Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 004921 14273531 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja komornicza. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11 - ebook/pdf
Aplikacja komornicza. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1147
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-093-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę. Po raz pierwszy do książki została dołączona zakładka, która ułatwia naukę. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem.

Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Rozdział I. 1. Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło Nr 1. 2. 3. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a) całego Narodu, b) wszystkich obywateli, c) całego społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a) demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości b) państwem zapewniającym realizację praw obywateli, urzeczywistniającym zasady spo- c) państwem demokratycznym, urzeczywistniającym zasady demokracji bezpośredniej. społecznej, łecznej gospodarki rynkowej, Rzeczpospolita Polska jest państwem: a) niejednolitym, b) federacyjnym, c) jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a) społeczeństwa, b) Narodu, c) przedstawicieli Narodu. 5. 6. Naród sprawuje władzę: a) przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, b) przez swoich przedstawicieli, c) bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się za- sadą: a) solidarności społecznej, b) sprawiedliwości społecznej, c) zrównoważonego rozwoju. 7. Organy władzy publicznej w RP działają: a) zgodnie z prawem, b) według prawa, c) na podstawie i w granicach prawa. 8. 9. Konstytucja RP jest: a) najważniejszym prawem RP, b) najwyższym prawem RP, c) pierwszym prawem RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a) zawsze bezpośrednio, b) pośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej, c) bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej. b a c b a c c b c art. 1 art. 2 art. 3 Egz. 2009 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 art. 7 art. 8 ust. 1 Egz. 2009 art. 8 ust. 2 2 Nr Treść pytania Odp. Źródło 10. Ustrój RP opiera się na: a) władzy ustawodawczej, która realizuje swoje uprawnienia za pomocą władzy wyko- b) władzy wykonawczej, która realizuje swoje uprawnienia za pomocą władzy ustawo- c) podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowni- nawczej i władzy sądowniczej, dawczej i sądowniczej, czej. Egz. 2009 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a) Prezydent RP i Rada Ministrów, b) Prezydent RP i Prezes RM przy pomocy Rady Ministrów, c) Prezydent RP oraz Prezes RM i Rada Ministrów za pomocą administracji zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a) niezawisłe sądy, b) sądy wojskowe i cywilne oraz SN, c) sądy i trybunały. 13. 14. 15. 16. 17. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a) dobrowolności i równości obywateli polskich, b) dobrowolności i równości wszystkie osoby posiadających pełnię praw publicznych, c) dobrowolności i równej odpowiedzialności wobec prawa obywateli polskich. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a) zdobycia władzy, b) wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, c) przejęcia władzy w celu kształtowania polityki państwa. Finansowanie partii politycznych jest: a) jawne, b) tajne, c) jawne w części dotyczącej przychodów. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a) nazizmu, faszyzmu i komunizmu, b) faszyzmu i komunizmu, c) nazizmu i faszyzmu. Zgodnie z przepisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest m.in. istnienie partii: a) których statut lub dokumenty programowe zakładają lub dopuszczają nienawiść raso- wą i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa, b) które w oficjalnych wystąpieniach ich przedstawicieli zakładają lub dopuszczają nie- nawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa, c) których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowo- ściową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a) wolnością zagwarantowaną konstytucyjnie, b) prawem zagwarantowanym konstytucyjnie, c) prawem przedmiotowym zagwarantowanym ustawowo. 19. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a) centralizację władzy publicznej, b) decentralizację władzy publicznej, c) transparentność władzy publicznej. c a c a b a a c a b art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 art. 13 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 20. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodar- cze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a) ustawa, b) Konstytucja RP, c) rozporządzenie. a art. 15 ust. 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 3 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a) ogół mieszkańców każdej gminy, b) ogół mieszkańców gminy, powiatu albo województwa, c) ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. 22. 23. 24. Przysługującą w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorządowi teryto- rialnemu wykonuje on: a) jako zadanie zlecone, b) we własnym imieniu. Odpowiedzialność za działania podjęte przez samorząd ponosi Skarb Państwa, c) w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publiczne- go i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach in- teresu publicznego i dla jego ochrony, mogą być tworzone w drodze: a) ustawy, b) rozporządzenia, c) aktów prawa miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej) można tworzyć w drodze: a) aktów prawa miejscowego, b) ustawy, c) rozporządzenia. 25. Małżeństwo to związek: a) dwojga osób przeciwnej płci, b) dwojga osób, c) kobiety i mężczyzny. 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza: a) inwalidów wojennych, b) weteranów II wojny światowej, c) weteranów walk prowadzonych w czasie II wojny światowej. 27. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a) prospołeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, własności pry- watnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, b) społeczna gospodarka rynkowa oparta na swobodzie działalności gospodarczej, ochro- nie własności prywatnej oraz dialogu partnerów społecznych i prywatnych, c) społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własno- ści prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a) niedopuszczalne, b) dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym c) dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na ważne cele publiczne i za od- odszkodowaniem, powiednim odszkodowaniem. 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a) niedopuszczalne, b) dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, c) dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny, podmiotom zaś, które po- niosły z tego tytułu straty, przysługuje słuszne odszkodowanie. 30. Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a) gospodarstwo rodzinne, b) własność prywatna, c) prywatne gospodarstwo rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a) Państwo, b) Rada Ministrów poprzez swoich przedstawicieli, c) Prezes RM poprzez swoich przedstawicieli. c c art. 16 ust. 1 art. 16 ust. 2 a art. 17 ust. 1 b art. 17 ust. 2 c a c art. 18 art. 19 art. 20 b art. 21 ust. 2 b a a art. 22 art. 23 Egz. 2009 art. 24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 4 Nr Treść pytania Odp. Źródło 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a) równe, b) równouprawnione, c) równoważne. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach: a) poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, b) uszanowania ich niezależności oraz wzajemnej odrębności i każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, c) uszanowania ich niezależności oraz wzajemnej odrębności i każdego w swoim zakresie, jak również współpracy dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a) Konstytucja RP, umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy oraz zwyczaje, b) umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy, c) umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i stosowne rozporządzenia. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyzna- niowymi określają: a) Konstytucja RP, umowy międzynarodowe i ustawy, b) umowy międzynarodowe, c) ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właści- wymi przedstawicielami. Siły Zbrojne RP służą ochronie: a) niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpie- czeństwa i nienaruszalności jego granic, b) niezależności państwa i stałości jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa jego c) niezależności państwa i niezmienności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeń- granic, stwa jego granic. Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a) obiektywizm, b) niezależność, c) neutralność. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a) cywilnej i parlamentarnej, b) cywilnej i demokratycznej, c) cywilnej i rządowej. 39. Godło, barwy i hymn RP podlegają ochronie: a) prawnej, b) prawnokarnej, c) cywilnoprawnej. 40. 41. 42. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. Stolicą RP jest: a) Warszawa, b) m.st. Warszawa, c) miasto Warszawa. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a) przyrodzona i niezbywalna wolność człowieka, b) przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, c) przyrodzona i niezbywalna godność oraz wolność człowieka. b art. 25 ust. 1 a art. 25 ust. 3 b art. 25 ust. 4 c art. 25 ust. 5 a art. 26 ust. 1 c b a b a b art. 26 ust. 2 art. 26 ust. 2 art. 28 ust. 4 art. 28 ust. 5 art. 29 art. 30 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr 43. Treść pytania Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a) władz publicznych, b) rządu, c) rządu i parlamentu. 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane: a) tylko w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, b) tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i mo- ralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naru- szać istoty wolności i praw, c) tylko w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego. 45. Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a) rodzinnego, b) rodzinnego i społecznego, c) kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 46. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a) urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywa- b) urodzenie z matki będącej obywatelką polską. Inne przypadki nabycia obywatelstwa telstwa polskiego określa ustawa, polskiego określa ustawa, c) przyjęcie obywatelstwa polskiego. 47. Obywatel polski: a) może utracić polskie obywatelstwo, b) w żadnym wypadku nie może utracić polskiego obywatelstwa, c) nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. 48. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że: a) wynika to z umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, b) zostanie pozbawiony obywatelstwa w drodze decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- c) sam się go zrzeknie, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na zrzeczenie skiej, się obywatelstwa polskiego. 5 Odp. Źródło a art. 30 b art. 31 ust. 3 c a c c art. 33 ust. 1 Egz. 2013 art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 2 art. 34 ust. 2 i art. 137 49. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości na- rodowych i etnicznych: a) wolność zachowania i rozwoju własnego języka, b) wolność zachowania języka i prawo do jego rozwoju, c) prawo zachowania własnego języka i wolność jego rozwoju. 50. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości na- rodowych i etnicznych: a) prawo zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, b) wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, c) prawo zachowania obyczajów i tradycji oraz wolność rozwoju własnej kultury. 51. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji edu- kacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej jest: a) prawem zagwarantowanym konstytucyjnie, b) wolnością zagwarantowaną konstytucyjnie, c) wolnością zagwarantowaną ustawowo. 52. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony: a) stosownych służb RP, b) służby konsularnej RP, c) Rzeczypospolitej Polskiej. a art. 35 ust. 1 b art. 35 ust. 1 a c art. 35 ust. 2 art. 36 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 Nr Treść pytania Odp. Źródło 53. Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnionych w: a) ustawach i Konstytucji RP, b) Konstytucji RP, c) Konstytucji RP, z wyjątkami odnoszącymi się do cudzoziemców opisanymi w usta- wach. 54. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a) obywatelom polskim, b) każdemu człowiekowi, c) każdemu człowiekowi od chwili poczęcia. 55. Poddanie człowieka eksperymentom naukowym, w tym medycznym, jest: a) zabronione pod groźbą kary, b) możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez daną osobę, c) możliwe tylko po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez daną osobę. 56. Kary cielesne lub poniżające traktowanie i karanie są: a) dozwolone tylko w sytuacjach prawem określonych, w szczególności w stanach wyższej b) dozwolone tylko w sytuacjach prawem określonych, w szczególności w stosunkach we- konieczności, wnętrznych panujących w armii, c) bezwzględnie zakazane. 57. Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej: a) jest zakazane, b) może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie, c) może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych. 58. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu: a) niezwłocznego zwolnienia, b) niezwłocznego przedstawienia stawianych zarzutów, c) niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. 59. 60. 61. 62. 63. Poinformowanie zatrzymanego o przyczynach zatrzymania powinno: a) nastąpić niezwłocznie i mieć formę zrozumiałą dla zatrzymanego, b) nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania i mieć formę pisemną, c) nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od zatrzymania i mieć formę pisemną. Przekazanie zatrzymanego do dyspozycji sądu powinno nastąpić w ciągu: a) 24 godzin od chwili zatrzymania, b) doby od chwili zatrzymania, c) 48 godzin od chwili zatrzymania. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Doręczenie powin- no nastąpić w ciągu: a) 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu, b) 24 godzin od chwili zatrzymania, c) 48 godzin od przekazania do dyspozycji sądu. Prawo do odszkodowania przysługuje osobie, która została pozbawiona wolności: a) bez zachowania określonych ustawą terminów, b) bezprawnie, c) na okres powyżej 48 godzin. Jeżeli czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa mię- dzynarodowego, nie był spenalizowany na gruncie prawa polskiego, osoba, która się go dopuściła: a) nie podlega odpowiedzialności karnej, b) może podlegać odpowiedzialności karnej, c) podlega odpowiedzialności karnej tylko w przypadku, gdy popełniła przestępstwo umyślne. c b c c art. 37 ust. 1 i 2 art. 38 art. 39 art. 40 b art. 41 ust. 1 c a c a art. 41 ust. 2 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 art. 41 ust. 3 b art. 41 ust. 5 b art. 42 ust. 1 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 7 64. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary: a) przez ustawę lub akty wykonawcze przed jego popełnieniem, b) przez ustawę przed jego popełnieniem, c) przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 65. Prawo do obrony przysługuje: a) każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, we wszystkich stadiach postępowania, b) każdemu, przeciw komu prowadzone jest prawomocne postępowanie karne, we wszystkich stadiach postępowania, c) każdemu, przeciw komu prowadzone jest prawomocne postępowanie karne, od mo- mentu przedstawienia formalnych zarzutów. 66. Każdego uważa się za niewinnego dopóty, dopóki: a) jego wina nie zostanie udowodniona, b) w sposób wykluczający omyłkę zostanie stwierdzone popełnienie przez niego czynu przestępnego, c) jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. 67. Przedawnieniu nie ulegają: a) zbrodnie ludobójstwa i przeciwko pokojowi, b) zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, c) zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. 68. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawiesze- niu do czasu: a) wszczęcia postępowania w sprawie, b) ustania tych przyczyn, c) zaistnienia warunków, które pozwolą na przeprowadzenie obiektywnego postępowania. 69. Każdy ma prawo do: a) sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez właściwy, nie- b) sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki przez niezależny, zależny, bezstronny i niezawisły sąd, bezstronny i niezawisły sąd, c) sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez wła- ściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 70. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na: a) bezpieczeństwo państwa i ochronę publicznej moralności, b) moralność, bezpieczeństwo i integralność państwa i porządek publiczny oraz ze wzglę- du na ochronę życia prywatnego stron, c) moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 71. Wyrok ogłaszany jest: a) zawsze publicznie, b) może nie być ogłoszony publicznie, c) z ważnych względów podlegających ocenie sądu może nie być ogłoszony publicznie. 72. 73. Przepadek rzeczy: a) jest niemożliwy, b) jest możliwy tylko w przypadkach określonych w ustawie, c) jest możliwy tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawo- mocnego orzeczenia sądu. Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym ma: a) każdy obywatel RP, b) każdy pełnoletni, c) każdy. c art. 42 ust. 1 a art. 42 ust. 2 c c b art. 42 ust. 3 art. 43 Egz. 2013 art. 44 c art. 45 ust. 1 c a c c art. 45 ust. 2 art. 45 ust. 2 Egz. 2013 art. 46 art. 47 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 8 Nr Treść pytania Odp. Źródło 74. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z: a) własnymi przekonaniami, b) własnymi poglądami, c) własnym światopoglądem. 75. Wychowanie dziecka przez rodziców powinno uwzględniać: a) integralność cielesną dziecka oraz stopień jego dojrzałości i związane z tym przekona- b) stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego prze- c) integralność cielesną dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego prze- nia, konania, konania. 76. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypad- kach: a) określonych w ustawie i tylko na podstawie uzasadnionego podejrzenia działania na b) określonych w ustawie i aktach wykonawczych i wyłącznie na podstawie orzeczenia szkodę dziecka, niezawisłego sądu, c) określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 77. Ograniczenie ochrony wolności i tajemnicy komunikowania się może nastąpić jedy- nie: a) w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony, b) w przypadkach określonych w ustawie i aktach wykonawczych i wyłącznie na podsta- wie orzeczenia niezawisłego sądu, c) w przypadkach określonych w ustawie oraz aktach wykonawczych i wyłącznie na pod- stawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. 78. Konstytucja RP zapewnia: a) nietykalność domu i mieszkania, b) szczególną ochronę domu i mieszkania, c) nienaruszalność mieszkania. 79. 80. 81. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przy- padkach: a) określonych w ustawie i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, b) określonych w ustawie i w sposób w niej określony, c) określonych w ustawie i w sposób zapewniający utrzymanie miru domowego. Zobowiązanie kogoś do ujawniania informacji dotyczących jego osoby jest: a) zabronione, b) możliwe, ale tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, c) możliwe, ale tylko na podstawie ustawy. Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnienie informacji o obywatelach przez władze publiczne jest: a) ograniczone tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym, b) zabronione, c) dozwolone. 82. Ograniczenie prawa każdej osoby do dostępu do dotyczących jej urzędowych doku- mentów i zbiorów danych jest: a) zabronione, b) dozwolone, c) dozwolone tylko w zakresie określonym ustawą. 83. Prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepeł- nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą posiada: a) każdy, b) każdy, kogo interes prawny lub faktyczny został naruszony lub mógł zostać naruszony przez te informacje, c) każdy, kogo informacje te dotyczyły. a art. 48 ust. 1 b art. 48 ust. 1 c art. 48 ust. 2 a c b c a c a art. 49 art. 50 art. 50 art. 51 ust. 1 art. 51 ust. 2 art. 51 ust. 3 art. 51 ust. 4 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 9 84. Możliwość poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i po- bytu ma charakter: a) wolności, b) praw, c) praw i wolności. 85. Możliwość swobodnego opuszczenia terytorium RP ma: a) każdy, z ewentualnymi ograniczeniami określonymi ustawą, b) każdy, c) każdy polski obywatel, którego prawo do opuszczenia terytorium kraju nie zostało ograniczone prawomocnym wyrokiem. 86. Wydalenie obywatela polskiego z kraju jest: a) zabronione, b) dozwolone, c) dozwolone tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. 87. Czy obywatelowi polskiemu można zakazać powrotu do kraju: a) tak, b) nie, c) tak, ale tylko w sytuacjach określonych ustawą. 88. Osiedlenie się na stałe na terytorium RP jest prawem przysługującym w szczególno- ści: a) każdemu, b) każdemu obywatelowi polskiemu oraz osobie ubiegającej się o obywatelstwo polskie, c) osobie, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą. 89. Wolność sumienia i religii przysługuje: a) każdemu, b) każdemu obywatelowi polskiemu, c) każdemu, z wyjątkami określonymi w ustawie. 90. Wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uze- wnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i na- uczanie a także wolność posiadania świątyń i innych miejsc kultu w zależności od po- trzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują, to wolność: a) religii, b) wyznania, c) wyznawania religii. a a a art. 52 ust. 1 art. 52 ust. 2 i 3 art. 52 ust. 4 b art. 52 ust. 4 c a art. 52 ust. 5 art. 53 ust. 1 a art. 53 ust. 2 Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i reli- gijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami wynika z: a) Konstytucji RP, b) ustawy, c) ustawy i Konstytucji RP. a art. 53 ust. 3 91. 92. Przedmiotem nauczania w polskiej szkole może być: a) religia Kościoła katolickiego oraz prawosławnego i ewangelickiego, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób, b) religia każdego kościoła nienaruszającego zasad określonych w Konstytucji RP, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób, c) religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 93. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona: a) jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeń- stwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób, b) nie może być ograniczona, c) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku pu- blicznego, zdrowia, moralności lub wolności oraz praw innych osób i na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. c art. 53 ust. 4 a art. 53 ust. 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 10 Nr 94. Treść pytania Odp. Źródło Zmuszanie przez organy publiczne do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych albo ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religij- nych lub wyznania jest: a) zakazane, b) dozwolone, c) zakazane, z wyjątkami określonymi ustawą. 95. Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania infor- macji przysługuje: a) każdemu, b) każdemu obywatelowi polskiemu, c) każdemu dorosłemu obywatelowi polskiemu. 96. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są: a) zakazane, b) dozwolone tylko w przypadkach określonych ustawą, c) zakazane, z wyjątkiem sytuacji określonych ustawą. 97. 98. Ekstradycja obywatela polskiego jest: a) dozwolona, b) zakazana, c) zakazana, z wyjątkiem przypadków opisanych w Konstytucji RP. Ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych jest: a) zakazana, b) dozwolona, c) dozwolona tylko w przypadkach określonych ustawą. 99. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka: a) sąd, b) ustawa, c) Konstytucja RP. 100. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w RP na zasadach określonych w: a) ustawie, b) ustawie i rozporządzeniach, c) ustawie i aktach wykonawczych. Egz. 2009 Egz. 2011 101. Przyznanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy może nastąpić: a) w przypadku gdy cudzoziemiec poszukuje ochrony przed prześladowaniami niewyni- kającymi z czynów karalnych, których się dopuścił, b) w przypadku gdy cudzoziemiec w RP poszukuje ochrony przed prześladowaniem, zgodnie z wiążącymi RP umowami międzynarodowymi, c) w przypadku gdy cudzoziemiec ubiega się o nadanie mu statusu z ważnych, udoku- mentowanych przyczyn. 102. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich: a) może zostać ograniczona ustawą, b) nie może zostać ograniczona, c) może zostać ograniczona tylko w przypadkach określonych w Konstytucji RP. 103. Możliwość swobodnego zrzeszania się należy do: a) praw, b) wolności, c) uprawnień. 104. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z: a) ustawą lub aktami prawa miejscowego, b) zasadami współżycia społecznego, c) Konstytucją RP lub ustawą. 105. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka: a) sąd, b) wojewoda, c) rząd. a a a c a a a art. 53 ust. 6 i 7 art. 54 ust. 1 art. 54 ust. 2 art. 55 ust. 1 art. 55 ust. 4 art. 55 ust. 5 art. 56 ust. 1 b art. 56 ust. 2 a b c a art. 57 art. 58 ust. 1 art. 58 ust. 2 art. 58 ust. 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 11 106. Rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami określa: a) rozporządzenie Rady Ministrów, b) ustawa, c) orzeczenie sądu. 107. Możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodo- wych rolników oraz w organizacjach pracodawców należy do: a) praw, b) wolności, c) uprawnień. 108. Prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień mają: a) pracownicy i pracodawcy, b) związki zawodowe w ramach Komisji Trójstronnej, c) związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje. 109. Prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie przysługuje: a) pracownikom, b) pracownikom i ich organizacjom, c) związkom zawodowym. 110. Ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do okre- ślonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach ze względu na: a) dobro publiczne, b) konieczność ochrony dóbr prawem chronionych, c) ochronę moralności publicznej. 111. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodaw- ców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez: a) ustawę, b) Konstytucję RP, c) wiążące RP umowy międzynarodowe. 112. Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach mają: a) wszyscy, b) obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, c) wszyscy polscy obywatele. 113. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne mają: a) wszyscy, b) obywatele, c) obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych. 114. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jedno- stek organizacyjnych w zakresie: a) w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunal- nym lub majątkiem Skarbu Państwa, b) w jakim wykonują one zadania zlecone i gospodarują majątkiem Skarbu Państwa, c) w jakim wykonują one zadania określone stosownymi przepisami i gospodarują mie- niem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. b art. 58 ust. 3 b art. 59 ust. 1 c c a c b b art. 59 ust. 2 art. 59 ust. 3 art. 59 ust. 3 art. 59 ust. 4 art. 60 art. 61 ust. 1 a art. 61 ust. 1 115. Dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pu- blicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu składają się na prawo: a) dostępu do informacji publicznej, b) dostępu do informacji jawnych, c) do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. c art. 61 ust. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 Nr Treść pytania Odp. Źródło 116. Ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy pu- blicznej: a) jest niedopuszczalne, b) może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób oraz podmiotów gospodarczych, a także ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa, c) może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w Konstytucji RP ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 117. Tryb udzielania informacji o działalności organów władzy publicznej w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają: a) ich regulaminy, b) ustawy, c) stosowne rozporządzenia. 118. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senato- rów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, ma: a) obywatel polski, b) każdy, c) każdy obywatel polski. 119. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które: a) prawomocnym wyrokiem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw pu- blicznych albo wyborczych, b) prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw c) ostatecznym wyrokiem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw pu- publicznych albo wyborczych, blicznych albo wyborczych. 120. Prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo- łecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu admi- nistracji publicznej przysługuje: a) obywatelowi polskiemu, b) każdemu, c) każdemu obywatelowi polskiemu. 121. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) każdorazowo regulamin instytucji. 122. Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ma: a) każdy, b) każdy pełnoletni polski obywatel, c) każdy polski obywatel. 123. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają ochronie praw- nej: a) równej dla wszystkich, b) odpowiedniej dla statusu prawnego osoby, c) odpowiedniej dla sytuacji prawnej osoby. 124. Ograniczenie własności jest: a) niedopuszczalne, b) zabronione, c) możliwe tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty pra- wa własności. 125. Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy jest w Konstytu- cji RP zapewniona: a) każdemu, z wyjątkami określonymi ustawą, b) każdemu, bez wyjątku, c) każdemu, bez wyjątku polskiemu obywatelowi. b art. 61 ust. 3 a a art. 61 ust. 4 art. 62 ust. 1 b art. 62 ust. 2 b b a a c a art. 63 art. 63 art. 64 ust. 1 art. 64 ust. 2 art. 64 ust. 3 art. 65 ust. 1 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 13 126. Nałożenie na kogokolwiek obowiązku pracy jest: a) zabronione, b) dozwolone tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, c) dozwolone tylko na mocy ustawy. 127. Zatrudnianie dzieci do 16 lat jest: a) dozwolone, ale nie na stałe i tylko na zasadach określonych w ustawie, b) zabronione, c) zakazane. 128. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa: a) ustawa, b) akt wykonawczy do ustawy – Kodeks pracy, c) Prezes RM w rozporządzeniu. 129. Każdy ma prawo do: a) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, b) spokojnych i niezagrażających zdrowiu warunków pracy, c) stałych i niezmiennych warunków pracy. 130. Sposób realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. 131. Pracownik ma prawo do: a) określonych w Konstytucji RP dni wolnych od pracy oraz rozliczanych w stosunku rocznym urlopów, płatnych urlopów, b) określonych w ustawie dni wolnych od pracy i określanych w stosunku miesięcznym c) określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. 132. W razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osią- gnięciu wieku emerytalnego obywatel ma prawo: a) zabezpieczenia społecznego, b) ubezpieczenia społecznego, c) pomocy społecznej. 133. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i niemający innych środków utrzy- mania ma prawo do: a) ubezpieczenia społecznego, b) pomocy społecznej, c) zabezpieczenia społecznego. 134. Prawo do ochrony zdrowia ma: a) każdy, b) każdy polski obywatel, c) każdy pełnoletni polski obywatel. 135. Władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finanso- wanej ze środków publicznych: a) każdemu, b) obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, c) wszystkim obywatelom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. 136. Dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku władze publiczne obowiązane są zapewnić: a) szczególną opiekę zdrowotna, b) taką samą opiekę zdrowotną, c) odpowiednią opiekę zdrowotną. 137. Do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skut- kom degradacji środowiska zobowiązani są: a) wszyscy, b) każdy obywatel, c) władze publiczne. c a a a art. 65 ust. 2 art. 65 ust. 3 art. 65 ust. 4 art. 66 ust. 1 b art. 66 ust. 1 c a c a art. 66 ust. 2 art. 67 ust. 1 art. 67 ust. 2 art. 68 ust. 1 b art. 68 ust. 2 a c art. 68 ust. 3 art. 68 ust. 4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 14 Nr Treść pytania Odp. Źródło 138. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w: a) zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej, b) znalezieniu pracy, c) zabezpieczeniu ich potrzeb mieszkaniowych. 139. Nauka jest obowiązkowa do: a) do 18. roku życia, b) do ukończenia 16. roku życia, c) do 17 lat. Egz. 2012 140. Nauka w szkołach publicznych jest: a) zawsze bezpłatna, b) płatna, c) bezpłatna, ale ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 141. Prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakła- dów wychowawczych mają: a) wszyscy, b) wszyscy polscy obywatele, c) obywatele i instytucje. 142. Władze publiczne zapewniają obywatelom: a) powszechny i równy dostęp do wykształcenia, b) taki sam dostęp do wykształcenia, c) stały i bezpłatny dostęp do wykształcenia. 143. Prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny: a) znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i nie- pełne, b) patologiczne, c) niepełne. 144. Prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa, mają matki: a) dzieci upośledzonych, b) dzieci chorych, c) przed urodzeniem i po urodzeniu dziecka. 145. Prawo do żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją ma w RP: a) każdy krewny dziecka, b) każdy, c) rodzic dziecka. 146. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do: a) opieki i pomocy władz publicznych, b) adopcji, c) odszkodowania. 147. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do: a) wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka, b) uwzględnienia słusznego interesu dziecka, c) uwzględnienia, w miarę możliwości, interesu dziecka. 148. Kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka określa: a) Konstytucja RP, b) rozporządzenie, c) ustawa. 149. Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wol- ność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury zapewnia się: a) każdemu, b) każdemu pełnoletniemu, c) każdemu obywatelowi RP. a a c c a a c art. 69 art. 70 ust. 1 art. 70 ust. 2 art. 70 ust. 3 art. 70 ust. 4 art. 71 ust. 1 art. 71 ust. 2 b art. 72 ust. 1 a a c a art. 72 ust. 2 art. 72 ust. 3 art. 72 ust. 4 art. 73 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 15 150. Ochrona środowiska jest obowiązkiem: a) wszystkich, b) każdego obywatela, c) władz publicznych. 151. Prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska ma: a) każdy, kto ma w tym interes prawny, b) każdy, c) każdy obywatel. 152. Działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska powinny być wspierane przez: a) odpowiednie organy państwowe, b) władze publiczne, c) powołane do tego organy państwa. 153. Ochronę praw lokatorów określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. 154. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działania- mi zagrażającymi: a) ich zdrowiu i życiu oraz przed bezprawnymi praktykami rynkowymi, b) ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami ryn- kowymi, c) bezpieczeństwu ich i ich rodzin. 155. Prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, ma: a) każdy, b) każdy poszkodowany, c) każdy, którego interesu prawnego dotknęła szkoda. 156. Czy ustawa może zamknąć komuś drogę sądową do dochodzenia naruszonych wolno- ści lub praw? a) tak, b) nie, c) tak, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych i tylko czasowo. 157. Prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji ma: a) każda ze stron, z wyjątkami określonymi ustawą, b) każdy, kogo interesu prawnego dotyczy postępowanie, c) każda ze stron, bez wyjątków. 158. Prawo wniesienia skargi do TK w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy lub in- nego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicz- nej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach określonych w Konstytucji RP ma: a) każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały w ten sposób naruszone, b) Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa co najmniej 15 posłów oraz Prezes RM, c) każdy obywatel polski. 159. Prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej ma: a) każdy, b) każda osoba pełnoletnia, c) każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. 160. Praw obywatelskich można dochodzić w granicach określonych w: a) ustawie, b) Konstytucji RP, ustawie oraz ustalonym zwyczaju, c) stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. c b b b b art. 74 ust. 2 art. 74 ust. 3 art. 74 ust. 4 art. 75 ust. 2 art. 76 b art. 77 ust. 1 b a art. 77 ust. 2 art. 78 a art. 79 ust. 1 a a art. 80 art. 81 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja komornicza. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 11
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: