Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 006246 20270905 na godz. na dobę w sumie
Aktualności BHP, wydanie maj 2014 r - ebook/pdf
Aktualności BHP, wydanie maj 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 2080-072X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
„Aktualności BHP” to czasopismo, które dostarczy Ci wyselekcjonowanych informacji wpływających na faktyczne bezpieczeństwo w firmie.
To jedyny na rynku miesięcznik przedstawiający skondensowane informacje na temat aktualnych rozwiązań i zmian prawnych w dziedzinie bhp.
To serwis, który pomaga szybko dotrzeć do zmian w przepisach bhp. Pokazuje pełny przegląd tego, co się dzieje w branży i jak inni specjaliści poradzili sobie z trudnymi sytuacjami. 
W 'Aktualnościach BHP' znajdziesz praktyczne omówienie przepisów. Możesz je szybko przeczytać i od razu wykorzystać zawarte w nim porady i wskazówki.

Dowiedz się:
 
Dzięki biuletynowi 'Aktualności BHP' możesz być pewny, że każde przyjęte przez Ciebie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym prawem. Będziesz poinformowany o wszystkich wydarzeniach i zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoją pracę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Maj 2014 ISSN 2080-072X n o w o ś c i   z a r z ą d z a n i e  b h p   p y t a n i a  i  o d p o w i e d z i   p r z y k ł a d y   w z o r y   d o k u m e n t y w n u m e r z e m . i n . NOWOŚCI BHP Nowe wymagania dla wyrobów 2 aerozolowych Ruszyła kampania „Stres w pracy? 3 Nie, dziękuję!” ORZECZNICTWO Inspektor pracy może złożyć wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 4 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Wprowadzenie programu naprawczego wymaga ponownej oceny ryzyka zawodowego ZARZĄDZANIE BHP Obowiązki koordynatora bhp powinny być określone w porozumieniu między podwykonawcami 5 6 TEMAT NUMERU Stanowisko pracy należy oświetlić w sposób zapewniający wygodę widzenia 8 i 9 PIERWSZA POMOC W walce o ludzkie życie liczą się pierwsze minuty 10 i 11 OPIEKA ZDROWOTNA Badania profilaktyczne mają charakter obligatoryjny 12 i 13 BHP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Pracodawca ma obowiązek posiadać bieżące pomiary czynników 14 szkodliwych dla zdrowia Kontrolę urządzeń zabezpieczających przeprowadza tylko przeszkolony pracownik 16 Coraz więcej firm z elastycznym czasem pracy Nie spełnił się czarny scenariusz o nadużywaniu przez przedsiębiorców nowych przepisów o elastycznym czasie pracy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że z tej możliwości skorzystało 707 firm, głównie z Katowic, Rzeszowa, Krakowa i Olsztyna. W sierpniu zeszłego roku weszły zmiany dotyczące elastycznego czasu pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 896), które dały pracodawcom dwie nowe możliwości. Pierwsza to wydłu- żenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 4 miesiące. Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu pracy. Pra- cownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek o 10. A także rozpoczynać dzień np. między godziną 7 a 10. Takie zmiany są jednak możliwe za zgodą związków zawodowych działających w zakładzie pracy. Jeśli ich nie ma, pracodawca musi porozumieć się z przedstawiciela- mi pracowników. Z danych PIP wynika, że do końca marca elastyczny czas pracy wprowadziło 707 pra- codawców. To głównie duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób (248 podmiotów). Nieco mniej jest średnich firm zatrudniających do 49 pracowników (198) oraz największych powyżej 250 pracowników (124). Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (37 ), handlem i napra- wami (18 ) oraz budownictwem (11 ). Najwięcej wprowadziło nowe przepisy w Ka- towicach (130), Rzeszowie (65), Krakowie (64) i Olsztynie (52). Z danych wynika też, że z tej możliwości korzystają głównie podmioty, które naprawdę potrzebują tego roz- wiązania. Elastyczny czas pracy to rozwiązania sprawdzone w czasie kryzysu. Obecnie takie przepisy z powodzeniem stosowane są w wielu państwach Unii, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach czy na Słowacji. Trzeba jednak pamiętać, że nawet po wprowadzeniu elastycznego czasu pracy pracow- nikom nadal przysługuje wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny. Tak jak do tej pory, pracodawca może rekompensować podwładnym dłuższą pracę czasem wolnym. Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy oznaczają jedynie dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień lub liczby zleceń w firmie. W Kodeksie pracy zo- stały gwarancje odpowiedniego czasu odpoczynku dla pracowników. Zachowane zo- stało prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby oraz do 35-godzinnego w ciągu tygodnia. Pod szczególną ochroną ciągle pozostają m.in. kobie- ty w ciąży, rodzice małych dzieci czy pracownicy młodociani. Warto też przypomnieć, że elastyczny czas pracy pozwolił na bardziej racjonalną orga- nizację czasu pracy, wpływa na zwiększenie konkurencyjności firm, a przez to ułatwia zachowanie dotychczasowych miejsc pracy i tworzenie nowych. Ponadto umożliwia pracownikom łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym, rozszerza przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców i reprezentację pracowników. 1 l MAJ 2014 XNH 63.indd 1 2014-04-22 19:16:19 dyżur redakcyjny: aktualnoscibhp@wip.pl Nowości BHP O D R E D A K C J I DRODZY CZYTELNICY! Złe oświetlenie powodujące znużenie wzrokowe, jest pośrednią przyczyną ok. 20–30 wypadków w przemyśle! Ponadto oświetlenie jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wydajność pracy. Dlatego naprawdę warto jest wiedzieć, jak zapewnić prawidłowe światło w firmie. Więcej na ten temat piszemy na str. 8. Podajemy również informacje, jak konserwować urządzenia oświetlenia elektrycznego i z jaką częstotliwością je badać. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi znajdują się w wykazie chorób zawodowych. W sytuacji gdy pracownik został dotknięty taką chorobą, pracodawca jest zobligowany do zlecenia badania celowego u pracowników zatrudnianych na stanowiskach pracy, na których występują podobne zagroże- nia. Żeby nie dopuścić do rozwoju choroby zawodowej i możliwie wcześnie wykryć zmiany w stanie zdrowia pracownika, przeprowadza się badania okresowe. Mają one charakter obligatoryjny. Więcej na temat badań profilak- tycznych piszemy na str. 12. Zapraszam także do kontaktu z redakcją: aktualnoscibhp@wip.pl. Marek Kalman REDAKTOR PROWADZĄCY AKTUALNOŚCI BHP Redaktor prowadzący: Marek Kalman Wydawca: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Druk: Paper Tinta Nakład: 2500 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa e-mail: aktualnoscibhp@wip.pl, e-mail: cok@wip.pl Zamówienia: tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Nowe wymagania dla wyrobów aerozolowych Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. Wprowadza m.in. nowe obowiązki dla producenta lub importera dezodorantu oraz definicje substancji i mieszaniny. Zgodnie z nowelizacją osoba wprowadza- jąca wyrób aerozolowy do obrotu powin- na przeprowadzić analizę zagrożeń stwa- rzanych przez ten wyrób w normalnych warunkach jego użytkowania oraz w wa- runkach możliwych do przewidzenia. Je- żeli ma to zastosowanie, analiza powinna obejmować zagrożenia związane z wdy- chaniem uwolnionej zawartości wyrobu aerozolowego, z uwzględnieniem wielko- ści rozpylanych kropelek lub cząstek oraz właściwości fizycznych i chemicznych za- wartości. W związku ze zmianami zmo- dyfikowane zostały również przepisy do- tyczące procedury badań palności wyro- bów aerozolowych. Mogą skutkować do- datkowymi kosztami działalności dla przedsiębiorców produkujących lub im- portujących aerozole. Nowe przepisy określają także definicje substancji i mieszaniny. I tak: • substancja – pierwiastek chemiczny i je- go związki w stanie, w którym występu- ją w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami pow- stałymi w wyniku zastosowanego pro- cesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabil- ność i skład substancji, Wyrób aerozolowy powinien być wykona- ny w taki sposób, aby nie było możliwe pogorszenie jego odporności mechanicz- nej pod wpływem zawartości tego wyro- bu, nawet podczas przedłużonego prze- chowywania. Na wyrobie aerozolowym należy umieścić widoczne, czytelne oraz trwałe oznakowanie, np. napis ostrzegaw- czy, niezależnie od zawartości: „Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybu- chem” oraz wszelkie dodatkowe środki ostrożności stosowane podczas obsługi, ostrzegające użytkowników przed szcze- gólnymi zagrożeniami, jakie stwarza dany wyrób aerozolowy – jeśli do wyrobu aero- zolowego jest dołączona instrukcja obsłu- gi, musi również zawierać określenie tych środków ostrożności. Rozporządzenie weszło w życie 2 kwietnia br., ale zmiany dotyczące wyrobów aero- zolowych zawierających substancje za- czną obowiązywać od 19 czerwca 2014 r., a mieszaniny – 1 czerwca 2015 r. Aerozole zawierające mieszaniny wprowadzone do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. i ozna- kowane według dotychczasowych zasad będą musiały być wycofane z obrotu do 1 czerwca 2017 r. PODSTAWA PRAWNA - rozporządzenie ministra gospodarki z 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządze- nie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 345). • mieszanina – mieszanina lub roztwór składające się z dwóch lub większej liczby substancji. Pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowej nadal bez zmian Dnia 11 kwietnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w za- kresie odległości i warunków dopuszcza- jących usytuowanie drzew i krzewów, ele- mentów ochrony akustycznej i wykony- MAJ 2014 l 2 wania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 403). Rozporządzenie wydłużyło jed- norazowo okres utrzymywania pasów przeciwpożarowych na dotychczasowych zasadach o kolejne 3 lata. XNH 63.indd 2 2014-04-22 19:16:19 e.aktualnoscibhp.pl – sprawdź już teraz! Nowości BHP Ruszyła kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” Zła organizacja miejsca pracy i nieprawidłowe zarządzanie w połączeniu z niską kulturą organizacyjną sprzyjają powstawaniu wielu zagrożeń psychospołecznych, które mogą powodować szkody psychiczne, lub fizyczne. W kwietniu br. ruszyła kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). przedsiębiorstwa w całej Europie do syste- matycznego i skutecznego zarządzania za- grożeniami psychospołecznymi z wyko- rzystaniem narzędzi z poziomu danego kraju lub sektora gospodarki. Choć zagrożenia psychospołeczne i stres związany z pracą mogą wydawać się trud- nym zagadnieniem, kampania ma udo- wodnić, że można im skutecznie przeciw- działać, posługując się podobnymi narzę- dziami jak w przypadku innych proble- mów z zakresu bezpieczeństwa pracy. Z tego względu kampanii zaplanowanej na lata 2014–2015 pod ogólnym hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przy- świecają następujące cele: • podnoszenie świadomości na temat stresu oraz innych zagrożeń psycho- społecznych związanych z pracą, • dostarczenie i propagowanie prostych i praktycznych narzędzi oraz wytycz- nych w zakresie zarządzania zagroże- niami psychospołecznymi w miejscu pracy, • podkreślenie pozytywnych efektów za- rządzania zagrożeniami psychospo- łecznymi w miejscu pracy, w tym w wy- miarze liczbowym. ARGUMENTY LICZBOWE D A Ł K Y Z R P Z badań przeprowadzonych przez EU-OSHA wynika m.in., że: • krajowe koszty stresu zawodowego we Francji zostały oszacowane na 2–3 mld euro w 2007 roku, • w Wielkiej Brytanii szacuje się, że w latach 2009–2010 liczba dni pracy utraconych z powodu stresu związanego z pracą wyniosła około 9,8 mln, a średnia długość nieobecności w pracy – 22,6 dnia, • w Austrii problemy natury psychospo- łecznej wskazywane są jako główna przyczyna wczesnego przechodzenia na emeryturę wśród pracowników umysłowych i odpowiadają za ponad 42 tego typu przypadków. Nie można bagatelizować wpływu czynni- ków środowiska pracy na organizm ludz- ki, zdrowie psychiczne i dobrostan pra- cowników. Praca w dobrych warunkach psychospołecznych może mieć bardzo pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, zapewnić większe poczucie integracji społecznej, tożsamości i statusu, możliwość rozwoju, a także większą pew- ność siebie. UDZIAŁ W KAMPANII Do udziału w kampanii zachęca się przede wszystkim: • pracodawców z sektora publicznego i prywatnego bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, • menedżerów, przełożonych i pracowników, • specjalistów bhp, • przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli ds. bhp, • organizacje zawodowe, • ośrodki edukacyjno-szkoleniowe. Badania przeprowadzone przez EU- -OSHA pokazują, że stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą mogą odpowiadać za 50–60 wszystkich absen- cji chorobowych. Jest to drugi w Europie najczęściej wskazywany problem zdro- wotny związany z pracą, tuż po schorze- niach układu mięśniowo-szkieletowego. Badania wskazują jednocześnie, że zagro- żenia psychospołeczne i stres związany z pracą powodują znaczne koszty zarów- no dla firm i organizacji, jak i dla gospo- darek krajowych, a pracownicy cierpiący na stres związany z pracą lub inne proble- my psychologiczne wykazują wysoki po- ziom absencji chorobowych. Powszech- nym zjawiskiem jest także przychodzenie do pracy w stanie, który nie pozwala w pełni sprawnie funkcjonować (tzw. nie- efektywna obecność w pracy). Ogólne koszty zaburzeń zdrowia psy- chicznego w Europie (na tle zawodowym i innym) szacuje się na 240 mld euro rocz- nie. Koszty bezpośrednie, np. leczenia, to mniej niż połowa tej sumy, a koszt 136 mld euro wynika z utraty produktywno- ści, w tym z absencji chorobowych. Słabe lub złe warunki psychospołeczne mogą z kolei nieść negatywne skutki dla zdrowia. Z punktu widzenia pracownika skutkiem niewłaściwego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi jest stres zawodowy, zaburzenia zdrowia psychicznego, poczu- cie wypalenia zawodowego, trudności w skupieniu uwagi, popełnianie większej liczby błędów, problemy w życiu prywat- nym, nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz problemy z zakresu zdrowia fizycz- nego, zwłaszcza choroby układu krążenia i układu mięśniowo-szkieletowego. Opracowany przez EU-OSHA zestaw na- rzędzi wspierających realizację kampanii stanowi doskonałą pomoc dla pracodaw- ców, menedżerów, specjalistów ds. bhp, a w istocie rzeczy dla każdego, kto zechce przeprowadzić własną kampanię z zakre- su bezpieczeństwa pracy. Są to praktyczne porady i wskazówki na temat prowadze- nia kampanii, w tym: porady w zakresie planowania kampanii (określenie celów kampanii, wybór głównego hasła kampa- nii, budowanie świadomości i sposobów dotarcia do odbiorców, ocena kampanii), wytyczne w zakresie szacowania zasobów (opracowanie budżetu, współpraca z part- nerami, promowanie kampanii za pomo- cą dostępnych środków), przykłady na- rzędzi i technik promujących przesłanie kampanii (informacje prasowe lub arty- kuły, reklama i promocja, marketing in- ternetowy i media społecznościowe, orga- nizacja imprez). W drugim roku kampanii zostanie po- nadto opublikowany wielojęzyczny prze- wodnik, zawierający proste, oparte na fak- tach informacje na temat zagrożeń psy- chospołecznych, przeznaczony dla praco- dawców i menedżerów w małych firmach i w mikroprzedsiębiorstwach. Celem pu- blikacji jest zmotywowanie pracodawców do przeciwdziałania zagrożeniom psycho- społecznym związanym z pracą przez wskazanie, że kontrolowanie tego typu za- grożeń jest nie tylko możliwe, ale i bar- dzo opłacalne. Przewodnik zachęca małe 3 l MAJ 2014 XNH 63.indd 3 2014-04-22 19:16:21 dyżur redakcyjny: aktualnoscibhp@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aktualności BHP, wydanie maj 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: