Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 003615 18781906 na godz. na dobę w sumie
Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku - ebook/pdf
Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-90-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo została przygotowana przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów.

Repetytorium 'ANGIELSKI. A czy the?' zawiera wyczerpujące omówienie zasad użycia angielskich przedimków. Pozwala w praktyce opanować zagadnienie, które często sprawia wiele trudności polskim uczniom, studentom, maturzystom, jak również innym osobom na co dzień posługującym się angielskim.

Repetytorium 'ANGIELSKI. A czy the? Wszystko o przedimku':

Nie wiesz, kiedy postawić a, the, any, some...? Masz problemy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, nazwami własnymi, przedimkiem zerowym? Myli Ci się a few z few? Repetytorium Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 1 Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI A czy the? Wszystko o przedimku Konsultacja j´zykowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 2 Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdj´cie na ok∏adce: Wojciech Jannasz Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN 978-83-60287-21-7 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2009 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 3 Spis treÊci 1. Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Przedimek nieokreÊlony a/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2. Postaç przedimka nieokreÊlonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.4. Przedimek wskazujàcy na konkretny obiekt z klasy rzeczy . . . . . . . . . . . . . . 12 3.5. Przedimek w wyra˝eniach okreÊlajàcych iloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.6. Przedimek przed what a/an, such a/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.7. Some, any i okreÊlenia jednostkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.8. Przedimek a znaczenie rzeczownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.9. A few, few, a little, little . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. Przedimek okreÊlony the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.2. Pzedimek przed rzeczownikiem wyraênie okreÊlonym przez kontekst lub okolicznoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.3. Przedimek przed okreÊleniami przymiotnikowymi, w których rzeczownik „people” jest domyÊlny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . 28 4.4. Przedimek przed okreÊleniami gatunkowymi i rodzajowymi 4.5. Nazwy narodowoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.6. Przedimek przed nazwami, które zostanà skonkretyzowane . . . . . . . . . . . . . 29 4.7. Pory dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.8. Stopieƒ najwy˝szy przymiotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.9. Miejsce, typ rozrywki, nazwy, instrumenty muzyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.10. OkreÊlenia miary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.11. Wyra˝enia odczasownikowe z of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.12. Wyra˝enia typu the sooner … the better 4.13. Przedimek okreÊlony przed nazwami własnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 4 5. Przedimek zerowy Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5.1. Przedimek zerowy przed rzeczownikami oznaczajàcymi klas´, gatunek, rodzaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.2. Przedimek zerowy przed nazwami własnymi 5.3. Przedimek zerowy przed nazwami niektórych instytucji 5.4. Przedimek zerowy w zwrotach: go to/be in bed, go to/be at sea, go to/be in town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.5. Przedimek zerowy przed poj´ciami abstrakcyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.6. Przedimek zerowy przed next i last 5.7. Przedimek zerowy przed kierunkami geograficznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.8. Przedimek zerowy przed nazwami posiłków, potraw, napojów . . . . . . . . . . . 49 5.9. Przedimek zerowy przed dyscyplinami sportowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.10. Przedimek zerowy przed nazwami chorób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.11. Przedimek zerowy przed wyra˝eniami przyimkowymi okreÊlajàcymi sposób podró˝owania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.12. Etykiety, nagłówki, wypowiedzi w stylu telegraficznym … . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.13. Przedimek zerowy z nazwami własnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.14. Przedimek zerowy w zwiàzkach frazeologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.15. Przedimek zerowy po rzeczowniku w formie dopełniacza oraz po zaimku dzier˝awczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6. åwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7. Klucz do çwiczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8. Quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9. Przedimki w pigułce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 5 Wst´p Posługiwanie si´ przedimkiem to jedno z wa˝niejszych zagadnieƒ w nauce j´zyka angielskiego. Nawet jeÊli uczàcy si´ znajà zasady stosowania przedimka, to miewajà problemy z jego właÊciwym u˝yciem. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, ˝e myli przedimki, albo ma tendencj´ do ich pomijania, lub wstawiania tam, gdzie nie sà potrzebne. U˝ycie przedimka sprawia nam kłopoty równie˝ dlatego, ˝e jest nieznany polszczyênie. Francuzi, Bułgarzy czy Niemcy nie majà tak du˝ych problemów, poniewa˝ w ich j´zyku wyst´pujà rodzajniki odgrywajàce podobnà rol´ jak przedimek w angielskim. Jednak˝e Polacy wcale nie stojà na straconej pozycji. Nie ma wprawdzie jednej metody uczenia si´ przedimków, ale skuteczne opanowanie tego zagadnienia zale˝ne jest m.in. od właÊciwego podr´cznika. Takiego, który w jednym miejscu zbiera całà wiedz´ potrzebnà, ˝eby ju˝ nie dr´czyç si´ pytaniem: „co przed angielskim rzeczownikiem?”. Temu właÊnie słu˝y ta ksià˝ka. Zawiera wyczerpujàce objaÊnienia dotyczàce przedimków okreÊlonych, nieokreÊlonych i przedimka zerowego, ilustrowane licznymi przykładami. W utrwaleniu i urozmaiceniu nauki pomaga zestaw çwiczeƒ z kluczem. Ponadto repetytorium otwiera test umo˝liwiajàcy zorientowanie si´ uczàcemu, co sprawia mu najwi´ksze trudnoÊci, a zamyka quiz b´dàcy ciekawà formà sprawdzenia zdobytej wiedzy. Rozdział „Przedimki w pigułce” podsumowuje całoÊç i mo˝e byç traktowany jako por´czna pomoc w nagłych wypadkach. Nale˝y pami´taç, ˝e nauka poprawnego posługiwania si´ przedimkiem powinna przebiegaç równolegle z poznawaniem angielskiej gramatyki oraz kształtowaniem umiej´tnoÊci pisania i czytania. Stàd te˝ warto si´gnàç po inne pozycje z serii repetytoriów Lingo, np. „Angielski. Repetytorium leksykalne” czy „Angielski. Gramatyka z çwiczeniami”. Z życzeniami sukcesów Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 5 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 6 S p r a w d ê s i ´ Sprawdê si´ Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę. Ten test pomo˝e Ci oceniç na czym nale˝y si´ skoncentrowaç w nauce zagadnieƒ przedstawionych w tej ksià˝ce. Za ka˝dà prawidłowà odpowiedê otrzymujesz punkt. Podlicz punkty i sprawdê wynik testu. W okràgłych nawiasach sà numery paragrafów omawiajàce dane zagadnienie. 1. Kate wants to be …….. actress. (3.2) a) a b) an c) the 2. Paul paid …….. fortune for this ring. (3.4) a) a b) the c) Ø 3. That was such ………. nice moment. (3.6) a) a b) the c) Ø 4. Jane lives in …….. south of Finland. (5.7) a) a b) the c) Ø 5. It might be quicker to get there by …….. bike (5.11) a) a b) the c) Ø 6. We were served …….. four-course dinner which was absolutely outstanding. (5.8) a) a b) the c) Ø 7. …….. sky is cloudy. It may rain. (4.2) a) A b) The c) Ø 8. A friend of mine is …….. MP. (3.2) a) a b) an c) the 9. Philip checks his mail four to five times …….. day. (3.5) a) a b) the c) Ø 6 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 7 ANGIELSKI PRZEDIMEK 10. …….. cheetah is the fastest of all land animals. (4.4) a) A b) The c) Ø 11. For your homework, do …….. exercise 10. (5.2) a) a b) the c) Ø 12. I had ………room to stretch my legs (3.8) a) a b) the c) Ø 13. Pass …….. bread, please. (4.2) a) a b) the c) Ø 14. The lawyer went to …….. prison to talk to his client. (5.3) a) a b) the c) Ø 15. …….. money makes the world go round. (5.5) a) A b) The c) Ø 16. …….. Vistula is one of the Europe’s longest rivers. (4.13) a) a b) the c) Ø 17. We go to …….. church every Sunday. (5.3) a) a b) the c) Ø 18. Paul went to …….. hospital for blood tests. (5.3) a) a b) the c) Ø 19. The building doesn’t have any facilities for …….. disabled. (4.3) a) a b) the c) Ø 20. Have …….. lunch with me tomorrow, please. (5.8) a) a b) the c) Ø www.WydawnictwoLingo.pl 7 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 8 S p r a w d ê s i ´ 21. John plays …….. accordion like nobody else in the world. (4.9) a) a b) the c) Ø 22. I am going on holiday …….. next week. (5.6) a) a b) the c) Ø 23. Neil Armstrong was the first man to walk on …….. moon. (4.2) a) a b) the c) Ø 24. The mind works …….. best when it is relaxed. (4.8) a) a b) the c) Ø 25. …….. Smiths are moving out to Texas. (4.13) a) A b) The c) Ø 26. You should stay in …….. bed till you feel better. (5.4) a) a b) the c) Ø 27. …….. man over there is Bob’s father. (4.6) a) A b) The c) Ø 28. Poland joined …….. NATO in 1999. (5.13) a) a b) the c) Ø 29. We visited …….. Hague briefly in 2005. (5.13) a) a b) the c) Ø 30. Among the books, he saw ……… Hemingway. (5.2) a) a b) the c) Ø 25-30 - Wynik bardzo dobry. Warto jednak utrwaliç wiadomoÊci. 20-24 - Dobra znajomoÊç przedimków. Wymaga jednak˝e pogł´bienia. 15-19 - Wiedza na poziomie zadowalajàcym. Nale˝y popracowaç nad jej uzupełnieniem. poni ej 15 - Trzeba wziàç si´ solidnie do pracy. 30.a 29.b 28.c 27.b 26.c 25.b 24.c 23.b 22.c 21.b 20.c 19.b 18.c 17.c 16.b 15.c 14.b 13.b 12.c 11.c 10.b 9.a 8.b 7.b 6.a 5.c 4.b 3.a 2.a 1.b Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 9 3. Przedimek nieokreÊlony a/an Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 10 P r z e d i m e k n i e o k r e Ê l o n y a / a n 3.1. Podstawowe informacje Przedimek nieokreÊlony wskazuje, ˝e opisujemy danà osob´, rzecz, poj´cie po raz pierwszy, a dana rzecz, osoba bàdê poj´cie nie sà bli˝ej znane mówiàcemu i s∏uchajàcemu. aa tree aa book aa new car (jakieÊ, pewne) drzewo (jakaÊ, pewna) ksià˝ka (jakiÊ, pewien) nowy samochód aann egg aann umbrella aann old house (jakieÊ, pewne) jajko (jakiÊ, pewien) parasol (jakiÊ, pewien) stary dom I have aa new hobby. Mam nowe hobby. Beth is looking for aa job. Beth szuka pracy. Joe needs aa lawyer. Joe potrzebuje prawnika. We bought a house near Warsaw. KupiliÊmy dom blisko Warszawy. Dorothy is reading a book. Dorothy czyta ksià˝k´. Je˝eli rzeczownik jest okreÊlony przymiotnikiem, to przedimek stawiamy zazwyczaj przed przymiotnikiem. She is aa lovely girl. Jest uroczà dziewczynà. We are looking for aa qualified teacher. Szukamy wykwalifikowanego nauczyciela. The suspect was wearing aa jean jacket. Podejrzany mia∏ na sobie d˝insowà kurtk´. You should ask aann expert’s opinion. PowinieneÊ zapytaç eksperta o rad´. I’ve got aann inventive mind. Mam twórczy umys∏. 10 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 11 ANGIELSKI PRZEDIMEK Uwaga! Wyjàtkowo przedimek stawiamy po przymiotniku przed rzeczownikiem w konstrukcji so/too/less + adjective+a/an + rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej, np. How beautiful is Mary? Jak pi´kna jest Mary? She is ssoo bbeeaauuttiiffuull aa wwoommaann that I cannot take my eyes off her. Ona jest takà pi´knà kobietà, ˝e nie mog´ oderwaç od niej oczu. She is ttoooo bbeeaauuttiiffuull aa wwoommaann for him! Ona jest zbyt pi´knà kobietà dla niego! She iiss lleessss bbeeaauuttiiffuull aa wwoommaann than I expected. Ona nie jest tak pi´knà kobietà, jak myÊla∏em. 3.2. Postaç przedimka nieokreÊlonego Postaç, jakà przyjmuje przedimek nieokreÊlony (a bàdê an), uzale˝niona jest od tego, czy wyrazy towarzyszàce (rzeczownik bàdê wyra˝enie rzeczownikowe) zaczynajà si´ od spó∏g∏oski czy samog∏oski. Np. przed tree, book (rzeczowniki) i new car (wyra˝enie rzeczownikowe) stawiamy przedimek nieokreÊlony a, poniewa˝ t, b, n sà spó∏g∏oskami. Natomiast przed orange, umbrella, old house stawiamy przedimek nieokreÊlony an, gdy˝ e, u, o to samog∏oski. Nale˝y pami´taç, ˝e o u˝yciu postaci a bàdê an decyduje nie pisownia wyrazu, ale jego brzmienie. aa euro aa European state aa ewe aa one-time hero aa U-boat aa UFO aa universe aa university aa usurper aann F-word aann honour aann hour aann L-plate aann MBA aann MP aann S-level aann SOS aann X-ray Wyrazy zaczynajàce si´ na h poprzedzamy a bàdê an w zale˝noÊci od tego czy h jest wyma- wiane czy nie. W przypadku h niemego (w praktyce sà to cztery wyrazy: heir, hour, honour i honest oraz s∏owa pochodne np. honorarium, honorable, heirloom, heiress, heirship, w wymowie amerykaƒskiej równie˝ w s∏owach herb i homage h pozostaje g∏uche) stawiamy przed danym s∏owem an, w pozosta∏ych wypadkach a. Mo˝na jednak spotkaç pewne s∏owa, takie jak hotel, które poprzedza si´ zarówno przez an jak i a (niektórzy native speakerzy wymawiajà je jak /ən əʊ’tel/ – wymowa ta uwa˝ana jest za staroÊwieckà – a nie jak /ə həʊ’tel/). www.WydawnictwoLingo.pl 11 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 12 P r z e d i m e k n i e o k r e Ê l o n y a / a n 3.3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Przedimek nieokreÊlony mo˝na postawiç w okreÊlonych warunkach przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast nie u˝ywa si´ go z zasady przed rzeczownikami niepoliczalnymi. S∏owa, które s∏u˝à do nazywania rzeczy, to rzeczowniki. W nauce gramatyki rzecz jest rozu- miana bardzo szeroko. Rzeczami sà nie tylko poszczególne konkretne obiekty takie jak szklan- ka, rower, samochód czy sanda∏; nie tylko istoty ˝ywe: koƒ, pies czy kot; nie tylko osoby: Piotr, dziecko, kobieta, lecz tak˝e poj´cia oderwane, takie jak pi´kno, prawda i dobro, sprawiedliwoÊç i nikczemnoÊç, jak równie˝ relacje, procesy czy wydarzenia. Tak rozumiane rzeczy dajà si´ policzyç albo nie. Policzyç mo˝na konkretne obiekty poszczególne. Kupujemy dwie ksià˝ki, na ∏àce widzimy szeÊç koni, do torby wk∏adamy pi´ç zesztów. Policzyç nie da si´ poj´ç abstrakcyjnych, substancji masowych takich jak woda czy powietrze. Odpowiednio rze- czowniki oznaczajàce obiekty dajàce si´ zrachowaç nazywamy policzalnymi, te których nie mo˝na - niepoliczalnymi. Rzeczowniki niepoliczalne nie majà liczby mnogiej. Rzeczowniki niepoliczalne, czyli wskazujàce na rzeczy, których nie da si´ policzyç na sztuki i przed którymi nie stawiamy przedimka nieokreÊlonego, to nazwy: substancji sypkich, minera∏ów, materia∏ów: sugar, salt, pepper, flour, sand, rice, coal, iron, wood, plastic, silk, glass p∏ynów: water, milk, coffee (uwaga: w restauracji czy kawiarni mo˝na powiedzieç a coffee/a water w znaczeniu „jedna kawa” (fili˝anka kawy), „jedna woda” (szklanka wody) poj´ç abstrakcyjnych: honesty, admiration, education, courage, energy, health, informa- tion, justice, luck, poetry, progress, wealth, mail, worry, music chorób (poza: cold, cough, headache): flu, rheumatism, anemia, polio dyscyplin sportu: tennis, golf, baseball Ponadto niepoliczalna jest wi´kszoÊç rzeczowników z koƒcówkà ing: shopping, sightseeing, fighting (poza: meeting, blessing, parting). 3.4. Przedimek wskazujàcy na konkretny obiekt z klasy rzeczy W zdaniach: I am aa doctor. Ann is aa choreographer. Sue is aa second-year student. Scott is aa Buddhist. Chloe is aa friend of mine. Jestem lekarzem. Ania jest choreografem. Sue jest studentkà drugiego roku. Scott jest buddystà. Chloe jest mojà przyjació∏kà. u˝ywa si´ przedimka nieokreÊlonego, mimo ˝e ktoÊ mówi o sobie, o niej, a ja i ona sà znane zarówno mówiàcemu jak i s∏uchajàcemu. Trudno przyjàç, ˝e mówiàc o sobie nie wiemy o kim mówimy. 12 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 13 ANGIELSKI PRZEDIMEK Przedimek nieokreÊlony rozumiany jest tutaj jako „jeden z wielu, nale˝àcy do pewnej grupy, kategorii, klasy”. II aamm aa student. Jestem studentem (nale˝´ do tej grupy ludzi, których nazywamy studentami). This is aann owl. To jest sowa (nale˝y do gatunku ptaków nazywanych sowami). Fleming was aa scientist. Fleming by∏ naukowcem (nale˝a∏ do grupy ludzi nazwanych naukowcami). 3.5. Przedimek w wyra˝eniach okreÊlajàcych iloÊç W dawnym j´zyku angielskim przedimek nieokreÊlony a/an oznacza∏ one – jeden. Jeszcze do dziÊ w niektórych przypadkach u˝ywamy a/an i one zamiennie np. w jednostkach miary, obj´toÊci, wagi, czasu, pieni´dzy. aa kilo aa litre aa metre aa thousand aa mile aann inch aann hour aa day aa dollar aa gallon = = = = = = = = = = oonnee kilo oonnee litre oonnee metre oonnee thousand oonnee mile oonnee inch oonnee hour oonnee day oonnee dollar oonnee gallon I’d like aa//oonnee kilo of oranges. Could you spare me aa//oonnee minute, please? I’ve been there aa//oonnee thousand times before. By∏em tam tysiàc razy. They live aa//oonnee mile from the beach. How much is aa//oonnee gallon of gas? Mieszkajà mil´ od pla˝y. Ile kosztuje galon gazu? Poprosz´ kilo pomaraƒczy. Czy móg∏byÊ mi poÊwi´ciç minut´? Przedimka nieokreÊlonego u˝ywamy równie˝ przy podawaniu miar i cz´stotliwoÊci. W tym przypadku a/an t∏umaczymy jako za/na/w. I do yoga at least three times aa day. åwicz´ jog´ przynajmniej trzy razy na tydzieƒ. Scott works out twice aa week. Scott çwiczy na si∏owni dwa razy w tygodniu. www.WydawnictwoLingo.pl 13 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 14 P r z e d i m e k n i e o k r e Ê l o n y a / a n They reached a speed of 120 miles aann hour. Osiàgn´li pr´dkoÊç 120 mil na godzin´. Silk prices start at around 7 pounds aa metre. Ceny jedwabiu zaczynajà si´ od oko∏o 7 funtów za metr. Oranges at 60 cents aa pound may seem expensive. Pomaraƒcze w cenie 60 centów za funt mogà wydaç si´ drogie. W powy˝szych sytuacjach a/an mo˝na zastàpiç s∏owem per. Scott works out twice ppeerr week. Scott çwiczy na si∏owni dwa razy na tydzieƒ. The car was travelling at 90 miles ppeerr hour. Samochód jecha∏ 90 mil na godzin´. Przedimek nieokreÊlony stosowany jest w niektórych okreÊleniach iloÊci: aa lot of aa good/great deal of aa great many aa couple of aa number of aa bit of aa hundred/thousand/million aa half/quarter We have aa lloott ooff new ideas Mamy wiele nowych pomys∏ów. Peter has aa ccoouuppllee ooff good friends. Peter ma kilku dobrych przyjació∏. Studying online has aa ggrreeaatt mmaannyy advantages. Studiowanie online ma wiele zalet. I have been there on aa nnuummbbeerr ooff occasions. By∏em tam wielokrotnie. The painter has aa ggrreeaatt ddeeaall ooff talent. Ten malarz ma du˝y talent. I need aa bbiitt ooff butter. Potrzebuj´ troch´ mas∏a. Lend me aa hhuunnddrreedd dollars. Po˝ycz mi sto dolarów. 14 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 15 ANGIELSKI PRZEDIMEK Zwróçmy uwag´ na u˝ycie i szyk wyrazów w przypadku s∏ów half and quarter. It’s about hhaallff aa mmiillee from the beach. It’s about aa qquuaarrtteerr ooff aa mmiillee from the beach. To oko∏o çwierç mili od pla˝y. To oko∏o pó∏ mili od pla˝y. I need hhaallff aann hhoouurr to finish it. I need aa qquuaarrtteerr ooff aann hhoouurr to finish it. Potrzebuj´ pó∏ godziny, by to skoƒczyç. Potrzebuj´ kwadransa, by to skoƒczyç. Joe drank hhaallff aa bboottttllee of white wine. Joe drank aa qquuaarrtteerr ooff aa bboottttllee of white wine. Joe wypi∏ po∏ow´ butelki bia∏ego wina. Joe wypi∏ çwierç butelki bia∏ego wina. Uwaga! Mo˝liwoÊç u˝ycia bàdê nie u˝ycia a przed quarter - mamy tylko przy podawaniu godziny. Let’s meet in (aa) quarter of an hour. Spotkajmy si´ za kwadrans. I must be at the airport at (aa) quarter of an hour. Za kwadrans musz´ byç na lotnisku. 3.6. Przedimek przed what a/an, such a/an Przedimek nieokreÊlony wyst´puje w zdaniach wyra˝ajàcych oburzenie, zdumienie, uznanie lub podziw zaczynajàcych si´ od what a/an i such a/an. What aa party! What aa view! What aa beautiful morning! Such aa terrible lie! Such aa nice girl! Such aann easy question! Co za impreza! Co za widok! Co za pi´kny ranek! Takie wstr´tne k∏amstwo! Taka mi∏a dziewczyna! Takie ∏atwe pytanie! 3.7. Some, any i okreÊlenia jednostkowe Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie u˝ywamy przedimka nieokreÊlonego. U˝ywamy natomiast okreÊlników some i any. Give me ssoommee time. Daj mi troch´ czasu. www.WydawnictwoLingo.pl 15 Przedimek_9:Czasy_2 _BE.qxd 3/2/09 3:42 PM Page 16 P r z e d i m e k n i e o k r e Ê l o n y a / a n I need ssoommee money, mum. Potrzebuj´ troch´ pieni´dzy, mamo. Bring me ssoommee coffee. PrzynieÊ mi (troch´) kawy. Is there aannyy evidence that UFO’s exist? Czy jest jakiÊ dowód na to, ˝e UFO istnieje? Does she have aannyy experience of working in a pharmacy? Czy ona ma jakieÊ doÊwiadczenie w pracy w aptece? Ka˝dy rzeczownik niepoliczalny mo˝na uzupe∏niç przez dodanie okreÊlenia jednos- tkowego, np: a bit of, a piece of, an item of, a glass of, etc. i wtedy substancja czy poj´cie abstrakcyjne oznaczane przez rzeczowik nabiera charakteru policzalnego. Add pepper to taste. Add aa ppiinncchh ooff pepper to taste. Dodaj pieprzu do smaku. Dodaj szczypt´ pieprzu do smaku. This carpet fits furniture. This carpet fits each iitteemm ooff furniture. Ten dywan pasuje do mebli. Ten dywan pasuje do ka˝dego mebla. Write it down on paper. Write it down on aa ppiieeccee//sshheeeett ooff paper. Zapisz to na papierze. Zapisz to na kartce papieru. I’ve got new information for you. Mam dla was nowe informacje. I’ve got aa new ppiieeccee ooff information for you. Mam dla was nowà informacj´. We went to Bordeaux to buy wine. PojechaliÊmy do Bordeaux, by kupiç wino. We went to Bordeaux to buy aa bboottttllee ooff wine. PojechaliÊmy do Bordeaux, by kupiç butelk´ wina. Shall I get you water? Shall I get you aa ggllaassss ooff water? Czy mam przynieÊç ci wody? Czy mam przynieÊç ci szklank´ wody? Put bread into the toaster. Put aa sslliiccee ooff bread into the toaster. W∏ó˝ chleb do tostera. W∏ó˝ kromk´ chleba do tostera. W powy˝szych przyk∏adach, przedimek a jest wymienny z liczebnikiem one. Jednak˝e w przypadku half a glass of water, half a bottle of wine, itp. przedimka a nie mo˝na zastàpiç one. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: