Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 005070 15197901 na godz. na dobę w sumie
Angielsko-polski słownik informatyczny - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik informatyczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18557-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 11 000 angielskich terminów wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim, z zakresu informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika czy automatyka.
Opracowano go jako pomoc dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią angielską z wymienionych dziedzin (spotykaną w podręcznikach, czasopismach, normach, katalogach itp.) – dla uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów, tłumaczy – i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze haseł.
Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń; umieszczono
również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przypadkach zastosowania pisowni amerykańskiej rozróżnienie oznaczono symbolami. US (amerykański) i GB (brytyjski).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

a n g i e l s k o - p o l s k i s ł o w n i k i n f o r m a t y c z n y angielsko- -polski słownik informatyczny Wydawnictwo WNT I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim, z zakresu informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika czy automatyka. Opracowano go jako pomoc dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią angielską z wymienionych dziedzin (spotykaną w podręcznikach, czasopismach, normach, katalogach itp.) – dla uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów, tłumaczy – i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze haseł. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń; umieszczono również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przypadkach zastosowania pisowni amerykańskiej rozróżnienie oznaczono symbolami US (amerykański) i GB (brytyjski). Słownik zawiera ok. 11 000 angielskich terminów Y N Z C Ę R D O P K N W O Ł S I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Angielsko-polski informatyczny grzb 18.indd All Pages 4/22/16 12:53 PM angielsko- -polski słownik informatyczny ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 1 1_4 Angielsko-polski informatyczny.indd 1 2016-04-24 22:03:26 3/11/16 9:50 PM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 2 2016-04-24 22:03:26 1_4 Angielsko-polski informatyczny.indd 3 angielsko- -polski- słownik informatyczny Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 3 1_4 Angielsko-polski informatyczny.indd 3 2016-04-24 22:03:26 3/11/16 9:50 PM Opracowała i zredagowała: Redakcja Encyklopedii, Słowników i Leksykonów WNT Redaktor techniczny: Marta Jeczeń-Bańkowska Skład i łamanie: Anna Szeląg Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Łukasz Łopuszański Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2004 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18557-2 Wydanie I – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 4 1_4 Angielsko-polski informatyczny.indd 4 2016-04-24 22:03:26 3/11/16 9:50 PM Od redakcji Słownik zawiera ok. 11 000 angielskich terminów wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim, z zakre- su informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika czy automatyka. Został opra- cowany jako pomoc dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią angielską z wyżej wymienionych dziedzin (spo- tykaną w podręcznikach, czasopismach, normach, katalogach itp.) – dla uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów, tłu- maczy – i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze ha- seł. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń; umieszczono również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłuma- czy. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przypadkach zastosowania pisowni amerykańskiej rozróżnie- nie oznaczono symbolami US (amerykański) i GB (brytyjski). Wyjściowe terminy angielskie zamieszczono w układzie al- fabetycznym bezwzględnym (tzw. letter-by-letter system), co umożliwiło podanie ich w słowniku tylko raz, bez względu na ich pisownię. W przypadkach, gdy istnieją dwie jednoznaczne formy terminu, pełna i skrócona, człony terminu złożonego, które mogą być pominięte, podano w nawiasach okrągłych. Objaśnienia lub dopowiedzenia po stronie polskiej wyróż- niono kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzie- lone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średnikiem. Odesłanie zob. zastosowano tylko do synonimu występującego bezpośrednio obok. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych zna- czeń terminu angielskiego, to są oznaczone cyframi arabskimi. 3/11/16 9:50 PM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 5 2016-04-24 22:03:26 Skróty używane w słowniku – przymiotnik (adjective) – przysłówek (adverb) – – – – czasownik (verb) – zobacz termin brytyjski liczba mnoga (plural) termin amerykański adj adv GB pl US v zob. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 6 2016-04-24 22:03:26 A abandon v zaniechać, porzucić; skreślić; wstrzymać; opuścić abandon a call przerwać połączenie abandon an application opuścić program użytkowy; wycofać zgłoszenie, zrezygnować ze zgłoszenia abbreviated addressing adresowanie skrócone abbreviated dialing wybieranie skrócone abend = abnormal end zakończenie awaryjne, zakończenie przedwczesne abend = abortive end przerwanie i porzucenie (np. wykony- wania programu) ABI = application binary interface interfejs binarny aplikacji abnormal end zakończenie awaryjne, zakończenie przedwczesne abnormal termination zakończenie anormalne abort 1. przerwanie, zaprzestanie (np. wykonywania programu) 2. zawieszenie awaryjne (np. systemu operacyjnego) abort v przerwać (np. wykonywanie programu) abort condition warunek przerwania abortive end przerwanie i porzucenie (wykonywania programu) abrupt pn junction złącze p-n skokowe absolute address adres bezwzględny, adres komputera, adres rzeczywisty, adres maszynowy absolute addressing adresowanie bezwzględne absolute code kod komputera, kod wewnętrzny absolute coding kodowanie bezwzględne absolute error błąd bezwzględny absolute language język maszynowy absolute loader program ładujący bezwzględny absolute machine code kod bezwzględny absolute name nazwa bezwzględna 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 7 2016-04-24 22:03:27 absolute path name absolute path name pełna nazwa ścieżki dostępu absolute program program o adresach bezwzględnych, pro- gram o adresach rzeczywistych absolute time czas bezwzględny absolute value wartość bezwzględna, moduł (liczby) abstract streszczenie; wyciąg; abstrakt abstract v streszczać, robić wyciąg abstract card karta dokumentacyjna AC = alternating current prąd zmienny accelerated graphics port przyspieszony port graficzny, port AGP accelerator akcelerator, przyspieszacz accelerator board drukowana płytka przyspieszająca (zawiera szybszy mikroprocesor od zamontowanego w komputerze) accept v 1. przyjmować, odbierać 2. akceptować, zgadzać się acceptance test test odbiorczy acceptor of data odbiorca danych access dostęp access v zwracać się access address adres dostępu access a file otworzyć plik access arm ramię dostępu (mechanizmu zapisu lub odczytu da- nych w pamięci dyskowej) access authority upoważnienie na dostęp, pełnomocnictwo na dostęp access by key dostęp według klucza access code kod dostępu (hasło identyfikujące użytkownika w sys- temie komputerowym) access control 1. sterowanie dostępem 2. kontrola dostępu access control and verification kontrola praw dostępu (część hierarchicznego systemu plików) access-control list lista kontroli dostępu (do plików, katalogów) access-control register rejestr kontroli (poziomów) dostępu access delay opóźnienie dostępu access denied dostęp wzbroniony access gap przerwa w dostępie access group grupa dostępu accessible adj dostępny access information uzyskać dostęp do informacji access line linia dostępu (telekomunikacyjna) access mechanism mechanizm dostępu 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 8 2016-04-24 22:03:27 ACK access mode tryb dostępu access node węzeł dostępu accessories pl wyposażenie dodatkowe, akcesoria; osprzęt accessory adj pomocniczy; dodatkowy access path ścieżka dostępu (do pliku) access permission pozwolenie dostępu access port port dostępu access provider dostawca usług access right prawo dostępu access rights list lista uprawnień dostępu (np. do zasobów sieci komputerowej) access speed szybkość dostępu access time czas dostępu access type 1. typ dostępu, rodzaj dostępu 2. typ odsyłaczowy, typ wskaźnikowy accidental erasure of data przypadkowe wymazanie danych, przypadkowe skasowanie danych accidental error błąd przypadkowy account 1. konto 2. rozliczenie accountable file plik transakcji, plik rozliczeń account balance bilans konta; stan konta użytkownika accounting prowadzenie kont; ewidencjonowanie; księgowanie accounting machine maszyna księgująca accounting package pakiet programów księgujących accounting program program księgujący accounting software oprogramowanie do księgowania; opro- gramowanie do ewidencjonowania account name nazwa konta accumulate v 1. gromadzić, zbierać (np. informacje) 2. sumować, kumulować accumulated error błąd skumulowany, błąd sumacyjny accumulator (register) akumulator accuracy dokładność; ścisłość accuracy check sprawdzanie dokładności accurate adj dokładny; ścisły ACIA = asynchronous communications interface adapter ACIA, asynchroniczny adapter złącza komunikacyjnego ACID = atomicity, consistency, isolation, durability niepo- dzielność, spójność, izolacja, trwałość (właściwości transakcji w informatyce) ACK = acknowledgement potwierdzenie 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 9 2016-04-24 22:03:27 acknowledge acknowledge potwierdzenie acknowledge v potwierdzać acknowledgement potwierdzenie acknowledgement ambiguity niejednoznaczność potwierdze- nia acknowledgement character znak potwierdzenia acknowledgement frame ramka potwierdzająca acknowledgement signal sygnał potwierdzenia acoustic coupler modem akustyczny, sprzęgacz akustyczny (zmienia sygnał cyfrowy na akustyczny lub odwrotnie) acoustic delay line linia opóźniająca ultradźwiękowa acoustic input wejście akustyczne, wejście foniczne acoustic memory pamięć akustyczna (na liniach opóźniających) acoustic modem modem akustyczny acoustic output wyjście akustyczne, wyjście foniczne acoustic signal sygnał akustyczny, sygnał dźwiękowy acquisition nabycie; gromadzenie acquisition phase faza zdobywania (magistrali) acquisition time czas gromadzenia (danych) ACR = automatic character recognition automatyczne rozpo- znawanie znaków across adv 1. w poprzek, poprzecznie 2. wszerz action 1. akcja; działanie 2. operacja; czynność activation aktywacja; aktywowanie active adj 1. aktywny 2. bieżący active area obszar aktywny active cell komórka aktywna, pole aktywne active file plik otwarty, plik dostępny active files table tablica plików aktywnych active hub koncentrator aktywny active line łącze aktywne; połączenie aktywne active-matrix display wyświetlacz z aktywną matrycą active monitoring monitorowanie aktywne active network sieć czynna, sieć aktywna; sieć dostępna active opening otwarcie aktywne active page strona otwarta, strona aktywna; strona dostępna active server pages pl aktywne strony serwera active state stan aktywny active-time czas ważności pliku; data ważności pliku active variable zmienna aktywna active window okno otwarte; okno dostępne 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 10 2016-04-24 22:03:27 ADC activity light światło działania (sygnalizuje pracę urządzenia), optyczny wskaźnik działania activity ratio współczynnik działania; współczynnik aktywności actual adj faktyczny, rzeczywisty actual address 1. adres rzeczywisty 2. adres bezwzględny actual instruction rozkaz efektywny, rozkaz niemodyfikowany actual parameter parametr aktualny actuate v uruchamiać; pobudzać; poruszać actuating error uchyb na wejściu członu wzmacniającego actuating signal sygnał uruchamiający actuator 1. urządzenie uruchamiające (np. napęd głowicy) 2. or- gan wykonawczy ACU = automatic calling unit układ automatycznego wywo- łania, autowzywak ACV = access control and verification kontrola praw dostępu (część hierarchicznego systemu plików) a/d = analog-to-digital adj analogowo-cyfrowy, a/c ADA język programowania ADA adaptation layer warstwa adaptacyjna adapter urządzenie dopasowujące, adapter adapter board płytka adaptera, obwód adaptacyjny adapter card karta rozszerzeń adaptive bridge most inteligentny adaptive channel allocation adaptacyjny przydział kanału (metoda sterowania kanałem transmisji) adaptive computer komputer adaptacyjny adaptive control (unit) adaptacyjny układ sterowania adaptive differential pulse code modulation adaptacyjna róż- nicowa modulacja kodowo-impulsowa (przy przesyłaniu dźwię- ku kanałami cyfrowymi) adaptive pulse code modulation adaptacyjna modulacja ko- dowo-impulsowa adaptive retransmission retransmisja z adaptacją adaptive retransmission algorithm algorytm retransmisji z ada- ptacją adaptive routing trasowanie adaptacyjne, adaptacyjny wybór trasy (w sieci komputerowej) ADAS = automatic data acquisition system automatyczny sys- tem gromadzenia danych ADC = analog-to-digital converter przetwornik analogowo- -cyfrowy, przetwornik a/c, konwerter analogowo-cyfrowy 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 11 2016-04-24 22:03:27 ADCCP ADCCP = advanced data communications control procedure zaawansowana procedura komunikacyjna a/d conversion przetwarzanie analogowo-cyfrowe, konwersja analogowo-cyfrowa a/d converter przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwornik a/c, konwerter analogowo-cyfrowy add v 1. dodawać, sumować 2. dołączać add carry przeniesienie przy dodawaniu add circuit obwód sumujący adder sumator, układ sumujący adder-subtractor układ sumująco-odejmujący add-in v rozszerzyć; dołączyć add-in card karta rozszerzenia adding circuit obwód sumujący add-in memory pamięć dodatkowa add-in program program dodatkowy (uzupełniający pracę pro- gramu podstawowego) addition 1. dodawanie 2. dodatek; uzupełnienie addition modulo 2 element element modulo 2 additive mixing miksowanie addytywne (np. barw) add-on board zob. add-on card add-on card karta rozszerzająca, karta dodatkowa add-on device urządzenie dodatkowe add-on memory pamięć kumulowana address adres address v adresować addressability adresowalność addressable memory pamięć adresowalna addressable point punkt adresowalny (w grafice komputerowej) address access time czas dostępu do adresu address adjustment dostosowanie adresu, korekta adresu address alignment równanie adresu address array tablica adresowa, tablica adresów address assignment przypisanie adresu, przyporządkowanie adresu address boundary granica adresowa address bus szyna adresowa address constant adres podstawowy, adres początkowy address conversion konwersja adresu, przekształcanie adresu address data strobe strobowanie danych adresowych adress decoder dekoder adresów 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 12 2016-04-24 22:03:27 Adobe Acrobat addressed memory pamięć adresowana address field pole adresowe address format format adresu address incrementation przyrastanie adresów, cykliczne prze- adresowywanie addressing array tablica adresowa, macierz adresowa addressing circuit układ adresowy addressing mode tryb adresowania addressing system system adresowania address latch enable znacznik adresu (odróżnia adres od danych) addressless instruction rozkaz bezadresowy address mask maska adresu address modification modyfikacja adresu address part część adresowa (rozkazu) address pointer wskaźnik adresu address register rejestr adresowy, rejestr adresu (pamięci) address resolution rozwiązywanie adresu; tłumaczenie adresu; odwzorowywanie adresu address resolution protocol protokół rozróżniania adresów (służący do tłumaczenia adresów internetowych na adresy sprzę- towe) address space przestrzeń adresowa address stack stos adresowy address substitution podstawienie adresu, przeadresowanie address-to-name translation tłumaczenie adresów na nazwy address track ścieżka adresowa address word słowo adresowe add-subtract time czas operacji dodawania lub odejmowania ad hoc query zapytanie ad hoc, zapytanie w danym celu adjacency matrix macierz sąsiedztwa, macierz przyległości adjacent nodes pl węzły sąsiednie, węzły przyległe adjust v nastawiać; regulować; korygować ADLC = advanced data link control zaawansowane sterowa- nie łączem danych administrative operator zob. administrator administrator administrator admissible error błąd dopuszczalny Adobe (amerykańska firma zajmująca się produkcją oprogramowa- nia, twórca m.in. języka PostScript i formatu PDF) Adobe Acrobat (program firmy Adobe System Inc. umożliwiający oglądanie i drukowanie dokumentów zapisanych w formacie PDF) 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 13 2016-04-24 22:03:28 Adobe Type Manager Adobe Type Manager (oprogramowanie firmy Adobe System Inc. dla środowiska Windows i niektórych programów pracujących w systemie DOS, służące do zarządzania wektorowymi fontami postscriptowymi i ich przetwarzania na postać rastrową) ADP = automatic data processing automatyczne przetwarza- nie danych, APD ADPCM = adaptive differential pulse code modulation ad- aptacyjna różnicowa modulacja impulsowo-kodowa (przy przesyłaniu dźwięku kanałami cyfrowymi) ADSL = asynchronous digital subscriber line asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie advanced adj zaawansowany; udoskonalony; rozszerzony advanced data communications control procedure zaawanso- wana procedura komunikacyjna advanced data link control zaawansowane sterowanie łączem danych advanced peer-to-peer communication zaawansowana komu- nikacja w sieci typu „każdy z każdym” advanced peer-to-peer networking rozszerzony typ pracy w sie- ci typu „każdy z każdym” Advanced Research Projects Agency network ARPANET (roz- legła sieć komputerowa stworzona przez agencję ARPA, prekur- sor Internetu) advanced SCSI program(ming) interface rozszerzony interfejs programowany SCSI advanced technology technologia zaawansowana advanced visualization system (program do zaawansowanego prze- twarzania obrazu oraz wizualizacji pracujący w systemie Unix) adventure game gra przygodowa AFC = automatic frequency control automatyczna regulacja częstotliwości, ARC(z) affine mode tryb afiniczny affirmative acknowledgement potwierdzenie pozytywne AFT = active files table tablica plików aktywnych afterglow poświata ekranu (luminescencyjnego) afterglow screen ekran z poświatą after-image protection zabezpieczenie obrazu końcowego (zapisu danych) after-look journal dziennik zmian, plik zmian AFTP = anonymous file transfer protocol anonimowy proto- kół przesyłania plików, anonimowy FTP, publiczny FTP 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 14 2016-04-24 22:03:28 align AGC = automatic gain control automatyczna regulacja wzmoc- nienia, ARW agenda 1. agenda (zbiór operacji tworzących procedurę) 2. (w pro- gramowaniu liniowym − grupa programów działających na tab- licy problemowej) agent 1. agent (program komputerowy pracujący w tle) 2. kom- puter pośredniczący aggregate agregat aggregate v agregować, gromadzić, zbierać aggregated data pl dane globalne, dane łączne, dane suma- ryczne aggregation agregacja, gromadzenie, zbieranie AGP = accelerated graphics port przyspieszony port graficzny, port AGP AI = artificial intelligence sztuczna inteligencja aided adj kierowany; wspomagany aiming symbol plamka kierunkowa AKWIC index = author and key word in context index indeks autorów i słów kluczowych w kontekście alarm signal device urządzenie alarmowe ALDP = automatic language data processing język pro- gramowania ALDP Aldus Corporation (amerykańska firma produkująca oprogramo- wanie, twórca światowych standardów programów graficznych i małej poligrafii komputerowej) alert box ramka ostrzegawcza alerting service informacja ekspresowa alerting signal sygnał ostrzegający (np. o próbie transmisji) ALGOL = algorithmic language język Algol ( język programo- wania wysokiego poziomu) algorithm algorytm algorithmic language 1. język algorytmiczny 2. język Algol ( język programowania wysokiego poziomu) algorithmization algorytmizacja alias nazwa umowna, pseudonazwa, pseudonim, alias aliasing 1. koordynowanie nazw, utożsamianie nazw 2. schod- kowanie (w grafice rastrowej – zniekształcenia obrazu wynika- jące ze zbyt szybkiej w stosunku do rozdzielczości zmiany kolo- rów sąsiednich pikseli) alias name nazwa umowna, pseudonazwa, pseudonim, alias align v ustawiać w linii; wyrównywać; równać (wiersz, bajt) 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 15 2016-04-24 22:03:28 alignment alignment ustawienie w linii; wyrównanie; równanie (wiersza, bajtu) all aplications computer komputer uniwersalny, komputer do zastosowań ogólnych all hosts group grupa wszystkich węzłów all hosts multicast zob. all hosts group all routers multicast grupa wszystkich ruterów allocate v przydzielać, alokować allocation przydział, alokacja allocation system management strategia przydziału miejsca allocator alokator allowed value wartość dopuszczalna all points addressable wszystkie punkty adresowalne (tryb graficzny pracy monitora) alphameric adj zob. alphanumeric alphanumeric adj alfanumeryczny, literowo-cyfrowy alphanumeric code kod alfanumeryczny, kod literowo-cyfrowy alphanumeric data pl dane alfanumeryczne alphanumeric display alfaskop, monitor alfanumeryczny alphanumeric mode tryb alfanumeryczny alphanumeric terminal terminal tekstowy, końcówka tekstowa alpha test test alfa (pierwszy etap testowania programu przed po- jawieniem się na rynku) alt klawisz modyfikacyjny, klawisz rejestrowy (klawisz zmie- niający funkcje innego klawisza przy jednoczesnym naciśnięciu) alter v zmieniać, modyfikować (np. program) alterable read-only memory pamięć programowalna tylko do odczytu alteration zmiana alternate v zmieniać alternate adj zmienny alternate route trasa zastępcza alternate track ścieżka zapasowa (zapisu w pamięci magnetycz- nej) alternating current prąd zmienny alternation 1. alternatywa, suma logiczna 2. zmiana ALU = arithmetic-logic unit arytmometr, jednostka arytme- tyczno-logiczna AM = amplitude modulation modulacja amplitudy ambient conditions pl warunki otaczające (np. system kompute- rowy) 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 16 2016-04-24 22:03:28 analogue-digital ambient noise szum otoczenia ambient-temperature compensation kompensacja temperatury zewnętrznej ambiguity niejednoznaczność ambiguity of acknowledgements niejednoznaczność potwier- dzeń amend v poprawiać; ulepszać amendment poprawka amendment record zapis poprawek, rekord poprawek American National Standards Institute Amerykański Naro- dowy Instytut Normalizacji American standard code for information interchange amery- kański kod standardowy dla wymiany informacji, kod ASCII ampersand znak amplification factor współczynnik wzmocnienia amplifier wzmacniacz; wzmacniak amplitude adder sumator amplitudowy amplitude modulation modulacja amplitudy amplitude shift keying kluczowanie amplitudy A/N = alphanumeric adj alfanumeryczny, literowo-cyfrowy analog analog analog adj analogowy analog computer komputer analogowy analog-digital computer komputer analogowo-cyfrowy, kom- puter hybrydowy analog filter filtr analogowy analog input-output unit układ analogowy wejścia-wyjścia analog multiplexer multiplekser analogowy analog network sieć analogowa analogous adj analogiczny analog recording rejestracja analogowa analog signal sygnał ciągły, sygnał analogowy analog simulation symulacja analogowa analog-to-digital conversion przetwarzanie analogowo-cyfro- we, konwersja analogowo-cyfrowa analog-to-digital converter przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwornik a/c, konwerter analogowo-cyfrowy analogue analog analogue adj analogowy analogue computer komputer analogowy, maszyna analogowa analogue-digital adj analogowo-cyfrowy 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 17 2016-04-24 22:03:28 analyser analyser analizator analyst analityk analytical engine maszyna analityczna analyzer analizator ancestor przodek (procesu) ancillary control processor podrzędny procesor sterujący ancillary equipment wyposażenie pomocnicze AND funktor I, iloczyn logiczny AND circuit układ I, układ iloczynu logicznego AND element element I, element iloczynu logicznego AND gate bramka I, bramka iloczynu logicznego AND operation iloczyn logiczny, koniunkcja animation animacja, animowanie Animation Compressor (algorytm firmy Apple do kodowania fil- mów animowanych) anonymous adj anonimowy anonymous connection połączenie anonimowe anonymous file transfer protocol anonimowy protokół prze- syłania plików, anonimowy FTP, publiczny FTP anonymous FTP = anonymous file transfer protocol ANSI = American National Standards Institute Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji ANSI character set zestaw znaków ANSI answer odpowiedź answer back 1. odpowiedź (w protokole przesyłania danych) 2. sygnał potwierdzenia answering zgłoszenie answering jack gniazdko zgłoszeniowe (telefoniczne) answering machine automat zgłoszeniowy, „automatyczna sekretarka” answering plug wtyczka odzewowa answering set szukacz answer mode tryb zgłoszenia answerphone automat zgłoszeniowy, „automatyczna sekretar- ka” answer signal sygnał odzewu anti-alias filter = antialiasing filter filtr przeciwutożsamienio- wy antialiasing (w grafice rastrowej – korygowanie obrazu polegające na likwidacji zniekształceń intermodulacyjnych) antialiasing filter filtr przeciwutożsamieniowy 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 18 2016-04-24 22:03:28 application package anticipate v przewidywać, uprzedzać anticipated carry przeniesienie z wyprzedzeniem anticipating control sterowanie wyprzedzające anticoincidence circuit układ antykoincydencyjny antihunt(ing) circuit obwód przeciwoscylacyjny antijamming adj przeciwzakłóceniowy antiphase adj odwrócony w fazie antishock adj przeciwwstrząsowy antistatic mat mata antystatyczna antivirus program program antywirusowy APA = all points addressable wszystkie punkty adresowalne (tryb graficzny pracy monitora) APCM = adaptive pulse code modulation adaptacyjna modu- lacja kodowo-impulsowa aperture otwór; szczelina API = application program(ming) interface złącze progra- mowe aplikacji, interfejs programów użytkowych API = automatic program interrupt automatyczne przerwanie programowe APL = a programming language język programowania APL appear v 1. ukazać się, pojawić się 2. wydawać się append v dołączać Apple = Apple Computer Corporation ( firma amerykańska pro- dukująca komputery Apple i Macintosh) Apple sound chip (układ sterujący generowaniem dźwięków w kom- puterach Macintosh) applet dodatek, aplet (mały program komputerowy) Apple Unix (system operacyjny Unix przeznaczony dla kompu- terów Macintosh) application 1. zastosowanie 2. program aplikacyjny, program użytkowy, aplikacja application binary interface interfejs binarny aplikacji application call wywołanie z programu użytkowego application icon ikona aplikacji (symbol graficzny) application layer warstwa aplikacyjna, warstwa zastosowań (modelu referencyjnego OSI) application layer gateway brama warstwy aplikacji application note nota aplikacyjna application-oriented language język problemowy application package pakiet użytkowy, pakiet programów użyt- kowych 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 19 2016-04-24 22:03:29 application program application program program użytkowy application program(ming) interface złącze programowe apli- kacji, interfejs programów użytkowych application software oprogramowanie użytkowe application-specific integrated circuit układ scalony specjali- zowany Application Visualization System (graficzna nakładka na system operacyjny Unix) APPN = advanced peer-to-peer networking rozszerzony tryb pracy w sieci typu „każdy z każdym” appropriate v przeznaczać, przydzielać (środki) approximation aproksymacja, przybliżenie APT = automatically programmed tools język APT (programo- wania obrabiarek sterowanych numerycznie) arbiter układ arbitrażu arbitrary adj dowolny arbitrary access dostęp dowolny arbitrary sequence computer komputer sekwencyjny z dowol- nym wykonywaniem rozkazów arbitration arbitraż, przyznanie dostępu arcade game gra rozrywkowa, gra zręcznościowa, gra arka- dowa arc-connected adj spójny łukowo arc-disjoint adj rozłączny łukowo architecture 1. architektura 2. struktura (urządzenia, sieci, pro- gramu) archival backup składowanie archiwalne (np. plików) archival quality file plik o jakości archiwalnej archival storage pamięć archiwalna archive 1. archiwum 2. archiwizowanie archived file plik archiwalny archive program program archiwizujący archiving archiwizowanie ARCnet = attached resource computer network (lokalna sieć komputerowa o topologii gwiazdy, w której każda stacja robocza jest połączona bezpośrednio z serwerem, stworzona przez firmę Datapoint Corporation) area obszar area code numer kierunkowy area search przeszukiwanie obszaru (np. pamięci) argument 1. argument (operacji) 2. zmienna niezależna 3. dowód 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 20 2016-04-24 22:03:29 array dimension argument address adres argumentu argument list lista argumentów argument type typ argumentu arithmetic arytmetyka arithmetic(al) adj arytmetyczny arithmetical unit arytmometr, jednostka arytmetyczno-logicz- na arithmetic check kontrola arytmetyczna arithmetic coprocessor koprocesor arytmetyczny arithmetic instruction rozkaz arytmetyczny arithmetic-logic adj arytmetyczno-logiczny arithmetic-logic unit arytmometr, jednostka arytmetyczno-lo- giczna arithmetic operator operator arytmetyczny arithmetic overflow przepełnienie arytmetyczne arithmetic point kropka arytmetyczna, kropka bazowa (od- dzielająca część całkowitą od ułamkowej) arithmetic register rejestr arytmetyczny arithmetic shift przesunięcie arytmetyczne arithmetic statement instrukcja arytmetyczna arithmetic subroutine podprogram arytmetyczny arithmetic unit arytmometr, jednostka arytmetyczno-logiczna armed interrupt przerwanie odgałęzione, przerwanie dozwo- lone AROM = alterable read-only memory pamięć programowalna tylko do odczytu ARP = address resolution protocol protokół rozróżniania ad- resów (służący do tłumaczenia adresów internetowych na adresy sprzętowe) ARPANET = Advanced Research Projects Agency network ARPANET (rozległa sieć komputerowa stworzona przez agencję ARPA, prekursor Internetu) ARP cache pamięć podręczna ARP ARP cache manager moduł zarządzania pamięcią podręczną ARP ARP encapsulation kapsułkowanie komunikatów ARP ARP hack pośrednie ARP ARQ = automatic repeat request automatyczne żądanie po- wtórzenia (w przypadku wykrycia błędu transmisji) array 1. tablica 2. matryca array dimension wymiar tablicy 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 21 2016-04-24 22:03:29 array of cores array of cores matryca rdzeni array processor procesor macierzowy, procesor tablicowy array type typ tablicowy arrow strzałka arrow key klawisz strzałki ARS = automatic route selection automatyczny wybór trasy (w sieci telekomunikacyjnej) articulation wyrazistość, zrozumiałość artificial adj sztuczny artificial intelligence sztuczna inteligencja artificial language sztuczny język artificial line sztuczna linia, sztuczny tor artificial reality sztuczna rzeczywistość, wirtualna rzeczywi- stość artificial speech mowa sztuczna, mowa syntetyczna artwork 1. materiał ilustracyjny 2. (obraz topografii elementów układu scalonego) ARU = audio response unit (urządzenie przekształcające kod cyfrowy na dźwięk) ASC = Apple sound chip (układ sterujący generowaniem dźwię- ków w komputerach Macintosh) ascender element nad wierszem (tekstu); element wyniesiony nad wiersz (znak diakrytyczny) ascending order porządek rosnący ASCII = American standard code for information interchange kod ASCII, amerykański kod standardowy dla wymiany in- formacji ASCII character set zestaw znaków ASCII ASCII file plik ASCII ASK = amplitude shift keying kluczowanie amplitudy ASM = allocation system management strategia przydziału miejsca ASMP = asymmetric multiprocessing asymetryczne przetwa- rzanie wieloprocesorowe ASP = active server pages aktywne strony serwera aspect położenie, ustawienie aspect ratio współczynnik kształtu obrazu ASPI = advanced SCSI program(ming) interface rozszerzony interfejs programowany SCSI ASR = automatic speech recognition automatyczne rozpozna- wanie mowy 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 22 2016-04-24 22:03:29 asynchronous data transmission assembler 1. asembler ( język adresów symbolicznych) 2. asembler (translator języka adresów symbolicznych) assembler language zob. assembler 1. assembly v tłumaczyć język symboliczny assembly language język adresów symbolicznych, język sym- boliczny, język asemblerowy; asembler assembly language processor procesor języka adresów sym- bolicznych assembly program asembler (translator języka adresów symbo- licznych) assert v zapewnić assertion asercja, zapewnienie assessor asesor (oprogramowania) assign v przypisać assignment przypisanie; przyporządkowanie assignment problem problem przyporządkowania adresów associate v łączyć; współdziałać associated descriptor deskryptor skojarzeniowy associative memory pamięć asocjacyjna, pamięć skojarzeniowa associative processor procesor asocjacyjny associative storage pamięć asocjacyjna, pamięć skojarzeniowa associator urządzenie kojarzące (elementy podobne) astable circuit układ astabilny astable multivibrator przerzutnik astabilny, multiwibrator asterisk gwiazdka, znak * asterisk protection zabezpieczenie gwiazdkami (np. przy wpro- wadzaniu hasła dostępu) asymmetric multiprocessing asymetryczne przetwarzanie wielo- procesorowe asynchronous adj asynchroniczny; niezsynchronizowany asynchronous communications 1. asynchroniczne przesyłanie danych 2. komunikacja asynchroniczna asynchronous communications interface adapter asynchro- niczny adapter złącza komunikacyjnego, ACIA asynchronous communications server serwer komunikacji asynchronicznej asynchronous computer komputer asynchroniczny asynchronous data transfer asynchroniczne przesyłanie da- nych asynchronous data transmission asynchroniczna transmisja danych 23 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 23 2016-04-24 22:03:29 asynchronous digital subscriber line asynchronous digital subscriber line asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie asynchronous flip-flop przerzutnik asynchroniczny asynchronous mode tryb asynchroniczny asynchronous modem modem asynchroniczny asynchronous serial protocol asynchroniczny protokół szeregowy asynchronous time-division multiplexing multipleksowanie asynchroniczne z podziałem czasu asynchronous transfer mode tryb przesyłania asynchronicz- nego (informacji siecią komputerową) asynchronous transmission transmisja asynchroniczna asynchronous transmission mode asynchroniczny tryb trans- misji AT = advanced technology technologia zaawansowana ATDM = asynchronous time-division multiplexing multi- pleksowanie asynchroniczne z podziałem czasu ATE = automatic test equipment automatyczne urządzenie testujące, tester automatyczny, tester zautomatyzowany ATime = absolute time czas bezwzględny ATM = Adobe Type Manager (oprogramowanie firmy Adobe System Inc. dla środowiska Windows i niektórych programów pra- cujących w systemie DOS, służące do zarządzania wektorowymi fontami postscriptowymi i ich przetwarzania na postać rastrową) ATM = asynchronous transfer mode tryb przesyłania asyn- chronicznego (informacji siecią komputerową) ATM = automatic teller machine bankomat ATM adaptation layer warstwa adaptacyjna ATM ATM-enabled product produkt dostosowany do technologii ATM (trybu przesyłania asynchronicznego danych) ATM switch łącznica ATM; przełącznik ATM; wymiennik ATM atomic adj jednolity, atomowy atomic action akcja atomowa (niepodzielna) atomic assignement przypisanie jako operacja atomowa ATS = automatic test system system automatycznego testowania attach dołączenie attach v 1. dołączać 2. włączać 3. zamocować attached resource computer network (lokalna sieć komputerowa o topologii gwiazdy, w której każda stacja robocza jest połączona bezpośrednio z serwerem, stworzona przez firmę Datapoint Cor- poration) attachment załącznik 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 24 2016-04-24 22:03:29 AUI attachment unit interface interfejs z jednostką połączeniową (tj. kabel, złącza i odpowiednie urządzenia elektroniczne) attack time czas narastania attempt próba attenuation 1. tłumienie, osłabienie 2. tłumienność attenuation band pasmo tłumienia attenuation coefficient współczynnik tłumienia attenuation diagram charakterystyka tłumienia, charaktery- styka amplitudowa attenuation distortion zniekształcenie tłumieniowe, zniekształ- cenie amplitudy (sygnału) attenuation rate współczynnik tłumienia attenuator tłumik (nastawny) attribute atrybut attribute list lista atrybutów attribute type typ atrybutu attribute value wartość atrybutu auctioneering unit blok wybierający wartości maksymalne audio adj dźwiękowy; foniczny audio data pl dane dźwiękowe audio facilities pl środki dźwiękowe audio file plik dźwiękowy audio processing przetwarzanie dźwięku audio processor procesor dźwiękowy audio response unit urządzenie przekształcające kod cyfrowy na dźwięk audio signal sygnał foniczny; sygnał dźwiękowy audio video interleave przeplot danych dźwiękowych i wizyj- nych, przeplot audio-wideo (sposób kompresji i zapisu cyfro- wego obrazu i dźwięku opracowany przez firmę Microsoft) audiovisual adj audiowizualny audit 1. kontrola danych źródłowych 2. przegląd kontrolny audit v kontrolować, sprawdzać audit log 1. dziennik kontroli 2. zapis przebiegu przetwarzania danych auditor rewident audit trail ślad rewizji augment v powiększać; przyrastać augmented addressing adresowanie rozszerzone AUI = attachment unit interface interfejs z jednostką połącze- niową (tj. kabel, złącza i odpowiednie urządzenia elektroniczne) 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 25 2016-04-24 22:03:30 authenticated message authenticated message wiadomość uwierzytelniona authentication autoryzacja, sprawdzanie tożsamości, uwie- rzytelnienie authentication code kod sprawdzania tożsamości, kod identy- fikujący authentication exchange wymiana legalizacji authentication information informacja o legalizacji authentication of user sprawdzanie tożsamości użytkownika, uwierzytelnianie użytkownika authenticity verification code kod weryfikacji autentyczności (pliku) author and key word in context index indeks autorów i słów kluczowych w kontekście authoring language język opracowań autorskich (dotyczący szkoleń wspomaganych komputerowo) authority zone strefa wpływów authorization autoryzacja, uprawnienie authorized program 1. program uprawniony 2. program auto- ryzowany authorized user 1. użytkownik uprzywilejowany 2. użytkow- nik zarejestrowany auto-abstract analiza maszynowa, automatyczna analiza treś- ci autocall wywołanie automatyczne; automatyczne nawiązywa- nie połączenia autocode autokod, język autokodowy, język automatycznego programowania autodial wywołanie automatyczne; automatyczne nawiązywa- nie połączenia auto-dial/auto-answer modem modem z automatycznym na- wiązywaniem połączenia autoincrementing autoinkrementacja autoindexing indeksowanie automatyczne autoload (za)ładowanie automatyczne (programu) autoloader moduł ładowania automatycznego automata theory teoria automatów automatic adj automatyczny; samoczynny automatic abstract analiza maszynowa, automatyczna analiza treści automatically programmed tools pl język APT (programowania obrabiarek sterowanych numerycznie) 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 26 2016-04-24 22:03:30 automatic recalculation automatic alternative routing automatyczny wybór zastępczej trasy połączenia (w sieci telekomunikacyjnej) automatic answering equipment automatyczne urządzenie od- powiadające automatic assembly recording system system zapisu z auto- matycznym łączeniem automatic calling wywołanie automatyczne; automatyczne na- wiązywanie połączenia automatic calling unit układ automatycznego wywołania, auto- wzywak automatic character recognition automatyczne rozpoznawanie pisma (znaków) automatic coding system system automatycznego kodowania automatic control sterowanie automatyczne automatic controller regulator automatic data processing automatyczne przetwarzanie danych, APD automatic data processing system system automatycznego przetwarzania danych automatic exchange centrala automatyczna automatic fallback automatyczne obniżanie wydajności (zdol- ność modemu do automatycznego obniżania szybkości transmisji) automatic frequency control automatyczna regulacja często- tliwości, ARC(z) automatic gain control automatyczna regulacja wzmocnienia, ARW automatic indexing indeksowanie automatyczne automatic language data processing język programowania ALDP automatic level control automatyczna regulacja poziomu automatic mode switching automatyczne przełączanie trybu (cecha pracy monitorów ekranowych) automatic noise reduction system automatyczny system re- dukcji szumów automatic polling odpytywanie automatyczne automatic program interrupt automatyczne przerwanie pro- gramowe automatic programming programowanie automatyczne automatic puncher dziurkarka automatyczna automatic reading odczyt automatyczny automatic recalculation przeliczanie automatyczne (w arkuszach kalkulacyjnych) 27 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 27 2016-04-24 22:03:30 automatic repeat on request automatic repeat on request automatyczne powtarzanie na żą- danie automatic repeat request automatyczne żądanie powtórzenia (w przypadku wykrycia błędu transmisji) automatic restart wznowienie automatyczne automatic retransmission automatyczna retransmisja danych automatic route selection automatyczny wybór trasy (w sieci telekomunikacyjnej) automatic scan przeglądanie automatyczne automatic signal recognition automatyczne rozpoznawanie sy- gnału automatic speech recognition automatyczne rozpoznawanie mowy automatic teller machine bankomat automatic test test wewnętrzny automatic test equipment automatyczne urządzenie testujące, tester automatyczny, tester zautomatyzowany automatic test system system automatycznego testowania automatic translation tłumaczenie maszynowe, przekład ma- szynowy automatic variable zmienna automatyczna, lokalna zmienna dynamiczna automatic voice recognition automatyczne rozpoznawanie głosu automatic warning system automatyczny system ostrzegania automat(izat)ion automatyzacja automaton automat autonomous adj autonomiczny autonomous system system autonomiczny autonomous system number numer systemu autonomicznego autonomous working działanie niezależne autonomy autonomia autoplotter ploter, pisak x-y autopolling samoczynne zbieranie danych auto-restart wznowienie automatyczne auto-shutdown automatyczne wyłączanie systemu autosizing automatyczna regulacja wielkości obrazu autotransfer przekazywanie automatyczne, przesyłanie auto- matyczne A/UX = Apple Unix (system operacyjny Unix przeznaczony do komputerów Macintosh) 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 28 2016-04-24 22:03:30 AZERTY keyboard auxiliaries pl urządzenia pomocnicze; sprzęt pomocniczy; wy- posażenie pomocnicze auxiliary carry przeniesienie pomocnicze auxiliary control area pomocniczy obszar sterowania auxiliary equipment wyposażenie pomocnicze; sprzęt pomoc- niczy; urządzenia pomocnicze auxiliary key klucz pomocniczy (dodatkowy) auxiliary memory pamięć pomocnicza, pamięć uzupełniająca auxiliary processor procesor pomocniczy auxiliary routine program pomocniczy auxiliary store pamięć pomocnicza, pamięć uzupełniająca availability dyspozycyjność available adj dostępny available machine time czas gotowości komputera available memory pamięć dostępna avalanche breakdown przebicie lawinowe (w półprzewodniku) avalanche diode dioda lawinowa avalanche photodiode fotodioda lawinowa avalanche transistor tranzystor lawinowy avatar awatar (znak generowany przez komputer) average (wartość) średnia average access time średni czas dostępu average data transfer rate średnia szybkość przesyłania danych average holding time średni czas utrzymywania (informacji) average power output średnia moc wyjściowa average value (wartość) średnia averaging device układ średniujący; uśredniacz averaging time czas uśredniania AVI = audio video interleave przeplot danych dźwiękowych i wizyjnych, przeplot audio-wideo (sposób kompresji i zapisu cyfrowego obrazu i dźwięku opracowany przez firmę Microsoft) AVR = automatic voice recognition automatyczne rozpozna- wanie głosu AVS = advanced visualization system (program do zaawanso- wanego przetwarzania obrazu oraz wizualizacji pracujący w sys- temie Unix) awaiting-repair time czas oczekiwania na naprawę awk = Aho Weinberger Kerninghan program awk (program do wsadowego przetwarzania tekstów w systemie Unix) AZERTY keyboard klawiatura typu AZERTY (klawisze literowe zaczynają się od tych liter) 29 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 29 2016-04-24 22:03:30 automatic repeat on request B B = byte bajt b = bit bit babble mamrotanie, przesłuch niezrozumiały (z kilku kanałów) back v cofać (się) back bias polaryzacja zaporowa backbone network sieć szkieletowa, sieć podstawowa back circuit układ sprzężenia zwrotnego back-end adj wewnętrzny, wyjściowy back-end interface interfejs wewnętrzny back-end processor procesor specjalizowany, procesor dodat- kowy back-end system system schowany; system przetwarzany w tle backfile plik archiwalny background tło background application aplikacja drugoplanowa background communication komunikacja drugoplanowa; ko- munikacja w tle background image obraz w tle background job praca drugoplanowa background memory pamięć wspomagająca; pamięć uzupeł- niająca background noise szum tła background printing drukowanie drugoplanowe (z jednoczes- nym wykorzystaniem komputera do innych zadań) background priority priorytet drugoplanowy background processing przetwarzanie drugoplanowe; prze- twarzanie w tle background program program drugoplanowy backing store pamięć pomocnicza 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 30 2016-04-24 22:03:31 balanced amplifier backlit display monitor ciekłokrystaliczny z podświetlaniem backoff odczekiwanie backout v odtwarzać, rekonstruować back plane płytka montażowa (dla obwodów drukowanych) backslash ukośnik lewy, znak \ backspace 1. cofnięcie 2. cofacz, klawisz cofający backspace v cofać backspace character znak cofania backspace key cofacz, klawisz cofający backtalk (przekazywanie informacji z komputera rezerwowego do komputera czynnego) backtrace ślad wsteczny backtracking nawracanie back-up 1. kopia zapasowa; zasób rezerwowy 2. składowanie 3. archiwowanie back up v 1. tworzyć kopię zapasową 2. składować backup adj rezerwowy; zapasowy backup copy kopia rezerwowa backup designed router zastępca wyróżnionego rutera backup diskette dyskietka rezerwowa backup memory pamięć rezerwowa, pamięć zapasowa backup storage pamięć zapasowa backup system system rezerwowy backup utility program narzędziowy archiwizujący Backus-Naur form notacja Backusa-Naura, BNF backward adj 1. wsteczny, przeciwbieżny 2. zacofany backward chaining wnioskowanie wsteczne, wnioskowanie zstępujące backward channel kanał powrotny backward file recovery odtworzenie poprzedniego stanu pliku (po awarii) backward reading odczytywanie wsteczne backward recovery odtwarzanie wsteczne backwards compatible adj zgodny wstecz backward search wyszukiwanie wsteczne (w edytorach tekstu) bad block blok uszkodzony (pliku) bad break błędne przeniesienie wyrazu (w edytorach tekstu) bad page break błędny podział na strony (w edytorach tekstu) bad sector sektor uszkodzony (na dysku lub dyskietce) bad track table tablica uszkodzeń ścieżek (na dysku) balanced amplifier wzmacniacz zrównoważony 31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 31 2016-04-24 22:03:31 balanced electrical circuits balanced electrical circuits pl elektryczne układy zrównowa- żone balanced error błąd zrównoważony balanced input wejście symetryczne balanced modulator modulator zrównoważony balanced-to-unbalanced unit układ równoważący ballistic computer komputer do obliczania danych balistycznych ball point manipulator kulkowy ball (spherical) resolver kulowy przelicznik sin-cos balun = balanced-to-unbalanced unit układ równoważący band pasmo band-gap semiconductor półprzewodnik z przerwą energe- tyczną band overlap zachodzenie pasm band-pass signals pl sygnały pasmowe band separation wydzielanie pasm bandwidth 1. szerokość pasma 2. szerokość taśmy bang-bang control sterowanie przekaźnikowe bank bank (segment pamięci) bank switching przełączanie banków (pamięci) bar 1. kreska 2. słupek; pasek bar chart wykres słupkowy, wykres kolumnowy, histogram bar code kod kreskowy bar-code reader czytnik kodu kreskowego bar-code scanner pióro świetlne do odczytywania kodu kre- skowego bar coding kodowanie kreskowe (wyrobów) bare board płytka pusta, płytka niezmontowana bare machine komputer bez oprogramowania bar graph wykres słupkowy, wykres kolumnowy, histogram bar menu menu poziome bar printer drukarka dźwigniowa barrel distortion zniekształcenie beczkowate (obrazu) barrel printer drukarka (wierszowa) bębnowa barrier layer warstwa zaporowa base 1. baza (np. danych) 2. podstawa (systemu liczbowego) base adj bazowy, podstawowy 10Base2 = 10 Mbps baseband 2 hundred meters cable cienki kabel koncentryczny (do okablowania sieci Ethernet) 10Base5 = 10 Mbps baseband 5 hundred meters cable gruby kabel koncentryczny (do okablowania sieci Ethernet), żółty kabel 32 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 32 2016-04-24 22:03:31 basic sequential access method base address adres bazowy, adres podstawowy base addressing adresowanie bazowe baseband pasmo podstawowe baseband network sieć transmisji w paśmie podstawowym baseband signalling sygnalizacja w paśmie podstawowym baseband signals pl sygnały w paśmie podstawowym base class klasa bazowa base diffusion isolation izolacja bazowa (elementów układu sca- lonego) 10BaseF = 10 Mbps baseband fiber optic cable światłowód (do okablowania sieci Ethernet) base font font podstawowy base header nagłówek podstawowy base line linia odniesienia base memory pamięć podstawowa base page strona bazowa, strona podstawowa base region obszar bazy (tranzystora) base register rejestr B, rejestr indeksowy, rejestr modyfikacji 10BaseT = 10 Mbps baseband twisted pair cable pojedyncza para skręconych przewodów (do najtańszego okablowania sieci Ethernet) base terminal wyprowadzenie bazy (tranzystora) BASIC = beginners all-purpose symbolic instruction code język Basic ( język programowania wysokiego poziomu) basic combined programming language język programowania BCPL (przeznaczony głównie do programowania systemowego) basic direct access method podstawowa metoda dostępu bez- pośredniego basic disk operating system podstawowy dyskowy system operacyjny basic file directory podstawowy katalog plików basic file system podstawowy system plików basic input/output system podstawowy system wejścia-wyjś- cia basic partitioned access method podstawowa metoda dostępu podzielnego basic rate taryfa podstawowa basic rate access dostęp stopnia podstawowego, dostęp pod- stawowy basic sequential access method podstawowa metoda dostępu sekwencyjnego 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 33 2016-04-24 22:03:31 bastion host bastion host komputer-bastion batch wsad; pakiet, paczka (danych) batch cache pamięć podręczna paczek (dla nieprzesłanych paczek danych) batch data processing przetwarzanie danych wsadowe batch file plik wsadowy (zawierający polecenia systemowe) batching grupowanie programów we wsady batch mode tryb wsadowy batch processing przetwarzanie (danych) wsadowe batch system system wsadowy battery backup bateryjne zasilanie rezerwowe baud bod ( jednostka szybkości transmisji danych cyfrowych) Baudot code kod Baudota baud rate szybkość transmisji danych w bodach bay (obudowa lub specjalne miejsce, w którym jest zainstalowana aparatura elektroniczna) bayonet coupling złącze bagnetowe BBD = bucket-brigade device przyrząd typu łańcuchowego, przyrząd typu „łańcucha pożarowego” B-box rejestr B, rejestr modyfikacji, rejestr indeksowy BBS = bulletin-board service elektroniczny biuletyn informa- cyjny BCC = blind carbon copy utajniona kopia do wiadomości (listu wysłanego pocztą elektroniczną) BCD = binary coded decimal BCD, liczba dziesiętna kodo- wana dwójkowo BCD notation = binary-coded decimal notation zapis dzie- siętny kodowany dwójkowo (sposób kodowania liczb dziesięt- nych, w którym kolejne cyfry liczby zapisywane są dwójkowo) BC-NET = Business Cooperation Network system baz danych Unii Europejskiej BCPL = basic combined programming language język pro- gramowania BCPL (przeznaczony głównie do programowania systemowego) BDAM = basic direct access method podstawowa metoda do- stępu bezpośredniego BDI = base diffusion isolation izolacja bazowa (elementów układu scalonego) BDOS = basic disk operating system podstawowy dyskowy system operacyjny beacon frame ramka sygnału nawigacyjnego 34 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 34 2016-04-24 22:03:31 beta test beam wiązka beam-propagation method metoda propagacji wiązki beam shaping kształtowanie wiązki bearer channel kanał B (którym jest przesyłany akustyczny sygnał telefoniczny) because it s time to network BITNET (akademicka sieć kom- puterowa) beep v pisnąć, wydać dźwięk beetle „żuczek” (współrzędny manipulator do sterowania kursorem) before-image protection zabezpieczenie obrazu pierwotnego, ochrona obrazu pierwotnego before-look journal dziennik przeniesień, dziennik zmian begin (w jezykach programowania – słowo kluczowe, otwierające program, procedurę lub blok) begin v zaczynać beginners all-purpose symbolic instruction code język BASIC ( język programowania wysokiego poziomu) beginning flag znacznik początku beginning-of-tape marker znacznik początku taśmy BEL = bell bell sygnał dźwiękowy bell character znak sygnału dźwiękowego bells and whistles pl własności niepotrzebne bell-tinkling podzwanianie belt printer drukarka (wierszowa) taśmowa bench ława benchmark wzorzec; program wzorcowy benchmarking 1. komparatystyka 2. testowanie wzorcowe (programu) benchmark problem problem wzorcowy benchmark program testowy program wzorcowy benchmark test test wzorcowy BER = bit error rate bitowa stopa błędu Berkeley broadcast rozgłaszanie typu Berkeley Bernoulli box skrzynka Bernoulliego (system wymiennej pamięci masowej) best fit 1. najlepsze dopasowanie 2. najlepsza zgodność beta site obszar beta (obszar programu poddawany próbnej eksplo- atacji) beta test test beta, próba w warunkach eksploatacji użytkowej; eksploatacja próbna 35 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 35 2016-04-24 22:03:32 bezel bezel obudowa napędu dyskowego Bézier curve krzywa Béziera (używana do wektorowego zapisu grafiki komputerowej) BFD = basic file directory podstawowy katalog plików BFS = basic file system podstawowy system plików BGP = border gateway protocol zewnętrzny protokół bram- kowy bias niezrównoważenie; błąd systematyczny; odchylenie biased exponent wykładnik przesunięty bias voltage 1. napięcie początkowe, przedpięcie 2. napięcie polaryzacji biax biaks (element ferrytowy pamięciowy lub logiczny) bidding licytacja (technika dynamicznego konfigurowania adresów stosowana przez protokoły) bidirectional bus szyna dwukierunkowa bidirectional printer drukarka dwukierunkowa bidirectional printing drukowanie dwukierunkowe big endian (porządek typu bardziej znaczący bajt jako pierwszy) bilateral element element symetryczny, element dwukierun- kowy billion instructions per second miliard rozkazów na sekundę bin kaseta (mieszcząca moduły); zbiornik (np. na karty); pojemnik (np. na taśmę) binarization process procedura binaryzacji binarize v binaryzować, przekształcać w dane binarne binary adj dwójkowy, binarny binary carry przeniesienie dwójkowe binary channel kanał dwójkowy, kanał binarny binary character znak binarny binary chop przeszukiwanie dwudzielne, przeszukiwanie dy- chotomiczne binary code kod dwójkowy, kod binarny binary-coded adj kodowany dwójkowo, kodowany binarnie binary-coded data pl dane kodowane dwójkowo binary-coded decimal liczba dziesiętna kodowana dwójkowo, BCD binary-coded decimal notation zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (sposób kodowania liczb dziesiętnych, w którym ko- lejne cyfry liczby zapisywane są dwójkowo) binary complement uzupełnienie dwójkowe, uzupełnienie bi- narne 36 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 36 2016-04-24 22:03:32 binary signal binary countdown binarne zliczanie w dół binary counter licznik dwójkowy, licznik binarny binary data interchange wymiana danych binarnych binary digit cyfra dwójkowa, cyfra binarna, bit binary dump zrzut dwójkowy, zrzut binarny binary element element dwójkowy, element binarny binary encoding kodowanie binarne binary encoding method metoda kodowania binarnego binary exponential backoff binarne wykładnicze wycofywanie się binary file plik dwójkowy, plik binarny binary format format binarny binary image obraz binarny (z dwoma poziomami jaskrawości) binary input wejście dwójkowe, wejście binarne binary integer binarna liczba całkowita binary large object duży obiekt binarny (duże pliki, głównie z da- nymi multimedialnymi) binary logic logika dwuwartościowa, logika dwójkowa, logika binarna binary lookup przeszukiwanie dwudzielne, przeszukiwanie dychotomiczne binary mode tryb dwójkowy binary notation zapis dwójkowy, zapis binarny, notacja dwój- kowa, notacja binarna binary number liczba dwójkowa, liczba binarna binary numeral liczebnik dwójkowy, liczebnik binarny binary output wyjście dwójkowe, wyjście binarne binary parity check binarna kontrola parzystości binary point przecinek dwójkowy, przecinek binarny binary program program dwójkowy, program binarny (w ję- zyku maszyny) binary representation reprezentacja dwójkowa, reprezentacja binarna binary run file binarny plik operacyjny binary scaler licznik dwójkowy, przelicznik dwójkowy binary search przeszukiwanie dwudzielne, przeszukiwanie dychotomiczne binary search algorithm algorytm przeszukiwania dwudziel- nego, algorytm przeszukiwania dychotomicznego binary signal sygnał dwójkowy, sygnał binarny, sygnał cyfro- wy 37 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik inform.indd 37 2016-04-24 22:03:32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielsko-polski słownik informatyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: