Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00532 006371 20588219 na godz. na dobę w sumie
Angielski dla gimnazjalisty. Ćwiczenia - ebook/pdf
Angielski dla gimnazjalisty. Ćwiczenia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3789-2517-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JOANNA BOGUSŁAWSKA AGATA MIODUSZEWSKA ĆWICZENIA KONSULTACJA: DR ALISA MITCHEL-MASIEJCZYK Redakcja: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska Ilustracje: Magdalena Wójcik Zdjęcie na okładce: © yanlev /123rf.com Producent wydawniczy i redaktor serii: Marek Jannasz © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2016 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-376-3 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-517-0 Skład i łamanie: Kaja Mikoszewska 3 Angielski dla gimnazjalisty. Ćwiczenia to doskonała książka do samodzielnej powtórki najważniejszych zagadnień gramatycznych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów. Repetytorium składa się z dwunastu rozdziałów omawiających wybrane elementy gra matyki angielskiej, obejmujących angielskie czasy i najważniejsze części mowy. Pierwsza część każdego rozdziału to zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy, dzięki któremu każdy uczeń może skontrolować znajomość zagadnień grama- tycznych. W drugiej części zamieściliśmy teorię w pigułce – jeśli jakieś ćwiczenia sprawiały trudność, szybka powtórka pozwoli uporządkować wiedzę. Prawi- dłowe rozwiązania ćwiczeń znajdują się w kluczu na końcu książki i umożliwiają sprawdzenie własnych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że nasza książka ułatwi każdemu gimnazjaliście poznawanie i utrwalanie zasad angielskiej gramatyki. mgr Joanna Bogusławska i redakcja wydawnictwa Lingo WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL WSTĘP 4 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Spis treści 1. Czasy Ćwiczenia Szybka powtórka 2. Czasowniki Ćwiczenia Szybka powtórka 3. Mowa zależna i strona bierna Ćwiczenia Szybka powtórka 5  5 25 44  44 49 67 67 75 4. Okresy warunkowe Ćwiczenia 80  80 Szybka powtórka 5. Przedimki Ćwiczenia Szybka powtórka 6. Rzeczowniki Ćwiczenia Szybka powtórka 83 86  86 88 95  95 97 7. Zaimki Ćwiczenia Szybka powtórka 8. Przymiotniki Ćwiczenia Szybka powtórka 9. Przysłówki Ćwiczenia Szybka powtórka 10. Liczebniki Ćwiczenia Szybka powtórka 11. Przyimki Ćwiczenia Szybka powtórka 12. Spójniki Ćwiczenia Szybka powtórka Klucz 101  101 106 112  112 115 118  118 119 121  121 122 127 127 131 140  140 141 143 5 CZASY ĆWICZENIA Ćwiczenie 1. Ułóż słowa we właściwej kolejności, aby stworzyć poprawne zdania. Przykład: never She plays at weekends games computer → She never plays computer games at weekends. for late always I am class 1. always she at six up o’clock gets 2. 3. a car have do you? 4. what school you usually time do finish? 5. morning in the hungry I am never 6. often I read don’t the newspaper 7. milkshakes good usually very are from this cafe 8. drink you coffee do? 9. your does mother work? 10. go you where to do school? Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę czasownika. Przykład: Samantha (like, likes) sushi. 1. We (live, lives) in Warsaw. 2. Mary (read, reads) a lot. 3. My coat (is, are) green. 4. They (drinks, drink) much coke. 5. The children (play, plays) in the morning. 6. He (know, knows) many poems. 7. My brother (say, says) she (is, are) a good actress. 8. We always (sleep, sleeps) well. 9. I (love, loves) to go to the theater. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 6 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA 10. Tom (go, goes) to school by train. Ćwiczenie 3. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu Present Simple. Przykład: Susie’s brother doesn’t study (not/study) Spanish. 1. We (not/play) American football in our school. 2. My father (work) at the hospital. He’s a doctor. 3. My friend usually (not/phone) me on Sundays. 4. They (study) at the university. 5. What time you (get up) on Saturdays? 6. I’m Italian. I (live) in Milan. Ćwiczenie 4. Przerób podany tekst, aby zawierał tylko trzecią osobę liczby poje- dynczej, a następnie odpowiedz, pełnymi zdaniami, na pytania do tekstu. Przykład: I am a high school student in the USA. → She is a high school student in the USA. 1. I am a high school student in the USA. Every day I get up at 7.30 am. I take a shower, eat breakfast and I go to school, where I spend about 7 hours every day. I attend classes, talk to my friends, read books and do assignments. Around 1 am I go for lunch. I often eat fish and chips, but sometimes, when I am not hungry, I only drink soda or eat something sweet. I come back to classes at 2 pm. 2. After school I come back home and eat dinner with my family. I love Italian food, especially spaghetti. After that I read some newspapers, watch TV, do homework or go out with my friends if it’s Friday and I come back home around 11 pm. I get into bed and go to sleep. a) How many hours does she spend at school? b) Where does she live? 7 c) What does she do at school? d) What is her favorite food? e) What time does she come back on Fridays? Ćwiczenie 5. Zdecyduj, do której kategorii przypisać każdy z czasowników (według sposobu tworzenia formy ciągłej). Przykład: + -ing resting Podwajanie spółgłoski running e → ing baking ie → ying dying help, arrive, live, put, play, lie, decide, begin, wear, die, start, tie, cry, listen, stop, dance, have, win, dig, forget, work, make, write, rob + -ing Podwajanie spółgłoski e → ing ie → ying Ćwiczenie 6. Patrząc na plany Lary na jutrzejszy dzień, uzupełnij zdania, używając czasu Present Continuous. Przykład: At 08:00 she is eating breakfast with her grandma. 09:00 – have meeting, 10:30 – visit new factory, 12:30 – meet Ali for shopping, 02:30 – Kate and Tom arrive, 04:15 – meet Kai at the train station, 08:00 – have dinner at Max’s 1. At 09:00 she 2. She the new factory at 10:30. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 8 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA 3. At 12:30, she for shopping. 4. Kate and Tom at 02:30. 5. At 04:15 she at the train station. 6. At 08:00, they at Max’s. Ćwiczenie 7. Wstaw czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie Present Sim- ple lub Present Continuous. Przykład: Debbie works (work) as a secretary at school. 1. Debbie (work) as an administrator at school. She (organize) all the timetables and teaching schedules. She (work) very long hours at the moment because it’s the start of the term but she (go) on a short holiday at the end of the month. 2. Simon and Sylvia (stay) in a cottage in the countryside this month. The cottage (belong) to Sylvia’s cousin but he is away. They really (enjoy) going there. 3. The world population (increases) quickly. The population (grow) fastest in the poorest countries, where people (need) to have children to look after them in their old age and where many of their children (die) at a very young age. Ćwiczenie 8. Uzupełnij, używając Present Simple lub Present Continuous. Przykład: I can’t help you because I am making (make) an important phone call at the moment. a) b) c) Can you pick up the phone? I (make) cake and I have my hands covered in flour. My dad (think) that I spend too much money on CDs but I don’t agree. First you (fry) the potatoes, then onions. Next you (beat) eggs. 9 d) e) f) g) My sister (get) fit because she regularly (go) to the gym. Why (no/go) to the MTV concert? I know you (like) music. This piano (weigh) more than 200 kilos. I (try) to call the videogame store to ask what time they (open) at the weekend. Ćwiczenie 9. Wstaw czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous. Przykład: Brett isn’t listening (not listen) to the radio now but he listens (listen) to it every evening. (They work) in the restaurant at the weekends? (You work) now? (You listen) to the radio now? I (not get up) at seven o’clock every morning. 1. We (see) our parents every week. 2. 3. 4. Peter (talk) to Susan now. 5. 6. She (listen) to the radio in her bedroom at the moment. 7. They (not come) to school every day. 8. 9. The children (go) to bed at eight o’clock. 10. I (leave) school every day at five. 11. I’m sorry I can’t talk to you now. I (go) out. 12. (Peter and Jane work) in London at the moment? 13. (Mary and Susan drive) to the office every day? 14. We (go) to the beach now. 15. (John listen) to the radio at the moment? WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 10 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Ćwiczenie 10. Przepisz podany tekst w formie Past Simple. Przykład: In the morning I wake up and look at the clock which stands near my bed. → In the morning I woke up and looked at the clock... In the morning I wake up and look at the clock which stands near my bed. I get up quickly, open the window, and switch on the radio. At half past seven I go to the bathroom and take a cold shower. Then I dress. At a quarter to eight, I sit down by the table and eat breakfast. Then I kiss my mom, put on my coat and shoes and I go to school. I get to the school at 9:00 in the morning. I eat lunch at 1:00 pm. I eat a sandwich and a salad and drink some coke. I finish school at 5:00 pm. I walk home to get some fresh air. When I come home I have dinner. After dinner I read a newspaper, watch TV, do homework and go for a walk with my family. I go to sleep around midnight. Ćwiczenie 11. Uzupełnij zdania was/wasn’t/were/weren’t tak, aby były one prawdziwe. Przykład: Adam Słodowy was a handyman. Julius Caesar a Roman emperor. 1. 2. The Olympic Games in Atlanta, USA in 1996. 3. Valentina Tereshkova the first woman in space. 4. Vincent Van Gogh an actor. 5. The Beatles from Liverpool. 6. George W. Bush the president of the USA. 7. The Vikings from Germany. A. Utwórz pytania do zdań 1–7 i podaj do nich krótkie odpowiedzi. Przykład: Was Che Guevara born in Cuba? Yes, he was. 1. 2. 11 3. 4. 5. 6. 7. Ćwiczenie 12. Uzupełnij zdania w czasie Past Simple, używając podanych czasow- ników we właściwej formie. Przykład: They visited their grandparents last Monday. (visit) 1. They at JFK Airport. (arrive) 2. They in. (check) 3. They for the plane. (wait) 4. They (not smoke) 5. They in Rome. (land) 6. They by bus to the hotel. (travel) 7. They at the hotel. (arrive) 8. They at the hotel for two nights. (stay) 9. They (not visit) the city. 10. They (exercise) for three hours. Ćwiczenie 13. Uzupełnij tekst czasownikami w Past Simple w odpowiedniej formie. Przykład: Meg left (leave) the house and went (go) to the shop. Meg (go) into the Cafe Milan and (have) a coffee. The waiter’s name (to be) James. He (to be) tall and handsome. The next day Meg (go) to the Café Paris again. „Do you want to go out for dinner?” she (ask) James. He (not/can), he (finish) work at 6. „But I can meet you after work”, he (say). Meg (go) back to the café at 6 and (meet) James again. They (drive) to the beach in James’ car. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 12 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA At the beach they (have) a drink and (dance) at a disco. They (get) home in the morning. Every day, Meg (go) to the café and they (drive) to the beach. They (to be) very happy. On his birthday, Meg (want) to surprise him. She (go) to the café in the morning. She (see) James, but he (not/see) her. He was with another girl. Meg (leave). She (not/see) James again. A. Uzupełnij pytania do tekstu: Przykład: Where did you find this coin? I found it in at the lake. 1. Where 2. What 3. What time 4. Where 5. What and danced at the disco. 6. What time 7. Where 8. 9. What 10. ? They met at the Café Milan. ? She had a coffee. ? She met James at 6.00. ? They drove to the beach. at the beach? They had a drink, had dinner ? They got home in the morning. on James’ birthday? She went to the café. her? No, he didn’t. ? She left. again? No, she didn’t. Ćwiczenie 14. Patrząc na tabelkę, uzupełnij zdania o czynności, które dane osoby robiły (lub nie) wcześniej (forma used to) i które robią teraz (Present Simple). Name Anna Dan Rick Jeff Matylda Laura In the past meat milk salt sport white bread margarine now fish milk salt gym brown bread butter 13 Przykład: Matylda used to like white bread, but now she prefers brown bread. 1. Anna meat, but now she fish. 2. Dan brown bread now, but he white bread. 3. Rick do a lot of sport, but now he regularly to the gym. 4. Matylda drink milk now, but she do it. 5. 6. Laura use margarine, but now she butter. Jeff use a lot of salt, but now he salt anymore . A. Sformułuj pytania dotyczące informacji z tabelki. Przykład: Did Matylda use to like white bread? → Yes, she did but now she prefers brown bread. 1. 2. 3. 4. ? → Yes, she did, but now she prefers fish. ? → Yes, but now he doesn’t use it anymore. ? → Yes, but now she uses butter. ? → Yes, but he used to eat white bread. Ćwiczenie 15. Przepisz zdania w pełnej formie, używając w odpowiedniej formie (Past Simple lub used to) czasowników w nawiasach. Przykład: I used to watch a lot of movies (watch a lot of movies), but I stopped doing (stop doing) it last year. 1. 2. 3. I (play computer games a lot), but I (give it up) last year. I (not like) him, but then I (change) my mind. He (live) in London before he (go) abroad. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 14 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA 4. 5. My brother (earn) a lot of money, but then he (lose) his job. I’m surprised that they (join) the tennis club. They (not like) tennis. Ćwiczenie 16. Uzupełnij zdania, używając formy used to oraz właściwych form czasowników. Przykład: – The teacher is very cool nowadays. – He used to be (be) strict. 1. The city is very busy nowadays. – It (be) quiet. 2. There is a cinema in town. – There (be) a cinema in town. 3. That building is now a library. – It (be) a school. 4. We live at number 45 now. – We (live) at number 20. 5. The new shopping center is very popular among people. – People (do) shopping at a local market. 6. The river is now clean. – The river (be) polluted. Ćwiczenie 17*. Opisz, co robiłeś/robiłaś, kiedy miały miejsce wymienione wydarzenia. Przykład: OPEN’ER FESTIVAL During the last Open’er Festival I was working in a gift shop. SEPTEMBER 11TH 2001 (WORLD TRADE CENTER ATTACK) WHEN THE POPE DIED WHEN MICHAEL JACKSON DIED DURING THE ANDRZEJKI PARTY DURING LAST HALLOWEEN 15 DURING LAST WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DURING LAST NEW YEAR’S EVE DURING LAST VALENTINE’S DAY ON THE FIRST DAY OF SUMMER Ćwiczenie 18. Uzupełnij zdania, używając podanych czasowników w formie Past Continuous. Przykład: I was looking at the sky when I dropped the wallet. I for the taxi when you saw me. do, dream, have, read, not use, wait a) b) We a meeting when you phoned me. c) d) What you at 7 o’clock? e) f) I the computer when it crashed. I fell asleep while I a book last night. I about school when my alarm clock rang this morning. Ćwiczenie 19. Wstaw czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie Past Simple oraz Past Continuous. Przykład: My sister studies (study) English at the best university in the country. a) b) c) d) My mother (work) as a waitress when my dad (meet) her. I (wait) for the bus at the time of the parade. Sorry I (not say) hello to you at the party last night. I (see) you last night – you (come) out of that new café. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 16 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA e) g) h) i) j) k) What (you/do) when the accident (happen)? Yesterday at 9 o’clock in the evening I (sit) in a café. I (work) until 5 pm yesterday. Tom (wash) the dishes when she (break) a plate. The exam I (take) yesterday wasn’t difficult. While I (take) the exam, my pen (stop working). Ćwiczenie 20. Przepisz zdania, stosując prawidłową formę Present Perfect. Przykład: to Gdynia? (she ever be) Has she ever been to Gdynia? 1. to Rome? (you ever be) 2. this film before. (I see) 3. 4. in an office. (she never work) in an airplane. (I never be) 5. to Germany? (he ever be) 6. my friends? (you met) 7. in the theatre? (you ever work) 8. to all the capital cities of Europe. (she be) 9. this book (I read) 17 10. that new film about aliens? (you see) 11. abroad. (we never be) 12. in a foreign country? (they ever live) 13. the President. (they meet) Ćwiczenie 21. Wybierz for lub since. Przykład: Samantha’s known Alice (for/since) 1998. I’ve worked here (for/since) six years. 1. I’ve lived here (for/since) three months. 2. 3. I’ve been in this school (for/since) 2014. 4. He’s been abroad (for/since) five years. 5. 6. 7. 8. 9. 10. We’ve practiced (for/since) months. I’ve studied French (for/since) twelve years. I’ve known her (for/since) 1982. I’ve lived here (for/since) I was a child. I’ve lived in Paris (for/since) my family moved there. I’ve known them (for/since) years. Ćwiczenie 22. Słowa z nawiasów wstaw w odpowiednie miejsca w zdaniach. Przykład: Mr. Black, I have already finished the task. (already) 1. I’m sorry, she’s gone – she went some time ago. (already) 2. Have you finished? It’s time to go. (yet) 3. I haven’t done my homework. (yet) WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 18 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA 4. I’ve told her several times that I can’t come. (already) 5. You’ve missed her – if you hurry, you’ll catch her in the street. (just) 6. Have you finished painting the house? (yet) 7. 8. I’ve said that I’m not going to be here tomorrow. (already) I haven’t explained. (yet) 9. Have you got your passport? (already) 10. He’s told me that I’ve got the letter. (just) Ćwiczenie 23. Czasowniki w nawiasach napisz w czasie Present Perfect lub Past Simple. Przykład: He (see) has seen the movie five times. 1. I (read) that book three times. 2. She (go) home three days ago. 3. I (meet) Mr and Mrs Shelley. 4. She (start) school in 2013. 5. I (leave) karate training early last night. 6. He (see) the film before. 19 7. 8. (You be) to Austria? (You see) the film on TV last night? 9. When (you arrive) in London? 10. John (be) to Germany before. 11. (You read) this book before? 12. I (not see) him yesterday. 13. I never (go) anywhere by plane before. 14. (You hear) their new record? It’s the best they’ve ever made. 15. I (not know) about the disco last night. Ćwiczenie 24. Czasowniki w nawiasach napisz w czasie Present Perfect lub Past Simple. Przykład: „Where’s Amanda?” „I don’t know. I haven’t seen her since breakfast”. (see) „Where’s your key?”. „I don’t know, I it”. (lose) 1. 2. Mary (go) to Australia for a while, but she’s back now. „Where’s Ken?”. „He (go) out. He’ll be back in about an hour”. I (be) tired, so I went to bed. I had German at school, but I (forget) it after I graduated. I (want) to phone Diane last night. I (had) a headache earlier but I feel fine now. 3. 4. 5. 6. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 20 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA 7. Look! There’s an ambulance over there. There an accident. (be) 8. They’re still building the new road. They it yet. (not/finish) 9. „Is Helen still there?”. „No, she out”. (just/go) 10. The police (arrest) three people yesterday evening. 11. Ann (give) me her address on Monday, but I’m afraid I (lose) it. 12. Where’s my bike? It (is) outside the house, but now it (disappear)! 13. What do you think of my English? Do you think I (improve)? 14. I don’t know where Amy is. (see) her? 15. When I (get) home last night, I (be) very tired and (go) straight to bed. 16. Your car looks very clean. (wash) it? 17. George (not/be) very well yesterday. 18. Molly lives in Dublin. She (live) there all her life. 19. Mr. Clark (work) in bank for 15 years. He gave it up. 20. „ (you/go) to the cinema last night?”. „Yes, but it (be) a mistake, the movie (be) awful”. 21. My grandfather (die) 30 years ago. I (never/meet) him. 22. I don’t know Carol’s husband. I (never/meet) him. Ćwiczenie 25. Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Przykład: Nikt nie widział, kiedy wyszła Anna. → Nobody saw when Anna had gone. 1. Nikt nie wiedział, dokąd poszła Meg. 2. Moja rodzina skończyła już obiad, gdy przyjechaliśmy. 21 3. Powiedziałam Jamesowi, że nigdy wcześniej nie spotkałam Anny. 4. Podziękowałam Tomowi za piękne kwiaty, które przysłał mi na urodziny. 5. Czy twój ojciec pracował w biurze, zanim przeprowadziliście się do innego miasta? 6. Nie mogłam otworzyć drzwi, ponieważ zgubiłam klucze. 7. Gdy przyjechaliśmy do teatru, sztuka już się zaczęła. 8. Zanim zmieniłam pracę, zaczęłam szukać nowej. Ćwiczenie 26. Połącz informacje z podanych niżej zdań, tak by dla każdej z par utworzyć zdanie w czasie Past Perfect. Użyj podanych w nawiasach spójników. Przykład: Mark and Violet came to the party. The Smiths already left. (when) → When Mark and Violet came to the party, the Smiths had already gone. 1. Susan and Jack arrived at the cinema. The film already began. (when) 2. The teacher came into the classroom. All the students already left. (when) 3. The bride and groom sent out the invitations. They made a list of guests. 4. 5. 6. (after) I ate a big bowl of soup. I had a terrible stomachache. (after) Jane was late for the meeting. Her car broke down. (because) I saw an amazing movie. I read the review. (after) WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 22 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Ćwiczenie 27. Wstaw czasowniki w formie Past Perfect lub Past Simple. Przykład: Kirk (answer) had answered the question before we started to think about it. 1. She (come) before we arrived. 2. We (want) to know which novels he (read) . 3. They told us that the kids (eat) all the cakes. 4. Why didn’t you (go) to bed after you (have) supper? 5. She (spend) all her money before father (come) . It (start) to rain after we (get) to the station. 6. 7. We (visit) the village where we (live) as children. 8. 9. When I (open) the oven, I realized I (forget) to I (say) I (see) that play before. turn it on. 10. We (watch) ”Friends” on TV last night. We (see) this series before. 11. When I (wake up) , it turned out that I (not set) the alarm clock last evening. Ćwiczenie 28. Zmień formę czasowników w nawiasach na Past Simple bądź Past Perfect. Przykład: Before she (hear) heard the announcement, I (read) had read it in the leaflet. 1. Before I (read) the news, I (hear) it on the radio. 2. When I (come) to the airport, the plane already (take off). 3. We (leave) the theater before the play (end). 23 4. She (feel) tired because she (not sleep) for 24 hours. 5. We (go) to be at once after John (go). Ćwiczenie 29. Wstaw odpowiednią formę going to i zdecyduj, czy zdanie odnosi się do przyszłości czy do przypuszczeń. Przykład: Mary is going to look (look) for a tutor. She asked her parents for the money. I (travel) to Italy next month. Today I bought the ticket. It (rain). I can see dark clouds in the sky. 1. 2. Martha and Lucas (get married). They look so happy together. 3. What time is she (leave) tomorrow? 4. 5. She (not/go) to holidays this year. She has no money. 6. 7. You (be) hot in this jacket. It’s really sunny today. 8. We (be) late if we don’t hurry. 9. 10. My sister (get married) next spring. (you/see) the Statue Of Liberty when you go to New York? I think they (buy) a new car, because they sold the old car. Ćwiczenie 30. Uzupełnij zdania, używając will lub going to. Przykład: Have you done your homework yet? No, but I think I will finish (finish) it today. 1. Have you finished your essay yet? No, but I (finish) it on time, 2. I promise. I’ve decided what to wear for the party. I (wear) the red dress I bought on Friday. I’m preparing a hot soapy water because I (wash) my car. 3. 4. Did you post the letters? No, sorry, I forgot. I (post) them after dinner. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 24 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA (book) the table in a restaurant for tonight, please? I’m hungry, I (make) myself something to eat. 5. 6. 7. Look at the dog! It’s (swim) across the river! 8. 9. You shirt is dirty! Oh, you’re right. I (change) into another one. 10. I’m really thirsty. I (make) you some tea. I’m going to the city center, I (give) you a lift if you like. Ćwiczenie 31. Wybierz właściwą formę. Przykład: I think my life will change/changes a lot now! I’m writing to tell you my exciting news. I’ve won a competition! I think my life will change/changes a lot now! I’m meeting/I meet the competition organizers next week to get my prize. As soon as I have/will have the money I will/I’m going to buy a new car and I will/I’m going to redecorate my house. Then, on the 5th of July, I’m flying/I fly to Tahiti for exotic holidays in the sun. When I return/will return, I will/I’m going to throw a big party for all my friends. I hope you will come/come. I promise I will send/send you a postcard from Tahiti. 25 SZYBKA POWTÓRKA Present Simple BUDOWA CZASU PRESENT SIMPLE OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA I go to school in Gdynia. – Chodzę do szkoły w Gdyni. PRESENT SIMPLE W TRZECIEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ OSOBA (he, she, it) + CZASOWNIK + KOŃCÓWKA „S” + RESZTA ZDANIA Tom goes to school in Gdynia. – Tom chodzi do szkoły w Gdyni. KONSTRUKCJA ZDANIA PRZECZĄCEGO W PRESENT SIMPLE OSOBA + DO NOT / DOES NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA He doesn’t go to school in Gdynia. – On nie chodzi do szkoły w Gdyni. TWORZENIE FORMY DLA 3. OSOBY LICZBY POJEDYNCZEJ ZASADA dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he/she/it) dodajemy „s” na końcu czasownika • uwaga na czasowniki have, go i do gdy czasownik kończy się na „y” i jeżeli przed „y” występuje spółgłoska, „y” zamienia się na „-ies” gdy czasownik kończy się na „y” i jeżeli przed „y” występuje samogłoska, dodajemy „s” do czasownika jeżeli czasownik kończy się na „sh”, „s” lub „ch”, oprócz „s” dodajemy „e” przy użyciu does lub doesn’t znika „s” WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL PRZYKŁAD • have → has • go → goes • do → does • cry → cries try → tries • • buy → buys • wash → washes • watch → watches • pass → passes • it stings → it doesn’t sting → it does sting 1. CZASY 26 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA KONSTRUKCJA PYTANIA W PRESENT SIMPLE S O P Słówko pytające: what, when, where, why, how much, how many, how long Where How Operator: do (I, you, we, they) does (he, she it) Do does Do Do O T Orzeczenie (czasownik) Reszta zdania Podmiot (osoba): I, you, we, they, he, she, it You he you work? spend listen Tom and Lisa learn weekends? to music? Spanish? JEŻELI W ZDANIU WYSTĘPUJE CZASOWNIK TO BE (AM, IS, ARE) ZASADA PRZYKŁAD pytania tworzymy przez inwersję Who are you? Are you a footballer? – Kim jesteś? Czy jesteś piłkarzem? przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika to be No, I’m not, I’m a student. – Nie, nie jestem, jestem studentem. słowa charakterystyczne (określenia częstotliwości) dla czasu Present Simple stawiamy za tym czasownikiem I am always late to school. – Zawsze spóźniam się do szkoły. ‹ Jeżeli w danym zdaniu użyjemy innego czasownika niż to be, słowa charakterystyczne dla czasu Present Simple stawiamy przed tym czasownikiem, zaraz po osobie. Przykład: I always come late to school. 27 ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE SYTUACJA PRZYKŁAD czynności stałe He watches Naruto. – On ogląda Naruto. czynności powtarzane regularnie He takes the train to school every morning. – On codziennie rano jeździ pociągiem do szkoły. prawa natury rozkłady jazdy The sun sets in the west. – Słońce zachodzi na zachodzie. The plane from Brussels arrives at 8:30. – Samolot z Brukseli przylatuje o 8.30. komentarze sportowe, recenzje filmowe, narracja Peterson overtakes Williams and wins the race. – Peterson wyprzedza Williamsa i wygrywa wyścig. komentarz sportowy/ recenzje filmowe Mike Dalton plays the part of Macbeth. – Mike Dalton gra rolę Makbeta. recenzja recenzja/narracja instrukcje We see the main character as he wants to plan his trip. He only knows he wants to travel far. – Widzimy głównego bohatera, gdy chce zaplanować swoją podróż. Wie tylko, że chce pojechać daleko. I see him and tell him „hi”, he looks at me, but pretends he doesn’t see me. Unbelievable! – Widzę go i mówię „cześć”, patrzy na mnie, ale udaje, że mnie nie widzi. Niebywałe! First you wash the chicken. Then you fill it with mushrooms. – Najpierw wymyj kurczaka. Następnie wypełnij go grzybami. nagłówki gazet 20 people win money in a lottery. – 20 osób wygrywa pieniądze w loterii. ‹ Czasu Present Simple używamy z następującymi wyrazami: usually, often, always, sometimes, never, every… (day, month, etc.), in the morning, afternoon, evening, at night, at the weekend, on Mondays, etc. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 28 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Present Continuous BUDOWA CZASU PRESENT CONTINUOUS OSOBA + TO BE (być) + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA tworzymy przez inwersję czasownika to be PRZECZENIA tworzymy przez dodanie not do czasownika to be What are you doing? I’m washing the dishes now. – Co robisz? Myję teraz naczynia. I’m not listening to the radio now. – Nie słucham teraz radia. ‹ Charakterystyczne słowa i określenia, z którymi występuje Present Continuous: now, at the moment, at present, these days, still, nowadays, as (osoba) speak. TWORZENIE FORMY CIĄGŁEJ CZASOWNIKA ZASADA jeśli czasownik zakończony jest spółgłoską → dodajemy -ing PRZYKŁAD • work + ing → working jeśli w czasowniku jednosylabowym przedostatnia jest spółgłoska → dopisujemy tylko -ing jeśli czasownik kończy się na „-e” → znika „e” jeśli czasownik kończy się na „-ie” → zamieniamy „-ie” na „-ying” • help → helping • take + ing → taking • die → dying nie ma znaczenia, czy przed „-y” stoi spółgłoska czy samogłoska → dodajemy -ing • play → playing • cry → crying jeśli w czasowniku jednosylabowym przedostatnia jest samogłoska → podwajamy ostatnią spółgłoskę tego czasownika • stop → stopping • swim → swimming • put → putting 29 UŻYCIE CZASU PRESENT CONTINUOUS SYTUACJA PRZYKŁAD czynności dziejące się w chwili mówienia o nich • She’s reading a magazine now. – Ona czyta teraz magazyn. • Tom is looking for his glasses as we speak. – Podczas gdy my rozmawiamy, Tom szuka swoich okularów. czynności, w trakcie których jesteśmy, a które nie dzieją się konkretnie w trakcie mówienia o nich • My father is looking for a new job now. • – Mój ojciec szuka nowej pracy. I’m reading a new book by Agatha Rae. – Czytam nową książkę autorstwa Agathy Rae. wyrażanie złości, irytacji wobec powtarzających się i drażniących nas sytuacji, ze słówkami: always, constantly, continually • You’re always losing your keys, try to remember where you put them! – Ciągle gubisz swoje klucze, postaraj się zapamiętać, gdzie je kładziesz! • You’re constantly interrupting me when I’m talking. – Ciągle przerywasz mi, gdy mówię. wyrażanie czynności zaplanowanych na przyszłość i podanie, na kiedy są zaplanowane sytuacje zmieniające się, dynamiczne, podlegające procesom • I’m seeing my best friend tonight. – Widzę się z przyjaciółką dziś wieczorem. • We’re going to the cinema on Monday. – W poniedziałek idziemy do kina. • Winter is coming, it’s getting colder outside. – Nadchodzi zima, robi się zimniej na zewnątrz. • Let’s go home, it’s getting late. – Chodźmy do domu, robi się późno. opisywanie obrazków i zdjęć • In the picture I can see people sitting in a park, having a picnic. The man is drinking coffee and eating a sandwich, the woman is reading a book. – Na zdjęciu widzę ludzi siedzących w parku, mających piknik. Mężczyzna pije kawę i je kanapkę, kobieta czyta książkę. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 30 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Past Simple BUDOWA CZASU PAST SIMPLE OSOBA + CZASOWNIK W II FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + OKREŚLENIE CZASU I ate dinner two hours ago. – Zjadłam kolację dwie godziny temu. ‹ Pytanie i przeczenie tworzymy przez operator did, przy którym czasownik wraca do podstawowej formy. KONSTRUKCJE Z CZASEM PAST SIMPLE ZDANIE OZNAJMUJĄCE PYTANIE I washed the floor yesterday. – Wymyłam wczoraj podłogę. When did you wash the floor? – Kiedy wymyłaś podłogę? I ate dinner two hours ago. – Zjadłam kolację dwie godziny temu. When did you eat dinner? – Kiedy zjadłaś kolację? PRZECZENIE I didn’t wash the floor. – Nie wymyłam podłogi. I didn’t eat dinner two hours ago, I ate it half an hour ago. – Nie zjadłam kolacji dwie godziny temu, zjadłam ją pół godziny temu. JEŻELI W ZDANIU WYSTĘPUJE CZASOWNIK TO BE (WAS/WERE) PYTANIA PRZECZENIA tworzymy przez inwersję Was he sick yesterday? – Czy był wczoraj chory? tworzymy przez dodanie not do czasownika to be Bob was not (wasn’t) sick three hours ago. – Bob nie był chory trzy godziny temu. 31 O T Orzeczenie (czasownik) Reszta zdania work? spend listen learn weekends? to the CD I gave you? Spanish last year? KONSTRUKCJA PYTANIA W PAST SIMPLE S O P Słówko pytające: What, when, where, why, how much, how many, how long Where How Operator: did did did Did Did Podmiot (osoba): I, you, we, they, he, she, it you he you Tom and Lisa UŻYCIE CZASU PAST SIMPLE SYTUACJA PRZYKŁAD czynności, które zakończyły się w określonym momencie w przeszłości (wiemy dokładnie kiedy) • They went to the cinema last month. • – Oni poszli do kina w zeszłym miesiącu. I watched TV two hours ago. – Oglądałam telewizję dwie godziny temu. czynności, które działy się jedna po drugiej w przeszłości, kiedy coś opowiadamy She paid the driver, then she got out of the taxi, then she answered the phone. – Ona zapłaciła taksówkarzowi, potem wysiadła z taksówki, następnie odebrała telefon. ‹ Czasu Past Simple używamy z określeniami takimi jak: yesterday, then, when, last night/week/day/month/years…, some time ago, in 1997 – każdym możliwym określeniem, kiedy coś się wydarzyło. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 32 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Forma „used to” ‹ Formy used to używamy, kiedy chcemy powiedzieć o czynności, którą regularnie przez jakiś czas wykonywaliśmy w przeszłości, ale która jest już nieaktualna. BUDOWA ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + USED TO + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ • Michał used to live in Gdynia, but now he lives in Kraków. – Michał mieszkał w Gdyni, ale teraz mieszka w Krakowie. • People used to bake cakes, but now they often buy them in bakeries. – Ludzie mieli w zwyczaju piec ciasta, ale teraz często je kupują. ‹ Podczas tworzenia pytań i przeczeń forma used to zmienia się w use to. TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA PRZECZENIA tworzymy z użyciem operatora did Did Alan use to smoke? – Czy Alan palił? tworzymy z użyciem formy didn’t Mary didn’t use to drink coffee, but now she cannot live a day without it. – Mary nie pijała kawy, ale teraz nie może przeżyć nawet jednego dnia bez niej. Past Continuous BUDOWANIE ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + TO BE (WAS DLA I, HE, SHE, IT, WERE DLA WE, YOU, THEY) + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING I was playing tennis. – Grałam w tenisa. 33 BUDOWA PYTANIA TO BE + OSOBA + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING Were you playing tennis? – Czy grałaś w tenisa? BUDOWA PRZECZENIA OSOBA + TO BE NOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING I wasn’t playing tennis. – Nie grałam w tenisa. ‹ Charakterystyczne słowa dla czasu Past Continuous: while, when, as. ‹ Czas Past Continuous to czas niedokonany. UŻYCIE CZASU PAST CONTINUOUS SYTUACJA PRZYKŁAD czynności niezakończone, będące w trakcie dziania się czynności, które były w trakcie, działy się w przeszłości I was having dinner. – Jadłem obiad. (czas Past Continuous, czas niedokonany, czynność niezakończona) porównaj: I had dinner. – Zjadłem obiad. (czas Past Simple, czas dokonany, czynność zakończona) We were watching a film between 4 and 6 pm. – Oglądaliśmy filmy między 16.00 a 18.00. dłuższa czynność, która została przerwana przez to, co opisuje Past Simple He was walking down the street when his friend called him. – Szedł ulicą, kiedy zadzwonił do niego przyjaciel. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 34 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Present Perfect BUDOWANIE ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + HAVE/HAS (HAS DLA HE/SHE/IT) + TRZECIA FORMA CZASOWNIKA (PAST PARTICIPLE) LUB CZASOWNIK REGULARNY Z KOŃCÓWKĄ -ED I have cleaned the flat. – Sprzątnęłam mieszkanie. • • Ben has broken his leg. – Ben złamał nogę. TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA tworzymy przez inwersję have/ has (jest to forma czasownika to be w czasie Present Perect) i osoby PRZECZENIA tworzymy przed dodanie not do have/has Have you ever eaten such delicious strawberries? – Czy kiedykolwiek jadłeś takie pyszne truskawki? I have never eaten such delicious strawberries. – Nigdy nie jadłam pyszniejszych truskawek. ‹ Charakterystyczne słówka z Present Perfect: just, already, yet, recently, since, for, lately, ever, never, so far. Słówka te stosujemy po have/has. ‹ So far używamy na końcu zdań. Yet – stosujemy zawsze na końcu i tylko w zdaniach przeczących oraz w pytaniach. RÓŻNICE POMIĘDZY FOR I SINCE FOR SINCE używamy, kiedy chcemy zaznaczyć, że coś dzieje się od jakiegoś czasu for = okres używamy, kiedy chcemy określić konkretny moment w czasie, kiedy coś się zaczęło since = konkretny moment, może być to konkretny dzień, godzina, święto itp. 35 UŻYCIE CZASU PRESENT PERFECT ZASADA PRZYKŁAD czynność bądź sytuacja, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej, zwłaszcza ze słówkami for i since • Rachel has had her dog for three years. – Rachel ma psa od trzech lat (zaczęła go mieć trzy lata temu i ma go do teraz) • Mark has known Betty since 1995. They have known each other for almost twenty years. – Mark zna Betty od 1995 roku. Znają się od prawie dwudziestu lat. czynność, która zakończyła się, ale nie wiemy kiedy – chcemy jedynie wyrazić fakt, że miała miejsce • She has just washed her hair. – Ona dopiero co umyła włosy. Jack’s dad has bought a sailing boat. – Ojciec Jacka kupił żaglówkę. • pytanie o doświadczenie danej osoby – czy kiedykolwiek coś zrobiła lub miała z czymś do czynienia (konstrukcja have you ever…?) kiedy w zdaniu występuje słowo since, przyjmuje się, że część zdania przed since jest w Present Perfect, a za since – w Past Simple • Have you ever seen a solar eclipse? – Czy widziałeś kiedykolwiek zaćmienie słońca? No, I have never seen a solar eclipse yet. – Nie, jeszcze nigdy nie widziałem zaćmienia słońca. • Have you ever been to Canada? Yes, I have. – Czy byłaś kiedykolwiek w Kanadzie? Tak, byłam. • I have known her since she started learning here. – Znam ją, od kiedy zaczęła tu się uczyć. • Max hasn’t seen Maggie since she left school. – Max nie widział Maggie, odkąd skończyła szkołę. ‹ W Present Perfect liczy się sam fakt, że czynność miała miejsce, a nie kiedy. Jest to podstawowa różnica między tym czasem a Past Simple, w którym zawsze wiemy, kiedy dokładnie coś się zakończyło. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 36 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Past Perfect BUDOWANIE ZDANIA TWIERDZĄCEGO OSOBA + HAD (DLA KAŻDEJ OSOBY) + III FORMA CZASOWNIKA (PAST PARTICIPLE) LUB, PRZY REGULARNYCH CZASOWNIKACH, FORMA Z KOŃCÓWKĄ -ED Once he had fixed the old chair, it looked like new. – Gdy naprawił stare krzesło, wygladało jak nowe. TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ PYTANIA PRZECZENIA tworzymy przez inwersję czasownika to be (w przypadku Past Perfect ma on postać had) Had he already fixed the old chair? – Czy on naprawił już stare krzesło? tworzymy, dodając not do had He hadn’t fixed the old chair yet, so it still looks bad. – On nie naprawił jeszcze starego krzesła, dlatego ciągle wygląda ono źle. UŻYCIE CZASU PAST PERFECT SYTUACJA PRZYKŁAD Past Perfect występuje zawsze w parze z czasem Past Simple – określa czynność, która wydarzyła się bądź została wykonana czy miała miejsce bezpośrednio przed tą, którą opisuje Past Simple • She had finished work when she met her friends. – Ona skończyła już pracę, kiedy spotkała przyjaciół. • When I came back they all had already eaten dinner. – Kiedy przyszłam, oni już skończyli jeść obiad. ‹ Słówkami, z którymi często pojawia się Past Perfect, są: before, after, already, just, for, once, till/until, when, by, by the time, never. 37 Future Forms – formy przyszłe Will (Future Simple) BUDOWA FORMY WILL zdanie twierdzące OSOBA + WILL + RESZTA ZDANIA pytanie przeczenie INWERSJA: WILL + OSOBA + RESZTA ZDANIA OSOBA + WILL NOT (WON’T) + RESZTA ZDANIA UŻYCIE FORMY WILL SYTUACJA spontanicznie podjęte decyzje związane z przyszłością PRZYKŁAD • If you’re hungry, I’ll make you a sandwich. – Jeśli jesteś głodna, zrobię ci kanapkę. • Someone’s knocking! – I’ll open the door! – Ktoś puka. – Otworzę drzwi. wyrażenie subiektywnych przewidywań na przyszłość, niepoparte dowodami, tylko tym, co nam się wydaje1 I think people in the future will work less, robots will work for them. – Myślę, że ludzie będą mniej pracować w przyszłości, roboty będą za nich pracować. prośba groźba ostrzeżenie obietnica Will you help me with this exercise, please? – Pomożesz mi z tym zadaniem? If you tell the parents, I’ll beat you. – Jeśli powiesz rodzicom, spuszczę ci lanie. You will get hurt if you touch the cord. – Zrobisz sobie krzywdę, jeśli dotkniesz przedłużacza. I promise I will find your brother. – Obiecuję, że znajdę twojego brata. 1 Czas ten pojawia się w tym kontekście najczęściej z wyrazami: think, believe, be afraid, be sure i przysłówkami: probably, perhaps, certainly, surely. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 38 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Going to BUDOWA FORMY GOING TO zdanie twierdzące OSOBA + TO BE + GOING TO (DLA WSZYSTKICH OSÓB) + RESZTA ZDANIA pytanie przeczenie PYTANIE: TO BE + OSOBA + GOING TO (DLA WSZYSTKICH OSÓB) + RESZTA ZDANIA PRZECZENIE: OSOBA + TO BE + NOT + GOING TO (DLA WSZYSTKICH OSÓB) UŻYCIE FORMY GOING TO SYTUACJA realne plany, zamiary ambicje na przyszłość wyrażanie obiektywnych przewidywań na przyszłość, popartych dowodami (tym, co widzimy) PRZYKŁAD Martha and Jack are going to Greece for holidays. – Martha i Jack jadą na wakacje do Grecji. I’m going to become a famous singer one day. – Pewnego dnia zostanę sławnym piosenkarzem. It’s going to rain, look at the sky! – Będzie padać, spójrz na niebo! Present Continuous UŻYCIE PRESENT CONTINUOUS JAKO FORMY PRZYSZŁEJ SYTUACJA PRZYKŁAD wyrażenie planów i zamiarów; aby rozróżnić formę czasu Present Continuous teraźniejszą od przyszłej, do przyszłej zawsze musi być dodany czas, kiedy coś ma się wydarzyć • • I’m seeing my friends. – Widzę się z przyjaciółmi. (teraz) I’m seeing my friends on Friday. – Widzę się z przyjaciółmi w piątek. 39 Present Simple UŻYCIE PRESENT SIMPLE JAKO FORMY PRZYSZŁEJ SYTUACJA PRZYKŁAD w kontekście rozkładów jazdy, lotów itp.; zawsze trzeba podać informację, jaką dany samolot, pociąg lub autobus ma godzinę odjazdu lub przyjazdu The train leaves at 4 pm. – Pociąg odjeżdża o 16.00. ‹ Po słowach i wyrażeniach: as soon as, before, until, when oraz if nie używamy will, tylko Present Simple dla wyrażenia przyszłości. ZDANIE BŁĘDNE ZDANIE POPRAWNE As soon as I will get home, I will call you. – Zadzwonię do ciebie, jak tylko dotrę do domu. As soon as I get home, I will call you. – Zadzwonię do ciebie, jak tylko dotrę do domu. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 40 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS określa czynności rutynowe, wykonywane codziennie, powtarzalne czynności w chwili ich wykonywania, niemające nic wspólnego z rutyną, dziejące się w momencie mówienia o nich przykład • He works in a factory. – On pracuje w fabryce. • He is writing a letter. – On pisze list. • Sandra spends Christmas • They are doing shopping at with her parents every year. – Sandra spędza co roku święta Bożego Narodzenia z rodzicami. the moment. – Oni robią teraz zakupy. every day, every month, usually, sometimes, hardy every, from time now, at the moment, as (osoba) speak, at present, nowadays osoba + czasownik (w 3. osobie liczby pojedynczej z końcówką „-s”), reszta zdania osoba + to be + czasownik z końcówką -ing, taki sam dla wszystkich osób charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące zdania pytające do/does (przy does znika „-s” z trzeciej osoby liczby pojedynczej), schemat sopocki zdania przeczące don’t/doesn’t (przy doesn’t znika „-s” z trzeciej osoby liczby pojedynczej) inwersja czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę -ing dla wszystkich osób dodajemy not do czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę - ing dla wszystkich osób 41 Past Simple i Past Continuous PAST SIMPLE PAST CONTINUOUS określa czynności, które się zakończyły, często z podaniem, kiedy miało to miejsce czas niedokonany – oznacza to, że opisuje czynności niezakończone, będące w trakcie dziania się. Past Continuous często występuje wraz z Past Simple. W takich parach Past Continuous wyraża dłuższą czynność, która została przerwana przez to, co opisuje Past Simple słowa charakterystyczne: while, when, as osoba + to be + czasownik z końcówką -ing, taki sam dla wszystkich osób. yesterday, then, when, last night/week/day/month/ years…, some time ago, in 1997 (każde możliwe określeniem, kiedy coś się wydarzyło) osoba + czasownik (II forma czasowników nieregularnych lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące zdania pytające did (czasownik wraca do formy podstawowej), schemat sopocki lub inwersja, jeżeli w zdaniu jest czasownik to be inwersja czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę -ing dla wszystkich osób zdania przeczące didn’t (czasownik wraca do formy podstawowej), wasn’t/ weren’t dodajemy not do czasownika to be, wszystkie czasowniki mają taką samą formę - ing dla wszystkich osób WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY 42 ANGIELSKI DLA GIMNAZJALISTY ĆWICZENIA Past Simple i Present Perfect PAST SIMPLE PRESENT PERFECT określa czynności, które się zakończyły, często z podaniem, kiedy miało to miejsce charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące zdania pytające yesterday, then, when, last night/week/day/month/ years…, some time ago, in 1997 (każde możliwe określeniem, kiedy coś się wydarzyło) osoba + czasownik (II forma czasowników nieregularnych lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania did (czasownik wraca do formy podstawowej), schemat sopocki lub inwersja, jeżeli w zdaniu jest czasownik to be to, co zaczęło się jakiś czas temu, ale trwa nadal; mówi o doświadczeniu; kładzie nacisk przede wszystkim na sam fakt czynności, zdarzenia, a nie na czas, kiedy miało/ miała ono/ona miejsce (nigdy nie podajemy żadnego czasu końcowego) have you ever, since, for, ever, never, yet, already, recently osoba + have/has + III forma czasownika nieregularnego lub regularny z końcówką -ed inwersja have/has zdania przeczące didn’t (czasownik wraca do formy podstawowej), wasn’t/weren’t dodajemy not do have/has 43 Past Simple i Past Perfect PAST SIMPLE PAST PERFECT określa czynności, które się zakończyły, często z podaniem, kiedy miało to miejsce charakte- rystyczne zwroty zdania twierdzące yesterday, then, when, last night/week/day/month/ years…, some time ago, in 1997 (każde możliwe określeniem, kiedy coś się wydarzyło) osoba + czasownik (II forma czasowników nieregularnych lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania zdania pytające did (czasownik wraca do formy podstawowej), schemat sopocki lub inwersja, jeżeli w zdaniu jest czasownik to be zdania przeczące didn’t (czasownik wraca do formy podstawowej), wasn’t/ weren’t czynność, która miała miejsce, zanim stało się to, co określa Past Simple, stąd nazwa czasu Past Perfect – czas zaprzeszły. Past Perfect porządkuje chronologię wydarzeń. before, after, already, just, once, till, until, when, by the time osoba + had + czasownik (III forma czasownika nieregularnego lub czasownik regularny z końcówką -ed), reszta zdania inwersja: had + osoba + czasownik (III forma czasownika nieregularnego lub czasownik regularny z końcówką - ed), reszta zdania do had dodajemy not (hadn’t) WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 1. CZASY
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski dla gimnazjalisty. Ćwiczenia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: