Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 007372 11264289 na godz. na dobę w sumie
Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 9788394021924 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
• Najobszerniejsza w Polsce prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań, np.:He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego.He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego.• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych, np.:a love of sth vs a love for sb be made of sth vs be made from sth vs be made with sthbe nostalgic about sth vs be nostalgic for sth be amazed at sth vs be amazed by sth • Zestawienie przyimków, z którymi Polacy mają największe problemy, tj. among vs between, at, in, on, by, with, to, for, from, of, about, into, over/across/above, under, off, against• Szeroki wachlarz przyimków, będących odpowiednikami polskiego narzędnika, np.:fly by/on/with British Airways (latać liniami British Airways) , walk by/along the road (iść drogą) , go in by/through the door (wchodzić drzwiami) • Ciekawe testy zaopatrzone w klucz, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał w szerokiej palecie kontekstów, np.:I am displeased for you. I am displeased at/by your anger. He was displeasing her by being there.Such behaviour is displeasing to me.I can’t remember when I was so displeased with someone.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Radosław Więckowski Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą 2 Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań, np.: He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego. He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego. • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych, np.: a love of sth vs a love for sb be made of sth vs be made from sth vs be made with sth be nostalgic about sth vs be nostalgic for sth be amazed at sth vs be amazed by sth • Zestawienie przyimków, z którymi Polacy mają największe problemy, tj. among vs between, at, in, on, by, with, to, for, from, of, about, into, over/across/above, under, off, against • Szeroki wachlarz przyimków, będących odpowiednikami polskiego narzędnika, np.: fly by/on/with British Airways (latać liniami British Airways) , walk by/along the road (iść drogą) , go in by/through the door (wchodzić drzwiami) • Ciekawe testy zaopatrzone w klucz, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał w szerokiej palecie kontekstów, np.: I am displeased for you. I am displeased at/by your anger. He was displeasing her by being there. Such behaviour is displeasing to me. I can’t remember when I was so displeased with someone. 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-940219-2-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Ciekawe przykłady wyrazów z przyimkami, nieodnotowane w innych słownikach ............. 8 2. Przyimki among vs between, at, in, on, by, with, to, for, from, of, about, into, over, across, above, under, off, against ................................................................................................... 11 3. Przyimki - odpowiedniki polskiego narzędnika ................................................................. 71 4. Przyimki - zestawienia podsumowujące ........................................................................... 76 Przyimki: test koocowy (z kluczem) ................................................................................... 109 5. As - spójnik, przysłówek, przyimek, zaimek (różne znaczenia) ........................................ 137 As: test koocowy ................................................................................................................ 149 5 Wstęp Chod najważniejszą częścią zdania jest grupa werbalna, jego integralną częścią są również przyimki. Niniejsza publikacja jest oryginalną próbą systematyzacji angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawieo i porównao. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao z przyimkami, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. Przykłady zaczerpnięto między innymi z takich gazet i czasopism jak The Washington Post, The Guardian, Newsweek, Time, Business English Magazine, The Warsaw Voice itd. Ciekawym materiałem źródłowym okazała się internetowa encyklopedia wikipedia oraz The Writer’s Guide to Prepositions autorstwa Charles Prieur i Elizabeth Champion Speyer. W większości przypadków czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki o ile rządzą przyimkiem, to rządzą tylko jednym. Zatem zadanie osoby uczącej się języka angielskiego polega na każdorazowym zapamiętaniu, który przyimek wchodzi w grę. Jest to zadanie niemałe, ponieważ wyrazów rządzących przyimkami jest wiele. Wyróżnikiem publikacji jest prezentacja angielskich przyimków w szerokiej palecie ciekawych kontekstów: W poniższym zdaniu przyimków by oraz with nie tłumaczymy w j. polskim: He was killed by a blow to the head with a bat. W poniższym zdaniu przyimki at, on, in mają jeden odpowiednik w j. polskim: Spiderman was a hit at (w) the cinema, on (w) television and in (w) videogames. Przyimek to ma kilka odpowiedników w j. polskim: He has gone to (do) Warsaw. He has gone to (nad) the seaside. He has gone to (w) the mountains. Zmiana przyimka rzutuje na znaczenie danego słowa: He is concerned (zaniepokojony) about the issue. He is concerned (zaangażowany) in the issue. He is concerned (zaabsorbowany) with the issue. He has no concern with this matter. On nie ma nic wspólnego z tą sprawą. He has no concern in this matter. Ta sprawa nic go nie obchodzi. W niektórych kontekstach bez względu na częśd mowy przyimki pozostają te same: He is successful at/in sport. His success at/in sport was a surprise. He succeeded at/in sport. 6 W innych kontekstach zależnie od części mowy przyimki różnią się: He is fond of sport. He has a fondness for sport. Użycie przyimka zależy od słów, następujących po danym przyimku: He is short of breath. Brak mu tchu. He is short on talent. Brak mu talentu. Jeśli przymiotniki odnoszą się do cech charakteru używamy przyimka with, jeśli mowa jest o chwilowych relacjach wobec innych osób używamy przyimka to: He is open/honest with her. On jest otwarty/szczery wobec niej. He is nice/kind to her. On jest miły/uprzejmy wobec niej. Niektóre przymiotniki będące synonimami występują z różnymi przyimkami: He is glad of the chance to do it. He is grateful for the chance to do it. On jest wdzięczny za danie mu szansy. W niektórych kontekstach w odróżnieniu od j. polskiego nie wstawiamy przyimka w j. angielskim: They met half way. Spotkali się w połowie drogi. My house is a mile from the town. Mój dom jest o milę od miasta. W innych kontekstach użycie przyimka w j. angielskim jest opcjonalne: I have been here (for) an hour. Jestem tu od godziny. We are travelling (at) over sixty miles per hour. Podróżujemy ponad 60 mil na godzinę. W zdaniach poniżej inaczej niż j. polskim przyimek angielski stawiamy na koocu zdania: She has books to choose from. Ona ma książki, z których może wybierad. I have much info to base explanations on. Mam dużo informacji, na podstawie których można oprzed wyjaśnienia. Nie zawsze ten sam przyimek ma zastosowanie w danym kontekście: For me, this is not a difficult problem. Dla mnie, to nie jest trudny problem. To me, this is not a difficult problem. Moim zdaniem, to nie jest trudny problem. For me, he is an idiot. (zdanie niepoprawne) To me, he is an idiot. Moim zdaniem, on jest idiotą. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 7 1. Ciekawe przykłady wyrazów z przyimkami, nieodnotowane w innych słownikach born [bɔː(r)n] ► be ~ to/into a family urodzid się w jakieś rodzinie; be ~ to/of German parents czyiś rodzice pochodzą (jeśli rodzice żyją)/pochodzili (jeśli nie żyją) z jakiegoś kraju, np. Niemiec ; be ~ somewhere to/of sb urodzid się gdzieś, a czyimś rodzicami są (jeśli rodzice żyją)/byli (jeśli nie żyją) He was born to a very musical family. She was born into a Catholic family. He was born of German parents. Eastwood was born in San Francisco to Clinton Eastwood, a steelworker, and Margaret Ruth, a factory worker. married [mærɪd] ► be ~ to sb ożenid się z kimś/wyjśd za mąż za kogoś ; be ~ with sb ożenid się/wyjśd za mąż i mied dzieci He is married to Kate. He is married with two beautiful daughters. covered [kʌvəd] ► 1 be ~ with sth byd przykrytym/pokrytym czymś *byd ledwo widocznym - dot. szczytu/górnej powierzchni czegoś+ ; be ~ by sth byd przykrytym/pokrytym czymś *byd zupełnie niewidocznym] ; be ~ in/with sth byd pokrytym/oblanym *substancją+, byd przykrytym/pokrytym [śniegiem, piaskiem+ ; w przen.: be ~ in sth byd okrytym *chwałą/haobą+, byd owianym *tajemnicą+ 2 comb. form zabezpieczony czymś *np. hipoteką+ The mountain was covered with fog. The mountain was covered by fog. Our grass was covered with butterflies, but there were just not so many that I couldn t see the grass. Our grass was covered by butterflies which were so close together that I could hardly see any the grass at all. The ribs were covered with/in sauce. Everything got covered with/in sand. He was covered in glory. It is covered in mystery. The second type of asset covered security is a mortgage-covered security. made [meɪd] ► be ~ of sth zrobiony z czegoś (danego surowca, który jest produktem koocowym) ; be ~ from sth z/robiony z czegoś (co zostało przetworzone, z czego produkt koocowy się składa); be ~ with sth zrobiony z czegoś (zawierający w składzie coś) This ring is made of gold. Chairs are made of wood. Paper is made from wood. The house is made of bricks. (They are still bricks). Wine is made from grapes. (Grapes turn into wine). Beer is made from hops. Bronze is made from copper and tin. This sauce is made with (z/zawiera w swoim składzie) fresh cream. 8 confirm [kən’fɜːm] ► ~ sth with sb skontaktowad się z kimś (pisemnie lub telefonicznie), potwierdzając otrzymanie informacji o czymś; też potwierdzid komuś otrzymanie informacji o czymś ; ~ with sb that … uzyskad od kogoś potwierdzenie, że ktoś coś zrobi ; ~ sth to sb potwierdzid coś komuś *kto nie jest czegoś pewien] Please confirm the plans with me before starting production. I want to confirm the info with you. I d like to confirm with you that you will finish the report by Thursday. I want to confirm the info to you. reproach [rɪ’prəʊt∫] ► ~ sb for sth robid/czynid komuś wyrzuty z powodu czegoś/za coś (wyrazid żal) ; ~ sb with sb zarzucad/zarzucid komuś coś (obwiniad kogoś za coś) His friend reproached him for having disclosed the secret. His friend reproached him with having disclosed the secret. congratulate [kən‘grætjʊleɪt] ► ~ sb on sth po/gratulowad komuś z jakieś okazji *np. ślubu+; ~ sb for sth po/gratulowad komuś za coś *pochwalid kogoś za jakieś osiągnięcie+ I’d like to congratulate you on your marriage. I’d like to congratulate the staff for their good job. compete [kəm‘pi:t] ► ~ with sb konkurowad, rywalizowad z kimś (z jakąś firmą na rynku) ; ~ against sb ostro konkurowad, walczyd z kimś (z konkretną firmą na rynku) I compete with others in the labour market. Apple competes against Google. compare [kəm’peə] ► ~ sth with sth porównad coś z czymś *dot. podobieostw lub różnic z tej samej domeny]; ~ sth to sth porównad coś do czegoś *dot. podobieostw lub różnic z innej domeny+ Congress may be compared with the British Parliament. Paris may be compared with modern London. Paris has been compared to ancient Athens. He compared her to a summer day. ask ► ~ for sth prosid o coś ; ~ about sth pytad/dowiadywad się o coś He asked for orange marmalade. He asked about orange marmalade. ask ► ~ sb zapytad kogoś; ~ for sb poprosid kogoś (żeby z kimś porozmawiad przez telefon lub twarzą w twarz) He asked her. He asked for her. ask ► ~ sb for sth poprosid kogoś o coś (co można komuś dad); ~ sb sth za/pytad kogoś o coś (co można komuś powiedzied) Don’t ask me (nie pytaj mnie o) my name! = Don’t ask me to tell you my name! Ask (spytaj o) the price! = Ask sb to tell you the price! He asked her (zapytał o) the way to the station. = He asked her to tell him the way to the station. He asked her (zapytał o) the time. = He asked her to tell him the time. He asked her for (poprosił o) money. = He asked her to give her money. 9 nostalgic [nɒs’təldʒɪk] ► I n osoba ogarniona nostalgią/tęsknotą za czymś II adj nostalgiczny, wywołujący nostalgię *np. utwór+; be ~ about sth tęskniący za czymś (mile wspominający coś, ale nieodczuwający żalu wywołanego brakiem lub stratą czegoś); be ~ for sth tęskniący za czymś (odczuwający żal, wywołany brakiem lub stratą czegoś) They are state-of-nature nostalgics. It’s a selection of nostalgic tracks. I am nostalgic about my childhood, but life has moved on, and what past is past, with some wonderful memories. I am nostalgic for my childhood. proficient [prə’fɪ∫ənt] ► be ~ at/in sth byd biegłym/doskonałym w czymś - w jakieś dziedzinie ≠ be ~ at/on/with sth biegle/doskonale posługiwad się czymś lub doskonale grad na czymś She is highly proficient at/in geometry. He is proficient at/on/with the computer. He is proficient at/on/with the saxophone. ominous [ɒmɪnəs] ► ~ of sth będący objawem, zapowiedzią (nieszczęścia, czegoś złego); ~ for sb/sth złowieszczy, złowrogi, złowróżbny dla kogoś/czegoś That’s ominous of death. Their death is ominous for him. distributor [dɪs’trɪbju:tə(r)] ► ~ of sth dystrybutor *np. monitorów LCD+; ~ for sth *np. monitorów LCD firmy Samsung] It is a distributor of computer software. It is a distributor for IBM computer software. focus [fəʊkəs] ► the ~ is on doing sth nacisk położony jest na zrobienie czegoś; the ~ is to do sth celem jest zrobienie czegoś; the ~ of sth is doing sth przedmiotem, np. badao, jest zrobienie czegoś ; the ~ of sth is with sb grupą docelową, np. badao, są jakieś osoby The focus is on developing a more efficient and effective model. The focus is to develop a more efficient and effective model. The focus is developing a more efficient and effective model. The focus of the course is with beginner students. fuss [fʌs] ► make a ~ about sb/sth robid, wprowadzad (niepotrzebne) zamieszanie/zamęt wokół kogoś, czegoś; make a ~ of/over sb/sth skakad koło kogoś, czegoś (rozpieszczad kogoś/zwierzę) He made a fuss about the cost. He made a fuss of his pet. They make a fuss over their kids. outline [aʊtlaɪn] ► ~ of sth zarys *ogólny i niezbyt wyraźny kształt+; ~ for sth zarys [streszczenie] He left a rough outline of his body in the sand. Here’s an outline for a short play. prospect [prɒspekt] ► ~ of sth perspektywa (możliwośd) ; ~ for sth perspektywa (szansa) na coś The prospects of finding a job in the technology sector are good. The prospects for employment in the technology sector are good. 10 2. Przyimki among vs between, at, in, on, by, with, to, for, from, of, about, into, over/across/above, under, off, against Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, to w jaki sposób zapamiętad, który przyimek należy użyd z danym czasownikiem, przymiotnikiem lub rzeczownikiem. W poniższych dwiczeniach wyselekcjonowano te przyimki, które nastręczają największe trudności z uwagi na to, że mają wiele znaczeo zależnie od kontekstu. W dwiczeniach przyjęto następującą metodę nauki przyimków. Najpierw partiami poznajemy znaczenia przyimków, a gdy już przyswoimi sobie konteksty ich użycia, to wykonujemy dwiczenia poniżej. W testach podsumowujących należy wstawid wcześniej poznane przyimki. Ćwiczeo z przyimkami nie wolno wykonywad na zasadzie chybił-trafił, zawsze należy zapamiętad lub skojarzyd kontekst użycia danego przyimka. W przykładach na szarym tle kontrastowo zestawiono różne konteksty użycia danego przyimka i oznaczono je symbolem ≠, np.: be at work (byd w pracy) ≠ be in work (mied pracę/pracowad), estimate at 5 (szacowad na poziomie 5 ) ≠ increase/decrease by 5 (zwiększyd/zmniejszyd się o 5 ), by the lake (tuż obok jeziora/tuż przy jeziorze) ≠ at/on the lake (nad jeziorem) itd. Przyimki among vs between W kontekście dwóch lub ściśle określonej liczby osób/rzeczy itp. traktowanych oddzielnie: between the trees - między, pomiędzy drzewami W kontekście relacji - podobieostw/różnic - między dwiema lub więcej osobami/rzeczami itp. lub ściśle określoną liczbą osób/rzeczy: The difference between good and evil. W kontekście dzielenia się czymś między osobami w jakieś grupie możemy użyd zarówno przyimka between w znaczeniu między/pomiędzy lub przyimka among w znaczeniu wśród: We shared the wine between/among our team. Gdy wymieniamy osoby z jakieś grupy używamy przyimka between: We shared the wine between Tom, Rob and Richard. W kontekście nieokreślonej liczby osób/rzeczy itp. razem wziętych, traktowanych jako grupa/całośd: among the trees - wśród drzew 1.a little valley ______ (między/pomiędzy) high mountains 2.______ (między/pomiędzy) you and me 3.______ (między/pomiędzy) New York and Chicago 4.Decide ______ (między/pomiędzy) tea and coffee 5.The bomb landed ______ (między/pomiędzy) the three houses 7.The bomb landed ______ (między/pomiędzy) the houses (domami - widzianymi oddzielnie) 8.The bomb landed ______ (wśród) the houses (domów - widzianych jako grupa/całośd) 9.She is busy choosing ______ (między/pomiędzy) the three cookies on that tray 10.They searched the area ______ (między/pomiędzy) the river, the farmhouse and the woods 11.______ (między/pomiędzy) holding public office, teaching and writing, she has little free time 12.Our house is ______ (między/pomiędzy) the woods, the river and the village 13.Our house is hidden ______ (wśród) the trees (drzew - widzianych jako całośd/grupa) 14.She was sitting ______ (między/pomiędzy) Kate and Tom 15.She was standing ______ (wśród) a crowd of people 16.Switzerland lies ______ (między/pomiędzy) France, Italy, Austria and Germany 17.My views vary ______ (między/pomiędzy) firm and hesitant 18.My views vary ______ (między/pomiędzy) affirmative, negative, and vacillating 18.The relationship______ (między/pomiędzy) students from Warsaw and students from Gdaosk has always been good 19.He is ______ (wśród) the best football players 20.We will be here ______ (między/pomiędzy) 6.00 and 6.30 21.______ (wśród) the audience were three Noble Prize winners =______ (wśród) the audience there were three Noble Prize winners 22.She recognized a few friends ______ (wśród) the students 23.She recognized (między/pomiędzy) the two houses 6.The bomb landed ______ 11 a few friends standing ______ (między/pomiędzy) the students and the teacher 24.The mountains were hidden ______ (wśród) the clouds 25.Divide it equally ______ (między/pomiędzy) the two of you 26.He divided the money ______ (między/pomiędzy) the two kids 27.He divided the money _______ /______ (między/pomiędzy/wśród) the three kids 28.The scouts collected money for the homeless. _______ /______ (między/pomiędzy/wśród) them they got $50 29.We shared two loaves of bread _______ /______ (między/pomiędzy/wśród) our family 30.We shared two loaves of bread ______ (między/pomiędzy) Kate, Joan and Helen Przyimek at 1.be at London (byd chwilowo/przejazdem w Londynie) ≠ be in London (byd w Londynie) ; at/in Osielsko (w Osielsku - mała miejscowośd lub wieś) be at home (byd w domu) ≠ be home (byd w domu = właśnie przyjśd/wejśd do domu) ; be at/in one’s/sb’s home (byd w swoim/czyimś domu) ≠ work from home (pracowad w/z domu) ≠ go home (pójśd do domu) 2.at the cinema (w kinie - instytucja/miejsce spotkania lub krótkiego pobytu) ≠ in the cinema (w kinie - w budynku) be at work (byd w pracy) ≠ be in work (mied pracę/pracowad) work at/for Google (pracowad w firmie Google - przy podaniu nazwy firmy) ≠ work at Google (pracowad chwilowo w firmie Google) ≠ work with Google (pracowad w firmie Google - byd zatrudnionym z zewnątrz) ≠ work at/in a factory/plant/workshop/foundry (pracowad w fabryce/zakładzie/warsztacie/odlewni) work at/for BBC (pracowad w stacji BBC) ≠ work with BBC (pracowad w stacji BBC - byd zatrudnionym z zewnątrz) ≠ be on BBC (byd nadawanym w stacji BBC) be at Newsweek (pracowad w Newsweek’u lub byd chwilowo w redakcji Newsweek’a) be a student at the Institute/Faculty of Physics (studiowad w Instytucie/na Wydziale Fizyki) ≠ be a student in the Department of Physics (studiowad na Wydziale Fizyki) ≠ be a secretary at/in the Department of Transport (byd sekretarzem w Departamencie Transportu) 3.at the cinema (przy kinie/na zewnątrz kina) W poniższych zdaniach należy wstawid brakujące przyimki. Cyfra na początku każdego zdania odnosi się do przykładów zamieszczonych powyżej. 1.He is ___ (w) home 1.He is ___ (w) home (właśnie wszedł do domu) 1.He works ___ (z/w) home 1.He went ___ (do) home 1.He lives ___/___ (w) Ustka 1.He lives ___ (w) Los Angeles 1.He is ___ (chwilowo/przejazdem w) Los Angeles on the way home 1.They are ___ /___ (w) their own home 2.He is ___ (w) the club (instytucja) 2.They are ___ (w) the Dramatyczny Theatre (instytucja) 2.They are ___ (w) the Dramatyczny Theatre (w gmachu) 2.They met ___ (w) the Dramatyczny Theatre (miejsce spotkania) 2.He is ___ (w) Sony Studios (instytucja) 2.He is ___ (w) Newsweek (pracuje lub jest chwilowo w redakcji) 2.He is ___ (w) Cleveland Clinic (instytucja) 2.He works ___ (w) a radio station (instytucja) 2.He works ___/___ (w) 4AD label (wytwórni-instytucja) 2.Let’s meet ___ (w) my flat 2.I work ___/___ (w) Starbucks 2.I am working ___ (chwilowo w) Starbucks fixing their cash registers 2.He is ___ (na) the post office (instytucja) 2.It got lost ___ (na) the post office (budynek) 2.I bumped into her ___ (w/przy) the supermarket 2.I bumped into her ___ (przy) the checkout ___ (w) supermarket (budynek) 2.He works ___/___ (w) a foundry (odlewni) 2.I m a student ___ (w) the Institute of Physics 2.I m a student ___ (na) the Faculty of Technology 2.I m a student ___ (na) the Physics Department 2.I m a secretary ___/___ (w) the State Department (instytucja) 2.He works ___/___ (w) a factory 2.He is ___ (w) work 2.He is ___ work (pracuje/ma pracę) 2.The show was broadcast ___ (w) NBC 2.He was Head of Children’s programming (programów) ___ (w) NBC 2.He works ___ (w) NBC (jest zatrudniony z zewnątrz, nie jest pracownikiem stacji NBC) 3.Turn ___ (przy) the cinema 3.He is waiting ___ (przy) the post office 3.He is waiting ___ (przy/na zewnątrz) the station 3.I will leave you ___ (przy) the theatre 12 4.in school (na uczelni) ; at/in school/college (w szkole/college’u) ; at/in university (na uniwersytecie) ≠ take exams to university (zdawad na uniwersytet) be in Oxford (byd w Oxfordzie - mieście) ≠ be at Oxford (byd/studiowad na Oxfordzie) be a student at/in Cambridge University (studiowad na Uniwersytecie Cambridge) ≠ be an MA from Cambridge University (uzyskad tytuł magistra na Uniwersytecie Cambridge) 5.at the traffic lights (na światłach) ; at 4th Avenue and 5th Avenue (na skrzyżowaniu 4-tej i 5-tej Alei) at the airport (na lotnisku) ; at the station (na dworcu - w budynku lub na stacji lub na zewnątrz dworca/przy dworcu) in the airport (na lotnisku - w budynku) ; in the station (na dworcu - w budynku) at the swimming pool (na basenie - lokalizacja) ≠ in the swimming pool (w basenie - pływa) at the campsite (na kempingu - lokalizacja) ≠ in the campsite (na kempingu - zamknięta przestrzeo) 4.He is ___ (na) school (uczelni) 4.He is ___ /___ (w/na) technical college 4.She is ___ /___ (na) university 4.He learns English ___ /___ (w) night school 4.She is an MBA ___ (uzyskała tytuł MBA na) the University of London 4.She is a student ___ /___ (na) the University of London 4.She takes exams ___ (na) the University of London 4.He is ___ (w) Cambridge 4.He is ___ (studiuje na Uniwersytecie) Cambridge 5.___ (na) Frederyk Chopin Airport 5.I lost my luggage ___ (na) Frederyk Chopin Airport (w budynku) 5.He is waiting ___ /___ the station (na dworcu - w budynku) 5.He is waiting ___ the station (przy dworcu/na zewnątrz dworca) 5.He is waiting ___ the station (na stacji) 5.He is___ (na) the bus stop 5.Turn left ___ (na) the traffic lights 5.It is ___ (na skrzyżowaniu) 34th Street and 5th Avenue 5.He is ___ (w) the swimming pool (pływa) 5.He is ___ (na) the swimming pool 5.They are ___ (na) a campsite (zamknięta przestrzeo) 5.They are ___ (na) a campsite (lokalizacja) 5.It is a building ___ (na) a sports field (lokalizacja) 6.at/in a place (w jakimś miejscu) ; at a point (w jakimś punkcie) 7.land at/in London (wylądowad w Londynie) ; land at London (wylądowad w Londynie - na krótko) ; stop at/in London (zatrzymad się w Londynie) ; stop at London (zatrzymad się w Londynie - na krótko) ; arrive at/in London (przylecied do Londynu) ; arrive at London (przylecied do Londynu - na krótko) stop at the 1st floor (zatrzymad się na pierwszym piętrze) stop at page 6 (zatrzymad się na stronie 6 - na krótko) ≠ stop on page 6 (zatrzymad się na stronie 6 - przestad czytad) find sth at page 6 (znaleźd coś na stronie 6 - na krótko) ≠ sth can be found on page 6 (coś można znaleźd na stronie 6) ≠ sth can be found over the page (coś można znaleźd na następnej stronie) on the pages of Newsweek (na pierwszej i tylnej stronie tygodnika Newsweek) ≠ in the pages of Newsweek (na wew. stronach tygodnika Newsweek) turn at the street (skręcid na tej ulicy) ≠ turn into the street (skręcid w tę ulicę) bend the arm at the elbow (zgiąd rękę w łokciu - na krótko) ≠ a pain in the elbow (ból w łokciu) 6.___ (w) the mid-point between two roads 6.It is explained ___ /___ (w) other places in this dictionary 6.___ /___ (w) a different place 6.It meets ___ (w) the point 6.Negotiations are ___ (w) a standstill (martwym punkcie) 6.___ /___ (w) some places 6.reviews ___ (w) an online bookstore 6.He is ___ (w) the information desk 6.___ (w) your convenience (dogodnym dla ciebie miejscu) 7.They stopped ___ /___ (w) London 8.They arrived ___ /___ (do) Warsaw 7.He will soon be landing ___ /___ (w) London 7.We landed ___ (w) London for refuelling 7.Passengers for Manchester change ___ (w) Liverpool 7.They stayed for the night___ (w) the house of my friend 7.The lift has just stopped ___ (na) the 5th floor 7.He chaired (przewodniczył) the convention ___ (w) London 7.Take the A4 and turn off ___ (na) the A5 7.Turn left ___ (na) Kościuszki Street (idąc ulicą Kościuszki) 7.Turn left ___ (w) Kościuszki Street 7.Open your books ___ (na) page three! 7.I stopped ___ (na) page three (przestałem czytad) 7.I stopped ___ (na) page three (na krótko) 7.The famous quotation can be found ___ (na) the page 7.You ll find the quotation ___ (na) the page 7.You ll find the quotation ___ (na następnej/drugiej) the page 7.photos ___ (na) the front page of Time 7.photos ___ (na wew.) the pages of Time 7.Bend your arm ___ (w) the elbow 7.a pain ___ (w) the elbow 13 8.arrive at the airport/at the hotel (przyjechad na lotnisko/do hotelu) ; arrive in the country (przyjechad na wieś - obszar) ; arrive at/in a village (przyjechad do wsi) ; arrive at/in London (przyjechad/przylecied do Londynu) ; arrival at the hotel/at the seaside/at the prom (przyjazd do hotelu/na wybrzeże/na studniówkę) ≠ arrival in London (przyjazd/przylot do Londynu) 9.at/on the sea/the lake (nad morzem/jeziorem) ; at/on the coast/beach (na wybrzeżu/plaży) ; at the shore (na brzegu) ≠ on the shore (na brzegu - zamiast na morzu) be at/on Lake Wigry (byd nad jeziorem Wigry) ≠ go to Lake Wigry (pojechad nad Jezioro Wigry) ≠ go to the mountains (pojechad w góry) 8.They arrived ___ (do) the hotel 8.They arrived ___ (na) the country 8.They arrived ___ /___ (do) the village 8.They arrived ___ /___ (do) Warsaw 8.She arrived ___ (do) Europe 8.Her arrival ___ (do) Europe was a surprise 8.She arrived ___ (do) the shop 8.She arrived ___ (na) the seaside 8.Her arrival ___ (na) the seaside was a surprise 8.Her arrival ___ (na) the prom (studniówkę) was a surprise 9.He is ___ /___ (nad) the lake 9.He is ___ /___ (nad) the seaside 9.He is ___ /___ (nad) Lake Śniardwy 9.He is going ___ (nad) Lake Śniardwy 9.He is going ___ (na) the Polish coast and she is going ___ (w) the Tatras 10.contact sb at/on the mobile (skontaktowad się z kimś na numer kom.) ; be available at/on the mobile (byd dostępnym pod numerem kom.) ; email sb at/on dif@gazeta.pl (wysład komuś maila na dif@gazeta.pl) call sb at/on 454 (zadzwonid do kogoś na numer 454) ; call me on my mobile (2 znaczenia - zadzwoo do mnie na moją komórkę lub korzystając z mojej komórki) ; call sb at home (zadzwonid do kogoś do domu/na numer domowy) 11.at www.apple.com (na stronach witryny apple.com/w serwisie apple.com - lokalizacja w sieci) at the website (na tej witrynie WWW - lokalizacja w sieci) ≠ on the website (na stronach tej witryny WWW) ≠ in the website (na stronach tej witryny WWW - zawartośd) work at Facebook (pracowad na Facebooku - instytucja) ≠ on Facebook (w serwisie społecznościowym Facebook/na Facebooku) at the Apple App Store (w sklepie Apple App - strona WWW na serwerze - lokalizacja) ≠ on the Apple App Store (w sklepie Apple App - aplikacja w IPhonie) ; at/on the server (na serwerze) 10.Contact me ___ /___ (na) the email 10.He is contactable ___ /___ (na) the mobile 10.He is available ___ /___ (pod) the email address 10.You can reach me ___ /___ (pod) this number 10.Do you have the number ___ /___ (do) the farm? 10.Please call me ___ (na) my cell phone ___ /___ (na) 714 10.He often phones me ___ (na numer domowy) the house 10.Call me ___ (do) work = Call me ___ (na) my work number 10.Call me ___ (do) home = Call me ___ (na) my home number 11.Details are updated ___ /___ (na) the server 11.There are many user lookups (funkcji wyszukiwania) ___ (na) www.dif.com (lokalizacja) 11.There are many user lookups (funkcji wyszukiwania) ___ (na) the webpage 11.Buy iPod touch ___ (w/na) the Apple Retail Store (strona www na serwerze - lokalizacja) 11.Use the app ___ (w/na) the Apple App Store (sklep w formie aplikacji w IPhonie) 11.The papers are available ___ the journal website (na tej witrynie WWW - lokalizacja w sieci) 11.The papers are available ___ the journal website (na stronach witryny WWW) 11.It’s a catalogue of products stored ___ a website (na witrynie WWW, w serwisie WWW - lokalizacja), with details of each product ___ (na) a separate webpage 11.The info can be found ___ the website (na tej witrynie WWW, w tym serwisie WWW - lokalizacja) 11.The info is contained ___ the website (na tej witrynie WWW, w tym serwisie WWW - zawartośd) 14 12.at/on the corner of the street (na rogu ulicy) ; at/on the top of the mountain (na szczycie góry) ; at/on the edge of the cliff (na krawędzi klifu) ; at/on the bottom of the screen (na dole ekranu) ; at/on the scene of the accident (na miejscu wypadku) 13.at/on/by the side of the road (przy drodze) ; at/on/by the side of the lake (przy brzegu jeziora) ; at/on/by the side of the table (przy stole) at the side of the car (przy samochodzie - bok) ≠ on the side of the car (na jednym boku samochodu - powierzchnia) at the side of the box (przy jednym boku pudełka) ≠ on the side of the box (na jednym boku pudełka - powierzchnia) be at/by the side of sb = be at/by sb’s side (byd u czyjegoś boku/przy kimś - wsparcie emocjonalne lub bliskośd) have sth at/by one’s side (mied coś przy sobie) be at/to the side of sth (byd po stronie, np. lewej lub prawiej czegoś - przestrzeo) be on the side of sth (byd po jakieś stronie) be on sb’s side (byd po czyjeś stronie - poparcie) on all sides (ze wszystkich stron) = on every side (z każdej strony) ≠ from all sides (ze wszystkich stron - zbliżad się) 14.at rear (w tyle); at right/left (po prawej/lewej stronie, np. zdjęcie w gazecie) at the right/the left of the page (po prawej/lewej stronie, np. zdjęcie w gazecie) ≠ on/to the right/the left of the hotel (na prawo/lewo od hotelu - przestrzeo) ; at the other end (po drugiej stronie - dot. rozmowy tel.) 12.The car was parked ___ /___ (na) the corner of the street 12.___ /___ (na/po) the surface of water 12.captions ___ /___ (na) the bottom of the screen 12.Write it ___ /___ (na/u) the top of the page 12.___ /___ (na) the edge of the hill 12.He was present ___ /___ (na) the scene of the accident 13.___ /___/___ (przy) that side of the pond (stawu) 13.A van was parked ___ /___/___ (przy) the side of the road 13.A charming hotel ___ /___/___ (przy) the side of the road 13.Fuel is cheaper ___ (po) the French side of the border 13.He stood ___/___ (po) the right side of the fireplace 13.The sticker (naklejka) is ___ (na) the side of the car 13.There is graffiti ___ (na) the side of the wall 13.There is a sticker (nalepka) ___ (na) the side of a box 13.There is a ball ___ /___ /___ (przy) the side of a box 13.Write your name ___ (na) the side of the box 13.Write only ___ (na) one side of the paper 13.During that difficult time, she was standing ___ /___ (u) the side of her brother (wsparcie emocjonalne) 13.During that difficult time, she was standing ___ (przy) the side of her brother (bliskośd) 13.There was a conflict in progress and she was ___ (po) his side (poparcie) 13.They were surrounded ___ (ze) all sides by curious children 13.They came running ___ (ze) all sides 13.Planes were attacking ___ (ze) all sides 13.I don’t have a mobile phone ___ /___ (przy) my side (sobie) 14.Madonna in photo ___ (w) rear 14.Madonna in photo ___ (po) left 14.Madonna was standing ___ /___ (po) my right 14.The hotel is ___ /___ (po) my left 14.There was silence ___ (po) the other end (w czasie rozmowy przez telefon) 15.at the centre of the discussion (w centrum dyskusji) ≠ in the centre of the room (w środku pokoju) at the centre of the square (w środku kwadratu) ; on the centre of the square (na środku kwadratu) at mid-morning = in the middle of the morning (w środku ranka) = in the middle of a way/room (w środku drogi/pokoju) = at/in the middle of a semester (w połowie semestru) 16.at the computer/the platform (przy komputerze/peronie) at the desk (przy biurku - biurko widziane jako punkt) ≠ on the desk (na biurku - biurko widziane jako powierzchnia) ≠ in the desk (w biurku - biurko widziane jako bryła) transactions made at ATMs (transakcje w bankomatach) ≠ It is installed on ATMs (to jest za/instalowane w bankomatach) perform at the piano (zagrad przy fortepianie) ≠ play on the piano (zagrad na fortepianie) 15.They are ___ (w) the centre of attention 15.There is a table ___ (w) the centre of the room 15.Draw a small X ___ (na) the center of the circle 15.Draw a small X ___ (w) the center of the circle 15.___ (w) mid- 15 morning = ___ (w) the middle of the morning 15.___ (w) mid-afternoon = ___ (w) the middle of the afternoon 15.___ (w) mid-evening = ___ (w) the middle of the evening 15.___ (w) the middle of a distance or way 15.___ /___ (w) the middle of a school year 16.He is ___ (przy) the door 16.See synonyms ___ (przy) the word effect 16.They are sitting ___ (przy) the table 16.The train is waiting ___ (przy) platform 3B 16.Flight 605 is boarding ___ (przy) Gate 4 16.I don’t have a mobile phone ___ (przy) my side (sobie) 16.I was standing ___ (przy) the bar ordering a drink 16.The cards can be used ___ ATMs (w bankomatach) 16.He made a transaction ___ (w) an ATM 16.It can be installed ___ (w) ATMs 16.Tim performed ___ (zagrał przy) the piano 16.Kate played ___ (zagrała na) the saxophone and Jim ___ (zagrał na) the keyboard 16.He is sitting ___ (przy) the desk 16.There are some papers ___ (w) the desk 16.There is a ballpen ___ (na) the desk 17.at play (podczas zabawy/przy zabawie); at takeoff (podczas startu/przy starcie); at birth (podczas porodu/przy porodzie/po porodzie) ; kids are at play (dzieci się bawią) ≠ the ball is in play (piłka jest w grze) 18.at dinner (na/przy obiedzie) ≠ for dinner (na obiad) invite sb to sth (zaprosid kogoś na coś - wydarzenie) ; invite sb to/for sth (zaprosid kogoś na coś - obiad/weekend) have sb to dinner (mied/gościd kogoś na obiedzie) 19.at a party (na przyjęciu) be at the 2008 Olympics = be at the venues of the 2008 Olympics (byd na Olimpiadzie - jako widz) ≠ be in the 2008 Olympics = participate in the 2008 Olympics (byd na Olimpiadzie = uczestniczyd w Olimpiadzie) at Tom and Kate’s wedding (na ślubie Tomka i Kasi - uroczystośd) ≠ on the day of Tom and Kate’s wedding (w dniu ślubu Tomka i Kasi) at a concert/performance (na koncercie/występie - byd widzem) ≠ in a concert/performance (na koncercie/występie - brad udział) photos at/in the exhibition (zdjęcia na wystawie/z wystawy) be at/in the meeting (byd na zebraniu/spotkaniu) ≠ read sth to the meeting (mied odczyt na spotkaniu - miejsce docelowe) 17.___ (przy) shutdown (wyłączeniu) 17.___ (przy/w trakcie) customs 17.Kids are ___ (w trakcie) play 17.The ball is ___ play (w grze) 17.He showed it ___ (podczas) presentation 17.___ (przy/w trakcie) takeoff 17.___ (po) birth he weighed 3 kilos 17.She helped ___ (podczas/przy) birth 18.She is ___ (na) lunch 18.He is ___ (na) dinner 18.What does he have ___ (na) dinner? 18.She had some friends ___ (na) dinner 18.It’s nice having you ___ (na) tea last Friday 18.She invited me ___ /___ (na) dinner 18.She invited me ___ (na) the concert 19.___ (na) the fair (targach) 19.___ (na) undergraduate courses 19.It is performed ___ (na) festivals 19.___ (na) the 28th annual ballet days 19.___ (na) the Grammy Awards and ___ (na) the Oscars 19.___ (na) the Beauty Contest 19.I bought it ___ (na) an auction 19.pictures ___ /___ (z/na) the exhibition 19.___ (na) Tom and Kate’s wedding 19.___ (w) the day of Tom and Kate’s wedding 19.He is ___ (na) the conference tomorrow 19.He is reading a paper ___ (na) the conference tomorrow 19.She is reading a report ___ (na) the meeting tomorrow 19.She is ___ /___ (na) the meeting tomorrow 19.I was ___ (na) the 2012 Olympics (jako widz) 19.I was ___ (na) the 2012 Olympics (uczestniczyłem jako sportowiec) 19.See U2 ___ (na) an outdoor concert 19.I was ___ (na) a U2 outdoor concert 19.I am playing ___ (na) a concert tomorrow 19.I am ___ /___ (na) a meeting 19.I was surprised that she danced ___ (na - będąc na widowni) the performance 19.I was surprised that she danced ___ (na - występując na scenie) the performance 20.at the age of five = at age five (w wieku 5 lat) ≠ from the age of five (już w wieku 5 lat) ≠ in one’s old age (w podeszłym wieku) ≠ a boy of 5 (chłopiec w wieku pięciu lat) 21.at a time/period/interval of sth (w czasie/okresie/przerwie czegoś) ; at a later date (w późniejszym terminie) at the time of the Second World War (w czasie Drugiej Wojny Światowej - konkretny czas) ≠ in time of war (w czasie wojny - ogólnie) 16 at/in the time of King Stanisław August (za czasów/w czasach Króla Stanisława Augusta - konkretny czas) at an average of 3 hours (przeciętnie 3 godziny - przyimka nie tłumaczy się) 22.at five (o’clock) (o piątej) ; at/on the stroke of five (dokładnie o piątej) = at five sharp ; at about/at around five (około godz. piątej - przyimka nie tłumaczy się) ; at past five (po godzinie piątej) ; for five (o’clock) (na godzinę piątą) at the same time (o tym samym czasie - o tej samej godzinie) ≠ in the same time (w tym samym czasie, np. w ciągu 1 godziny) at night (w nocy) ; at midnight (o północy) ; at daytime (w dzieo) ; at breakfast time (w porze śniadania) 23.at a price/cost of (za cenę/po cenie) 24.at a level/stage of (na poziomie/etapie) 25.at a loss (ze stratą) ; at a profit (z zyskiem) 20.___ (w) the age of ten 20.___ (w) age five 20.a girl ___ (w wieku) ten 20.___ (w) her old age 20.___ (już w) the age of five 21.___ (w) peak times 21.___ (w) long intervals 21.___ (w) exactly the specified time 21.___ (w) your convenience (dogodnym dla ciebie czasie) 21.___ (w) different moments 21.___ (w) an earlier date 21.___ (w) an earlier period 21.He often filmed for six days a week ___ an average (przeciętnie) of twelve hours a day 21.___/___ (w) the time of the French Revolution 21.___ (w) time of the revolution (ogólnie) 21.___/___ (za) the time of Napoleon 21.___ (w) time of the boom (ogólnie) 21.___ (w) time of the flood (ogólnie) 21.___ (w) the time of the flood (konkretny czas) 22.___ (około) about six o’clock 22.___ (o) six o’clock 22.___ past (po) six o’clock 22.___ /___ the stroke (dokładnie o) of six = ___ (dokładnie o) six sharp 22.___ (około) around six 22.I have an interview ___ (na) six o’clock 22.They arrived ___ (w) the same time (np. w ciągu 1 godziny) 22.They arrived ___ (o) the same time (o tej samej godzinie) 22.___ (o) midday (w południe) 22.___ dawn (o świcie) 22.___ dusk (o zmierzchu) 22.___ sunrise (o wschodzie słooca) 22.___ sunset (o zachodzie słooca) 22.___ (w) night-time 22.___ (w) breakfast time 22.___ (w) lunchtime 22.___ (w) dinnertime 23.I m not going to buy those shoes ___ (za/po) $50 23.___ (za) a minimal cost 23.I bought it ___ (za/po) a low price 23.___ (po) cheaper rates (stawkach) 24.___ (na) advanced level 24.___ (na) this stage of development 24.They borrow capital ___ (na) zero percent 25.They sell it ___ (ze) a loss 25.They sell it ___ (z) a profit 25.They bought it ___ (z) a discount 26.at a speed of 120km per hour (z prędkością 120 km na godz.) = at 120km per hour (z prędkością 120 km na godz.) at a fast pace (w szybkim tempie) 27.at a temperature of 10 degrees (w temperaturze 10 stopni); at 10 degrees (w temperaturze 10 stopni) 28.at a distance/an altitude of 50m (na odległośd/na wysokości 50 m) at a depth of 50m (na głębokości 50m) ≠ sink to a depth of 50m (zatonąd na głębokości 50m) 29.at an angle/pressure of (pod kątem/ciśnieniem) 30.at the high jump (w skoku wzwyż - konkurencja) 26.___ (w) a slow pace 26.___ (na/z) top speed 26.He was driving ___ (z prędkością) 120km per hour 27.___ (w) a temperature of 10 degrees 27.Water boils ___ (w temperaturze) 100 degrees 27.Temperature ___ (w) Moscow is minus 15 degrees 28.___ (na) an altitude of 3000m 28.___ (na) a distance of 4km 28.___ (na) 30 square metres 28.___ (na) a height of 3 metres 28.The ship is ___ (na) a depth of 30 metres 28.The ship sank ___ (na) a depth of 30 metres 29.___ (pod) an angle of 4 degrees 29.___ (pod) constant pressure 30.___ (w) heavyweight (wadze ciężkiej) 30.___ (w) the shot put (rzucie kulą) 30.___ (w) the long jump (skoku w dal) 17 31.estimate at 5 (szacowad na poziomie 5 ) ≠ increase/decrease by 5 (zwiększyd/zmniejszyd się o 5 ) 32.look at sb/sth (patrzed na kogoś/coś) ≠ look into the mirror (patrzed/wpatrywad się w lustro) ; look in a shop window (patrzed na wystawę) ; look at the sky (spojrzed na niebo) ≠ look at the book (zajrzed do książki) ≠ look into the bag for sth (zajrzed do (środka) torby w poszukiwaniu czegoś) shout at sb (krzyczed na kogoś) ≠ shout to sb (krzyczed do kogoś - z powodu hałasu) 33.cry at sth (płakad słysząc/widząc coś) 34.laugh at sb/sth (śmiad się z kogoś/czegoś) ≠ laugh about sb/sth (śmiad się z kogoś/czegoś z perspektywy czasu/patrząc wstecz) ≠ laugh with sb (śmiad się razem z kimś/dlatego, że ktoś się śmieje) 35.a shot at goal (strzał do bramki) throw sth at sb (rzucid coś w kogoś) ≠ throw sth to sb (rzucid coś komuś) 31.Growth trots (jest powolny) ___ (na poziomie) 2 31.Inflation increased ___ (o) 2 31.Inflation is running ___ (na poziomie) 5 31.It is estimated (jest szacowany) ___ (na poziomie) 5 32.She often shouts ___ (na) them 32.She often shouts ___ (do) them because of much noise 32.He was gawking (gapił się) ___ (na) her 32.Don’t stand there gawping (gapiąc się) ___ (na) her 32.What are you gaping (patrzysz ze zdumieniem) ___ (na)? 32.He glanced (rzuciła okiem) ___ (na) the watch 33.I was looking ___ (na) a shop window when the accident happened 32.He looked ___ (na) me 32.He looked ___ (do) the newspaper 32.She looked ___ (do) the purse ___ (w poszukiwaniu) a dollar 32.She gazed (patrzyła) ___ (na) the moon 32.She was gazing (wpatrywała się w) ___ the mirror 33.She trembled (zatrzęsła się) ___ (słysząc) the news 33.She blushed (zarumieniła się) ___ (widząc) them 33.She shuddered (zadrżała) ___ (słysząc) the news 33.She shuddered (zadrżała) ___ (widząc) the damage 33.She nauseated (miała nudności) ___ (na widok/widząc) it 34.She often mocks (kpi) ___ (z) them 34.She often sneers (szydzi) ___ (z) him 34.She often laughs ___ (z) them 34.We are laughing ___ you not ___ (z) you (śmiejemy się dlatego, że ty się śmiejesz, nie z ciebie) 34.She laughed ___ (z) the joke (kiedy go usłyszała) 34.She laughed ___ (z) the joke (z perspektywy czasu/patrząc wstecz) 34.She laughed ___ (z) the photos that I showed her 34.She laughed ___ (z) the photos that I had showed her the day before 35.He shot ___ (w) her 35.a shot ___ (do) goal 35.He threw a towel ___ them (rzucił w nich ręcznikiem) 35.He threw a towel ___ them (rzucił im ręcznik) 35.He pointed a gun ___ (w) me 36.catch/grasp at sth (próbowad coś chwycid/złapad) ≠ catch/grasp sth (chwycid/złapad coś) kick at sb (próbowad kopnąd kogoś) ≠ kick sb (kopnąd kogoś) 37.have a bash at sth = have a try at sth (spróbowad czegoś) ; have a guess at sth (spróbowad zgadnąd coś) 38.bash away at sth = bang away at sth (ciężko pracowad nad czymś) ; work at/on sth (pracowad nad czymś) 36.He grasped ___ (próbował chwycid) it 36.He grasped ___ (chwycił) it 36.He caught ___ (próbował chwycid) her by the hand 36.He caught ___ (chwycił) her by the hand 36.I clutched ___ (próbowałem chwycid) the branch 36.I clutched ___ (chwyciłem) the branch 36.He kicked ___ (próbował kopnąd) me 36.He kicked ___ (kopnął) me 36.He shot ___ (próbował zastrzelid) the bird, but missed it 36.He shot ___ (zastrzelił) the bird 37.The paper is an attempt ___ (próbą) showing some differences 37.They are having a bash ___ (próbują) cooking 37.He had a try ___ (spróbował) it 37.He had a guess ___ (próbował zgadnąd) it 37.I took a sip ___ (spróbowałem/na próbę posmakowałem) her wine 38.They are bashing away (ciężko pracują) ___ (nad) it 38.She is banging away (ciężko pracują) ___ (nad) it 38.They are working ___ /___ (nad) it 38.They are toiling away (ciężko pracują/trudzą się) ___ (nad) it 18 39.be the best/good/poor at sth (byd najlepszym/dobrym/słabym w/w dziedzinie czegoś - umiejętnośd w jakieś dziedzinie) ≠ be the best/good/poor in sth (byd najlepszym/dobrym/słabym z czegoś – oceny, ranking) excel/shine at/in sth (wyróżniad się w/w dziedzinie czegoś); be weak/skilled at/in sth (byd słabym/zdolnym w/w dziedzinie czegoś) be successful at/in sth (odnieśd w czymś sukces) ≠ be successful with sb/a company (odnieśd u kogoś sukces/w jakieś firmie) be clever at sth (byd zdolnym w/w dziedzinie czegoś) ; be clever with sth (sprawnie posługiwad się czymś - narzędzie) ability at sth (umiejętnośd w jakieś dziedzinie) ≠ ability with sth (umiejętnośd posługiwania się czymś - narzędzie) be proficient at/in sth (byd biegłym/doskonałym w czymś - w jakieś dziedzinie) ≠ be proficient at/on/with sth (biegle/doskonale posługiwad się czymś lub doskonale grad na czymś) 40.be happy at/about/with sth (byd szczęśliwym z powodu czegoś) Przyimek by nie występuje z przymiotnikami, które nie są zakooczone na -ed, stąd nie można powiedzied I am happy by it be excited at/by/about/with sth (byd podekscytowanym z powodu czegoś) be pleased at/by/about/with sth (byd zadowolonym z/z powodu czegoś) be disappointed at/by/about/with sth (byd rozczarowanym czymś/z powodu czegoś) 39.She is great ___ (w) playing games 39.He was the best in the class ___ (z) English but ___ (z) maths he was not so good 39. ___ (z) maths he got the best marks 39.She is amazing ___ (w) graphics 39.He is brilliant ___ (w) cooking 39.She is hopeless ___ (w) playing tennis 39.He is a genius ___ (w dziedzinie) music 39.She is an expert ___ /___ (w) computers 39.He is a novice ___ (w) computers 39.She will be successful ___ /___ (w) business 39.She is experienced ___ /___ (w) business 39.She will be successful ___ (u) me 39.She succeeded ___ /___ doing it 39.She failed ___ /___ doing it 39.She shines ___ /___ (w) sport 39.She is weak ___ /___ (w) computers 39.She is top ___ /___ (w) sports 39.She is poor___ (w) computers 39.She is nuts ___ (zdolna w) playing games 39.He is a no-hoper ___ (nieudacznikiem w) playing games 39.He is clever ___ (w) maths and ___ (sprawnie posługuje się) words 39.He is clumsy ___ (niezdarny w) his job ___ (niezdarnie posługuje się) whatever tool they give him 39.His ability ___ (posługiwania się) a toothbrush is admirable 39.His ability ___ (posługiwania się) darts is admirable 39.His ability ___ (gry w) chess is admirable 39.He is useful ___ (niezły w) playing football 39.He is useful ___ (nieźle kiwa/drybluje) a football 39.She is highly proficient ___ /___ (w) geometry 39.He is proficient ___ /___ /___ (biegle posługuje się) the computer 39.He is proficient ___ /___ /___ (doskonale gra na) the saxophone 40.She is surprised ___ /___ /___ /___ (z powodu) the news 40.She is amazed ___ /___ /___ /___ it 40.He is delighted ___ /___ /___ /___ (z powodu) the results 40.He is happy ___ /___ /___ (z powodu) it 40.He is euphoric ___ /___ /___ (z powodu) it 40.I am pleased ___ /___ /___ /___ (z powodu) it 40.I am disappointed ___ /___ /___ /___ it 40.I am excited ___ /___ /___ /___ it 40.I am amused ___ /___ /___ /___ it 40.She is embarassed ___ /___ /___ /___ (z powodu) the concert 40.They were fascinated ___ /___ /___ /___ his stories 41.at sb’s command/at sb’s invitation/at sb’s cost (na czyjiś rozkaz/zaproszenie/koszt) 43.at every opportunity (przy każdej okazji) ; at the first obstacle (przy pierwszej przeszkodzie) 44.at the first attempt (za pierwszą próbą) ; at a blow = at a swoop (za jednym zamachem) at the press of a button (za naciśnięciem przycisku) ; at the click of a mouse (za kliknięciem myszki) 45.at the sight of sb/sth (na widok kogoś/czegoś) ; at the thought of sb/sth (na myśl o kimś/czymś) 41.___ (na) her suggestion 41.___ (na) my bidding (zawołanie) 41.___ (na) her risk 41.___ (na) the invitation of my friends 43.___ (przy) the earliest opportunity 43.___ (przy) the first attempt 43.He gave up ___ (przy) the first obstacle (przeszkodzie) 19 44.She read it ___ (za) one sitting 44.She did it ___ (za) one swoop (zamachem) 44.She did it ___ (za) the first attempt 44.She did it ___ (za) a blow (zamachem) 44.___ (za) the click of a mouse 44.___ (za) the press of a button 44.___ (za) the touch of a key 45.He was surprised ___ (na) the sight of it 45.He was angry ___ (na) the thought of it 45.They economise ___ (na) the whiff (myśl) of a downturn 45.They thrilled ___ (na) the idea of visiting London 45.They thrilled ___ (na) the sound of the bell 46.debut at 5 (zadebiutowad na pozycji 5-tej) 47.be at its best (byd w najlepszym stanie) ; be at its worst (byd w najgorszym stanie) 48.be at/on the leading-edge of sth (byd na czele/w czołówce czegoś) 49.at 5 cm long (o długości 5 cm) 50.at the baker’s (w piekarni lub u piekarza) ; at friends’ (u przyjaciół) at/in St Andrew’s (w katedrze/kościele Św. Andrzeja) 46.The album debuted ___ (na pozycji) 5 47.Their economy is ___ its worst (w najgorszym stanie) 47.The battle was ___ its fiercest (zawziętośd w walce doszła do szczytu) 47.The songs were ___ their loudest (piosenki śpiewano najgłośniej) 47.London was ___ its most beautiful (przedstawiał się jak najpiękniej) 47.The painting is ___ its most imaginative (najbardziej porusza wyobraźnię) 47.The team is ___ (w) its best (w najlepszej formie) 48.The company is ___ /___ (na) the leading-edge of the market 48.They are ___ /___ (na) the cutting- edge of the computer sector 49.___ (o) only 9.7 mm thick, the Playbook is the first tablet 50.They are ___ (u) Tom’s 50.I am a guest ___ (u) the Watsons’ 50.He is ___ the florist’s (w kwiaciarni lub u florystki) 50.She is ___ (u) the hairdresser’s 50.You can buy the smartphone ___ (u) one specific operator 50.She is ___ the butcher’s (w sklepie mięsnym lub u rzeźnika) 50.They got married ___ /___ (w kościele) St Mary’s 51.at will (do woli) ; at sb’s disposal (do czyjeś dyspozycji) 52.at the height of her career (u szczytu kariery) 53.at the box office (jeśli chodzi o zyski ze sprzedaży biletów) ≠ at/by the box office (przy kasie/tuż obok kasy) 54.at a gallop (galopem - przyimka nie tłumaczy się) 55.at/behind the wheel (za kierownicą) 51.You can use it ___ (do) will 51.The money is ___ (do) my disposal 52.___ (u) the zenith of his popularity 52.___ (u) the height of his career 52.___ (u) the bottom of the screen 53.The movie underperformed ___ (jeśli chodzi o) the box office 53.He is waiting for us ___ /___ (przy/tuż obok) the box office 54.___ a gallop (galopem) 54.___ a canter (cwałem) 54.___ a trot (truchtem) 54.He drank it ___ a gulp (haustem) 55.Germany bans the use of mobiles ___ /___ (za) the wheel 55.He was ___ /___ (za) the controls (sterami) 56.at the earliest/at the latest (najwcześniej/najpóźniej - przyimka nie tłumaczy się) 57.beat sb at chess (pokonad kogoś w szachy) ≠ play chess (grad w szachy - brak przyimka w j. ang.) play (at) hide-and-seek (bawid się w chowanego - opcja opuszczania przyimka) be lucky at sth (mied szczęście w czymś, np. grze) ≠ be lucky with sth (mied szczęście w/z czymś, np. materialnym) 58.a battle at/of Waterloo (bitwa pod Waterloo) ; at Waterloo (w bitwie pod Waterloo) 59.at/by/on the roadside (na poboczu) 20 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: