Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 006694 20986104 na godz. na dobę w sumie
Apache 2. Leksykon kieszonkowy - książka
Apache 2. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2179-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> apache
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczne źródło informacji na temat Apache!

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodność, wydajność i elastyczność. Można go uruchomić praktycznie w dowolnym systemie. Istotny jest również fakt, że Apache to rozwiązanie całkowicie bezpłatne! Pierwsza oficjalna wersja tego serwera ukazała się w 1995 roku. Oznaczono ją numerem 0.6.2. Po blisko piętnastu latach rozwiązanie to zyskało ogromną rzeszę użytkowników. Społeczność związana z tym narzędziem jest niezwykle chętna do pomocy, co niewątpliwie stanowi jeszcze jeden niezmiernie ważny atut, przemawiający na korzyść Apache.

Niniejszy leksykon jest świetną pozycją dla tych osób, które miały już styczność z serwerem Apache lub chcą szybko opanować konkretne zagadnienia związane z jego konfiguracją. Dzięki tej książce poznasz wszystkie dyrektywy, które mogą być przydatne w codziennej pracy. Dowiesz się, jak skonfigurować środowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz się zapewniać odpowiednią kontrolę dostępu do poszczególnych zasobów i korzystać z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obsługi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej poręcznej książce, sprawi, że codzienna praca z serwerem Apache będzie dla Ciebie przyjemnością!

Skonfiguruj Apache zgodnie ze swoimi potrzebami!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Apache 2. Leksykon kieszonkowy Autor: Andrew Ford T³umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-2179-8 Tytu³ orygina³u: Apache 2 Pocket Reference: For Apache Programmers Administrators Format: 115×170, stron: 224 Podrêczne Ÿród³o informacji na temat Apache! (cid:129) Jak wykorzystaæ mechanizm mod_rewrite? (cid:129) Jak kontrolowaæ dostêp do zasobów? (cid:129) Jak stosowaæ bezpieczny protokó³ SSL? Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodnoœæ, wydajnoœæ i elastycznoœæ. Mo¿na go uruchomiæ praktycznie w dowolnym systemie. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e Apache to rozwi¹zanie ca³kowicie bezp³atne! Pierwsza oficjalna wersja tego serwera ukaza³a siê w 1995 roku. Oznaczono j¹ numerem 0.6.2. Po blisko piêtnastu latach rozwi¹zanie to zyska³o ogromn¹ rzeszê u¿ytkowników. Spo³ecznoœæ zwi¹zana z tym narzêdziem jest niezwykle chêtna do pomocy, co niew¹tpliwie stanowi jeszcze jeden niezmiernie wa¿ny atut, przemawiaj¹cy na korzyœæ Apache. Niniejszy leksykon jest œwietn¹ pozycj¹ dla tych osób, które mia³y ju¿ stycznoœæ z serwerem Apache lub chc¹ szybko opanowaæ konkretne zagadnienia zwi¹zane z jego konfiguracj¹. Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz wszystkie dyrektywy, które mog¹ byæ przydatne w codziennej pracy. Dowiesz siê, jak skonfigurowaæ œrodowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz siê zapewniaæ odpowiedni¹ kontrolê dostêpu do poszczególnych zasobów i korzystaæ z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obs³ugi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej porêcznej ksi¹¿ce, sprawi, ¿e codzienna praca z serwerem Apache bêdzie dla Ciebie przyjemnoœci¹! (cid:129) Ogólne zagadnienia zwi¹zane z prac¹ i konfiguracj¹ Apache (cid:129) Konfiguracja wirtualnych hostów (VirtualHost) (cid:129) Zarz¹dzanie procesami (cid:129) Odwzorowanie adresów URL (cid:129) Przekszta³canie adresów z wykorzystaniem mod_rewrite (cid:129) Kontrola dostêpu (cid:129) Uwierzytelnianie z u¿yciem mechanizmów HTTP Basic, HTTP Digest (cid:129) Zastosowanie metadanych dokumentów (cid:129) Manipulowanie nag³ówkami HTTP (cid:129) Wykorzystanie skryptów CGI (cid:129) Zastosowanie WebDAV (cid:129) U¿ywanie filtrów (cid:129) Buforowanie treœci (cid:129) Konfiguracja i wykorzystanie bezpiecznego protoko³u SSL (cid:129) Logowanie zdarzeñ Skonfiguruj Apache zgodnie ze swoimi potrzebami! Spis treļci Przedmowa ...................................................................................7 1. Wprowadzenie ........................................................................... 10 10 13 14 17 Przeglñd architektoniczny Jak uzyskaè Apache’a? Uruchamianie i zatrzymywanie Apache’a Pliki konfiguracyjne 2. Ļrodowisko serwera ...................................................................28 28 32 37 42 50 53 Gäówny serwer i hosty wirtualne Konfiguracja sieci Zarzñdzanie procesami Ogólne dyrektywy konfiguracyjne Szkielet DBD Szkielet LDAP 3. Odwzorowywanie adresów URL ..................................................58 58 61 62 65 Wstöpna konfiguracja Ĉrodowiska Podstawowa translacja adresów URL Aliasy i przekierowania ēñdania katalogów Przeksztaäcanie adresów URL z wykorzystaniem moduäu mod_rewrite Dokumenty z negocjacjñ treĈci 66 72 3 Katalogi uĔytkowników Poprawianie bäödnie wpisanych adresów URL Mapy obrazkowe Masowy hosting wirtualny 73 74 75 78 4. Kontrola dostýpu ....................................................................... 80 80 82 86 91 95 Kontrola dostöpu niezwiñzana z kontami uĔytkowników Uwierzytelnianie Dostawcy usäug uwierzytelniania Autoryzacja Uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP 5. Metadane dokumentu ..............................................................100 100 105 106 107 110 111 112 Standardowe atrybuty dokumentu Automatyczne okreĈlanie typu Wygasanie dokumentów Manipulowanie nagäówkami HTTP Metapliki CERN ćledzenie uĔytkowników Zmienne Ĉrodowiskowe 6. Procedury obsĥugi ..................................................................... 114 115 116 116 122 124 126 127 128 Konfiguracja procedur obsäugi Pliki statyczne Automatycznie generowane indeksy katalogów Skrypty CGI API rozszerzeþ serwera internetowego WebDAV Strony statusu generowane przez serwer Dostosowane komunikaty o bäödach 4 _ Spis treļci 7. Filtry ..........................................................................................130 130 132 135 137 139 143 Proste konfiguracje filtrów Dynamiczna konfiguracja filtrów Filtry zewnötrzne Dyrektywy moduäu mod_deflate Server-Side Includes (SSI) Zastöpowanie danych w treĈci odpowiedzi 8. Buforowanie .............................................................................144 144 145 148 150 Proste buforowanie zorientowane na pliki Buforowanie inteligentne Buforowanie danych w pamiöci Buforowanie danych na dysku 9. Poļredniczenie .......................................................................... 152 152 157 159 160 165 Podstawowa konfiguracja poĈredniczenia ãaþcuchy poĈredniczenia Zwykäy serwer poĈredniczñcy Odwrotny serwer poĈredniczñcy RównowaĔenie obciñĔenia 10. Obsĥuga SSL/TLS ......................................................................166 166 169 172 174 178 Opcje zabezpieczonego serwera Certyfikaty Buforowanie sesji Kontrola dostöpu oparta na SSL Dyrektywy zwiñzane z poĈredniczeniem 11. Rejestrowanie informacji .........................................................182 182 184 187 188 189 Rejestrowanie bäödów Rejestrowanie Ĕñdaþ Rejestrowanie skryptów Rejestrowanie ruchu SSL Rejestrowanie Ĉledcze Spis treļci _ 5 A Programy i moduĥy ...................................................................190 190 191 Narzödzia pomocnicze Moduäy B Zmienne ļrodowiskowe CGI .................................................... 195 195 197 Standardowe zmienne CGI Dodatkowe zmienne SSL C Formaty czasu strftime() ..........................................................201 D Kody stanu HTTP .......................................................................203 E Pola nagĥówka HTTP .................................................................205 Skorowidz .................................................................................209 6 _ Spis treļci Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie W tym rozdziale krótko opisano architekturö Apache’a, pobieranie oprogramowania, uruchamianie i zatrzymywanie serwera oraz podstawy pliku konfiguracyjnego. Przegléd architektoniczny Apache zwykle dziaäa jako usäuga systemowa, tak zwany demon, z procesem lub wñtkiem macierzystym, który nadzoruje procesy lub wñtki potomne przetwarzajñce Ĕñdania klientów. Pominñwszy pewne rdzenne mechanizmy, wiökszoĈè funkcji jest realizowana przez moduäy, które mogñ byè statycznie poäñczone z serwerem albo wczytywane dynamicznie podczas rozruchu. Systemy operacyjne róĔniñ siö pod wzglödem implementacji funkcji takich jak äñcznoĈè sieciowa i wieloprzetwarzanie. W wersji 2.0 Apache’a wprowadzono moduäy MPM (MultiProcessing Module), które obsäugujñ äñcznoĈè sieciowñ i szeregowanie w sposób do- stosowany do konkretnych systemów operacyjnych i wzorców uĔycia. Sñ one wymienione w tabeli 1.1. Moduäy MPM uĔywajñ natywnych mechanizmów systemu operacyjnego i zapewniajñ szeregowanie z wykorzystaniem procesów, wñtków albo ich kom- binacji. Apache w danym momencie uĔywa tylko jednego moduäu MPM, który musi byè statycznie skompilowany z serwerem. Moduäy MPM, inne moduäy oraz rdzeþ serwera WWW wykorzy- stujñ Ĉrodowisko uruchomieniowe Apache Portable Runtime (APR), które zapewnia spójny, niezaleĔny od platformy interfejs do ba- zowego systemu operacyjnego. APR zawiera wywoäania API za- pewniajñce dostöp do baz danych SQL i serwerów LDAP; sñ one uĔywane w moduäach mod_dbd i mod_ldap, które udostöpniajñ standardowe mechanizmy wykorzystywane przez inne moduäy. 10 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy Tabela 1.1. Moduäy MPM Moduĥ beos event mpm_netware mpm_winnt mpmt_os2 prefork worker Opis Wielowétkowy moduĥ MPM dla systemu operacyjnego BeOS. Eksperymentalny wariant moduĥu MPM worker. Wétkowy moduĥ MPM dla systemu Novell Netware. Dwuprocesowy, wielowétkowy moduĥ MPM dla systemu Windows. Hybrydowy wieloprocesowy, wielowétkowy moduĥ MPM dla systemu O/S2. Tradycyjny bezwétkowy moduĥ MPM ze wstýpnym rozwidlaniem procesu. Hybrydowy wieloprocesowy, wielowétkowy moduĥ MPM. Przegléd operacyjny Podczas rozruchu Apache przechodzi fazö inicjalizacyjnñ, zanim wejdzie w stan operacyjny. Podczas tej fazy Apache odczytuje i weryfikuje pliki konfiguracyjne, otwiera poäñczenia sieciowe i pliki dziennika, pozyskuje zasoby systemowe i tworzy pulö procesów potomnych lub wñtków, które bödñ obsäugiwaè Ĕñdania. Apache jest zwykle uruchamiany z przywilejami uĔytkownika root, ale zrzeka siö ich przed wejĈciem w stan operacyjny. Po wejĈciu w stan operacyjny procesy potomne lub wñtki Apache’a zaczynajñ obsäugiwaè przychodzñce Ĕñdania. ēñdania sñ przetwa- rzanie w kilku etapach, a na kaĔdym z nich dostöpne sñ punkty wejĈcia, dziöki którym moduäy mogñ wziñè udziaä w przetwa- rzaniu. Dla kaĔdego punktu wejĈcia Apache kolejno wywoäuje zarejestrowane funkcje, dopóki jedna z nich nie zasygnalizuje, Ĕe przetwarzanie dobiegäo koþca albo Ĕe wystñpiä bäñd. Moduäy rejestrujñ procedury obsäugi dla faz, w których muszñ wpäynñè na przetwarzanie Ĕñdania. Ogólnie rzecz biorñc, moduä rejestruje procedury obsäugi tylko dla jednej lub dwóch faz. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 11 KolejnoĈè faz jest nastöpujñca: Analiza skäadniowa Ĕñdania Adres URL Ĕñdania jest odwzorowywany na przestrzeþ nazw systemu plików. Kontrola bezpieczeþstwa Kontrola dostöpu, uwierzytelnianie i autoryzacja. Przygotowanie Ĕñdania Adres URL Ĕñdania i odwzorowana ĈcieĔka do pliku sñ do- pasowywane do konfiguracji, aby ustaliè odpowiedniñ pro- cedurö obsäugi treĈci oraz filtry i ustawiè inne metadane. Generowanie treĈci Wykonanie wybranej procedury obsäugi z ewentualnymi filtrami. Rejestrowanie Ĕñdania Zapisywanie Ĕñdania w dzienniku. Obraz ten komplikuje nieco to, Ĕe moduäy mogñ wykonywaè kolej- ne Ĕñdania, aby zwróciè dokument inny od pierwotnie Ĕñdanego albo sprawdziè, jaka byäaby odpowiedĒ, gdyby zaĔñdano innego zasobu. BieŜéce wersje Apache’a Kiedy powstawaäa ta ksiñĔka (latem 2008 roku), w powszechnym uĔytku byäy trzy podstawowe wersje Apache’a: 1.3, 2.0 i 2.2. Apache 1.3 zostaä wydany w czerwcu 1998 roku i przez wiele lat byä najpopularniejszym serwerem WWW. W 2000 roku roz- poczöto prace nad nowñ architekturñ Apache’a; pierwsze wy- danie produkcyjne nowej wersji, Apache 2.0, zostaäo udostöp- nione w kwietniu 2002 roku. JednoczeĈnie wprowadzono nowy 12 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy sposób numerowania wersji: wersje poboczne oznaczone nume- rami nieparzystymi, takie jak 2.1 lub 2.3, to wersje rozwojowe; wersje poboczne oznaczone numerami parzystymi, takie jak 2.0 lub 2.4, to wersje stabilne. Pierwsze wydanie wersji 2.2 pojawiäo siö w 2005 roku, a najnowsze udostöpniono w lipcu 2008 roku. W witrynie WWW Apache’a znajduje siö dokumentacja zmian wprowadzonych w poszczególnych wersjach oraz notatki dotyczñ- ce aktualizacji. Jak uzyskaë Apache’a? Serwer Apache jest dostöpny w wersjach dla wiökszoĈci wspóä- czesnych platform komputerowych — wiökszoĈè dystrybucji Linuksa i BSD oferuje go jako standardowy pakiet, jest on równieĔ doäñczony do systemu Mac OS X. Wersjö dla systemu Microsoft Windows, a takĔe pakiety Ēródäowe i inne pakiety binarne, moĔna pobraè z witryny Apache’a i serwerów lustrzanych. Warto zapo- znaè siö ze specyfikñ uĔywanej dystrybucji, poniewaĔ twórcy pa- kietów zmieniajñ pewne szczegóäy, aby dostosowaè siö do kon- wencji obowiñzujñcych na docelowej platformie. MoĔna równieĔ doĈè äatwo skompilowaè Apache’a z kodu Ēró- däowego, co ma tö zaletö, Ĕe zapewnia peänñ kontrolö nad bu- dowñ serwera, statycznie doäñczanymi moduäami itd. Dystrybucja Ēródäowa zawiera szczegóäowe instrukcje dotyczñce procesu kompilacji. Dystrybucja Ēródäowa domyĈlnie instaluje serwer w podkatalogach katalogu /usr/local/apache2, które sñ wymienione w tabeli 1.2. Twór- cy wiökszoĈci innych dystrybucji zmieniajñ ten ukäad. Dystrybucje Apache’a zawierajñ kilka moduäów i programów na- rzödziowych; sñ one wymienione w dodatku A. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 13 Tabela 1.2. Ukäad standardowych katalogów Apache’a Katalog bin build cgi-bin conf error htdocs icons include logs man manual modules Zawartoļë Pliki programów (pliki programów administracyjnych sé czýsto umieszczane w katalogu sbin). Pliki uŜywane przez program narzýdziowy aspx. Skrypty CGI. Pliki konfiguracyjne (czýsto przechowywane w hierarchii katalogów /etc). Komunikaty o bĥýdach HTTP w wielu jýzykach. Dokumenty HTML. Pliki ikon. Pliki nagĥówkowe C wymagane do kompilacji zewnýtrznych moduĥów. Pliki dziennika i pliki stanu, na przykĥad plik PID; pliki stanu sé czýsto przechowywane w katalogu run. Strony podrýcznika systemowego (czýsto przechowywane w systemowych katalogach man). Lokalna kopia podrýcznika Apache’a. Doĥéczane moduĥy. Uruchamianie i zatrzymywanie Apache’a WiökszoĈè dystrybucyjnych pakietów Apache’a konfiguruje serwer tak, aby byä uruchamiany podczas startu systemu i zatrzymywany podczas jego zamykania. W systemach uniksowych Apache zwykle dziaäa jako demon. Do Apache’a doäñczony jest skrypt powäoki, apachectl, który automaty- zuje proces uruchamiania i zatrzymywania demona. Skrypt ten jest zwykle wywoäywany przez systemowy skrypt rozruchowy. Apa- che reaguje na nastöpujñce sygnaäy wysäane do procesu macie- rzystego (którego identyfikator jest zapisany w pliku PID): TERM Zatrzymuje serwer, nakazujñc procesowi macierzystemu usu- niöcie wszystkich procesów potomnych i zakoþczenie dziaäania. 14 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy HUP USR1 Ponownie uruchamia serwer, nakazujñc procesowi macierzy- stemu usuniöcie wszystkich procesów potomnych, ponowne odczytanie plików konfiguracyjnych i uruchomienie nowych procesów potomnych. Podczas restartu statystyki serwera sñ zerowane. Inicjuje äagodny restart. Procesy potomne koþczñ dziaäanie po przetworzeniu bieĔñcego Ĕñdania albo natychmiast, jeĈli obecnie nie obsäugujñ Ĕadnego Ĕñdania. Proces macierzysty ponownie odczytuje pliki konfiguracyjne i zaczyna urucha- miaè nowe procesy potomne, aby utrzymaè odpowiedniñ liczbö procesów serwera. Podczas äagodnego restartu staty- styki serwera nie sñ zerowane. WINCH Inicjuje äagodne zatrzymanie. Procesy potomne koþczñ dzia- äanie po przetworzeniu bieĔñcego Ĕñdania albo natychmiast, jeĈli nie obsäugujñ Ĕadnego innego Ĕñdania. Proces macierzysty usuwa plik PID i przestaje nasäuchiwaè Ĕñdaþ we wszystkich portach, ale kontynuuje monitorowanie, aĔ pozostaäe procesy potomne zakoþczñ dziaäanie albo upäynie limit czasu. JeĈli Apache w systemie Windows zostaä zainstalowany jako usäuga, moĔna uruchamiaè i zatrzymywaè go za pomocñ poleceþ NET START i NET STOP albo programu Apache Service Monitor. Opcje wiersza polecenia W przypadku röcznego uruchamiania Apache’a program serwera przyjmuje nastöpujñce opcje wiersza polecenia: -C dyrektywa Przetwarza dyrektywö przed odczytaniem plików konfigu- racyjnych. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 15 -c dyrektywa Przetwarza dyrektywö po odczytaniu plików konfiguracyj- nych. -d katalog Ustawia poczñtkowñ wartoĈè dyrektywy ServerRoot. -D parametr Definiuje parametr, którego moĔna uĔywaè w sekcjach IfDefine . Niektóre opcje rozruchowe przywoäuje siö przez ustawianie parametrów (DEBUG, FOREGROUND, NO_DETACH, ONE_PROCESS). -E nazwa_pliku OkreĈla plik dziennika bäödów na czas rozruchu serwera. -e poziom OkreĈla poziom rejestrowania zdarzeþ na czas rozruchu serwera. -f plik OkreĈla gäówny plik konfiguracyjny (domyĈlnie conf/httpd.conf). -h WyĈwietla krótkie podsumowanie dostöpnych opcji wiersza polecenia. -k polecenie Wykonuje jedno z nastöpujñcych poleceþ: start, restart, graceful, stop lub graceful-stop. Ponadto, tylko w syste- mie Windows: install, uninstall. -L -l WyĈwietla listö dostöpnych dyrektyw konfiguracyjnych (udo- stöpnianych przez wkompilowane moduäy) i koþczy dziaäa- nie programu. WyĈwietla listö wkompilowanych moduäów i koþczy dziaäa- nie programu. 16 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy -M WyĈwietla listö wkompilowanych oraz wspóädzielonych moduäów i koþczy dziaäanie programu (odpowiednik -D DUMP_MODULES). -n nazwa Tylko w Windows: nazwa usäugi Apache’a. -S -t -v -V -w -X Pokazuje ustawienia wirtualnego hosta (odpowiednik -D DUMP_VHOSTS). Testuje skäadniö plików konfiguracyjnych, sprawdza, czy istniejñ gäówne katalogi dokumentów, i koþczy dziaäanie programu. WyĈwietla numer wersji oraz datö kompilacji i koþczy dzia- äanie programu. Pokazuje ustawienia kompilacji i koþczy dziaäanie programu. Tylko w Windows: pozostawia otwarte okno konsoli po uru- chomieniu Apache’a. Uruchamia serwer w jednoprocesowym trybie diagnostycz- nym (odpowiednik -D DEBUG). Pliki konfiguracyjne KaĔdy aspekt dziaäania Apache’a jest kontrolowany przez dyrek- tywy zawarte w plikach konfiguracyjnych. Kiedy Apache urucha- mia siö, najpierw odczytuje gäówny plik konfiguracyjny z lokalizacji Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 17 domyĈlnej albo z lokalizacji okreĈlonej przez opcjö -f wiersza polecenia. Dodatkowe pliki konfiguracyjne mogñ zostaè doäñczone za pomocñ dyrektywy Include. Pliki konfiguracyjne to zwykäe pliki tekstowe, które zawierajñ dyrektywy, puste wiersze i komentarze. Poczñtkowe znaki odstöpu w wierszu sñ ignorowane, podobnie jak puste wiersze. Wiersze zaczynajñce siö od znaku hash (#) sñ uwaĔane za komentarze. Format dyrektyw konfiguracyjnych Dyrektywy konfiguracyjne Apache’a sñ opisywane w standardo- wym formacie pokazanym poniĔej. DirectorySlash mod_dir (B) DirectorySlash { ON | OFF } ZgodnoĈè: 2.0.51 i nowsze wersje SVDH (Indexes) ON JeĈli jest ustawiona na ON, Ĕñdania katalogu, które nie sñ zakoþczone znakiem ukoĈnika, zostanñ przekierowane pod ten sam adres URL z doäñczonym ukoĈnikiem, aby automatyczne indeksy katalogów i wzglödne adresy URL dziaäaäy poprawnie. Górny wiersz zawiera po lewej stronie nazwö dyrektywy, a po prawej listö kontekstów, w których moĔna uĔywaè dyrektywy. Konteksty oznaczono skrótami opisanymi w tabeli 1.3. JeĈli dy- rektywa moĔe byè uĔywana w pliku konfiguracyjnym katalogu i jest kontrolowana przez kategoriö dyrektywy AllowOverride, to säowo kluczowe kategorii jest wymienione w nawiasie po skrótach kontekstu. 18 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy Tabela 1.3. Skróty kontekstu Kontekst S V D H * Opis Dyrektywy moŜna uŜywaë w kontekļcie globalnym, tzn. w pliku konfiguracyjnym serwera poza sekcjami wirtualnego hosta albo kontenera systemu plików. Dyrektywy moŜna uŜywaë w sekcjach wirtualnego hosta. Dyrektywy moŜna uŜywaë w sekcjach kontenera systemu plików ( Directory , Files , Location i warianty *Match). Dyrektywy moŜna uŜywaë w plikach konfiguracyjnych dotyczécych poszczególnych katalogów (domyļlnie o nazwie .htaccess). Wskazuje, Ŝe dyrektywy moŜna uŜywaë wiýcej niŜ raz w danym kontekļcie. Drugi wiersz podaje nazwö moduäu Apache’a, który implementuje dyrektywö wymienionñ po lewej stronie (lista moduäów doäñczo- nych do dystrybucji Apache’a znajduje siö w dodatku A). Status moduäu znajduje siö w nawiasie i jest oznaczony skrótami z tabeli 1.4. Moduä moĔe byè oznaczony jako „MPM” (w takim przypadku zostanñ odnotowane moduäy MPM implementujñce dyrektywö) albo jako „rdzenny”, co oznacza, Ĕe dyrektywa jest implementowa- na przez rdzenny moduä Apache’a. DomyĈlna wartoĈè dyrektywy jest podana po prawej stronie. Tabela 1.4. Kody statusu moduäów Status B E X Opis Moduĥ podstawowy — doĥéczony do dystrybucji Apache’a i domyļlnie wkompilowany. Moduĥ rozszerzenia — doĥéczony do dystrybucji Apache’a, ale domyļlnie niewkompilowany. Moduĥ eksperymentalny — doĥéczony do dystrybucji Apache’a, ale domyļlnie niewkompilowany. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 19 Nastöpny wiersz okreĈla skäadniö dyrektywy, po czym nastöpujñ informacje o zgodnoĈci (jeĈli majñ zastosowanie). WielkoĈè liter w dyrektywach nie jest rozróĔniana, podobnie jak w wiökszoĈci argumentów, które nie odnoszñ siö do obiektów wraĔliwych na wielkoĈè liter, takich jak nazwy plików. Podstawowe dyrektywy w pliku konfiguracyjnym Te dyrektywy okreĈlajñ poäoĔenie plików konfiguracyjnych, nazwy dodatkowych plików wczytywanych podczas rozruchu serwera, nazwy plików konfiguracyjnych, dotyczñcych poszczególnych ka- talogów, oraz dyrektywy, które moĔna stosowaè w tych plikach. Dyrektywy konfiguracyjne Apache’a sñ opisywane w standardo- wym formacie pokazanym poniĔej. S zaleĔnie od ustawieþ kompilacyjnych ServerRoot rdzenny ServerRoot katalog Gäówny katalog serwera. MoĔe zostaè zmieniony za pomocñ opcji -d wiersza polecenia. ćcieĔki wzglödne w innych dyrektywach, takich jak Include i LockFile, sñ interpretowane jako odnoszñce siö do tego katalogu. Pakiety binarne czösto majñ inne ustawienia domyĈlne niĔ w standardowym ukäadzie katalogów Apache’a. Include rdzenny Include { Łcieška_do_pliku | katalog } SVD* ZgodnoĈè: dopasowywanie symboli wieloznacznych dostöpne w wersji 2.0.41 i nowszych Odczytuje i przetwarza zawartoĈè okreĈlonego pliku konfiguracyj- nego, który jest logicznie wstawiany w miejscu dyrektywy. Nazwa 20 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy pliku moĔe zawieraè symbole wieloznaczne w stylu powäoki; w takim przypadku zostanñ doäñczone wszystkie pasujñce pliki w kolejnoĈci leksykograficznej. W razie podania katalogu zostanñ doäñczone wszystkie pliki znajdujñce siö w tym katalogu i wszyst- kich jego podkatalogach, co nie jest zalecane, poniewaĔ moĔe doprowadziè do wczytania niepoĔñdanych plików. AccessFileName rdzenny AccessFileName nazwa_pliku ... SV* .htaccess OkreĈla nazwö pliku stosowanego do konfigurowania poszczegól- nych katalogów. Choè nazwa dyrektywy oraz jej wartoĈè domyĈlna sugerujñ co innego, w pliku tym moĔna stosowaè nie tylko dyrek- tywy kontroli dostöpu. Kategorie dozwolonych dyrektyw sñ okre- Ĉlone przez dyrektywö AllowOverride. AllowOverride rdzenny AllowOverride kategoria ... D All Dyrektywa AllowOverride jest dozwolona tylko w sekcjach Directory , które nie uĔywajñ wyraĔenia regularnego. OkreĈla ona, czy z katalogów naleĔñcych do danej sekcji bödñ odczytywane pliki konfiguracyjne, a jeĈli tak, to które kategorie dyrektyw wymienione w tabeli 1.5 bödñ dozwolone w tych plikach. JeĈli plik konfiguracyjny katalogu bödzie zawieraè niedozwolone dy- rektywy, zostanie wygenerowany wewnötrzny bäñd serwera. Dyrektywa AllowOverride zastöpuje ustawienia zdefiniowane dla katalogów wyĔszego poziomu. Säowa kluczowe All i None sñ interpretowane tak samo jak inne, co pozwala na pewne dziwne, ale poprawne kombinacje. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 21 Tabela 1.5. Kategorie dyrektyw w plikach konfiguracyjnych dotyczñcych poszczególnych katalogów Kategoria None All AuthConfig FileInfo Indexes Limit Options Opis Pliki konfiguracyjne dotyczéce poszczególnych katalogów w ogóle nie sé odczytywane. W plikach konfiguracyjnych dotyczécych poszczególnych katalogów moŜna uŜywaë wszystkich dyrektyw. Dyrektywy zwiézane z uwierzytelnianiem i autoryzacjé. Dyrektywy kontrolujéce atrybuty dokumentów. Dyrektywy zwiézane z indeksowaniem katalogów. Dyrektywy kontroli dostýpu. Opcje katalogów. Sekcje warunkowe Sekcje warunkowe zawierajñ zbiory dyrektyw, które Apache po- winien zignorowaè podczas analizy skäadniowej pliku konfigura- cyjnego, jeĈli nie jest speäniony warunek okreĈlony w dyrektywie rozpoczynajñcej sekcjö. Sekcje warunkowe moĔna zagnieĔdĔaè. IfDefine rdzenny IfDefine [!]parametr ... /IfDefine SVDH* Dyrektywy zawarte w sekcji sñ odczytywane tylko wtedy, gdy okreĈlony parametr jest zdefiniowany za pomocñ opcji -d wiersza polecenia — albo kiedy nie jest zdefiniowany, jeĈli poprzedzono go znakiem wykrzyknika (!). 22 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy IfModule rdzenny IfModule [!]moduĪ ... /IfModule SVDH* Dyrektywy zawarte w sekcji sñ odczytywane tylko wtedy, gdy okreĈlony moduä jest aktywny — albo kiedy nie jest aktywny, jeĈli poprzedzono go znakiem wykrzyknika (!). Moduäy moĔna okre- Ĉlaè za pomocñ identyfikatora lub nazwy, äñcznie z koþcowñ literñ .c, która jest wyĈwietlana przez opcjö -1 wiersza polecenia. MoĔli- woĈè uĔycia identyfikatorów moduäów wprowadzono w wersji 2.0. Dyrektywy tej moĔna uĔyè do odróĔnienia wersji 1.3 od nowszych wersji, poniewaĔ w serwerach 2.0 moduä rdzenny nosi nazwö core.c, a w serwerach 1.3 nosiä nazwö http_core.c. IfVersion mod_version (E) IfVersion [[!]operator] wersja_gĪówna[.wersja_poboczna ´[.poprawka]] ... /IfVersion SVDH* ZgodnoĈè: 2.0.56 i nowsze wersje Dyrektywy zawarte w sekcji sñ odczytywane tylko wtedy, gdy wersja Apache’a speänia okreĈlone kryteria. JeĈli numery poprawki i wersji pobocznej zostanñ pominiöte, bödñ potraktowane tak, jakby byäy ustawione na zero. Operatorem porównania moĔe byè jeden z nastöpujñcych symboli: =, , =, lub = (== to synonim =). Obsäugiwane sñ równieĔ wyraĔenia regularne; moĔna uĔyè ope- ratora ~ i okreĈliè wersjö za pomocñ äaþcucha albo uĔyè operatora = i okreĈliè wersjö za pomocñ /wyrašenia_regularnego/. Wszystkie operatory mogñ byè poprzedzone znakiem wykrzyknika (!), który odwraca ich znaczenie. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 23 Sekcje kontenerowe Sekcje kontenerowe pozwalajñ ograniczyè zasiög dyrektyw do ka- talogu, nazwy pliku, adresu URL albo metody Ĕñdania. Dyrektywy Directory , DirectoryMatch , Files oraz FilesMatch rozpoczynajñ kontenery systemu plików, a dyrektywy Location i LocationMatch rozpoczynajñ kontenery przestrzeni WWW. Dyrektywy Limit i LimitExcept rozpoczynajñ sekcje kontene- rowe ograniczone do okreĈlonej metody Ĕñdania. Dyrektywy kontenerowe systemu plików i przestrzeni WWW inne niĔ *Match przyjmujñ argument w postaci wieloznacznego wzorca w stylu powäoki. Majñ one alternatywnñ postaè, w której pierwszy argument jest tyldñ (~), a drugi jest interpretowany jako wyraĔenie regularne. Postaè ta jest równowaĔna odpowiedniej dyrektywie *Match, która powinna byè preferowana, poniewaĔ tyldö moĔna äatwo przeoczyè. Wzorce wieloznaczne w stylu powäoki mogñ zawieraè metaznaki i wyraĔenia w nawiasach kwadratowych: ? dopasowuje pojedynczy znak, * dopasowuje dowolnñ liczbö znaków, a [wyrašenie] dopa- sowuje dowolny ze znaków albo zakresów znaków okreĈlonych w nawiasie. Podczas przetwarzania Ĕñdania dyrektywy zawarte w sekcjach systemu plików i przestrzeni WWW sñ stosowane w nastöpujñ- cej sekwencji: 1. Sekcje Directory bez wyraĔeþ regularnych oraz pliki kon- figuracyjne dotyczñce poszczególnych katalogów, od najkrót- szej do najdäuĔszej ĈcieĔki do pliku. Pliki konfiguracyjne dotyczñce poszczególnych katalogów majñ pierwszeþstwo przed sekcjami Directory . 2. Sekcje DirectoryMatch . 3. Sekcje Files i FilesMatch . 4. Sekcje Location i LocationMatch . 24 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy Dyrektywy w sekcjach Directory i DirectoryMatch oraz pliki konfiguracyjne katalogów obowiñzujñ równieĔ w podkatalogach, chyba Ĕe zostanñ póĒniej przesäoniöte. Sekcje kontenerowe dotyczñce wirtualnych hostów sñ stosowane po sekcjach dotyczñcych gäównego serwera. Directory rdzenny Directory wzorzec ... /Directory SV* Kontener na dyrektywy, które dotyczñ tylko katalogów pasujñcych do okreĈlonego wzorca (i ich podkatalogów). DirectoryMatch rdzenny DirectoryMatch wyrašenie_regularne ... /DirectoryMatch SV* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko katalogów (i ich podkatalogów), które pasujñ do okreĈlonego wyraĔenia regularnego. Files rdzenny Files wzorzec ... /Files SVDH* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko plików, które pasujñ do okreĈlonego wzorca. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 25 FilesMatch rdzenny FilesMatch wyrašenie_regularne ... /FilesMatch SVDH* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko plików, które pasujñ do okreĈlonego wyraĔenia regularnego. Location rdzenny Location wzorzec ... /Location SV* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko adresów URL, które pasujñ do okreĈlonego wzorca. LocationMatch rdzenny LocationMatch wyrašenie_regularne ... /LocationMatch SV* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko adresów URL, które pasujñ do okreĈlonego wyraĔenia regularnego. Limit rdzenny Limit metoda ... ... /Limit SVDH* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko pasujñcych metod. 26 _ Apache 2. Leksykon kieszonkowy LimitExcept rdzenny LimitExcept metoda ... ... /LimitExcept SVDH* Dyrektywy zawarte w tej sekcji dotyczñ tylko niepasujñcych metod. Rozdziaĥ 1. Wprowadzenie _ 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apache 2. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: