Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 006996 19024215 na godz. na dobę w sumie
Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych - ebook/pdf
Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 388
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6565-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Apelacje cywilne i karne jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

W niniejszym 3. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz innych aktów prawnych regulujących prawo karne.

Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), które wchodzą w życie 1.7.2015 r. dotyczące:

- rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe o radców prawnych, tym samym zrównując pozycję adwokata i radcy prawnego w postępowaniu karnym – dlatego też w kolejnym wydaniu rozszerzono zakres podmiotowy publikacji o radcę prawnego;

- postępowania dowodowego– inicjatywa w zakresie wprowadzania dowodów do procesu jest odmiennie ukształtowana w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym, a także w sposób uwzględniający to, czy postępowanie wszczęte zostało z inicjatywy strony, czy z urzędu, także sposób przeprowadzania dowodu został ukształtowany różnie, w zależności od wyżej wskazanych czynników;

- apelacji i postępowania apelacyjnego, m.in.: każdy odwołujący się, nie zaś jedynie adwokat lub radca prawny, wnoszący środek odwoławczy, będzie zobowiązany do wskazania w treści tego środka zarzutów stawianych zaskarżanemu rozstrzygnięciu; sąd odwoławczy będzie mógł niejako „przymusić” sąd a quo do sporządzenia uzasadnienia w tych wypadkach, w których sąd pierwszej instancji, korzystając z możliwości przewidzianych przez ustawę, odstąpił w pewnym zakresie od sporządzenia uzasadnienia.

Zalety dla Czytelnika!

- gotowe wzory pism,

- merytoryczna analiza wyroków sądowych,

- wskazanie klasycznych błędów i problemów związanych z pisaniem pism procesowych,

- wyczerpujące i szczegółowe omówienie tematyki apelacji cywilnych i karnych w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo,

- aktualny stan prawny, uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i orzecznictwo.

Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono trzy części. Pierwsza z nich – opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych, a trzecia część – orzecznictwo, zawiera przegląd najnowszego orzecznictwa, który dla wygody Czytelnika został podzielony tematycznie, adekwatnie do systematyki całej publikacji.

Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

uwzgl´dnia zmiany wchodzàce w ˝ycie 1.7.2015 r. Stefan Jaworski Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Stefan Jaworski Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Wioleta Beczek Projekt okładki: GRAFOS Ilustracja na okładce: © David Vernon/iStockphoto.com © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6564-0 ISBN e-book 978-83-255-6565-7 Spis treści Przedmowa ..................................................................................... Wykaz skrótów ............................................................................... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny .................................................... 1 Rozdział 1. Wstęp ........................................................................... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji ........................................... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji ..... 9 Rozdział 4. Termin do wniesienia apelacji, zapowiedź apelacji .. Rozdział 5. Elementy konstrukcyjne apelacji ............................. 1. Wymagania ogólne .................................................................... 1.1. Wymagania formalne przewidziane dla pisma procesowego .. 1.2. Pełnomocnictwo procesowe ................................................ 1.3. Odpisy i załączniki apelacji ................................................. 2. Wymagania szczegółowe ........................................................... 2.1. Wprowadzenie .................................................................... 2.2. Oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona apelacja, wskazanie, czy wyrok jest zaskarżony w całości, czy w części 2.3. Zwięzłe przedstawienie zarzutów ...................................... 2.3.1. Wprowadzenie ......................................................... 2.3.2. Naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie konkretnego przepisu prawa materialnego lub niewłaściwą jego wykładnię .......... 2.3.3. Naruszenie przepisów prawa procesowego, jeśli miało lub mogło mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia w sprawie ................................................ 2.3.4. Nieważność postępowania ........................................ 2.3.5. Sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego sądu pierwszej instancji z treścią zebranego materiału dowodowego ............................................ 2.3.6. Nierozpoznanie istoty sprawy ................................... 11 21 21 21 25 25 28 28 28 31 31 36 39 48 52 55 III 2.4. Uzasadnienie zarzutów ...................................................... 2.5. Powołanie nowych faktów i dowodów, jeśli strona nie mogła ich powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, lub potrzeba ich powołania wynikła później ....... 2.6. Wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia ............................... 2.6.1. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu, w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy 2.6.2. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia ................................................................. 2.7. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawa majątkowe ........................................................... Rozdział 6. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych ................... Rozdział 7. Postępowanie międzyinstancyjne, odpowiedź na apelację ....................................................................................... Rozdział 8. Postępowanie przed sądem drugiej instancji ........ Rozdział 9. Granice rozpoznania ................................................. 1. Uwagi wstępne .......................................................................... 2. Rozpoznanie postanowień niepodlegających zaskarżeniu ......... 3. Nowe fakty i dowody ................................................................. 4. Podstawa orzeczenia sądu drugiej instancji ............................... 5. Zmiana żądania w postępowaniu apelacyjnym .......................... 6. Zakaz orzekania na niekorzyść .................................................. 7. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji .................................... 8. Apelacja w postępowaniu uproszczonym ................................... Część II. Wzory pism procesowych .............................................. 1. Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz 56 59 61 61 62 63 67 75 78 80 80 83 83 86 88 90 92 96 99 sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym ................................................................................. 101 2. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego ....................................... 107 3. Apelacja w postępowaniu uproszczonym ................................... 109 4. Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda ......................................................................................... 112 5. Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej ............. 114 6. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji ........................................................................................ 115 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji ............................................................ 116 IV Spis treści 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji ................................................................... 117 9. Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym ..................................................... 118 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym ...................................... 119 11. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda ..................................... 120 12. Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa ...................... 122 Część III. Orzecznictwo ................................................................. 125 1. Dopuszczalność apelacji ............................................................ 127 2. Termin do wniesienia apelacji, zapowiedź apelacji .................... 128 3. Elementy konstrukcyjne apelacji ................................................ 132 4. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych ....................................... 151 5. Postępowanie przed sądem drugiej instancji ............................. 154 6. Granice rozpoznania .................................................................. 190 Apelacja karna Część I. Komentarz praktyczny .................................................... 201 Rozdział 1. Wstęp ........................................................................... 203 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji ........................................... 206 Rozdział 3. Podmioty uprawnione do złożenia apelacji. Właściwość sądu. Termin ............................................................. 213 1. Podmioty uprawnione do złożenia apelacji ................................ 213 2. Właściwość sądu ........................................................................ 214 3. Termin wniesienia apelacji ........................................................ 214 Rozdział 4. Wymogi formalne apelacji w sprawie karnej ........ 221 1. Wymagania pisma procesowego ................................................ 221 2. Forma wniesienia apelacji .......................................................... 221 3. Wymagania szczegółowe apelacji .............................................. 223 4. Zakres zaskarżenia wyroku ........................................................ 225 5. Niedopełnienie wymogów formalnych ...................................... 233 Rozdział 5. Zarzuty apelacyjne ..................................................... 235 1. Wprowadzenie ........................................................................... 235 2. Zarzut obrazy prawa materialnego – art. 438 pkt 1 KPK .......... 238 3. Zarzut obrazy prawa procesowego – art. 438 pkt 2 KPK ............ 242 4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego wyroku – art. 438 pkt 3 KPK .................................................................. 247 5. Zarzut rażącej niewspółmierności kary – art. 438 pkt 4 KPK ..... 251 V Spis treści 6. Bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 KPK ................. 253 6.1. Wprowadzenie .................................................................... 253 6.2. Wydanie orzeczenia przez osobę nieuprawnioną ................ 254 6.3. Niewłaściwy sąd orzekający ................................................ 255 6.4. Kara, środek karny lub środek zabezpieczający nieznany ustawie ............................................................................... 255 6.5. Podpisanie wyroku przez wszystkich członków składu orzekającego ....................................................................... 256 6.6. Powaga rzeczy osądzonej .................................................... 256 6.7. Udział obrońcy i oskarżonego w rozprawie ........................ 257 7. Przymus adwokacko-radcowski ................................................. 262 8. Spełnienie wymogów formalnych apelacji w sprawie objętej klauzulą „ściśle tajne” ................................................................... 264 Rozdział 6. Postępowanie międzyinstancyjne ............................ 272 Rozdział 7. Postępowanie przed sądem drugiej instancji ........ 274 1. Rozpoznanie sprawy .................................................................. 274 2. Udział prokuratora i obrońcy ..................................................... 274 3. Udział oskarżonego ................................................................... 275 4. Sprawozdanie rozpoczynające przewód .................................... 277 5. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski stron ................................ 277 6. Udział stron w czynnościach procesowych ................................ 278 7. Postępowanie dowodowe .......................................................... 278 8. Udzielenie głosu stronom .......................................................... 282 9. Zakaz reformationis in peius ....................................................... 282 10. Ograniczenie rozpoznania apelacji ............................................ 287 11. Zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ........... 288 12. Pytanie prawne ......................................................................... 288 13. Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...................... 290 Rozdział 8. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego ................... 292 Część II. Wzory pism procesowych .............................................. 297 1. Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi .................. 299 2. Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu ....................................... 303 3. Odpowiedź na apelację karną ..................................................... 306 4. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda ....................................... 309 5. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie ........................ 311 VI Spis treści 6. Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego ...................... 314 7. Upoważnienie do obrony ........................................................... 316 8. Upoważnienie do obrony nieograniczonej ............................... 317 9. Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego 318 10. Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego 319 11. Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego ............................... 320 12. Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa (wzór według znowelizowanych przepisów KPK obowiązujących od 1.7.2015 r.) ...................... 323 Część III. Orzecznictwo ................................................................. 327 1. Dopuszczalność apelacji ............................................................ 329 2. Podmioty uprawnione do złożenia apelacji. Właściwość sądu. Termin ....................................................................................... 331 3. Wymogi formalne apelacji w sprawie karnej ............................. 336 4. Zarzuty apelacyjne ..................................................................... 341 5. Postępowanie przed sądem drugiej instancji ............................. 356 6. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego ...................................... 366 Indeks ................................................................................................ 369 VII Spis treści Przedmowa Niniejsza książka przeznaczona jest dla prawników praktyków i aplikantów. Celem jaki postawił sobie Autor było przedstawienie konkretnych problemów, z którymi zetknąć się mogą prawnicy przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Wobec tego opracowanie niniejsze zostało oparte w głównej mierze na dorobku najnowszego orzecznictwa sądów z uwzględnieniem poglądów doktryny. Należy pamiętać, że sporządzenie apelacji w sprawach cywilnych i karnych jest dość trudnym zadaniem. Z jednej strony, autor apelacji będący adwokatem lub radcą prawnym musi podołać dość wysokim wy- maganiom formalnym, jakie przewidują w tym zakresie KPC i KPK. Z drugiej strony, apelacja jest sporządzana w wyniku przegranego procesu i stanowi właściwie ostatnią szansę na zaprezentowanie argumentów sądowi, ale już w reżimie postępowania odwoławczego. Bez wątpienia apelacja jest sztuką przedstawiania argumentów. Jednakże dzieje się to w wyniku przegranego procesu przed sądem pierwszej instancji. Dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma dobór argumentów, jak i ich przedstawienie, a także układ typograficzny pisma. Prawidłowo sporządzona apelacja powinna określać zakres zaskarżenia, zarzuty stawiane rozstrzygnięciu, wnioski i uzasadnienie. Mając na uwadze polemiczny charakter pisma procesowego, jakim jest apelacja, należy wystrzegać się dość często popełnianego błędu. Chodzi mianowicie o referowanie przebiegu postępowania przed sądem pierwszej instancji i omówienie zapadłego wyroku. Z punktu widzenia sztuki prezentacji argumentów nie jest to wska- zane. Po pierwsze, sąd odwoławczy zna sprawę i nie ma potrzeby jej referowania. Po drugie, sędzia zapoznający się z taką apelacją będzie znużony jej czytaniem i rzetelne argumenty utoną w powodzi niepotrzebnych informacji. Prawidłowa apelacja przedstawia sądowi IX P r z e d m o w a wadliwości, jakich dopuścił się sąd pierwszej instancji, wydając zaskarżony wyrok. Chodzi o naprowadzenie od razu sędziego na problemy jakie dostrzegł pełnomocnik lub obrońca w zaskarżonym wyroku. Praktyczny charakter niniejszej książki podkreślają załączone do niej wybrane orzecznictwo i przykładowe wzory pełnomocnictw, apelacji cywilnych i karnych oraz innych pism procesowych związa- nych z postępowaniem apelacyjnym. Warszawa, wrzesień 2014 r. Stefan Jaworski X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC KK KKS Konstytucja RP KP KPA KPC KPK KPW KRO KSCU KSH OchInfNU ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) XI W y k a z s k r ó t ó w OpłSądR TFUE rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199 ze zm.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) 2. Organy, organizacje SA SN Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy 3. Publikatory i czasopisma BSN Dz.U. Dz.Urz. MS Dz.Urz. UE Gl. KZS MoP NP OSA OSG OSN OSNC OSNAPiUS Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Glosa Krakowskie Zeszyty Sądowe Monitor Prawniczy Nowe Prawo Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych) Palestra Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Prokuratura i Prawo Rzeczpospolita OSNCP OSNPG OSNwSK OSP OSPiKA Pal. POSAG Prok. i Pr. Rzeczp. XII W y k a z s k r ó t ó w 4. Inne skróty n. Nr poz. s. t.j. w zw. zd. ze zm. następny (-a, -e) numer pozycja strona tekst jednolity w związku zdanie ze zmianami XIII Apelacja cywilna Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Wstęp Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji Rozdział 4. Termin do wniesienia apelacji, zapowiedź apelacji Rozdział 5. Elementy konstrukcyjne apelacji 1. Wymagania ogólne 1.1. Wymagania formalne przewidziane dla pisma procesowego 1.2. Pełnomocnictwo procesowe 1.3. Odpisy i załączniki apelacji 2. Wymagania szczegółowe 2.1. Wprowadzenie 2.2. Oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona apelacja, wskazanie, czy wyrok jest zaskarżony w całości, czy w części 2.3. Zwięzłe przedstawienie zarzutów 2.3.1. Wprowadzenie 2.3.2. Naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie konkretnego przepisu prawa materialnego lub niewłaściwą jego wykładnię 2.3.3. Naruszenie przepisów prawa procesowego, jeśli miało lub mogło mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia w sprawie 2.3.4. Nieważność postępowania 2.3.5. Sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego sądu pierwszej instancji z treścią zebranego materiału dowodowego 2.3.6. Nierozpoznanie istoty sprawy 2.4. Uzasadnienie zarzutów 2.5. Powołanie nowych faktów i dowodów, jeśli strona nie mogła ich powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, lub potrzeba ich powołania wynikła później 2.6. Wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia 2.6.1. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu, w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy 2.6.2. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia 2.7. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawa majątkowe Rozdział 6. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych Rozdział 7. Postępowanie międzyinstancyjne, odpowiedź na apelację Rozdział 8. Postępowanie przed sądem drugiej instancji Rozdział 9. Granice rozpoznania 1. Uwagi wstępne 2. Rozpoznanie postanowień niepodlegających zaskarżeniu 3. Nowe fakty i dowody 4. Podstawa orzeczenia sądu drugiej instancji 5. Zmiana żądania w postępowaniu apelacyjnym 6. Zakaz orzekania na niekorzyść 7. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji 8. Apelacja w postępowaniu uproszczonym 2 Rozdział 1. Wstęp Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zaskarżania wyro- ków sądowych przyjął zasadę skargowości. Zasada ta oznacza, że postępowanie apelacyjne może być zainicjowane tylko przez wnie- sienie właściwego środka zaskarżenia (apelacji) przez uprawniony do tego podmiot. W żadnym razie postępowanie odwoławcze nie może być wszczęte z urzędu przez sąd. Ustawa procesowa cywilna nie zawiera żadnych ograniczeń dopuszczalności apelacji od orzeczeń sądów pierwszej instancji ze względu na: 1) rodzaj sprawy; 2) wartość przedmiotu sporu; 3) zakres zaskarżenia. ¬ Zob. wzór 2. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego. Odmienne rozwiązanie zostało przyjęte w postępowaniu kasacyjnym. Wniesienie skargi kasacyjnej jest wykluczone w nie- których rodzajach spraw oraz ograniczone ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. O tym, czy skarga kasacyjna zostanie przy- jęta do rozpoznania, decyduje Sąd Najwyższy w trybie tzw. przedsądu. Zasada skargowości oznacza, że podmiot inicjujący postępo- wanie apelacyjne decyduje zarówno o zakresie, jak i o przedmiocie tego postępowania. Zasada ta jest wynikiem przyjęcia przez polski system procedury cywilnej dwuinstancyjności postępowania sądo- wego, co wynika z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z powołanym przepisem postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Natomiast art. 78 Konstytucji RP ustanawia prawo każdej ze stron do zaskarżenia orzeczeń sądowych. Postępowanie apelacyjne Ograniczenie dopuszczalności apelacji i skargi kasacyjnej Zasada skargowości Zasada dwuinstancyjności polega na tym, że postępowanie przed sądem cywilnym składa się z dwóch stadiów: Zasada dwuinstancyjności 3 1) postępowania rozpoznawczego toczącego się przed sądem pierwszej instancji; 2) postępowania apelacyjnego toczącego się przed sądem od- woławczym. Zasada dwuinstancyjności postępowania nie obowiązuje w są- downictwie polubownym, w którym regułą jest postępowanie jed- noinstancyjne. Kodeks postępowania cywilnego oparł postępowanie apela- cyjne na zasadzie formalizmu procesowego, co oznacza, że czyn- ności podejmowane w postępowaniu apelacyjnym mają charakter zorganizowany pod względem formalnym, w określonym czasie, miejscu i formie. Zasada formalizmu procesowego oznacza również, że raz dokonane czynności procesowe nie mogą być odwoływane, chyba że ustawa procesowa na to zezwala. Przykładem czynności procesowej dokonanej, która nie może być odwołana, jest postępo- wanie dowodowe, gdzie dopuszczone i przeprowadzone przez sąd dowody nie mogą być odwołane. Natomiast czynnością procesową dokonaną, która może być odwołana, jest np. cofnięcie pozwu lub apelacji. Odwołalność czynności procesowych, oświadczeń woli w postępowaniu apelacyjnym oznacza, że – w zależności od decyzji strony – czynności te mogą być odwoływane lub nie. Odwołalność czynności procesowych nie dotyczy sądu w postępowaniu apelacyj- nym. Wadliwość wyroku sądowego może zostać usunięta wyłącznie wskutek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania apelacyjnego zainicjowanego przez stronę. W ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji zostanie poddany kontroli instancyjnej odnośnie do zgod- ności z prawem i stanem faktycznym, i w konsekwencji może zostać utrzymany w mocy, uchylony lub zmieniony w całości lub w części. Wyłączenie odwołalności wyroków sądu pierwszej instancji wy- nika z zasady związania wyrokiem sądu, który go wydał. Zasada ta oznacza, że sąd, który wydał wyrok, nie może go sam zmienić lub uchylić. Dopuszczalna jest jedynie autopoprawka zapadłego wyroku o charakterze technicznym w trybie art. 350 § 1 KPC, zgodnie z któ- rym sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zmiana lub uchy- lenie wyroku może nastąpić tylko w wyniku przeprowadzenia jego Zasada formalizmu procesowego Odwołalność czynności procesowych 4 Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny R o z d z i a ł 1 . W s t ę p kontroli na skutek złożenia apelacji. Dopiero postępowanie apela- cyjne może wykazać, czy zaskarżony wyrok jest wadliwy, czy pomimo opozycji drugiej strony procesu – prawidłowy (zob. W. Siedlecki, Zaskarżalność orzeczeń w sądowym postępowaniu cywilnym, w: Stu- dia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, pod red. M. Jędrzejewskiej, T. Erecińskiego, War- szawa 1985). Kodeks postępowania cywilnego – odmiennie niż KC – nie przewiduje możliwości stwierdzenia nieważności wyroku z mocy prawa. Wyrok sądu pierwszej instancji pozostaje ważny, mimo swych wad, do momentu, w którym innym wyrokiem sądu nie zostanie stwierdzona jego nieważność. Wobec tego nieważność postępowa- nia jest tylko jedną z przyczyn uzasadniających zaskarżenie wyroku w postępowaniu cywilnym (zob. T. Ereciński, Apelacja w postępo- waniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 15). 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: