Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00397 005754 20938622 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja komornicza 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13 - ebook/pdf
Aplikacja komornicza 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1014
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8235-160-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem.

Aplikacja komornicza:

Aplikacja komornicza obejmuje testy m.in. z:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Rozdział I. 1. Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło Nr 1. 2. 3. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a) całego Narodu, b) wszystkich obywateli, c) całego społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a) demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości b) państwem zapewniającym realizację praw obywateli, urzeczywistniającym zasady spo- c) państwem demokratycznym, urzeczywistniającym zasady demokracji bezpośredniej. społecznej, łecznej gospodarki rynkowej, Rzeczpospolita Polska jest państwem: a) niejednolitym, b) federacyjnym, c) jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a) społeczeństwa, b) Narodu, c) przedstawicieli Narodu. 5. 6. Naród sprawuje władzę: a) przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, b) przez swoich przedstawicieli, c) bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się za- sadą: a) solidarności społecznej, b) sprawiedliwości społecznej, c) zrównoważonego rozwoju. 7. Organy władzy publicznej w RP działają: a) zgodnie z prawem, b) według prawa, c) na podstawie i w granicach prawa. 8. 9. Konstytucja RP jest: a) najważniejszym prawem RP, b) najwyższym prawem RP, c) pierwszym prawem RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a) zawsze bezpośrednio, b) pośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej, c) bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej. b a c b a c c b c art. 1 art. 2 art. 3 Egz. 2009 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 art. 7 art. 8 ust. 1 Egz. 2009 art. 8 ust. 2 2 Nr Treść pytania Odp. Źródło 10. Ustrój RP opiera się na: a) władzy ustawodawczej, która realizuje swoje uprawnienia za pomocą władzy wyko- b) władzy wykonawczej, która realizuje swoje uprawnienia za pomocą władzy ustawo- c) podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowni- nawczej i władzy sądowniczej, dawczej i sądowniczej, czej. Egz. 2009 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a) Prezydent RP i Rada Ministrów, b) Prezydent RP i Prezes RM przy pomocy Rady Ministrów, c) Prezydent RP oraz Prezes RM i Rada Ministrów za pomocą administracji zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a) niezawisłe sądy, b) sądy wojskowe i cywilne oraz SN, c) sądy i trybunały. 13. 14. 15. 16. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a) dobrowolności i równości obywateli polskich, b) dobrowolności i równości wszystkie osoby posiadające pełnię praw publicznych, c) dobrowolności i równej odpowiedzialności wobec prawa obywateli polskich. Finansowanie partii politycznych jest: a) jawne, b) tajne, c) jawne w części dotyczącej przychodów. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a) nazizmu, faszyzmu i komunizmu, b) faszyzmu i komunizmu, c) nazizmu i faszyzmu. Zgodnie z przepisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest m.in. istnienie partii: a) których statut lub dokumenty programowe zakładają lub dopuszczają nienawiść raso- wą i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa, b) które w oficjalnych wystąpieniach ich przedstawicieli zakładają lub dopuszczają nie- nawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa, c) których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowo- ściową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 17. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a) wolnością zagwarantowaną konstytucyjnie, b) prawem zagwarantowanym konstytucyjnie, c) prawem przedmiotowym zagwarantowanym ustawowo. 18. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a) centralizację władzy publicznej, b) decentralizację władzy publicznej, c) transparentność władzy publicznej. 19. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodar- cze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a) ustawa, b) Konstytucja RP, c) rozporządzenie. 20. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a) ogół mieszkańców każdej gminy, b) ogół mieszkańców gminy, powiatu albo województwa, c) ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. c a c a a a c a b a c art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 art. 13 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 art. 15 ust. 2 art. 16 ust. 1 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Treść pytania Odp. Źródło 3 Nr 21. 22. 23. Przysługującą w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorządowi teryto- rialnemu wykonuje on: a) jako zadanie zlecone, b) we własnym imieniu. Odpowiedzialność za działania podjęte przez samorząd ponosi Skarb Państwa, c) w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publiczne- go i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach in- teresu publicznego i dla jego ochrony, mogą być tworzone w drodze: a) ustawy, b) rozporządzenia, c) aktów prawa miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej) można tworzyć w drodze: a) aktów prawa miejscowego, b) ustawy, c) rozporządzenia. c art. 16 ust. 2 a art. 17 ust. 1 b art. 17 ust. 2 c a c art. 18 art. 19 art. 20 b art. 21 ust. 2 b a a b art. 22 art. 23 Egz. 2009 art. 24 art. 25 ust. 1 24. Małżeństwo to związek: a) dwojga osób przeciwnej płci, b) dwojga osób, c) kobiety i mężczyzny. 25. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza: a) inwalidów wojennych, b) weteranów II wojny światowej, c) weteranów walk prowadzonych w czasie II wojny światowej. 26. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a) prospołeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, własności pry- watnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, b) społeczna gospodarka rynkowa oparta na swobodzie działalności gospodarczej, ochro- nie własności prywatnej oraz dialogu partnerów społecznych i prywatnych, c) społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własno- ści prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. 27. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a) niedopuszczalne, b) dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym c) dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na ważne cele publiczne i za od- odszkodowaniem, powiednim odszkodowaniem. 28. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a) niedopuszczalne, b) dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, c) dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny, podmiotom zaś, które po- niosły z tego tytułu straty, przysługuje słuszne odszkodowanie. 29. Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a) gospodarstwo rodzinne, b) własność prywatna, c) prywatne gospodarstwo rolne. 30. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a) Państwo, b) Rada Ministrów poprzez swoich przedstawicieli, c) Prezes RM poprzez swoich przedstawicieli. 31. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a) równe, b) równouprawnione, c) równoważne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 4 Nr 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach: a) poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, b) uszanowania ich niezależności oraz wzajemnej odrębności i każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, c) uszanowania ich niezależności oraz wzajemnej odrębności i każdego w swoim zakresie, jak również współpracy dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a) Konstytucja RP, umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy oraz zwyczaje, b) umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy, c) umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i stosowne rozporządzenia. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyzna- niowymi określają: a) Konstytucja RP, umowy międzynarodowe i ustawy, b) umowy międzynarodowe, c) ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właści- wymi przedstawicielami. Siły Zbrojne RP służą ochronie: a) niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpie- czeństwa i nienaruszalności jego granic, b) niezależności państwa i stałości jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa jego c) niezależności państwa i niezmienności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeń- granic, stwa jego granic. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a) cywilnej i parlamentarnej, b) cywilnej i demokratycznej, c) cywilnej i rządowej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a) przyrodzona i niezbywalna wolność człowieka, b) przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, c) przyrodzona i niezbywalna godność oraz wolność człowieka. 39. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane: a) tylko w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, b) tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i mo- ralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naru- szać istoty wolności i praw, c) tylko w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego. 40. Egz. 2013 Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a) rodzinnego, b) rodzinnego i społecznego, c) kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. c art. 33 ust. 1 Treść pytania Odp. Źródło a art. 25 ust. 3 b art. 25 ust. 4 c art. 25 ust. 5 a art. 26 ust. 1 b b b art. 26 ust. 2 art. 28 ust. 5 art. 30 b art. 31 ust. 3 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 5 41. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a) urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywa- b) urodzenie z matki będącej obywatelką polską. Inne przypadki nabycia obywatelstwa telstwa polskiego określa ustawa, polskiego określa ustawa, c) przyjęcie obywatelstwa polskiego. 42. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że: a) wynika to z umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, b) zostanie pozbawiony obywatelstwa w drodze decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- c) sam się go zrzeknie, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na zrzeczenie skiej, się obywatelstwa polskiego. 43. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości na- rodowych i etnicznych: a) prawo zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, b) wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, c) prawo zachowania obyczajów i tradycji oraz wolność rozwoju własnej kultury. 44. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji edu- kacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej jest: a) prawem zagwarantowanym konstytucyjnie, b) wolnością zagwarantowaną konstytucyjnie, c) wolnością zagwarantowaną ustawowo. 45. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony: a) stosownych służb RP, b) służby konsularnej RP, c) Rzeczypospolitej Polskiej. 46. Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnionych w: a) ustawach i Konstytucji RP, b) Konstytucji RP, c) Konstytucji RP, z wyjątkami odnoszącymi się do cudzoziemców opisanymi w usta- wach. 47. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a) obywatelom polskim, b) każdemu człowiekowi, c) każdemu człowiekowi od chwili poczęcia. 48. Poddanie człowieka eksperymentom naukowym, w tym medycznym, jest: a) zabronione pod groźbą kary, b) możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez daną osobę, c) możliwe tylko po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez daną osobę. 49. Kary cielesne lub poniżające traktowanie i karanie są: a) dozwolone tylko w sytuacjach prawem określonych, w szczególności w stanach wyższej b) dozwolone tylko w sytuacjach prawem określonych, w szczególności w stosunkach we- konieczności, wnętrznych panujących w armii, c) bezwzględnie zakazane. 50. Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej: a) jest zakazane, b) może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie, c) może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych. 51. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu: a) niezwłocznego zwolnienia, b) niezwłocznego przedstawienia stawianych zarzutów, c) niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. a art. 34 ust. 1 c art. 34 ust. 2 i art. 137 b art. 35 ust. 1 a c c b c c b c art. 35 ust. 2 art. 36 art. 37 ust. 1 i 2 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 ust. 1 art. 41 ust. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 Nr 52. 53. 54. 55. Treść pytania Odp. Źródło Poinformowanie zatrzymanego o przyczynach zatrzymania powinno: a) nastąpić niezwłocznie i mieć formę zrozumiałą dla zatrzymanego, b) nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania i mieć formę pisemną, c) nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od zatrzymania i mieć formę pisemną. Przekazanie zatrzymanego do dyspozycji sądu powinno nastąpić w ciągu: a) 24 godzin od chwili zatrzymania, b) doby od chwili zatrzymania, c) 48 godzin od chwili zatrzymania. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Doręczenie powin- no nastąpić w ciągu: a) 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu, b) 24 godzin od chwili zatrzymania, c) 48 godzin od przekazania do dyspozycji sądu. Prawo do odszkodowania przysługuje osobie, która została pozbawiona wolności: a) bez zachowania określonych ustawą terminów, b) bezprawnie, c) na okres powyżej 48 godzin. a c a b c art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 5 art. 42 ust. 1 a art. 42 ust. 2 c c b art. 42 ust. 3 art. 43 art. 44 c art. 45 ust. 1 56. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary: a) przez ustawę lub akty wykonawcze przed jego popełnieniem, b) przez ustawę przed jego popełnieniem, c) przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 57. Prawo do obrony przysługuje: a) każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, we wszystkich stadiach postępowania, b) każdemu, przeciw komu prowadzone jest prawomocne postępowanie karne, we wszystkich stadiach postępowania, c) każdemu, przeciw komu prowadzone jest prawomocne postępowanie karne, od mo- mentu przedstawienia formalnych zarzutów. 58. Każdego uważa się za niewinnego dopóty, dopóki: a) jego wina nie zostanie udowodniona, b) w sposób wykluczający omyłkę zostanie stwierdzone popełnienie przez niego czynu przestępnego, c) jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. 59. Egz. 2013 Przedawnieniu nie ulegają: a) zbrodnie ludobójstwa i przeciwko pokojowi, b) zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, c) zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. 60. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawiesze- niu do czasu: a) wszczęcia postępowania w sprawie, b) ustania tych przyczyn, c) zaistnienia warunków, które pozwolą na przeprowadzenie obiektywnego postępowania. 61. Każdy ma prawo do: a) sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez właściwy, nie- b) sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez niezależny, zależny, bezstronny i niezawisły sąd, bezstronny i niezawisły sąd, c) sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez wła- ściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 7 62. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na: a) bezpieczeństwo państwa i ochronę publicznej moralności, b) moralność, bezpieczeństwo i integralność państwa i porządek publiczny oraz ze wzglę- du na ochronę życia prywatnego stron, c) moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 63. Wyrok ogłaszany jest: a) zawsze publicznie, b) może nie być ogłoszony publicznie, c) z ważnych względów podlegających ocenie sądu może nie być ogłoszony publicznie. 64. 65. Przepadek rzeczy: a) jest niemożliwy, b) jest możliwy tylko w przypadkach określonych w ustawie, c) jest możliwy tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawo- mocnego orzeczenia sądu. Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym ma: a) każdy obywatel RP, b) każdy pełnoletni, c) każdy. 66. Wychowanie dziecka przez rodziców powinno uwzględniać: a) integralność cielesną dziecka oraz stopień jego dojrzałości i związane z tym przekona- b) stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego prze- c) integralność cielesną dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego prze- nia, konania, konania. 67. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypad- kach: a) określonych w ustawie i tylko na podstawie uzasadnionego podejrzenia działania na b) określonych w ustawie i aktach wykonawczych i wyłącznie na podstawie orzeczenia szkodę dziecka, niezawisłego sądu, c) określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 68. Ograniczenie ochrony wolności i tajemnicy komunikowania się może nastąpić jedy- nie: a) w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony, b) w przypadkach określonych w ustawie i aktach wykonawczych i wyłącznie na podsta- wie orzeczenia niezawisłego sądu, c) w przypadkach określonych w ustawie oraz aktach wykonawczych i wyłącznie na pod- stawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. 69. 70. 71. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przy- padkach: a) określonych w ustawie i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, b) określonych w ustawie i w sposób w niej określony, c) określonych w ustawie i w sposób zapewniający utrzymanie miru domowego. Zobowiązanie kogoś do ujawniania informacji dotyczących jego osoby jest: a) zabronione, b) możliwe, ale tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, c) możliwe, ale tylko na podstawie ustawy. Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnienie informacji o obywatelach przez władze publiczne jest: a) ograniczone tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym, b) zabronione, c) dozwolone. c a c c art. 45 ust. 2 art. 45 ust. 2 Egz. 2013 art. 46 art. 47 b art. 48 ust. 1 c art. 48 ust. 2 a b c a art. 49 art. 50 art. 51 ust. 1 art. 51 ust. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepeł- nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą posiada: a) każdy, b) każdy, kogo interes prawny lub faktyczny został naruszony lub mógł zostać naruszony przez te informacje, c) każdy, kogo informacje te dotyczyły. 73. Możliwość poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i po- bytu ma charakter: a) wolności, b) praw, c) praw i wolności. 74. Możliwość swobodnego opuszczenia terytorium RP ma: a) każdy, z ewentualnymi ograniczeniami określonymi ustawą, b) każdy, c) każdy polski obywatel, którego prawo do opuszczenia terytorium kraju nie zostało ograniczone prawomocnym wyrokiem. 75. Wydalenie obywatela polskiego z kraju jest: a) zabronione, b) dozwolone, c) dozwolone tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. 76. Osiedlenie się na stałe na terytorium RP jest prawem przysługującym w szczególno- ści: a) każdemu, b) każdemu obywatelowi polskiemu oraz osobie ubiegającej się o obywatelstwo polskie, c) osobie, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą. 77. Wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uze- wnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i na- uczanie, a także wolność posiadania świątyń i innych miejsc kultu w zależności od po- trzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują, to wolność: a) religii, b) wyznania, c) wyznawania religii. a a a a c art. 51 ust. 4 art. 52 ust. 1 art. 52 ust. 2 i 3 art. 52 ust. 4 art. 52 ust. 5 a art. 53 ust. 2 8 Nr 72. 78. 79. Treść pytania Odp. Źródło Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i reli- gijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami wynika z: a) Konstytucji RP, b) ustawy, c) ustawy i Konstytucji RP. a art. 53 ust. 3 Przedmiotem nauczania w polskiej szkole może być: a) religia Kościoła katolickiego oraz prawosławnego i ewangelickiego, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób, b) religia każdego kościoła nienaruszającego zasad określonych w Konstytucji RP, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób, c) religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Egz. 2009 Egz. 2011 80. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona: a) jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeń- stwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób, b) nie może być ograniczona, c) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku pu- blicznego, zdrowia, moralności lub wolności oraz praw innych osób i na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. c art. 53 ust. 4 a art. 53 ust. 5 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 9 81. Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania infor- macji przysługuje: a) każdemu, b) każdemu obywatelowi polskiemu, c) każdemu dorosłemu obywatelowi polskiemu. 82. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są: a) zakazane, b) dozwolone tylko w przypadkach określonych ustawą, c) zakazane, z wyjątkiem sytuacji określonych ustawą. 83. 84. Ekstradycja obywatela polskiego jest: a) dozwolona, b) zakazana, c) zakazana, z wyjątkiem przypadków opisanych w Konstytucji RP. Ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych jest: a) zakazana, b) dozwolona, c) dozwolona tylko w przypadkach określonych ustawą. 85. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w RP na zasadach określonych w: a) ustawie, b) ustawie i rozporządzeniach, c) ustawie i aktach wykonawczych. 86. Przyznanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy może nastąpić: a) w przypadku gdy cudzoziemiec poszukuje ochrony przed prześladowaniami niewyni- kającymi z czynów karalnych, których się dopuścił, b) w przypadku gdy cudzoziemiec w RP poszukuje ochrony przed prześladowaniem, zgodnie z wiążącymi RP umowami międzynarodowymi, c) w przypadku gdy cudzoziemiec ubiega się o nadanie mu statusu z ważnych, udoku- mentowanych przyczyn. 87. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich: a) może zostać ograniczona ustawą, b) nie może zostać ograniczona, c) może zostać ograniczona tylko w przypadkach określonych w Konstytucji RP. 88. Rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami określa: a) rozporządzenie Rady Ministrów, b) ustawa, c) orzeczenie sądu. 89. 90. Prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień mają: a) pracownicy i pracodawcy, b) związki zawodowe w ramach Komisji Trójstronnej, c) związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje. Prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie przysługuje: a) pracownikom, b) pracownikom i ich organizacjom, c) związkom zawodowym. 91. Ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do okre- ślonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach ze względu na: a) dobro publiczne, b) konieczność ochrony dóbr prawem chronionych, c) ochronę moralności publicznej. a a c a a art. 54 ust. 1 art. 54 ust. 2 art. 55 ust. 1 art. 55 ust. 4 art. 56 ust. 1 b art. 56 ust. 2 a b c c art. 57 art. 58 ust. 3 art. 59 ust. 2 art. 59 ust. 3 a art. 59 ust. 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 10 Nr 92. 93. 94. 95. Treść pytania Odp. Źródło Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodaw- ców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez: a) ustawę, b) Konstytucję RP, c) wiążące RP umowy międzynarodowe. Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach mają: a) wszyscy, b) obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, c) wszyscy polscy obywatele. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne mają: a) wszyscy, b) obywatele, c) obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jedno- stek organizacyjnych w zakresie: a) w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunal- nym lub majątkiem Skarbu Państwa, b) w jakim wykonują one zadania zlecone i gospodarują majątkiem Skarbu Państwa, c) w jakim wykonują one zadania określone stosownymi przepisami i gospodarują mie- niem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. c art. 59 ust. 4 b b art. 60 art. 61 ust. 1 a art. 61 ust. 1 96. Dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pu- blicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu składają się na prawo: a) dostępu do informacji publicznej, b) dostępu do informacji jawnych, c) do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. c art. 61 ust. 2 97. Ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy pu- blicznej: a) jest niedopuszczalne, b) może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób oraz podmiotów gospodarczych, a także ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa, c) może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w Konstytucji RP ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 98. Tryb udzielania informacji o działalności organów władzy publicznej w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają: a) ich regulaminy, b) ustawy, c) stosowne rozporządzenia. 99. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senato- rów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, ma: a) obywatel polski, b) każdy, c) każdy obywatel polski. 100. Prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo- łecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu admi- nistracji publicznej przysługuje: a) obywatelowi polskiemu, b) każdemu, c) każdemu obywatelowi polskiemu. b art. 61 ust. 3 a a art. 61 ust. 4 art. 62 ust. 1 b art. 63 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 11 101. Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ma: a) każdy, b) każdy pełnoletni polski obywatel, c) każdy polski obywatel. 102. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają ochronie praw- nej: a) równej dla wszystkich, b) odpowiedniej dla statusu prawnego osoby, c) odpowiedniej dla sytuacji prawnej osoby. 103. Ograniczenie własności jest: a) niedopuszczalne, b) zabronione, c) możliwe tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty pra- wa własności. 104. Nałożenie na kogokolwiek obowiązku pracy jest: a) zabronione, b) dozwolone tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, c) dozwolone tylko na mocy ustawy. 105. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa: a) ustawa, b) akt wykonawczy do ustawy – Kodeks pracy, c) Prezes RM w rozporządzeniu. 106. Sposób realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. 107. Pracownik ma prawo do: a) określonych w Konstytucji RP dni wolnych od pracy oraz rozliczanych w stosunku rocznym urlopów, płatnych urlopów, b) określonych w ustawie dni wolnych od pracy i określanych w stosunku miesięcznym c) określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. 108. W razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osią- gnięciu wieku emerytalnego obywatel ma prawo: a) zabezpieczenia społecznego, b) ubezpieczenia społecznego, c) pomocy społecznej. 109. Władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finanso- wanej ze środków publicznych: a) każdemu, b) obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, c) wszystkim obywatelom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. 110. Do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skut- kom degradacji środowiska zobowiązani są: a) wszyscy, b) każdy obywatel, c) władze publiczne. 111. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w: a) zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej, b) znalezieniu pracy, c) zabezpieczeniu ich potrzeb mieszkaniowych. a a c c a art. 64 ust. 1 art. 64 ust. 2 art. 64 ust. 3 art. 65 ust. 2 art. 65 ust. 4 b art. 66 ust. 1 c a art. 66 ust. 2 art. 67 ust. 1 b art. 68 ust. 2 c a art. 68 ust. 4 art. 69 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 Nr Egz. 2012 112. Nauka jest obowiązkowa do: a) 18. roku życia, b) ukończenia 16. roku życia, c) 17 lat. Treść pytania Odp. Źródło 113. Nauka w szkołach publicznych jest: a) zawsze bezpłatna, b) płatna, c) bezpłatna, ale ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 114. Prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakła- dów wychowawczych mają: a) wszyscy, b) wszyscy polscy obywatele, c) obywatele i instytucje. 115. Prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny: a) znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i nie- pełne, b) patologiczne, c) niepełne. 116. Prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa, mają matki: a) dzieci upośledzonych, b) dzieci chorych, c) przed urodzeniem i po urodzeniu dziecka. 117. Prawo do żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją ma w RP: a) każdy krewny dziecka, b) każdy, c) rodzic dziecka. 118. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do: a) wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka, b) uwzględnienia słusznego interesu dziecka, c) uwzględnienia, w miarę możliwości, interesu dziecka. 119. Kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka określa: a) Konstytucja RP, b) rozporządzenie, c) ustawa. 120. Ochrona środowiska jest obowiązkiem: a) wszystkich, b) każdego obywatela, c) władz publicznych. 121. Działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska powinny być wspierane przez: a) odpowiednie organy państwowe, b) władze publiczne, c) powołane do tego organy państwa. 122. Ochronę praw lokatorów określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. a c c a c art. 70 ust. 1 art. 70 ust. 2 art. 70 ust. 3 art. 71 ust. 1 art. 71 ust. 2 b art. 72 ust. 1 a c c b b art. 72 ust. 3 art. 72 ust. 4 art. 74 ust. 2 art. 74 ust. 4 art. 75 ust. 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 13 123. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działania- mi zagrażającymi: a) ich zdrowiu i życiu oraz przed bezprawnymi praktykami rynkowymi, b) ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami ryn- kowymi, c) bezpieczeństwu ich i ich rodzin. 124. Prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, ma: a) każdy, b) każdy poszkodowany, c) każdy, którego interesu prawnego dotknęła szkoda. 125. Prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji ma: a) każda ze stron, z wyjątkami określonymi ustawą, b) każdy, kogo interesu prawnego dotyczy postępowanie, c) każda ze stron, bez wyjątków. 126. Prawo wniesienia skargi do TK w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy lub in- nego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicz- nej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach określonych w Konstytucji RP ma: a) każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały w ten sposób naruszone, b) Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa co najmniej 15 posłów oraz Prezes RM, c) każdy obywatel polski. 127. Prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej ma: a) każdy, b) każda osoba pełnoletnia, c) każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. 128. Praw obywatelskich można dochodzić w granicach określonych w: a) ustawie, b) Konstytucji RP, ustawie oraz ustalonym zwyczaju, c) stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. 129. Wierność RP oraz troska o dobro wspólne jest obowiązkiem: a) każdego obywatela polskiego, b) każdego pełnoletniego obywatela polskiego, c) każdego, kto przebywa na terytorium RP. 130. Do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie obowiązany jest: a) każdy, b) każdy pełnoletni obywatel polski, c) każdy obywatel polski. 131. Zakres obowiązku służby wojskowej określony jest w: a) Konstytucji RP, b) ustawie, c) stosownych aktach wykonawczych. 132. Do służby zastępczej może być obowiązany obywatel: a) któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne mogą przeszkadzać w odbywaniu służby wojskowej, służby wojskowej, wanie służby wojskowej. b) którego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne sprzeciwiają się odbyciu c) któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odby- 133. Do dbałości o stan środowiska i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie obowiązany jest: a) każdy, b) każdy pełnoletni obywatel polski, c) każdy obywatel polski. b b a art. 76 art. 77 ust. 1 art. 78 a art. 79 ust. 1 a a a a art. 80 art. 81 art. 82 art. 84 b art. 85 ust. 2 c art. 85 ust. 3 a art. 86 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 14 Nr Treść pytania Odp. Źródło 134. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są: a) Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, b) Konstytucja RP, ustawy, umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, c) Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 135. Akty prawa miejscowego: a) nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP, b) są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP, c) są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP, ale tylko na obszarze działania or- ganów, które je ustanowiły. Egz. 2010 136. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określone są w: a) Konstytucji RP, b) ustawie, c) stosownych aktach wykonawczych. 137. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie: a) wymaganym dla ustaw, b) pilnym, c) zwykłym. 138. Ratyfikacja przez RP umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzed- niej zgody wyrażonej w ustawie: a) jeśli umowa dotyczy kwestii wymienionych enumeratywnie w Konstytucji RP, b) zawsze, c) tylko gdy umowa dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojsko- wych. 139. 140. Jeżeli umowa międzynarodowa dotyczy znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, jej ratyfikacja: a) wymaga następczej zgody wyrażonej w ustawie, b) wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, c) nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie. Jeżeli umowa międzynarodowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, lub w któ- rych Konstytucja RP wymaga ustawy, jej ratyfikacja: a) wymaga następnie zgody wyrażonej w ustawie, b) nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, c) wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. 141. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji umów międzynarodowych, któ- rych ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Sejm zawiadamiany jest przez: a) Radę Ministrów, b) Ministra Spraw Zagranicznych, c) Prezesa RM. 142. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodo- wych określa: a) ustawa, b) Konstytucja RP, c) normy prawa międzynarodowego. 143. Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach: a) na podstawie umowy międzynarodowej. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, b) na podstawie umowy międzynarodowej. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację ta- kiej umowy jest uchwalana przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, c) na podstawie ustawy, uchwalonej przez Sejm bezwzględną większością głosów w obec- ności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością gło- sów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. a c b a a b c c art. 87 ust. 1 art. 87 ust. 2 art. 88 ust. 2 art. 88 ust. 3 art. 89 art. 89 ust. 1 pkt 4 art. 89 ust. 1 pkt 5 art. 89 ust. 2 a art. 89 ust. 3 a art. 90 ust. 1 i 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 144. Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy, na podstawie której RP może przekazać organi- zacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów wła- dzy państwowej w niektórych sprawach, poza trybem z art. 90 ust. 2 Konstytucji RP: a) musi być uchwalone w referendum ogólnokrajowym, b) może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym, c) powinno być uchwalone w referendum ogólnokrajowym. b art. 90 ust. 3 15 145. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy, na podstawie której RP może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodo- wemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, podejmuje: a) Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, b) Sejm i Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy usta- wowej liczby posłów i senatorów, c) Sejm i Senat bezwzględną większością głosów. 146. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP: a) jest stosowana bezpośrednio, b) może być stosowana tylko w sposób określony w stosownej ustawie, c) stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 147. Jeżeli umowa międzynarodowa została ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie: a) umowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową, b) ustawa ma pierwszeństwo przed umową, jeżeli umowy tej nie da się pogodzić z ustawą, c) umowa nie ma pierwszeństwa przed ustawą, ani ustawa nie ma pierwszeństwa przed umową, nawet jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 148. W przypadku kolizji z ustawami prawo stosowane przez umowę konstytuującą orga- nizację międzynarodową (do której należy RP): a) jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami, b) nie może być stosowane, c) nie może być stosowane bezpośrednio. 149. Rozporządzenia są wydawane: a) przez organy wskazane w Konstytucji RP, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, b) przez stosowne organy, na podstawie upoważnienia ustawowego, w celu określonym w ustawie, c) przez organy konstytucyjne na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, w celu realizacji celów polityki rządu. 150. Upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno określać: a) termin wydania rozporządzenia oraz organy, które wydadzą rozporządzenie, b) organ właściwy do wydania rozporządzenia oraz organy, które mają je konsultować, c) organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulo- wania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 151. Przekazanie kompetencji do wydania rozporządzenia przez upoważniony organ inne- mu organowi: a) może nastąpić tylko w formie ustawy, b) może nastąpić tylko w formie określonej ustawą, z ważnych przyczyn, c) jest niemożliwe. 152. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa RM i ministrów mają charakter: a) wewnętrzny, lecz mają charakter powszechnie obowiązujący, b) wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydające- mu te akty, c) zewnętrzny i powszechnie obowiązujący. 153. Zarządzenia są wydawane: a) tylko na podstawie ustaw, b) tylko na podstawie ustaw i prawidłowo zawartych umów międzynarodowych, c) na podstawie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego w zakresie określo- nym w tych aktach. a art. 90 ust. 4 c a a art. 91 ust. 1 art. 91 ust. 2 art. 91 ust. 3 a art. 92 ust. 1 c c art. 92 ust. 1 art. 92 ust. 2 b art. 93 ust. 1 a art. 93 ust. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja komornicza 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: