Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00799 013317 17013207 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Repetytorium leksykalne - ebook/pdf
Angielski. Repetytorium leksykalne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-89-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowe wydanie książki 'Angielski. Repetytorium leksykalne' przeznaczone jest dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich, którzy chcą wzbogacić swoje angielskie słownictwo.

Seria repetytoriów Lingo przygotowana została przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native speakerów.

Główne zalety książki 'ANGIELSKI. Repetytorium leksykalne':

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Repetytorium Leksykalne • Bogaty wybór s∏ownictwa • Ciekawa prezentacja angielskiej leksyki • Wszystkie çwiczenia z kluczem wydawnictwo LINGO PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DO EGZAMINÓW MATURA MATURA FCE FCE CAE CAE Anna Treger Repetytorium leksykalne ANGIELSKI Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdj´cie na ok∏adce: Wojciech Jannasz Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-17-1 ISBN-13: 978-83-60287-17-0 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2007 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Spis treÊci 1. Nature – Przyroda ............................7 5. On the road – Na drodze ...............119 1.1. The universe – WszechÊwiat ...8 1.2. Planet Earth – Planeta Ziemia ...12 1.3. Climate and weather – Klimat i pogoda ...18 1.4. Animals – Zwierz´ta ...22 1.5. Plants – RoÊliny ...26 5.1. On the road – Na drodze...120 5.2. Driving – Prowadzenie pojazdów...124 5.3. Travel and transport – Podró˝ i transport...127 6. Civilisation and entertainment Cywilizacja i rozrywka ..................131 6.1. Language – J´zyk...132 6.2. Culture – Kultura...137 6.3. Leisure and hobbies Czas wolny i hobby...143 6.4. Tourism – Turystyka...147 7. Law and society Prawo i spo∏eczeƒstwo....................151 7.1. Countries, nationalities, languages Kraje, narodowoÊci, j´zyki...152 7.2. International organisations Organizacje mi´dzynarodowe...156 7.3. State – Paƒstwo...160 7.4. Crime and Punishment Przest´pstwo i kara...165 Klucz do çwiczeƒ ..........................170 2. Man – Cz∏owiek .............................31 2.1. Human body – Ludzkie cia∏o ...32 2.2. Age – Wiek ...36 2.3. Health problems – Problemy zdrowotne ...40 2.4. Emotions and feelings Emocje i uczucia ...46 2.5. Personality – OsobowoÊç ...50 2.6. Appearance – Wyglàd zewn´trzny...54 2.7. Clothes – Odzie˝...59 3. Everyday life – ˚ycie codzienne ......65 3.1. Family – Rodzina ...66 3.2. In the house – W domu ...70 3.3. Daily routines – Codzienne czynnoÊci ...74 3.4. Shops and shopping – Sklepy i zakupy ...77 3.5. Food – ˚ywnoÊç ...82 3.6. Food preparation Przygotowywanie ˝ywnoÊci ...87 3.7. Eating out – Jedzenie poza domem ...91 4. Work and education Praca i edukacja.............................97 4.1. Education – Edukacja...98 4.2. Looking for a job – Szukanie pracy...103 4.3. Career – Kariera...108 4.4. Information technology (IT) Technologia informatyczna...113 www.WydawnictwoLingo.pl 3 WST´P Wst´p Chcesz skutecznie i szybko wzbogaciç swojà znajomoÊç s∏ownictwa angielskiego? Przygotowujesz si´ do egzaminu? Chcesz swobodnie podyskutowaç z przyjació∏mi poznanymi za granicà albo poczytaç brytyjskà literatur´ w oryginale? „Repetytorium Leksykalne. Angielski” jest w∏aÊnie dla Ciebie. Ksià˝ ka jest skie ro wa na do uczniów, ma tu rzy stów, stu den tów, osób przy go to wu jà - cych si´ do egzaminów j´zykowych, a tak˝e wszystkich tych, którzy chcà doskonaliç swojà znajomoÊç j´zyka angielskiego. Opanowanie j´zyka obcego to proces, który zak∏ada koniecznoÊç poznania dwu wa˝nych obszarów. Po pierwsze: regu∏ sk∏adniowych, dzi´ki którym wiemy jak z wyra˝eƒ prostszych uk∏adaç wyra˝enia rozbudowane (ze s∏ów zdania, ze zdaƒ pierwiastkowych zdania z∏o˝one...). Po wtóre: zasadniczego zbioru wyrazów wraz z jego wielowarstwowà siatkà znaczeniowà. Te dwie dziedziny to gramatyka oraz leksyka wraz z semantykà (tak si´ je okreÊla w terminologii lingwistycznej). Krótko mówiàc: uczàc si´ np. angielskiego musimy równoczeÊnie nabywaç praktycznej umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ prawid∏ami gramatyki i - co niemniej wa˝ne – aktywnie poznawaç bogate s∏ownictwo angielszczyzny. Dla potencjalnych nabywców tej ksià˝ki mamy dwie wiadomoÊci. Pierwsza brzmi: w g∏´bokim b∏´dzie sà ci, którzy uwa˝ajà, ˝e istnieje jakaÊ cudowna metoda, przy pomocy której mo˝na bez ˝adnego starania i pracy osiàgnàç jakiekolwiek sukcesy w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem obcym. Druga jest optymistyczna: jeÊli ktoÊ ma dobre ch´ci i potrafi poprzeç je rozsàdnym wysi∏kiem to powodzenie jest gwarantowane. Zasób leksykalny danego j´zyka mo˝na przedstawiaç na wiele sposobów. W praktyce dydaktycznej spotykamy si´ cz´sto z uniwersalnymi s∏ownikami dwuj´zycznymi. 4 WST´P Po zwa la jà one na ∏a twe zna le zie nie zna cze nia ob co j´ zycz ne go wy ra zu al bo ob co j´ - zycz ne go od po wied ni ka ro dzi me go wy ra zu. Mno goÊç ha se∏ w ta kich lek sy ko nach upo rzàd ko wa na jest we dle mo˝ li wie pro ste go kry te rium po zwa la jà ce go jak naj ∏a twiej uzy skaç po trzeb nà in for ma cj´. W j´ zy kach o pi Êmie al fa be tycz nym ta kim kry te rium b´ dzie po rzà dek abe ca d∏o wy a np. w j´ zy ku chiƒ skim (pi smo ide ogra ficz ne) b´ dzie to kszta∏t zna ku (ide ogra mu). Wy ra zy za war te w ni niej szym „Re pe ty to rium lek sy kal nym” usys te ma ty zo wa ne sà zgod nie z pod sta wo wym ce lem tej pu bli ka cji, ja kim jest po moc w opa no wy wa niu fun da - men tal nych zr´ bów s∏ow nic twa an giel skie go. Te ma tycz ny po dzia∏ za so bów lek sy kal nych ka˝ dej mo wy jest za da niem za wsze obar czo nym pew nà do zà kon wen cjo nal no Êci. Nie da si´ po se gre go waç ca ∏e go ludz kie go Êwia ta (przy rod ni cze go i kul tu ro we go) we dle za mkni´ te go sys te mu ka te go rii zna cze nio wych. Za wsze mo˝ na za da waç py ta nie dla cze go da na te ma ty ka zo sta ∏a wy ró˝ nio na, dla cze go umiesz czo na jest w tym a nie in nym miej scu… Au tor ka kie ro wa ∏a si´ przede wszyst kim my Êlà, by zna jo moÊç s∏ow nic twa an giel - skie go u ak tyw nych czy tel ni ków ni niej szej ksià˝ ki sta wa ∏a si´ co raz lep sza. S∏u ˝yç te mu ma jà wcho dzà ce w sk∏ad ka˝ dej jed nost ki te ma tycz nej tek sty za wie ra jà ce re pre zen ta tyw ne dla da nej te ma ty ki wy ra zy, s∏ow nicz ki an giel sko-pol skie, nie zb´d ne ob ja Ênie nia gra ma tycz ne i sty li stycz ne oraz bo ga ty ze staw ró˝ no ra kich çwi czeƒ (m.in. dia gra - mów i krzy ˝ó wek). Uczmy si´ zatem s∏ownictwa! Dzi´ki temu nasz angielski stanie si´ bogatszy. Z ˝y cze nia mi suk ce sów Au tor ka Weather Zwierz´ta Planet Earth Plants The Universe RoÊliny Animals WszechÊwiat Klimat Planeta Water RoÊliny RoÊliny Weather Zwierz´ta Pogoda Weather Climate 1. Nature Przyroda Zwierz´ta RoÊliny Plants RoÊliny 1.1. The Universe – WszechÊwiat Przeczytaj tekst o teorii Wielkiego Wybuchu. W razie wàtpliwoÊci, zajrzyj do zamieszczonych poni˝ej objaÊniej trudniejszych s∏ów zwiàzanych z tematem. Podobnie post´puj we wszystkich rozdzia∏ach podr´cznika. The Big Bang theory A: Good afternoon, dear listeners. Today our guest is Scott Jackson, a professor of astronomy at Johns Hopkins University. Professor Jackson, we appreciate that you took the time to visit us today. B: I am very happy to be here. Thank you. A: Professor, could you explain, in layman’s terms, what is the Big Bang theory? B: The Big Bang theory is the theory which says that the universe started from a gigantic cosmic explosion about 10 to 20 billion years ago and ever since it’s been expanding. Prior to the explosion there was nothing. Space, time, matter and energy came into existence during the first moment of time. A: What does it mean that the universe is expanding? B: It means that distant galaxies are travelling away from us. Their velocity is proportional to their distance, which means that those galaxies twice as far from the Milky Way move twice as fast. A: Is the Solar System expanding as well? B: No, it is not. The force of gravity keeps us “anchored”. Gravity overcomes the Universe’s expansion. A: Why did the Big Bang happen? B: Oh, it will always be a difficult question, no matter how hard the scientists work at it. But it doesn’t mean that they should stop trying. The Universe – WszechÊwiat asteroid – asteroida astronaut – astronauta big bang theory – teoria Wielkiego Wybuchu black dwarf – czarny karze∏ black hole – czarna dziura celestial body – cia∏o niebieskie comet – kometa conjunction – koniunkcja constellation – konstelacja, gwiazdozbiór eclipse – zaçmienie full moon – pe∏nia (ksi´˝yca) galaxy – galaktyka gravitation – grawitacja interstellar dust – py∏ mi´dzygwiezdny interplanetary – mi´dzygwiezdny light year – rok Êwietlny 8 lunar eclipse – zaçmienie ksi´˝yca lunar orbit – orbita oko∏oksi´˝ycowa magellanic cloud – Ob∏ok Magellana magnetic field – pole magnetyczne matter – materia meteor – meteor meteor shower – deszcz meteorów meteorite – meteoryt the Milky Way – Droga Mleczna moon – ki´˝yc nebula – mg∏awica new moon – nów nova – (gwiazda) nowa orbit – orbita outer space – przestrzeƒ kosmiczna phases of the moon – fazy ksi´˝yca planet – planeta ANGIELSKI REPETYTORIUM LEKSYKALNE planetary nebula – mg∏awica planetarna pulsar – pulsar quasar – kwazar solar eclipse – zaçmienie s∏oƒca solar system – Uk∏ad S∏oneczny star – gwiazda star cluster – gromada gwiazd starry – gwieêdzisty supernova – (gwiazda) supernowa the earth – Ziemia the moon – Ksi´˝yc the sun – S∏oƒce total eclipse – ca∏kowite zaçmienie UFO (unidentified flying object) – niezidentyfikowany obiekt latajàcy to orbit the earth/the sun – okrà˝aç Ziemi´/S∏oƒce to rotate – obracaç si´ to roatate on one’s axis – obracaç si´ wokó∏ w∏asnej osi Space exploration – Podbój kosmosu capsule – kapsu∏a extraterrestrial object – obiekt pozaziemski lift-off – start (np. statku kosmicznego) lunar lander – làdownik ksi´˝ycowy manned spacecraft – za∏ogowy statek kosmiczny orbital flight – lot orbitalny orbital launch – wejÊcie na orbit´ orbital station – stacja orbitalna space probe – sonda kosmiczna space race – wyÊcig kosmiczny space racket – rakieta kosmiczna space shuttle – wahad∏owiec Space Shuttle program – program lotów wahad∏owców space station – stacja kosmiczna åwiczenia 1. Uzupe∏nij zdania wyrazami z ramki. space suit – skafander astronauty space turism – turystyka kosmiczna spacecraft/spaceship – statek kosmiczny spaceflight – lot kosmiczny spacewalk – spacer kosmiczny telescope – teleskop unmanned spacecraft – bezza∏ogowy statek kosmiczny weightlessness – niewa˝koÊç to launch into orbit – wprowadziç na orbit´ to take the first step on the moon – postawiç pierwszy krok na ksi´˝ycu to go into orbit – wejÊç na orbit´ to walk in space – spacerowaç w przestrzeni celestial bodies space galaxies meteor spacewalk fool moon black hole eclipse 1. Observing a solar ______ can be dangerous, if you are not careful enough. 2. The ________ affects my sleeping patterns. 3. The Milky Way is one of countless ________ in the universe. 4. Asteroids, and comets are __________ smaller than planets. 5. I always make a wish when I see a ______ falling to earth. 6. The gravity of a _______ is so strong that nothing, even light, can escape its hold. 7. The astronaut left the capsule and took a __________. 8. Leonov was the first man to take a walk in _____. www.WydawnictwoLingo.pl 9 T h e U n i v e r s e – W s z e c h Ê w i a t 2. Z podanych odpowiedzi wybierz w∏aÊciwà, zakreÊlajàc liter´ a, b lub c. 1. The earth revolves on its ______________ . a) axe c) ax b) axis 2. Laika was the first animal ______________ into space. a) launched c) lunched b) lunged 3. The universe is ______________ at an accelerating rate. a) extending b) expending c) expanding 4. A lunar ______________ can be safely watched with the naked eye. a) ellipse b) eclipse c) ellipsis 5. The moon is shining brightly in the ______________ night. a) stirring c) staring b) starry 6. Yuri Gagarin was a Soviet ______________ who began the era of human spaceflight. a) astronomer b) astrologer c) astronaut 3. Znajdê w diagramie 10 s∏ów. Zosta∏y one ukryte poziomo, pionowo, ukoÊnie (zarówno do przodu jak i wspak). G A L A X Y U U C A P S U L E W E I G H T L E S S N E S S T M V U E R I S K E C Q P O G Q I F F L U G D P S B K J K Q C C O N S T E L L A T I O N C A L W Y M E T E O R C R U C I Y P R D U D N K A A O E V Z X W A O L E L J G Y L T H W Z Z P N S R Z H T J R U T R F A T X W C T S N R Y O B W F S R L Y R E Z E P Q I D E T U V A Z K F R Z J R P L A N E T R S F B I B B X V O Z Q Q Z W G L I W I S F F R H U I N G H G C M Z N D L E J Z V D D O E U P V X 10 ANGIELSKI REPETYTORIUM LEKSYKALNE 4. Uzupe∏nij tekst s∏ownictwem z ramki. artificial satellite space race unmanned manned probes landers launch lunar landing The era of space exploration began in 1957 with the lift-off of the USSR’s Sputnik 1, which became the first _____________________ (1) in space. The space exploration was driven by the _____________________ (2) between Russia and the USA. For roughly two decades these two world powers competed for scientific superiority and military strength through _____________________ (3) and _____________________ (4) spaceflights, space _____________________ (5) and _____________________ (6). The response to Sputnik came four months later with the ________ (7) of the USA’s own Earth orbiter, Explorer 1. The space race continued with various space programs including the Apollo moon landing in 1961. While some believe that the _____________________ (8) was the end, or apex, of the Cold War, others think that the end came with the Apollo-Soyuz mission of 1975, the first spaceflight managed jointly by Russia and the USA. www.WydawnictwoLingo.pl 11 1.2. Planet Earth – Planeta Ziemia A concept formulated by Anglo-Saxon biologists that treats the Earth as an organic whole, whose surface is shaped by living matter, enjoys a great popularity in contemporary natural history and among environmentalists. This concept is called the Gaia hypothesis after the Greek earth goddess. The hypothesis proposes that all living things have a regulatory effect on the geology of each planet on which they appear. The Gaia hypothesis is supported by a number of facts. It is, for instance, believed that extensive masses of organic sedimentary rocks, which have been deposited for millions of years on the ocean floors, affect the movement of continental plates and continental collision, which in turn results in such processes as catastrophic earthquakes, volcanic activity, creation of mountain ranges or formation of new continents, islands and peninsulas. The Great Barrier Reef which stretches for 2,600 kilometres along Australia’s northeastern coast affects not only Australia and Oceania but also the southern hemisphere. The reef is composed of millions of tiny organisms, in particular of coral polyps that form its structure. Preserving the health of Mother Earth is one of the greatest responsibilities of man. The lack of respect that man has had for Gaia is shown through the damage done by industry, agriculture and fishery and may prove catastrophic and irreversible also for humanity itself. Waters, water area – Wody, akweny brook – strumyk canal – kana∏ channel – kana∏ delta – delta estuary/firth – ujÊcie gulf – zatoka lagoon – laguna lake – jezioro ocean – ocean peninsula – zatoka pond – staw river – rzeka sea – morze stream – strumieƒ waterfall – wodospad fresh water – woda Êwie˝a, woda s∏odka inland waters – wody Êródlàdowe running water – woda bie˝àca groundwater – woda gruntowa standing water – woda stojàca surface water – wody powierzchniowe territorial/inland waters – wody terytorialne Lay of the land, landscape forms – Ukszta∏towanie terenu, formy krajobrazu beach – pla˝a cape – przylàdek cave – jaskinia coast – wybrze˝e coastline – linia brzegowa coral reef – rafa koralowa crater – krater crest/ridge – graƒ desert – pustynia 12 escarpment – zbocze, skarpa glacier – lodowiec gorge – wàwóz highland – wy˝yna hill – wzgórze hillock – pagórek island/isle – wyspa lakeland – pojezierze lowland – nizina ANGIELSKI REPETYTORIUM LEKSYKALNE marsh – moczary mountain – góra mountain ranges – ∏aƒcuchy górskie plain – równina pool/pond – staw promontory – przylàdek range – ∏aƒcuch górski river basin – dorzecze rock – ska∏a sound – cieÊnina strait – cieÊnina stream/brook – strumieƒ summit – szczyt valley – dolina volcano – wulkan Vegetation/Flora – RoÊlinnoÊç broad-leaved forest/deciduous forest/leafy forest – las liÊciasty coniferous forest – las iglasty jungle – d˝ungla forest/wood – las grassland – ∏àki moor – wrzosowisko savanna – sawanna steppe – step woodland – las, teren poroÊni´ty lasem W wielu przypadkach stosowanie przedimków przed nazwami geograficznymi wymyka si´ wszelkim regu∏om, opiera si´ bowiem na kapryÊnym zwyczaju j´zykowym. Takie przypadki najlepiej jest opanowaç pami´ciowo. Przedimek okreÊlony Przedimka okreÊlonego u˝ywamy przed: 1. nazwami paƒstw, jeÊli w ich sk∏ad wchodzi rzeczownik pospolity (np. republic, state, kingdom) oraz jeÊli wyst´pujà w liczbie mnogiej: the People’s Republic of China, the United Kingdom, the United States of America, the Philippines, the Bahamas, the Netherlands (nazwa oficjalna to The Kingdom of the Netherlands), the Dominican Republic, the Czech Republic, the West Indies, the Grand Duchy of Luxembourg, the Soviet Union, the Russian Federation, the Kingdom of Thailand. Do wyjàtków zalicza si´: the Argentine (choç tak˝e Argentina). W przypadku niektórych paƒstw spotyka si´ dwie formy: z i bez przedimka: (the) Sudan, (the) Lebanon, (the) Ukraine, (the) Gambia, (the) Congo Przedimki stawiamy równie˝, gdy mówimy o paƒstwie w konkretnej epoce czy okresie czasu, np. the Poland of the 18th century. 2. nazwami niektórych krain geograficznych, regionów, stanów: the Far East, the Middle East, the South, the West, the South of France, the Highlands, the Midlands, the Lowlands, the Kaszuby region, the Ruhr www.WydawnictwoLingo.pl 13 1 . 2 . P l a n e t E a r t h – P l a n e t a Z i e m i a 3. nazwami wysp, które zawierajà of np.: the Isle of Wight, the Island of Soay, oraz które majà nazwy w liczbie mnogiej, np.: the Aegean Islands, the Virgin Islands, the British Isles, the Queen Elizabeth Islands, the Faroe Islands, the Canary Islands, The Solomon Islands, the Phoenix Islands, the Cook Islands 4. nazwami kana∏ów: the Suez Canal, the Kiel Canal, the Burgundy Canal, the Panama Canal 5. nazwami oceanów, mórz, rzek: the Pacific Ocean, the Atlantic, the Indian Ocean, the Thames, the Yangtze, the Ganges, the White Nile, the Mississippi, the Amazon, the Danube, the Elbe, the Mediterranean, the Dead Sea, the Black Sea, the Arabian Sea, the Barrents Sea 6. nazwami delt: the Nile Delta, the Mekong Delta, the Ganges Delta, the Danube Delta, the Mississippi River Delta, the Pearl River Delta 7. nazwami pojezierzy: the Great Lakes, the Lake District, the Mazurian Lakes 8. nazwami pustyƒ: the Sahara, the Kalahari Desert, the Namib Desert, the Gobi, the Taklamakan, the Ordos Desert, the Karakum Desert 9. nazwami ∏aƒcuchów i masywów górskich: the Alps, the Andes, the Himalayas, the Rocky Mountains/the Rockies, the Tatra mountains, the Sierra Nevada 10. nazwami lasów: the Vienna Woods, the West Mau Forest, the Dumbrava Forest, the Bielany Woods. Przedimek okreÊlony zazwyczaj pomijamy przed nazwami lasów le˝àcych na terenie Wysp Brytyjskich, np.: Abernethy Forest, Sherwood Forest, Friston Forest. Wyjàtek stanowià nazwy lasów, w nazwach których wyst´puje of, np.: the forest of Arden, oraz których nazwy pochodzà od przymiotnika, np.: the New Forest 11. nazwami zatok: the Persian Gulf, the Gulf of Oman, the Arabian Gulf, the Gulf of Suez, the Gulf of Mexico, the Gulf of Saint-Tropez, the Gulf of Guinea 12. nazwami pó∏wyspów: the Jutland Peninsula, the Kamchatka Peninsula, the Iberian Peninsula, the Italian Peninsula, the Izu Peninsula, the Yamal Peninsula, the Hook Peninsula, the Alaska Peninsula 13. nazwami wybrze˝y: the Ivory Coast, the East Coast, the Costa Brava 14. nazwami ujÊç, np.: the Pentland Firth 15. nazwami cieÊnin, np.: the Bering Strait, the Strait of Magellan, the Strait of Sicily, the Straits of Tiran, the Strait of Belle Isle 16. nazwami wàwozów, np.: the Avon Gorge, the Verdon Gorge, the Ironbridge Gorge, the Red River Gorge 14 ANGIELSKI REPETYTORIUM LEKSYKALNE 17. nazwami lodowców, np.: the Hispar Glacier, the Khiang Glacier 18. terminami z dziedziny geografii, kóre majà charakter indywidualny, np.: the Equator, the North, the South Pole, the Tropic of Capricon, the Arctic Circle Przedimek zerowy Przedimka nie u˝ywamy przed: 1. nazwami kontynentów, np.: Europe, Asia, North America, South America, Antarctica (choç tak˝e the Antartic), Australia Uwaga! Przedimek stosujemy, jeÊli w nazwie wyst´puje s∏owo continent: np. the American continent, the continent of Europe 2. nazwami paƒstw, które nie zawierajà s∏ów: republic, state, kingdom, np.: Poland, Russia, France, Japan, Ireland, Denmark, Sweden, Belgium, Japan 3. nazwami niektórych krain geograficznych, regionów, stanów, np.: Kent, Yorkshire, Kentucky, Normandy 4. nazwami miast, np.: London, Warsaw, Paris. Wyjatek stanowià The Hague i The City of The Dalles/The Dalles (w USA). W Australi Alice Springs potocznie nazywane jest The Alice. Innym wyjàtkiem jest The Groyne (dzisiaj stosuje si´ nazw´ Corunna, bardziej zgodà z hiszpaƒskà La Coruña). Uwaga! Chocia˝ zazwyczaj nazwy miast nie wymagajà u˝ycia przedimków, to stawiamy je, gdy mówimy o mieÊcie w konkretnej epoce czy okresie czasu, np. the Warsaw of 1939, the pre-war London 5. nazwami jezior, np.: Lake Victoria, Lake Titicaca, Lake Erie, Lake Baikal, Lake Huron, Lake Michigan, Lake Mamry, Lake Wigry 6. nazwami wysp: Easter Island, Wolin, Ibiza, Majorca, Capri, Sicily, Elba, Kotlin, Bornholm, Gotland z wyjàtkiem tych nazw, które zawierajà of (np. the Isle of Wight) lub sà w liczbie mnogiej (np. the New Hebrides) 7. nazwami przylàdków: Cape Farewell, Cape Horn, Cape Egmont, Cape Wrath, Cape Agulhas, Cape Juby. Wyjàtkiem sà przylàdki, których nazwy zawierajà of (np. the Cape of Good Hope) www.WydawnictwoLingo.pl 15 1 . 2 . P l a n e t E a r t h – P l a n e t a Z i e m i a 8. nazwami szczytów górskich, np.: Mount Everest, Aconcagua, Mont Blanc, Mount Fuji, K2, Ben Nevis, Snowdon, Giewont, Kilimanjaro. Wyjàtkiem sà niemieckie nazwy szczytów, np. the Matterhorn, The Jungfrau, the Eiger oraz niektóre nazwy francuskie, np.: the Dru, the Dent Blanche. Przedimek stosuje si´ równie˝ przez nazwami szczytów wyst´pujàcych w liczbie mnogiej, np. the Czerwone Wierchy 9. nazwami wzgórz wyst´pujàcych w liczbie pojedynczej, np.: Bunker Hill, Kremlin Hill, Nob Hill. Przedimek stosuje si´ przed nazwami w liczbie mnogiej, np. the Chocolate Hills, the Pentland Hills 10. nazwami cieÊnin, np.: Barra Sound, Monach Sound åwiczenia 1. Uwzgl´dniajàc kontekst, uzupe∏nij brakujàce s∏owa. 1. A _____ is an area which receives very little precipitation less than 250 mm a year. 2. I used to collect shells on the _____ when I was a child. 3. The children swam in the _____ all morning. 4. The climbers will attempt to climb the _____ in April. 5. They spent the holidays in a charming farm house on the _____ of Cornwall. 6. Although Denmark is a Scandinavian country, it doesn’t lie on the Scandinavian _____. 7. The Nile, stretching for 6,695 kilometres, is the longest _____ in the world. 8. Sherwood _____ is known for being home to Robin Hood and his band. 9. Coffee is grown between the _____ of Cancer and the _____ of Capricorn. 10. The ducks were floating across the _____, looking for things to eat. 2. Znajdê w diagramie 10 s∏ów zwiàzanych z ukszta∏towaniem terenu. Zosta∏y one ukryte poziomo, pionowo, ukoÊnie (zarówno do przodu jak i wspak). X N Y S A T X V X R F L V Q B W R J L G G S Z G B P A Z T O T R H O Q C O A T M L T T K P H M R P V G U J R L A V G O I N G K E B V N P E Z I Z Z N D E C X S K U D Y E J N C T O D O Q E S C A R P M E N T C H Y G C E U L S W O V H H H R L Y I O V N P B U U U H G I M L D K L E O C N Q E K M L L L J W N A I T T O Q S N Q C T Y L T D T T A G N I M M A Z B Q G M I D I Z R F A W D Q L V I E B K N X I K B M B C R E S T P E T I H Z W N Y C M O A K V W M 16 ANGIELSKI REPETYTORIUM LEKSYKALNE 3. Wstaw przed nazwami geograficznymi przedimek okreÊlony bàdê zerowy. 1. _____ Nile is one of the longest rivers on Earth. 2. Bulgaria borders _____ Black Sea. 3. _____ Himalayas are the youngest mountains in the world. 4. They sailed to _____ Canary Islands on a small boat. 5. _____ Costa Brava is one of my favourite holiday destinations. 6. My grandfather usually walks his dogs in _____ Bielany Woods. 7. _____ Mont Blanc is the highest summit in _____ Alps. 8. We took a relaxing boat ride down _____ Thames. 9. Nicholas visited his relatives who live in Irkutsk close to _____ Lake Baikal. 10. The adventurer set out on a week-long camel trek through _____ Sahara. www.WydawnictwoLingo.pl 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Repetytorium leksykalne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: