Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 004033 18635000 na godz. na dobę w sumie
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: e-Bizcom Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-920280-0-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematyka e-książki obejmuje tematykę finansów i analizy finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności:


Lektura książki pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:
Jak zrozumieć przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdań finansowych?
Jakich informacji dostarcza a jakich nie dostarcza bilans firmy?
Czym się różni rachunek zysków i strat od rachunku przepływów pieniężnych?
Co to są przychody, co to koszty, i jak wpływają na wynik przedsiębiorstwa?  
Dlaczego amortyzacja ma znaczenie dla operacyjnych przepływów pieniężnych?
Czy płynność jest ważniejsza od rentowności?
Czy lepiej mieć zysk czy gotówkę w kasie?
Czy każdy koszt to wydatek?
Czy zysk to zarobiona przez firmę gotówka?
Czy kapitał własny to posiadana przez firmę gotówka?
Jakich pułapek unikać w czytaniu sprawozdań finansowych i w interpretacji wskaźników?
Co oznacza wysoka rotacja należności a na co wskazuje niska rotacja zobowiązań?
Co można podźwignąć dźwignią finansową?
Jak zbadać zdolności firmy do spłaty i obsługi zadłużenia?
Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców wpływa na wyniki firmy?
Jaka jest struktura aktywów i pasywów?
Co to jest kapitał pracujący?
A także, wiele, wiele innych..

Analiza finansowa od teraz będzie już prosta i zrozumiała!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

www.e-BizCom.net Paweł Pabianiak ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 2008 ISBN 978-83-920280-0-0 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................................ 5 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................ 7 SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ ............................................. 9 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI............................................................................................................................................ 9 BILANS.................................................................................................................................................................................. 12 AKTYWA ........................................................................................................................................................................... 14 PASYWA........................................................................................................................................................................... 32 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT........................................................................................................................................... 39 WARIANT PORÓWNAWCZY ........................................................................................................................................... 41 WARIANT KALKULACYJNY............................................................................................................................................. 46 WYNIK ZE SPRZEDAŻY I OPERACYJNY....................................................................................................................... 48 WYNIK BRUTTO I NETTO................................................................................................................................................ 51 INFORMACJA DODATKOWA .............................................................................................................................................. 53 POZOSTAŁE CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO................................................................................................ 54 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM..................................................................................... 54 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.................................................................................................................. 55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI.......................................................................................................... 56 UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.......................................................................................................... 57 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ............................................................................................... 58 ANALIZA STRUKTURY I DYNAMIKI.................................................................................................................................... 63 ANALIZA BILANSU........................................................................................................................................................... 63 ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW ................................................................................................................................ 64 ANALIZA STRUKTURY PASYWÓW ................................................................................................................................ 66 ANALIZA STRUKTURY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ............................................................................................... 68 ANALIZA DYNAMIKI......................................................................................................................................................... 69 ANALIZA NASZEJ FIRMY SP. Z O.O. – DYNAMIKA I STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I BILANSU .... 71 ANALIZA RENTOWNOŚCI ................................................................................................................................................... 79 PRÓG RENTOWNOŚCI ................................................................................................................................................... 85 ANALIZA WYDAJNOŚCI ...................................................................................................................................................... 89 ANALIZA NASZEJ FIRMY SP. Z O.O. – RENTOWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ................................................................... 91 ANALIZA PŁYNNOŚCI.......................................................................................................................................................... 95 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH................................................................................................................ 103 ANALIZA NASZEJ FIRMY SP. Z O.O. – PŁYNNOŚĆ ................................................................................................. 111 ANALIZA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA......................................................................................................................... 115 ANALIZA NASZEJ FIRMY SP. Z O.O. – ROTACJA .................................................................................................... 125 ANALIZA ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU .................................................................................................................... 128 ANALIZA NASZEJ FIRMY SP. Z O.O. – ZDOLNOŚĆ DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I OCENA OGÓLNA .................. 134 ANEKS NR 1. CZYNNIK SEZONOWOŚCI I JEGO WPŁYW NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA (NA PRZYKŁADZIE BRANŻY BUDOWLANEJ) ........................................................................................................................................................................ 137 5 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ANEKS NR 2. SPECYFIKA BRANŻY I JEJ WPŁYW NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA ..................................................... 139 ANEKS NR 3. OPIS I DANE FINANSOWE „NASZA FIRMA” SP. Z O.O. ................................................................................ 141 ANEKS NR 4. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH „NASZA FIRMA” SP. Z O.O. ................................................... 148 ANEKS NR 5. WYNIKI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA „NASZA FIRMA” SP. Z O.O................................................................ 154 ANEKS NR 6. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ................................................................................................................................................................. 155 6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE też potencjału gospodarczego Tematyka poniższej książki obejmuje zaprezentowanie, w możliwie prostej i przystępnej formie, zasad i technik analizy finansowej jednostek gospodarczych. Analiza finansowa posłuży nam do zrozumienia procesów jakie zachodzą w przedsiębiorstwie oraz uchwycenia zależności między poszczególnymi wielkościami finansowymi. Jej zadaniem jest uzyskanie możliwie całościowego i syntetycznego obrazu firmy, jej stanu majątkowego i kapitałowego czy jako zdolność do generowania nadwyżek finansowych. Co istotne, dokonanie oceny sytuacji przedsiębiorstwa pozwala poznać nie tylko obecny jej stan, ale również określić możliwe do zrealizowania kierunki rozwoju w przyszłości (przynajmniej w perspektywie krótkookresowej). Analiza jest dostarczycielem informacji dla odbiorców wewnętrznych w przedsiębiorstwie (mogą to być jego właściciele i zarządzający) a także - zewnętrznych np. banków finansujących lub jego kontrahentów, chcących ustalić stan finansów firmy z którą współpracują lub planują nawiązać kontakty gospodarcze. W toku analizy korzysta się z usług różnorodnych instrumentów, a dokonuje się tego w oparciu o dane rachunkowości finansowej. Stąd podział opracowania na dwie podstawowe części. W pierwszej części opisane zostaną główne źródła danych potrzebnych do analizy finansowej (czyli generalnie sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości). Czytelnik będzie mieć możliwość poznania znaczenia treści poszczególnych pozycji składających się na sprawozdania finansowe. To z kolei stanowić będzie podstawę do zastosowania tych źródeł danych w części drugiej. W drugiej części przystąpimy do zaprezentowania głównych technik analizy finansowej. Nasza analiza obejmie podstawowe obszary badania standingu finansowego jednostki gospodarczej, i będzie służyć ustaleniu kluczowych punktów przedstawiających obraz istniejącego stanu. Duża waga zostanie przypisana analizie płynności przedsiębiorstwa (w tym strukturze przepływów pieniężnych), która powinna być głównym obszarem zainteresowania analizy, jako zasadniczego źródła informacji o zdolności jednostki gospodarczej do generowania „czystego” pieniądza, i kierunków jego wydatkowania. rozumianego i Przedstawione podejście do analizy finansowej będzie możliwie praktycznym, przy uwzględnieniu jej kluczowego celu, jakim jest poznanie standingu finansowego firmy, ale jednocześnie przy osiągalnych danych źródłowych. Praktyczne podejście oznacza, że całemu opracowaniu liczbowe, które ułatwią zobrazowanie przedstawionej tematyki. Tematy ściśle poświęcone analizie finansowej będą odwoływać się do analizy przykładowej firmy, a obliczeniom liczbowym towarzyszyć będzie odpowiedni towarzyszą przykłady 7 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA komentarz. A zatem przedstawiona teoria będzie odwoływała się do rozwiązań praktycznych co pozwoli lepiej zrozumieć prezentowane zagadnienia. W poniższym opracowaniu zajmiemy się analizą finansową jednostek gospodarczych z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeniowych, których rachunkowość podlega innym zasadom. Jednocześnie zapraszam do skorzystania z gotowych narzędzi – aplikacji finansowych dedykowanych dokonaniu szybkiej, a finansowej dowolnego przedsiębiorstwa, w szczególności analizy wskaźnikowej. Aplikacje występują w różnych wersjach, które mają zróżnicowany zakres informacji wejściowych oraz uzyskiwanych danych. Więcej informacji i możliwość zamówienia aplikacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.e-bizcom.net. Tymczasem zapraszam do lektury książki! jednocześnie precyzyjnej analizy 8 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ USTAWA O RACHUNKOWOŚCI Tematu analizy finansowej nie można omawiać bez omówienia podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, ale przede wszystkim bez poznania znaczenia wielkości finansowych, które stanowią podstawę wszelkich analiz. Przy stosowaniu metod analizy a później interpretacji ich wyników nie można obejść się bez znajomości podstawowych wielkości finansowych. Wyjaśnieniu ich treści ekonomicznej posłuży ten właśnie rozdział. finansowe będzie dla nas podstawą do przeprowadzenia analizy Sprawozdanie przedsiębiorstwa. Z niego czerpie się dane do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa, w kolejnych jej obszarach i według poszczególnych kryteriów. Sprawozdanie finansowe tworzy się na bazie dokonanych w ciągu odpowiedniego okresu czasu1 operacji księgowych. A zatem ogół księgowań znajduje swoje syntetyczne odbicie w opracowanych – po zakończeniu okresu obrachunkowego – sprawozdaniach finansowych. Opracowania sprawozdania finansowego dokonują służby księgowe przedsiębiorstwa, po wcześniejszym przeprowadzeniu inwentaryzacji i przy zastosowaniu odpowiednich zasad wyceny. Oczywiście ustalenie prawidłowości wyceny majątku i określenia wyniku finansowego nie należy do analityka, niemniej jednak w celu lepszego zrozumienia działań dokonywanych w trakcie późniejszej analizy, oraz poznania wielkości jej fundamentem, warto przedstawić zawartość poszczególnych części sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości, w tym zasady sporządzania sprawozdań finansowych, określa ustawa o rachunkowości (z dnia 29.09.1994r., z późniejszymi zmianami). Jest to podstawowy akt prawny określający zasady polskiej rachunkowości, na przestrzeni ostatnich lat często podlegający modyfikacjom, co ma na celu przybliżanie polskich zasad rachunkowości do standardów europejskich, a ściślej międzynarodowych standardów rachunkowości. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce 1 w naszym opracowaniu będziemy opierać się na danych za okresy roczne, ale analiza może objąć praktycznie dowolny okres czasowy, w zależności od posiadanego zakresu danych finansowych będących 9 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2: 1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO3 PRZYKŁAD Pan Jan Kowalski prowadzący działalność pn. „Moja firma” w 2007 r. prowadził rachunkowość w formie uproszczonej (w formie książki przychodów i rozchodów) i osiągnął przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 3.022.000 zł, tj. w przeliczeniu 800.000 EUR (kurs PLN/EUR na 30.09.07 – 3,7775). Ponieważ granica 800.000 EUR została osiągnięta, zatem w 2008 r. pan Kowalski jest zobligowany prowadzić pełną rachunkowość (tj. na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości). PRZYKŁAD Spółka „ABC” z o.o. mimo, że osiągnęła w 2007 r. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 1.888.750 zł (500.000 EUR), również będzie w 2008 r. prowadzić pełną rachunkowość, bo jest spółką prawa handlowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z 3 podstawowych części4: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) informacji dodatkowej. Część dodatkowo poniżej wymienione części sprawozdania finansowego: 1) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym5, 2 wszystkie jednostki, które podlegają ustawie określa art. 2 ustawy o rachunkowości 3 euro przelicza się tutaj, wg średniego kursu NBP, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy 4 art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości 5 art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości (spełniających odpowiednie warunki) sporządza jednostek gospodarczych 10 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 2) rachunek przepływów pieniężnych6, 3) oraz sprawozdanie z działalności jednostki7. W kolejnych etapach opracowania opiszemy te sprawozdania i ich zawartość. Należy dodać, że sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego8, a także być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki gospodarczej (jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu). Sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (np. walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej), nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 6 art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości 7 art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości 8 art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości 11 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BILANS Bilans to dokument który przedstawia stany aktywów i pasywów, tj. z jednej strony majątku i a z drugiej źródeł jego finansowania. Podstawowa zasada bilansu to równowaga między aktywami a pasywami. A zatem: AKTYWA = PASYWA Bilans przedstawia stan poszczególnych pozycji finansowych na konkretny moment np. koniec roku obrotowego Jest to o tyle istotne, że decyduje o pasywnym charakterze tego sprawozdania. Należy mieć zatem świadomość, że jedna operacja księgowa w dniu następnym po dniu, na którym sporządzono bilans, może zmienić jego obraz, ale oczywiście zawsze przy zachowaniu zasady równości obu stron bilansu. BILANS (W FORMIE SKRÓCONEJ)9 Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w tym m. in.: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) B. Aktywa obrotowe l. Zapasy II. Należności krótkoterminowe (w tym m. in.: z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń) III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym m. in.: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 szczegółowe zestawienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych znajduje się na końcu opracowania jako aneks nr 5 12 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny l. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania (w tym m. in.: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne) II. Zobowiązania długoterminowe (w tym m. in.: kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych) III. Zobowiązania krótkoterminowe (w tym m. in.: z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania wekslowe, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń, fundusze specjalne) IV. Rozliczenia międzyokresowe (w tym m. in.: ujemna wartość firmy) Poniżej omówione zostaną w syntetyczny sposób poszczególne pozycje bilansu. Poznamy strukturę aktywów i pasywów oraz znaczenie kolejnych części tego sprawozdania. 13 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWA Aktywa to najkrócej mówiąc, posiadany przez jednostkę gospodarczą majątek. Są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Korzyści, o których tu mowa wynikają np. z wykorzystania składników majątku w procesie wytwórczym, zużyciu ich w jego trakcie, oddania ich w najem, dzierżawę, uzyskiwania od nich dywidend, odsetek czy dokonywania za ich pomocą zakupów. Wszystkie te działania są wykonywane celem osiągania efektu gospodarczego. Przykładowo majątek przedsiębiorstwa mogą stanowić: grunty, budynki, maszyny, środki transportu, zapasy surowców, papiery wartościowe czy też środki pieniężne. Podstawowy podział aktywów to podział na aktywa trwałe i obrotowe. Klasyfikacja ta jest przeprowadzona według zasady: od najmniej do najbardziej płynnych składników majątku (wyznacznikiem płynności jest tutaj możliwość zamiany na gotówkę). Aktywa trwałe to zasadniczo majątek, który wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie przez okres co najmniej jednego roku, a aktywa obrotowe – przez okres – do jednego roku (są wyjątki, o których powiemy w dalszej treści opracowania). Stąd właśnie pojawi się podział niektórych pozycji na długo- i krótkoterminowe – np. należności długoterminowe (w aktywach trwałych) i krótkoterminowe (w aktywach obrotowych). AKTYWA OGÓŁEM: A. AKTYWA TRWAŁE B. AKTYWA OBROTOWE AKTYWA TRWAŁE Aktywa trwałe (inaczej majątek trwały) – to są te składniki majątku których przewidywany okres wykorzystania gospodarczego jest dłuższy niż rok, i których nie wykorzystuje się w 14 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA jednym cyklu produkcyjnym, lecz służą gospodarczemu wykorzystaniu w dłuższym okresie. Jednym słowem to najmniej płynne aktywa (lub wręcz niepłynne) – co znaczy, że ich ewentualna zamiana na gotówkę trwała by najdłużej lub, w niektórych przypadkach, być może byłaby niemożliwa. Wartości niematerialne i prawne stanowią wszelkie prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania gospodarczego (o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok). Są to prawa a więc jest to majątek nie posiadający charakteru materialnego. W szczególności mogą to być: • autorskie prawa majątkowe, • prawa pokrewne, licencje, • • koncesje, • programy komputerowe, • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz • zdobniczych, i know-how (czyli prawa do wykorzystania wiedzy w dziedzinie produkcji, organizacji czy technologii). Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są również koszty, na tyle długotrwałe, że ich jednorazowe rozliczenie w zbyt mocny sposób wpłynęłoby na wynik przedsiębiorstwa – koszty związane z pracami mającymi na celu unowocześnienie lub ulepszenie produktów i procesów technologicznych. Wartość niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia (mówiąc prościej – po tyle ile zapłacono przy ich zakupie) lub kosztu wytworzenia (tyle ile wydano na ich wytworzenie). Do wartości niematerialnych i prawnych wlicza się również pozycję o nazwie wartość firmy. Jest to nadwyżka ceny nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części nad wartością rynkową poszczególnych składników majątkowych (netto czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania), przejętych od tej jednostki na skutek zakupu, przejęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki. Wyjaśnimy to na poniższym przykładzie. 15 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYKŁAD W ramach prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ABC nastąpiło przejęcie jego majątku do użytkowania przez spółkę ABC S.A., na zasadzie leasingu majątku od Skarbu Państwa. ABC S.A. zakupiło majątek za cenę 1.200.000 zł. Wartość rynkowa poszczególnych składników firmy nabywanej wynosiła: majątek trwały – 1.500.000 zł, zapasy – 200.000 zł, należności – 300.000 zł zobowiązania – 1.000.000 zł. Stąd wartość rynkowa majątku netto (co oznacza różnicę między aktywami a zobowiązaniami) wyniosła 1.000.000 zł (1.500.000+200.000+300.000-1.000.000). Różnica między ceną nabycia a niższą wartością rynkową netto zakupionego majątku to 200.000 zł (1.200.000-1.000.000). Oznacza to, że po dokonaniu transakcji ABC S.A. wprowadzi do swojego bilansu następujące pozycje aktywa pasywa 2.200.000 zł suma 1.000.000 zł 1.200.000 zł 2.200.000 zł 1.500.000 zł zobowiązania 300.000 zł 200.000 zł 200.000 zł zobowiązanie wobec Skarbu Państwa z tytułu zakupu majątku majątek trwały należności zapasy wartość firmy suma Przy okazji widać, że zachowana została zasada równości aktywów i pasywów, o której wcześniej wspomniano. Jak widać w powyższym przykładzie, nabywca płaci więcej niż wynika to z rynkowej wyceny majątku. A zatem musi istnieć jakaś ukryta wartość, za którą dodatkowo płaci. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością netto majątku jest właśnie rodzajem dodatkowej wartości firmy, oznaczającej jej renomę, markę, potencjał rynkowy, potencjał kadry, lub sumę tych czynników. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególności mogą stanowić je: (cid:137) nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo 16 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego), (cid:137) maszyny, urządzenia, (cid:137) środki transportu, (cid:137) ulepszenia w obcych środkach trwałych, (cid:137) oraz inwentarz żywy. Środki trwałe wycenia się, podobnie jak wartości niematerialne i prawne, według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Specyficznym rodzajem rzeczowego majątku trwałego są środki trwałe w budowie – to inaczej mówiąc środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (kiedyś zwane inwestycjami rozpoczętymi). Środki trwałe w budowie stanowią tą część majątku trwałego, która w danym momencie nie uczestniczy w procesie wytwórczym. Po zakończeniu inwestycji (np. budowy) taki środek staje się typowym składnikiem wytwórczego majątku trwałego, uczestniczącym w toku produkcji. Wówczas pojawi się w pozycji „Środki trwałe”. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie wykazuje się w wartości netto tj. po skorygowaniu ich o odpisy amortyzacyjne. Rzeczowy majątek trwały charakteryzuje bowiem to, że podlega on stopniowemu umorzeniu (czyli stałej utracie wartości), co oznacza, że od poszczególnych jego składników (z pewnymi wyjątkami np. grunty, środki w budowie) naliczana tego zużycia. Amortyzacja jest kosztem i stanowi odpis wartości majątku, który musi być dokonywany w stosunku do zużycia fizycznego lub moralnego środka trwałego10. Zużycie fizyczne to oczywiście zużycie materialne gdy np. części maszyny ulegają zużyciu lub zniszczeniu w trakcie ich eksploatacji. Zaś zużycie moralne występuje w sytuacji, gdy na rynku pojawia się nowocześniejsza maszyna - bardziej wydajniejsza od starej, w związku z czym stara maszyna w sposób pośredni traci swoją wartość (lub jej część). Amortyzacja, mimo że jest kosztem nie jest wydatkiem (w przeciwieństwie do innych kosztów, nie wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy, bo jest tylko księgowym odpisem majątku) rodzajem nadwyżki pieniężnej pozostającej do dyspozycji przedsiębiorstwa, ale która z definicji nie powinna być wydatkowana na dowolny cel. Cel jest amortyzacja, która przedstawia wielkość i staje się 10 ustawa o rachunkowości zawiera ogólne wytyczne dotyczące wielkości stosowanych odpisów – poza tym, że określa przybliżone wielkości stawek amortyzacyjnych, nakazuje aby przy ich ustaleniu pod uwagę wziąć: • liczbę zmian, na których pracuje środek trwały, • tempo postępu techniczno-ekonomicznego, • wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, • prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, • przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. 17 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest bowiem ściśle określony. Ponieważ środki trwałe zużywają się (a wielkość amortyzacji odzwierciedla, przynajmniej w przybliżeniu, kwotową wartość tego zużycia), to aby potencjał majątkowy jednostki gospodarczej nie zmniejszał się, potrzebne są nakłady inwestycyjne (np. w formie zakupu nowych środków trwałych, lub też modernizacji już istniejących) w wysokości co najmniej równej wielkości zużycia. I właśnie nadwyżka tworzona z odpisów amortyzacyjnych ma służyć poniesieniu tych nakładów11. Zatem, przedsiębiorstwo, dokonując amortyzacji majątku uzyskuje środki na odtworzenie starzejących się środków trwałych. O wartość amortyzacji pomniejsza się wartość początkową środka trwałego zwaną wartością brutto. A wobec tego wartość środka trwałego w bilansie to wartość początkowa pomniejszona o dotychczasową amortyzację, czyli w efekcie wartość netto. 11 oczywiście jednostka gospodarcza nie ma obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku trwałego w wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jednakże brak takowych będzie obniżał jakość majątku a w konsekwencji zdolności produkcyjne, jakość wyrobów, a w dalszym rezultacie – utraty rynku odbiorców; o tym jaka jest polityka firmy w tym względzie decydują jej zarządzający ale muszą oni brać pod uwagę to, że brak nakładów na inwestycje jest polityką krótkowzroczną (być może na początku pozwoli to zaspokoić inne cele np. wypłatę zysku przez właścicieli, ale na dłuższą metę, prawie na pewno osłabi pozycję rynkową przedsiębiorstwa); o tym jak sprawdzić jakie są relacje między amortyzacją a nakładami na inwestycje powiemy przy okazji analizy rachunku przepływów pieniężnych 18 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYKŁAD Maszynę stanowiącą środek trwały zakupiono (np. za własne środki) i wprowadzono do majątku w czerwcu 2007 r. w cenie nabycia 600.000 zł. Od lipca 2007 r. rozpoczęto jego amortyzację (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 10 , przyjęto liniową metodę amortyzacji tj. stałą w całym okresie). Roczna amortyzacja maszyny wynosi 60.000 zł (10 od 600.000 zł). Wg stanu na 31.12.2007 r. umorzenie maszyny (czyli suma amortyzacji) wynosiło 30.000 zł (600.000 * 10 * 0,5 roku). 1. w rachunku zysków i strat (za cały 2007 r.): - wynik finansowy * przy założeniu braku innych operacji 2. w bilansie – stan na 31.12.2007 r.: koszty operacyjne = amortyzacja -30.000 zł -30.000 zł* aktywa pasywa 570.000 zł* kapitał zakładowy środki trwałe suma * = środki trwałe brutto (wartość początkowa) minus dotychczasowa amortyzacja = 600.000 zł – 30.000 zł 600.000 zł -30.000 zł 570.000 zł 570.000 zł suma wynik netto i usług tytułu dostaw Należności to środki przynależne jednostce od jej kontrahentów (tj. należności handlowe za sprzedane wyroby i usługi), budżetu państwa (np. podatek VAT do zwrotu), czasem np. pracowników (z tytułu udzielonych im zaliczek czy pożyczek). Należności długoterminowe (stanowiące część majątku trwałego) to wszystkie należności z terminem wymagalności powyżej 12 m-cy (stąd nazwa długoterminowe), poza należnościami z (które w całości należy zaliczyć do krótkoterminowych, bez względu na termin zapłaty co wynika z wymogu ustawy o rachunkowości). Mogą to być również kwoty umowne zatrzymane przez kontrahentów z tytułu gwarancji właściwego wykonania robót (w przypadku długoletnich kontraktów), kwoty należności z tytułu leasingu finansowego (u leasingodawców) i należności od jednostek, z którymi zawarte jest postępowanie układowe na spłatę wierzytelności. Przy okazji należności omówione zostaną od razu należności krótkoterminowe. Należy jednak pamiętać, że są one częścią majątku obrotowego, o którym mowa będzie w dalszej części opracowania. Należności krótkoterminowe to wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na okres wymagalności, oraz wszystkie należności z innych tytułów wymagalne w przeciągu najbliższych 12 m-cy np. z tytułu podatków (np. nadwyżka VAT-u naliczonego 19 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA nad należnym) czy ubezpieczeń społecznych. Jak powstaje należność przedstawimy na przykładzie należności z tytułu dostaw i usług. Gdy firma sprzedaje swój produkt, dokonuje jego wydania nabywcy i wystawia fakturę. W momencie wystawienia faktury powstaje przychód ze sprzedaży, a jeśli zapłata nie następuje natychmiast, równolegle powstaje w należność (czyli odroczona w czasie płatność z tytułu dokonanej sprzedaży). W gospodarce wolnorynkowej codzienną praktyką jest sprzedaż przy zastosowaniu wydłużonych terminów płatności. Stąd należności z tytułu dostaw i usług to inaczej mówiąc ta część sprzedaży firmy, która nie została jeszcze opłacona, czyli jest należna do zapłaty terminie przyszłym. PRZYKŁAD Jednostka gospodarcza dokonała sprzedaży swoich wyrobów kontrahentowi na łączną kwotę 1.000 zł netto (dla uproszczenia przyjmiemy, że ta sprzedaż podlega podatkowi VAT wg stawki 0 czyli podatek VAT należny nie wystąpi). Połowę ceny (500 zł) kontrahent zapłacił w gotówce, drugą połowę (500 zł) ma zapłacić w przeciągu 30 dni. W wyniku tej operacji nastąpiły poniższe księgowania: - W bilansie: przychód ze sprzedaży netto (w rachunku zysków i strat) 1.000 zł aktywa pasywa 1.000 zł* 1.000 zł 1.000 zł suma 500 zł wynik netto 500 zł środki pieniężne należności suma * przy założeniu, że jest to jedyna operacja w firmie wynik netto będzie równy przychodom (gdyż brak jest kosztów) i taka wartość pojawi się w pasywach (jako część kapitałów własnych, o czym będzie w dalszej części opracowania) Należności odzwierciedlają więc tą część sprzedaży, która nie została jeszcze zapłacona i jest należna do zapłaty w przyszłości. Należności również występują w bilansie w wartości netto tj. po skorygowaniu o odpisy aktualizujące wartość należności (dokonuje się ich w ciężar kosztów – pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności jakiego rodzaju należności dotyczy odpis). W tym przypadku także jest to związane z dostosowaniem kwoty należności do jej rzeczywistej wartości (czyli do wartości, która jest realna do odzyskania). Aktualizacja wartości jest bowiem związana z przestrzeganiem zasady ostrożności (która wymaga m.in. aby wartość składników aktywów była odpowiednio korygowana o zmniejszenia wynikające 20 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA z utraty ich wartości użytkowej lub handlowej). Taki obowiązek powstaje przykładowo w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie, że należność może nie być w pełni lub częściowo zapłacona. W szczególności dzieje się tak wówczas, gdy minął termin wymagalności należności, gdy sytuacja dłużnika budzi obawy co do możliwości spłaty przez niego wierzytelności (tym bardziej, gdy został postawiony w stan upadłości lub likwidacji), lub gdy wierzytelności są kwestionowane przez dłużnika. PRZYKŁAD W dniu 31.08.2007 r. jednostka A dokonała sprzedaży towarów swojemu odbiorcy XYZ sp. z o.o. na kwotę 100.000 zł (bez VAT), z terminem płatności 30.09.2007 r. A zatem: 1. w rachunku zysków i strat: - 2. w bilansie – stan na 31.08.2007 r.: przychody ze sprzedaży 100.000 zł aktywa pasywa wynik netto 100.000 zł 100.000 zł 100.000 zł 100.000 zł suma należności netto = należności brutto suma Pomimo upomnień, XYZ na dzień 31.10.2007 r. w dalszym ciągu nie uregulował swojej wierzytelności. Firma A postanowiła dokonać odpisu aktualizacyjnego na część należności (w związku z ryzykiem jej nieodzyskania) w wysokości 20 tj. 20.000 zł (wysokość rezerwy jest uzależniona od przyjętej w firmie polityki rachunkowości; w tym przypadku przyjęte jest, że gdy spóźnienie w spłacie wynosi od 30 do 90 dni odpis wynosi właśnie 20 , powyżej 90 do 180 dni – 50 , powyżej 180 dni – 100 ), co zostało dokonane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. A zatem: 3. w rachunku zysków i strat (narastająco): - - - wynik netto 4. w bilansie – stan na 31.10.2007 r.: przychody ze sprzedaży pozostałe koszty operacyjne (odpisy aktualizujące należność) 100.000 zł -20.000 zł 80.000 zł aktywa pasywa należności netto suma * = należności brutto – odpis aktualizujący = 100.000 zł – 20.000 zł 80.000 zł* wynik netto 80.000 zł suma 80.000 zł 80.000 zł 21 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Na dzień 31.12.2007 r., gdy w dalszym ciągu nie doszło do spłaty należności, firma dokonała dodatkowego odpisu (do wysokości 50 ) w kwocie 30.000 zł. 1. w rachunku zysków i strat (narastająco): - - - wynik netto 2. w bilansie – stan na 31.12.2007 r.: przychody ze sprzedaży pozostałe koszty operacyjne (odpisy aktualizujące należność) 100.000 zł -50.000 zł 50.000 zł aktywa pasywa 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł* wynik netto 50.000 zł suma należności netto suma * = należności brutto – odpis aktualizujący = 100.000 zł – 50.000 zł A zatem, jak widać, odpis aktualizacyjny koryguje kwotę należności w odpowiedni sposób do przewidywanej utraty jej wartości (równocześnie odpowiednio korygując księgowy wynik przedsiębiorstwa). Przy okazji należności, trzeba zwrócić uwagę, że obecnie do sprawozdań finansowych wprowadzony został podział niektórych pozycji finansowych związanych z operacjami wobec jednostek powiązanych i pozostałych (dotyczy to pozycji należności, zobowiązań, a także niektórych przychodów i kosztów). Dzięki wprowadzeniu tego podziału, możliwe jest bardziej klarowne przedstawienie jaka część działalności wynika z rozliczeń między powiązanymi jednostkami i jak te powiązania wpływają na efekt gospodarczy. Za powiązane jednostki rozumie się stan, gdy jedna jednostka ma zdolność do kierowania polityką finansową czy operacyjną drugiej jednostki. W szczególności może to mieć miejsce, gdy jednostka pierwsza ma większość ogólnej liczy głosów w organie stanowiącym drugiej jednostki (np. na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, lub w zarządzie). Wspomniany podział ma w rezultacie dać lepszy obraz firmy poprzez określenie czy istnieją znaczne powiązania gospodarcze z innymi jednostkami tej samej grupy kapitałowej, i jaka jest pozycja firmy na tle tej grupy (jaką część operacji stanowią operacje w ramach powiązanych jednostek, i czy wpływa to na fakt, że firma stanowi ośrodek tworzenia kosztów lub też generowania dochodu w grupie). W przypadku przedsiębiorstw osób fizycznych, lub spółek tych osób np. jawnych pozycja pozostałe należności nie rzadko zawiera kwoty pobranych przez właścicieli zaliczek (czyli jest to rodzaj wypłaconych z firmy pieniędzy). Tan również można znaleźć kwoty zaliczek 22 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia udzielanych pracownikom czy innych rozliczeń z nimi. Kolejna pozycja aktywów trwałych to inwestycje długoterminowe. Według brzmienia ustawy o rachunkowości rozumie się przez to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe (akcje, obligacje itp.). oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, tych korzyści. W poprzednio obowiązujących układach sprawozdań pozycje te znajdowały się w finansowym majątku trwałym, albo też stanowiły rzeczowy majątek trwały, gdyż brakowało podziału na aktywa wykorzystywane gospodarczo oraz te, z których będziemy chcieli osiągnąć korzyści z tytułu przyrostu ich wartości. Tak więc w pozycji „Inwestycje” znajdujemy wartość posiadanych przez firmę akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych, a także nieruchomości i innego majątku, z którego firma pozyskuje korzyści majątkowe. Oznacza to, że wymagany jest podział części majątku na ten wykorzystywany w sposób typowo gospodarczy (w procesie produkcyjnym) i ten, który np. przeznaczony jest do odsprzedaży. Np. nieruchomość, na terenie której firma prowadzi działalność wytwórczą będzie znajdować się w pozycji środki trwałe , zaś nieruchomość przeznaczona do odsprzedaży (celem zarobienia na różnicy między ceną nabycia a sprzedaży) – w pozycji inwestycje . Przy okazji inwestycji (dotyczy to także krótkoterminowych) należy również pamiętać, że mogą one podlegać odpisom aktualizującym na skutek trwałej utraty ich wartości (np. spadek wartości rynkowej akcji) – w tym przypadku jednak odpis aktualizujący jest odnoszony na koszty finansowe (z kolei przychód z tytułu wzrostu ich wartości – na przychody finansowe). Następna pozycja bilansu to rozliczenia międzyokresowe. W aktywach (w pasywach też ta pozycja występuje, więc należy rozróżniać rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach) ta wielkość finansowa obejmuje koszty dotyczące przyszłych okresów a stanowiące wydatki bieżącego okresu. Generalnie ma to służyć zapewnieniu zasady rachunkowości polegającej na współmierności przychodów i kosztów. W rachunkowości istnieją bowiem koszty, których nie można jednorazowo zaliczyć do konkretnego jednego okresu, ponieważ dotyczą przyszłego okresu obrachunkowego. Mogą to być np. opłacone z góry (za przyszły okres) czynsz, prenumerata lub ubezpieczenie majątku. Mimo, że np. prenumeratę na cały rok opłacamy jednorazowo z góry (ponosimy jednorazowy wydatek), 23 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA to nie możemy jej zaksięgować w rachunku zysków i strat w tym właśnie momencie zapłaty, lecz musimy równomiernie, w sposób adekwatny, odnieść ją w koszty kolejnych miesięcy roku. Do momentu pełnego rozksięgowania jest ona traktowana jako kwota w pozycji rozliczenie międzyokresowe kosztu . PRZYKŁAD Firma w styczniu 2008 r. opłaciła z góry całoroczny czynsz w wysokości 120.000 zł. Aby zachować współmierność kosztów, wydatek ten musi rozliczyć równomiernie w kolejnych miesiącach roku (czyli po 10.000 zł). Zatem księguje koszt w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” (krótkoterminowe, bo do rozliczenia w przeciągu najbliższego roku) w kwocie 102.000 zł, a następnie co miesiąc odnosi odpowiednią część do rachunku wyników w koszty działalności (w tym przypadku „koszty usług obcych”) po 10.000 zł miesięcznie (patrz tablica poniżej). W skutek tego cały wydatek zostanie rozliczony przez rok, w częściach przynależnych do właściwych okresów (gdyż mimo, że wydatek poniesiony został styczniu, dotyczy w równym stopniu wszystkich miesięcy) Miesiąc Kwota odnoszona w koszty - 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł „Rozliczenia międzyokresowe” po operacji 120.000 zł 110.000 zł 100.000 zł 90.000 zł 20.000 zł 10.000 zł 0 zł styczeń styczeń luty marzec ... ... październik listopad grudzień Kosztami znajdującymi się w rozliczeniach międzyokresowych (w aktywach) są również koszty, których jednorazowe zaksięgowanie spowodowałoby zniekształcenie wyników firmy – np. koszty trwających prac rozwojowych, przygotowania nowej produkcji, większych remontów, różnice między kwotą zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez jednostkę obligacji (weksli) a niższą kwotą otrzymanych z tego tytułu środków. Do rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się również pozycję aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powstanie tej pozycji bilansu wymaga jednak dodatkowych, szerszych wyjaśnień. Otóż, nie wszystkie przychody uzyskiwane przez przedsiębiorstwo stanowią przychód do opodatkowania i nie wszystkie koszty są kosztem 24 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA uznanym z punktu widzenia przepisów podatkowych12. To z kolei powoduje, że może zaistnieć sytuacja, gdy wynik brutto (księgowy) jest w danym roku niższy od podstawy do opodatkowania. Wówczas wymagane jest utworzenie wspomnianych aktywów13, przy czym ma to miejsce wówczas, gdy rozbieżność między wynikiem brutto a podstawą do opodatkowania jest spowodowana przejściowymi (a więc nie trwałymi, bo również takie mogą mieć miejsce) różnicami w kwalifikowaniu przychodów i kosztów. Pojęcie „przejściowe” oznacza, że różnice te prędzej czy później wyrównują się w czasie (czyli np. koszt księgowy nie stanowiący obecnie kosztu podatkowego, w następnym okresie stanie się właśnie kosztem podatkowym). Firma zatem oczekuje, że w przyszłości nastąpi zwrot nadpłaty podatku z bieżącego okresu, właśnie na skutek tego, że przejściowe różnice wyrównają się w czasie, i w kolejnym okresie to wynik brutto będzie wyższy od podstawy do opodatkowania. Oto niektóre różnice przejściowe, które mogą wpłynąć na odmienną wysokość wyniku księgowego i podatkowego, a które powinny wyrównać się w czasie: wpływa/ją na wynik księgowy odsetki różnice kursowe rozliczenia międzyokresowe amortyzacja w momencie naliczenia (niekoniecznie zapłacenia) przy zapłacie, oraz przy ustalaniu równowartości w walucie krajowej rozrachunków, środków pieniężnych itp. w walutach obcych w momencie ich zarachowania wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości odpisy aktualizacyjne w momencie dokonania odpisów wpływa/ją na podstawę do opodatkowania w momencie zapłaty tylko w momencie rzeczywistej zapłaty należności i zobowiązań, lub wydatkowania środków w momencie poniesienia kosztów lub uzyskania przychodów w kwotach wynikających ze stawek amortyzacyjnych w przepisach podatkowych (na ogół niższych lub co najwyżej równych tym wynikającym z ustawy o rachunkowości) generalnie nie (tylko w wyjątkowych sytuacjach) 12 polska księgowość charakteryzuje się tym, że przepisy wynikające z ustawy o rachunkowości, nie w pełni pokrywają się z przepisami prawa podatkowego, stąd nie rzadko przedsiębiorstwa zmuszone są prowadzić odrębną rachunkowość księgową i podatkową i stąd wynikające różnice np. między wynikiem księgowym z rachunku zysków i strat (wynikiem brutto) a wynikiem podatkowym (podstawą do opodatkowania) 13 wówczas, gdy mamy sytuację odwrotną (wynik księgowy wyższy od podstawy do opodatkowania) następuje powstanie rezerwy z tytułu podatku odroczonego 25 Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone Kopiowanie czy rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej książki bez zgody autora i wydawnictwa jest zabronione. Możliwe jest cytowanie fragmentów publikacji z podaniem ich źródła. Copyright by eBizCom www.e-BizCom.net ISBN 978-83-920280-0-0 Wydanie 2 rozszerzone 2008
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: