Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 008403 11522471 na godz. na dobę w sumie
Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3925-9623-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-32%), audiobook).
 Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku  

 

• Ponad 3000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają dostępne słowniki, np.:

frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i przywiązywanie wagi do odczuć innych ludzi)

sincerity - szczerość (mówienie tego, co się myśli, nawet jeśli w ten sposób można kogoś urazić)

 

• Klarowne wyjaśnienia, z uwzględnieniem najdrobniejszych niuansów znaczeniowych, np.:

 DJ vs Deejay, safety vs security, envious vs jealous, take a decison vs make a decision

 

• Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, podzielone na części mowy, np.:

rzeczowniki (canoe vs kayak), przymiotniki (careful vs cautious), czasowniki (finish vs end), przysłówki (concurrently vs simultaneously)

 

• Wyrazy hasłowe zestawione obok siebie, inaczej niż w innych publikacjach słownikowych, co poszerza świadomość, pozwala połączyć poszczególne słowa w minisystemy

 

• Proste wyjaśnienia znaczeń w języku angielskim, np.:

It is always possible to end something without finishing it.

When I drive the car, the kids always ride in back.

A person giving misinformation believes the information is correct.

A person giving disinformation knows the information is not correct or true.

A child standing on a chair might be higher than his father, but not taller.

You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember to buy you a gift.

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści 1 Radosław Więckowski Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych 2 Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych • Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Ponad 2000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają dostępne słowniki, np.: frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i przywiązywanie wagi do odczuć innych ludzi) sincerity - szczerość (mówienie tego, co się myśli, nawet jeśli w ten sposób można kogoś urazić) • Klarowne wyjaśnienia, z uwzględnieniem najdrobniejszych niuansów znaczeniowych, np.: DJ vs Deejay, safety vs security, envious vs jealous, take a decison vs make a decision • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, podzielone na części mowy, np.: rzeczowniki (canoe vs kayak), przymiotniki (careful vs cautious), czasowniki (finish vs end), przysłówki (concurrently vs simultaneously) • Wyrazy hasłowe zestawione obok siebie, inaczej niż w innych publikacjach słownikowych, co poszerza świadomość, pozwala połączyć poszczególne słowa w minisystemy • Proste wyjaśnienia znaczeń w języku angielskim, np.: It is always possible to end something without finishing it. When I drive the car, the kids always ride in back. A person giving misinformation believes the information is correct. A person giving disinformation knows the information is not correct or true. A child standing on a chair might be higher than his father, but not taller. You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember to buy you a gift. 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-925962-3-3 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Wstęp Na każdym etapie nauki języka angielskiego napotkamy na problem, jakiego słowa użyd w danym kontekście. Czy użyd rzeczownika mistake czy error, czasowników make czy do, assume czy presume przymiotnika alone czy lonely? Sytuacja ta szczególnie dotyczy języka angielskiego, w którym jest cała paleta słów o diametralnie różnych lub subtelnych odcieniach znaczeniowych. Przykładowo, polski przymiotnik błędny ma następujące odpowiedniki: erroneous [ɪ’rəʊnɪəs] ► błędny (zawierający błąd lub błędy) I reviewed the erroneous article. (I reviewed the article which contained an error). wrong [wrɒŋ] ► błędny (omyłkowy, niewłaściwy) I reviewed the wrong article. (I wasn’t supposed to review that article at all, but a different one) Niniejsza publikacja jest próbą systematyzacji około 2000 wyrazów bliskoznacznych, czyli wyrazów bliższych lub dalszych znaczeniowo. Słownik wypełnia lukę na rynku wydawniczym, gdyż po raz pierwszy w historii polsko-angielskiej leksykografii, podaje szczegółowe znaczenia słów, z uwzględnieniem najdrobniejszych różnic, np.: accountable ► (osobiście) odpowiedzialny, rozliczany za coś (np. wyniki), którego obowiązkiem jest wytłumaczyd się z czegoś przed kimś If I hold my staff accountable for an assignment, I expect them to describe everything that happened and why they performed in the way they did. responsible ► 1.odpowiedzialny (mający obowiązek dopilnowania czegoś) 2.odpowiedzialny (wymagający kwalifikacji i obarczający odpowiedzialnością, np. praca) 3.odpowiedzialny (ponoszący winę za coś) If I hold my staff responsible for an assignment, I expect the duties to be performed correctly. Różnice znaczeniowe podane są w łatwych do zapamiętania kontekstach, np.: make [meɪk] ► z/robid (odpowiednimi działaniami spowodowad powstanie czegoś, stworzyd coś) A: What are you making? B: A cake. do [du:] ► z/robid (wykonywad jakąś czynnośd lub zadanie) A: What are you doing? B: I am making a cake. hear [hɪə] ► słuchad/usłyszed (odebrad uchem jakiś dźwięk; zetknąd się z czyjąś muzyką, śpiewem, recytacją itp.) I heard him playing the piano. listen to sb/sth [lɪsn] ► słuchad (świadomie odbierad wrażenia dźwiękowe) I spent the night listening to the piano concerto. 5 consecutive [kən’sekju:tɪv] ► kolejny (następujący bezpośrednio po sobie, bez przerwy, np. 1, 2, 3, 4 itd.) 1, 2 and 3 are consecutive numbers. successive [sək’səsɪv] ► kolejny (następujący po sobie, ale z przerwami, np. 1, 2, 5, 7 itd.) 1, 2 and 4 are successive numbers. Niektóre przykładowe zdania stanowią ilustrację różnic znaczeniowych haseł blisko spokrewnionych, np.: allergist ► alergolog (lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem alergii) allergologist ► alergolog (naukowiec zajmujący się badaniem alergii) An allergologist researches allergies and investigates ways to treat them, as opposed to an allergist, who diagnoses and treats conditions caused by allergies. Wyróżnikiem słownika jest to, że prezentowane słowa są zestawione obok siebie, nie są rozrzucone tak, jak ma to miejsce w innych publikacjach słownikowych. To poszerza świadomośd, pozwala połączyd poszczególne słowa w minisystemy, ułatwiając oraz skracając tym samym naukę słówek. Słownik odda wielkie usługi Czytelnikom, którzy pomimo znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, nie znajdują odpowiedzi na wiele nurtujących pytao odnośnie różnych odcieni znaczeniowych wyrazów i ich kontekstowych zastosowao. Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się nieodzownym suplementem do wszystkich słowników angielsko-polskich. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 Bibliografia American Heritage College Dictionary, 4th Edition. Houghton Mifflin, 2004. Collins English Dictionary 9th Edition. Harper Collins, 2007. Longman Dictionary of Contemporary English: Plus New Words (LDOC). Longman, 2001. Merriam-Webster s Collegiate Dictionary, 11th Edition. Merriam-Webster, 2003. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. Second Edition. Random House, 2004. www.englishstackexchange.com www.the-difference-between.com 7 spógłoski wymowa jak polskie p jak polskie b Wymowa przykłady pen [pen] copy [kɒpi] happen [hæpən] back [bæk] baby [beɪbi] job [dʒɒb] t (czubek języka dotyka podniebienia górnego) tea [ti:] tight [taɪt] button [bʌtn] d (czubek języka dotyka podniebienia górnego) day [deɪ] ladder [lædə] odd [ɒd] 11 w jak polskie ł s (czubek języka między zębami) z (czubek języka między zębami) jak polskie k jak polskie g jak polskie cz lub ć jak polskie dż jak polskie f jak polskie w jak polskie s jak polskie z jak polskie sz lub ś jak polskie ź jak polskie h key [ki:] clock [klɒk] school [sku:l] get [get] giggle [gɪgl] ghost [gəʊst] church [t∫ɜːt∫] match [mæt∫] itch [it∫] judge [dʒʌdʒ] age [eɪdʒ] fat [fæt] coffee [kɒfi] photo [fəʊtəʊ] view [vju:] heavy [hevi] move [mu:v] wet [wet] one [wʌn] when [wen] thing [θiŋ] author [ɔːθə] path [pa:θ] this [ðis] other [ʌðə] smooth [smu:ð] soon [su:n] cease [si:z] sister [sistə] desert [dezət] dessert [dɪ’zɜːt] shish kebab [∫ɪ∫ kebæb] sure [∫ʊə] pleasure [pleʒə] vision [viʒn] hot [hɒt] whole [həʊl] ahead [ə’hed] more [mɔː] much [mʌt∫] sum [sʌm] n (czubek języka dotyka górnego podniebienia) nice [naɪs] know [nəʊ] funny [fʌni] jak polskie n i g (zanikające) ring [riŋ] anger [æŋgə] sing [siŋ] l (czubek języka dotyka górnego podniebienia) light [laɪt] valley [væli] feel [fi:l] r (czubek języka dotyka górnego podniebienia) right [raɪt] wrong [rɒŋ] sorry [sɒri] 1 p 2 b 3 t 4 d 5 k 6 g 7 t∫ 8 dʒ 9 f 10 v 12 θ 13 ð 14 s 15 z 16 ∫ 17 ʒ 18 h 20 n 21 ŋ 22 l 23 r 24 j 19 m jak polskie m dwugłoski wymowa jak polskie j jak polskie ei jak polskie ai jak polskie oi jak polskie ou jak polskie au jak polskie ie jak polskie ee jak polskie ue 1 eɪ 2 aɪ 3 ɔɪ 4 əʊ 5 aʊ 6 ɪə 7 eə 8 ʊə yet [jet] use [ju:z] yacht [jɒt] przykłady face [feɪs] day [deɪ] break [breɪk] price [praɪs] high [haɪ] try [traɪ] choice [t∫ɔɪs] boy [bɔɪ] toy [tɔɪ] goat [gəʊt] show [∫əʊ] no [nəʊ] mouth [maʊð] now [naʊ] owl [aʊl] near [nɪə] here [hɪə] ear [ɪə] square [skweə] fair [feə] chair [t∫eə] poor [pʊə] jury [dʒʊəri] cure [kjʊə] 8 samogłoski wymowa jak polskie y jak polskie i 1 ɪ 2 i 3 iː 4 uː 5 u 6 ʊ 7 æ 8 ɑː 9 ʌ 10 ɒ jak polskie i (długie) jak polskie u (długie) jak polskie u (krótkie) jak polskie u (krótkie) jak polskie a (długie) jak polskie a (krótkie) jak polskie o (krótkie) jak polskie e (szeroko otwarte) przykłady supermarket [sju:pəma:kɪt] minute [mɪnɪt] happy [hæpi] glorious [glɔːriəs] fleet [fli:t] sea [siː] machine [mə’∫i:n] two [tu:] blue [blu:] group [gru:p] influence [influəns] situation [sɪtju’eɪ∫n] foot [fʊt] good [gʊd] put [pʊt] trap [træp] bad [bæd] map [mæp] start [stɑːt] father [fɑːðə] car [kɑː] up [ʌp] love [lʌv] fun [fʌn] lot [lɒt] clock [klɒk] wash [wɒ∫] law [lɔː] north [nɔːθ] war [wɔː] dress [dres] head [hed] forehead [fɒrɪd] bird [bɜːd] nurse [nɜːs] learn [lɜːn] about [ə’baʊt] computer [kəm’pju:tə] 9 11 ɔː jak polskie o (długie) 12 e jak polskie e (krótkie) 13 ɜː jak polskie e (długie) 14 ə jak polskie e (nieakcentowane) Czasowniki end [end] = finish [fɪnɪ∫] ► W kontekście czasu oba czasowniki oznaczają za/kooczyd (się) = dobiec/dobiegad kooca What time does the meeting end/finish? The concert ends/finishes at 10 pm. The party finished/ended with a sing-song. I’d like to finish/end by thanking you all for your help. World War II finished/ended in 1945. end [end] ► W kontekście przestrzeni czasownik end oznacza skooczyd się (urwad się w jakimś miejscu), gdy mowa jest o drodze/lesie itp. The road ended in a building site. end [end] ► Czasownik end oznacza zakooczyd coś = położyd kres czemuś Talks aimed at ending the conflict. end [end] ► Czasownik end oznacza zakooczyd życie lub doprowadzid do czyjeś śmierci He ended his own life. A bullet through the heart ended him. end [end] ► Czasownik end oznacza zakooczyd coś = przestad/przerwad coś (robid) finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza skooczyd/ukooczyd coś (robid) = doprowadzid coś do kooca I finished the race. Ukooczyłem wyścig. (przekroczyłem linię mety) I ended the race. Zakooczyłem wyścig. (przerwałem/zatrzymałem wyścig) It is always possible to end something without finishing it. Zawsze można coś zakooczyć (przerwad), nie koocząc czegoś. The hamburger eating contest ended before he finished (eating) his first hamburger. Zawody w jedzeniu hamburgerów się zakooczyły (zostały przerwane), zanim on skooczył (jeśd) swojego pierwszego hamburgera. Often we end the day because we are too tired, even though we didn t finish all our work. Często kooczymy (przerywamy) dzieo pracy, ponieważ jesteśmy zbyt zmęczeni, nawet jeśli nie skoczyliśmy całej pracy. end [end] ► Czasownik end oznacza zakooczyd coś = zrobid coś na koocu finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza skooczyd/ukooczyd coś (robid) = doprowadzid coś do kooca I must finish this article. Muszę skooczyć ten artykuł. (pisanie tego artykułu) I don’t know how to end this article. Nie wiem, jak zakooczyć ten artykuł. (nie wiem, co mam na koocu napisad) She ended her concert with three songs. Ona zakooczyła koncert trzema piosenkami. 10 end [end] ► Czasownik end oznacza kooczyd się czymś. Kładzie on nacisk na skutek lub koocową postad czegoś Nouns that end in/with -s have plurals in –es. Rzeczowniki, które kooczą się na literę –s, mają w liczbie mnogiej koocówkę –es. It always ends with me apologizing. Zawsze kooczy się tym, że ja przepraszam. The match ended in a draw. Mecz zakooczył się remisem. It all ended in tears. Wszystko skooczyło się płaczem. The expedition ended tragically. Wyprawa zakooczyła się tragicznie. How does this story end? Jak kooczy się ta historia? finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza doprowadzid coś do kooca, skooczyd coś robid. Kładzie on nacisk na proces i zakooczenie czynności: I finish work at 4 pm. Kooczę pracę o 16:00. Haven t you finished yet? Skooczyłeś już? I watched a movie after I d finished my homework. Obejrzałem film po skooczeniu pracy domowej. I’ve just finished reading my book. Właśnie skooczyłem czytad książkę. finish [fɪnɪ∫] ► Wyrażenie finish school oznacza s/kooczyd szkołę w danym dniu lub kooczyd naukę w jakimś czasie: When do you finish school? O której kooczysz szkołę? She finishes school next year. W przyszłym roku kooczy szkołę. graduate [grædju:ɪt] ► Gdy mowa o studiach wyższych, nie można używad czasownika to finish. Skooczyd studia to poprostu to graduate from/at a university/college, a skooczyd jakiś kierunek to graduate in sth I graduated from/at Birmingham University. Skooczyłem studia na Uniwersytecie Birmingham. I graduated in physics. Skooczyłem fizykę. finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza dokooczyd posiłek lub wyjeśd coś Could you please finish the soup? Czy mógłbyś dokooczyć tę zupę? Who finished all the biscuits? Kto wyjadł wszystkie ciasteczka? finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish with sb oznacza skooczyd z kimś = zerwad z kimś: They finished with each other yesterday. Wczoraj skooczyli ze sobą. (przestali się spotykad) 11 finish [fɪnɪ∫] ► Czasownik finish oznacza wykooczyd kogoś (np. wysiłek) That long walk finished me! Wykooczył mnie ten długi spacer! remember [rɪ’membə] ► pamiętad (szybko przywoład w pamięci) I remember that day as if it were yesterday. You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember to buy you a gift. remind [rɪ’maɪnd] ► (sb of sth) przypominad komuś coś (przywoład w pamięci poprzez skojarzenia, podobieostwo z czymś); (sb about sth) przypominad komuś o czymś You can remind someone else that it is your birthday this weekend, so that they remember to buy you a gift. The castle reminds me of a distant past. Remind me about the umbrella! recall [rɪ’kɔːl] ► pamiętad, przypomnied sobie coś (z trudem przywoład w pamięci, np. słowa) I can’t recall the words of the song. recollect [rekə’lekt] ► pamiętad, przypomnied sobie coś (straconego lub zapomnianego) I can’t recollect the incident leading to the accident. reminisce [remɪ’nɪs] (about/over sb/sth) ► z nostalgią rozpamiętywad, wspominad kogoś/coś Old college friends like to reminisce about old school days. make [meɪk] ► z/robid (odpowiednimi działaniami spowodowad powstanie czegoś, stworzyd coś) A: What are you making? B: A cake. Let’s make a plan. do [du:] ► z/robid (wykonywad jakąś czynnośd lub zadanie) A: What are you doing? B: I am making a cake. I am not going to do any work. forget [fə’get] (about sth) ► zapomnied o czymś; żeby coś zrobid lub że coś się zrobiło She forgot to send an email. She forgot sending an email. She forgot about her achievements. leave [li:v] ► zapomnied coś ze sobą zabrad/wziąd (np. parasolkę) She left her umbrella at home. cheer up [t∫ɪə ʌp] ► rozchmurz się, głowa do góry Cheer up, it can’t be that bad. brace up [breɪs ʌp] ► odwagi, trzymaj się, weź się w garśd (czasownik używany kiedy ktoś wyraźnie się rozkleił i trzeba pomóc tej osobie się zmobilizowad) Brace up, everything will be OK. 12 coax [kəʊks] (sb into/out of doing sth) ► delikatnie przekonad, nakłonid, namówid kogoś, żeby coś zrobił lub nie; skłonid kogoś pochlebstwami do czegoś They were coaxed into doing boring work. cajole [kəˈdʒəʊl] (sb into/out of doing sth) ► (przymilając się) przekonad kogoś (kto nie chce czegoś zrobid), żeby coś zrobił He hoped to cajole her into selling him her house. convince [kən’vɪns] ► przekonad, przekonywad (przytoczyd/przytaczad odpowiednie argumenty, dowieśd prawdziwości lub słuszności czegoś) He convinced me that it was true. persuade [pə’sweɪd] ► przekonad, przekonywad (namawiad/namówid kogoś do czegoś) He persuaded me to see a doctor. personify [pəˈsɒnɪfaɪ] ► uosobiad coś (dot. rzeczowników nieżywotnych) An owl personifies wisdom. She personifies honesty. impersonate [ɪmˈpəːs(ə)neɪt] ► odgrywad rolę, udawad kogoś (dla zabawy lub oszustwa) By impersonating a police officer, she was able to gain entrance to the hall. type [taɪp] ► na/pisad coś (na klawiaturze komputera) She typed the word into the Google search engine. write [raɪt] ► na/pisad coś (na tablicy, kartce papieru itd.) She jotted down the word the teacher wrote on the whiteboard. introduce [ɪntrə’dju:s] (sb to sb) ► przedstawiad/przedstawid kogoś komuś (np. znajomego) I introduced my friend to my sister. present [prɪ’zent] (sb to sb) ► przedstawiad/przedstawid kogoś komuś (np. kto jest wyższy rangą, ma ważniejsze stanowisko itp.) I presented a visitor to the president. meet [mi:t] ► poznad/poznawad kogoś (zacząd z kimś znajomośd) get to know ► poznad/poznawad kogoś (pogłębid z kimś znajomośd) introduce [ɪntrə’dju:s] (sb to sb) ► poznad/poznawad kogoś z kimś It’s nice to meet you. We met at school. She wants to get to know him better. She wants to introduce Tom to Kate. She wants to see/visit foreign countries. see [si:] , visit [vɪzɪt] ► poznad/poznawad (np. nowe miejsca) moisten [mɔɪs(ə)n] ► (lekko) zwilżad/zwilżyd She wants to moisten her lips with the tip of her tongue. moisturise [mɔɪst∫əraɪz] ► nawilżad/nawilżyd (np. suchą skórę) She wants to moisturize her skin. 13 drive [draɪv] ► jechad/jeździd (samochodem) When I drive the car, the kids always ride in back. ride [raɪd] ► jechad/jeździd (samochodem jako pasażer/ka lub rowerem, motorem itp.) When I drive the car, the kids always ride in back. say [seɪ] ► powiedzied coś o kimś lub o czymś ; powiedzied coś Can you say something about this photo? Say it! tell [tel] ► powiedzied komuś o kimś lub o czymś ; powiedzied komuś coś Can you tell me something about this photo? Tell him it! propose [prə’pəʊz] ► za/proponowad (pod rozwagę) I proposed a new plan. suggest [sə’dʒest] ► za/proponowad (pod rozwagę i poddad pod dyskusję) I suggested that we wait a day or two. overhear [əʊvə’hɪə] ► podsłuchad coś/kogoś, przypadkiem usłyszed coś I overheard a very funny conversation. eavesdrop on sb [iːvzdrɒp] ► (specjalnie) podsłuchad/podsłuchiwad coś/kogoś (bez czyjeś wiedzy i zgody) He was eavesdropping on our conversation. hear [hɪə] ► słuchad/usłyszed (odebrad uchem jakiś dźwięk; zetknąd się z czyjąś muzyką, śpiewem, recytacją itp.) I heard him playing the piano. When we want to say that sounds come to our ears, we use the verb hear. listen to sb/sth [lɪsn] ► słuchad (świadomie odbierad wrażenia dźwiękowe) I spent the night listening to the piano concerto. watch [wɒt∫] ► patrzed na kogoś/coś (jeżeli przedmiot/osoba się rusza lub są elementy, które się ruszają, to używamy czasownika watch); oglądad (telewizję) He is watching kids playing ball. He is watching TV. look at [lu:k] ► patrzed na kogoś/coś (jeżeli przedmiot nie zawiera elementów, które się ruszają, to używamy czasownika look at) He is looking at the flowers. He is looking at the TV. see [si:] ► zobaczyd kogoś/coś (też przypadkiem) If you look carefully, you might see a shooting star. If you watch for a while, you will have a better chance of seeing one. We go to a theatre to see a movie, but we watch a movie on TV. 14 repeat [rɪ’pi:t] ► powtórzyd/powtarzad (powiedzied to samo, co już raz lub więcej razy było powiedziane) Can you please repeat the words? revise [rɪ’vaɪz] ► powtórzyd/powtarzad (przerobid lub przypomnied sobie materiał już raz przerobiony) I must revise the material for the exam. fit [fɪt] ► pasowad (rozmiarowo, byd odpowiedniego wymiaru, kształtu) The key doesn’t fit the lock. The shoes don’t fit me. The dress fits like a glove. suit [sju:t] ► pasowad (byd odpowiednim, np. kolorystycznie) The colours suit me very well. This furniture doesn’t suit the room. go with sth [gəʊ wɪð] ► pasowad (np. smakowo) Lemon goes wonderfully with salmon. close [kləʊz] ► zamknąd/zamykad (używane jest w języku formalnym, kiedy opisuje się zakooczeniu, np. obrad); zamknąd/zamykad (czasownik close jak i shut mogą byd użyte, gdy opisują zamykanie drzwi, okien, oczu itp.) He closed the meeting at 5. He shut/closed the door. shut [∫ʌt] ► zamknąd/zamykad (używane zazwyczaj wtedy, kiedy zamykaniu towarzyszy hałas oraz kiedy zamyka się pojemniki, walizki itp.) He shut the suitcase. He shut/closed the door. comprehend [kɒmpri’hend] ► (dogłębnie) zrozumied, pojąd (uświadomid sobie znaczenie czegoś, pojąd coś w pełni, zrozumied zależności między czymś a czymś, powiązad fakty) If he read a bit of English poetry, he might understand the words but could not easily comprehend the meaning. understand [ʌndə’stænd] ► zrozumied (np. jakiś język obcy) ; zrozumied (wyciągnąd z czegoś wniosek) He undestands English quite well. He can’t understand her motives. base [beɪs] ► mied siedzibę (jak i w innych miejscach) Sony is based in Japan, but there are significant operations elsewhere. locate [ləʊ’keɪt] ► mied (główną) siedzibę The Sony head office is located in Japan. localize [ləʊkəlaɪz] ► zlokalizowad (ograniczyd skutki jakiegoś zjawiska do pewnego obszaru np. szkody) To localize damage in the area we must ask for help. locate [ləʊ keɪt] ► lokalizowad (usytuowad) The house is well located. 15 resign [rɪ zain] (from sth) ► z/rezygnowad (z pracy, posady) I want to resign from my job. quit [kwɪt] ► z/rezygnowad (z kursu) I want to quit the course. decide not to buy [dɪ’saɪd nɒt tu: baɪ] ► z/rezygnowad z kupna czegoś I decided not to buy the bike. affect [ə’fekt] ► wpływad na coś (zwykle niekorzystnie, dot. zmian materialnych i fizycznych) Drinking too much alcohol can affect the ability to drive. Smoking affects your health. influence [ɪnflʊens] ► wpływad na coś (zwykle dot. zmian uczud lub opinii) The article has influenced my attitude to drink-driving. hide [haɪd] ► 1.ukryd/ukrywad (w odniesieniu do emocji w zdaniach twierdzących) 2.schowad She managed to hide her disappointment. The house was hidden in the woods. conceal [kən’si:l] ► 1.ukryd/ukrywad (w odniesieniu do emocji w zdaniach przeczących) 2.schowad, ukryd/ukrywad (celowo, aby ktoś nie zobaczył lub nie wziął) She could barely conceal her disappointment. He concealed that stuff. secrete [sɪ’kri:t] ► schowad, ukryd/ukrywad (w miejscu nieznanym innym osobom) He secreted that stuff in the attic. disappoint [dɪsə’pɔɪnt] ► rozczarowad/rozczarowywad, zawodzid (przynieśd komuś zawód) Her performance disappointed me. disillusion [dɪsɪ’lu:ʒn] ► rozczarowad/rozczarowywad (rozwiad/rozwiewad czyjeś złudzenia) The political situation disillusioned me. download [daʊn’ləʊd] ► 1.pobierad/pobrad dane z serwera/Internetu 2.transmitowad dane do abonenta This wireless modem is capable of downloading data. It is easy to download music off the net. upload [ʌp’ləʊd] ► 1.przesyład dane do serwera/Internetu; wgrad/wrzucid na stronę WWW/do serwisu 2.transmitowad dane do centrali Other files can be uploaded. This wireless modem is capable of uploading large amounts of data. stream [stri:m] ► strumieniowad, odtwarzad lub nadawad strumieniowo (odbierad z sieci dane lub nadawad w czasie rzeczywistym) Streamed data is delivered in real time. We are streaming more than 200 hours with computers connecting to the Internet. update [ʌp deɪt] ► z/aktualizowad (wprowadzid poprawki do programu likwidujące błędy) She wants to update software. upgrade [ʌp greɪd] ► z/aktualizowad (wersję istniejącego programu) She wants to upgrade old software. 16 bring [brɪŋ] ► przynieśd/przynosid coś komuś (z miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie przebywa) You bring something from where you now are, as in Since you re in the kitchen, could you bring me a glass of water when you come back? fetch [fet∫] ► przynieśd/przynosid coś komuś (z innego miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie nie przebywa) You fetch something that is elsewhere, as in Would you fetch me my glasses when you re upstairs? lend [lend] (sth to sb/sb sth) ► pożyczyd/pożyczad coś komuś He often lends me money. borrow [bɒrəʊ] (sth from sb) ► pożyczyd/pożyczad coś od kogoś He often borrows money from me. rob [rɒb] (sb of sth) ► ukraśd komuś coś He robbed me of the watch. steal [sti:l] (sth) ► ukraśd coś He stole the watch. better [betə] ► poprawid/poprawiad (uczynid coś lepszym) Immigrants want to better their lot. improve [ɪm’pru:v] ► ulepszyd/ulepszad (zmienid coś tak, aby stało się bardziej użyteczne, funkcjonalne) They want to improve the quality of medical care. ameliorate [ə’mi:lɪə,reɪt] ► 1.polepszyd/polepszad (zmienid coś, co jest niedobre, na lepsze) 2.złagodzid (skutki czegoś) They want to ameliorate their work conditions. Foreign aid was need to ameliorate the effects of drought. streamline [stri:mlaɪn] ► usprawnid/usprawniad, uskutecznid/uskuteczniad (uczynid coś lepszym, prostszym i bardziej oszczędnym) They want to streamline production. impress [ɪm’pres] ► zrobid na kimś wrażenie Their performance impressed me. dazzle [dæzl] ► zrobid na kimś ogromne, piorunujące wrażenie Their performance dazzled me. prosper [prɒspə] ►prosperowad The company is prospering. thrive [θraɪv] ► doskonale/świetnie prosperowad Our business is thriving. amass [ə’mæs] ► zbierad, z/gromadzid coś (np. wartościowego, dot. imponującej kolekcji czegoś) He amassed a fortune. accumulate [ə’kjʊmju:leɪt] ► zbierad, z/gromadzid coś (np. bezwartościowego) He accumulated undesirable and worthless things. 17 row [rəʊ] ► wiosłowad (dwoma wiosłami lub większą ilością wioseł, płynąc tyłem do kierunku płynięcia) He rowed across the river. paddle [pædl] ► wiosłowad (jednym wiosłem lub większą ilością wioseł, płynąc przodem do kierunku płynięcia) He paddled across the river. explain [ɪks’pleɪn] (sth to sb) ► wyjaśnid/wyjaśniad, objaśnid/objaśniad coś komuś (uczynid coś zrozumiałym) He explained the problem to us. clarify [klærɪfaɪ] (sth to sb) ► wyjaśnid/wyjaśniad, objaśnid/objaśniad coś komuś (rozwiewając czyjeś wątpliwości) Please clarify your point to us. elucidate [ɪ’lu:sɪdeɪt] (sth to sb) ► wyjaśnid/wyjaśniad, objaśnid/objaśniad coś komuś (za pomocą przykładów, wyczerpujących komentarzy) They asked him to elucidate his theory. explicate [eksplɪkeɪt] (sth to sb) ► szczegółowo/wyczerpująco wyjaśnid/wyjaśniad, objaśnid/objaśniad coś komuś They explicated the problem to us. expound [ɪks’paʊnd] (sth to sb) ► wyjaśnid/wyjaśniad, objaśnid/objaśniad coś komuś (w sposób naukowy, np. filozofię, doktrynę, Biblię itp.) They expounded the doctrine of free will. astound [əs’taʊnd] ► mocno zaskoczyd (zwykle czymś szokującym) They were too astounded to respond. astonish [əs’tonɪ∫] ► 1.zdumiewad, zdziwid, mocno zaskoczyd kogoś (zwykle czymś niewiarygodnym) 2.zdumiewad/zdziwid i wywoład w kimś poczucie wstydu The discovery astonished us. I was astonished by my own stupidity. bewilder [bɪ’wɪldə] ► zdumiewad, oszołomid/oszołamiad kogoś (zwykle czymś niewiarygodnym) The immense size of the place bewilders me. amaze [ə’meɪz] ► zdumiewad, zdziwid kogoś (zwykle czymś niespodziewanym, nieoczekiwanym) There is no need to be amazed or mystified by night demons. mystify [mɪstɪfaɪ] ► zdziwid kogoś (zwykle czymś niezrozumiałym, niedającym się racjonalnie wyjaśnid) There is no need to be amazed or mystified by night demons. flabbergast [flæbəga:st] ► zdziwid i przerazid kogoś His anger flabbergasts me. stun [stʌn] ► mocno zaskoczyd lub z/szokowad kogoś They were stunned by the news. take aback [teɪk ə’bæk] ► zaskoczyd lub z/szokowad kogoś (czymś negatywnym) They were taken aback by the hostile reaction. 18 experience [ɪks’pɪərɪəns] ► doświadczyd/doświadczad, zaznad czegoś (pożądanego lub niepożądanego) They experienced unhappiness. They experienced much success. undergo [ʌndəgəʊ] ► doświadczyd/doświadczad, zaznad czegoś (niepożądanego, trudnego do zniesienia, np. cierpienia, złego traktowania itp.) They underwent suffering. grumble [grʌmbl], grouch [graʊt∫] (to sb about/over sth) ► narzekad, zrzędzid na kogoś, coś (będąc w złym humorze) He grumbles about the food constantly, but has yet to learn to cook. There’s not a lot to grouch about. complain [kəm’pleɪn], beef [bi:f] (to sb about/over sth) ► narzekad na kogoś, coś (wyrażad niezadowolenie z kogoś, czegoś) He was always complaining about the noise made by his neighbours. He was beefing about how the recession was killing the business. whinge [wɪndʒ] (to sb about/over sth) ► narzekad, biadolid (w denerwujący, uporczywy sposób) He was always whinging about the noise made by his neighbours. whine [waɪn] (to sb about/over sth) ► biadolid, utyskiwad na kogoś, coś (w głośny, denerwujący sposób) She began to whine about how hard she had been forced to work. moan [məʊn] (to sb about/over sth) ► narzekad na kogoś, coś (w jękliwy sposób) They moaned about overcrowded trains. bellyache [belieɪk] (to sb about/over sth) ► narzekad, psioczyd na kogoś, coś (w głośny, uporczywy sposób) They are bellyaching about lack of resources. gripe [graɪp] (to sb about/over sth) ► narzekad, psioczyd na kogoś, coś (w denerwujący, uporczywy sposób) He is always griping about not having money. grouse [graʊs] (to sb about/over sth) ► narzekad, psioczyd na kogoś, coś (z błahego powodu) She heard him grousing about his assistant. moan [məʊn] ► jęczed (z przeciągającego się bólu/cierpienia - fizycznego lub psychicznego; też z rozkoszy) He was moaning after the operation. She didn’t weep, she moaned softly. She was moaning with pleasure. groan [grəʊn] ► jęczed/jęknąd (mimowolnie) (z bólu/cierpienia odczuwanego raz) The man groaned when they lifted him. gab [gæb] (on about sth) ► gadad, nawijad (nieustannie, bezmyślnie) Stop gabbing on about your work! natter [nætə(r)] (on about sth) ► paplad (zwykle o błahych rzeczach) They nattered on about holidays. chatter [t∫ætə(r)] (on about sth) ► gadad (mówid szybko, nieprzerwanie, przez długi czas) The teacher told the class to stop chattering on. 19 babble [bæbl] (on about sth) ► paplad, trajkotad (mówid szybko i bezmyślnie) I had no idea what he was babbling on about. jabber [dʒæbə(r)] (on about sth) ► paplad, trajkotad (mówid szybko i niewyraźnie) Stop jabbering on about your work! waffle [wɒfl] (on about sth) ► gadad, rozwodzid się nad czymś (bezmyślnie, bezskładnie) He waffled on in the exam. mutter [mʌtə(r)] ► wy/mamrotad, mruczed (pod nosem, narzekając lub złoszcząc się na coś) They muttered a complaint. mumble [mʌmbl] ► wy/mamrotad (powiedzied coś niewyraźnie) He mumbled something about an email. murmur [mɜːmə(r)] ► mruczed, wy/szeptad (mrukliwym głosem) A little girl was murmuring in her sleep. The crowd murmured their approval. stammer [stæmə(r)] ► jąkad się, wyjąkad (jakieś słowa) (jak zwykle lub ze zdenerwowania, silnych emocji) She stammers when she feels nervous. stutter [stʌtə(r)] ► jąkad się, wyjąkad (jakieś słowa) (wydłużając, powtarzając pierwszą głoskę) ”I c-c-c-can’t help it,” she stuttered. disturb [dɪs’tɜːb] ► 1.przeszkadzad komuś 2.za/niepokoid, z/martwid kogoś I am sorry to disturb you. The economic situation disturbs me. perturb [pə’tɜːb] ► mocno za/niepokoid, mocno z/martwid kogoś The economic situation purturbs me. glimpse [glɪmps] (at sb/sth) = catch a glimpse (of sb/sth) ► ujrzed/zobaczyd kogoś, coś w przelocie; (przypadkiem) mignąd komuś coś As we drove quickly past, I glimpsed/caught a glimpse of the City Hall clock. glance [gla:ns] (at sb/sth) = take/cast (quick) glance (at sb/sth) ► szybko spojrzed na kogoś, coś; rzucid spojrzenie na kogoś As I was making the presentation, I glanced at the clock. As I was making the presentation, I took/cast a glance at my watch. glare [gleə] (at sb/sth) ► rzucid na kogoś, coś piorunujące spojrzenie; rzucid na kogoś, coś spojrzenie pełne wściekłości, nienawiści ; spojrzed, popatrzed z furią na kogoś, coś The boxers stood glaring at each other. glower [gləʊə] (at sb/sth) ► groźnie spojrzed na kogoś, coś The teacher glowered at me. 20 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: