Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 020210 17743657 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Angielski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-07-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmówki Lingo „Powiedz to!” to książka w wygodnym formacie, o ładnym, przejrzystym układzie i aktualnej treści

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agnieszka Szymczak-Deptu∏a Powiedz to! ANGIELSKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Andy Edwins Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Andy Edwins, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-07-4 ISBN-13: 978-83-60287-07-1 Spis treÊci A u f d e m B a h n h o f Wst´p Wymowa 1. Najwa˝niejsze zwroty 4 6 8 8. Zakupy i us∏ugi 109 9. Bank i pieniàdze 123 10. Poczta i telefon 133 2. Podró˝ i zwiedzanie 24 11. Komputer i internet 145 3. Zakwaterowanie 40 12. Nag∏e wypadki 155 4. Jedzenie 52 13. Tablice 171 5. Rozrywki i sport 69 14. Zarys gramatyki 190 6. Praca 84 15. S∏owniczek 201 polsko-angielski 7. Biznes 98 Wst´p Âmia∏o! „Powiedz to!” Pu bli ka cja Wy daw nic twa Lin go z se rii „Po wiedz to!” u∏a twi Ci po ro zu mie - wa nie si´ w j´zyku angielskim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni Anglicy, bez obaw mo˝esz po nich powtarzaç. S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze 4 W S T ¢ P dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi Angielkami i Anglikami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa Po ni˝ szy tekst na le ˝y trak to waç je dy nie ja ko uprosz czo ne wska zów ki do ty - czà ce wy mo wy an giel skiej. Po szcze gól ne g∏o ski w j´ zy ku an giel skim wy ma - wia si´ ró˝ nie, w za le˝ no Êci od wy ra zów, w ja kich si´ po ja wia jà. Stàd te˝ naj - lep szà po mo cà da na uki wy mo wy jest do ∏à czo na do ksià˝ ki p∏y ta au dio CD. Samog∏oski Vowels a – przed r wy ma wia my jak pol skie d∏u gie a np. car, w po zo sta ∏ych przy - pad kach z sze ro kà otwar ty mi usta mi ja ko po ∏à cze nie a i e np. Mass e – wymawiamy jak polskie e np. men i – jeÊli jest pomi´dzy spó∏g∏oskà i k, wymawiamy jak ai np. bike, jeÊli jest pomi´dzy dwoma spó∏g∏oskami w krótkich wyrazach np. sit wymawiamy jak dêwi´k poÊredni pomi´dzy polskim i i y o – wymawiamy jak ou np. potato, u – przed spó∏g∏oskà wymawiamy jak a np. lunch, jeÊli u znajduje si´ przed spó∏g∏oskà, po której nast´puje samog∏oska wymawiamy jak ju, np. tuna czasem wymawiamy jak u np. bush y – jeÊli wyst´puje na poczàtku wyrazu wymawiamy jak polskie j np. yes, gdy wyst´puje w wyrazach wielosylabowych na koƒcu wymawiamy jak dêwi´k poÊredni pomi´dzy polskim i i y, np. sorry, jeÊli wyst´puje w wyrazach jednosylabowych na koƒcu po spó∏g∏osce wymawiamy jak ai np. cry Spó∏g∏oski Consonants c – wymawiamy jak k np. car lub s, jeÊli po c wyst´puje e lub i np. cease, cinnamon g – jak polskie g np. go lub jeÊli wyst´puje po niej e, i y wymawiamy jak d˝, np. general, gin, gym h – czasem jest nieme, jak w hour j – jak polskie d˝ np. jazz 6 W Y M O W A q – wymawiamy jak k∏ np. quarter s – wymawiamy jak s np. kiss lub jeÊli jest pomi´dzy dwoma samog∏oskami jak polskie z np. nose v – jak polskie w np. video w – jak polskie ∏ np. window Zbitki liter letter groups aw – wymawiamy jak o np. law ai lub ay – wymawiamy jak ej np. main, say ee – wymawiamy jak d∏ugie i np. see ea – wymawiamy jak d∏ugie i np. seat ch – wymawiamy jak cz np. church, lub jak k np. school dg – wymawiamy jak d˝ np. judge ir – wymawiamy jak d∏ugie e np. bird oo – wymawiamy jak u np. shoot ph – wymawiamy jak f np. photo sh – wymawiamy jak sz np. bush th – nie ma odpowiednika w j´zyku polskim, wymawia si´ z j´zykiem pomi´dzy z´bami, bezdêwi´czne podobne do sepleniàcego s, np. mouth, lub dêwi´czne these tion – wymawiamy jak szn np. condition ur – wymawiamy jak polskie e np. urban Alfabet the Alphabet A – ei B – bi C – si D – di E – i F – ef G – d˝i H – eicz I – ai J – d˝ej K – kej L – el M – em N – en O – ou www.WydawnictwoLingo.pl Z – zed P – pi Q – kju R – ar S – es T – ti U – ju V – wi W – dablju X – eks Y – ∏aj 7 1. Najwa˝niejsze zwroty Most important phrases Let me introduce… 1.1 Powiedz to Nawiàzanie rozmowy Starting a conversation Czy my si´ ju˝ kiedyÊ Haven’t we met before? nie spotkaliÊmy? Prosz´ pozwoliç, ˝e przedstawi´… Jak si´ nazywasz? Jak pan/pani si´ nazywa? Nazywam si´… Czy mo˝e pan/pani przeliterowaç nazwisko? please? Czy mog´ panu/pani przedstawiç pana Johnsona? Mi∏o mi! (przy poznawaniu kogoÊ) Jak si´ masz? What’s your name? How do you do? My name’s… Could you spell your name, May I introduce Mr Johnson to you? How are you? How are you doing? Co s∏ychaç? W porzàdku, a ty? Jakiej narodowoÊci jesteÊ? What’s your nationality? Fine, and you? What’s up? 8 M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S Jestem Polakiem/Polkà I’m Polish. Kto to jest? Who is that? Jestem obcokrajowcem. I’m a foreigner. 1 . 1 Skàd jesteÊ? Where are you from? Jestem z Polski /Pochodz´ z Polski. I’m from Poland/ I come from Poland. Jestem tu od kilku dni. I’ve been here for a few days. Czy mówi pan /pani po angielsku /francusku? Bardzo ma∏o. Przepraszam, nie rozumiem. Do you speak English/French? A little. I’m sorry, I don’t understand. Nie zrozumia∏em/am. I didn’t get that. Czy mo˝e pan/pani powtórzyç? Could you repeat that, please? Jak to jest po angielsku? What’s that in English? Co to znaczy? Ile masz lat? www.WydawnictwoLingo.pl What does it mean? How old are you? 9 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Pozdrowienia i zwroty grzecznoÊciowe Greetings and phrases Dzieƒ dobry! Good morning! Good afternoon! (po po∏udniu) Good evening! Thank you! Thanks! I beg your pardon? Excuse me? Good for you! Well done! Hi! See you! I’m so happy. Dobry wieczór! CzeÊç! Na razie! Do zobaczenia wkrótce! See you soon! Dzi´kuj´! S∏ucham? Tak si´ ciesz´! Brawo! Przepraszam. Przepraszam,… (przy pytaniu nieznajomego o drog´, czas itp.) Bardzo mi przykro. Tak mi przykro. Szkoda! Smacznego! Powodzenia! Bon appetite! I’m so sorry. What a pity! I’m sorry Excuse me,… Good luck! I’m very sorry. 10 M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S 1 . 1 You’re welcome! Don’t menton it! Never mind! (It’s) my pleasure! Ladies and Gentlemen! Niech ci´ Bóg b∏ogos∏awi! God bless you! Panie i panowie! Prosz´! (przy podawaniu) Here you are! Nie ma za co! Nic nie szkodzi! PrzyjemnoÊç po mojej stronie! Czy mog´ prosiç o przys∏ug´? Czy mog´ prosiç o…? To bardzo uprzejme/mi∏e That’s very kind/nice of you. z pana/pani strony. B´dziemy w kontakcie. We’ll be in touch. Do widzenia! Trzymaj si´. Musz´ ju˝ lecieç. Could you do me a favour? I must be leaving now. Good bye! Take care. Could I ask you to…? Zasi´ganie informacji, wyra˝anie opinii Getting information and expressing views Gdzie mog´ znaleêç…? Where can I find…? Szukam… Czy lubisz…? I’m looking for… Do you like…? www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Nie lubi´ robiç zakupów. Nie cierpi´ biegaç. Gdzie jesteÊ? Przed kawiarnià /naprzeciwko banku. Zale˝y od ciebie! Z przyjemnoÊcià. Uda∏o mi si´. Zgubi∏em/am si´. Ostro˝nie! Uwa˝aj! (np. przy przechodzeniu przez jezdni´) Czy mo˝e mi pan /pani pomóc? Przepraszam, która godzina? Przepraszam, gdzie jest toaleta? Pospiesz si´! Bardzo si´ spiesz´. ˚artujesz? 12 I don’t like/I dislike doing shopping. I hate jogging. Where are you? In front of the cafe/opposite the bank. It’s up to you! With pleasure. I’ve done it. I got lost. (przesz∏oÊç) I am lost. (teraz) Be careful! Watch out! Could you help me, please? Excuse me, what’s the time? What time is it? Excuse me, where’s the toilet/restroom? Hurry up! I’m in a hurry. Are you kidding? M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S Dlaczego nie? Jak si´ dostaç do…? Dokàd pan/pani idzie? Co masz na myÊli? Chodzi mi o to, ˝e… Co to jest? Kto to? Kto? Co? Dlaczego? Jak? Jak cz´sto? Jak d∏ugo? Kiedy? Gdzie? Nie wiem. Nie chc´. Mog´…? Nie mog´ tego zrobiç. www.WydawnictwoLingo.pl Why not? How do I get to…? Where are you going? What do you mean? I mean that… What’s that? Who’s that? Who? What? Why? How? How often? How long? When? Where? I don’t know. I don’t want to. May I…? I can’t do it. 1 . 1 13 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Za póêno. Prosz´ to zamknàç. Prosz´ to wy∏àczyç. It’s too late. Close it, please. Shut it down, please. (Turn it off, please.) with me? I’m tired. I’m sleepy. Possibly. Sure. I’d love to. I’m hungry. I’m thirsty. Would you mind if I smoked a cigarette? Czy mog´ zapaliç papierosa? Czy posz∏aby pani ze Would you go out for dinner mnà na kolacj´? Z wielkà ch´cià. Jestem g∏odny. Chce mi si´ piç. Jestem zm´czony. Chcia∏bym odpoczàç. Jestem Êpiàcy. Mo˝liwe. Z pewnoÊcià. OczywiÊcie. W domu. W pracy. JesteÊ pewien? Czy s∏ysza∏/a pan/pani…? I’d like to have a rest. At home. At work. Of course/certainly. Have you heard…? Are you sure? 14 M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S 1 . 1 Go on. Have you seen…? It’s not my fault. You’re wrong. At last! Is everything OK? Are you OK? Can I help you? Czy widzia∏/a pan/pani...? To nie moja wina. Mylisz si´. W koƒcu! Zostaw mnie w spokoju. Leave me alone. Czy wszystko w porzàdku? Nic ci si´ nie sta∏o? Czym mog´ s∏u˝yç? To brzmi nieêle! Z czego si´ Êmiejecie? What are you laughing at? Mów dalej. Przepraszam, ˝e przeszkadzam. Przyjd´ po ciebie/pana /panià o 20:00. Przepraszam za spóênienie. Przepraszam, to jest /by∏o nieporozumienie. Czy mog´ zaprosiç ci´ May I invite you to my place? /pana/panià do siebie? I’m sorry, it is/was a misunderstanding. I’ll pick you up at eight p.m. (I’m) sorry for being late. I’m sorry to bother you. That sounds good! www.WydawnictwoLingo.pl 15 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Jestem na wózku. I’m on a wheelchair. Czy jest tam podjazd dla osób na wózkach? Is there a ramp for wheelchair users? Rozmowy o pogodzie Talking about the weather Jaka dzisiaj pogoda? What’s the weather like today? Raczej ch∏odno. Rather cool. Jest zimno. It’s cold. Du˝y dziÊ wiatr. It’s very windy today. Jest ciep∏o. Jest ∏adna pogoda. Pada deszcz. Jaki dziÊ pi´kny s∏oneczny dzieƒ! It’s warm. It’s nice. It’s raining. What a beautiful sunny day! Jaki cudowny poranek! What a lovely morning today! Okropna dziÊ pogoda. It’s awful weather today. Czy myÊlisz, ˝e jutro spadnie Ênieg? Do you think it’ll snow tomorrow? Nie wychodz´ dziÊ z domu, bo pada deszcz. I’m not going out today, ‘cause it’s raining. 16 M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S 2 . 1 What do you do for a living? O sobie i rodzinie About oneself and family Co robisz (czym si´ zajmujesz)? Czym si´ interesujesz? What are you interested in? Interesuj´ si´ historià I’m interested in history and i fotografià. photography. Kiedy sà twoje urodziny? When’s your birthday? Gdzie pan/pani mieszka? Czy masz rodzin´? Czy masz rodzeƒstwo? Do you have a family? Where do you live? Do you have any brothers or sisters? Jestem kawalerem/pannà. I’m single. Mam ˝on´ i dwójk´ dzieci. Jestem rozwiedziony. Mieszkam sam/a. Mieszkam z rodzicami. I’m divorced. I live by myself. I live with my parents. I’ve got a wife and two kids. 1.2 Porozmawiaj – Hello, My name’s George Fox. And you? CzeÊç, nazywam si´ George Fox, a pan? – Hi, my name’s Patrick Thompson. How do you do. CzeÊç, nazywam si´ Patrick. Mi∏o mi pana poznaç. www.WydawnictwoLingo.pl 17 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y – How do you do. Mi∏o mi poznaç. – Are you English? Czy jest pan Anglikiem? – No, I’m not. I come from Holland. Nie, pochodz´ z Holandii. – Excuse me, do you speak English? Przepraszam, czy mówi pani po angielsku? – Yes I do. How can I help you? Tak. W czym mog´ pomóc? – I need to find this address. Musz´ znaleêç ten adres. – Oh, we’re very close to it. Just take the first turning on the right. JesteÊmy bardzo blisko. Trzeba skr´ciç w pierwszà w prawo. – What do you do for a living? Czym si´ zajmujesz? – I’m an accountant. Jestem ksi´gowym. – Do you like it? Lubisz to? 18 M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S – Well, yes. Tak, lubi´. – Is it a well-paid job here? Czy to dobrze p∏atna praca? – I can’t complain, actually. W zasadzie nie mog´ narzekaç. 2 . 1 – It was really nice to meet you. Shall we go out together some time? Naprawd´ mi∏o by∏o ci´ poznaç. Mo˝e wyjdziemy gdzieÊ razem któregoÊ dnia? – With pleasure. I’ll give you a call. Z przyjemnoÊcià. Zadzwoni´. – Here’s my mobile phone number and, just in case, my address. To mój numer telefonu komórkowego i, na wszelki wypadek, adres. – Oh, you must be staying near my place, actually. A wi´c w∏aÊciwie mieszkasz niedaleko mnie. – Am I? Naprawd´? – Yes, it’s just two streets away. Tak, tylko dwie ulice dalej. www.WydawnictwoLingo.pl 19 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y – Do you mind me opening the window? Czy nie ma pan/pani nic przeciwko temu, abym otworzy∏ okno? – No, I don’t. It’s very hot here, indeed. Nie, prosz´ bardzo. RzeczywiÊcie, tu jest bardzo goràco. – Thank you. Dzi´kuj´. – Do you have a family? Czy masz rodzin´? – Yes, I have a husband and three kids. Tak, mam ˝on´ i troje dzieci. – And how old are the kids? A w jakim wieku sà dzieci? – Actually, I’ve got twins, Laura and Tom, they’re four, and the oldest, Anna, is six. Bliêniaki, Laura i Tom majà 4 lata, a najstarsza Anna 6.. 1.3 S∏ówka Pogoda Weather burza storm ch∏odny cool ciep∏y warm 20 deszcz, padaç rain (o deszczu) drobny deszczyk (kapuÊniak) shower M O S T I M P O R T A N T P H R A S E S heavy rain 3 3 . . 1 1 thunder cloudy piorun pochmurny poza sezonem off-season przymrozek s∏oneczny Ênieg (padaç o Êniegu) wietrzny frost sunny snow windy przyjaêƒ przykro mi sympatia friendship I’m sorry boyfriend /girlfriend happy beloved szcz´Êliwy ukochany/a weso∏y w dobrym in a good /z∏ym humorze /bad mood wieczna mi∏oÊç cheerful eternal /everlasting love woleç zadowolony i szcz´Êliwie prefer satisfied happily ever after 21 21 du˝e opady deszczu goràcy hot grad hail ∏adny nice mglisty foggy mg∏a fog okropny awful Uczucia Feelings akceptowaç accept czuç flirt kochanek kolega (z pracy, ze szko∏y) lubiç, podobaç like mieç s∏aboÊç do kogoÊ mi∏oÊç, kochaç love nienawidzieç hate nienawiÊç nie lubiç przyjaciel friend lover hatred feel flirt www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl mate/friend /colleague have a crush on somebody dislike N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Rozmowa towarzyska Small talk s∏yszeç gratulacje hear spotkaç (si´) meet spotkanie urodziny widzieç wracaç congratula- tions congratulate careful greet greeting goodbye gratulowaç ostro˝ny powitaç powitanie po˝egnanie rozmowa talk/conversation wspominaç zauwa˝yç meeting birthday see be back /return mention notice grandmother brother sister-in-law Rodzina i krewni Family and relatives babcia brat bratowa byç kawalerem be single /pannà ciotka córka dziadek dzieci dziecko kuzyn/ka ma∏˝eƒstwo marriage matka mà˝ narzeczona narzeczony ojciec para przyjaciel /przyjació∏ka rodzina rodzeƒstwo aunt daughter grandfather children child/kid cousin rozwiedzony mother/mom husband fiancee fiancé father/dad couple boyfriend /girlfriend family brothers and sisters divorced 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: