Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007534 18451526 na godz. na dobę w sumie
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II - książka
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-753-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Technologia CASE (Computer Aided System Engineering) jest obecnie powszechnie stosowana w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Trudno sobie wyobrazić pracę bez niej (szczególnie przy dużych projektach) na etapach: Niniejsza praca opisuje metodykę strukturalną, stosującą jako egzemplifikację klasyczną metodykę Yourdona (rozkład funkcjonalny), a także metodykę SSADM oraz (w zakresie modelowania danych) metodykę Martina.

Wybrane zagadnienia:

Autor na podstawie swojego dziesięcioletniego doświadczenia w stosowaniu technologii CASE, odwołując się do własnych projektów, przedstawia możliwości i ograniczenia prezentowanej metodyki.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II Autor: Jerzy Roszkowski ISBN: 83-7197-753-0 Format: B5, stron: 166 Technologia CASE (Computer Aided System Engineering) jest obecnie powszechnie stosowana w analizie i projektowaniu system(cid:243)w informatycznych. Trudno sobie wyobrazi(cid:230) pracŒ bez niej (szczeg(cid:243)lnie przy du¿ych projektach) na etapach: analizy, tworzenia projektu systemu, a tak¿e samej implementacji. Niniejsza praca opisuje metodykŒ strukturaln„, stosuj„c„ jako egzemplifikacjŒ klasyczn„ metodykŒ Yourdona (rozk‡ad funkcjonalny), a tak¿e metodykŒ SSADM oraz (w zakresie modelowania danych) metodykŒ Martina. Wybrane zagadnienia: Og(cid:243)lne metody analizy systemowej Rozk‡ad funkcjonalny Model funkcjonalny -- metoda przep‡ywu danych Modelowanie informacji (danych) Podej(cid:156)cie obiektowe Diagramy modelowania metodyki strukturalnej Bilansowanie modelu Cykl projektowy Studium mo¿liwo(cid:156)ci (Feasibility Study) Proces analizy Analiza systemu obiegu dokument(cid:243)w Analiza systemu budowanego z gotowych komponent(cid:243)w Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor na podstawie swojego dziesiŒcioletniego do(cid:156)wiadczenia w stosowaniu technologii CASE, odwo‡uj„c siŒ do w‡asnych projekt(cid:243)w, przedstawia mo¿liwo(cid:156)ci i ograniczenia prezentowanej metodyki. Wprowadzenie ...................................................n...................................................n7 Rozdział 1. Ogólne metody analizy systemowej...................................................n..9 Rozkład funkcjonalny ...................................................u...................................................u.10 Model funkcjonalny — metoda przepływu danych ...................................................u.......11 Modelowanie informacji (danych) ...................................................u.................................11 Podejście obiektowe...................................................u...................................................u....12 Rozdział 2. Diagramy modelowania metodyki strukturalnej..................................13 Charakterystyka narzędzi modelowania...................................................u.........................13 Trzy modele systemu ...................................................u...................................................u..14 Model funkcjonalny — diagramy przepływu danych (Datau Flow Diagrams) — metodyka Yourdona — przykłady — typowe błędy.................................................14 Elementy składowe DFD ...................................................u.........................................15 Główne zalecenia przy projektowaniu DFD...................................................u............21 Wielopoziomowe DFD ...................................................u............................................23 Rozszerzenia do DFD dla systemów czasu rzeczywistego.........................................25 Model funkcjonalny — diagramy przepływu danych (Datau Flow Diagrams) — metodyka SSADM — przykłady...................................................u............................27 Elementy składowe DFD w metodyce SSADM...................................................u......27 Model danych — diagramy obiekt-relacja-atrybut (Entity Relationship Diagrams — ERD) — metodyka Martina.....................................29 Elementy diagramu ERD ...................................................u.........................................33 Projektowanie logiczne danych — model relacyjny ..................................................37 Projektowanie logiczne danych — normalizacja danych ...........................................39 Zależności atrybutów ...................................................u...............................................40 Projektowanie logiczne danych — modelowanie tablic.............................................46 Mapowanie w sytuacji interpretacji subtypów przez relację wzajemnego wykluczania się...................................................u...........50 Przekształcenie modelu funkcjonalnego w projekt strukturalny — diagramy strukturalne (STC Structured Charts) ...................................................u.....52 Model dynamiki — diagramy przejść stanów (State Transition Diagrams).....................55 Rozdział 3. Słownik danych (Data Dictionary) ...................................................n..61 Formalizm notacji słownika danych ...................................................u..............................61 Definicje ...................................................u...................................................u......................62 Rozdział 4. Specyfikacja procesów...................................................n..................65 4 Analiza i projektowanie strukturalne Rozdział 5. Bilansowanie modelu ...................................................n....................71 Bilansowanie diagramu DFD względem słownika danych (DD)...............................71 Bilansowanie diagramu DFD względem specyfikacji procesów................................72 Bilansowanie specyfikacji procesów względem DFD i słownika danych..................72 Bilansowanie słownika danych względem DFD i specyfikacji procesów..................72 Bilansowanie ERD względem DFD i specyfikacji procesów.....................................73 Bilansowanie DFD względem diagramu przejść stanów (STD) ................................73 Rozdział 6. Cykl projektowy ...................................................n............................77 Etap I: Studium możliwości...................................................u.....................................77 Etap II: Analiza ...................................................u...................................................u.....78 Etap III: Projektowanie ...................................................u............................................79 Etap IV: Implementacja ...................................................u...........................................79 Etap V: Przejście na nowy system ...................................................u...........................79 Specyfikacja dostaw powstających w ramach przedsięwzięcia informatycznego............80 Dział I — Specyfikacja wymagań (Requirements Definition) ...................................81 Dział II — Przegląd istniejącego systemu (Existing system examination) ................81 Dział III — Architektura techniczna (Technical Architecture) ..................................82 Dział IV — Projektowanie i wytworzenie bazy danych (Database Design and Build)...................................................u.................................82 Dział V — Projektowanie i wytworzenie modułów (Module Design and Build)......83 Dział VI — Konwersja danych (Data Conversion) ...................................................u.83 Dział VII — Dokumentacja (Documentation)...................................................u.........83 Dział VIII — Testowanie (Testing)...................................................u.........................84 Dział IX — Szkolenie (Training) ...................................................u............................84 Dział X — Uruchomienie — przejście (Transition)...................................................u85 Dział XI — Wsparcie po uruchomieniu (Post-System Support) ................................85 Rozdział 7. Studium morliwolci (Feasibility Study) .............................................87 Zapoczątkowanie projektu ...................................................u.............................................87 Wybór przedsięwzięcia ...................................................u..................................................87 Fazy realizacji ...................................................u...................................................u.......89 Sporządzanie analizy opłacalności ...................................................u..........................90 Rozdział 8. Proces analizy...................................................n...............................93 Podejście klasyczne — cztery modele systemu ...................................................u.............93 Model podstawowy systemu ...................................................u..........................................94 Model otoczenia ...................................................u...................................................u..........96 Model zachowania się systemu ...................................................u......................................97 Zasady prowadzenia wywiadów ...................................................u..................................100 Formularz hierarchii operacji ...................................................u.......................................101 Formularz wzorów dokumentów ...................................................u.................................102 Rozdział 9. Analiza systemu obiegu dokumentów..............................................103 Formularz i semantyka opisu obiegu dokumentów...................................................u......103 Model i jego konkretyzacja ...................................................u..........................................104 Struktura modelu...................................................u...................................................u.105 Wizualizacja modelu...................................................u..............................................113 Rozdział 10. Analiza systemu budowanego z gotowych komponentów .................123 Definicja istniejącej struktury organizacyjnej — (regulamin organizacyjny)..........123 Definicja struktury organizacyjnej...................................................u.........................124 Kluczowy personel jednostki...................................................u.................................124 Grupy użytkowników wewnątrz organizacji ...................................................u.........124 Spis treści 5 Obiekty (organizacje) zewnętrzne ...................................................u.........................124 Zakres analizy w układzie głównych procesów biznesowych — lista obszarów tematycznych (Context process model).....................................124 Prototypy podstawowych obiektów informacyjnych, w tym bazy normatywnej globalnej i lokalnej ...................................................u....125 Inwentaryzacja zasobów osobowych oraz technicznych (infrastruktury i oprogramowania) — istniejąca architektura techniczna..............125 Przegląd architektury ...................................................u.............................................125 Struktura sieci ...................................................u...................................................u.....125 Środowisko programowe (software)...................................................u......................126 Analiza procesów biznesowych istniejącego systemu informacyjnego ...................126 Ogólny model koncepcyjny rozwiązania docelowego...................................................u.126 Model warstwowy systemu zarządzania...................................................u................126 Model przypadków użycia docelowego systemu informatycznego .........................127 Model docelowy danych (model logiczny danych) ..................................................127 Bilansowanie obszarów tematycznych z gotowymi aplikacjami..............................128 Bilansowanie przypadków użycia obszaru tematycznego i aplikacji .......................128 Bilansowanie modelu logicznego danych z zakresem danych aplikacji ..................130 Dodatek A Zastosowanie metod strukturalnych w projektowaniu hurtowni danych ...................................................n131 Niedostatki systemów wspomagania decyzji oraz hurtownie udanych jako usuwające je — koncepcje zmian...................................................u......................131 Przykładowa specyfikacja tematyczna hurtowni danych................................................134 Hurtownia danych w zakresie analizy i planu sprzedaży .........................................134 Hurtownia danych w zakresie analizy, planu i rozliczenia produkcji ......................136 Hurtownia danych w zakresie analizy kosztów ...................................................u.....137 Przykładowe specyfikacje tematyczne systemów wspomaganiua decyzji opartych na hurtowniach (aplikacje klienta w technologii klient-serwer)....................138 Aplikacje klienta obsługujące hurtownie danych ...................................................u..138 Dedykowane systemy klasy DSS oparte na hurtowniach danych ............................138 Specyfikacja cyklu projektowego dla hurtowni danych .................................................140 Określenie funkcji zarządzania wspieranych przez hurtownie.................................141 Dokumentowanie istniejących w przedsiębiorstwie systemów transakcyjnych.......141 Doprowadzenie do spójności metadanych pomiędzy systemami transakcyjnymi przedsiębiorstwa.............................................141 Specyfikacja wymagań systemów DSS oraz aplikacji klienta obsługujących hurtownie danych ...................................................u........................142 Projektowanie hurtowni danych ...................................................u............................142 Specyfikacja mapowania i transformacji danych ...................................................u..142 Narzędzia do analizy i projektowania...................................................u....................143 Cykl realizacji ...................................................u...................................................u.....143 Dodatek B Zadania ...................................................n......................................145 Zadanie 1. Diagramy przepływu danych i związków encji (ERD) ..........................145 Zadanie 2. Diagramy przepływu danych i związków encji (ERD) ..........................146 Zadanie 3. Diagramy związków encji (ERD) ...................................................u........147 Zadanie 4. Diagramy związków encji (ERD) ...................................................u........148 Zadanie 5. Diagramy związków encji (ERD) ...................................................u........149 Zadanie 6. Diagramy związków encji (ERD) ...................................................u........149 Zadanie 7. Studium możliwości...................................................u.............................150 Zadanie 8. Zarządzanie marketingiem i kontrola procesu wytwórczego .................152 Zadanie 9. Diagram obiegu dokumentów...................................................u..............152 Księgowa wypisuje polecenie przelewu na podstawie dyspozycji finansowej ........153 6 Analiza i projektowanie strukturalne Dodatek C Rozwizania ...................................................n................................155 Literatura ...................................................n...................................................n...165 Rozdział 3. Każdy projekt powinien zawierać słownik danych traktowany jako repozytorium, czyli składnicę wszystkich pojęć zdefiniowanych w projekcie. Repozytorium jest obliga- toryjną częścią wszystkich narzędzi CASE. Niniejszy rozdział podaje konwencje stoso- wane przy budowie takiego słownika. Podobne konwencje zaimplementowano w wielu dostępnych na rynku pakietach CASE. Na użytek niniejszej książki można przyjąć następującą definicję słownika: słownik danych jest zorganizowaną listą elementów systemu, zawierającą definicje tych ele- mentów, aby użytkownik bądź analityk systemowy mieli pełne i zrozumiałe definicje oraz opisy wszystkich wejść, wyjść, elementów składów, elementów obiektów oraz po- średnich formuł obliczeń. W skład słownika danych wchodzą zatem również opisyj: JJJJ złożonych agregatów pakietów danych, składających się jz komponentów (np. pól rekordów) — używanych przez przepływy danych,j JJJJ złożonych agregatów danych w składach danych, JJJJ szczegółów relacji pomiędzy obiektami diagramów ERD. Formalizm notacji słownika danych Używa się często następujących symboli formalizmu notacji dla DD (Data Dictionary): = + ( ) { } składa się z i opcja iteracja [ ] wybranie jednej z kilku możliwości 62 Analiza i projektowanie strukturalne * * komentarz (tekst komentarza zawarty jest pomiędzy tjymi znakami) @ identyfikator (pole kluczowe — dla opisu składu lub jobiektu) | oddziela alternatywne wybory w konstrukcji [ ] Jako przykład możemy w następujący sposób podać definjicję osoby: 373,+889o(cid:11)4/6;7/)(cid:20)(cid:11)(cid:21).691/)(cid:20)(cid:24)(cid:11)2+o;73 889o +2 +2166.6+,  630/736 4/6;7/)(cid:20).3;32)2+ .691/)(cid:20).3;32)2+ .3;32)2+(+( ( Jak widać, przedmiotowa notacja podobna jest do znanej notacji BNF i w tym przypadku definiuje prostą gramatykę bezkontekstową. Definicje Definicje elementu danych wprowadza się poprzez symbol = lub przez komentarz tekstowy z podaniem dziedziny wartości, np.: (cid:11) -(cid:20) +6(cid:3)-(cid:6) +683;+6946(cid:6)8/13.3+1+29(cid:3) (cid:3)/.2378316++6/7  (cid:3) .+8+)963./2+11 (cid:3)/.2378.2(cid:31)3. 78-2+(cid:31)  (cid:3) (cid:3)46/.+o  (cid:3) 4o/(cid:3)(cid:3) (cid:3);+683-(cid:3) +3;/2/2+;+)/28+(cid:11)+.6/7)/28+(cid:11)83;+6 Znak (cid:1)(cid:1) oznacza w tym przypadku brak komentarza. Definicja zamówienia oznacza, że powinno ono zawsze zawierać jego nazwę, adres oraz zero lub więcej wystąpień towarów. Towary są ujęte bowiem w znak iteracji { }. Wprowadzane są także tzw. aliasy. Alias oznacza alternatywną nazwę dla elementu danych. Na przykład: 83;+6(cid:3)++7.++8/6+o(cid:3) Na rysunku 3.1 pokazano, jak elementy przedmiotowego jformalizmu zostały zaimple- mentowane w pakiecie CASE dla opisu rekordu, przypisanego do omawianego poprzed- nio obiektu WSKAŹNIKI/DEFINICJE. Rozdział 3.  Słownik danych (Data Dictionary) 63 Rysunek 3.1. Komponenty rekordu podwiązanego do obiektu WSKAŹNIKI/ DEFINICJE w projekcie MIS — pakiet EASY CASE (źródło — opracowanie własne)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: