funkcją, którą należy wywołać w momencie ode- brania odpowiedzi na żądanie. Kod obiektu ContentLoader przedstawiliśmy na listingu 3.1. Zastosowaliśmy w nim kilka nowych rozwiązań, które wymagają dokładniejszego opisu. Listing 3.1. Obiekt ContentLoader (cid:91) var net=new Object(); (cid:88) Obiekt pełniący funkcję przestrzeni nazw net.READY_STATE_UNINITIALIZED=0; net.READY_STATE_LOADING=1; net.READY_STATE_LOADED=2; net.READY_STATE_INTERACTIVE=3; net.READY_STATE_COMPLETE=4; net.ContentLoader=function(url,onload,onerror){ (cid:89) Funkcja konstruktora this.url=url; this.req=null; this.onload=onload; this.onerror=(onerror) ? onerror : this.defaultError; this.loadXMLDoc(url); } net.ContentLoader.prototype = { loadXMLDoc:function(url){ (cid:90) Funkcja initXMLHttpRequest ze zmienioną nazwą if (window.XMLHttpRequest){ Zmodyfikowana this.req=new XMLHttpRequest(); funkcja loadXML } else if (window.ActiveXObject){ this.req=new ActiveXObject( Microsoft.XMLHTTP ); } if (this.req){ try{ var loader=this; this.req.onreadystatechange=function(){ net.ContentLoader.onReadyState.call(loader); } this.req.open( GET ,url,true); Zmodyfikowana funkcja sendRequest this.req.send(null); }catch (err){ this.onerror.call(this); } } }, onReadyState:function(){ (cid:93) Zmodyfikowana funkcja zwrotna var req=this.req; var ready=req.readyState; var httpStatus=req.status; if (ready==net.READY_STATE_COMPLETE){ if (httpStatus==200 || httpStatus==0){ this.onload.call(this); }else{ this.onerror.call(this); } } }, (cid:92) 98 ROZDZIAŁ 3 Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax defaultError:function(){ alert( Błąd podczas pobierania danych! + readyState: +this.req.readyState + status: +this.req.status + nagłówki: +this.req.getAllResponseHeaders()); } } Pierwszą rzeczą, na jaką należy zwrócić uwagę w powyższym kodzie, jest zde- finiowanie zmiennej globalnej net (cid:88) i skojarzenie z nią wszystkich pozostałych referencji. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko wystąpienia konfliktów nazw z innymi zmiennymi i grupujemy cały kod związany z generacją i obsługą żądań w jednym miejscu. Następnie zdefiniowaliśmy funkcję konstruktora naszego obiektu (cid:89). Wymaga ona przekazania trzech argumentów, jednak tylko dwa pierwsze są obowiązkowe. Trzeci argument, określający funkcję wywoływaną w przypadku wystąpienia błędów, jest opcjonalny — jeśli jego wartość będzie równa null, to wywołamy funkcję domyślną. Dla osób, które mają doświadczenie w programowaniu obiek- towym, możliwość przekazywania zmiennej ilości argumentów w wywołaniach funkcji może się wydawać dziwna, podobnie jak przekazywanie funkcji jako referencji. Jednak są to często stosowane możliwości języka JavaScript. Szcze- gółowe informacje na ich temat oraz dokładny opis samego języka można znaleźć w Dodatku B. Znaczne fragmenty kodu funkcji initXMLHttpRequest() (cid:91) oraz sendRequest() (cid:92) z listingu 2.11 przenieśliśmy do metod tworzonego obiektu ContentLoader. Przy okazji zmieniliśmy trochę nazwy metod, by lepiej odpowiadały nieco więk- szemu zakresowi ich działania. Teraz kod generujący żądania znajduje się w meto- dzie o nazwie loadXMLDoc(). (cid:90) Obiekt XMLHttpRequest odnajdujemy i tworzymy dokładnie w taki sam sposób jak poprzednio, jednak użytkownik naszego obiektu ContentLoader nie musi nic na ten temat wiedzieć. Funkcja zwrotna onReadyState() (cid:93) także powinna wyglądać bardzo podobnie do swego pierwowzoru z listingu 2.11. Wywołania generujące komunikaty na konsoli do testów zastąpiliśmy w tym przypadku wywołaniami funkcji onload oraz onerror. Składnia używana do wykonania tych wywołań może się wydawać nieco dziwna, zatem przyjrzyjmy się jej dokładniej. We właściwościach onload oraz onerror są zapisane obiekty Function języka JavaScript, a obiekty tego typu udostępniają metodę call(). Pierwszym argumentem wywołania metody Function.call() jest obiekt, który stanie się kontekstem dla wywoływanej funkcji, czyli wewnątrz niej będzie się można odwoływać do niego przy wykorzystaniu słowa kluczowego this. Napisanie funkcji zwrotnej, którą przekażemy do obiektu ContentLoader, także nie przysporzy nam większych problemów. Jeśli w kodzie funkcji zwrotnej będziemy musieli odwołać się do jakiejkolwiek właściwości obiektu ContentLoader, to wystarczy, że jej nazwę poprzedzimy słowem kluczowym this. Np.: function myCallBack(){ alert( Plik +this.url + został wczytany! Oto jego zawartość: 3.2. Niewielkie przykłady refaktoryzacji 99 +this.req.responseText ); } Utworzenie takiego kontekstu wymaga napisania dodatkowego kodu i doskonałej znajomości tajników JavaScriptu, jednak kiedy go już napiszemy i zastosujemy w obiekcie, to użytkownik końcowy nie będzie musiał o niczym wiedzieć. Taka sytuacja, w której użytkownik obiektu nie musi się interesować szcze- gółami jego implementacji, bardzo często jest sygnałem dobrze przeprowadzonej refaktoryzacji. Oznacza bowiem, że wszystkie złożone czynności zostały umiesz- czone wewnątrz obiektu, a użytkownik może się posługiwać łatwym interfejsem. W ten sposób jest on chroniony przed całą złożonością działania obiektu, a eks- pert, który go stworzył i odpowiada za jego pielęgnację, umieścił cały złożony kod w jednym miejscu. Wszelkie ewentualne zmiany będą musiały być wyko- nane tylko jeden raz i w jednym, precyzyjnie określonym miejscu, a ich efekt zostanie zauważony i uwzględniony w całym kodzie aplikacji. W ten sposób przedstawiliśmy podstawowe założenia refaktoryzacji i pokazali- śmy, jakie korzyści nam ona zapewnia. W następnym podrozdziale przedstawimy problemy, które najczęściej występują podczas pisania aplikacji wykorzystujących technologię Ajax, oraz jak można je rozwiązywać poprzez zastosowanie refakto- ryzacji. Jednocześnie zaprezentujemy kilka przydatnych sztuczek, które my z powodzeniem będziemy mogli wykorzystać w następnych rozdziałach książki, a Czytelnik — we własnych projektach. 3.2. Niewielkie przykłady refaktoryzacji W tym podrozdziale zaprezentujemy kilka problemów występujących podczas wykorzystywania technologii Ajax oraz najczęściej stosowane sposoby ich roz- wiązywania. W każdym z przykładów pokażemy, jak zastosowanie refaktoryza- cji może nam pomóc w rozwiązaniu problemu, a następnie wskażemy elementy rozwiązania, które będzie można wykorzystać przy innych okazjach. Nawiązując do zaszczytnych tradycji literatury poświęconej wzorcom pro- jektowym, w pierwszej kolejności opiszemy problem, następnie przedstawimy jego techniczne rozwiązanie, a na końcu opiszemy je w szerszym kontekście. 3.2.1. Niezgodności przeglądarek: wzorce Façade oraz Adapter Gdyby zapytać osoby zajmujące się tworzeniem witryn i aplikacji internetowych — niezależnie od tego, czy są to programiści, projektanci, graficy, czy osoby zajmujące się każdym z tych aspektów tworzenia stron WWW — co je najbardziej denerwuje w ich pracy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż na liście odpowiedzi znajdzie się konieczność zapewniania poprawnego wyglądu stron w różnych przeglądarkach. Na WWW istnieje wiele standardów przeróżnych technologii, a większość nowoczesnych przeglądarek implementuje zazwyczaj 100 ROZDZIAŁ 3 Porządkowanie aplikacji wykorzystujących technologię Ajax w całości lub prawie w całości znaczną większość tych standardów. Czasami jednak standardy te nie są precyzyjne i zostawiają miejsce dla dowolnej inter- pretacji, czasami twórcy przeglądarek rozszerzają je w sposób przydatny, choć niespójny, a zdarza się również, że w przeglądarkach pojawiają się stare, wszech- obecne błędy programistyczne. Programiści używający języka JavaScript już od momentu jego pojawienia się nawykli do sprawdzania tego, jaka przeglądarka jest aktualnie używana bądź to testowania oraz czy konkretny obiekt jest dostępny, czy nie. Przeanalizujmy teraz bardzo prosty przykład. Operowanie na elementach DOM Zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale 2. zawartość strony WWW jest udostępniana w kodzie JavaScript w formie obiektowego modelu dokumentu (ang. Document Object Model, w skrócie DOM) — struktury drzewiastej, której węzły odpowiadają elementom HTML umieszczonym w kodzie strony. W przy- padku programowego manipulowania drzewem DOM bardzo często pojawia się konieczność określenia położenia elementu na stronie. Niestety, twórcy przeglą- darek udostępnili różne, niestandardowe sposoby określania tego położenia, przez co napisanie jednego, ogólnego kodu wykonującego to zadanie prawidłowo w różnych przeglądarkach jest dosyć trudne. Listing 3.2 przedstawia uprosz- czoną wersję funkcji pochodzącej z biblioteki x Mike’a Fostera (patrz podroz- dział 3.5), która rozwiązuje problem określenia położenia wskazanego elementu od lewej krawędzi strony. W tym przypadku element jest przekazywany jako argument wywołania funkcji. Listing 3.2. Funkcja getLeft() function getLeft(e){ if(!(e=xGetElementById(e))){ return 0; } var css=xDef(e.style); if (css xStr(e.style.left)) { iX=parseInt(e.style.left); if(isNaN(iX)) iX=0; }else if(css xDef(e.style.pixelLeft)) { iX=e.style.pixelLeft; } return iX; } Różne przeglądarki udostępniają wiele sposobów określania położenia węzła przy wykorzystaniu tablicy stylów, którą przedstawiliśmy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: