Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00607 003504 18665907 na godz. na dobę w sumie
Almanach VAT 2013 - 250 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  - ebook/pdf
Almanach VAT 2013 - 250 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 176
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2148-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pokażemy Ci wszystkie zmiany w VAT w 2013 roku w pytaniach i odpowiedziach. Jakie zmiany w VAT odczuwasz najbardziej i co nowego jeszcze Cię czeka? Koniecznie sprawdź, jeszcze dziś:

Co jest najbardziej dla Ciebie uciążliwe?

Co przysparza Ci dodatkowych kłopotów?

Jak radzić sobie z nowymi obowiązkami?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A N R 1 2 / 2 0 1 3 A L M A N A C H V A T 2 0 1 3 . 2 5 0 O D P O W I E D Z I N A N A J C Z Ę Ś C I E J Z A D A W A N E P Y T A N I A UOM12 CENA 119 ZŁ Almanach VAT 2013 250 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 12/2013 Almanach VAT 2013 250 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 12/2013 Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Rafał Kuciński Redaktorzy Lidia Pogodzińska Sylwia Maliszewska Katarzyna Brzozowska Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2148-3 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Leszek Ogrodowczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Almanach VAT 2013. 250 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą prze- twarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promo- cyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp ................................................................................................................................................................................................................ Faktura VAT ...................................................................................................................................................................................................... 1. Usługi zimowego utrzymania dróg jednostka budżetowa dokumentuje fakturą ...................................................................................... 2. Fakturę za usługi reklamowe można wystawić z góry ............................................................................................................................. 3. Fiskus nie pozwala refakturować na najemców kosztów mediów ............................................................................................................ 4. Fakturę korygującą in minus należy rozliczyć na bieżąco ....................................................................................................................... 5. Przekazania próbki nie należy dokumentować fakturą .......................................................................................................................... 6. Fakturę korygującą błędnie zastosowane zwolnienie rozliczamy wstecznie ............................................................................................ 7. Zwrot faktury przez kupującego nie wpływa na rozliczenie VAT ............................................................................................................ 8. Faktura za złom nie zawiera stawki i kwoty podatku .............................................................................................................................. 9. Fakturę korygującą dokumentującą zwrot towaru należy rozliczyć w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru ............................... 10. Fakturę korygującą rozliczamy w dacie rozpoznania przychodu ............................................................................................................. 11. Pośrednictwo ubezpieczeniowe fakturujemy najwcześniej 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego ...................................... 12. Zwrot pieniędzy za usługę bez faktury nie wymaga wystawienia faktury korygującej ............................................................................. 13. Zawarcie umowy o dzieło w zakresie prowadzonej działalności determinuje wystawienie faktury .......................................................... 14. Otrzymanie zaliczki z tytułu WDT nie musi być udokumentowane fakturą zaliczkową .......................................................................... 15. Refakturowanie kosztów mediów na najemców i dzierżawców jest możliwe ........................................................................................... 16. Zużycie towarów na potrzeby firmy nie wymaga faktury wewnętrznej .................................................................................................... 17. Zaliczkę należy opodatkować i potwierdzić fakturą ................................................................................................................................. 18. Faktury za paliwo nie muszą zawierać numeru rejestracyjnego samochodu ........................................................................................... 19. Na fakturze muszą znaleźć się niezbędne elementy ............................................................................................................................... 20. Można wystawić fakturę bez podania stawki VAT .................................................................................................................................. 21. Oznaczenie „FAKTURA VAT” na fakturach nie jest wymagane ............................................................................................................. 22. Obowiązek korekty VAT nieodliczonego z nieopłaconych faktur dotyczy faktur zagranicznych ............................................................. 23. Rozliczenia między polskimi kontrahentami mogą być dokonywane w walucie obcej ............................................................................ 24. Noty korygujące można wysyłać elektronicznie ...................................................................................................................................... 25. Podatnicy zwolnieni mogą od 2013 roku wystawiać faktury VAT ........................................................................................................... 26. Nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych ............................................................................................................................ 27. Na fakturze można stosować zwroty obcojęzyczne .................................................................................................................................. 28. Sposób dokumentowania rabatu zależy od powodu jego udzielenia ....................................................................................................... 29. Podatnicy sprzedający towary używane na fakturach stosują inne oznaczenia ....................................................................................... 30. Użyczenie pojazdu podlega VAT ............................................................................................................................................................. 31. Podatnik stosujący metodę kasową musi umieścić odpowiednią adnotację na fakturze .......................................................................... 32. Otrzymanie części należności potwierdza się fakturą zaliczkową ........................................................................................................... Kasa fiskalna ..................................................................................................................................................................................................... 33. Sprzedaż płyty CD firmie nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej ......................................................................................................... 34. Po utracie zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy można korzystać z innych zwolnień .................................................. 35. Liczba kas używanych w pierwszym miesiącu decyduje o minimalnej liczbie kas zainstalowanych później ............................................ 36. Sprzedaż biletów wstępu na basen miejski ewidencjonuje się na kasie .................................................................................................. 37. Sprzedaż w imieniu innych podatników należy ewidencjonować na kasie .............................................................................................. 38. Rozpoczęcie świadczenia usług medycznych dla osób prywatnych wymaga kasy fiskalnej ..................................................................... 39. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie powstaje 2 miesiące po przekroczeniu limitu ........................................................... 40. Sprzedaż bez kasy dla podmiotu z UE niezarejestrowanego jako podatnik VAT-UE ............................................................................... 41. Pośredniczenie w dostarczaniu przesyłek kurierskich nie podlega ewidencjonowaniu na kasie ............................................................. 42. Kasę i drukarkę fiskalną po zakończeniu działalności należy potraktować jak towar ............................................................................. 43. Dom pomocy społecznej rejestruje na kasie fiskalnej tylko wpłaty gotówkowe ....................................................................................... 44. Usługi ksero świadczone przez bibliotekę ewidencjonujemy na kasie .................................................................................................... 45. Sprzedaż zaewidencjonowana z opóźnieniem oznacza konieczność korekty obrotu i VAT należnego .................................................... 46. Niezgodność między paragonem a fakturą warto opisać w zeszycie korekt ............................................................................................ 47. Sprzedaż muzyki w formie cyfrowej podlega ewidencjonowaniu na kasie ............................................................................................... 48. Świadczenie usług wynajmu domków letniskowych bez kasy ................................................................................................................. 49. W zastosowaniu zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej obowiązuje limit roczny .................................................................. 50. Obowiązek stosowania kasy rejestrującej nie zależy od liczby kontrahentów .......................................................................................... 51. Zmiana profilu działalności nie oznacza obowiązku instalacji kasy ........................................................................................................ 52. Można ubiegać się o zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej .......................................................................................................................... 53. Ulga na zakup kasy rejestrującej wynosi 90 ceny zakupu .................................................................................................................... Obowiązek podatkowy ........................................................................................................................................................................................ 54. Obowiązek podatkowy przy organizacji targów i wystaw wyznacza płatność lub jej otrzymanie .............................................................. 55. Przy wysyłce kurierskiej obowiązek podatkowy powstaje na zasadach przewidzianych dla wysyłanych towarów ..................................... 56. Brak podpisanej umowy nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego ............................................................................ 57. Obowiązek podatkowy od usług sprzętowych zależy od ich rodzaju ........................................................................................................ 58. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi .................................................................................... 59. Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje z chwilą wystawienia faktury ..................... 5 9 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 28 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40 41 42 42 42 43 44 45 45 3 60. Obowiązek podatkowy od obsługi startów i lądowań na lotnisku powstaje w dniu wykonania usług ..................................................... 61. Obowiązek podatkowy w usługach transportowych powstaje w dniu otrzymania zapłaty ...................................................................... 62. Usługi budowlano-montażowe obowiązuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego ..................................................... 63. Na dzień rozwiązania spółki cywilnej należy sporządzić spis z natury .................................................................................................. Miejsce świadczenia ............................................................................................................................................................................................ 64. Usługa budowlana podlega rozliczeniu w kraju położenia nieruchomości ............................................................................................ 65. Miejsce świadczenia usługi transportowej wykonanej w kraju dla firmy z UE wyznacza kraj siedziby usługobiorcy ............................. 66. Miejscem świadczenia usługi turystycznej jest siedziba prowadzenia działalności ................................................................................ 67. W celu określenia, gdzie opodatkowana jest usługa, należy ustalić miejsce jej świadczenia ................................................................... 68. Usługa konsultingowa na rzecz firmy brytyjskiej nie podlega opodatkowaniu VAT w kraju .................................................................. 69. Miejsce świadczenia usługi remontu niemieckiego mieszkania znajduje się na terytorium Niemiec .................................................... 70. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz podmiotu z USA nie podlega VAT na terytorium Polski .................................................. 71. Wynajem pokoi w pensjonacie na Zanzibarze bez VAT ......................................................................................................................... Obrót wewnątrzwspólnotowy i transgraniczny ....................................................................................................................................................... 72. Usługi budowlane w Niemczech na rzecz polskiej firmy będącej podwykonawcą oznaczają konieczność zapłaty VAT .......................... 73. Wywóz towarów z kraju jest niezbędny do uznania sprzedaży za WDT ................................................................................................. 74. Sprzedaż detaliczna w Niemczech wymaga rejestracji do celów VAT .................................................................................................... 75. Usługi transportowe dla firmy niemieckiej należy wykazać w deklaracji .............................................................................................. 76. Sprzedaż towarów firmie niemieckiej bez opuszczania terytorium kraju podlega w Polsce VAT ........................................................... 77. Fakturę za zapłatę w euro należy wystawić w złotych ............................................................................................................................ 78. Usługa niematerialna dla firmy z raju podatkowego jest opodatkowana w kraju usługobiorcy .............................................................. 79. Przy bezpłatnej aktualizacji oprogramowania może dojść do importu usług ......................................................................................... 80. Do usługi transportowej świadczonej na rzecz kontrahenta zagranicznego można zastosować 23 VAT ............................................. 81. Sprzedaż domen przez osobę prywatną nabywcom spoza UE nie jest objęta polskim VAT ................................................................... 82. Jednorazowy import usług z UE skutkuje koniecznością rejestracji jako podatnik VAT-UE .................................................................. 83. Usługa reklamowa dla podatnika z innego kraju UE nie podlega polskiemu VAT ................................................................................ 84. Nabycie towaru w Niemczech należy udokumentować fakturą wewnętrzną ......................................................................................... 85. Rozliczenie usługi szkoleniowej dla zagranicznego klienta zależy od miejsca jej świadczenia ............................................................... 86. Usługa transportu środka trwałego nabytego w UE podlega rozliczeniu w ramach importu usług ........................................................ 87. Przemieszczenie towarów z kraju UE do Polski w celu ich sprzedaży podlega VAT .............................................................................. 88. Naprawa samochodu w innym kraju UE to import usług ...................................................................................................................... 89. Podatnik zwolniony rozliczy WNT po przekroczeniu limitu nabyć ....................................................................................................... 90. Nie zawsze sprzedawca rozlicza VAT od dostaw podlegających opodatkowaniu w Polsce ...................................................................... 91. Podatnik wykonujący tylko WDT otrzyma zwrot w terminie 60 dni ...................................................................................................... 92. O sposobie rozliczenia WNT w deklaracji VAT decyduje moment powstania obowiązku podatkowego ................................................. 93. Podatnik nie musi składać zerowych informacji podsumowujących ...................................................................................................... 94. Nie trzeba wystawiać faktur wewnętrznych, gdy nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru .................................................... 95. Zakup oprogramowania na płycie lub przez Internet jest nabyciem usługi ........................................................................................... 96. Zakup usługi transportu międzynarodowego od firmy zagranicznej oznacza import usług ................................................................... 97. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów może wystąpić także jeśli nabywca lub dostawca nie są podatnikami ..................................... 98. Usługi świadczone dla podatnika spoza UE są opodatkowane w państwie jego siedziby ....................................................................... 99. W przypadku WDT podatnikiem jest dostawca, a stawka podatku wynosi 0 ...................................................................................... 100. Podstawą opodatkowania w WNT jest kwota należności powiększona o wydatki dodatkowe ................................................................ 101. Zakup certyfikatu od amerykańskiej firmy może być importem usług ................................................................................................. 102. Obowiązek rejestracji transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczy wszystkich podatników VAT-UE ..................................................... 103. Nie ma obowiązku składania zerowych informacji podsumowujących VAT-UE ..................................................................................... 104. Zakup usługi w USA rozlicza się jako import usług .............................................................................................................................. 105. Eksport usług należy uwzględnić w obrocie służącym do wyliczenia proporcji ..................................................................................... 106. Wartość importu usług nie wpływa na proporcję odliczeń częściowych ................................................................................................ 107. Przy spełnieniu określonych warunków eksport jest opodatkowany stawką 0 VAT ............................................................................ Odliczanie VAT .................................................................................................................................................................................................. 108. Przy leasingu samochodu osobowego można odliczyć maksymalnie 6.000 zł ....................................................................................... 109. Odliczenie VAT od dzierżawy samochodu osobowego jest możliwe w ograniczonej wysokości ............................................................. 110. Odliczenie VAT przez korektę deklaracji jest o rok krótsze niż przedawnienie zobowiązania podatkowego ......................................... 111. Sprzedaż środka trwałego o wartości niższej niż 15.000 zł po roku wyklucza obowiązek korekty VAT ................................................. 112. Można odliczyć VAT z faktur zaliczkowych otrzymanych przed rejestracją ........................................................................................... 113. Przy sprzedaży środka trwałego może powstać obowiązek korekty VAT ............................................................................................... 114. Można odliczyć VAT z paragonu za przejazdy autostradami ................................................................................................................. 115. Można odliczyć VAT z faktury dostarczonej do księgowości z opóźnieniem ......................................................................................... 116. Można odliczyć VAT przy sprzedaży usług w Polsce i Szwajcarii ........................................................................................................... 117. Po sprzedaży samochodu należy skorygować VAT naliczony ................................................................................................................. 118. Dzień odebrania faktury przez pracownika wpływa na odliczenie VAT ................................................................................................ 119. Podatek naliczony przy zakupie towarów do rozbudowy remizy strażackiej nie podlega odliczeniu ..................................................... 120. Czynności przygotowawcze do sprzedaży opodatkowanej dają prawo do odliczenia VAT ...................................................................... 121. Sprzedaż używanego samochodu może oznaczać konieczność skorygowania VAT naliczonego ............................................................ 122. Podatnik może odliczyć VAT z faktur otrzymanych przed rozpoczęciem działalności .......................................................................... 123. Podatek z faktury za pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomości podlega odliczeniu na zasadach ogólnych ..................................... 46 47 48 48 50 50 50 51 52 52 53 54 54 56 56 56 57 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 64 65 66 67 68 68 69 69 70 70 71 72 72 73 74 75 75 76 76 77 77 78 79 79 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 4 Almanach VAT 2013 Spis treści 124. Przy sprzedaży mieszanej VAT odliczamy z zastosowaniem proporcji .................................................................................................. 125. Świadczenie usług zwolnionych wpływa na prawo do odliczenia VAT .................................................................................................. 126. Zakupy finansowane ze środków ZFŚS nie uprawniają do odliczania podatku naliczonego ................................................................. 127. Odliczenie VAT tylko w zakresie towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych ................................................... 128. Odliczenie VAT przysługuje od towarów kupionych do wykonywania czynności opodatkowanych ....................................................... 129. Ustalanie prognozy proporcji sprzedaży z naczelnikiem urzędu skarbowego nie zawsze jest potrzebne ............................................... 130. Zmiana sposobu rozliczania VAT nie wpływa na moment odliczenia podatku przez kontrahentów ..................................................... 131. Proporcję szacunkową trzeba uzgodnić z naczelnikiem urzędu skarbowego ......................................................................................... 132. Przy nabyciu towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych można odliczyć cały VAT ............................... 133. Proporcję dla odliczeń częściowych oblicza się na podstawie obrotów osiągniętych w poprzednim roku ............................................. 134. Nie każda darowizna podlega opodatkowaniu VAT .............................................................................................................................. 135. Podatnik nie ma obowiązku składania zaświadczenia VAT-2 w urzędzie skarbowym ............................................................................ 136. Wypełniając deklarację VAT, trzeba pamiętać o wykazaniu właściwej kwoty podatku naliczonego ....................................................... 137. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT, jeżeli prowadzona działalność jest opodatkowana .................................................................... 90 91 92 93 93 94 94 95 95 96 97 98 99 99 100 Przedmiot opodatkowania ................................................................................................................................................................................... 100 138. Wykonanie usług elektronicznych na rzecz podmiotu z USA nie podlega VAT ...................................................................................... 100 139. Zatrzymanie kaucji z tytułu odszkodowania nie podlega VAT .............................................................................................................. 101 140. Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości nie musi podlegać VAT ............................................................. 101 141. Produkcja i montaż wystroju okna to usługa na nieruchomości ........................................................................................................... 102 142. Przekazywanie prezentów o małej wartości nie podlega VAT ............................................................................................................... 102 143. Dostawa złomu w zamian za usługę demontażu podlega VAT .............................................................................................................. 103 144. Opłata gminna za wywóz odpadów komunalnych nie podlega VAT ...................................................................................................... 104 145. Wymiana produktów z uszkodzonymi opakowaniami na nowe nie podlega VAT .................................................................................. 104 146. Cesja umowy leasingu operacyjnego podlega VAT ................................................................................................................................ 105 147. Szkoła udzielająca oprocentowanych pożyczek mieszkaniowych nie płaci VAT ..................................................................................... 105 148. Odszkodowanie od nierzetelnego usługobiorcy nie podlega VAT ......................................................................................................... 106 149. Szkolenie odbiorców sprzętu medycznego nie jest zwolnione od VAT .................................................................................................. 106 150. Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych przez pracowników i kontrahentów nie podlega VAT ..................................................... 151. Nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów osobowych nie podlega VAT ........................................................................... 107 152. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników podlega VAT ...................................................................................................... 107 108 153. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości wniesionej aportem podlega VAT ............................................................................................ 109 154. Nieodpłatny przewóz kontrahentów nie podlega VAT .......................................................................................................................... 109 155. Dokonując dostawy opon, nabywca nie ma obowiązku rozliczania VAT ............................................................................................... 110 156. Sprzedaż doładowań w systemie TOP-UP jest usługą pośrednictwa finansowego .................................................................................. 157. Sprzedaż po obniżonej cenie dla klientów posiadających karty rabatowe opodatkowana jest na zasadach ogólnych ............................. 111 111 158. Nieodpłatne przekazanie towaru między spółkami cywilnymi podlega VAT ......................................................................................... 112 159. Wymiana części zamiennej zwiększa podstawę opodatkowania usług naprawy ..................................................................................... 113 160. Pobieranie składek członkowskich przez cech rzemiosł nie podlega VAT ............................................................................................ 161. Nieodpłatne przekazanie towarów o małej wartości może być wyłączone z opodatkowania .................................................................. 114 114 162. Bezpłatne przekazanie próbek oraz prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu .............................................................. 115 163. Nieodpłatne przekazywanie materiałów promocyjnych będących próbką nie podlega VAT .................................................................. 116 164. Nieodpłatne przekazanie prezentów świątecznych nie podlega VAT .................................................................................................... 117 165. Dostawę towarów może opodatkować także nabywca ........................................................................................................................... 166. Przy wykupie samochodu z leasingu do celów prywatnych jego darowizna nie podlega opodatkowaniu .............................................. 117 118 167. Wniesienie aportu w postaci udziałów spółki z o.o. podlega VAT ................................................................................................... 119 168. Przekazanie wytworzonej części budynku na cele prywatne podatnika podlega opodatkowaniu .......................................................... 169. Nabywca złomu nie zawsze musi rozliczyć VAT .................................................................................................................................... 119 Rozliczenie VAT ................................................................................................................................................................................................. 120 170. Premia punktowa przyznawana przez unijnego dostawcę nie podlega rozliczeniu w kraju ............................................................... 120 121 171. Rozliczenie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu zależy od czasu, w którym transakcja nastąpiła ........................................ 121 172. Składanie deklaracji decyduje o statusie podatnika VAT ...................................................................................................................... 122 173. O sposobie rozliczenia darowizny firmowego samochodu decyduje prawo do odliczenia VAT przy jego nabyciu ................................. 174. Przy sprzedaży budynków wartość gruntów wlicza się do podstawy opodatkowania ............................................................................. 123 124 175. Przy wykupie i sprzedaży lokalu po likwidacji działalności nie trzeba składać deklaracji VAT ............................................................. 124 176. Opakowania zwrotne, za które pobrane zostały kaucje, można ewidencjonować na dwa sposoby ......................................................... 125 177. Obciążanie najemców kosztami mediów rozliczamy na zasadach przewidzianych dla usług najmu ...................................................... 178. Podstawa opodatkowania najmu obejmuje całość świadczenia .............................................................................................................. 126 127 179. Not księgowych nie uwzględnia się w deklaracjach VAT ....................................................................................................................... 127 180. Podstawą opodatkowania przy remanencie likwidacyjnym jest wartość rynkowa towarów .................................................................... 128 181. Nieodliczony VAT zwiększa wartość początkową środka trwałego wykupionego z leasingu .................................................................. 129 182. Złożenie czynnego żalu nie zawsze uchroni podatnika przed karą ....................................................................................................... 183. Rozliczenie czynności pomocniczych do usług transportowych zależy od statusu usługobiorcy ........................................................... 130 130 184. O sposobie rozliczenia usług szkoleniowych decyduje status jednostki szkoleniowej ............................................................................ 131 185. O rozliczeniu VAT przy sprzedaży majątku ruchomego decyduje prawo do odliczenia VAT przy jego nabyciu ..................................... 131 186. Podatnik może zrezygnować ze statusu czynnego podatnika VAT ........................................................................................................ 132 187. Zakup samochodu rozliczanego od marży pozwala na zastosowanie tej procedury przy jego sprzedaży ............................................... 188. Umorzenie czynszu najmu jest czynnością, od której należy zapłacić VAT ........................................................................................... 133 133 189. Odpowiedzialność podatkowa spadkobiercy podatnika VAT wynika z decyzji wystawionej przez organ podatkowy .............................. 5 134 190. Status rolnika ryczałtowego nie wyklucza wykonywania innej niż rolnicza działalności gospodarczej .................................................. 135 191. Komornik nie może dokumentować sprzedaży nieruchomości fakturą wystawioną w imieniu dłużnika .............................................. 136 192. VAT należny może rozliczyć nabywca towarów ..................................................................................................................................... 136 193. Niesprzedane środki trwałe na dzień rozwiązania spółki trzeba ująć w remanencie i opodatkować ..................................................... 136 194. Likwidacja działalności gospodarczej nie wymaga wyrejestrowania się z ewidencji podatników VAT .................................................... 137 195. Nie wszystkie towary trzeba uwzględnić w spisie z natury na dzień rozwiązania spółki cywilnej .......................................................... 137 196. Przy sprzedaży towarów używanych stosujemy procedurę opodatkowania marży ................................................................................. 138 197. Podatnik VAT kończący działalność musi zrobić remanent likwidacyjny .............................................................................................. 138 198. Nie można uznać składki ubezpieczeniowej za część płatności należnej za usługę leasingu ................................................................. 140 199. Mały podatnik VAT rozliczający się kasowo rozlicza VAT po otrzymaniu zapłaty .................................................................................. 141 200. Usługę dla kontrahenta z Holandii należy wykazać w deklaracji VAT-7 ................................................................................................ 142 201. Kaucje gwarancyjne nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu .............................................................................................. 142 202. Usługi budowlane rozliczamy w 2013 roku tak jak w roku ubiegłym ................................................................................................... 143 203. Zwrot VAT z innego państwa członkowskiego powoduje powstanie przychodu .................................................................................... 144 204. Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady rozliczania ulgi na złe długi ................................................................................................ 145 205. Zakup na raty nie powoduje obowiązku korygowania podatku odliczonego z nieuregulowanych faktur .............................................. 145 206. Dłużnik musi złożyć korektę deklaracji VAT-7 na nowym wzorze ........................................................................................................ 146 207. O terminie rozliczenia VAT przez małego podatnika decyduje otrzymanie płatności ........................................................................... 146 208. Importując usługi elektroniczne, należy zastosować kurs waluty z dnia poprzedzającego płatność ...................................................... 147 209. Zastosowanie procedury opodatkowania marży przy sprzedaży towarów używanych nie zawsze jest możliwe ...................................... 210. Przy umowie kompensacyjnej nie należy wyceniać towarów na potrzeby rozliczenia VAT .................................................................... 148 211. Czynny podatnik posiadający gospodarstwo rolne może rozliczać te dwa rodzaje działalności oddzielnie .......................................... 148 149 212. Ewidencja uproszczona może być prowadzona w dowolnej formie ....................................................................................................... 150 213. Klub sportowy zwolniony podmiotowo od VAT nie musi rejestrować się w charakterze podatnika VAT ............................................... 150 214. Zakup maszyny potwierdzony fakturą VAT marża pozwala na zastosowanie tej procedury przy jej sprzedaży ...................................... 215. Nieodpłatne przekazanie leków oraz ich utylizację należy rozliczyć odrębnie ...................................................................................... 151 152 216. Korekta VAT z faktur za paliwo skutkuje obowiązkiem skorygowania podatku dochodowego .............................................................. 153 Stawki VAT ........................................................................................................................................................................................................ 217. O stawce VAT na książki decyduje ich forma ........................................................................................................................................ 153 218. Warunkiem do zastosowania 5 stawki VAT na książki jest posiadanie symbolu ISBN ................................................................... 153 154 219. Przy korekcie z tytułu zwrotu towaru stosujemy stawkę VAT z dnia sprzedaży ..................................................................................... 154 220. Sprzedaż infrastruktury wodociągowej podlega 23 stawce VAT ......................................................................................................... 155 221. Montaż kolektorów słonecznych korzysta z 8 stawki VAT .................................................................................................................. 155 222. Usługi przeprowadzania egzaminów językowych objęte są 23 stawką VAT ........................................................................................ 223. Od sprzedaży samochodów ze stawką VAT 23 istnieje kilka wyjątków .............................................................................................. 156 157 224. Usługi stołówkowe i noclegowe podlegają 8 stawce VAT .................................................................................................................... 157 225. Usługi promocyjne objęte są 23 stawką podatku od towarów i usług ................................................................................................. 158 226. Usługi wydawania orzeczeń lekarskich na potrzeby związane z przyznawaniem rent są objęte 23 stawką VAT ................................. 158 227. Usługi wynajmu apartamentu w celu podnajmu gościom są objęte 23 stawką VAT ........................................................................... 228. Usługi masażu są opodatkowane 23 stawką VAT ............................................................................................................................... 159 160 229. Sprzedaż katalogów reklamowych firmie ukraińskiej fakturujemy 23 stawką VAT ............................................................................ 160 230. Usługa krótkotrwałego zakwaterowania korzysta ze stawki 8 ............................................................................................................ 161 231. Remont mieszkania na Słowacji to usługa nieopodatkowana w Polsce ................................................................................................. 232. Usługa odśnieżania dachu jest opodatkowana obniżoną stawką VAT 8 .............................................................................................. 161 162 233. Usługi związane z wyżywieniem są opodatkowane obniżoną stawką 8 VAT ....................................................................................... 163 234. Kursy na taksówkę są zwolnione od VAT ............................................................................................................................................. 163 235. Usługi najmu świadczone przez spółdzielnię podlegają stawce podstawowej ........................................................................................ 164 236. Zastosowanie preferencyjnej stawki VAT wymaga posiadania właściwych dokumentów ....................................................................... 237. Usługi remontowe wykonane w domu dziecka korzystają z obniżonej stawki VAT ............................................................................... 165 Zwolnienie od VAT ............................................................................................................................................................................................. 238. Zwolnienie od VAT przy darowiźnie firmowego samochodu oznacza korektę podatku naliczonego ................................................... 239. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nie przesądza o prawie do zwolnienia przedmiotowego ...................................................... 240. Stowarzyszenie przekraczające limit do zwolnienia podmiotowego musi rozliczać VAT ....................................................................... 241. Sprzedaż części zakupionych budynków jest zwolniona od VAT ........................................................................................................... 242. Udzielenie spółce pożyczki przez spółkę powiązaną jest zwolnione od VAT ......................................................................................... 243. Przekazania firmie prywatnego samochodu może być zwolnione od VAT ........................................................................................... 244. Najem lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od VAT ....................................................................................................................... 245. Usługi administracyjne związane z kształceniem są zwolnione od VAT ................................................................................................ 246. Prywatne przedszkole może korzystać ze zwolnienia od VAT .............................................................................................................. 247. Sprzedaż znaczków pocztowych za cenę równą wartości nominalnej jest zwolniona od VAT ................................................................ 248. Udzielanie pożyczek pieniężnych przez podatnika VAT korzysta ze zwolnienia ................................................................................... 249. Jednorazowe udzielenie pożyczki podlega zwolnieniu przedmiotowemu od VAT ................................................................................. 250. Ubiegłoroczny obrót poniżej 150.000 zł pozwala wybrać zwolnienie podmiotowe w 2013 roku ........................................................... 161 161 161 162 163 164 164 165 165 166 166 167 167 168 6 Almanach VAT 2013 Wstęp podatkowej W nowym roku podatnicy VAT obudzili się w nowej rzeczywistości. Wtedy właśnie weszły w życie znowelizowane przepisy zarówno ustawy o podatku od towarów i usług, jak i najważniejszych rozporządzeń wy- konawczych do niej wydanych. Zmiany te zostały rozłożone w czasie. Pierwsza grupa przepisów weszła w życie 1 stycznia 2013 r. Kolejna zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r. Natomiast następna duża partia przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. I tak od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej (tj. ustawy z 16 listopada 2012 r. o re- dukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U z 2012 r. poz. 1342), która wprowadziła m.in.: nowe zasady kasowego rozliczania VAT przez małych podatników oraz zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi. Z tym dniem we- szła również w życie tzw. ustawa okołobudżetowa, tj. ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U z 2012 r. poz. 1456). Jej przepisy przedłużyły do końca 2013 roku m.in. ograniczenia w odliczaniu VAT od aut i paliwa do ich napędu. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2103 r. poz. 35). Wśród nowości można wskazać m.in. zmienioną definicję podatnika i próbki oraz zmiany w kwestii rozliczania nieodpłatnych przekazań. To jednak nie koniec zmian w przepisach dotyczących VAT, jakie przewidziane są na ten rok. W chwili oddawania tej publikacji do druku wciąż trwają prace nad zmianą ko- lejnych rozporządzeń z zakresu VAT. Ustawodawca pracuje także nad kolejną nowelizacją ustawy o VAT, która ma wejść w życie 1 lipca 2013 r. (chodzi tu głównie o przepisy mające zapobiegać wyłudzeniom VAT w obrocie stalą). Wszystko to powoduje, że rozliczanie VAT jest obecnie niezwykle trudne. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo Państwa rozliczeń przygotowaliśmy tę publikację. Czytel- nik znajdzie w niej 250 odpowiedzi na rzeczywiste pytania podatników, związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Odpowiedzi zostały udzielone z zastosowaniem zno- welizowanych przepisów – także tych, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. Z początkiem roku weszły również w życie nowe lub zno- welizowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT, tj. rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiania faktur i e-faktur czy zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Mamy nadzieję, że dzięki szerokiemu spektrum porusza- nych w tej publikacji zagadnień każdy Czytelnik znajdzie tu coś dla siebie. Jesteśmy przekonani, że będzie ona pomoc- nym narzędziem przy rozliczaniu podatku od towarów i usług w 2013 roku. Z kolei 1 kwietnia 2013 r. weszła w życie pierwsza część przepisów ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy Zapraszamy do lektury! Redakcja 7 Wykaz skrótów:  Ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.);  Rozporządzenie wykonawcze – Rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 247);  Rozporządzenie w sprawie faktur – Rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68 poz. 360 ze zm.);  Rozporządzenie w sprawie kas – Rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiąz- ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382);  Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.);  Kodeks karny skarbowy – ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 186). 8 Almanach VAT 2013 Faktura VAT Usługi zimowego utrzymania dróg jednostka budżetowa dokumentuje fakturą nia wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Pod koniec 2012 roku gmina uchwaliła tej 001 Jednostka budżetowa powołana przez gminę do wykonywania zadań gminy świadczy usługi dostarcza- jedno- stce nowe zadanie, tj. „zimowe utrzymanie dróg gminnych”. Zadanie to w praktyce polega głównie na zlecaniu jednostka nie ma obcym sprzętu, aby świadczyć (bocz- ne drogi gminne). Czy w tej sytuacji ma obowiązek wystawiać faktury sprzedaży za wykonywanie usług dla gminy? Jeżeli tak, czy dotyczy to obu rodzajów usług, tj. wykonywanych przez obce firmy oraz przez tę jednostkę? firmom wykonywania odśnieżania dróg gminnych oraz posypywania jednak usługi powyższe świadczy własnym, małym sprzętem te usługi. Częściowo ich piaskiem, gdyż Tego rodzaju sprzedaż należy dokumentować fakturą VAT wystawioną na gminę. O podatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT). Dotyczy to także odpłatnego świadczenia usług przez jednostki budżetowe na rzecz jednostek samorządu terytorial- nego takich jak usługi zimowego utrzymania dróg. A zatem w przedstawionej sytuacji jednostka świadczy na rzecz gminy usługi podlegające VAT. Powinno to być udokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez tę jednostkę gminie. Wyłączenie z obowiązku wystawiania faktur dotyczy wy- łącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT), a więc nie ma mowy o jego zastosowaniu w omawianym przy- padku. Fakturowane powinny być przy tym wszystkie świad- czone przez jednostkę usługi zimowego utrzymania dróg, tj. nie tylko faktycznie wykonywane przez jednostkę, ale rów- nież usługi wykonywane przez podwykonawców (obce firmy, którym jednostka zleci/zleciła wykonywanie części usług). Faktury te powinny być wystawiane ze stawką VAT 8 . Usłu- gi zimowego utrzymania dróg klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU o symbolu 81.29.12.0 (usługi zamiatania śmieci i usuwa- nia śniegu), które są opodatkowane stawką 8 na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 174 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. W szczególności do usług, o których mowa, nie ma zastosowania zwolnienie od podatku wskazane w § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług po pierwsze dlatego, że nie ma ono zastoso- wania do usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Po drugie zwolnienie to nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a więc czynności, o których mowa w pytaniu. Podstawa prawna: ▶ art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 174 załącznika nr 3, art. 106 oraz art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.); ▶ § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po- datku od towarów i usług (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r. poz. 247). Tomasz Krywan doradca podatkowy Fakturę za usługi reklamowe można wystawić z góry 002 Zakład budżetowy będący czynnym podatnikiem VAT zawarł umowę, na mocy której prywatna firma trwać 6-miesięcy. W związku z tym powstaje pytanie: czy przy formie wzajemnych rozliczeń w drodze kompensaty można wystawić fakturę VAT jednorazowo z góry za cały 6-miesięczny okres świadczenia tej usługi reklamowej? sprzęt komputerowy w zamian za reklamowych. Umowa ma świadczenie usług sprzedała mu Nie ma przeszkód, aby faktura za usługę reklamową została wystawiona niem jej trwania. jeszcze przed zakończe- W tym przypadku niezbędne jest ustalenie, czy w od- niesieniu do usługi reklamowej (która jako komunikat informacyjny ma początek i koniec w określonym przedziale czasowym) istotne znaczenie ma moment zakończenia tego świadczenia. Jest to ważne z tego względu, że wykonanie usługi (jej ukończenie) skutkuje powstaniem obowiązku po- datkowego, w związku z którym (jeżeli powstaje on na zasa- dzie ogólnej) podatnik dla jego udokumentowania zobowią- zany jest do wystawienia faktury. Otóż dla powstania skutków podatkowych w VAT – w szcze- gólności w przedmiocie fakturowania (o ile nie zachodzi szcze- gólny moment powstania obowiązku podatkowego), bez praw- nego znaczenia pozostają cywilnoprawne ustalenia pomiędzy 9 podatnikami VAT, które dotyczyłyby sposobu wzajemnych roz- liczeń z tytułu wzajemnych wobec siebie świadczeń, w tym rów- nież w drodze kompensaty (potrącenia). Interesująca nas kom- pensata nie wywoła zatem jakiegokolwiek skutku podatkowego. sy wyznaczają jedynie moment, w którym należy ją wysta- wić (czyli nie później, niż 7. dnia od wykonania usługi). Stąd też w omawianym przypadku nie ma przeszkód, aby wysta- wić fakturę za usługę reklamową przed zakończeniem okresu jej świadczenia. Zauważyć także należy, że w sytuacji gdy obowiązek po- datkowy powstaje na zasadzie ogólnej (który w szczególności związany jest ze świadczeniem usług), a dane świadczenie wymaga wystawienia faktury, to obowiązek podatkowy za- sadniczo powstaje z chwilą jej wystawienia (zasada ta ma za- stosowanie do końca 2013 r.). Fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od wykonania usługi. Oznacza to, że jeżeli mamy do czynienia z transakcjami dokonywanymi pomiędzy podatnikami VAT, od których obo- wiązek podatkowy powstaje na zasadzie ogólnej, to w takich przypadkach podatnicy ci przy wystawianiu faktur nie są ograniczeni momentem wykonania usługi, ponieważ przepi- Podstawa prawna: ▶ art. 8 ust. 1, art. 19 ust. 1, ust. 4, art. 15 ust. 1–2, art. 106 ust. 1, ust. 8 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa- rów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 11, poz. 1054 ze zm.); ▶ § 9 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wy- stawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwol- nienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 ze zm.). Marian Szałucki doradca podatkowy Fiskus nie pozwala refakturować na najemców kosztów mediów 003 Podatnik i innych Jako wynajmujący (wydzierżawiający) jest jednostką budżetową. lokale użytkowe nalicza czynsze, od których odprowadza VAT ze stawką podstawową 23 . Dla części dzierżawców oprócz czynszu zgodnie z umowami naliczane są również media. W umowach zawarty jest zapis „czynsz nie obejmuje świadczeń obciążających przedmiot najmu. Najemca pokrywa następujące koszty eksploatacji: opłat wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków wg miesięcznego ryczałtu w wysokości 3 m3, energia wg wskazań licznika”. Każde z mediów wykazy- wane jest w osobnej pozycji na fakturze. Usługi, których wielkości są znane w dniu wystawienia faktury (w na- szym przypadku ryczałty są znane), wykazywane są na jednego terminu płat- ności. Czy właściwe jest, zgodnie z zapisem w umowach, że czynsz naliczany jest ze stawką VAT 23 , a media ze stawką dla nich właściwą, czyli 8 ? ryczałtu w wysokości 0,1 m3, zużycie wody jednej fakturze z wyznaczeniem stałych wg miesięcznego Obecnie organy skarbowe uważają, że nie jest dopuszczalne refakturowanie kosztów mediów na najemców i dzierżawców, a w konsekwencji kwoty należne z tytułu obciążania ich kosztami me- diów powiększają podstawę opodatkowania usług najmu i dzierżawy. Oznacza to, że w ramach tych usług czynności te opodatkowane są stawkami właściwymi dla tych usług. Podstawą opodatkowania VAT jest obrót, czyli kwota na- leżna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należ- nego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Na gruncie tego przepisu podstawę opodat- kowania usług najmu i dzierżawy stanowi nie tylko czynsz, ale również wszelkie inne kwoty, którymi wynajmujący ob- ciąża najemcę lub dzierżawcę. W świetle powyższego sporna jest od pewnego czasu kwe- stia traktowania kosztów mediów, którymi wynajmujący i wy- dzierżawiający obciążają najemców i dzierżawców. Wywołała je zmiana stanowiska reprezentowanego w tej kwestii przez organy podatkowe. Przez wiele lat dopuszczały one refaktu- rowanie kosztów mediów na najemców i dzierżawców (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skar- bowej w Poznaniu z 3 sierpnia 2009 r., sygn. ILPP1/443- -726/09-2/AI czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2010 r., sygn. IPPP1/443- -516/10-2/ISZ), jednak około połowy 2010 roku organy podat- kowe zmieniły zdanie. Obecnie uważają one, że nie jest dopuszczalne refakturowa- nie kosztów mediów na najemców i dzierżawców, a w konse- kwencji kwoty należne z tytułu obciążania najemców kosztami mediów powiększają podstawę opodatkowania usług najmu i dzierżawy (zob. przykładowo indywidualne interpretacje: dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lipca 2010 r., sygn. IBPP2/443-450/10/ASz, oraz z 19 sierpnia 2010 r., sygn. IBPP2/443-450/10/ASz; dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 2012 r., sygn. IPTPP4/443-103/11-2/OS, czy dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2012 r., IPPP2/443-1349/11-5/AO), a więc – w ramach tych usług – opodatkowane są stawkami właściwymi dla tych usług. Stanowiska tego nie aprobują jednak sądy administra- cyjne. Tytułem przykładu wskazać można wyrok NSA z 31 maja 2011 r. (sygn. I FSK 740/10), w którym sąd stwierdził, 10 Almanach VAT 2013 że opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny być ujmowane do podstawy opodatko- wania, jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu na pod- stawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, chyba że z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą wynika jed- noznacznie, że opłaty te (wszystkie lub niektóre) na podsta- wie art. 30 ust. 3 tej ustawy są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu. W konsekwencji odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego z zaprezentowanych stanowisk. Przyjęcie podejścia re- prezentowanego przez organy podatkowe oznaczałoby, że podat- nik błędnie obciąża najemców (dzierżawców) kosztami mediów, stosując obniżoną stawkę VAT 8 . Natomiast przyjęcie stanowi- ska reprezentowanego przez sądy administracyjne oznacza, że w świetle wskazanej treści umowy dopuszczalny jest taki sposób obciążania najemców (dzierżawców) kosztami mediów, tj. stoso- wanie w tym zakresie właściwej dla tych mediów stawki 8 . A zatem NSA inaczej niż organy podatkowe – dopuścił możliwość refakturowania kosztów mediów na najemców. Po- dobne stanowisko zajął również, przykładowo, WSA w Gdań- sku w wyroku z 9 sierpnia 2011 r. (sygn. I SA/Gd 535/11) czy WSA w Warszawie w wyroku z 8 lutego 2012 r. (sygn. VIII SA/Wa 971/11). Podstawa prawna: ▶ art. 8 ust. 2a oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o po- datku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Tomasz Krywan doradca podatkowy Fakturę korygującą in minus należy rozliczyć na bieżąco 004 Jednostka budżetowa w czerwcu wystawiła żawionych przez niego działek, które miały być W sierpniu kontrahent korygującej odnoszącą się do także w sierpniu. W jaki sposób ująć fakturę korygującą w deklaracji? ten zrezygnował jednak z dzierżawy, co stanowiło podstawę do wystawienia sprzedane w fakturę obciążającą kontrahenta kosztami wyceny dzie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Almanach VAT 2013 - 250 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: