Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00279 004294 18761476 na godz. na dobę w sumie
Angielski w podróży - ebook/pdf
Angielski w podróży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 97-883-7429-036-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przygotowana z myślą o osobach chcących uczyć się zwrotów i słownictwa języka angielskiego w czasie podróży.

Publikacja zawiera ponad 500 niezbędnych słów i zwrotów oraz krótkich zdań związanych z przekraczaniem granicy, podróżą, pobytem w hotelu, robieniem zakupów, korzystaniem z restauracji, telefonowaniem.

Zamieszczono też słówka i zwroty przydatne przy nawiązywaniu znajomości oraz w nagłych wypadkach. Nagrań w formacie mp3 dokonali native speakerzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treÊci SSttrroonnaa ÂÂcciiee˝˝kkaa Podstawowe s∏owa i zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 02 - 04 Na granicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . 05 - 07 W podró˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 08 - 10 W mieÊcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 - 14 Nag∏e przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . 15 - 18 W hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 19 - 20 W restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . 21 - 23 Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . 24 - 27 Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 28 - 30 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozmowy towarzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Kilka s∏ów wst´pu Po co uczyç si´ s∏ownictwa? ZnajomoÊç s∏ownictwa to podstawa opanowania j´zyka obcego. Im bo- gatszy zasób s∏ów – tym lepiej mo˝na si´ porozumieç. Jak uczyç si´ s∏ownictwa? Aby zapami´taç s∏ownictwo, nale˝y: – uczyç si´ go ze zrozumieniem; – zapami´tywaç s∏owa i zwroty w kontekÊcie; – korzystaç z dobrego wzorca wymowy; – wielokrotnie powtarzaç nowe s∏ownictwo, najlepiej g∏oÊno. Co zawiera „Angielski w podró˝y”? Jest to zestaw oko∏o 500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów zwiàzanych z podró˝à, u∏o˝onych w podgrupy tematyczne. Dzi´ki temu s∏owa i zwro- ty ∏atwo kojarzà si´ z odpowiednim kontekstem, co u∏atwia ich zapami´- tywanie i przypominanie ich sobie w czasie rozmowy. – S∏owa i zwroty sà wydrukowane w ksià˝eczce – dzi´ki niej mo˝esz nauczyç si´ pisowni s∏ówek. Ksià˝eczka u∏atwi ci nauk´, zw∏aszcza jeÊli masz dobrà pami´ç wzrokowà. – Przede wszystkim jednak zarówno polskie s∏owa i zwroty, jak i ich obcoj´zyczne odpowiedniki sà nagrane na p∏ycie. To w∏aÊnie pra- ca z p∏ytà jest najwa˝niejsza. Kiedy i jak uczyç si´ s∏ownictwa? „Angielski w podró˝y” pomo˝e ci wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. Mo- ˝esz uczyç si´ w domu, w drodze do szko∏y czy pracy, podczas spaceru, a przede wszystkim w samochodzie. S∏uchajàc nagrania, powtarzaj s∏owa i zwroty obcoj´zyczne. Na p∏ycie pozo- stawiono pauzy, umo˝liwiajàce powtarzanie bez wy∏àczania odtwarzacza. Powodzenia! 4 Podstawowe s∏owa i zwroty yes no thank you thank you very much you’re welcome I’m sorry tak nie dzi´kuj´ dzi´kuj´ bardzo nie ma za co przykro mi przepraszam (zwracajàc si´ do kogoÊ) excuse me czeÊç dzieƒ dobry (przed po∏udniem) dzieƒ dobry (po po∏udniu) dobry wieczór dobranoc do widzenia jak si´ masz? prosz´ (podajàc coÊ) prosz´ hallo good morning good afternoon good evening good night goodbye how are you? here you are please kto? co? gdzie? kiedy? jak? ile pieni´dzy? ile osób? który? czyj? who? what? where? when? how? how much money? how many people? which? whose? 02 03 5 Podstawowe s∏owa i zwroty 04 ja jestem ty jesteÊ on jest ona jest to jest my jesteÊmy wy jesteÊcie oni sà ja mam ty masz on ma ona ma my mamy wy macie oni majà Nazywam si´ Jan Kowalski. Jestem z Polski. Nie rozumiem. Nie mówi´ dobrze po angielsku. Prosz´ powtórzyç. Prosz´ mi pomóc. I am you are he is she is it is we are you are they are I have you have he has she has we have you have they have My name is Jan Kowalski. I’m from Poland. I don’t understand. I don’t speak English very well. Repeat, please. Could you help me, please? 6 granica odprawa paszportowa odprawa celna wolny od c∏a paszport Oto mój paszport. Czy to pani/pana baga˝? To nie jest moje. To sà moje rzeczy osobiste. To sà prezenty. Musi pani/pan zap∏aciç c∏o. wype∏niç drukowanymi literami du˝ymi literami imi´ i nazwisko nazwisko panieƒskie data urodzenia miejsce urodzenia narodowoÊç zawód wiek p∏eç p∏ci ˝eƒskiej p∏ci m´skiej Na granicy 05 border passport control customs clearance duty-free passport Here is my passport. Is this your luggage? This is not mine. These are my personal things. These are gifts/souvenirs/ presents. You must pay duty. 06 fill in in block letters in capital letters name and surname maiden name date of birth place of birth nationality profession/occupation age sex female male 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski w podróży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: