Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00600 012805 7901042 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8 - ebook/pdf
Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1129
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8014-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

EGZAMIN 2016
APLIKACJA Adwokacka

Pytania | Odpowiedzi | Tabele

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016!

Najnowsze wydanie to:

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz
z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych
w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać
nabytą wiedzę.

Aplikacja adwokacka wydanie 8. obejmuje m.in. testy z:

 • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej
  Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prokuratury, Rzecznika Praw
  Obywatelskich;
 • Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu
  postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece,
  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji;
 • Prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa
  upadłościowego i naprawczego, Prawa wekslowego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustaw:
  o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym
  Rejestrze Sądowym;
 • Prawa karnego i prawa wykroczeń: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu
  wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o szczególnych zasadach
  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o systemie
  ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa, o świadczeniach rodzinnych;
 • Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie
  i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
  o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządowych
  kolegiach odwoławczych, gospodarce nieruchomościami, Prawa o ustroju sądów administracyjnych,
  Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • oraz z Prawa budowlanego, Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego,
  Prawa o Unii Europejskiej i Prawa o radcach prawnych
  .
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzamin 2016 Mariusz Stepaniuk Aplikacja adwokacka 8. wydanie  Pytania  Odpowiedzi  Tabele k z t u a l i z n a a a m i n u w 2 c i ę C o m i e d o d n i a e g z e g ó ł y w e w n ą z – s z k r t s z c a 6 r . k i ! j c 1 ż a 0 s i ą Wydawnictwo C.H.Beck APLIKACJA ADWOKACKA Książkę tę dedykuję mojemu Bratu Mariusz Stepaniuk Aplikacja adwokacka 8. wydanie  Pytania  Odpowiedzi  Tabele Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50 Uwaga! Pozostałe testy objęte wykazem MS oraz aktualizacje do dnia egzaminu dostępne na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA. Aktualizacja: Mateusz Kurman Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: OrthDruk, Białystok ISBN 978-83-255-8013-1 ISBN e-book 978-83-255-8014-8 Spis treści Wstęp........................................................................................................................................................................... IX Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ XI Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... XV Statystyki.pytań........................................................................................................................................................... XVII Rozdział I.Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa ........................................................... 1 1 55 64 73 100 100 270 375 414 431 444 454 460 460 562 611 624 636 640 (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ (Dz.U..z.2015.r..poz..1064.ze.zm.).............................................................................................................. 1.. Test.z.Konstytucji.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r. . 2.. Test.z.ustawy.z.25.6.2015.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. . 3.. Test.z.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym. . 4.. Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..499.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..133.ze.zm.).......................................................................................................... Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta ..................................... (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..101.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..121.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..2082).................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707.ze.zm.).......................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny. . 2.. Test.z.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. . 4.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. . 5.. Test.z..ustawy.z..28.7.2005..r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych. . 6.. Test.z.ustawy.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów. . 7.. Test.z.ustawy.z.30.5.2014.r..o.prawach.konsumenta. . (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1025.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..184.ze.zm.).......................................................................................................... (Dz.U..z.2014.r..poz..827)............................................................................................................................ Rozdział III. Testy z prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego .......................................... (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1030.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..233.ze.zm.).......................................................................................................... (Dz.U..z.2015.r..poz..978)............................................................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.15..9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. . 2.. Test.z.ustawy.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe. . 3.. Test.z.ustawy.z.15.5.2015.r..–.Prawo.restrukturyzacyjne . 4.. Test.z.ustawy.z.2.7.2004..r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. . 5.. Test.z.ustawy.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. . 6.. Test.z.ustawy.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1142.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..584.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.).............................................................................................. VI Spis treści Rozdział IV. Testy z prawa karnego i prawa wykroczeń ................................................................................... (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.)................................................................................................................... (Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.)................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny. . 2.. Test.z.ustawy.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń. . 4.. Test.z..ustawy.z.24.8.2001..r..–.Kodeks.postępowania.w..sprawach.o..wykroczenia. . 5.. Test.z.ustawy.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy. . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1094.ze.zm.)........................................................................................................ 652 652 694 775 784 796 813 813 878 884 884 931 935 944 954 963 969 999 999 (t.j..Dz.U..z..2013.r..poz..395.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..186.ze.zm.).......................................................................................................... Rozdział V. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ........................................................................... (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1502).................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy. . 2.. Test.z.ustawy.z.30.10.2002.r..o.ubezpieczeniu.społecznym.z.tytułu.wypadków.przy.pracy. . . i.chorób.zawodowych (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1242.ze.zm.)........................................................................................................ Rozdział VI.Testy z prawa administracyjnego ................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1605).................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..525.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..23)......................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego. . 2.. Test.z...ustawy.z...23.1.2009..r..o...wojewodzie.i...administracji.rządowej.w...województwie. . 3.. Test.z.ustawy.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym. . 4.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym . 5.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa . 6.. Test.z.ustawy.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. . 7.. Test.z...ustawy.z...30.8.2002..r..–.Prawo.o...postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi. . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1445.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1392.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1647).................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.).......................................................................................................... Rozdział VII. Testy z prawa budowlanego, mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego oraz nieruchomości ................................................................................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1409.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1222).................................................................................................................... 1020 (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..21)......................................................................................................................... 1009 1.. Test.z.ustawy.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane. . 2.. Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze . 3.. Test.z.ustawy.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych . 4.. Test.z.ustawy.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami . 5.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . 6.. Test.z.ustawy.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali. . 7.. Test.z.ustawy.z.21.6.2001.r..o.ochronie.praw.lokatorów,.mieszkaniowym.zasobie.gminy. . . i.o.zmianie.Kodeksu.cywilnego (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..150)...................................................................................................................... 1052 (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1774).................................................................................................................... 1024 (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..199.ze.zm.).......................................................................................................... 1043 (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1892).................................................................................................................... 1049 Spis treści VII Rozdział VIII. Testy z prawa Unii Europejskiej ................................................................................................. 1054 wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. 1.. Test.z.Traktatu.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany. . . Dz.Urz..UE.C.z.2012.r..Nr.326,.s..13)........................................................................................................ 1054 2.. Test.z.Traktatu.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,. . . Dz.Urz..UE.C.z.2012.r..Nr.326,.s..47)........................................................................................................ 1061 Rozdział IX. Testy z prawa korporacyjnego ....................................................................................................... 1075 uwzględniająca.zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. 1.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych. . 2.. Test.z.ustawy.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze. . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..507.ze.zm.).......................................................................................................... 1075 (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..615.ze.zm.).......................................................................................................... 1090 Wstęp Drogi Czytelniku! Oddajemy.do.Twoich.rąk.8.wydanie.opracowania,.które.stworzone.zostało.w.celu.ułatwienia.kandydatom. na.aplikację.adwokacką.nauki.do.egzaminu..Jest.to.również.książka,.do.której.sięgać.mogą.aplikanci.chcący. przypomnieć.sobie.treść.poszczególnych.ustaw.w.trakcie.nauki.na.aplikacji..Warto.podkreślić,.iż.jej.forma.jest. rzadkością.na.polskim.rynku.wydawnictw.prawniczych,.zawiera.ona.bowiem.testy.przeznaczone.do.nauki,.do� piero.w.dalszej.kolejności.zaś.do.sprawdzania.wiedzy..Dostępne.na.rynku.pozycje.przeznaczone.do.powtarzania. materiału.niezbędnego.do.opanowania.przez.kandydatów.na.aplikantów.w.znakomitej.większości.pomijają. niezmiernie.istotny.aspekt.egzaminów.aplikacyjnych,.tj..fakt,.iż.są.to.testy.prawie.w.całości.sprawdzające.zna� jomość.konkretnych.zapisów.ustawowych..Zadania.testowe.bardzo.często.tworzone.są.na.nich.wręcz.poprzez. zamianę.artykułu.ustawy.na.pytanie..Taki.sposób.sprawdzania.wiedzy.powoduje.zaś,.że.niezmiernie.trudne.jest. opanowanie.jej.na.podstawie.klasycznych.podręczników.akademickich..Osoby,.które.nie.stosują.poszczególnych. ustaw.w.codziennej.praktyce.zawodowej,.mogą.mieć.trudności.w.ich.pamięciowym.opanowaniu,.zwłaszcza.że. zakres.materiału.niezbędnego.do.opanowania.jest.wyjątkowo.szeroki. Przyjęte.przez.Ustawodawcę.założenia,.zgodnie.z.którymi.egzamin.na.aplikację.adwokacką.jest.testem. jednokrotnego.wyboru,.sprawdzającym.wiedzę.z.konkretnych.aktów.prawnych.sprawiają,.iż.problemem.może. być.określenie.przez.kandydata.na.aplikanta.momentu,.w.którym.opanował.on.wymaganą.wiedzę.w.stopniu. dostatecznym..Jest.to.kwestia.ważna.o.tyle,.że.wobec.ogromu.wiedzy,.jaką.trzeba.przyswoić.przed.przystąpie� niem.do.egzaminu,.praktycznie.niemożliwe.staje.się.powracanie.do.partii.materiału,.który.został.opanowany. wcześniej..Dlatego.właśnie.przed.przystąpieniem.do.nauki.następnej.partii.materiału.należy.mieć.pewność,.że. część.opanowana.wcześniej.została.zapamiętana.i.utrwalona..Sposobem.na.stwierdzenie.tego.bez.możliwości. popełnienia.omyłki.jest.rozwiązanie.testu,.który.w.sposób.obiektywny.wykaże,.czy.osoba.ucząca.się.może.roz� począć.powtarzanie.następnej.partii.materiału,.bowiem.opanowała.w.sposób.zadowalający.materiał.z.partii. wcześniejszej..Oczywiste.jest,.że.w.takim.wypadku.pojawia.się.problem.stwierdzenia,.w.którym.momencie.można. mieć.pewność,.że.ustawa.nie.ma.już.przed.przyszłym.aplikantem.tajemnic..Test.stworzony.poprzez.przetwo� rzenie.na.pytanie.testowe.każdego.artykułu.(a.nawet.ustępu).ustawy.wydaje.się.w.tym.wypadku.rozwiązaniem. optymalnym. Tak.właśnie.powstało.niniejsze.opracowanie..Jest.to.zestaw.testów.z.ustaw,.których.opanowanie.jest.nie� zbędne.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.adwokacką.–.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią.podaną. obok,.tak,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź.była.prawidłowa..Taki.sposób.opano� wywania.materiału.ma.tę.przewagę.nad.innymi,.że.daje.możliwość.bieżącego.sprawdzania.dotychczasowych. postępów.w.nauce..Warto.przy.tym.pamiętać,.że.w.naturalnym.odruchu.uczący.stara.się.na.ogół.znaleźć.w.usta� wie.rzeczy.„ważniejsze”.i.„mniej.ważne”,.takie,.które.„na.pewno.mogą.znaleźć.się.w.teście”.i.takie,.których.„na. pewno.w.teście.nie.będzie”..Niestety,.twórcy.testów.egzaminacyjnych.mogą.mieć.inny.pogląd.na.temat.tego,.co. warto.w.teście.umieścić..W.ostatecznym.rozrachunku.może.się.w.związku.z.tym.okazać,.iż.kilka.pytań.z.partii. materiału,.która.wydawała.się.„mniej.ważna”,.może.zadecydować.o.osiągnięciu.minimalnej.liczby.punktów. i.ostatecznym.sukcesie.. Opracowanie,.które.przekazujemy.do.rąk.Czytelnika,.zawiera.testy.z.kilkudziesięciu.ustaw,.których.zna� jomość.jest.niezbędna.dla.osób.zdających.egzaminy.na.aplikacje..Testy.zostały.przygotowane.w.oparciu.o.wykaz. publikowany.corocznie.przez.Ministra.Sprawiedliwości..Ponieważ.wykaz.ten.podawany.jest.nie.później.niż.. 90.dni.przed.terminem.egzaminu.wstępnego,.to.najprawdopodobniej.będzie.obejmował.nieznacznie.inny.zestaw. X Wstęp ustaw,.niż..opracowany.w.niniejszej.książce..Długość.cyklu.wydawniczego.uniemożliwia.oczekiwanie.na.wykaz. obowiązujący.na.egzaminie.w.roku.2016,.siłą.rzeczy.więc.niniejsza.pozycja.bazuje.na.wykazie.aktów.prawnych,. który.obowiązywał.na.egzaminach.w.roku.2015.. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie.pragnę.podkreślić,.iż.jest.to.jedynie.pomoc. naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.adwokac� ką..Egzaminy.na.aplikacje.sprawdzają.całokształt.wiedzy.nabytej.przez.przyszłych.aplikantów.w.trakcie.studiów. prawniczych.i.nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materiału,.którego.znajomość. jest.na.nich.wymagana..Niemniej.jednak.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.iż.jest.to.pomoc.kompleksowa,. znakomicie.ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko.od.Ciebie.i.Twojej. wytrwałości.w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę.–.ze.swej.strony.zaś. zapewniam,.że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie.kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa AdmRządWojU. –. .ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.województwie.(t.j..Dz.U.. z.2015.r..poz..525.ze.zm.) –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..121.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) –. –. .ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..186.ze.zm.). .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,. poz.. 483. ze. zm... i.ze.sprost.) KC. KK. KKS.. Konstytucja.RP. KP. KPA. KPC. KPK. KPW. KRO. KRSU. KSCU. KSH. KW. KWU. NierCudzU. NIKU. OchrKonkurU. PrAdw. PrBud. PrSpółdz.. ProkU. PrPostSądAdm. PrUpadNapr. PrUSP. –. –. –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1502) –. .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2013.r.. poz..267.ze.zm.) .ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..101. ze.zm.). .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia.(t.j..Dz.U... z.2013.r..poz..395.ze.zm.) .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(tj..Dz.U..z.2015.r..poz..2082) .ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1142.. ze.zm.) .ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2014.r.. poz..1025.ze.zm.) .ustawa. z. 15.9.2000. r.. –. Kodeks. spółek. handlowych. (t.j.. Dz.U.. z. 2013. r.. poz.. 1030.. ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1094.ze.zm.) –. .ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707.. ze.zm.) .ustawa. z. 24.3.1920. r.. o. nabywaniu. nieruchomości. przez. cudzoziemców. (t.j.. Dz.U... z.2014.r..poz..1380) .ustawa. z. 23.12.1994. r.. o. Najwyższej. Izbie. Kontroli. (t.j.. Dz.U.. z. 2015. r.. poz.. 1096.. ze.zm.) .ustawa. z. 16.2.2007. r.. o. ochronie. konkurencji. i. konsumentów. (t.j.. Dz.U.. z. 2015. r... poz..184.ze.zm.) –. –. –. –. ustawa.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..615) –. ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1409.ze.zm.) –. ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1443) –. ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.270,.poz..1599.ze.zm.) –. .ustawa. z. 30.8.2002. r.. –. Prawo. o. postępowaniu. przed. sądami. administracyjnymi.. (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.) .ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..233.ze.zm.) .ustawa. z. 27.7.2001. r.. –. Prawo. o. ustroju. sądów. powszechnych. (t.j.. Dz.U.. z. 2015. r... poz..133.ze.zm.) XII PrWeksl. RadPrU. RPOU. SamGminU. SamPowU. SamWojU. SDGU. SKOU. SNU. TFUE. TUE. WłLokU. ZagospPrzestU. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. FUS. KRRiTV. KRS. m.in.. m.st.. n.. NATO. NBP. NIK. Nr. NSA. odp.. r... RM. RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. TK. TS. tzw.. Wykaz skrótów –. ustawa.z.28.4.1936.r..–.Prawo.wekslowe.(Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.) –. ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..507.ze.zm.) –. ustawa.z.15.7.1987.r..o.Rzeczniku.Praw.Obywatelskich.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1648) –. ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1515.ze.zm.) –. ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1445.ze.zm.) –. ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1392.ze.zm.) –. .ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..584. ze.zm.) .ustawa.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.odwoławczych.(t.j..Dz.U..z.2015.r... poz..1659.ze.zm.) –. –. ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..499.ze.zm.) –. .Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C. z.2012.r..Nr.326,.s..47) .Traktat. o. Unii. Europejskiej. (wersja. skonsolidowana,. uwzględniająca. zmiany. wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C.z.2012.r.. Nr.326,.s..13) .ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1892.ze.zm.) .ustawa. z. 27.3.2003. r.. o. planowaniu. i. zagospodarowaniu. przestrzennym. (t.j.. Dz.U... z.2015.r..poz..199.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. Fundusz.Ubezpieczeń.Społecznych –. Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. –. Narodowy.Bank.Polski –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. rok –. Rada.Ministrów –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. samorządowe.kolegium.odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. tak.zwany Wykaz skrótów XIII UE. USC. UOKiK. ust.. w.. WSA. zd.. ze.sprost... ze.zm.. ZUS. –. Unia.Europejska –. Urząd.Stanu.Cywilnego –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.sprostowaniem –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie testy są testami 2.. Testy służą utrwaleniu treści Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.py� tania.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego.. Stworzenie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.ilość. kombinacji,.które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.ponieważ.osoba,. która.opanuje.treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawie� rającego.pytania.łączące.treść.artykułów..Jest.to.zresztą.zgodne.z.krystalizującą.się.powoli.linią.wyrokowania. w.sprawach.dotyczących.egzaminów.na.aplikacje.prawnicze..Składy.WSA.wskazują.w.wyrokach,.że.w.te� stach,.w.których.sprawdza.się.wiedzę.przyszłych.aplikantów,.nie.powinno.być.pytań,.na.które.jednoznaczna. odpowiedź.wynika.nie.z.przepisów,.lecz.jedynie.z.doktryny.czy.z.orzecznictwa..Podczas.tworzenia.pytań. testowych.dołożono.wszelkich.starań,.aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać,.nie.łączyły.się.z.treścią.innych. artykułów,.niemniej.należy.pamiętać,.iż.treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za „podchwytliwą” – jest to zabieg Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot� na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Pytania celowo tworzono poprzez szczegółowe przetworzenie artykułów ustaw. Oryginalne pytania egza� Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginalne.pytania.egza� minacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnymi.skrótami.myślowymi..W.celu.dokładnego.utrwalenia.treści. ustaw.niezbędne.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów.użytych.przez.Ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet. jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu.na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz. powtarzane.są.użyte.wcześniej.określenia,.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.który.ma. służyć.utrwaleniu.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.iż.testy.przeznaczone.są.w.pierwszej.ko� lejności.do nauki,.w mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej.już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą.rzeczy. jest.to.również.ich.funkcja). 5.. Treść testów obejmuje kolejne artykuły i ustępy ustaw. Bardzo często jeden artykuł był przerabiany na kilka, Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.konkursach,. np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu� istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd..Oczywiste.jest,.że.przy.takich.założeniach.nie.da.się.wyklu� czyć,.że.któreś.z.pytań.testowych.będzie.dotyczyło.zagadnień.znajdujących.się.w.luce,.czyli.pominiętych.. w.testach..Niemniej.jednak.jest.to.sytuacja.raczej.wyjątkowa. 6.. W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań do pytań umiesz� W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz� czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.Ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły,.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.traktowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. XVI Zasady korzystania z testów 7.. Testy dotyczą tylko i wyłącznie Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..Wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby.egzaminów.na.aplikacje,.jak.i.z.chęci. ograniczenia.liczby.pytań.do.pewnego.minimum,.łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej. wspomniano,.egzaminy.obejmują.całą.wiedzę.nabytą.przez.studentów.prawa.w.trakcie.studiów,.dlatego.też. materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór. pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Autor Statystyki pytań 1. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2010 4 9 3 23 13 5 13 30 2. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2011 4 9 3 23 12 5 Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe 12 32 Unia Europejska XVIII Statystyki pytań 3. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2012 4 10 3 21 13 5 14 30 4. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2013 4 10 2 21 11 4 17 31 Prawo karne Prawo karne Prawo pracy Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Prawo handlowe Unia Europejska Unia Europejska Prawo karne Prawo pracy Prawo handlowe Prawo cywilne Prawo konstytucyjne Prawo korporacyjne Prawo administracyjne Unia Europejska Statystyki pytań XIX 5. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2014 4 23 6 8 6 8 Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo budowlane Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo budowlane 3 12 4 7 33 6. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2015 2 3 13 23 4 7 34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: