Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 008250 15906260 na godz. na dobę w sumie
Angielskie czasy w jeden dzień - ebook/pdf
Angielskie czasy w jeden dzień - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3319-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pozycja niniejsza to nowatorskie i nieortodoksyjne podejście do zagadnienia czasów w języku an-gielskim, które nierzadko jest dla uczących się poważnym problemem. Podstawę książki stanowi diagram przedstawiający wszystkie czasy w graficznej formie, czyli w sposób najbardziej czytelny i klarowny z możliwych. Wraz z towarzyszącym mu opisem materiał ten sprawia, że opanowanie systemu czasów angielskich nie nastręcza najmniejszych trudności, a na pozór tylko skomplikowana kwestia, staje się w pełni zrozumiała absolutnie dla każdego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W JEDEN DZIEŃ ISBN 978-83-272-3319-6 Spis treści GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE SYSTEMU CZASÓW ANGIELSKICH..................6 LEGENDA i OGÓLNY OPIS RYSUNKU:..................................................................7 KONSTRUKCJA CZASÓW ANGIELSKICH...............................................................8 SKRÓCONY OPIS CZASÓW ANGIELSKICH...........................................................9 SKRÓCONY OPIS CZASÓW ANGIELSKICH.........................................................10 PRESENT SIMPLE .................................................................................................11 PRESENT SIMPLE .................................................................................................11 PRESENT CONTINUOUS ......................................................................................17 PAST SIMPLE ........................................................................................................27 PAST CONTINUOUS .............................................................................................33 PRESENT PERFECT...............................................................................................43 PRESENT PERFECT CONTINUOUS......................................................................53 FUTURE SIMPLE ...................................................................................................63 FUTURE CONTINUOUS ........................................................................................69 FUTURE GOING TO ..............................................................................................79 PAST PERFECT......................................................................................................89 PAST PERFECT CONTINUOUS.............................................................................95 FUTURE PERFECT...............................................................................................105 FUTURE PERFECT CONTINUOUS......................................................................111 Od autora Wśród uczących się języka angielskiego panuje powszechne przekonanie, (cid:298)e czasy to wyjątkowo trudny materiał do opanowania. Niesłusznie. Wieloletnie doświadczenie nauczycielskie pozwoliło mi opracować odkrywczą i niezwykle skuteczną metodę uczenia czasów. Wykorzystanie autorskiego diagramu zawierającego graficzną pre- zentację wszystkich czasów oraz towarzyszącego mu lapidarnego opisu z wieloma odniesieniami do języka polskiego, sprawiało, (cid:298)e problem dla uczących się przesta- wał istnieć w ciągu nie więcej ni(cid:298) dwóch, trzech zajęć. Ten właśnie materiał stanowi podstawę niniejszej ksią(cid:298)ki. Kwestia czasów wyjaśniona została w sposób klarowny i przejrzysty, zrozumiały nawet dla najbardziej „antyjęzykowych” umysłów. Ponad- to, ka(cid:298)dy czas pokrótce omówiony jest z osobna. A zamieszczony poni(cid:298)ej zestaw ćwiczeń ma na celu utrwalenie świe(cid:298)o przyswojonej wiedzy. Znaczącym atutem ksią(cid:298)ki jest klucz do ćwiczeń opatrzony komentarzami, dzięki którym uczący się nie ma wątpliwości co do tego, dlaczego taki, a nie inny czas zo- stał w danym zdaniu zastosowany. GRAFICZNź PRZźŹSTAWIźNIź SYSTźMU CZASÓW ANGIźLSKICH Tomorrow I / you / he will have / won’t have been eating for... Żuture erfect P Continuous inie X czasu od kiedy m c oś trwa / dzieje się zdarzyło się / do tej pory stan rzeczy dzieje się od jakiegoś czasu Żuture erfect P zdarzy / skończy się zanim / przed / do... I / you / he will have / won’t have eat en by Monday. Żuture going to zamie (na to rzać / zanosi się że...) / isn’t going działo się przez pewien czas kiedy... dzieje się teraz w przysz o ci ł ś będzie się działo Continuous działo się zanim... wydarzyło się zanim... wydarzyło się zdarza się zwyczajowo wydarzy się 6 LźGźNŹA i OGÓLNY OPIS RYSUNKU: - stan rzeczy, czyli czasowniki oznaczające NIź czynność, lecz istniejącą sytuację: I have a car. - Mam samochód; It is warm. - Jest ciepło; I understand. - Rozumiem itd. – To nie są czynności, tak po prostu jest i ju(cid:298). Czasowniki oznaczające stan rzeczy występują w czasach „SIMPLź”. - wydarzenie / stwierdzenie faktu, czyli interesuje nas, co się zdarzyło, zdarza lub zdarzy - sam fakt. Infor- macja czy, i jak długo dana czynność trwała, jest nieistotna – nie to jest tu wa(cid:298)ne: np. I lived in Warsaw - Mieszka- łem w Warszawie; I have eaten snails twice in my life. - Dwa razy w (cid:298)yciu jadłem ślimaki; I will bring the mate- rials. – Przyniosę materiały. – Stwierdzamy jedynie fakty, (cid:298)e coś się zdarzyło / zdarzy, miało miejsce (lub nie - w przypadku przeczenia) itd. - (nie*)trwa, (nie*)dzieje się, (nie1)działo, (nie*)będzie się działo, czyli bardziej ni(cid:298) samo wydarzenie istotnym jest fakt trwania czynności. To, (cid:298)e coś się dzieje w tej chwili, działo się w momencie, gdy wydarzyło się coś innego (tło dla Past Simple), dzieje się od pewnego czasu itd. Na przykład: I am (not) wri- ting now. – (Nie*) Piszę teraz; I was (not) writing when you came / yesterday at 5 pm. – (Nie*) Pisałem, kiedy przyszedłeś / wczoraj o piątej; I have (not) been writing for two hours. – (Nie*) Piszę od dwóch godzin. itd. Wszę- dzie forma ciągła, poniewa(cid:298) istotny jest fakt, (cid:298)e czynność trwała, była w trakcie. OPIS RYSUNKU: Na rysunku, patrząc od lewej, mamy PAST PźRFźCT CONTINUOUS i PAST PźRFźCT. Jak widać obydwa opisują to, co działo się, wydarzyło się jeszcze wcześniej przed innym wydarzeniem, czynnością przeszłą (stąd poni(cid:298)ej umowna nazwa kolumny: „PRZźDWCZORAJ”) – przed tym, co opisują czasy PAST SIMPLź i PAST CONTINUOUS. PAST SIMPLź (coś, co się zdarzyło; było, minęło) i PAST CONTI- NUOUS (coś się działo, gdy zdarzyło się coś innego lub w danym momencie) opisują zamkniętą przeszłość (zwykle wiadomo kiedy coś miało miejsce) stąd umowna nazwa: „WCZORAJ”. PRźSźNT PźRFźCT SIMPLź, jak widać, w pewien sposób dotyka tera(cid:296)niejszości, poniewa(cid:298) opisuje to, co wydarzyło się gdzieś, kiedyś do tej pory / do tej chwili / do tego momentu (nieważne kiedy i nie wiadomo kiedy) i coś z tego teraz wynika; lub stan rzeczy, który trwa do tej pory np. I have been here for a year. – Jestem tu od roku (na ry- sunku zielony pasek). PRźSźNT PźRFźCT CONTINUOUS obejmuje zarówno przeszłość jak i tera(cid:296)niej- szość (na rysunku umiejscowiony jest zarówno w kolumnie „WCZORAJ” jak i w kolumnie „DZISIAJ”), czyli coś się dzieje, ktoś coś robi od pewnego czasu. Czasy PRźSźNT SIMPLź (wyra(cid:298)a rutynowe, zwy- czajowe czynności i wydarzenia oraz tera(cid:296)niejsze stany rzeczy) i PRźSźNT CONTINUOUS (wyra(cid:298)a to, co dzieje się w tym momencie, obecnie, tymczasowo, ktoś coś robi w przyszłości – konkretne plany) opisują tera(cid:296)niejszość, stąd umowna nazwa: „DZISIAJ”. Czasy FUTURź SIMPLź (mówi, (cid:298)e coś się wydarzy, ktoś coś zrobi) i FUTURź CONTINUOUS (mówi, (cid:298)e coś się będzie działo, ktoś coś będzie robił przez pewien czas lub w danym momencie) opisują przyszłość, stąd umowna nazwa: „JUTRO”. FUTURź GOING TO oznacza, (cid:298)e ktoś coś zamierza zrobić / robić lub (cid:298)e zanosi się na coś np. It is going to rain. – Zanosi się na deszcz. FUTURź PźRFźCT podkreśla fakt, (cid:298)e coś zostanie zrobione / zakończone do pewnego momentu. FUTURź PźRFźCT CONTINOUS obejmuje przeszłość, tera(cid:296)niejszość i przyszłość. Mówi nam, (cid:298)e w pewnym momencie minie ileś czasu, od kiedy coś się dzieje, trwa, ktoś coś robi np. Tomorrow I will have been learning English for two weeks. – Jutro miną dwa tygodnie, od kiedy uczę się angielskiego. * dla przeczeń 7 KONSTRUKCJA CZASÓW ANGIźLSKICH write. writing. write. PRźSźNT SIMPLź Twierdzenie Przeczenie don’t (do not) write writes am is are doesn’t (does not) I You We They He She It I He She It You We They writing. I You We They He She It PRźSźNT CONTINUOUS Przeczenie I He She It You We They PAST SIMPLź I You He She It We They PAST CONTINUOUS I He She It You We They am not isn t (is not) aren t (are not) Przeczenie didn t (did not) worked. wrote (irregular) I He She It You We They I You He She It We They writ- ing. was were Przeczenie wasn t (was not) writing. were- n t (were not) hav e has worked. spoken. (irregu- lar) haven t (have not) hasn t (has not) PRźSźNT PźRFźCT SIMPLź Przeczenie I I You You worked. We We spoken. They They He He She She It It PRźSźNT PźRFźCT CON- TINUOUS I You We They haven t been (have not been) have been Przeczenie writing. I You We The y writ- ing. He She It hasn t (has not been) has been He She It do / don’t does / doesn’t am is / isn’t are / aren’t did / didn t was / wasn t were / weren t have / haven t has / hasn t have / ha- ven’t has / hasn’t Pytanie I you we they write? he she it Pytanie I (not) he writing? she it you we they Pytanie write? I you he she it we they Pytanie I he she writing it you we they worked? spoken? Pytanie I you we they he she it Pytanie been writ- ing. I you we they he she it 8 FUTURź SIMPLź Twierdzenie I write. I will / shall will will be write. He She It You We They had worked. written I You He She It We They writing. You He She It We They FUTURź CON- TINUOUS I You He She It We They PAST PźRFźCT I I He You She He It She You It We We They They PAST PźRFźCT CONTINU- OUS I You He She It We They FUTURź PźRFźCT I You He She It We They FUTURź PźRFźCT CONTINU- OUS I You He She It We They I You He She It We They I You He She It We They I You He She It We They writ- ing. writ- ten. writ- ing. had been will have will have been Przeczenie won t / shan’t (will not / shall not) won t (will not) write. write. will / won’t Przeczenie won t (will not) Przeczenie hadn t (had not) writing. worked. written. will / won t had / hadn’t Pytanie I you he she write? it we they Pytanie writing I you he she it we they Pytanie I you worked? he she written? it we they Pytanie Przeczenie hadn t been (had not been) writing. Przeczenie written. won t (will not) have Przeczenie won t (will not) have been writing. had / hadn t will / won t will / won’t I you he she it we they I you he she it we they I you he she it we they been writing. written. Pytanie have Pytanie have been writing. 9 SKRÓCONY OPIS CZASÓW ANGIźLSKICH CZAS Present Simple źNGLISH I (don’t) eat / write every day. POLSKI JEM / PISZ(cid:265); ale lepiej formę tego czasu oddaje JADAM/ tłumaczenie: PISUJ(cid:265) często, zwyczajowo w restaura- cjach / do gazety) do tej pory, do teraz itd.: ZJADŁEM, JADŁEM / NAPISAŁEM / ZNAM (np. CZAS Present Continuous źNGLISH I am (not) eat- ing / writing now. POLSKI JEM / PISZ(cid:265) (np. w tej chwili, teraz, obecnie, tymczasowo itd.) Present Perfect Continuous Past Con- tinuous I have (haven’t) been eating / writing since last week / for a week. I was eating / writing when you came. JEM / PISZ(cid:265) od jakiegoś czasu JADŁEM / PISAŁEM przez jakiś czas lub gdy coś się wydarzyło Past Per- fect Con- tinuous Future Continuous I had been eating / writing before you came. I will be eating / writing to- morrow at ten am. / PISAŁEM JADŁEM przez jakiś czas zanim… B(cid:265)D(cid:265) JADŁ / PISAŁ przez jakiś czas, lub w danym momencie w przy- szłości Future Perfect Continuous Tomorrow I will have been eating / writing for two weeks. W przyszłości MINIE X CZASU, OD KIEDY JEM / PISZ(cid:265) 10 tłumaczenie ZJADŁEM / NAPISAŁEM lepiej od- daje formę tego czasu ni(cid:298) np. jadłem, poniewa(cid:298) jest to po prostu stwierdzenie faktu ZJADŁEM ŁEM zanim... / NAPISA- tłumaczenie ZJEM / NAPISZ(cid:265) lepiej oddaje formę tego czasu ni(cid:298) np. b(cid:266)d(cid:266) jadł, poniewa(cid:298) jest to po prostu stwierdzenie faktu ZJEM / NAPISZ(cid:265) za- nim… / do... ZAMIERZAM JE(cid:285)Ć / WYżL(cid:260)DA NA TO, (cid:297)E ZJEM / B(cid:265)D(cid:265) JADŁ Present Perfect Simple I have (haven’t) eaten / written / known so far Past Sim- ple I ate / wrote (didn’t eat / write) yester- day Past Per- fect Simple I had eaten / written before you came. Future Simple I will eat / write tomorrow. I will have eaten / written by Friday I am going to eat / be eating.. Future Perfect Future going to PRźSźNT SIMPLź Continuous działo się zanim... Tomorrow I / you / he will have / won’t have been eating for... Continuous m inie X czasu od kiedy oś trwa / dzieje się c Żuture erfect P zdarzyło się / do tej pory stan rzeczy dzieje się od jakiegoś czasu Żuture erfect P zdarzy / skończy się zanim / przed / do... I / you / he will have / won’t have eat en by Monday. Żuture going to zamie (na to rzać / zanosi się że...) / isn’t going działo się przez pewien czas kiedy... dzieje się teraz w przysz o ci ł ś będzie się działo wydarzyło się zanim... wydarzyło się zdarza się zwyczajowo wydarzy się 11 PRźSźNT SIMPLź (TźRA(cid:295)NIźJSZY PROSTY) write I you we they he she it write. writes. don t (do not) doesn t (does not) Pytająca do / don’t does / doesn’t write. Przecząca I You We They He She It Konstrukcja: Twierdząca I You We They He She It Jak wynika z rysunku na poprzedniej stronie czas Present Simple (pokazuje go du(cid:298)a czerwona strzałka) sto- suje się, gdy: 1. Stwierdzamy ogólne fakty, wydarzenia (na rysunku czerwona gwiazdka) np. I work in school. – Pracuję w szkole. She speaks English. – Ona mówi po angielsku. - Takie są fakty. 2. Mówimy o czynnościach rutynowych, zwyczajowych, regularnie się powtarzających: He drinks coffee every morning. – Pije kawę ka(cid:298)dego ranka. I go to school by bus. – Je(cid:298)d(cid:298)ę do szkoły autobusem. – Rutyna. 3. Stwierdzamy stan rzeczy (nie czynności – na rysunku zielone tło): They have a car. – Mają samochód. You don’t understand me. – Nie rozumiesz mnie. I know you. – Znam cię. - Taka jest sytuacja, stan rzeczy. Nie mamy tu do czynienia z czynnościami. JźSZCZź KILKA PRZYKŁAŹÓW: She often drinks beer. – Ona często pije piwo. – Rutyna, zwyczaj. First you pour the milk, then you add some sugar .... – Najpierw lejesz mleko, potem dodajesz trochę cu- kru… - Rutyna, tak się to robi zawsze. I remember. – Pamiętam. – Stan rzeczy. – Pamiętanie to nie jest czynność, tylko stan. The meeting starts at 3 o’clock pm. – Spotkanie rozpoczyna się o trzeciej. The train leaves at 5 o’clock pm. – Pociąg odje(cid:298)d(cid:298)a o piątej. Rutyna. – Taki jest harmonogram, rozkład jazdy. Water boils at 100 degrees Celsius. Woda gotuje się przy 100 stopniach Celsjusza. – Normalka. Tak jest zawsze. He is a good musician. – On jest dobrym muzykiem. – Stan rzeczy. Present Simple stosuje się te(cid:298) w zdaniach czasowych, po when, if, unless, as soon as itd., gdy w zdaniu głównym mówimy o przyszłości: When I graduate I ll move to England. 12 I. Wpisz wła(cid:286)ciw(cid:261) form(cid:266) czasowników w nawiasach (Present Simple)Ś 1. She always (carry) _______________ her handbag under her arm. 2. John (watch) _______________ TV at least three hours a day. 3. This food (not look) _______________ too good. 4. She (not speak) _______________ Żrench, but she (speak) _______________ very good źnglish. 5. I (not know) _______________ what to tell you. 6. żeorge (wash) _______________ his car every Saturday. 7. Bob (say) _______________ that he (party) _______________ every weekend. 8. She (not play) _______________ the guitar, but she (play) _______________ the piano. 9. Whenever he (go) _______________ fishing he (catch) _______________ a lot of fish. 10. He (do) _______________ a very good job in this company. 11. This man (get married) _______________ every five years. 12. Annie (try) _______________ to pass the driving licence exam every few months. 13. Jenny (fly) _______________ to Warsaw every second week. 14. Penny (say) _______________ that her baby (cry) _______________ every night. 15. You (not believe) _______________ her, do you? 16. I think she (punish) _______________ her children much too often. 17. He often (forget) _______________ that he (have) _______________ a family to support. 13 II. PrzetłumaczŚ 1. Często chodzę na spacery. 2. Jak często masz wolny weekend? 3. Mój pociąg odchodzi o 5.00. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4. Najpierw łączysz pierwszy element z drugim, potem instalujesz głośnik... ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 5. Nie mam samochodu. 6. Pracuję w IBM. ______________________________________________________________ 7. Ten samolot nie odlatuje o czwartej. ______________________________________________________________ 8. Ty mnie nie rozumiesz. 9. Znam dwa języki. 10. Zwykle nie piję piwa. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 11. Dlaczego on chodzi do parku co niedzielę? ______________________________________________________________ 12. żdzie kupujesz chleb? 13. Ile on zarabia? 14. Kto za to wszystko płaci? 15. Kto tutaj pracuje? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 16. O której odje(cid:298)d(cid:298)a twój pociąg? 17. Woda zamarza przy 0° C. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielskie czasy w jeden dzień
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: