Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 003959 15209888 na godz. na dobę w sumie
Aktualności BHP, wydanie kwiecień 2014 r - ebook/pdf
Aktualności BHP, wydanie kwiecień 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 2080-072X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
„Aktualności BHP” to czasopismo, które dostarczy Ci wyselekcjonowanych informacji wpływających na faktyczne bezpieczeństwo w firmie.
To jedyny na rynku miesięcznik przedstawiający skondensowane informacje na temat aktualnych rozwiązań i zmian prawnych w dziedzinie bhp.
To serwis, który pomaga szybko dotrzeć do zmian w przepisach bhp. Pokazuje pełny przegląd tego, co się dzieje w branży i jak inni specjaliści poradzili sobie z trudnymi sytuacjami. 
W 'Aktualnościach BHP' znajdziesz praktyczne omówienie przepisów. Możesz je szybko przeczytać i od razu wykorzystać zawarte w nim porady i wskazówki.

Dowiedz się:
 
Dzięki biuletynowi 'Aktualności BHP' możesz być pewny, że każde przyjęte przez Ciebie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym prawem. Będziesz poinformowany o wszystkich wydarzeniach i zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoją pracę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kwiecień 2014 ISSN 2080-072X n o w o ś c i z a r z ą d z a n i e b h p p y t a n i a i o d p o w i e d z i p r z y k ł a d y w z o r y d o k u m e n t y w n u m e r z e m . i n . NOWOŚCI BHP Umowy na czas określony tylko na 24 miesiące Nowe stawki jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe Projekt MPiPS zakłada oskładkowanie umów zlecenia 2 3 3 ORZECZNICTWO Ustalenie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy następuje po zakończeniu leczenia 4 Poszkodowany może zgłaszać uwagi do protokołu powypadkowego 4 SZKOLENIA BHP Aktywny udział w szkoleniu wpływa pozytywnie na przyswajanie wiedzy 5 TEMAT NUMERU Outsourcing usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 6 i 7 WYWIAD Z EKSPERTEM O zasadach postępowania w razie zranienia ostrymi narzędziami 8 i 9 BHP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Pracodawca powinien ustalić terminy i zakres kontroli stanu maszyn Każdy rodzaj materiału ma określone miejsce i sposób składowania ZARZĄDZANIE BHP Za mobbing w miejscu pracy odpowiada pracodawca 13 14 16 Sprawdź, jakie zakłady będą kontrolowane przez inspektorów PIP w 2014 roku W 2014 roku inspekcja pracy prowadzi działania kontrolne w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały w procesach pracy, bada przestrzeganie przepisów prawa pracy w instytucjach kultury i zakładach gospodarki komunalnej, a ponadto sprawdza zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W sumie zamierza przeprowadzić aż 88 tys. kontroli. Podstawowym celem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskanie poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych zakładach. Działalności kontrolno-nad- zorczej towarzyszą przedsięwzięcia o charakterze prewencyjno-promocyjnym, które służą kształtowaniu nawyków bezpiecznej pracy i popularyzacji obowiązujących prze- pisów. Taka strategia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy wpisuje się w model działalności inspekcji pracy krajów Unii Europejskiej. Do zadań PIP o szczególnym znaczeniu społecznym, realizowanych w ramach planu długofalowego przyjętego na lata 2013–2015, należą kontrole prawidłowości zawiera- nia przez pracodawców umów cywilnoprawnych i terminowych. Problemy związane ze stosowaniem tych umów są poruszane przez związki zawodowe, Radę Ochrony Pracy i komisje sejmowe oraz szeroko dyskutowane w mediach. W działalności kontrolno-nadzorczej będzie kontynuowana zasada konsekwentnych kontroli sprawdzających, zwłaszcza gdy wydane uprzednio środki prawne dotyczyły li- kwidacji zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi czy rażących naruszeń uprawnień pra- cowniczych. PIP zamierza przeprowadzić w 2014 roku 88 tys. kontroli, natomiast różnorodne przed- sięwzięcia prewencyjne i promocyjne obejmą co najmniej 200 tys. adresatów – praco- dawców i przedsiębiorców, pracowników i inne osoby świadczące pracę, rolników indy- widualnych, uczniów, studentów. Zakłady produkujące nanomateriały W 2014 roku zostaną rozpoczęte działania kontrolne w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczel- niach. Kontrole będą prowadzone w ramach programu zadań długofalowych przewi- dzianych na lata 2013–2015, ukierunkowanego na kompleksowe ustalenie stanu prze- strzegania podstawowych zasad ochrony zdrowia pracowników w podmiotach wyty- powanych do kontroli. Działania te wpisują się w europejski kierunek rozpoznania szkodliwości nanoobiektów w środowisku pracy, realizowany wraz z wdrażaniem euro- pejskich regulacji dotyczących chemikaliów. Z uwagi na wciąż niewielki stan wiedzy w tym zakresie, małą świadomość ewentualnych zagrożeń oraz liczne wątpliwości co do wpływu nanocząstek na organizm człowieka, kontrole powinny przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pracujących w narażeniu na chemikalia w postaci nano- metrycznej. W 2013 roku PIP prowadziła już działania o charakterze informacyjno- -prewencyjnym adresowane do wszystkich pracodawców, przedsiębiorców i pracowni- ków zainteresowanych tą tematyką. Więcej na ten temat na str. 10 1 l KWIECIEŃ 2014 XNH 62.indd 1 2014-03-25 12:58:25 dyżur redakcyjny: aktualnoscibhp@wip.pl Nowości BHP O D R E D A K C J I DRODZY CZYTELNICY! Nie ma firmy, do której prędzej czy później nie zawita inspektor pracy. Kontrole PIP bywają bardzo uciążliwe, służą jednak poprawie stanu przestrzegania prawa pracy, ale przede wszystkim wykazują realne zagrożenia, z którymi może się spotkać pracownik na stanowisku pracy. W 2014 roku będą kontynuowane działania nadzorczo-kontrolne w wytypowanych zakładach, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy oraz wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, skutkujące chorobami zawodowymi lub innymi dolegliwościami związanymi z wykonywaniem pracy. Jakie inne zakłady będą kontrolowane w 2014 roku? Więcej na ten temat na str. 10. Szczególnej uwadze polecam także dwa ciekawe projekty ustaw, które w lutym i marcu ujrzały światło dzienne. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie wykonywa- nia pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony, a Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakładający oskładkowanie umów cywilnych. Zapraszam także do kontaktu z redakcją. Wszelkie pytania i uwagi proszę przesyłać na adres: aktualnoscibhp@wip.pl. Marek Kalman REDAKTOR PROWADZĄCY AKTUALNOŚCI BHP Redaktor prowadzący: Marek Kalman Wydawca: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Druk: Paper Tinta Nakład: 2500 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa e-mail: aktualnoscibhp@wip.pl, e-mail: cok@wip.pl Zamówienia: tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Umowy na czas określony tylko na 24 miesiące Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że łączny czas zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony u danego pracodawcy nie może przekraczać 24 miesięcy. Przekroczenie tego terminu będzie równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Projekt SLD, który został złożony w lutym br. na ręce marszałek Sejmu, zakłada po- nadto, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 12 miesięcy, strony będą mogły przewidzieć dopusz- czalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem. Okres wy- powiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony ma wynosić: • 2 tygodnie, jeżeli umowa o pracę na czas określony przekracza 12 miesięcy, • 1 miesiąc, jeśli umowa o pracę na czas określony przekracza 18 miesięcy. Polska zajmuje niechlubne pierwsze miej- sce wśród państw Unii Europejskiej w sto- sowaniu umów o pracę na czas określony. Około 27 pracowników w Polsce pracu- je na podstawie umowy terminowej, pod- czas gdy średnia dla Unii Europejskiej wy- nosi obecnie 14,2 . Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony nie daje pracownikowi poczu- cia stabilizacji życiowej czy zawodowej, ponieważ przy bardzo krótkim 2-tygo- dniowym okresie wypowiedzenia oraz braku obowiązku podawania przez praco- dawcę przyczyny wypowiedzenia pracow- nik nie ma praktycznie żadnej możliwości obrony swych praw i interesów. Rozwiązanie obecnie funkcjonujące w art. 251 Kodeksu pracy jest niewystarczające, gdyż ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony do nastę- pujących po sobie dwóch umów i potrak- towanie każdej kolejnej umowy zawartej w okresie jednego miesiąca jako umowy o pracę na czas nieokreślony jest łatwo omijane przez pracodawców przez takie działania, jak: • zawieranie wieloletnich umów o pracę na czas określony, • ponowne zatrudnienie na umowę na czas określony po odczekaniu okresu dłuższego niż jeden miesiąc, • zatrudnianie pracowników w powiąza- nych kapitałowo lub podporządkowa- nych danemu pracodawcy podmiotach, • zatrudnianie na podstawie umów cy- wilnoprawnych. KWIECIEŃ 2014 l 2 W praktyce więc Kodeks pracy w tym za- kresie nie stanowi jakiejkolwiek realnej ochrony dla pracownika, niejako zachę- cając pracodawców do zawierania umów o pracę na czas określony – czego wyni- kiem jest najwyższy wskaźnik takich umów wśród państw Unii Europejskiej. UZASADNIENIE PROJEKTU Określenie maksymalnego czasu wykonywania pracy na podstawie umowy na czas określony spowoduje, że nieistotna będzie liczba zawieranych umów terminowych między stronami lub długość przerw między nimi, a jedyną przesłanką do sprawdzenia będzie łączny czas trwania takich umów między stronami stosunku pracy. Nie będzie zatem konieczne określanie i wykazywanie innych przesłanek, często trudnych do udowodnienia przez pracownika w postępowaniu sądowym. Problem dopuszczalności długotermino- wych umów o pracę na czas określony był wielokrotnie przedmiotem sporów sądo- wych. Sąd Najwyższy wskazywał na to, że zawarcie długotrwałej umowy termino- wej po to, żeby można ją było w dowol- nym momencie swobodnie rozwiązać, pozostaje w sprzeczności ze społeczno- -gospodarczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia terminowego i z zasada- mi współżycia społecznego. Kontrolą po- stępowania sądowego, zgodnie z orzecz- nictwem SN, należy obejmować ustalenie zachowania stabilizującego zatrudnienie, sens umowy terminowej oraz usprawie- dliwiony i zgodny interes obu stron sto- sunku pracy. Na podstawie orzeczeń są- dowych nie można jednak w sposób jed- noznaczny określić maksymalnej długości trwania umowy o pracę na czas określony, a także wskazać konkretnych przesłanek dopuszczalności stosowania długotermi- nowych umów o pracę na czas określony. Projekt ustawy nie pociąga za sobą obcią- żenia budżetów państwa ani jednostek sa- morządu terytorialnego. Nie przewiduje też wydania aktów wykonawczych. XNH 62.indd 2 2014-03-25 12:58:25 e.aktualnoscibhp.pl – sprawdź już teraz! Nowe stawki jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe Nowości BHP łu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde na- stępne dziecko – 65.701 zł, • gdy obok małżonka lub dzieci do jed- norazowego odszkodowania uprawnie- ni są równocześnie inni członkowie ro- dziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego mał- żonkowi lub dzieciom – 12.775 zł, • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodzi- ny inni niż małżonek lub dzieci zmarłe- go ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.775 zł z tytułu zwiększenia tego od- szkodowania przysługującego na dru- giego i każdego następnego uprawnio- nego – 32.851 zł. Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawo- dowej, o których mowa w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kwoty jednorazowych odszkodowań z ty- tułu wypadku przy pracy lub choroby za- wodowej wynoszą: • za każdy procent stałego lub długotrwa- łego uszczerbku na zdrowiu – 730 zł, • za każdy procent stałego lub długo- trwałego uszczerbku na zdrowiu z ty- tułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych – 730 zł, • z tytułu orzeczenia całkowitej niezdol- ności do pracy oraz niezdolności do sa- modzielnej egzystencji ubezpieczonego – 12.775 zł, • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty – 65.701 zł, • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmar- łego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko – 32.851 zł, • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno dziecko lub więcej dzieci zmar- łego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.775 zł z tytułu zwiększenia tego od- szkodowania przysługującego na każde z tych dzieci – 65.701 zł, • z tytułu orzeczenia całkowitej niezdol- ności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek po- gorszenia się stanu zdrowia rencisty – 12.775 zł, Projekt MPiPS zakłada oskładkowanie umów zlecenia • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczo- nego lub rencisty oraz 12.775 zł z tytu- PODSTAWA PRAWNA - obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 187). Według GUS w ramach umów cywilnoprawnych pracuje już blisko 1,4 mln Polaków. Z każdym rokiem ich liczba rośnie. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że o ile w 2008 roku na umowach cywilnoprawnych zatrudnio- nych było 9 pracujących, o tyle w 2013 roku już blisko 13 . Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz wyższe emerytury, renty, zasiłki chorobo- we i macierzyńskie to efekt zmian w os- kładkowaniu umów zlecenia. W marcu br. projekt ustawy przygotowany przez Mini- sterstwo Pracy i Polityki Społecznej przy- jęła Rada Ministrów. Pracodawcy mogą obecnie opłacać skład- ki na ZUS, m.in. emerytalną, rentową i wypadkową jedynie od jednej wybranej umowy zlecenia. Od pozostałych nie mu- szą płacić już nic. MPiPS zaproponowało oskładkowanie wszystkich kolejnych zle- ceń w miesiącu przynajmniej do wysoko- ści płacy minimalnej. W tym roku to 1.680 zł. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę płacą składki do ZUS od całego wynagrodzenia. Inaczej jest w przy- padku umów zlecenia. Według wniosko- dawców wprowadzenie obowiązku opła- cania składek na ZUS przynajmniej od wysokości płacy minimalnej sprawi, że osoby pracujące na podstawie umów zle- cenia w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Będą także SKŁADKA NA EMERYTURĘ – 20 ZŁ. D A Ł K Y Z R P Ochroniarzowi w jednej z warszawskich firm pracodawca odprowadza składki od umowy zlecenia na 200 zł. Z drugiej umowy zawartej z inną spółką szefa na kwotę 1.600 zł nie odprowadza już nic. Ochroniarz, zamiast odkładać co miesiąc na emeryturę 176 zł, oszczędza zaledwie 20 zł. Nie da rady uzbierać nawet na minimalne świadczenie. W razie wypadku w pracy dostanie groszowe odszkodowanie. Gdy zostanie zwolniony, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli zechce skorzystać z urlopu rodzicielskiego i zostać z dzieckiem w domu, dostanie w najlepszym wypadku zaledwie 160 zł zasiłku miesięcznie. Powód? ZUS wyliczy mu świadczenie od sumy, od której odprowadzał składki, czyli od 200 zł. odkładać na emeryturę wystarczająco, by móc liczyć na starość przynajmniej na mi- nimalne świadczenie. Idąc na urlop ma- cierzyński lub rodzicielski, dostaną wyż- sze zasiłki w czasie opieki nad dzieckiem. PIP alarmuje, że przybywa nieprawidło- wości przy zawieraniu zleceń. Jeszcze w 2007 roku jedynie 4 skontrolowanych firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 roku było to już 18 . To wzrost aż o 362 . Na podstawie kontroli PIP już co piąta umowa cywilnoprawna powinna być zwykłą umową o pracę. Nie można się godzić na nieuczciwe zaniżanie składek kosztem bezpieczeństwa pracowników. Opłacanie składek na ZUS co najmniej od wysokości pensji minimalnej sprawi, że zawieranie umów zlecenia, zamiast umów o pracę, stanie się dla pracodawców mniej atrakcyjne finansowo. XNH 62.indd 3 2014-03-25 12:58:25 3 l KWIECIEŃ 2014 dyżur redakcyjny: aktualnoscibhp@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aktualności BHP, wydanie kwiecień 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: