Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00433 006203 19034899 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6 - ebook/pdf
Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 931
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5609-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura aplikacyjna
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Aplikacja KOMORNICZA – piąte wydanie – to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

Aplikacja KOMORNICZA – składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejnych przepisów ustaw objętych zakresem egzaminu.

Aplikacja KOMORNICZA – jest narzędziem, które pozwala utrwalić wiedzę z następujących dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna na egzaminie, takich jak: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, księgi wieczyste, koszty sądowe, ochrona konkurencji, prawo konsumenckie, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo bankowe i dewizowe, prawo karne, postępowanie karne i prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo samorządowe, prawo budowlane, prawo ubezpieczeniowe, prawo o stowarzyszeniach, prawo europejskie, prawo mieszkaniowe, lokalowe i spółdzielcze, prawo pomocy społecznej i prawo korporacyjne.

Aplikacja KOMORNICZA:

  • pomoże zdać egzamin na aplikację,
  • utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
  • przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. 2.. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworze- nie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.ilość.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.bowiem.osoba,.która.opa- nuje.treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego. pytania.łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono.wszelkich.starań,. aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać,.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów,.należy.pamiętać,.że.treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.że.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot- na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginalne.pytania.egzami- nacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnymi.skrótami.myślowymi..W.celu.dokładnego.utrwalenia.treści.ustaw. niezbędne.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów.użytych.przez.Ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet,. jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu.na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz. powtarzane.są.użyte.wcześniej.określenia,.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.którego. celem.było.utrwalenie.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.że.testy.przeznaczone.są.w.pierwszej. kolejności.do nauki,.w mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej.już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą. rzeczy.jest.to.również.ich.funkcja). 5.. Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.konkur- sach.–.np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw.lub.zawierające.szczegółowe,. kazuistyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd..Oczywiste.jest,.że.przy.takich.założeniach.nie.da.się. wykluczyć,.że.któreś.z.pytań.testowych.będzie.dotyczyło.zagadnień.znajdujących.się.w.luce,.pominiętej.. w.testach..Niemniej.jest.to.sytuacja.raczej.wyjątkowa. 6.. W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz- czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.Ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.traktowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. 7.. Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..–.wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby.egzaminów.na.aplikacje,.jak.i.z.chęci. XII Zasady korzystania z testów ograniczenia.liczby.pytań.do.pewnego.minimum,.łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej. wspomniano,.egzaminy.obejmują.całą.wiedzę.nabytą.przez.studentów.prawa.w.trakcie.studiów,.dlatego.też. materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór. pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Autor Statystyki pytań 1. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2010. 2. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2011. XIV Statystyki pytań 3. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2012. 4. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2013. 5. Statystyka pytań z poszczególnych ustaw z lat 2010–2013 r. Ustawa Konstytucja.RP Kodeks.cywilny Własność.lokali Ochrona.praw.lokatorów 2010 10 16 2 1 2011 11 23 1 1 2012 11 27 1 0 2013 10 29 1 0 Łącznie 42 95 5 2 Statystyki pytań Ustawa Kodeks.postępowania.cywilnego Prawo.upadłościowe.i.naprawcze Prawo.działalności.gospodarczej Kodeks.spółek.handlowych Kodeks.pracy Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy Samorząd.gminny Samorząd.województwa Wybór.wójta,.burmistrza.i.prezydenta. miasta Prawo.o.szkolnictwie.wyższym Ochrona.danych.osobowych Kodeks.postępowania.administracyjnego Ordynacja.podatkowa Podatek.od.towarów.i.usług Funkcjonowanie.Unii.Europejskiej Prawo.prywatne.międzynarodowe Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych Sąd.Najwyższy Komornicy.sądowi.i.egzekucja Swoboda.działalności.gospodarczej Samorząd.powiatowy Służba.cywilna Prokuratoria.Generalna.Skarbu.Państwa Wprowadzenie.zasadniczego. trójstopniowego.podziału.państwa Krajowa.Rada.Sądownictwa Spółdzielnie.mieszkaniowe Warunki.sprzedaży.konsumenckiej Krajowy.Rejestr.Sądowy Wojewoda.i.administracja.rządowa.. w.województwie Rada.Ministrów Kontrola.w.administracji.rządowej 2010 46 5 1 11 5 7 1 1 1 1 9 9 5 1 3 1 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 49 2 0 7 5 10 0 0 0 0 0 9 5 0 3 1 0 1 0 12 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2012 52 3 0 5 4 4 1 0 0 0 0 4 5 0 3 1 0 6 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 51 0 0 13 7 4 1 1 0 0 0 11 6 0 2 1 0 2 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 XV Łącznie 198 10 1 36 21 25 3 2 1 1 9 33 21 1 11 4 2 16 1 43 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Rozdział I. 1. Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a). całego.Narodu, b). wszystkich.obywateli, c). całego.społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a). .demokratycznym.państwem.prawnym,.urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.spo- b). .państwem.zapewniającym.realizację.praw.obywateli,.urzeczywistniającym.zasady.społecz- łecznej, nej.gospodarki.rynkowej, Nr 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. c). .państwem.demokratycznym,.urzeczywistniającym.zasady.demokracji.bezpośredniej. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a). niejednolitym, b). federacyjnym, c). jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a). społeczeństwa, b). Narodu, c). przedstawicieli.Narodu. Naród sprawuje władzę: a). przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b). przez.swoich.przedstawicieli, c). bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, za- pewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a). solidarności.społecznej, b). sprawiedliwości.społecznej, c). zrównoważonego.rozwoju. Organy władzy publicznej w RP działają: a). zgodnie.z.prawem, b). według.prawa, c). na.podstawie.i.w.granicach.prawa. Konstytucja RP jest: a). najważniejszym.prawem.RP, b). najwyższym.prawem.RP, c). pierwszym.prawem.RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a). zawsze.bezpośrednio, b). pośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej, c). bezpośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej. b a c b a c c b c art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 art. 7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 2 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Treść pytania Odp. Źródło Nr 10. Ustrój RP opiera się na: i.władzy.sądowniczej, i.sądowniczej, czej. a). .władzy.ustawodawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.wykonawczej. b). .władzy.wykonawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.władzy.ustawodawczej. c). .podziale.i.równowadze.władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowni- 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a). Prezydent.RP.i.Rada.Ministrów, b). .Prezydent.RP.i.Prezes.RM.przy.pomocy.Rady.Ministrów, c). .Prezydent.RP.oraz.Prezes.RM.i.Rada.Ministrów.za.pomocą.administracji.zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a). niezawisłe.sądy, b). sądy.wojskowe.i.cywilne.oraz.SN, c). sądy.i.trybunały. 13. 14. 15. 16. 17. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a). dobrowolności.i.równości.obywateli.polskich, b). .dobrowolności.i.równości.wszystkich.osób.posiadających.pełnię.praw.publicznych, c). .dobrowolności.i.równej.odpowiedzialności.wobec.prawa.obywateli.polskich. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a). zdobycia.władzy, b). .wpływania.metodami.demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa, c). przejęcia.władzy.w.celu.kształtowania.polityki.państwa. Finansowanie partii politycznych jest: a). jawne, b). tajne, c). jawne.w.części.dotyczącej.przychodów. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a). nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu, b). faszyzmu.i.komunizmu, c). nazizmu.i.faszyzmu. Zgodnie z zapisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest m.in. istnienie partii: a). .których.statut.lub.dokumenty.programowe.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść.rasową.. i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę. państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, b). .które.w.oficjalnych.wystąpieniach.ich.przedstawicieli.zakładają.lub.dopuszczają.nienawiść. rasową.i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na. politykę.państwa.albo.przewidują.utajnienie.struktur.lub.członkostwa, c). .których.program.lub.działalność.zakłada.lub.dopuszcza.nienawiść.rasową.i.narodowościo- wą,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo. przewiduje.utajnienie.struktur.lub.członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, b). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, c). prawem.przedmiotowym.zagwarantowanym.ustawowo. 19. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a). centralizację.władzy.publicznej, b). decentralizację.władzy.publicznej, c). transparentność.władzy.publicznej. c a c a b a a c a b art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 art. 13 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3 Treść pytania Odp. Źródło Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a). ustawa, b). Konstytucja.RP, c). rozporządzenie. 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a). ogół.mieszkańców.każdej.gminy, b). ogół.mieszkańców.gminy,.powiatu.albo.województwa, c). ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego. Nr 20. 22. 23. 24. Przysługującą w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorządowi terytorial- nemu wykonuje on: a). jako.zadanie.zlecone, b). .we.własnym.imieniu..Odpowiedzialność.za.działania.podjęte.przez.samorząd.ponosi.Skarb. Państwa, c). w.imieniu.własnym.i.na.własną.odpowiedzialność. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, mogą być tworzone w drodze: a). ustawy, b). rozporządzenia, c). aktów.prawa.miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej) można tworzyć w drodze: a). aktów.prawa.miejscowego, b). ustawy, c). rozporządzenia. 25. Małżeństwo to związek: a). dwojga.osób.przeciwnej.płci, b). dwojga.osób, c). kobiety.i.mężczyzny. 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłasz- cza: a). inwalidów.wojennych, b). weteranów.II.wojny.światowej, c). weteranów.walk.prowadzonych.w.czasie.II.wojny.światowej. 27. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a). .prospołeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.gospodarczej,.własności.prywatnej. oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych, b). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.swobodzie.działalności.gospodarczej,.ochronie. własności.prywatnej.oraz.dialogu.partnerów.społecznych.i.prywatnych, c). .społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.gospodarczej,.własności. prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów.społecznych. 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.cele.publiczne.i.za.słusznym.od- c). .dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.ważne.cele.publiczne.i.za.odpo- szkodowaniem, wiednim.odszkodowaniem. 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a). niedopuszczalne, b). .dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny, c). .dopuszczalne.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny,.podmiotom.zaś,.które.poniosły. z.tego.tytułu.straty,.przysługuje.słuszne.odszkodowanie. a c c a b c a c art. 15 ust. 2 art. 16 ust. 1 art. 16 ust. 2 art. 17 ust. 1 art. 17 ust. 2 art. 18 art. 19 art. 20 b art. 21 ust. 2 b art. 22 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Treść pytania Odp. Źródło Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a). gospodarstwo.rodzinne, b). własność.prywatna, c). prywatne.gospodarstwo.rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a). państwo, b). Rada.Ministrów.poprzez.swoich.przedstawicieli, c). Prezes.RM.poprzez.swoich.przedstawicieli. 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a a b art. 23 art. 24 art. 25 ust. 1 a art. 25 ust. 3 b art. 25 ust. 4 c art. 25 ust. 5 a c b a b art. 26 ust. 1 art. 26 ust. 2 art. 26 ust. 2 art. 28 ust. 4 art. 28 ust. 5 4 Nr 30. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. a). równe, b). równouprawnione, c). równoważne. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształto- wane na zasadach: a). .poszanowania.ich.autonomii.oraz.wzajemnej.niezależności.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, b). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego, c). .uszanowania.ich.niezależności.oraz.wzajemnej.odrębności.i.każdego.w.swoim.zakresie,.jak. również.współpracy.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a). .Konstytucja.RP,.umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy.oraz. b). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy, c). umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.stosowne.rozporządzenia. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyznanio- wymi określają: a). Konstytucja.RP,.umowy.międzynarodowe.i.ustawy, b). umowy.międzynarodowe, c). .ustawy.uchwalone.na.podstawie.umów.zawartych.przez.Radę.Ministrów.z.ich.właściwymi. przedstawicielami. zwyczaje, Siły Zbrojne RP służą ochronie: a). .niepodległości.państwa.i.niepodzielności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeń- stwa.i.nienaruszalności.jego.granic, b). .niezależności.państwa.i.stałości.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa.jego. c). .niezależności.państwa.i.niezmienności.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bezpieczeństwa. granic, jego.granic. Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a). obiektywizm, b). niezależność, c). neutralność. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a). cywilnej.i.parlamentarnej, b). cywilnej.i.demokratycznej, c). cywilnej.i.rządowej. 39. Godło, barwy i hymn RP podlegają ochronie: a). prawnej, b). prawnokarnej, c). cywilnoprawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a). rozporządzenie, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 5 Treść pytania Odp. Źródło Nr 41. 42. 43. Stolicą RP jest: a). Warszawa, b). m.st..Warszawa, c). miasto.Warszawa. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a). przyrodzona.i.niezbywalna.wolność.człowieka, b). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.człowieka, c). przyrodzona.i.niezbywalna.godność.oraz.wolność.człowieka. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a). władz.publicznych, b). rządu, c). rządu.i.parlamentu. a b a art. 29 art. 30 art. 30 b art. 31 ust. 3 c a c a art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 1 Egz. 2013 art. 34 ust. 2 art. 35 ust. 1 b art. 35 ust. 1 a art. 35 ust. 2 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta- nawiane: a). .tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać.isto- ty.wolności.i.praw, b). .tylko.w.ustawie.i.tylko.wtedy,.gdy.są.konieczne.w.demokratycznym.państwie.dla.jego. bezpieczeństwa.lub.porządku.publicznego.bądź.dla.ochrony.środowiska,.zdrowia.i.mo- ralności.publicznej.albo.wolności.i.praw.innych.osób..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać. istoty.wolności.i.praw, c). tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego. 45. Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a). rodzinnego, b). rodzinnego.i.społecznego, c). .kobieta. i. mężczyzna. mają. równe. prawa. w. życiu. rodzinnym,. politycznym,. społecznym.. i.gospodarczym. 46. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a). .urodzenie.z.rodziców.będących.obywatelami.polskimi..Inne.przypadki.nabycia.obywatel- b). .urodzenie.z.matki.będącej.obywatelką.polską..Inne.przypadki.nabycia.obywatelstwa.pol- stwa.polskiego.określa.ustawa, skiego.określa.ustawa, c). przyjęcie.obywatelstwa.polskiego. 47. Obywatel polski: a). może.utracić.polskie.obywatelstwo, b). w.żadnym.wypadku.nie.może.utracić.polskiego.obywatelstwa, c). .nie.może.utracić.obywatelstwa.polskiego,.chyba.że.sam.się.go.zrzeknie. 48. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). wolność.zachowania.i.rozwoju.własnego.języka, b). wolność.zachowania.języka.i.prawo.do.jego.rozwoju, c). prawo.zachowania.własnego.języka.i.wolność.jego.rozwoju. 49. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodo- wych i etnicznych: a). prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, b). .wolność.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, c). .prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.wolność.rozwoju.własnej.kultury. 50. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji eduka- cyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnic- twa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej jest: a). prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, b). wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, c). wolnością.zagwarantowaną.ustawowo. 6 Nr 51. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Treść pytania Odp. Źródło Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony: a). stosownych.służb.RP, b). służby.konsularnej.RP, c). Rzeczypospolitej.Polskiej. 52. Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnionych w: a). ustawach.i.Konstytucji.RP, b). Konstytucji.RP, c). .Konstytucji.RP,.z.wyjątkami.odnoszącymi.się.do.cudzoziemców.opisanymi.w.ustawach. 53. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a). obywatelom.polskim, b). każdemu.człowiekowi, c). każdemu.człowiekowi.od.chwili.poczęcia. 54. Poddanie człowieka eksperymentom naukowym, w tym medycznym, jest: a). zabronione.pod.groźbą.kary, b). możliwe.tylko.po.wyrażeniu.zgody.przez.daną.osobę, c). możliwe.tylko.po.dobrowolnym.wyrażeniu.zgody.przez.daną.osobę. 55. Kary cielesne lub poniżające traktowanie i karanie są: a). .dozwolone.tylko.w.sytuacjach.prawem.określonych,.w.szczególności.w.stanach.wyższej. b). .dozwolone.tylko.w.sytuacjach.prawem.określonych,.w.szczególności.w.stosunkach.we- konieczności, wnętrznych.panujących.w.armii, c). bezwzględnie.zakazane. 56. Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej: a). jest.zakazane, b). może.nastąpić.tylko.na.zasadach.i.w.trybie.określonym.w.ustawie, c). może.nastąpić.tylko.w.sytuacjach.wyjątkowych. 57. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu: a). niezwłocznego.zwolnienia, b). niezwłocznego.przedstawienia.stawianych.zarzutów, c). niezwłocznego.ustalenia.legalności.tego.pozbawienia. 58. 59. 60. 61. Poinformowanie zatrzymanego o przyczynach zatrzymania powinno: a). nastąpić.niezwłocznie.i.mieć.formę.zrozumiałą.dla.zatrzymanego, b). .nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.24.godzin.od.zatrzymania.i.mieć.formę.pisemną, c). .nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.12.godzin.od.zatrzymania.i.mieć.formę.pisemną. Przekazanie zatrzymanego do dyspozycji sądu powinno nastąpić w ciągu: a). 24.godzin.od.chwili.zatrzymania, b). doby.od.chwili.zatrzymania, c). 48.godzin.od.chwili.zatrzymania. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Doręczenie powinno nastąpić w ciągu: a). 24.godzin.od.przekazania.do.dyspozycji.sądu, b). 24.godzin.od.chwili.zatrzymania, c). 48.godzin.od.przekazania.do.dyspozycji.sądu. Prawo do odszkodowania przysługuje osobie, która została pozbawiona wolności: a). bez.zachowania.określonych.ustawą.terminów, b). bezprawnie, c). na.okres.powyżej.48.godzin. c c b c c art. 36 art. 37 ust. 1 i 2 art. 38 art. 39 art. 40 b art. 41 ust. 1 c a c a art. 41 ust. 2 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 b art. 41 ust. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 7 Nr 62. Treść pytania Odp. Źródło Jeżeli czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa między- narodowego, nie był spenalizowany na gruncie prawa polskiego, osoba, która się go do- puściła: a). nie.podlega.odpowiedzialności.karnej, b). może.podlegać.odpowiedzialności.karnej, c). .podlega. odpowiedzialności. karnej. tylko. w. przypadku,. gdy. popełniła. przestępstwo. umyślne. b art. 42 ust. 1 63. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary: a). przez.ustawę.lub.akty.wykonawcze.przed.jego.popełnieniem, b). przez.ustawę.przed.jego.popełnieniem, c). przez.ustawę.obowiązującą.w.czasie.jego.popełnienia. Prawo do obrony przysługuje: a). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.postępowanie.karne,.we.wszystkich.stadiach.po- 64. b). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.prawomocne.postępowanie.karne,.we.wszyst- c). .każdemu,.przeciw.komu.prowadzone.jest.prawomocne.postępowanie.karne,.od.momentu. stępowania, kich.stadiach.postępowania, przedstawienia.formalnych.zarzutów. 65. Każdego uważa się za niewinnego dopóty, dopóki: a). jego.wina.nie.zostanie.udowodniona, b). .w.sposób.wykluczający.omyłkę.zostanie.stwierdzone.popełnienie.przez.niego.czynu.prze- stępnego, 66. 67. c). jego.wina.nie.zostanie.stwierdzona.prawomocnym.wyrokiem.sądu. Przedawnieniu nie ulegają: a). zbrodnie.ludobójstwa.i.przeciwko.pokojowi, b). zbrodnie.ludobójstwa.i.zbrodnie.przeciwko.ludzkości, c). zbrodnie.wojenne.i.zbrodnie.przeciwko.ludzkości. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu: a). wszczęcia.postępowania.w.sprawie, b). ustania.tych.przyczyn, c). .zaistnienia.warunków,.które.pozwolą.na.przeprowadzenie.obiektywnego.postępowania. 68. Każdy ma prawo do: a). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpoznania.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki.przez.właściwy,.nieza- b). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpoznania.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki.przez.niezależny,.bez- leżny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd, stronny.i.niezawisły.sąd, c). .sprawiedliwego.i.jawnego.rozpatrzenia.sprawy.bez.nieuzasadnionej.zwłoki.przez.właści- wy,.niezależny,.bezstronny.i.niezawisły.sąd. 69. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na: a). bezpieczeństwo.państwa.i.ochronę.publicznej.moralności, b). .moralność,.bezpieczeństwo.i.integralność.państwa.i.porządek.publiczny.oraz.ze.względu. na.ochronę.życia.prywatnego.stron, c). .moralność,. bezpieczeństwo. państwa. i. porządek. publiczny. oraz. ze. względu. na. ochronę. życia.prywatnego.stron.lub.inny.ważny.interes.prywatny. 70. Wyrok ogłaszany jest: a). zawsze.publicznie, b). może.nie.być.ogłoszony.publicznie, c). .z.ważnych.względów.podlegających.ocenie.sądu.może.nie.być.ogłoszony.publicznie. Przepadek rzeczy jest możliwy: a). jest.niemożliwy, b). tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie, c). .tylko.w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.prawomocnego.orzecze- 71. nia.sądu. c a c c b c c a c art. 42 ust. 1 art. 42 ust. 2 art. 42 ust. 3 art. 43 Egz. 2013 art. 44 art. 45 ust. 1 art. 45 ust. 2 Egz. 2013 art. 45 ust. 2 art. 46 8 Nr 72. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Treść pytania Odp. Źródło c a art. 47 art. 48 ust. 1 b art. 48 ust. 1 c art. 48 ust. 2 a c b c a c art. 49 art. 50 art. 50 art. 51 ust. 1 art. 51 ust. 2 art. 51 ust. 3 Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym ma: a). każdy.obywatel.RP, b). każdy.pełnoletni, c). każdy. 73. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z: a). własnymi.przekonaniami, b). własnymi.poglądami, c). własnym.światopoglądem. 74. Wychowanie dziecka przez rodziców powinno uwzględniać: a). .integralność.cielesną.dziecka.oraz.stopień.jego.dojrzałości.i.związane.z.tym.przekonania, b). .stopień.dojrzałości.dziecka,.a.także.wolność.jego.sumienia.i.wyznania.oraz.jego.przekona- c). .integralność.cielesną.dziecka,.a.także.wolność.jego.sumienia.i.wyznania.oraz.jego.przeko- nia, nania. dę.dziecka, wisłego.sądu, 75. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach: a). .określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.uzasadnionego.podejrzenia.działania.na.szko- b). .określonych.w.ustawie.i.aktach.wykonawczych.i.wyłącznie.na.podstawie.orzeczenia.nieza- c). .określonych.w.ustawie.i.tylko.na.podstawie.prawomocnego.orzeczenia.sądu. 76. Ograniczenie ochrony wolności i tajemnicy komunikowania się może nastąpić jedynie: a). w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.w.sposób.w.niej.określony, b). .w.przypadkach.określonych.w.ustawie.i.aktach.wykonawczych.i.wyłącznie.na.podstawie. orzeczenia.niezawisłego.sądu, c). .w.przypadkach.określonych.w.ustawie.oraz.aktach.wykonawczych.i.wyłącznie.na.podsta- wie.uzasadnionego.podejrzenia.popełnienia.przestępstwa. 77. Konstytucja RP zapewnia: a). nietykalność.domu.i.mieszkania, b). szczególną.ochronę.domu.i.mieszkania, c). nienaruszalność.mieszkania. 78. 79. 80. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypad- kach: a). określonych.w.ustawie.i.na.podstawie.prawomocnego.orzeczenia.sądu, b). określonych.w.ustawie.i.w.sposób.w.niej.określony, c). .określonych.w.ustawie.i.w.sposób.zapewniający.utrzymanie.miru.domowego. Zobowiązanie do ujawniania informacji dotyczących jakiejś osoby jest: a). zabronione, b). możliwe,.ale.tylko.na.podstawie.prawomocnego.wyroku.sądowego, c). możliwe,.ale.tylko.na.podstawie.ustawy. Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnienie informacji o obywatelach przez władze pu- bliczne jest: a). .ograniczone.tylko.do.informacji.niezbędnych.w.demokratycznym.państwie.prawnym, b). zabronione, c). dozwolone. 81. Ograniczenie prawa każdej osoby do dostępu do dotyczących jej urzędowych dokumen- tów i zbiorów danych jest: a). zabronione, b). dozwolone, c). dozwolone.tylko.w.zakresie.określonym.ustawą. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 9 Treść pytania Odp. Źródło Nr 82. Prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą posiada: a). każdy, b). .każdy,.czyj.interes.prawny.lub.faktyczny.został.naruszony.lub.mógł.zostać.naruszony.przez. te.informacje, c). każdy,.kogo.informacje.te.dotyczyły. 83. Możliwość poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu ma charakter: a). wolności, b). praw, c). praw.i.wolności. 84. Możliwość swobodnego opuszczenia terytorium RP ma: a). każdy,.z.ewentualnymi.ograniczeniami.określonymi.ustawą, b). każdy, c). .każdy.polski.obywatel,.którego.prawo.do.opuszczenia.terytorium.kraju.nie.zostało.ograni- czone.prawomocnym.wyrokiem. 85. Wydalenie obywatela polskiego z kraju jest: a). zabronione, b). dozwolone, c). dozwolone.tylko.wtedy,.gdy.ustawa.tak.stanowi. 86. Czy obywatelowi polskiemu można zakazać powrotu do kraju? a). tak, b). nie, c). tak,.ale.tylko.w.sytuacjach.określonych.ustawą. 87. Osiedlenie się na stałe na terytorium RP jest prawem przysługującym w szczególności: a). każdemu, b). .każdemu.obywatelowi.polskiemu.oraz.osobie.ubiegającej.się.o.obywatelstwo.polskie, c). .osobie,.której.pochodzenie.polskie.zostało.stwierdzone.zgodnie.z.ustawą. 88. Wolność sumienia i religii przysługuje: a). każdemu, b). każdemu.obywatelowi.polskiemu, c). każdemu,.z.wyjątkami.określonymi.w.ustawie. 89. Wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrz- niania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawia- nie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie a także wol- ność posiadania świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują, to wolność: a). religii, b). wyznania, c). wyznawania.religii. 90. 91. Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijne- go zgodnie ze swoimi przekonaniami wynika z: a). Konstytucji.RP, b). ustawy, c). ustawy.i.Konstytucji.RP. Przedmiotem nauczania w polskiej szkole może być: a). .religia.Kościoła.katolickiego.oraz.prawosławnego.i.ewangelickiego,.przy.czym.nie.może. być.naruszona.wolność.sumienia.i.religii.innych.osób, b). .religia.każdego.kościoła.nienaruszającego.zasad.określonych.w.Konstytucji.RP,.przy.czym. nie.może.być.naruszona.wolność.sumienia.i.religii.innych.osób, c). .religia.kościoła.lub.innego.związku.wyznaniowego.o.uregulowanej.sytuacji.prawnej,.przy. czym.nie.może.być.naruszona.wolność.sumienia.i.religii.innych.osób. a a a a b c a art. 51 ust. 4 art. 52 ust. 1 art. 52 ust. 2 i 3 art. 52 ust. 4 Egz. 2013 art. 52 ust. 4 art. 52 ust. 5 art. 53 ust. 1 a art. 53 ust. 2 a c art. 53 ust. 3 art. 53 ust. 4 10 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego Nr 92. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona: Treść pytania a). .jedynie.w.drodze.ustawy.i.tylko.wtedy,.gdy.jest.to.konieczne.do.ochrony.bezpieczeństwa. państwa,.porządku.publicznego,.zdrowia,.moralności.lub.wolności.i.praw.innych.osób, b). nie.może.być.ograniczona, c). .tylko.wtedy,.gdy.jest.to.konieczne.do.ochrony.bezpieczeństwa.państwa,.porządku.publicz- nego,.zdrowia,.moralności.lub.wolności.oraz.praw.innych.osób.i.na.podstawie.prawomoc- nego.wyroku.sądowego. 93. Zmuszanie przez organy publiczne do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w prakty- kach religijnych albo ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wy- znania jest: a). zakazane, b). dozwolone, c). zakazane,.z.wyjątkami.określonymi.ustawą. 94. Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji przysługuje: a). każdemu, b). każdemu.obywatelowi.polskiemu, c). każdemu.dorosłemu.obywatelowi.polskiemu. 95. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są: 96. 97. a). zakazane, b). dozwolone.tylko.w.przypadkach.określonych.ustawą, c). zakazane,.z.wyjątkiem.sytuacji.określonych.ustawą. Ekstradycja obywatela polskiego jest: a). dozwolona, b). zakazana, c). .zakazana,.z.wyjątkiem.przypadków.opisanych.w.Konstytucji.RP.. Ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przy- czyn politycznych jest: a). zakazana, b). dozwolona, c). dozwolona.tylko.w.przypadkach.określonych.ustawą. 98. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka: a). sąd, b). ustawa, c). Konstytucja.RP. Egz. 2011 99. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w RP na zasadach określonych w: a). ustawie, b). ustawie.i.rozporządzeniach, c). ustawie.i.aktach.wykonawczych. 100. Przyznanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy może nastąpić: a). .w.przypadku.gdy.cudzoziemiec.poszukuje.ochrony.przed.prześladowaniami.niewynikają- cymi.z.czynów.karalnych,.których.się.dopuścił, b). .w.przypadku.gdy.cudzoziemiec.w.RP.poszukuje.ochrony.przed.prześladowaniem,.zgodnie. z.wiążącymi.RP.umowami.międzynarodowymi, c). .w.przypadku.gdy.cudzoziemiec.ubiega.się.o.nadanie.mu.statusu.z.ważnych,.udokumento- wanych.przyczyn. 101. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich: a). może.zostać.ograniczona.ustawą, b). nie.może.zostać.ograniczona, c). .może.zostać.ograniczona.tylko.w.przypadkach.określonych.w.Konstytucji.RP. 102. Możliwość swobodnego zrzeszania się należy do: a). praw, b). wolności, c). uprawnień. Odp. Źródło a a a a c a a a b a b art. 53 ust. 5 art. 53 ust. 6 i 7 art. 54 ust. 1 art. 54 ust. 2 art. 55 ust. 1 art. 55 ust. 4 art. 55 ust. 5 art. 56 ust. 1 art. 56 ust. 2 art. 57 art. 58 ust. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 6
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: