Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00266 004747 14979113 na godz. na dobę w sumie
Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8147-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja poświęcona jest analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa pojmowanej jako proces badania rynku kapitałowego w oparciu o dane fundamentalne pochodzące ze spółki i rynku dla potrzeb oszacowania wartości wewnętrznej akcji. Ma charakter merytoryczno-metodycznym. Główny nacisk położono w niej na problemy wykorzystania analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa. Zaletą publikacji jest przede wszystkim układ i przejrzystość rozważań oraz dopracowanie pod względem dydaktycznym. Poszczególne części zostały domknięte ustępami aktywizującymi Czytelnika w postaci kluczowych problemów, pytań testowych oraz zadań do samodzielnego rozwiązania. Książka zawiera kompleksowe, a zarazem syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów, dylematów i sposobów wyboru inwestycji kapitałowej z wykorzystaniem analizy finansowej, będącej kondensatem wiedzy na temat badania kondycji finansowej organizacji gospodarczych w formule najczęściej prezentowanej w literaturze przedmiotu i stosowanej w praktyce. Ma dużą wartość naukową i dydaktyczną, stanowiąc bazę wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także porządkując i wzbogacając wiedzę przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz początkujących inwestorów, poszukujących podstawowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstwa. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 RECENZENT Paweł Kosiń REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusława Kwiatkowska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Tsyhund © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07359.16.0.K Ark. 10,0; ark. druk. 12,5 ISBN 978-83-8088-146-4 e-ISBN 978-83-8088-147-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I Istota analizy fundamentalnej Istota i zakres analizy fundamentalnej 1. 2. Źródła informacyjne analizy fundamentalnej 3. Problemy 4. Pytania testowe Rozdział II Analiza finansowa przedsiębiorstwa 1. Analiza finansowa – istota i rodzaje oceny kondycji finansowej 2. Analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 2.1. 2.2. 2.3. Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów pieniężnych 3. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 3.1. Wskaźniki płynności finansowej 3.2. Wskaźniki zadłużenia 3.3. Wskaźniki sprawności działania 3.4. Wskaźniki rentowności 3.5. Wskaźniki rynkowe 4. Problemy 5. Pytania testowe 6. Zadania do samodzielnego rozwiązania Rozdział III Wycena przedsiębiorstwa 1. Istota wyceny przedsiębiorstwa 2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa 3. Metody wyceny przedsiębiorstwa 3.1. Metody majątkowe 7 11 11 19 34 34 35 35 42 42 58 69 76 78 93 97 99 107 120 121 122 125 125 129 152 154 6 Spis treści 3.2. Metody dochodowe 3.2.1. Wolne przepływy pieniężne jako determinanta wy- ceny przedsiębiorstwa 3.2.2. Charakterystyka metod dochodowych 3.3. Metody mieszane 3.4. Metody porównawcze (rynkowe) 4. Problemy 5. Pytania testowe 6. Zadania do samodzielnego rozwiązania Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Odpowiedzi do pytań testowych 159 159 166 170 172 175 176 177 181 185 195 197 199 Wprowadzenie Analiza fundamentalna jest procesem badania rynku kapitałowe- go w oparciu o dane fundamentalne pochodzące ze spółki i rynku, na którym prowadzi ona działalność. Podejmowanie decyzji inwestycyj- nych z wykorzystaniem analizy fundamentalnej oznacza inwestowanie w wartość przedsiębiorstwa. Analiza fundamentalna stara się odpowie- dzieć na pytanie: jaka jest wartość wewnętrzna spółki giełdowej i  ja- kie należy podjąć decyzje w związku z zaistniałą różnicą między ceną rynkową a wartością wewnętrzną akcji. Odpowiedź na to pytanie jest możliwa w  przypadku, gdy inwestor uwzględni w  swoich badaniach nie tylko dane historyczne czy bieżące, ale również przyszłą sytuację przedsiębiorstwa. Trafność wyboru efektywnej inwestycji wzrasta, gdy w ocenach weźmie się pod uwagę nie tylko wewnętrzną sytuację przed- siębiorstwa, ale również możliwości jego funkcjonowania, rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności działania, które determinowane są czynni- kami nie tylko o charakterze mikro-, ale także i makroekonomicznymi. Uwarunkowania współczesnej gospodarki, turbulentność otoczenia, niepewność i zmienność rynków finansowych oraz wysokie ryzyko sys- tematyczne sprawiają, że ocena ex post standingu finansowego przed- siębiorstwa nie zawsze przekłada się na wyniki finansowe i  wartość rynkową spółki w ujęciu ex ante. W procesie wyznaczania wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa należy wziąć zatem pod uwagę nie tylko wiel- kości historyczne, ale przede wszystkim odpowiednio przeprowadzić prognozę przyszłej sytuacji gospodarczej. W związku z powyższym, analiza fundamentalna polega nie tylko na ocenie ekonomiczno-finansowej danej spółki akcyjnej, ale i jej otoczenia gospodarczo-społecznego w aspekcie określenia przyszłego kształtowa- nia się cen jej akcji w dłuższym horyzoncie czasu. Ocena ta dotyczy kon- dycji ekonomiczno-finansowej spółki, jej pozycji na rynku i możliwości rozwoju. Głównymi etapami przeprowadzania analizy fundamentalnej są: analiza makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna, finansowa oraz 8 wycena akcji danej spółki. Trzy pierwsze z nich stanowią niejako o anali- zie strategicznej przedsiębiorstwa, wskazując na szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony spółki jako podstawy długookresowego powodze- nia na rynku. Z kolei analiza finansowa i wycena przedsiębiorstwa służą odpowiedzi na pytanie: jaka jest obecna wartość przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę historię spółki oraz perspektywy jej rozwoju. Odpowiedź na powyższe pytanie jest możliwa przy wykorzystaniu przez inwestora wy- branych metod i narzędzi analizy finansowej oraz wyceny przedsiębior- stwa. Te dwa ostatnie etapy analizy fundamentalnej pozwalają zatem na ocenę atrakcyjności lokowania kapitału w akcje konkretnej spółki, czyli oszacowanie fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa, która może zna- cząco odbiegać od wartości spółki na rynku. Zadaniem analityków finan- sowych jest więc określenie odchyleń między wewnętrzną ceną akcji a jej ceną rynkową (giełdową), które stają się wyznacznikiem atrakcyjności danej inwestycji. Rozbieżności między wartością wewnętrzną a rynko- wą generować mogą sygnały o sprzedaży akcji (przewartościowanie) lub kupna (niedowartościowanie). Inwestor, stosując analizę fundamentalną, interesuje się w  głównej mierze sytuacją ekonomiczno-finansową emitenta papieru wartościo- wego oraz atrakcyjnością jego ceny na rynku. Tym samym jednym z ge- neralnych celów analizy fundamentalnej jest finalne ustalenie wartości przedsiębiorstwa w  oparciu o  dostępne dane ekonomiczno-finansowe. Na tym tle istotnego znaczenia nabiera problematyka oceny nie tylko rentowności czy płynności finansowej przedsiębiorstwa, ale także kosztu kapitału będącego podstawą oceny ryzyka inwestycyjnego, oczekiwanej premii za ryzyko oraz finalnie wartości dochodu możliwego do uzyska- nia z zainwestowanego kapitału. Pozytywna ocena spółki w tym zakresie wiąże się bowiem ze wzrostem jej wartości oraz wzrostem zainteresowa- nia obecnych i potencjalnych inwestorów. Niewątpliwie ceny akcji spółek o solidnych fundamentach mogą rosnąć szybciej aniżeli walory przedsię- biorstw słabszych ekonomicznie. Prezentowane opracowanie poświęcone jest w  szczególności meto- dom, technikom i  narzędziom wykorzystywanym przez inwestorów giełdowych w procesie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dla po- trzeb wyceny spółki. Wpisuje się ono w nurt teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem oraz funkcjonowania rynków kapitałowych, nadto odnosi się do ważnych i złożonych problemów wartości przedsiębiorstwa stanowiącej jeden z głównych celów jego działania. Praca składa się z trzech rozdziałów o charakterze merytoryczno-me- todycznym, w których główny nacisk położono na problemy wykorzysta- nia analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa w praktyce przepro- wadzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw. Wprowadzenie 9 Rozdział I, zatytułowany Istota analizy fundamentalnej, poświęco- ny został kluczowym kwestiom związanym z ideą i założeniami analizy fundamentalnej. Z tego względu problemami podstawowymi stały się tu kwestie odnoszące się do istoty oraz zakresu analizy fundamentalnej. Po- nadto, omówione zostały również zasadnicze źródła informacji, warun- kujące prawidłowe i rzetelne przeprowadzenie analizy fundamentalnej. W rozdziale II, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, zamieszczone zosta- ły rozważania nad wykorzystaniem wstępnej i wskaźnikowej oceny spra- wozdań finansowych w procesie przeprowadzania analizy fundamentalnej. W tym przedmiocie rozważań główna uwaga została zwrócona nie tylko na samą istotę sprawozdania finansowego, ale przede wszystkim skoncen- trowano się na zaprezentowaniu wyselekcjonowanych wskaźników finan- sowych i  wybranych wskaźników rynku kapitałowego umożliwiających ocenę efektywności inwestycji w akcje spółek publicznych. Rozdział III, pt. Wycena przedsiębiorstwa, traktuje o ostatnim – jed- nakże niezmiernie ważnym z  punktu widzenia inwestora giełdowego – etapie przeprowadzania analizy fundamentalnej, którym jest estyma- cja wartości wewnętrznej akcji. Wyznaczenie teoretycznej ceny wartości spółki notowanej na rynku kapitałowym determinowane jest znajomo- ścią zróżnicowanych i  wieloaspektowych metod wyceny przedsiębior- stwa oraz metod szacowania kosztu kapitału. Problematyka kosztu ka- pitału w sposób szczególny jest bowiem silnie związana z dochodowymi interpretacjami wartości przedsiębiorstwa. Każdy rozdział opracowania został wzbogacony pytaniami otwarty- mi i testowymi oraz zadaniami niezbędnymi dla opanowania materia- łu i usystematyzowania informacji zaprezentowanych w poszczególnych częściach pracy. Prezentowana praca jest wycinkiem szerokiej i niezmiernie złożonej problematyki analizy fundamentalnej. Przedstawia zarówno ogólne, jak i  szczegółowe metody oraz instrumenty badania sytuacji ekonomicz- no-finansowej przedsiębiorstwa, służące w  szczególności prawidłowej wycenie przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w opracowaniu różnorodne metody, techniki oraz narzędzia badawcze mają charakter wybranych problemów merytoryczno-metodycznych analizy fundamentalnej. Au- torzy podjęli próbę omówienia podstawowych, najważniejszych i  naj- częściej wykorzystywanych w praktyce gospodarczej sposobów przepro- wadzania analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa, zdając sobie jednocześnie sprawę, iż prezentowaną pracę należy traktować jako pew- nego rodzaju kompendium wiedzy z tego obszaru. W tym też znaczeniu prezentowane opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego, skupiającego uwagę na dwóch kluczowych obszarach analizy fundamen- talnej, tj. analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstwa. Wprowadzenie 10 Podręcznik ten adresowany jest do szerokiego kręgu młodzieży aka- demickiej kierunków ekonomicznych i zarządzania, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, jak i  początkujących inwestorów giełdowych pragną- cych zdobyć i wykorzystać wiedzę na temat analizy finansowej i wyceny spółki, w kontekście podejmowania bardziej trafnych decyzji na rynku kapitałowym. Autorzy opracowania serdecznie dziękują Panu Profesorowi Jano- wi Durajowi – wieloletniemu Kierownikowi Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego – za cenne uwagi i inspiracje naukowe dostarczane w trakcie powstawania niniejszej pracy i po jej za- kończeniu. Nadto, dziękują Szanownemu Recenzentowi – Panu Profeso- rowi Pawłowi Kosiniowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za konstruktywne sugestie i komentarze, które nadały pracy pełniejszy i bardziej zrozumiały w swym odbiorze charakter. Oddzielne podzięko- wania składamy naszym najbliższym. Aleksandra Pieloch-Babiarz Artur Sajnóg Wprowadzenie ROZDZIAŁ I ISTOTA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ 1. Istota i zakres analizy fundamentalnej Sukces podejmowanych decyzji inwestycyjnych na względnie efek- tywnym rynku kapitałowym zależy od wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania tegoż rynku oraz czynników powodujących ruchy cen instrumentów finansowych. Czynników tych jest wiele, choć można je ująć w dwie podstawowe grupy1: • czynniki fundamentalne, decydujące o  sytuacji ekonomiczno- -finansowej spółki oraz o możliwościach jej rozwoju; • czynniki giełdowe, dotyczące sytuacji na rynku papierów warto- ściowych. Czynniki fundamentalne są przedmiotem zainteresowania tych in- westorów, którzy uważają, że kształtowanie się cen akcji jest pochodną wartości przedsiębiorstwa2. Nie ulega wątpliwości, że weryfikatorem każ- dej wyceny instrumentu finansowego jest rynek, który bierze pod uwagę nie tylko racjonalne przesłanki, ale także szereg czynników związanych z nastrojami na giełdzie, okresową modą na niektóre branże czy zacho- waniami czysto spekulacyjnymi. Tym samym nie można jednoznacznie stwierdzić o wyższości jednych czynników nad drugimi, gdyż wybór stra- tegii inwestycyjnej jest zdeterminowany wieloma innymi uwarunkowa- niami, np. skłonnością do ryzyka czy też sytuacją polityczną. Na rynku inwestycyjnym występują niekiedy sytuacje, w których po publikacji informacji o zyskach danej spółki przewyższających wcześniej- sze prognozy następuje wzrost notowań jej akcji. Jednakże podejmowane 1 T. Jaworski, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym. Teoria im- pulsu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1999, s. 117. 2 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydaw- nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 219. 12 decyzje inwestycyjne są bardzo często pokłosiem systematycznej oceny otoczenia danej spółki oraz przede wszystkim jej sytuacji ekonomiczno- -finansowej przy wykorzystaniu szeregu wskaźników, co stanowi przed- miot analizy fundamentalnej. Jednym z  najbardziej znanych i  jednocześnie najstarszych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest analiza fun- damentalna (ang. fundamental analysis), która pozwala na ocenę atrak- cyjności lokowania kapitału w akcje konkretnej spółki3. Jak sama nazwa wskazuje, analiza fundamentalna dotyczy podstaw, na których opiera się inwestycja w określone instrumenty finansowe, ściśle w akcje. Uważa się, że te fundamentalne podstawy działania przedsiębiorstw determinują wartość akcji na rynku. Istotą zaś analizy czynników fundamentalnych jest strategia długookresowa. Analiza fundamentalna polega na badaniu związków przyczynowo- -skutkowych między ekonomiczno-finansową sytuacją przedsiębiorstw oraz ich perspektywami rozwoju a cenami ich akcji. U podstaw analizy fundamentalnej leży założenie, iż zmiany cen papierów wartościowych w dłuższym horyzoncie czasowym są uwarunkowane wynikami ekono- micznymi uzyskiwanymi przez spółkę. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa i jego wyniki finansowe są zaś pochodną wielu procesów ekonomicznych zachodzących wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu4. Wskazać można na trzy główne cele analizy fundamentalnej: 1) przygotowanie informacji, które są niezbędne do ustalenia war- tości spółki i oszacowania wielkości jej zysków w przyszłości oraz określenie spodziewanej skali zmian akcji na rynku; 2) ustalenie rzeczywistej wartości akcji, która byłaby dla inwestora ceną odniesienia do notowanych kursów na giełdzie; 3) analiza konkurencyjnych spółek w  celu ustalenia pozycji danej spółki w ocenie atrakcyjności rynku inwestycyjnego5. W skali długookresowej tego typu działania stają się pomocne w pod- jęciu bardziej trafnych decyzji inwestycyjnych, dzięki którym inwestor jest w stanie kontrolować ryzyko inwestycji. W literaturze spotyka się trzy podstawowe cechy analizy fundamen- talnej, a mianowicie: 3 U. Malinowska, Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa, [w:] M. Panfil i A. Sza- blewski (red.), Wycena wartości przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa 2011, s. 106. 4 J. Kwit, Analiza fundamentalna i techniczna spółki publicznej, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 2013, s. 112. 5 E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007, s. 118. Rozdział I. Istota analizy fundamentalnej Istota i zakres analizy fundamentalnej 13 • niepowtarzalność badanej sytuacji, • konieczność dokumentacji przeszłości, • długookresową zależność między wynikami danej spółki a zacho- waniami inwestorów6. Analiza fundamentalna to ocena metodyczno-merytoryczna o niepo- wtarzalnym charakterze, gdyż jej forma, zakres, treść itd. zależą od kon- kretnej sytuacji, tzn. specyfiki danej spółki, jej stadium rozwoju, a także zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Wyniki analizy fun- damentalnej będą zależeć ponadto od subiektywnego doboru zestawu wskaźników wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomiczno-finanso- wej spółki. Z kolei przeprowadzenie analizy ex post po kątem badania przeszłości spółki i jej otoczenia jest podstawą analizy obecnej jej sytuacji, a przede wszystkim tworzy możliwość wykorzystania w prognozowaniu określo- nych wskaźników ekonomicznych o charakterze historycznym. Spółki charakteryzujące się atrakcyjnymi wskaźnikami finansowy- mi w długim okresie oraz prognozowanym ich wzrostem są pewnego rodzaju gwarancją osiągnięcia wyższych korzyści niż u konkurentów. Główną podstawą decyzji inwestycyjnych jest bowiem maksymalizacja dochodu inwestora w  postaci stopy zwrotu z  akcji danej spółki oraz wypłacalnej dywidendy. Takiej sytuacji powinno ponadto towarzyszyć przekonanie, iż wyznacznikiem podejmowanych decyzji inwestycyj- nych jest różnica między ceną rynkową akcji a jej wartością wewnętrz- ną (subiektywną). Wartość wewnętrzna (fundamentalna, nieodłączna, rzeczywista7) danego instrumentu finansowego wynika ze zdolności tego instrumen- tu do generowania dochodów i  bazuje nie tylko na jego czynnikach wewnętrznych, ale także potencjale wzrostu wartości rynkowej. Mimo istnienia różnych podejść do definiowania wartości wewnętrznej ak- cji8 można uznać, iż wartość wewnętrzna akcji to cena, która jest po- równywana z jej wartością rynkową na giełdzie w momencie jej kupna lub sprzedaży9. Jest więc oszacowaną ceną przez analityka finansowego, inwestora lub jego doradcę finansowego, która staje się ważnym kry- terium podejmowania decyzji inwestycyjnych typu „kup”, „trzymaj”, „sprzedaj”. Ibidem. 6 7 W opracowaniu utożsamia się pojęcie wartości rzeczywistej oraz wartości funda- mentalnej, mimo iż niekiedy kategoria wartości rzeczywistej znajduje swe zasto- sowanie w procesach wyłączeniowych wspólników. 8 Por. T. Jaworski, op. cit., s. 41; M. Puławski, Instrumenty rynku kapitałowego, MSM, Warszawa 1994. 9 E. Ostrowska, op. cit., s. 130. 14 Wartość akcji Zadaniem analityków fundamentalnych jest określenie odchyleń między wewnętrzną ceną akcji a jej ceną rynkową (giełdową), które stają się wyznacznikiem atrakcyjności danej inwestycji. Podstawowym założeniem analizy fundamentalnej jest bowiem przyjęcie, że w krót- kim okresie rynek niekoniecznie jest w  stanie dostrzec rzeczywistą wartość spółki, a między ceną rynkową i ceną wewnętrzną mogą wy- stępować różnice10. Rozbieżności między wartością wewnętrzną a ryn- kową generować mogą sygnały o sprzedaży akcji (przewartościowanie) lub ich kupna (niedowartościowanie). Jeśli poziom bieżącego kursu giełdowego akcji jest niższy od jej wartości wewnętrznej, to oznacza, że walory tej spółki są niedoszacowane i w przyszłości ich ceny powinny wzrastać. Taki sygnał stanowi o atrakcyjności nabywania akcji danej spółki (zob. rys.  1). Z  kolei sytuacja, w  której kurs akcji przewyższa wartość wewnętrzną, powinna być zachętą do sprzedaży akcji i realiza- cji zysków z inwestycji, gdyż w przyszłości można oczekiwać spadek jej notowań na giełdzie11. Aktualna cena rynkowa akcji Wartość wewnętrzna akcji Akcje niedowar­ tościowane Akcje przewar­ tościowane Akcje niedowar­ tościowane Czas Rysunek 1. Wewnętrzna wartość akcji a jej aktualna cena rynkowa Źródło: E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007, s. 131 10 W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002, s. 21–22. 11 U. Malinowska, op. cit., s. 107. Rozdział I. Istota analizy fundamentalnej Istota i zakres analizy fundamentalnej 15 Analiza fundamentalna Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Analiza makrootoczenia Analiza sektorowa Analiza sytuacyjna spółki Analiza finansowa Wycena spółki Rysunek 2. Pięć etapów analizy fundamentalnej Źródło: opracowanie własne Z  istoty analizy fundamentalnej wynika, że oparta na niej strategia inwestowania jest strategią długookresową. Analiza fundamentalna jest więc procesem złożonym i wieloetapowym. Najczęściej wyróżnia się pięć następujących jej etapów: analiza makroekonomiczna, analiza sektoro- wa, analiza sytuacyjna spółki12, analiza finansowa spółki oraz wycena spółki (zob. rys. 2). Pierwszym etapem analizy fundamentalnej jest ogólna ocena atrak- cyjności inwestowania na rynku akcji, będąca przedmiotem analizy ma- krootoczenia. Analiza makrootoczenia dotyczy badania różnorodnych czynników zewnętrznych, które mogą sprzyjać, zagrażać bądź ograniczać funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Celem analizy makrootocze- nia przedsiębiorstwa jest zidentyfikowanie zbioru szans i zagrożeń, które generuje dalsze otoczenie organizacji. Makrootoczenie przedsiębiorstwa 12 Trzy pierwsze etapy analizy fundamentalnej (tj. analiza makroekonomiczna, ana- liza sektorowa i analiza sytuacyjna spółki) związane są ściśle z analizą strategiczną przedsiębiorstwa. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie oceny strategicznej przedsiębiorstwa przeprowadzanej w kontekście analizy fundamen- talnej omówione zostały szczegółowo w opracowaniu: A. Pieloch­Babiarz, A. Saj- nóg, Podstawy analizy fundamentalnej – analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: