Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 006256 19031185 na godz. na dobę w sumie
Akwarium słodkowodne dla bystrzaków - książka
Akwarium słodkowodne dla bystrzaków - książka
Autor: , Liczba stron: 320
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2037-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dopuść swoje rybki do głosu

Uwielbiasz spędzać czas z nosem przyklejonym do szyby, obserwując bajecznie kolorowe ryby? Uważasz akwaria za wyjątkowo estetyczny i oryginalny element wystroju wnętrz? Kochasz zwierzaki, ale brak czasu nie pozwala Ci na posiadanie żadnego z nich, prócz wyrozumiałych wodolubnych pupili? Uczyń z ich hodowli swoje hobby i zacznij się czuć w świecie akwarystyki jak ryba w wodzie!

Naprawdę bardzo łatwo jest zostać dobrym akwarystą. Wszystko, czego Ci potrzeba, to odrobina pomocy, by wytrwać. Ten przyjazny poradnik odpowie na wszystkie Twoje pytania, począwszy od założenia zbiornika i wyboru odpowiednich gatunków ryb, po przygotowanie bezpiecznej wody akwariowej, wykorzystywanie chemii i informacje odnośnie do cyklu azotowego. Nauczysz się łączyć w akwarium różne ryby, czyścić żwir, radzić sobie z inwazją glonów oraz prezentować swoje zwierzątka w albumach fotograficznych i na wystawach.

Rady złotej rybki:

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 fajnych akwarystycznych gadżetów, 10 naukowych praw rybiego świata oraz 10 mocnych postanowień związanych z posiadaniem akwarium.

DODATEK SPECJALNY:
Dane i liczby dotyczące najwłaściwszego akwarium

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akwarium słodkowodne dla bystrzaków Autor: Maddy Hargrove, Mic Hargrove T³umaczenie: Emilia Hahn ISBN: 978-83-246-2037-1 Tytu³ orygina³u: Freshwater Aquariums For Dummies 2/e Format: 180x235, stron: 320 Dopuœæ swoje rybki do g³osu Uwielbiasz spêdzaæ czas z nosem przyklejonym do szyby, obserwuj¹c bajecznie kolorowe ryby? Uwa¿asz akwaria za wyj¹tkowo estetyczny i oryginalny element wystroju wnêtrz? Kochasz zwierzaki, ale brak czasu nie pozwala Ci na posiadanie ¿adnego z nich, prócz wyrozumia³ych wodolubnych pupili? Uczyñ z ich hodowli swoje hobby i zacznij siê czuæ w œwiecie akwarystyki jak ryba w wodzie! Naprawdê bardzo ³atwo jest zostaæ dobrym akwaryst¹. Wszystko, czego Ci potrzeba, to odrobina pomocy, by wytrwaæ. Ten przyjazny poradnik odpowie na wszystkie Twoje pytania, pocz¹wszy od za³o¿enia zbiornika i wyboru odpowiednich gatunków ryb, po przygotowanie bezpiecznej wody akwariowej, wykorzystywanie chemii i informacje odnoœnie do cyklu azotowego. Nauczysz siê ³¹czyæ w akwarium ró¿ne ryby, czyœciæ ¿wir, radziæ sobie z inwazj¹ glonów oraz prezentowaæ swoje zwierz¹tka w albumach fotograficznych i na wystawach. Rady z³otej rybki: • Zak³adanie s³odkowodnego akwarium. • Wybieranie najlepszych ryb. • Korzystny zakup sprzêtu. • Utrzymywanie czystego, zdrowego œrodowiska. • Pokonywanie akwarystycznych pu³apek. • Rozmna¿anie zwierz¹tek. • Prowadzenie dokumentacji swoich rybek. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 fajnych akwarystycznych gad¿etów, 10 naukowych praw rybiego œwiata oraz 10 mocnych postanowieñ zwi¹zanych z posiadaniem akwarium. DODATEK SPECJALNY: Dane i liczby dotycz¹ce najw³aœciwszego akwarium Spis treĂci O autorach .............................................................................................................................. 19 PodziÚkowania od autorów ..................................................................................................... 21 WstÚp ...................................................................................................................................... 23 Dlaczego dla bystrzaków? ..............................................................................................................................23 Naiwne zaïoĝenia ..........................................................................................................................................24 Jak korzystaÊ z ksiÈĝki ....................................................................................................................................24 Jak podzielona jest ksiÈĝka .............................................................................................................................24 CzÚĂÊ I: Podstawy akwarystyki ..................................................................................................................24 CzÚĂÊ II: Ryby. Jak o nie dbaÊ ...................................................................................................................24 CzÚĂÊ III: Woda, chemia i roĂliny ..............................................................................................................25 CzÚĂÊ IV: Rozmnaĝanie i inne fajne rzeczy ....................................................................................................25 CzÚĂÊ V: Dekalogi ....................................................................................................................................25 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .........................................................................................................................25 Co dalej .......................................................................................................................................................26 CzÚĂÊ I: Podstawy akwarystyki .....................................27 Rozdziaï 1: Na poczÈtek kilka rad ........................................................................................... 29 Zobacz akwarium z szerokiej perspektywy .....................................................................................................30 Gdzie postawiÊ zbiornik? ..........................................................................................................................30 Jakiego rodzaju zbiornik i podstawÚ mam kupiÊ? .........................................................................................30 Co wïoĝyÊ do akwarium? ...........................................................................................................................31 Jak dziaïa sprzÚt akwarystyczny? ................................................................................................................31 Opieka nad nowymi wodnymi pupilkami ........................................................................................................31 Dlaczego ryby tak bardzo siÚ od siebie róĝniÈ? ............................................................................................32 Które ryby sÈ dla mnie najlepsze? ..............................................................................................................32 Na co zwróciÊ uwagÚ przy zakupie ryb? .....................................................................................................32 Czym karmiÊ ryby? ...................................................................................................................................33 A jeĂli moje ryby zachorujÈ? ......................................................................................................................33 ZrozumieÊ zagadnienia dotyczÈce wody, chemii wody i ĝywych roĂlin ...............................................................33 Wyĝsza szkoïa akwarystyki .............................................................................................................................34 Czy mogÚ rozmnaĝaÊ swoje ryby? ..............................................................................................................34 Jak prowadziÊ zapiski na temat moich ryb? .................................................................................................34 Na czym polegajÈ wystawy ryb? .................................................................................................................34 Czy sÈ inne rodzaje akwariów? ..................................................................................................................34 6 Akwarium sïodkowodne dla bystrzaków Rozdziaï 2: Akwarystyka w praktyce ....................................................................................... 35 Zalety akwarium ...........................................................................................................................................35 Jakiego rodzaju akwarium chcesz mieÊ? ..........................................................................................................37 Akwarystyka sïodkowodna ........................................................................................................................37 Akwarystyka morska .................................................................................................................................39 Zbiornik z wodÈ sïonawÈ ..........................................................................................................................40 Organizacja to klucz do sukcesu .....................................................................................................................40 Rozdziaï 3: Znajdě dobre miejsce ............................................................................................ 43 Temperatura pomieszczenia i jej wpïyw ..........................................................................................................43 Nikczemne okna .......................................................................................................................................44 ¥miercionoĂne drzwi .................................................................................................................................44 CzÚsto uczÚszczane miejsca i dzieci (równa siÚ K-A-T-A-S-T-R-O-F-A) ........................................................45 ½ródïa wody ................................................................................................................................................46 Sprawdě ěródïo ........................................................................................................................................46 UrzÈdzenie do podmiany wody .................................................................................................................46 Inne czynniki ................................................................................................................................................47 Meble i miejsce .........................................................................................................................................47 Elektryka .................................................................................................................................................47 Czyszczenie ..............................................................................................................................................47 Rozdziaï 4: Zbiornik i podstawa ............................................................................................... 49 Zanim kupisz zbiornik ...................................................................................................................................49 Woda jest ciÚĝka .......................................................................................................................................50 Wydawaj pieniÈdze z gïowÈ ......................................................................................................................50 Przyjrzyj siÚ zestawom startowym ...............................................................................................................50 ZnaleěÊ wolne miejsce ..............................................................................................................................51 Weě ludzi pod uwagÚ ...............................................................................................................................51 Zdecyduj, gdzie zrobiÊ zakupy ..................................................................................................................52 Z czego zrobione sÈ akwaria ..........................................................................................................................53 Akwarium szklane ....................................................................................................................................53 Akwaria akrylowe .....................................................................................................................................54 Akwaria plastikowe ...................................................................................................................................55 Akwaria róĝnorodne i w niezwykïym stylu .......................................................................................................55 Akwarium Ăcienne ....................................................................................................................................55 Akwarium wbudowane w ĂcianÚ ................................................................................................................56 Akwaria-meble .........................................................................................................................................56 Akwaria w ksztaïcie walca .........................................................................................................................57 Wybór wïaĂciwego zbiornika ..........................................................................................................................57 Rozmiar akwarium ...................................................................................................................................57 Ksztaït zbiornika ......................................................................................................................................57 GÚstoĂÊ obsady .........................................................................................................................................58 Wybór wïaĂciwej podstawy ............................................................................................................................58 Drewniane szafki pod akwaria ...................................................................................................................58 Stelaĝe metalowe z kÈtowników lub metalu giÚtego ..........................................................................................59 Szafki do samodzielnego montaĝu ..............................................................................................................59 Stelaĝe z innych materiaïów .......................................................................................................................59 Szafki wielofunkcyjne ................................................................................................................................59 Szafki profilowane ....................................................................................................................................59 Spis treĂci 7 WïaĂciwe ustawienie szafki ............................................................................................................................60 Sprawdě podïogi i Ăciany ...........................................................................................................................60 Sprawdě prÈd ..........................................................................................................................................60 Przemieszczanie akwarium ............................................................................................................................60 Rozdziaï 5: Co wïoĝyÊ, a czego nie wkïadaÊ do zbiornika ....................................................... 61 Wskazówek szukaj w naturalnym Ărodowisku ryb .............................................................................................62 Wszystko na temat podïoĝa ............................................................................................................................62 ¿wirek .....................................................................................................................................................63 Podïoĝe a pH ..........................................................................................................................................63 Jakiego podïoĝa unikaÊ ..............................................................................................................................64 Rozmiar ĝwirku i zagroĝenia zwiÈzane z piaskiem .......................................................................................64 Dodawanie podïoĝa do zbiornika ...............................................................................................................65 Skaïki, drewno i sztuczne roĂliny ....................................................................................................................65 Kamienie do akwarium sïodkowodnego ......................................................................................................66 Drewno do zbiornika sïodkowodnego .........................................................................................................66 RoĂliny plastikowe ....................................................................................................................................67 Inne dekoracje akwarystyczne .........................................................................................................................68 Niebezpieczne dekoracje mogÈ wywoïaÊ problemy .......................................................................................68 Plastikowy nurek i inne dziwactwa .............................................................................................................69 Wskazówki i sztuczki przydatne podczas aranĝacji akwarium ...........................................................................70 Rozdziaï 6: Wyposaĝenie i inne kwestie techniczne ............................................................... 73 Filtracja nie jest wcale taka straszna ................................................................................................................73 Filtracja mechaniczna ................................................................................................................................74 Filtracja biologiczna ..................................................................................................................................75 Filtracja chemiczna ...................................................................................................................................76 Przyjrzyjmy siÚ dokïadnie rodzajom systemów filtracyjnych ...............................................................................76 Filtry podĝwirowe .....................................................................................................................................76 Filtry gÈbkowe ..........................................................................................................................................77 Inne filtry wewnÚtrzne ...............................................................................................................................77 Filtry kaskadowe .......................................................................................................................................78 Gïowica wodna ........................................................................................................................................79 Filtry kanistrowe .......................................................................................................................................79 Filtry fluidyzacyjne ....................................................................................................................................79 Filtry diatomowe .......................................................................................................................................80 Filtry pulsacyjne .......................................................................................................................................80 Naturalna filtracja z udziaïem roĂlin ...........................................................................................................81 Przyjrzyjmy siÚ grzaïkom i termometrom .......................................................................................................81 Grzaïki przystosowane do caïkowitego zanurzenia .......................................................................................81 Grzaïki, których czÚĂÊ musi wystawaÊ ponad powierzchniÚ wody ..................................................................82 Jak ogrzewaÊ akwarium .............................................................................................................................82 Generujemy bÈbelki za pomocÈ kamieni napowietrzajÈcych i pomp powietrznych ..............................................83 Pompa powietrzna ....................................................................................................................................83 Kamienie napowietrzajÈce i cyrkulacja powietrza .........................................................................................84 WÚĝyki do napowietrzania, zawory i rozdzielacze powietrza .............................................................................85 WÚĝyki do napowietrzania .........................................................................................................................85 Rozdzielacze powietrza .............................................................................................................................86 8 Akwarium sïodkowodne dla bystrzaków Jak najlepiej oĂwietliÊ akwarium ......................................................................................................................86 Przyjrzyjmy siÚ rodzajom ĝarówek ..............................................................................................................87 Jak wybraÊ pokrywÚ ..................................................................................................................................88 CzÚĂÊ II: Ryby. Jak o nie dbaÊ ...................................... 91 Rozdziaï 7: Anatomia ryb ......................................................................................................... 93 W jaki sposób ryba siÚ porusza? .....................................................................................................................94 Pïetwa grzbietowa ....................................................................................................................................94 Pïetwa ogonowa .......................................................................................................................................94 Pïetwa odbytowa ......................................................................................................................................95 Pïetwy piersiowe .......................................................................................................................................95 Pïetwy brzuszne .......................................................................................................................................95 Pïetwa tïuszczowa .....................................................................................................................................96 Pïywanie ..................................................................................................................................................96 Oddychanie ..................................................................................................................................................96 Zastosowanie skrzeli .................................................................................................................................96 Wykorzystanie narzÈdu bïÚdnikowego ........................................................................................................97 Zmysïy .........................................................................................................................................................98 Wzrok .....................................................................................................................................................98 Sïuch .......................................................................................................................................................99 WÚch .......................................................................................................................................................99 Smak .......................................................................................................................................................99 Czucie ...................................................................................................................................................100 Osmoza i stopieñ zasolenia wody .................................................................................................................100 Ryby, które nie pijÈ wody ........................................................................................................................100 Ryby, które muszÈ piÊ wodÚ ....................................................................................................................101 Rozpoznawanie cech charakterystycznych w celu zidentyfikowania ryby ........................................................101 Ksztaït ciaïa ...........................................................................................................................................101 Taksonomia ...........................................................................................................................................102 PÚcherz pïawny ......................................................................................................................................103 Ubarwienie i jego funkcja ........................................................................................................................103 Rozdziaï 8: Znajdě gatunek dla siebie .................................................................................... 105 Sïodkowodne tropikalne ryby i bezkrÚgowce ..................................................................................................106 ’aěcowate ..............................................................................................................................................106 Karpieñcoksztaïtne i ĝyworódki ................................................................................................................107 Sumoksztaïtne ........................................................................................................................................110 KÈsaczowate ..........................................................................................................................................113 Nietypowe kÈsaczowate ...........................................................................................................................115 Kozowate ...............................................................................................................................................117 PielÚgnice afrykañskie .............................................................................................................................118 PielÚgnice amerykañskie .......................................................................................................................... 119 Karpiowate ............................................................................................................................................122 Dziwaki .................................................................................................................................................124 Sïodkowodne tropikalne bezkrÚgowce .......................................................................................................125 Spis treĂci 9 Sïodkowodne zimnowodne ryby i bezkrÚgowce .............................................................................................126 Karpie koi ..............................................................................................................................................126 Zïota rybka ............................................................................................................................................127 Zimnowodne bezkrÚgowce ......................................................................................................................128 Gatunki wyhodowane sztucznie ....................................................................................................................129 Rozdziaï 9: Kupowanie ryb .................................................................................................... 131 Wybór dobrego sprzedawcy .........................................................................................................................131 W poszukiwaniu sklepu akwarystycznego .................................................................................................132 Waĝna jest wspaniaïa obsïuga ..................................................................................................................132 WyglÈd sklepu ........................................................................................................................................133 Typy sklepikarzy: dobrzy, ěli i paskudy ........................................................................................................134 Pracowite Pszczóïki ................................................................................................................................134 OdpychajÈce Pasoĝyty ............................................................................................................................135 Sklepy z TrójkÈta Bermudzkiego .............................................................................................................135 NawiÈzanie dobrej relacji ze sklepikarzem .....................................................................................................136 Wybieramy zdrowe ryby ..............................................................................................................................136 Nie kupuj najnowszych ryb w sklepie .......................................................................................................136 Nie udawaj doktora Dolittle ....................................................................................................................137 Zacznij od czegoĂ prostego ......................................................................................................................137 Zacznij do tego, co znasz ........................................................................................................................137 Wypatruj oznak dobrego zdrowia .............................................................................................................138 Poznaj temperament ryby ........................................................................................................................138 Kupno wïaĂciwej ryby ..................................................................................................................................138 Rozdziaï 10: Pokarm. Karmienie wodnych przyjacióï ............................................................ 141 Dieta podstawowa .......................................................................................................................................141 Czego potrzebujÈ Twoje ryby ..................................................................................................................142 Przekarmianie ........................................................................................................................................142 Niedoĝywianie ........................................................................................................................................142 Podawanie wïaĂciwej iloĂci pokarmu ........................................................................................................143 W jaki sposób ĝerujÈ Twoje ryby? ................................................................................................................143 Kiedy rybki przestajÈ jeĂÊ ........................................................................................................................144 MiÚsoĝercy .............................................................................................................................................145 Wegetarianie ..........................................................................................................................................145 Ryby, które zjadajÈ wszystko, co wpadnie do zbiornika ..............................................................................145 Rodzaje pokarmu ........................................................................................................................................146 Porównanie pokarmów gotowych i mroĝonych ..........................................................................................146 Pokarmy liofilizowane .............................................................................................................................147 Spirulina ................................................................................................................................................147 Pokarm ĝywy — coĂ, co ryby naprawdÚ kochajÈ i co chcÈ jeĂÊ ...................................................................147 Artemia .................................................................................................................................................148 Pierwotniaki ...........................................................................................................................................148 Wrotki ...................................................................................................................................................149 Rureczniki, ochotka, larwy komara i dĝdĝownice (fuj!) ..............................................................................149 Karmienie narybku ......................................................................................................................................149 Nicienie mikro ........................................................................................................................................149 Pokarmy pïynne, sproszkowane i wspomagajÈce wzrost .............................................................................149 10 Akwarium sïodkowodne dla bystrzaków Rozdziaï 11: Choroby i leczenie ............................................................................................. 151 Lepiej zapobiegaÊ… ...................................................................................................................................151 Codzienne Ărodki zaradcze ......................................................................................................................151 Cotygodniowe Ărodki zaradcze .................................................................................................................153 ComiesiÚczne Ărodki zaradcze ..................................................................................................................154 Powszechne dolegliwoĂci i kuracje ................................................................................................................154 Powszechne infekcje bakteryjne ................................................................................................................154 Zaparcia ................................................................................................................................................155 Puchlina ................................................................................................................................................155 Martwica pïetw ......................................................................................................................................155 Arguloza (splewka) ................................................................................................................................156 Choroba welwetowa ................................................................................................................................156 Ospa rybia (ichtioftirioza) .......................................................................................................................157 PleĂniawki ..............................................................................................................................................157 Przywry .................................................................................................................................................157 Dziurawica .............................................................................................................................................157 Pasoĝyty jelitowe ....................................................................................................................................158 Duĝe pasoĝyty skórne ..............................................................................................................................158 Fleksibakterioza (choroba baweïniana) .....................................................................................................158 Wytrzeszcz .............................................................................................................................................158 Posocznica .............................................................................................................................................159 Przywry Gyrodactylus .............................................................................................................................159 Choroby wywoïywane przez orzÚski .........................................................................................................159 Zaburzenie funkcjonowania pÚcherza pïawnego ........................................................................................159 Gruělica ryb ...........................................................................................................................................159 CzÚste przyczyny chorób ..............................................................................................................................160 Zatrucie dwutlenkiem wÚgla ....................................................................................................................160 Zïa jakoĂÊ wody .....................................................................................................................................160 Zatrucie metalem ...................................................................................................................................161 Zatrucie substancjami chemicznymi .........................................................................................................161 NiewïaĂciwa dieta ...................................................................................................................................161 Przekarmienie ........................................................................................................................................161 Przestraszone ryby ..................................................................................................................................162 Domowe lekarstwo: kÈpiel w roztworze soli ...................................................................................................162 Metoda Sherlocka Holmesa .........................................................................................................................162 Wykorzystanie zbiorników kwarantannowych i leczniczych .............................................................................163 Cel i zalety kwarantanny .........................................................................................................................163 Okres kwarantanny .................................................................................................................................163 Spisywanie wydarzeñ ..............................................................................................................................164 Zbiornik ................................................................................................................................................164 Zakïadanie zbiornika leczniczego .................................................................................................................164 Zrozumienie istoty Ărodków leczniczych ...........................................................................................................165 Spis treĂci 11 CzÚĂÊ III: Woda, chemia i roĂliny .................................167 Rozdziaï 12: Woda wodzie nierówna ..................................................................................... 169 Porównanie róĝnych rodzajów wody .............................................................................................................169 Woda wodociÈgowa ................................................................................................................................169 Deszczówka ...........................................................................................................................................171 Zalety wody butelkowanej (nie Perrier) ...................................................................................................171 Woda ze studni (nie licz na niÈ) ..............................................................................................................172 Nabieranie wody z naturalnych zbiorników wody (czyli dlaczego musisz zapomnieÊ o tym zïym pomyĂle) ..........172 Wlewanie wody do akwarium .......................................................................................................................173 Nie ma jak w domu .....................................................................................................................................173 Rozdziaï 13: Ta szalona chemia ............................................................................................ 175 Zrozumienie zastosowania preparatów .........................................................................................................175 Kiedy uĝywaÊ preparatów? ......................................................................................................................176 Dokïadne przestrzeganie instrukcji ...........................................................................................................176 Preparaty potrzebne podczas zakïadania akwarium .......................................................................................176 Preparat do czyszczenia szyb ...................................................................................................................176 Neutralizator chloru ................................................................................................................................177 Preparaty do uzdatniania wody ...............................................................................................................177 Biostartery .............................................................................................................................................177 Bakterie w butelce ...................................................................................................................................178 Bakterie na podïoĝu ................................................................................................................................178 Preparat do usuwania zmÚtnienia wody ....................................................................................................178 Preparaty potrzebne do pielÚgnacji akwarium ....................................................................................................178 Preparat do usuwania zanieczyszczeñ biologicznych ......................................................................................178 Sól akwarystyczna ...................................................................................................................................178 Preparaty do zmiany poziomu pH ...........................................................................................................179 Preparaty uzdatniajÈce dostosowane do potrzeb pielÚgnic ..........................................................................179 Preparaty do pielÚgnacji roĂlin .....................................................................................................................179 Stwórz wïasny las deszczowy ...................................................................................................................179 Wzrost roĂlin ..........................................................................................................................................180 Nawozy w tabletkach ..............................................................................................................................180 Zwalczanie glonów .................................................................................................................................180 Preparaty do zwalczania chorób u ryb ..........................................................................................................181 Rozdziaï 14: Cykl azotowy i testy wody ................................................................................. 183 Pozbywanie siÚ odchodów ryb ......................................................................................................................183 Dojrzewanie akwarium ................................................................................................................................184 RozpoczÚcie cyklu azotowego .......................................................................................................................184 Wspomaganie rozwoju bakterii Nitrosomonas (dobrych bakterii numer jeden) ............................................186 Wspomaganie rozwoju bakterii Nitrobacter (dobrych bakterii numer dwa) ......................................................186 Przyspieszmy to trochÚ ............................................................................................................................186 Zapobieganie syndromowi nowego zbiornika ............................................................................................187 Sprawdzanie poziomu amoniaku, azotanów, azotynów i pH ..........................................................................188 Regularne podmiany wody ......................................................................................................................188 Utrzymywanie wïaĂciwego poziomu pH ...................................................................................................189 Pomiar twardoĂci ogólnej wody ....................................................................................................................190 12 Akwarium sïodkowodne dla bystrzaków Rozdziaï 15: Skïadamy wszystko w caïoĂÊ ........................................................................... 193 Zakïadanie tropikalnego zbiornika sïodkowodnego ........................................................................................194 Zakïadanie zbiornika zimnowodnego ............................................................................................................196 Zakïadanie prostego oczka wodnego dla zïotych rybek ...................................................................................198 Jeszcze jedna rzecz ......................................................................................................................................199 Rozdziaï 16: ¿ywe roĂliny w akwarium sïodkowodnym ......................................................... 201 Jak roĂliny funkcjonujÈ w akwarium ..............................................................................................................202 Rodzaje roĂlin ............................................................................................................................................203 RoĂliny pïywajÈce ...................................................................................................................................204 RoĂliny korzeniowe .................................................................................................................................204 Sadzonki ................................................................................................................................................205 ’atwe gatunki roĂlin ...............................................................................................................................205 Warunki akwariowe przyjazne dla roĂlin .......................................................................................................205 Wymagania dotyczÈce temperatury ..........................................................................................................205 Podïoĝe do ukorzeniania .........................................................................................................................206 Filtracja .................................................................................................................................................206 Nawoĝenie .............................................................................................................................................206 OĂwietlenie ............................................................................................................................................206 Odĝywki ................................................................................................................................................207 Zakup i transportowanie roĂlin ....................................................................................................................207 Zbieranie roĂlin w naturalnych warunkach ................................................................................................207 Zakup roĂlin u sprzedawcy ......................................................................................................................207 Jak przywieěÊ roĂliny do domu w jednym kawaïku .....................................................................................208 Aklimatyzacja .........................................................................................................................................208 Problemy z roĂlinami ...................................................................................................................................208 Oznaki zïego stanu zdrowia .....................................................................................................................209 Glony ....................................................................................................................................................209 Preparaty akwarystyczne .........................................................................................................................210 Techniki obsadzania zbiornika roĂlinami ..........................................................................................................210 Rozdziaï 17: Wybór gatunków roĂlin do akwarium ................................................................ 211 RoĂliny do obsadzenia przedniej czÚĂci zbiornika ........................................................................................212 Kryptokoryna Wendta (Cryptocoryne wendtii) .........................................................................................212 Mikrantemum okrÈgïolistne (Micranthemum umbrosum) ..........................................................................212 Hemiantus zwyczajny (Hemianthus micranthemoides) ............................................................................213 Lileopsis brazylijski (Lilaeopsis brasiliensis) .............................................................................................214 Aponogeton okienkowy (Aponogeton fenestralis) .....................................................................................214 Anubias nana (Anubias barteri var. Nana) ..............................................................................................214 RoĂliny do obsadzenia tylnej czÚĂci zbiornika ....................................................................................................215 Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum) ...........................................................................................215 Nurzaniec spiralny (Vallisneria spiralis) ...................................................................................................216 Moczarka argentyñska (Egeria densa) ......................................................................................................216 Kabomba karoliñska (Cabomba caroliniana) ............................................................................................217 Anubias Bartera (Anubias barteri var. barteri) .........................................................................................217 Ludwigia pïoĝÈca (Ludwigia repens) .......................................................................................................218 Spis treĂci 13 Echinodorus „Oriental” ..........................................................................................................................218 ¿abienica amazoñska (Echinodorus amazonicus) .....................................................................................219 Heterantera paskowana (Heteranthera zosterifolia) .......................................................................................219 RoĂliny pïywajÈce .......................................................................................................................................219 Limnobium poïudniowoamerykañskie (Limnobium la1evigatum) ...............................................................219 RzÚsa drobna (Lemna minor) .................................................................................................................220 RoĂliny stawkowe ........................................................................................................................................220 Piscja osokowata (Pistia stratiotes) ..........................................................................................................220 Hiacynt wodny (Eichhornia crassipes) .....................................................................................................221 Akwarium ma wyglÈdaÊ naturalnie ...............................................................................................................221 Rozdziaï 18: Jak sobie radziÊ z problemami .......................................................................... 223 Problemy z rybami ......................................................................................................................................223 Zanim otworzÈ sklep akwarystyczny .........................................................................................................224 Powrót do zbiornika ...............................................................................................................................224 Rozdzielanie walczÈcych ryb ...................................................................................................................224 Obserwacja rannej ryby ...........................................................................................................................224 RozwiÈzywanie problemu agresji .............................................................................................................224 RozwiÈzywanie problemów z pobieraniem pokarmu ......................................................................................225 Nakïonienie ryb do ĝerowania ..................................................................................................................225 Problemy ze sprzÚtem ..................................................................................................................................225 Problem z zapchanym filtrem ..................................................................................................................225 Przeanalizuj problemy z grzaïkÈ ...............................................................................................................225 OĂwietlenie wpadïo do akwarium .............................................................................................................226 JeĂli ĝarówka strzeli .................................................................................................................................226 MigoczÈce Ăwitaïo ...................................................................................................................................226 Problemy ze zbiornikiem .............................................................................................................................226 Sprawdzanie, czy zbiornik nie przecieka ...................................................................................................226 Zapewnij bezpieczeñstwo rybom ..............................................................................................................227 Zaklejanie maïego ubytku ........................................................................................................................227 Kiedy pÚknie szyba akwarium ..................................................................................................................227 Problemy z wodÈ ........................................................................................................................................227 RozwiÈzywanie problemów z zielenicami ..................................................................................................227 Radzenie sobie z problemami wywoïanymi przez chemikalia ......................................................................228 Chïodzenie zbyt ciepïego zbiornika ..........................................................................................................228 Ogrzewanie zbyt zimnego zbiornika .........................................................................................................228 CzÚĂÊ IV: Rozmnaĝanie i inne fajne rzeczy .....................229 Rozdziaï 19: Zbiornik tarliskowy ........................................................................................... 231 Decyzja o rozmnaĝaniu ryb akwariowych ......................................................................................................232 Przeïamywanie kolejnych barier ...............................................................................................................232 Zdobywanie nowej wiedzy i czerpanie z niej radoĂci ......................................................................................232 Ochrona Ărodowiska ...............................................................................................................................232 Wybór sprzÚtu ............................................................................................................................................233 Zbiornik ................................................................................................................................................233 Przykrywamy zbiornik pokrywÈ ...............................................................................................................233 Dekoracje ...............................................................................................................................................233 14 Akwarium sïodkowodne dla bystrzaków Podïoĝe .................................................................................................................................................234 Ruszt ikrowy ..........................................................................................................................................234 PodkrÚcamy ogrzewanie ..........................................................................................................................235 Filtracja .................................................................................................................................................235 RoĂliny dla bezpieczeñstwa, do rozrodu i na zachÚtÚ .......................................................................................235 Ustawienie wïaĂciwych parametrów wody .....................................................................................................236 Monitorowanie pH i °dGH ....................................................................................................................236 Temperatura wody .................................................................................................................................236 CzystoĂÊ .................................................................................................................................................238 Wprowadzanie zakochanych w odpowiedni nastrój ........................................................................................238 Przez ĝoïÈdek do serca ............................................................................................................................238 Stara sztuczka ze sztucznym deszczem .....................................................................................................238 Wzrost ciĂnienia atmosferycznego ............................................................................................................239 Stara sztuczka ze zmianÈ temperatury ......................................................................................................239 PodejĂcie z nowym goĂciem z sÈsiedztwa ..................................................................................................239 Niech ryby za sobÈ zatÚskniÈ ...................................................................................................................239 I co dalej? ...................................................................................................................................................240 Rozdziaï 20: Rozmnaĝamy! ..................................................................................................... 241 Przedstawiamy sobie nowoĝeñców ................................................................................................................242 PostÚpowanie z agresywnym samcem .......................................................................................................242 Umawiamy ryby na drugÈ randkÚ ............................................................................................................243 Hurra, moje ryby naprawdÚ siÚ lubiÈ! ......................................................................................................243 Do diaska, moje ryby siÚ nienawidzÈ! .......................................................................................................243 Poznajemy róĝne metody rozmnaĝania .........................................................................................................244 ¿yworódki .............................................................................................................................................244 Ryby jajorodne .......................................................................................................................................244 Jak ocaliÊ wszystkich przed wszystkimi .............................................................................................................246 Jak ocaliÊ mamÚ i tatÚ przed mamÈ i tatÈ .......................................................................................................246 Jak ocaliÊ dzieci przed mamÈ i tatÈ ...........................................................................................................246 Jak ocaliÊ dzieci przed dzieÊmi ...............................................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Akwarium słodkowodne dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: