Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00383 005736 13093570 na godz. na dobę w sumie
Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach - ebook/pdf
Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 189
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9345-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie stanowi z jednej strony kontynuację „Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach”, z drugiej zaś jest samodzielną publikacją mającą na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych. Wprawdzie na egzaminie zawodowym z części prawa gospodarczego nie pojawiło się jeszcze zadanie polegające na sporządzeniu apelacji, nie zmienia to jednak faktu, że umiejętność ta jest istotna w pracy zawodowej adwokata i radcy prawnego. Jednakże obecnie egzamin adwokacki i radcowski z prawa gospodarczego został wydłużony, co pozwala na oparcie zadania egzaminacyjnego na sporządzeniu apelacji w sprawie gospodarczej.

Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej publikacja zawiera kilkanaście wzorów apelacji w sprawach gospodarczych, opracowanych na podstawie wyroków sądów powszechnych. Celem przybliżenia i ułatwienia Czytelnikowi sposobu pisania apelacji, a przede wszystkim konstruowania zarzutów, każdy z omawianych przykładów zawiera wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, wzór apelacji oraz komentarz do apelacji. Autorzy jako praktycy zwracają uwagę na kwestie teoretyczne i praktyczne dotyczące apelacji, określania wartości przedmiotu zaskarżenia, opłaty od apelacji itd.

„Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach” kieruje się w szczególności do aplikantów. Publikacja ta będzie pomocna podczas sporządzania apelacji na zajęciach oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to może okazać się przydatne również aplikantom przygotowującym się do egzaminu zawodowego – adwokackiego lub radcowskiego. Pozwoli ono usystematyzować zdobytą podczas aplikacji wiedzę, zwłaszcza w obliczu stale wzrastającej liczby spraw gospodarczych toczących się w polskich sądach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

APLIKACJE PRAWNICZE Seria to: AKTA, KAZUSY ORZECZNICTWO TABELE  PRZYKŁADY I WZORY Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem apela- cji w sprawach gospodarczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie wymogów formalnych sporządzania apelacji w sprawach gospodarczych z punktu widzenia praktyki. Zawiera liczne odwołania do literatury prawa oraz orzecznictwa. W drugiej części przedstawiono wzory apelacji i szczegółowo omówiono ich specyfi kę. Książka stanowi uzupełnienie po- zycji „Pozwy w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach”. Komentarze do poszczególnych apelacji skupiają się na praktycznym wymiarze pisania apelacji w konkretnej sprawie. Niniejsza książka skierowana jest szczególnie do aplikantów. Może okazać się pomocna podczas sporzą- dzania apelacji na zajęciach aplikacyjnych oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to będzie przydatne również aplikantom przygotowującym się do egzaminu zawodowego – adwokackiego lub rad- cowskiego. Pozwoli ono czytelnikom usystematyzować zdobytą podczas aplikacji wiedzę oraz uzmysłowi aplikantom, że egzamin z prawa gospodarczego może polegać również na sporządzeniu apelacji. Dominika Rydlichowska – adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Gdańskiego, była stypendystką programu LL.M. in International and Comparative Law na Chicago Kent College of Law. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Prowadzi również zajęcia z zakresu prawa cywilnego dla aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Pełni funkcję zastępcy członka ORA w Gdańsku, będąc jednocześnie członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich PIA w Gdańsku oraz Komisji Prawa Morskiego PAN. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, morskiego i gospodarczego. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Maciej Rydlichowski – adwokat, ukończył studia p rawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań- skiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z trójmiejskimi kancelariami. Obecnie prowadzi kancela- rię adwokacką w Gdyni, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym. Jest członkiem Komisji Wizerunkowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i działa aktywnie na rzecz środowiska zawodowego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i morskiego. Joanna Gręndzińska – adwokat, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywała pracując w wydawnictwie prawniczym oraz w trójmiejskich kancelariach adwokackich. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Prowadzi kancelarię adwo- kacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. APLIKACJE PRAWNICZE PRZYKŁADY I WZORY Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach e i r a k c K o r z y s t a j w t r z y g o t o w a ñ d o k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! p AP h c a r o z w i h c a d a ł k y z r p a n o g e z c r a d o p s o g a w a r p z e j c a l e p A  z a k s ń i z d n ę r G . J / i k s w o h c i l d y R . M / a k s w o h c i l d y R . D Beck Akademia testy prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9344-5 Cena: 99,00 zł C.H.Beck C.H.Beck Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Pikała PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH, 2 wyd. J. Witas KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO APLIKANTA, 4 wyd. S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, K. Rzepka, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE K. Gorzelnik EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 3. KAZUSY DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO M. Matuszewska, B. Morawska, A. Szymańska, K. Prusak-Górniak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2017. TOM 4. WZORY PISM www.ksiegarnia.beck.pl Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017 Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach Stan prawny: marzec 2017 r. Redakcja: Grzegorz Dąbrowski Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-9344-5 ISBN e-book 978-83-255-9345-2 Spis treści Wstęp ....................................................................................................................................... . XI Wykaz skrótów ...................................................................................................................... . XIII 1 Rozdział I. Wymagania apelacji w sprawach gospodarczych ...................................... . 1..Sprawy.gospodarcze....................................................................................................... . 1 3 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji ............................................................................ . 7 3. Termin wniesienia apelacji ............................................................................................ . 10 4. Pełnomocnictwo do wniesienia apelacji ..................................................................... . 5. Wymogi formalne apelacji ............................................................................................ . 11 12 5.1. Wymagania przewidziane dla pisma procesowego ........................................... . 12 5.1.1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowana .......................................... . 13 5.1.2. Oznaczenie stron ........................................................................................... . 5.1.3. Sygnatura akt ................................................................................................. . 13 14 5.1.4. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................ . 16 5.1.5. Oznaczenie rodzaju pisma ........................................................................... . 18 5.2. Wymagania konstrukcyjne apelacji ...................................................................... . 5.3. Oznaczenie zaskarżonego wyroku ....................................................................... . 19 20 5.4. Zakres zaskarżenia .................................................................................................. . 21 5.5. Zwięzłe przedstawienie zarzutów ........................................................................ . 23 5.5.1. Naruszenie prawa materialnego ................................................................. . 5.5.2. Naruszenie przepisów prawa procesowego ............................................. . 25 5.5.3..Sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego sądu I instancji. z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego ......................... . 5.5.4. Nierozpoznanie istoty sprawy .................................................................... . 29 29 5.6. Wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia ............................................................................... . 5.6.1. Wniosek o zmianę wyroku .......................................................................... . 5.6.2..Wniosek o uchylenie wyroku ...................................................................... . 5.6.2.1. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 2 KPC ................................................................................. . 5.6.2.2. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 3 KPC ................................................................................. . 29 31 32 32 32  Spis treści 5.6.2.3. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 4 KPC ................................................................................. . 5.6.3. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu I instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie .......................................................................................... . 5.7..Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego ........................... . 5.8. Uzasadnienie zarzutów apelacji ............................................................................ . 5.9. Powołanie nowych faktów i dowodów ................................................................ . 5.9.1. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika .......................................................................................... . 5.9.2. Wymienienie załączników ........................................................................... . 5.10. Odpis apelacji wraz z załącznikami ...................................................................... . 5.10.1. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową ................................................ . 5.10.2. Opłata od apelacji ........................................................................................ . 5.10.3. Zwolnienie od kosztów sądowych ........................................................... . 6. Apelacja w postępowaniu uproszczonym .................................................................. . 6.1. Wymogi formalne apelacji ..................................................................................... . 6.2. Wnioski apelacji ....................................................................................................... . 6.3. Rozstrzygnięcia ........................................................................................................ . Rozdział II. Apelacja od wyroku o zapłatę ...................................................................... . Wyrok ................................................................................................................................... . Wzór apelacji ....................................................................................................................... . Komentarz ........................................................................................................................... . 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . Rozdział III. Apelacja od wyroku w sprawie ze skargi pauliańskiej ......................... . Wyrok ................................................................................................................................... . Wzór apelacji ....................................................................................................................... . Komentarz ........................................................................................................................... . 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 6. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 7. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 33 33 34 35 36 38 39 39 40 41 43 44 44 45 45 47 47 50 52 52 52 52 53 53 53 53 53 55 55 58 61 61 61 61 61 62 62 62 I Spis treści Rozdział IV. Apelacja od wyroku w sprawie odpowiedzialności subsydiarnej wspólnika spółki na zasadzie art. 299 KSH ..................................................................... . Wyrok ................................................................................................................................... . Wzór apelacji ....................................................................................................................... . Komentarz ........................................................................................................................... . 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 6. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 7. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 63 63 66 69 69 69 69 69 69 69 69 Rozdział V. Apelacja od wyroku w sprawie uchylenia uchwały zgromadzenia 71 wspólników ............................................................................................................................ . 71 Wyrok ................................................................................................................................... . 75 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 79 Komentarz ........................................................................................................................... . 79 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 79 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... .. 79 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 79 80 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 80 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 80 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 80 Rozdział VI. Apelacja od wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników ................................................................................ . Wyrok ................................................................................................................................... . Wzór apelacji ....................................................................................................................... . Komentarz ........................................................................................................................... . 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . Rozdział VII. Apelacja od wyroku w sprawie o ustalenie ............................................ . Wyrok ................................................................................................................................... . Wzór apelacji ....................................................................................................................... . Komentarz ........................................................................................................................... . 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 81 81 85 88 88 88 88 88 88 89 89 89 91 91 95 99 99 99 II Spis treści 99 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 99 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 99 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 100 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 100 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 100 Rozdział VIII. Apelacja od wyroku w sprawie o wydanie ruchomości...................... . 101 Wyrok ................................................................................................................................... . 101 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 103 Komentarz ........................................................................................................................... . 107 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 107 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 107 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... .. 107 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 107 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 107 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 108 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 108 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 108 Rozdział IX. Apelacja od wyroku w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli ................................................................................................................. . 109 Wyrok ................................................................................................................................... . 109 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 112 Komentarz ........................................................................................................................... . 115 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 115 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 115 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 115 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 115 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 115 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 116 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 116 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 116 Rozdział X. Apelacja od wyroku w sprawie o ochronę dóbr osobistych ................... . 117 Wyrok ................................................................................................................................... . 117 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 121 Komentarz ........................................................................................................................... . 124 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 124 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 124 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 124 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 124 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 124 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 124 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 125 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 125 III Spis treści Rozdział XI. Apelacja od wyroku w spawie o obniżenie ceny z tytułu wady rzeczy sprzedanej .................................................................................................................. . 127 Wyrok ................................................................................................................................... . 127 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 133 Komentarz ........................................................................................................................... . 136 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 136 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 136 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 136 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 136 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 136 6. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 137 7. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 137 Rozdział XII. Apelacja od wyroku w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki ..... . 139 Wyrok ................................................................................................................................... . 139 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 142 Komentarz ........................................................................................................................... . 145 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 145 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 145 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 145 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 145 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 146 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 146 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 146 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 146 Rozdział XIII. Apelacja od postanowienia w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej .................................................................................................... . 147 Postanowienie ..................................................................................................................... . 147 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 150 Komentarz ........................................................................................................................... . 153 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 153 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 153 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... .. 153 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 153 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 154 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 154 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 154 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 154 Rozdział XIV. Apelacja od wyroku o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego ...................................................................................................................... . 155 Wyrok ................................................................................................................................... . 155 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 158 Komentarz ........................................................................................................................... . 161 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 161 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 161 IX Spis treści 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 161 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 161 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 162 6. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 162 7. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 162 Rozdział XV. Apelacja od wyroku w sprawie o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji ................................................................................................. . 163 Wyrok ................................................................................................................................... . 163 Wzór apelacji ....................................................................................................................... . 166 Komentarz ........................................................................................................................... . 169 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia ................................................................................. . 169 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku ............................. . 169 3. Zakres zaskarżenia ......................................................................................................... . 169 4. Zarzuty ............................................................................................................................. . 169 5. Wnioski apelacji .............................................................................................................. . 170 6. Powołanie nowych faktów i dowodów ...................................................................... . 170 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami ............................................................................ . 170 8. Opłata od apelacji ........................................................................................................... . 170 Bibliografia ............................................................................................................................. . 171 Poszczególne rozdziały opracowali: Dominika Rydlichowska: Rozdziały I–II, V–VII, X. Maciej Rydlichowski: Rozdziały VIII–IX, XII–XIII. Joanna Gręndzińska: Rozdziały III–IV, XI, XIV. X Wstęp „Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach” stanowią z jednej strony kontynuację „Pozwów w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach”, z drugiej zaś stanowią samodzielną publikację mającą na celu usystematyzowanie pod- stawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych. Wprawdzie na egzaminie zawodowym z części prawa gospodarczego nie pojawiło się jeszcze zadanie polegające na sporządzeniu apelacji, nie zmienia to jednak faktu, że umie- jętność ta jest istotna w pracy zawodowej adwokata i radcy prawnego. Obecnie egzaminy adwokacki i radcowski z prawa gospodarczego zostały wydłużone, co pozwala na opar- cie zadania egzaminacyjnego na sporządzeniu apelacji w sprawie gospodarczej. Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teo- retyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej publikacja zawiera kilkanaście wzorów apelacji w sprawach gospodarczych, opracowanych na podstawie wyroków sądów powszechnych. Celem przybliżenia i ułatwienia Czytelnikowi sposo- bu pisania apelacji, a przede wszystkim konstruowania zarzutów, każdy z omawianych przykładów zawiera wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, wzór apelacji oraz komentarz do apelacji. Autorzy jako praktycy zwracają uwagę na kwestie teoretyczne i praktyczne dotyczące apelacji, określania wartości przedmiotu zaskarżenia, opłaty od apelacji itd. „Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach” kieruje się w szcze- gólności do aplikantów. Publikacja ta będzie pomocna podczas sporządzania apelacji na zajęciach oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to może okazać się przydat- ne również aplikantom przygotowującym się do egzaminu zawodowego – adwokackie- go lub radcowskiego. Pozwoli ono usystematyzować zdobytą podczas aplikacji wiedzę, zwłaszcza w obliczu stale wzrastającej liczby spraw gospodarczych toczących się w pol- skich sądach. adw..dr.Dominika Rydlichowska adw..Maciej Rydlichowski adw..Joanna Gręndzińska XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC .................................. ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. . poz..380.ze.zm.) KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego . (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KRejSU .......................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. KSCU ............................. ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych KSH ............................... ustawa z 15.9.2000 r. − Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. . PrAdw............................ ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2016 r. z.2016.r..poz..687.ze.zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) z.2016.r..poz..1578.ze.zm.). poz..1999.ze.zm.). PrUSP............................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych . PrUpad........................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) PrRestrU ....................... ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. . PrWłPrzem ................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. RPDU............................. ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz..233.ze.zm.) z.2016.r..poz..1574.ze.zm.) z.2013.r..poz..1410.ze.zm.) poz..2086.ze.zm.) z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) poz..233.ze.zm.) RPOU............................. ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. RPrU............................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. . RSGU.............................. ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospo- SDGU............................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej . darczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 723) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) ZNKU ........................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające SA....................................Sąd Apelacyjny SN...................................Sąd Najwyższy XIII Wykaz skrótów SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów NSA................................ Naczelny Sąd Administracyjny SO................................... Sąd Okręgowy SR.................................... Sąd Rejonowy WSA................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U............................... Dziennik Urzędowy Legalis ........................... system informacji prawnej Wydawnictwa C.H.Beck Lex.................................. system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer OSA................................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN................................ Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej OSNAPiUS ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy . i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNC-ZD ..................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna-Zbiór Dodatko- OSNCPiUS ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubez- wy. pieczeń Społecznych OSP................................. Orzecznictwo Sądów Polskich PS.................................... Przegląd Sądowy Wok. .............................. Wokanda 4. Inne skróty art. .................................. artykuł CEIDG ........................... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ds.....................................do.spraw itp. .................................. i tym podobne KRS ................................ Krajowy Rejestr Sądowy m.in. .............................. między innymi MS................................... Minister Sprawiedliwości niepubl. ......................... niepublikowany NIP................................. numer identyfikacji podatkowej np.................................... na przykład orz................................... orzeczenie pkt .................................. punkt por................................... porównaj post. ............................... postanowienie poz.................................. pozycja r....................................... rok rep................................... repertorium RP................................... Rzeczpospolita Polska s....................................... strona S.A.................................. spółka akcyjna S.K.A. ............................ spółka komandytowo-akcyjna sp.j. ................................ spółka jawna sp.k. ............................... spółka komandytowa XI Wykaz skrótów sp..p................................ spółka partnerska sp..z.o.o.......................... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t.j. ................................... tekst jednolity tzn. ................................. to znaczy tzw. ................................ tak zwany uchw. ............................. uchwała ust. ................................. ustęp uzas................................ uzasadnienie w.zw............................... w związku WPS................................ wartość przedmiotu sporu WPZ............................... wartość przedmiotu zaskarżenia ww.................................. wyżej wymieniony wyr.................................. wyrok zd.................................... zdanie ze.zm.............................. ze zmianami zł .................................... złoty zob. ................................ zobacz X Rozdział I. Wymagania apelacji w sprawach gospodarczych Sprawy gospodarcze wszczęte przed 3.5.2012 r. rozpoznawane były na podstawie przepisów odrębnych Kodeksu postępowania cywilnego – działu IVa – „Postępowanie w sprawach gospodarczych”1. Jednakże wobec faktu, że odrębności charakterystyczne dla postępowania w sprawach gospodarczych zaczęły stopniowo przenikać do “zwykłe- go” postępowania cywilnego, ustawodawca zdecydował się na zniesienie tego dysonan- su. Wobec powyższego, na mocy nowelizacji, która weszła w życie 3.5.2012 r.2 przepisy regulujące odrębne postępowanie gospodarcze zostały uchylone, zaś do spraw wszczę- tych po 3.5.2012 r. zastosowanie mają już ogólne przepisy postępowania cywilnego. Pozostała jednakże pewna odrębność w postaci sądownictwa gospodarczego w zna- czeniu ustrojowym, ponieważ rozpoznawanie spraw gospodarczych powierzone zostało sądom gospodarczym, tj. wydziałom gospodarczym w sądach powszechnych. 1. Sprawy gospodarcze Sprawy gospodarcze Zakwalifikowanie sprawy jako gospodarczej następuje już na etapie składania po- zwu. Z uwagi na fakt, że apelacja jest kontynuacją postępowania rozpoczętego przed są- dem I instancji, zainicjowanego przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia, kwalifika- cja sprawy jako gospodarczej dokonywana jest przez sąd I instancji i pozostaje wiążąca aż do zakończenia postępowania. Niemniej jednak dla porządku warto przytoczyć definicje występujące w postępowaniu gospodarczym. Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębior- cami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (art. 2 RSGU). Powyż- sze implikuje potrzebę odwołania się do definicji przedsiębiorcy oraz działalności gospo- darczej. Brak jest jednolitej definicji przedsiębiorcy. Obecnie aż 23 akty prawne3 zawierają po- jęcie przedsiębiorcy. Są to m.in. Kodeks cywilny4, ustawa o swobodzie działalności go- Art. 6 pkt 3 ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (t.j. Dz.U. Ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych .C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lex 2016, komentarz do 1 z.2016.r..poz..723). 2 ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381). 3. art. 4, uwaga 1. 4 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 1 Rozdział I. Wymagania apelacji w sprawach gospodarczych spodarczej1, ustawa o prawach konsumenta2, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji3 oraz Prawo upadłościowe4. Zgodnie z art. 431.KC, przedsiębiorcą jest osoba fizycz- na, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Z kolei art. 4 SDGU stanowi, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fi- zyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność go- spodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przepis ten nie uznaje za przedsię- biorców (w rozumieniu tej ustawy) wspólników spółek prawa handlowego. Pomimo że ustawodawca nie zdecydował się na ujednolicenie pojęcia przedsiębior- cy, na potrzeby niniejszego opracowania korzystać będziemy jedynie z definicji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Decyzja ta uwarunkowana jest przede wszystkim tym, że w tej definicji zawiera się najliczniejsza grupa podmiotów prowadzą- cych działalność gospodarczą. Nadto, definicja ta funkcjonowała jeszcze za czasów obo- wiązywania ustawy – Prawo działalności gospodarczej5 – tj. od 1.1.2000 r. Natomiast do KC pojęcie przedsiębiorcy zostało wprowadzone dopiero po noweli, która weszła w ży- cie 25.9.2003 r.6 Przechodząc natomiast do omawiania pojęcia działalności gospodarczej, art. 2 SDGU uznaje za nią zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawo- dową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów tej ustawy nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodow- działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodow- li zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż . 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyro- bami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2014 r. poz. 1104); działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych7. Tym samym producenci będący rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów SDGU, a tym samym spór sądowy wynikły w związku z prowadzoną przez nich działal- nością nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu RSGU. Wracając zatem do meritum, tj. pojęcia sprawy gospodarczej, obok spraw wymienio- nych w art. 2 ust. 1, do tego katalogu należy także zaliczyć sprawy: 1) określone w ust. 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalno- ści gospodarczej; Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829). Ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Ustawa z 26.6.2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.). Ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. 1 2 3 4 5 6 Nr 49, poz. 408). 7 2 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji 2) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300 . i art. 479–490 KSH1; 3) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku; 4) między organami przedsiębiorstwa państwowego; 5) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór; 6) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; 7) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych; 8) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych; 9) o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu; 10) inne, przekazane przez odrębne przepisy. Powyższe w sposób bezpośredni odnosi się do kwestii zaskarżalności wyroków w sprawach gospodarczych, mimo że w zasadzie zagadnienia kwalifikacji przedsiębior- ców, spraw gospodarczych i właściwości sądów gospodarczych są przedmiotem rozwa- żań przy konstruowaniu pozwu. 2. �opuszczalnoś�� wniesienia apelacji �opuszczalnoś�� wniesienia apelacji Apelacja jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od merytoryczne- go wyroku sądu I instancji, czyli rozstrzygającego co do istoty sprawy. Zgodnie z art. 367 . § 1 KPC2, apelacja przysługuje od wyroku sądu I instancji do sądu II instancji. Możliwość wniesienia apelacji, w tym również w sprawach gospodarczych, wynika wprost z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP3, zgodnie z którym postępowanie sądowe jest co najmniej dwuin- stancyjne. Apelacja jest dewolutywnym (sprawę na skutek apelacji rozpoznaje sąd wyż- szej instancji) i suspensywnym (wniesienie apelacji wstrzymuje uprawomocnienie się orzeczenia w zaskarżonym zakresie) środkiem odwoławczym4. Kodeks postępowania cywilnego przyjął zasadę skargowości polegającą na tym, że każdy wyrok sądu I instancji podlega zaskarżeniu bez względu na: 1) rodzaj sprawy, . 2) wartość przedmiotu sporu czy 3) zakres zaskarżenia5.. Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). .E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2016, komen- .S. Jaworski, Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism proce- 1 2 3 4. tarz do art. 367, uwaga 2. 5. sowych, Warszawa 2016, s. 3. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: