Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 006651 18968974 na godz. na dobę w sumie
Akta pracownicze 2011 - ebook/pdf
Akta pracownicze 2011 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 137
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-206-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prowadzenie akt pracowniczych obwarowane jest tyloma nakazami, że przy większej liczbie pracowników łatwo o pomyłkę czy pozornie niewinne uchybienie. Dlatego z roku na rok utrzymuje się wysoki odsetek firm, w których niewłaściwie prowadzona jest dokumentacja pracownicza.

Wielkość firmy ani jej branża nie mają znaczenia. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Inspektorzy PIP sprawdzając rzetelność prowadzenia akt, mogą zakwestionować nawet niepodzielenie dokumentacji na części czy brak numeracji kart.

Czy masz 100% pewność, że w prowadzonych przez Ciebie aktach pracowniczych nie ma najmniejszego uchybienia?

Jeśli się wahasz – nie ryzykuj! Skorzystaj z praktycznego raportu „Akta pracownicze 2011”! To wyjątkowa, starannie przygotowana pozycja wydawnicza, która kompleksowo omawia zasady prowadzenia akt pracowniczych. Teraz możesz bez dużego trudu poznać najważniejsze tajniki bezbłędnego prowadzenia każdej z części akt osobowych – A, B i C. Dla Twojej wygody każda z nich została omówiona odrębnie.

W raporcie znajdziesz:

Przekonaj się sam, jak szybko można przygotować każdy dokument kadrowy, który będzie nie do zakwestionowania i w 100% zgodny z prawem.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w raporcie „Akta pracownicze 2011” i stosować je bez obaw. Raport został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Redaktorem merytorycznym raportu jest pani Iwona Jaroszewska-Ignatowska – radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, wykładowca na kierunku Podyplomowe prawo pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz na łamach „Rzeczpospolitej”, „Pulsu Biznesu”, „Gazety Prawnej” i „Poradnika Gazety Prawnej”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE W Y J A Ś N I E D O K U N I A , P M R E Z N Y T K Y Ł A D Y, PRACOWNICZE AKTA 2011 wzory: akta osobowe część A, B, C • lista kontrolna • podstawy prawne Sprawdź, jak prowadzić akta pracownicze, by nie narazić się na kary w wyniku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy! w w w.Kadr yOnline.pl 27 wzorów dokumentów kadrowych, lista kontrolna: obowiązki w zakresie prowadzenia akt osobowych! Praktyczny informator „Akta pracownicze 2011” – starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki i porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dost(cid:266)pne, cało(cid:286)ciowo ogarniaj(cid:261)ce tematyk(cid:266) prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 27 wzorów dokumentów ka- drowych z obja(cid:286)nieniami, jak je wypełniać. Praktyczne przykłady i lista kontrolna dotycz(cid:261)ca gromadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników. Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny Redaktor Anna Makarczuk Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-206-2 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a. tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – S(cid:261)d Rejonowy dla m.st. Warszawy, S(cid:261)d Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysoko(cid:286)ć kapitału zakładowego: 200 000 zł Skład i łamanie: Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0-603 59 59 71 © Copyright by Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” sp. z o.o. . Warszawa 2011 Praktyczny informator „Akta pracownicze 2011” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Praktyczny informator „Akta pracownicze 2011” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze „Akta pracownicze 2011” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem si(cid:266) na (cid:296)ródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowaniem najwy(cid:298)szej staranno(cid:286)ci i wykorzystaniem wysokich kwaliikacji, wiedzy i do(cid:286)wiadczenia. Zaproponowane w informatorze „Akta pracownicze 2011” wskazówki, porady i interpretacje dotycz(cid:261) sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku mo(cid:298)e wymagać dodatkowych, pogł(cid:266)bionych kon- sultacji. Publikowane rozwi(cid:261)zania nie mog(cid:261) być traktowane jako oicjalne stanowisko organów i urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych. W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym redakcja nie mo(cid:298)e ponosić odpowiedzialno(cid:286)ci prawnej za zastosowanie zawar- tych w informatorze „Akta pracownicze 2011” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. S P I S T R E Ś C I AKTA PRACOWNICZE 2011 Spis treści Akta osobowe pracowników Obowiązek prowadzenia akt osobowych Podstawa prawna Akta osobowe prowadzi każdy pracodawca! Odpowiedzialność kadrowej Jak powinny wyglądać akta osobowe? Numerowanie i spis dokumentów w aktach osobowych Przechowywanie akt osobowych Część A akt osobowych Dokumenty przechowywane w części A akt osobowych Czego nie powinno być w części A akt osobowych? Numerowanie i spis dokumentów w części A akt osobowych Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy Wstępne badania lekarskie Gdy pracownik ma aktualne badania od poprzedniego pracodawcy Kiedy nie musicie kierować pracownika na wstępne badania lekarskie? Termin wykonania badań Koszt badań Czas wykonywania badań a czas pracy Badanie obowiązkiem pracownika Wykroczenie! Grzywna Odpowiedzialność karna Skierowanie na badania wstępne Zaświadczenie lekarskie Część B akt osobowych Dokumenty przechowywane w części B akt osobowych Kwestionariusz osobowy dla pracownika Umowa o pracę Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy Informacja dla pracownika Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem S P I S T R E Ś C I 5 6 6 7 7 8 8 9 14 15 15 16 17 21 21 22 24 24 24 24 25 26 26 26 27 32 33 34 36 43 44 47 1 www.KadryOnline.pl AKTA PRACOWNICZE 2011 Zgoda na przelew wynagrodzenia na konto Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków Przyznanie nagrody/wyróżnienia Wymierzenie kary porządkowej nagany/upomnienia Wymierzenie kary pieniężnej Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie) Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę Wypowiedzenie warunków umowy o pracę Wniosek o stosowanie systemu skróconego tygodnia pracy Wniosek o stosowanie weekendowo-świątecznego systemu czasu pracy Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Część C akt osobowych Dokumenty przechowywane w części C akt osobowych Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 kp) Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 kp) Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Świadectwo pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Lista kontrolna Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 50 52 53 55 60 62 63 66 72 74 76 78 82 83 85 89 94 97 100 109 115 121 121 S P I S T R E Ś C I 2 www.KadryOnline.pl AKTA PRACOWNICZE 2011 Chcesz tak prowadzić akta pracownicze, by nie narazić się na kary w wyniku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy? Korzystaj z gotowych i godnych zaufania wzorów umów, pism i innych dokumentów kadrowych! W codziennym prowadzeniu akt pracowniczych niezb(cid:266)dne s(cid:261) gotowe formularze, które mo(cid:298)na szybko wypełnić i wydrukować. Dzi(cid:266)ki temu oszcz(cid:266)dzasz wiele cen- nego czasu i masz pewno(cid:286)ć, (cid:298)e druk, na którym np. podpisujesz lub wypowiadasz umow(cid:266), odpowiada wymogom prawnym. Specjalnie dla Ciebie przygotowali(cid:286)my elektroniczne opracowanie najwa(cid:298)niejszych wzorów umów i pism podzielonych na cz(cid:266)(cid:286)ci A, B, C akt pracowniczych. Zapewniamy, (cid:298)e dzi(cid:266)ki tej fachowej pomocy zyskasz pewno(cid:286)ć, (cid:298)e akta pracownicze prowadzone s(cid:261) bezbł(cid:266)dnie i rzetelnie. W S T ę P 3 www.KadryOnline.pl AKTA PRACOWNICZE 2011 Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku! Czy wiesz, (cid:298)e akta pracownicze s(cid:261) sprawdzane przez inspektorów PIP w pierwszej kolejno(cid:286)ci? Ka(cid:298)dy do(cid:286)wiadczony inspektor bez trudu znajdzie w nich nieprawidłowo(cid:286)ci. Prowadzenie akt pracowniczych obwarowane jest tyloma nakazami, (cid:298)e przy wi(cid:266)kszej liczbie pracow- ników łatwo o pomyłk(cid:266) czy pozornie niewinne uchybienie. Dlatego z roku na rok utrzymuje si(cid:266) wysoki odsetek irm, w których niewła(cid:286)- ciwie prowadzona jest dokumentacja pracownicza. Wielko(cid:286)ć irmy ani jej bran(cid:298)a nie maj(cid:261) znaczenia. Okazuje si(cid:266), (cid:298)e w ka(cid:298)dej kontrolowanej przez PIP irmie łatwo znale(cid:296)ć niedoci(cid:261)gni(cid:266)cia formalne w dokumentach personalnych. Inspektorzy PIP sprawdzaj(cid:261)c rzetelno(cid:286)ć prowadzenia akt, mog(cid:261) zakwestionować nawet niepodzie- lenie dokumentacji na cz(cid:266)(cid:286)ci, brak numeracji kart czy... Dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowali(cid:286)my publikacj(cid:266) fachow(cid:261) dla specjalistów ds. personalnych – „Akta pracownicze 2011”. To wyj(cid:261)tkowa, starannie przygotowana pozycja wydawnicza, która kompleksowo omawia zasady prowadzenia akt pracowniczych. Teraz mo(cid:298)esz bez du(cid:298)ego trudu poznać najwa(cid:298)niejsze tajniki bezbł(cid:266)dnego prowadzenia ka(cid:298)dej z cz(cid:266)(cid:286)ci akt osobowych – A, B i C. Dla Twojej wygody ka(cid:298)da z nich została omówiona odr(cid:266)bnie. Informator „Akta pracownicze 2011” pomo(cid:298)e Ci unikn(cid:261)ć kłopotów, jakie mog(cid:261) Ci(cid:266) spotkać w wyniku kontroli z Pa(cid:276)stwowej Inspekcji Pracy. Po(cid:298)ytecznej lektury! Iwona Jaroszewska-Ignatowska redaktor merytoryczny Anna Makarczuk redaktor W S T ę P 4 www.KadryOnline.pl AKTA PRACOWNICZE 2011 AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Koniecznie przeczytaj: Dla kogo trzeba prowadzić akta osobowe? Jakie dokumenty nale(cid:298)y gromadzić w poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ciach akt osobowych? Czy dokumenty nale(cid:298)y przechowywać w kopiach, czy w oryginałach? Jak numerować dokumentacj(cid:266)? Przez jak długi czas przechowywać dokumentacj(cid:266) płacow(cid:261) i pracownicz(cid:261)? Co powinien zrobić z dokumentacj(cid:261) osobow(cid:261) pracodawca, gdy zakład pracy ule- ga likwidacji? § Podstawowe akty prawne: 1. Obowi(cid:261)zek prowadzenia i sposób przechowywania akt osobowych: ustawa z 26 czerw- ca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., w tek(cid:286)cie w skrócie: kp)  art. 94 pkt 9a i 9b kp,  art. 281 pkt 6 kp. 2. Sposób prowadzenia akt osobowych: rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi(cid:261)zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.; w tek(cid:286)cie zwane: rozporz(cid:261)dzeniem)  § 1 ust. 3 rozporz(cid:261)dzenia,  § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporz(cid:261)dzenia. 3. Okres przechowywania dokumentacji płacowej: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o eme- ryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze(cid:276) Społecznych (tekst jednolity: Dz.U z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)  art. 125a ust. 4 tej ustawy. 4. Okres przechowywania akt osobowych: ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673 ze zm.)  art. 51u tej ustawy. 5 www.KadryOnline.pl A K T A O S O B O W E P R A C O W N I K ó W AKTA PRACOWNICZE 2011 Obowiązek prowadzenia akt osobowych Nieprowadzenie akt osobowych jest wykroczeniem, za które pracodawca mo(cid:298)e zostać ukarany grzywn(cid:261). Zapoznajcie si(cid:266) wi(cid:266)c z zasadami prowadzenia i przechowywania akt pra- cowniczych, gdy(cid:298) inspektor pracy w razie kontroli u Was z pewno(cid:286)ci(cid:261) b(cid:266)dzie sprawdzał, czy prowadzicie akta osobowe i czy robicie to prawidłowo. Podstawa prawna  Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników reguluje rozporz(cid:261)dzenie MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi(cid:261)zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.), zwane dalej rozporz(cid:261)dzeniem. Dla ka(cid:298)dego pracownika oddzielnie pracodawca powinien zało(cid:298)yć i prowadzić akta oso- bowe (art. 94 pkt 9a kp). Dotyczy to pracowników, a wi(cid:266)c osób zatrudnionych na podstawie: umowy o prac(cid:266), mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o prac(cid:266) (art. 2 kp). Nie musicie prowadzić teczek personalnych dla osób, które anga(cid:298)ujecie na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, cywilnoprawnych kontraktów mened(cid:298)erskich oraz w ramach tzw. samozatrudnienia. PRZYKŁAD 1 Kadrowa zastanawia si(cid:266), czy mo(cid:298)e prowadzić jedn(cid:261) teczk(cid:266) personaln(cid:261) dla wszyst- kich czterech pracowników magazynu, choćby z tego powodu, (cid:298)e podpisali umow(cid:266) o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej. Niestety nie. Paragraf 6 ww. rozporz(cid:261)dzenia stanowi, (cid:298)e akta osobowe prowadzi si(cid:266) oddzielnie dla ka(cid:298)dego pracownika. Nie ma mo(cid:298)liwo(cid:286)ci prowadzenia akt zbiorowych. Umowa o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej powinna być sporz(cid:261)dzona w tylu egzemplarzach, by mo(cid:298)liwe było przekazanie po jednym egzemplarzu ka(cid:298)demu pracownikowi oraz wł(cid:261)czenie po jednym egzemplarzu do cz(cid:266)(cid:286)ci B akt osobowych ka(cid:298)dego z pracowników, którego dotyczy umowa. PRZYKŁAD 2 Andrzej D. był zatrudniony w irmie Delta sp. z o.o. przez dwa i pół roku na czas okre(cid:286)lony. Po upływie tego terminu pracownik znalazł prac(cid:266) u innego praco- 6 www.KadryOnline.pl AKTA PRACOWNICZE 2011 dawcy. Obecnie w irmie Delta ma miejsce rekrutacja i wszystko wskazuje na to, (cid:298)e Andrzej D. znów zostanie zatrudniony i to na tym samym stanowisku pracy co poprzednio. Kadrowa zastanawia si(cid:266), czy je(cid:286)li zapadnie pozytywna decyzja, powinna zało(cid:298)yć now(cid:261) teczk(cid:266) osobow(cid:261), czy te(cid:298) mo(cid:298)e dalej prowadzić t(cid:266), któr(cid:261) pracownik miał do tej pory. Przepisy nie okre(cid:286)laj(cid:261), co nale(cid:298)y robić w takich sytuacjach. Skoro zatem nie ma naka- zu zało(cid:298)enia i prowadzenia nowej teczki akt osobowych, mo(cid:298)na poprzestać, naszym zdaniem, na tej, która była zało(cid:298)ona w zwi(cid:261)zku z poprzednim zatrudnieniem. Nale(cid:298)y jednak pami(cid:266)tać, by zgromadzić now(cid:261) dokumentacj(cid:266) (w cz(cid:266)(cid:286)ci A – nowe za(cid:286)wiadcze- nie lekarskie o zdolno(cid:286)ci pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz nowe (cid:286)wiadectwa pracy; w cz(cid:266)(cid:286)ci B – now(cid:261) umow(cid:266), szkolenie wst(cid:266)pne bhp i pozostał(cid:261) dokumentacj(cid:266)). Akta osobowe prowadzi każdy pracodawca! Akta osobowe dla zatrudnianych pracowników musi prowadzić ka(cid:298)dy pracodawca, nieza- le(cid:298)nie od liczby pracowników, których zatrudnia. Nieprowadzenie akt osobowych jest wy- kroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które mo(cid:298)ecie być ukarani grzywn(cid:261) (art. 281 pkt 6 kp). Inspektor pracy w razie kontroli z pewno(cid:286)ci(cid:261) b(cid:266)dzie sprawdzał, czy prowadzicie akta osobowe i czy robicie to prawidłowo. PRZYKŁAD Kazimierz Z. prowadzi działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) jako osoba izyczna. Zajmuje si(cid:266) handlem obwo(cid:296)nym. Ma zamiar zatrudnić swojego kuzyna na podstawie umowy o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony. Zastanawia si(cid:266), czy dla tego jednego pracownika b(cid:266)dzie musiał prowadzić akta osobowe. Ka(cid:298)dy pracodawca, który zatrudnia pracowników w ramach stosunku pracy (a wi(cid:266)c na podstawie umowy o prac(cid:266), mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o prac(cid:266)), musi dla ka(cid:298)dego pracownika z osobna prowadzić akta osobowe. Nie ma przy tym znaczenia, ilu pracowników zatrudniania. Obowi(cid:261)zek prowadzenia akt oso- bowych dotyczy wi(cid:266)c równie(cid:298) tych pracodawców, którzy zatrudniaj(cid:261) choćby jednego pracownika. Odpowiedzialność kadrowej Zwykle obowi(cid:261)zek prowadzenia akt osobowych w irmie nale(cid:298)y do obowi(cid:261)zków kadrowej (specjalisty do spraw kadr). Nieprawidłowo(cid:286)ci w zakresie prowadzenia tej dokumentacji, je(cid:286)li 7 www.KadryOnline.pl AKTA PRACOWNICZE 2011 s(cid:261) zawinione przez kadrow(cid:261) (np. brak prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nietermino- we sporz(cid:261)dzanie umów o prac(cid:266), brak gromadzenia poszczególnych dokumentów z przyczyn le(cid:298)(cid:261)cych po stronie kadrowej, a nie po stronie innych pracowników), mog(cid:261) być przyczyn(cid:261) wypowiedzenia jej umowy o prac(cid:266). Jak powinny wyglądać akta osobowe? Akta osobowe powinny składać si(cid:266) z trzech cz(cid:266)(cid:286)ci: A, B i C. Te cz(cid:266)(cid:286)ci powinny być wy- ra(cid:296)nie oddzielone: 1. w cz(cid:266)(cid:286)ci A – musicie gromadzić dokumenty zwi(cid:261)zane z ubieganiem si(cid:266) kandydata o zatrud- nienie; 2. w cz(cid:266)(cid:286)ci B – musicie gromadzić dokumenty dotycz(cid:261)ce nawi(cid:261)zania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika; 3. w cz(cid:266)(cid:286)ci C – musicie gromadzić dokumenty zwi(cid:261)zane z ustaniem zatrudnienia (§ 6 ust. 1 i 2 rozporz(cid:261)dzenia). Numerowanie i spis dokumentów w aktach osobowych Zgodnie z rozporz(cid:261)dzeniem dokumenty znajduj(cid:261)ce si(cid:266) w poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ciach akt osobowych powinni(cid:286)cie uło(cid:298)yć w porz(cid:261)dku chronologicznym oraz ponumerować (§ 6 ust. 3 rozporz(cid:261)dzenia). Numerujecie wi(cid:266)c dokumenty w ramach poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ci akt oso- bowych. Ka(cid:298)da z cz(cid:266)(cid:286)ci powinna ponadto zawierać pełny wykaz (spis tre(cid:286)ci) znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w niej dokumentów (§ 6 ust. 3 rozporz(cid:261)dzenia). Je(cid:286)li wi(cid:266)c pracownik doniesie Wam np. kolejne (cid:286)wiadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy albo za(cid:286)wiadczenie o uko(cid:276)czeniu jakiego(cid:286) kursu, musicie pami(cid:266)tać, by oprócz tego, (cid:298)e wepniecie kopi(cid:266) takiego (cid:286)wiadectwa lub za(cid:286)wiadczenia do akt osobowych, nadać jej numer i dokonać zmiany spisu tre(cid:286)ci tej cz(cid:266)(cid:286)ci akt, w której dokonujecie takiego uzupełnienia. UWAGA! Pami(cid:266)tajcie, (cid:298)e w cz(cid:266)(cid:286)ci A akt osobowych pracownika przechowujecie odpisy lub kopie składanych dokumentów, nigdy nie oryginały. Mo(cid:298)ecie (cid:298)(cid:261)dać od pracownika przedło- (cid:298)enia oryginałów dokumentów tylko do wgl(cid:261)du lub sporz(cid:261)dzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 ust. 3 rozporz(cid:261)dzenia). Wykaz dokumentów, które powinny znajdować si(cid:266) w aktach osobowych, z podzia- łem na poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci, przedstawiamy w tabeli na stronie 10. 8 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Akta pracownicze 2011
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: