Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 004287 15178446 na godz. na dobę w sumie
Angielsko-polski słownik matematyczny - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik matematyczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18554-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów występujących w anglojęzycznej literaturze matematycznej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim.
Jest przeznaczony dla uczniów, nauczycieli, studentów, naukowców - wszystkich, którzy korzystają z matematycznej literatury w języku angielskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

a n g i e l s k o - p o l s k i s ł o w n i k m a t e m a t y c z n y angielsko- -polski słownik matematyczny Wydawnictwo WNT I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y występujących w anglojęzycznej literaturze matematycznej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. To doskonały materiał dla uczniów, nauczycieli, studentów i naukowców korzystających z matematycznej literatury w języku angielskim. Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów Y N Z C Ę R D O P K N W O Ł S I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Angielsko-polski matematyczny grzb 8.indd All Pages 3/11/16 8:40 PM angielsko- -polski słownik matematyczny ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== angielsko- -polski- słownik matematyczny Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Redaktor: Hanna Jezierska Redaktor techniczny: Marta Jeczeń-Bańkowska Wydawca: Karol Zawadzki Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Skład i łamanie: Ewa Eckhardt Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2003 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18554-1 Wydanie I – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Od redakcji Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów wystę- pujących w anglojęzycznej literaturze matematycznej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Jest przezna- czony dla uczniów, nauczycieli, studentów, naukowców – wszystkich, którzy korzystają z matematycznej literatury w ję- zyku angielskim. Wyboru terminów dokonano biorąc pod uwagę ich waż- ność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń; umieszczono również wiele zwrotów i wyrażeń przy- datnych zwłaszcza dla tłumaczy tekstów matematycznych. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przy- padkach zastosowania pisowni amerykańskiej rozróżnienie oznaczono symbolami US (amerykański) i GB (brytyjski). Wyjściowe terminy angielskie zamieszczono w układzie al- fabetycznym bezwzględnym (tzw. letter-by-letter system), co umożliwiło podanie ich w słowniku tylko raz, bez względu na ich pisownię. W przypadkach gdy istnieją dwie jednoznaczne formy terminu, pełna i skrócona, człony terminu złożonego, które mogą być pominięte, podano w nawiasach okrągłych. Objaśnienia lub dopowiedzenia po stronie polskiej wyróż- niono kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzie- lone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średnikiem. Odesłanie zob. zastosowano tylko do synonimu występującego bezpośrednio obok. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych zna- czeń terminu angielskiego, to są oznaczone cyframi arabskimi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Skróty używane w słowniku – czasownik (verb) adj – przymiotnik (adjective) adv – przysłówek (adverb) GB – termin brytyjski pl – liczba mnoga (plural) US – termin amerykański v zob. – zobacz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== A abac nomogram Abelian category kategoria abelowa Abelian extension rozszerzenie abelowe Abelian group grupa abelowa, grupa przemienna Abelian variety rozmaitość abelowa Abel s integral equation równanie całkowe Abela abridge v skracać, upraszczać abscissa (pl abscissae) odcięta (współrzędna x punktu) absolute adj bezwzględny, absolutny absolute continuity ciągłość bezwzględna absolute convergence zbieżność bezwzględna absolute CW complex CW kompleks absolutny absolute deviation odchylenie bezwzględne absolute difference różnica bezwzględna absolute geometry geometria absolutna absolute line prosta w nieskończoności absolutely continuous adj bezwzględnie ciągły absolutely convergent adj bezwzględnie zbieżny absolutely summable series szereg zbieżny bezwzględnie absolute moment moment bezwzględny absolute neighbourhood retract absolutny retrakt otocze- niowy absolute number liczba niemianowana, liczba oderwana absolute point punkt w nieskończoności absolute property of a surface wewnętrzna własność po- wierzchni absolute rational numbers pl liczby wymierne bezwzględne absolute retract retrakt absolutny absolute term in an expression wyraz wolny w wyrażeniu 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== absolute value absolute value wartość bezwzględna, moduł (liczby) absolute value of a complex number moduł liczby zespo- lonej absolute value of a real number wartość bezwzględna liczby rzeczywistej, moduł liczby rzeczywistej absolute value of a vector długość wektora, moduł wektora absorbing state stan pochłaniający absorption rule in lattice reguła pochłaniania w kratach abstract algebra algebra abstrakcyjna abstract group grupa abstrakcyjna abstraction abstrakcja abstract number liczba niemianowana, liczba oderwana abstract space przestrzeń abstrakcyjna acceptance region obszar przyjęć accessible cardinal liczba kardynalna osiągalna accessible point punkt osiągalny accumulated process proces skumulowany accumulation point punkt skupienia (zbioru) accuracy problem problem dokładności accurate to n decimal places z dokładnością do n-tego miejsca (po przecinku) accurate to n significant digits z dokładnością do n-tej cyfry znaczącej acnode punkt izolowany acos = arc cosine arcus cosinus, arccos acosec = arc cosecant arcus cosecans, arccosec acot = arc cotangent arcus cotangens, arcctg acsc = arc cosecant arcus cosecans, arccosec actn = arc cotangent arcus cotangens, arcctg accurate adj dokładny acute angle kąt ostry acute-angled triangle zob. acute triangle acute triangle trójkąt ostrokątny acyclic adj acykliczny acyclic chain complex kompleks łańcuchowy acykliczny acyclic complex kompleks acykliczny AD = average deviation odchylenie średnie Adam s method metoda Adamsa (numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych) adaptive inference wnioskowanie adaptacyjne add v dodawać 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== adjoint matrix addend składnik sumy (dodawany do innego składnika) additional variable zmienna dodana addition in linear space dodawanie w przestrzeni liniowej addition law in probability theory prawo sumowania w ra- chunku prawdopodobieństwa addition of convergent series dodawanie szeregów zbież- nych addition of matrices dodawanie macierzy addition of vectors dodawanie wektorów addition theorem for binomial coefficients twierdzenie o su- mowaniu współczynników dwumianu addition theorems of trigonometric functions tożsamości trygonometryczne dla sum i różnic kątów additive adj addytywny, łączny additive category kategoria addytywna additive error błąd addytywny, błąd sumowania additive function funkcja addytywna additive functor funktor addytywny additive inverse element odwrotny (do danego) w przypadku dodawania additive measure miara addytywna additive number theory addytywna teoria liczb additive polynomial wielomian addytywny additive process proces addytywny additive set function addytywna funkcja zbioru add operation operacja dodawania adequacy pełność adherent point punkt skupienia adherent point to a set of points punkt skupienia zbioru punk- tów, punkt należący do domknięcia zbioru punktów ad infinitum do nieskończoności adjacency matrix 1. macierz przyległości wierzchołków 2. ma- cierz przyległości gałęzi adjacent adj przyległy adjacent angles pl kąty przyległe adjacent edges pl krawędzie przyległe adjacent side bok przyległy adjoined adj dołączony adjoint adj sprzężony adjoint functor funktor sprzężony adjoint matrix macierz sprzężona 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== adjoint operator adjoint operator operator sprzężony (w przestrzeni Hilberta) adjoint transformation transformacja sprzężona, przekształce- nie sprzężone adjugate adj sprzężony adjugate matrix macierz sprzężona adjunction space przestrzeń doklejona adjusted mean średnia poprawiona admissible hypothesis hipoteza dopuszczalna admissible lifting podniesienie dopuszczalne admissible map przekształcenie dopuszczalne admissible strategy strategia dopuszczalna admissible test test dopuszczalny advanced calculus rachunek różniczkowy i całkowy advanced potential potencjał przyspieszony a.e. = almost everywhere prawie wszędzie aeq function funkcja logiczna ,,równoważność affine adj afiniczny affine connection koneksja afiniczna affine distortion zniekształcenie afiniczne affine geometry geometria afiniczna affine hull powłoka affiniczna affine mapping odwzorowanie afiniczne affine parallel coordinates pl równoległe współrzędne afi- niczne affine ratio of three points stosunek pojedynczego podziału, stosunek afiniczny trzech punktów affine space przestrzeń afiniczna affine transformation przekształcenie afiniczne, powinowac- two affine variety zbiór liniowy, rozmaitość liniowa, rozmaitość afiniczna affinity przekształcenie afiniczne, powinowactwo aggregation agregacja agonic adj skośny, ukośny agree v być zgodnym Airy function funkcja Airy ego Aitken s interpolation interpolacja Aitkena aleph alef aleph-null alef-zero Alexandroff compactification uzwarcenie Aleksandrowa algebra algebra 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== alternate exterior angles algebraic(al) adj algebraiczny algebraically closed adj algebraicznie domknięty algebraically independent adj algebraicznie niezależny algebraically soluble adj algebraicznie rozwiązywalny algebraic closure domknięcie algebraiczne algebraic complement dopełnienie algebraiczne (elementu ma- cierzy) algebraic curve krzywa algebraiczna algebraic equation równanie algebraiczne algebraic expression wyrażenie algebraiczne algebraic extension rozszerzenie algebraiczne algebraic field ciało algebraiczne algebraic function funkcja algebraiczna algebraic geometry geometria algebraiczna algebraic inequality nierówność algebraiczna algebraic integer liczba algebraiczna całkowita algebraic number liczba algebraiczna algebraic set zbiór algebraiczny algebraic structure struktura algebraiczna algebraic sum suma algebraiczna algebraic surface powierzchnia algebraiczna algebraic topology topologia algebraiczna algebraic variety rozmaitość algebraiczna algorithm algorytm algorithm of Gauss metoda eliminacji Gaussa (rozwiązywania układu równań liniowych) alias alias alignment chart nomogram aliquot podwielokrotność all integer programming programowanie całkowite allocation of a sample lokalizacja próbki almost all prawie wszystkie almost certain adj prawie pewny almost everywhere adv prawie wszędzie almost periodic adj prawie okresowy almost surely adj prawie pewny alog = antilogarithm antylogarytm alternate adj 1. alternatywny 2. przemienny, naprzemienny 3. naprzemianlegly alternate angles pl kąty naprzemianległe alternate exterior angles pl naprzemianległe kąty zewnętrzne 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== alternate interior angles alternate interior angles pl naprzemianległe kąty wewnętrzne alternating algebra algebra zewnętrzna alternating form forma przemienna alternating group grupa przemienna alternating matrix macierz przemienna alternating product iloczyn zewnętrzny alternating quantity wielkość przemienna alternating sequence ciąg naprzemienny alternating series szereg naprzemienny alternating series test kryterium Leibniza zbieżności szeregów naprzemiennych alternation 1. przemienność, alternacja (w algebrze) 2. alterna- tywa, suma logiczna, dysjunkcja alternative denial dysjunkcja Sheffera alternative hypothesis hipoteza alternatywna alternative of Fredholm twierdzenie Fredholma, alternatywa Fredholma altitude wysokość always convergent adj zawsze zbieżny (ciąg lub szereg funk- cyjny) ambiguous point punkt niejednoznaczności amicable numbers pl liczby zaprzyjaźnione amplitude amplituda amplitude of a complex number argument liczby zespolonej amplitude of a point azymut (w biegunowym układzie współ- rzędnych) amplitude of sine amplituda sinusa analysis analiza analysis of covariance analiza kowariancji analysis of dispersion analiza dyspersji analysis of variance analiza wariancji analytic(al) adj analityczny analytical arc łuk analityczny analytic branch gałąź analityczna analytic configuration konfiguracja analityczna analytic continuation przedłużenie analityczne analytic curve krzywa analityczna analytic function funkcja analityczna analytic function in the sense of Weierstrass funkcja anali- tyczna w sensie Weierstrassa analytic geometry geometria analityczna 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== antitrigonometric functions analyticity analityczność analytic manifold rozmaitość analityczna analytic method metoda analityczna analytic number theory analityczna teoria liczb analytic set zbiór analityczny analytic sheaf snop analityczny analytic structure struktura analityczna ancestral (relation) relacja dziedziczenia anchor ring torus ancillary information informacja pomocnicza AND iloczyn logiczny, I angle kąt angle between lines kąt pomiędzy prostymi angle between planes kąt pomiędzy płaszczyznami angle bisector dwusieczna kąta angle bracket nawias ostry angle-preserving adj zachowujący kąty angular adj 1. kątowy 2. okrężny, kołowy angular point punkt kątowy anharmonic ratio stosunek anharmoniczny, dwustosunek czwórki punktów annihilator anihilator annulus (pl annuli) pierścień anomaly azymut (w biegunowym układzie współrzędnych) antecedent poprzednik anticlockwise adj przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara antiderivative (of a function) funkcja pierwotna antifriction curve traktrysa antilog = antilogarithm antilogarithm antylogarytm antipodal points pl punkty antypodalne, punkty biegunowe antipodes zob. antipodal points anti-sine arcus sinus antisymmetric adj antysymetryczny antisymmetric relation relacja antysymetryczna antisymmetric tensor tensor antysymetryczny antithetic variates pl antytetyczne zmienne losowe antitone adj monotonicznie malejący antitrigonometric functions pl odwrotne funkcje trygonome- tryczne 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== apex apex (pl apexes or apices) wierzchołek, punkt najwyższy względem pewnej linii lub płaszczyzny apex angle kąt wierzchołkowy apolar forms pl formy niespolaryzowane Apollonian problem zagadnienie Apolloniusza a posteriori probability prawdopodobieństwo a posteriori apothem apotema apparent variable zmienna pozorna applicable surfaces pl powierzchnie izometryczne applied mathematics matematyka stosowana approach a limit dążyć do granicy approximate v aproksymować, przybliżać approximation aproksymacja, przybliżenie approximation by least squares aproksymacja metodą naj- mniejszych kwadratów approximation by polynomial aproksymacja wielomianowa approximation of continued fraction aproksymacja ułamka łańcuchowego approximation process proces aproksymacji approximation theory teoria aproksymacji a priori estimates pl nierówności różniczkowe a priori probability prawdopodobieństwo a priori Arabic numerals pl cyfry arabskie arbitrary adj dowolny, arbitralny arbitrary Boolean function dowolna funkcja Boole a arbitrary mean średnia pomocnicza arbitrary-precision arithmetics arytmetyka z dowolną precyzją arc łuk arc-connected adj łukowo spójny arccosec = arc cosecant arc cosecant arcus cosecans, arccosec arccos = arc cosine arc cosine arcus cosinus, arccos arcot = arc cotangent arc cotangent arcus cotangens, arcctg arc functions pl funkcje cyklometryczne, funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych Archimedean axiom aksjomat Archimedesa Archimedean spiral spirala Archimedesa arc length długość łuku arc of a graph krawędź grafu 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== associated matrix of linear map arc polygon wielokąt krzywoliniowy arcsec = arc secant arc secant arcus secans, arcsec arcsin = arc sine arc sine arcus sinus, arcsin arctan = arc tangent arc tangent arcus tangens, arctg arcwise adv łukowo; z pomocą łuków arcwise connected adj łukowo spójny area 1. obszar 2. dziedzina 3. pole area sampling badanie reprezentacyjne na płaszczyźnie Argand diagram diagram Arganda, płaszczyzna Gaussa argument 1. argument, zmienna niezależna (np. funkcji) 2. ar- gument (w dowodzie) argument of a complex number argument liczby zespolonej argument principle zasada argumentu arithmetic(al) adj arytmetyczny arithmetic(al) function funkcja arytmetyczna (określona w zbio- rze liczb naturalnych) arithmetical operation operacja arytmetyczna arithmetic average zob. arithmetic mean arithmetic function funkcja arytmetyczna (określona w zbiorze liczb naturalnych) arithmetic mean średnia arytmetyczna arithmetic point przecinek dziesiętny arithmetic progression ciąg arytmetyczny arithmetic series szereg arytmetyczny arm of an angle ramię kąta array tablica arrival distribution rozkład zgłoszeń ascending adj rosnący, wstępujący asec = arc secant arcus secans, arcsec asin = arc sinus arcus sinus, arcsin assignable variation zmienność wyjaśniona associate v 1. dołączyć 2. stowarzyszyć associate adj 1. dołączony 2. sprzężony 3. stowarzyszony associated group grupa stowarzyszona associated ideal of algebraic set ideał stowarzyszony ze zbio- rem algebraicznym associated matrix of linear map macierz odpowiadająca od- wzorowaniu liniowemu 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== associated prime ideal associated prime ideal stowarzyszony ideał pierwszy associative adj łączny associative coproduct komnożenie łączne associative law for multiplication prawo łączności mnożenia associative law for set operations prawo łączności operacji teoriomnogościowych associative law of addition prawo łączności dodawania assumed mean średnia dowolnie przyjęta assumption założenie asymmetrical distribution rozkład niesymetryczny asymmetric relation relacja asymetryczna asymptote asymptota asymptote of rational function asymptota funkcji wymiernej asymptotic(al) adj asymptotyczny asymptotically stable adj stabilny asymptotycznie asymptotical stability stabilność asymptotyczna asymptotic distribution rozkład asymptotyczny asymptotic expansion rozwinięcie asymptotyczne asymptotic limit granica asymptotyczna asymptotic point punkt asymptotyczny asymptotic representation reprezentacja asymptotyczna asymptotic series szereg asymptotyczny asymptotic solution rozwiązanie asymptotyczne asymptotic stability stabilność asymptotyczna atan = arc tangent arcus tangens, arctg atn = arc tangent zob. atan atom atom atomic context kontekst atomowy atomic formula formuła atomowa augend składnik sumy (do którego dodaje się drugi składnik) augmented matrix macierz rozszerzona aut alternatywa wykluczająca, suma logiczna wykluczająca, dysjunkcja wykluczająca autocorrelation autokorelacja autocorrelation function funkcja autokorelacji autocovariance autokowariancja automorphic adj automorficzny automorphism automorfizm automorphism group grupa automorfizmów autonomous system układ autonomiczny autoregression autoregresja 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielsko-polski słownik matematyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: