Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 006106 19007339 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 7 - ebook/pdf
Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 7 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1146
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5611-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Aplikacja NOTARIALNA – szóste wydanie – to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

Aplikacja NOTARIALNA – składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejnych przepisów ustaw objętych zakresem egzaminu.

Aplikacja NOTARIALNA – jest narzędziem, które pozwala utrwalić wiedzę z następujących dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna na egzaminie, takich jak: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, księgi wieczyste, koszty sądowe, ochrona konkurencji, prawo konsumenckie, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo bankowe i dewizowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo samorządowe, prawo budowlane, prawo ubezpieczeniowe, prawo o stowarzyszeniach, prawo europejskie, prawo mieszkaniowe, lokalowe i spółdzielcze, prawo pomocy społecznej i prawo korporacyjne.

Aplikacja NOTARIALNA:

  • pomoże zdać egzamin na aplikację,
  • utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
  • przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.

W tej serii polecamy również APLIKACJĘ ADWOKACKĄ, APLIKACJĘ RADCOWSKĄ I APLIKACJĘ KOMORNICZĄ.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I. Testy z prawa cywilnego 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Treść pytania Odp. Źródło Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 7. W razie urodzenia dziecka: a) domniemywa się, że urodziło się ono żywe, b) przyjmuje się, że urodziło się martwe, c) domniemywa się, że urodziło się żywe, chyba że miejsce urodzenia jest nieznane. Pełnoletnim jest osoba, która: a) ukończyła 18 lat lub na mocy orzeczenia sądu rodzinnego została uznana za osobę pełno- letnią, Ustawa – Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy: a) osobami fizycznymi, b) osobami prawnymi, c) osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Ustawa – Kodeks cywilny: a) nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu, b) może mieć moc wsteczną, o ile jest to korzystniejsze dla stron stosunku prawnego, c) nie może mieć mocy wstecznej. Działanie lub zaniechanie uprawnionego, polegające na czynieniu ze swego prawa użytku sprzecznego z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem: a) podlega ochronie prawnej, o ile nie stanowi naruszenia prawa, b) stanowi wykonywanie prawa, w związku z czym korzysta z jego ochrony, o ile nie narusza praw innych uprawnionych, c) nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na: a) osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, b) pozwanym, c) powodzie. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary: a) domniemywa się istnienie złej wiary, b) domniemywa się istnienie dobrej wiary, c) na sądzie spoczywa obowiązek stwierdzenia istnienia złej lub dobrej wiary. Zdolność prawną ma: a) każda osoba, która ukończyła 18. rok życia, b) każdy człowiek od chwili urodzenia, c) każda osoba posiadająca pełną zdolność procesową. b) ukończyła 18 lat lub zawarła małżeństwo, c) ukończyła 18 lat, a w określonych przypadkach wskazanych w prawie karnym również osoba, która ukończyła 17 lat. Jeżeli osoba niepełnoletnia zawarła związek małżeński, w razie unieważnienia małżeń- stwa przed ukończeniem przez nią 18. roku życia: a) uznaje się ją od chwili unieważnienia małżeństwa za osobę niepełnoletnią, b) osoba taka nie traci pełnoletności, c) osoba taka nie traci pełnoletności, chyba że sąd rodzinny orzeknie inaczej. c a c a b b a b b art. 1 art. 3 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 § 1 art. 9 art. 10 § 1 i 2 Egz. 2013 art. 10 § 2 2 Nr 10. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą: a) uzyskania pełnoletności lub zawarcia małżeństwa, b) zawarcia małżeństwa, c) uzyskania pełnoletności. Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Treść pytania Odp. Źródło 11. Nie mają zdolności do czynności prawnych: a) osoby, które nie ukończyły 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, b) osoby, które nie ukończyły 18 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, c) osoby, które nie ukończyły 18 lat, lub nie zawarły związku małżeńskiego oraz osoby ubez- własnowolnione całkowicie. 12. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie: a) nie mają zdolności do czynności prawnych, b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, c) nie mają zdolności do czynności prawnych, chyba że czynności te dotyczą drobnych, bie- żących spraw z życia codziennego. 13. Osoba, która nie ukończyła 13 lat: a) może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedoroz- woju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem, b) może być ubezwłasnowolniona, ale tylko częściowo, c) nie może zostać ubezwłasnowolniona. 14. Ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest tylko w stosunku do osoby, która: a) ukończyła 18 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo in- nego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, b) ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo in- nego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, c) ukończyła 18 lat lub zawarła związek małżeński. 15. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską: a) obowiązkowo ustanawia się opiekę, b) nie ustanawia się opieki, c) ustanawia się opiekę, chyba że ze względu na dobro osoby ubezwłasnowolnionej oraz ważny interes społeczny sąd uzna, że nie jest to konieczne. 16. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest: a) bezwzględnie nieważna, b) nieważna, jednak gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące po- krzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych, c) nieważna, jednak gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka jest ważna. 17. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają: a) osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione częściowo, b) małoletni, którzy ukończyli 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, c) małoletni, którzy ukończyli 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. 18. Ubezwłasnowolnienie częściowe osoby pełnoletniej powinno być uzasadnione tym, że: a) stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc Egz. 2012 do prowadzenia jej spraw, b) nie istnieje potrzeba ubezwłasnowolnienia całkowitego, osoba taka zdolna jest bowiem do podejmowania drobnych, bieżących czynności z życia codziennego bez uszczerbku dla swego dobra, c) stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz niezbędne jest prowa- dzenie za nią jej spraw majątkowych. c a a c b b art. 11 art. 12 art. 12 art. 13 § 1 art. 13 § 1 art. 13 § 2 b art. 14 § 1 i 2 c a art. 15 art. 16 § 1 Kodeks cywilny Treść pytania Odp. Źródło 3 Egz. 2012 c b c a a a a c c art. 16 § 1 art. 16 § 2 art. 17 art. 18 § 1 art. 18 § 2 art. 18 § 3 art. 18 § 3 art. 19 art. 20 Nr 19. Powodem ubezwłasnowolnienia częściowego osoby pełnoletniej może być: a) ciężka choroba, niedorozwój intelektualny albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania, b) ciężka choroba, zaburzenia rozwoju intelektualnego albo innego rodzaju zaburzenia psy- chiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania, c) choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania. 20. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się: a) opiekę, b) kuratelę, c) pełnomocnika. 21. Aby czynność prawna, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, była ważna, potrzebne jest: a) uzyskanie potwierdzenia jej przedstawiciela ustawowego (z zastrzeżeniem wyjątków b) osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych nie może zaciągać zobowiązań ani c) uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego (z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie w ustawie przewidzianych), rozporządzać swoim prawem, przewidzianych). 22. Aby umowa zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego była ważna, niezbędne jest: a) potwierdzenie umowy przez tego przedstawiciela, b) pisemne stwierdzenie braku zastrzeżeń ze strony przedstawiciela ustawowego, c) uzyskanie na umowie podpisu przedstawiciela ustawowego. 23. Umowa zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wyma- ganej zgody przedstawiciela ustawowego, potwierdzona po uzyskaniu pełnoletności przez tę osobę, jest: a) ważna, b) nieważna, c) ważna, o ile zostanie potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego: a) nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego, b) może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego, c) nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego, o ile o ogranicze- niu w zdolności do czynności prawnych wiedziała lub mogła z łatwością się dowiedzieć. 24. 25. 26. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, może: a) wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, b) wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; po bez- skutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa jest nieważna, c) wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; po bez- skutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa staje się zobowiązaniem naturalnym. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostron- nej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego: a) czynność jest ważna, b) czynność jest ważna, o ile strony tej czynności wiedziały lub z łatwością mogły się dowie- dzieć o ograniczeniu w zdolności do czynności prawnych, c) czynność jest nieważna. 27. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych: a) nie może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać żadnych umów, b) może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów po- wszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, chyba że umo- wa taka wiązałaby się z rażącym pokrzywdzeniem takiej osoby, c) może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów po- wszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 4 Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Nr 28. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych: Treść pytania a) może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi, b) nie może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, c) może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że wiązałoby się to z rażącym naruszeniem interesu prawnego takiej osoby. 29. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku: a) osoba ta uzyskuje ograniczoną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przed- miotów dotyczą, b) osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą, z wyjątkiem czynności prawnych, do których dokonania uprawniona jest tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, c) osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą, z wyjątkiem czynności prawnych, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. 30. Osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością go- spodarczą lub zawodową to: a) remitent, b) oblat, c) konsument. Swoboda sumienia: a) nie jest dobrem osobistym, b) jest dobrem osobistym człowieka i jako takie pozostaje pod ochroną prawa cywilnego nie- zależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, c) nie jest dobrem osobistym, w związku z czym pozostaje pod ochroną prawa cywilnego zależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem: a) może żądać zaniechania tego działania, chyba że działa w złej wierze, b) nie może żądać zaniechania tego działania, a jedynie wzywać do takiego zaniechania, c) może żądać zaniechania tego działania, a w razie dokonanego naruszenia może on tak- że żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa: a) poszkodowany może żądać jej natychmiastowej naprawy na zasadach ogólnych, b) poszkodowany może żądać zadośćuczynienia na zasadach ogólnych, c) poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. 31. 32. 33. 34. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest: a) miejscowość, w której osoba ta stale przebywa, b) miejscowość, w której osoba ta jest zameldowana, c) miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 35. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest: a) miejsce zameldowania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje wła- dza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, b) miejsce stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje wła- dza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, c) miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje wła- dza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 36. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miej- sce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka: a) jest u tego z rodziców, którego wskaże sąd opiekuńczy, b) jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy, c) jest u tego z rodziców, u którego dziecko częściej przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Odp. Źródło a c c b c c c c art. 21 art. 22 art. 221 art. 23 art. 24 § 1 art. 24 § 2 art. 25 art. 26 § 1 b art. 26 § 2 Kodeks cywilny 5 Nr 37. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest: Treść pytania 38. 39. a) miejsce zamieszkania opiekuna, b) miejsce zamieszkania kuratora, c) miejsce zameldowania tej osoby. Posiadanie kilku miejsc zamieszkania: a) jest niemożliwe, b) jest możliwe, c) jest możliwe tylko czasowo. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli: a) upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył 70 lat, wystar- czy upływ 2 lat, b) upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył 70 lat, wystar- czy upływ roku, c) upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył 70 lat, wystar- czy upływ 5 lat. 40. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić: a) przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby 23 lat, b) przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby 20 lat, c) przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby 18 lat. 41. Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmar- łego: a) po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarze- b) po upływie roku od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie, c) po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zda- nie, rzenie. 42. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu 6-miesięcznego rozpoczyna się z upływem: a) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem roku od dnia, w którym była ostatnia udokumen- towana o nim wiadomość, b) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem 2 lat od dnia, w którym była ostatnia o nim wiado- mość, c) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem 2 lat od dnia, w którym była ostatnia udokumento- wana o nim wiadomość. 43. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nieprzewidzianym w wyżej wymienionych sytuacjach, ten może być uznany za zmarłego: a) po upływie 2 lat od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności b) po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo według potwierdzonych wiadomo- ści ustało albo według okoliczności powinno było ustać, c) po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać, powinno było ustać. 44. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili: a) oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego, b) upływu terminu określonego w ustawie, c) urzędowego stwierdzenia jego śmierci. Odp. Źródło a a c a a art. 27 art. 28 art. 29 § 1 art. 29 § 2 art. 30 b art. 30 § 2 c a art. 30 § 3 art. 31 § 1 6 Nr 45. Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Treść pytania Odp. Źródło Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która: a) według okoliczności zostaje uznana za udowodnioną, a w braku wszelkich danych – pierw- szy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe, b) według okoliczności zostaje uznana za udowodnioną, a w braku wszelkich danych – upływ pierwszego dnia terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe, c) według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych – pierw- szy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. 47. 46. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się: a) początek tego dnia, b) upływ tego dnia, c) koniec tego dnia. Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, do- mniemywa się, że: a) żadna z nich się nie uratowała, b) żadna z nich nie mogła umrzeć wcześniej, c) zmarły jednocześnie. 48. Osobami prawnymi są: a) państwowe jednostki organizacyjne oraz Skarb Państwa, o ile przepisy szczegółowe nie b) państwowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, którym ustawa – Kodeks spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, c) Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość stanowią inaczej, prawną. c c c c c a c b a c art. 31 § 2 art. 31 § 3 art. 32 art. 33 art. 331 § 1 art. 331 § 2 art. 34 art. 35 art. 37 § 1 art. 37 § 2 49. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy: a) o osobach fizycznych, b) o państwowych jednostkach organizacyjnych, c) o osobach prawnych. 50. Członkowie jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, za zobowiązania jednostek: a) ponoszą odpowiedzialność subsydiarną; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jed- nostka organizacyjna stała się niewypłacalna – o ile ustawa inaczej nie stanowi, b) nie ponoszą odpowiedzialności, o ile ustawa inaczej nie stanowi, c) ponoszą odpowiedzialność solidarną; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą powstania zobowiązania. 51. 52. 53. 54. Podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do in- nych państwowych osób prawnych, jest w stosunkach cywilnoprawnych: a) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, b) przedstawiciel właściwego miejscowo organu rządowej administracji zespolonej, c) Skarb Państwa. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określa (określają): a) statut osoby prawnej, b) właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut, c) tylko ustawa. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą: a) jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, b) uchwalenia statutu, c) ukonstytuowania jej władz. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do rejestru, chy- ba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Rodzaje tych rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia reguluje (-ą): a) ustawa – Kodeks cywilny, b) rozporządzenie Prezesa RM, c) odrębne od Kodeksu cywilnego przepisy. Kodeks cywilny 7 Nr Treść pytania Odp. Źródło 55. Osoba prawna działa w sposób: a) określony w Kodeksie cywilnym, b) przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie, c) określony przez jej właściwe organy, zgodnie z ustawą. 56. Osoba prawna działa poprzez: a) swoich przedstawicieli w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie, b) swoich przedstawicieli i prokurentów w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie, c) swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. 57. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu, nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do: a) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umo- cowania, b) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, wraz z korzyściami, c) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, wraz z dochodem. 58. Kto jako organ osoby prawnej, która nie istnieje, zawarł umowę w jej imieniu, obowiązany jest do: a) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o tym, że osoba prawna nie istnieje, b) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, wraz z korzyściami, c) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, wraz z dochodem. 59. 60. 61. Za zobowiązania państwowych osób prawnych odpowiedzialność ponosi (-oszą): a) te państwowe osoby prawne, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej, b) Skarb Państwa, c) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Za zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych odpowiedzialność: a) ponoszą odpowiednio jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe osoby prawne, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej, b) ponosi Skarb Państwa, c) ponosi Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Siedzibą osoby prawnej jest: a) miejscowość, w której została ona zarejestrowana, b) miejscowość, w której działa jej organ zarządzający, c) miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że ustawa albo oparty na niej statut stanowi inaczej. 62. Kurator jest ustanawiany przez sąd, w przypadku gdy osoba prawna: a) prowadzi swoje sprawy w sposób zagrażający obrotowi gospodarczemu, b) nie może prowadzić swoich spraw z powodu bezczynności powołanych do tego orga- nów, c) nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów. 63. Kurator niezwłocznie po ustanowieniu powinien: a) postarać się o likwidację osoby prawnej, b) postarać się o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację, c) ustanowić niezbędne do działania organy osoby prawnej, chyba że nie jest to konieczne. 64. Do ochrony dóbr osobistych osób prawnych stosuje się odpowiednio przepisy: a) o ochronie osób fizycznych i prawnych, b) szczególne o ochronie dóbr osobistych osób prawnych, c) o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych. b c a a a a c c b c art. 38 art. 38 art. 39 § 1 art. 39 § 2 art. 40 § 1 art. 40 § 3 art. 41 art. 42 § 1 Egz. 2012 art. 42 § 2 art. 43 8 Nr 65. 66. 67. 68. 69. 70. Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Treść pytania Odp. Źródło c c c art. 431 art. 432 § 1 art. 432 § 2 b art. 433 § 2 a a c c c art. 433 § 1 art. 434 art. 435 § 1 art. 435 § 2 art. 435 § 2 Przedsiębiorca może być: a) wyłącznie osobą fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub b) wyłącznie osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawodową, c) osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przy- znają osobowość prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca działa pod: a) nazwą lub własnym nazwiskiem, b) nazwą, c) firmą. Firmę ujawnia się: a) poprzez obowiązkowe sporządzenie pieczątki, b) w rejestrze oraz na szyldzie, c) we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy nie może: a) być za długa oraz wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przed- miotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia, b) wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia, c) wskazywać innych niż rzeczywiste podstaw działalności przedsiębiorcy oraz wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności lub źródeł zaopatrzenia. Firma przedsiębiorcy: a) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących dzia- b) nie może być podobna do firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym c) powinna nawiązywać formą do innych przedsiębiorców prowadzących podobną działalność łalność na tym samym rynku, samym rynku, na tym samym rynku. Firmą osoby fizycznej jest: a) jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wska- zujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych, b) pseudonim lub określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia lub inne określenia dowolnie obrane, c) dowolnie obrane określenie, z zastrzeżeniem, że firma powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 71. Firmą osoby prawnej jest: a) jej adres i nazwa, b) jej adres, nazwa i numer REGON, c) jej nazwa. 72. Czy określenie formy prawnej osoby prawnej w jej firmie może być podane w skrócie? a) tylko w przypadkach w ustawie określonych, b) nie, c) tak. Firma osoby prawnej zawiera: a) co najmniej przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obra- 73. ne, działalności, b) koniecznie siedzibę i formę prawną tej osoby, fakultatywnie może także zawierać przedmiot c) określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. Kodeks cywilny 9 Treść pytania Odp. Źródło Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli: a) służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy, b) służy to ściślejszemu związaniu działalności firmy z działalnością przedsiębiorcy, c) jest to zwyczajowo przyjęte przy prowadzeniu danego rodzaju działalności gospodar- czej. 75. Umieszczenie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej wyma- ga: a) pisemnej zgody tej osoby, b) pisemnej zgody tej osoby, stwierdzonej aktem notarialnym, c) pisemnej zgody tej osoby, z podpisem poświadczonym notarialnie. 76. Umieszczenie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej, w przy- padku śmierci tej osoby: a) jest niemożliwe, b) jest niemożliwe, chyba że osoba ta w testamencie wyraziła na to zgodę, c) jest możliwe, za pisemną zgodą jej małżonka i dzieci. Posługiwanie się przez przedsiębiorcę skrótem firmy jest: a) dopuszczalne, b) niedopuszczalne, c) dopuszczalne tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Firma oddziału osoby prawnej zawiera: a) pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział”, b) pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział”, ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę oraz siedziby głównej osoby prawnej, c) pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział”, ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Nr 74. 77. 78. 79. Zmiana firmy: a) powinna zostać ujawniona w rejestrze, w terminie 14 dni od jej dokonania, b) nie wymaga ujawnienia w rejestrze, c) wymaga ujawnienia w rejestrze. 80. W przypadku gdy osoba prawna ulega przekształceniu: a) jej firma powinna ulec zmianie, b) jej firma ulega zmianie, c) osoba prawna może zachować jej dotychczasową firmę, z wyjątkiem określenia wskazują- cego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. 81. Po przekształceniu spółki osobowej: a) można zachować jej dotychczasową firmę, z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną spółki, jeżeli uległa ona zmianie, b) firma spółki musi ulec stosownej zmianie, c) firma spółki musi ulec stosownej zmianie wraz z wpisem do rejestru. 82. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka: a) musi zmienić firmę, b) powinna zmienić firmę w terminie 21 dni od momentu, w którym wystawiony został akt c) może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. 83. W przypadku gdy osoba fizyczna, będąca następcą prawnym innej osoby fizycznej, konty- nuuje jej działalność gospodarczą: a) powinna zmienić firmę poprzez usunięcie z niej nazwiska zmarłej osoby fizycznej, b) powinna zmienić firmę poprzez usunięcie z niej nazwiska zmarłej osoby fizycznej, chyba że zmarła osoba przed śmiercią zgodziła się w akcie notarialnym na pozostawienie firmy bez zmian, c) może zachować w swej firmie nazwisko zmarłego wspólnika tylko za zgodą wyrażoną na piśmie, jej małżonka i dzieci. zgonu, a a c a c c c a c c art. 435 § 3 art. 435 § 3 art. 435 § 3 art. 435 § 4 art. 436 art. 437 art. 437 art. 437 art. 438 § 1 art. 438 § 2 10 Nr Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Treść pytania Odp. Źródło 84. Nabywca przedsiębiorstwa: a) może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej, b) powinien zmienić nazwę, c) powinien zmienić nazwę poprzez uwzględnienie w niej swoich danych. 85. Zbycie firmy: a) jest niemożliwe, b) jest niemożliwe, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią, c) jest możliwe na zasadach ogólnych. 86. Upoważnienie przedsiębiorcy do korzystania z firmy innego przedsiębiorcy: a) jest niemożliwe, b) jest możliwe bez ograniczeń, c) jest możliwe, jeżeli nie wprowadza w błąd. 87. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może: a) żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, b) w każdym czasie żądać zaniechania tego działania, c) żądać odszkodowania za rzeczywiste i potencjalne straty spowodowane takim działa- niem. 88. W przypadku gdy prawo przedsiębiorcy do firmy zostało naruszone cudzym działaniem, przedsiębiorca może: a) żądać zaniechania tego działania, nawet jeżeli nie jest ono bezprawne, b) żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, oraz wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia, lub jej następców prawnych, c) żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, a także usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. 89. Mienie to: a) własność i inne prawa majątkowe i niemajątkowe, b) własność i inne prawa majątkowe i niemajątkowe, nienależące do Skarbu Państwa, c) własność i inne prawa majątkowe. 90. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują: a) Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym, b) wyłącznie Skarbowi Państwa, c) wyłącznie państwowym osobom prawnym. Egz. 2012 91. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych okreś- lają: a) odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój, b) ich statuty, c) ich regulaminy. 92. Rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego są: a) tylko przedmioty materialne, b) przedmioty materialne i niematerialne, c) przedmioty materialne oraz prawa majątkowe. 93. Nieruchomościami są: nieruchomości, a) grunty oraz stojące na nich budynki, jeżeli na mocy Kodeksu cywilnego stanowią części b) grunty, budynki oraz prawa wpisane do ksiąg wieczystych, c) części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak rów- nież budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy prze- pisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. a a c a c c a a a c art. 438 § 3 art. 439 § 1 art. 499 § 2 art. 4310 art. 4310 art. 44 art. 441 § 1 art. 441 § 2 art. 45 art. 46 § 1 Kodeks cywilny 11 Nr 94. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które: Treść pytania a) są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadow- niczej i rybnej, b) są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji ogrodniczej, sadow- niczej i rybnej, c) są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 95. Część składowa rzeczy: a) może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, b) może być przedmiotem praw rzeczowych związanych z własnością, c) nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. 96. Częścią składową rzeczy jest: a) wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, b) to tylko, co może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, c) wszystko to, czego nie da się od niej odłączyć bez zniszczenia samej rzeczy, jak też przed- miotu odłączonego. 97. Rzeczy połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku: a) stanowią jej części składowe, b) nie stanowią jej części składowych, c) nie stanowią jej części składowych, chyba że nie da się ich odłączyć bez znacznego uszko- dzenia rzeczy głównej. 98. Do części składowych gruntu należą w szczególności: a) budynki oraz przedmioty trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny żyjące, b) drzewa, budynki oraz urządzenia umieszczone w gruncie, c) budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych. 99. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, prądu elek- trycznego oraz inne urządzenia podobne: a) należą do części składowych gruntu lub budynku, o ile nie wchodzą w skład przedsiębior- b) nie należą do części składowych gruntu lub budynku, c) należą do części składowych gruntu lub budynku, o ile wchodzą w skład przedsiębiorstwa stwa lub zakładu, lub zakładu. 100. Prawa związane z własnością nieruchomości są: a) pożytkami cywilnymi, b) częścią składową nieruchomości, c) pożytkami naturalnymi. 101. Przynależnościami są: a) rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu ce- lowi, b) rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej), jeżeli pozostają z nią w związku odpowiadającym temu celowi, c) rzeczy ruchome oraz nieruchomości potrzebne do korzystania z innej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w związku odpowiadającym temu celowi. 102. Rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej: a) może być przynależnością, b) nie może być przynależnością, c) może być przynależnością, chyba że właściciel zbył ją przed powstaniem roszczenia. Odp. Źródło a c a b c a b a b art. 461 art. 47 § 1 art. 47 § 2 art. 47 § 3 art. 48 art. 49 § 1 art. 50 art. 51 § 1 art. 51 § 2 12 Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Nr 103. Przynależność, która została pozbawiona faktycznego związku z rzeczą główną: Treść pytania a) nie traci charakteru przynależności, b) traci charakter przynależności, c) nie traci charakteru przynależności, o ile pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną ma charakter przemijający. 104. Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną: a) zawsze odnosi skutek także względem przynależności, b) nie odnosi skutku względem przynależności, c) odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. 105. Płody rzeczy i inne odłączone od niej części składowe są: a) pożytkami prawa z rzeczy, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny b) pożytkami cywilnymi rzeczy, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normal- c) pożytkami naturalnymi rzeczy, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią nor- dochód z rzeczy, ny dochód z rzeczy, malny dochód z rzeczy. malny dochód z rzeczy, ny dochód z rzeczy. 106. Dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, są: a) pożytkami cywilnymi rzeczy, b) pożytkami naturalnymi rzeczy, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią nor- c) pożytkami cywilnymi rzeczy, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normal- 107. Dochody, które prawo przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznacze- niem, są: a) pożytkami prawa, b) pożytkami cywilnymi, c) pożytkami naturalnymi. 108. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają: a) pożytki cywilne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki naturalne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia, b) pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia, c) pożytki prawa, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki naturalne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. 109. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie: a) przysługuje mu roszczenie o zwrot pożytków, b) należy mu się od niej odszkodowanie za te nakłady. Odszkodowanie nie może przenosić c) należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków, wartości pożytków. 110. Zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej to: a) zakład, b) przedsiębiorstwo, c) firma. 111. Własność urządzeń, materiałów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości: a) wchodzą w skład przedsiębiorstwa, b) nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa, c) wchodzą w skład zakładu. 112. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne: a) wchodzą w skład zakładu, b) stanowią przedmiot odrębnej własności i nie wchodzą ani w skład zakładu, ani przedsię- biorstwa, c) wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Odp. Źródło c c c a a art. 51 § 3 art. 52 art. 53 § 1 art. 53 § 2 art. 54 b art. 55 § 1 c b a c art. 55 § 2 art. 551 art. 551 pkt 2 art. 551 pkt 4 Kodeks cywilny 13 Odp. Źródło c a c c c c c c c art. 552 art. 553 art. 554 art. 554 art. 554 art. 56 art. 57 § 1 art. 57 § 2 Egz. 2013 art. 58 § 1 nabycia, Nr 113. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje: Treść pytania a) zawsze wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, b) tylko to, co obejmuje dana czynność na podstawie przepisów szczególnych, c) wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czyn- ności prawnej albo z przepisów szczególnych. 114. Gospodarstwo rolne obejmuje: a) grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i in- wentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, b) grunty rolne wraz z urządzeniami i inwentarzem oraz prawami związanymi z prowadze- niem gospodarstwa rolnego, c) grunty rolne wraz z urządzeniami i inwentarzem. 115. Za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego odpowiada: a) nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego solidarnie ze zbywcą, b) nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, c) nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego solidarnie ze zbywcą, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staran- ności. 116. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego: a) jest pełna i solidarna ze zbywcą, b) ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według cen w chwili c) ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. 117. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego: a) może być wyłączona w każdym czasie, b) może być ograniczona, lecz nie może być wyłączona bez zgody wierzyciela, c) nie może być wyłączona ani ograniczona bez zgody wierzyciela. 118. Czynność prawna wywołuje: a) skutki w niej wyrażone oraz wynikające z ustawy, b) skutki w niej wyrażone oraz wynikające z zasad współżycia społecznego, c) nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współ- życia społecznego i z ustalonych zwyczajów. 119. Jeżeli według ustawy prawo do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa jest zbywalne, to: a) można przez czynność prawną wyłączyć lub ograniczyć to prawo, b) można przez czynność prawną ograniczyć to prawo, lecz nie można go wyłączyć, c) nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć tego prawa. 120. Zobowiązanie uprawnionego do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa do tego, że nie dokona oznaczonych rozporządzeń tym prawem, jest: a) dopuszczalne tylko w przypadkach prawem przewidzianych, b) dopuszczalne tylko w przypadku zobowiązań wyrażonych w pieniądzu, c) dopuszczalne. 121. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest: a) bezwzględnie nieważna, b) ważna, jednak każdemu, kto ma w tym interes prawny, przysługuje roszczenie o jej unie- ważnienie, c) nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 122. Czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest: a) ważna, o ile nie niesie ze sobą rażącego pokrzywdzenia stron tej czynności, b) nieważna, c) ważna. b art. 58 § 2 14 Nr 123. Egz. 2013 Rozdział I. Testy z prawa cywilnego Treść pytania Odp. Źródło Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność: a) pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez posta- nowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana, b) pozostaje w mocy, c) pozostaje w mocy, jednak tylko w przypadku gdyby jej unieważnienie niosło ze sobą rażące pokrzywdzenie osoby, której czynność ta dotyczy. 124. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może: a) zawsze żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, b) żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna, o ile od zawarcia umowy minął mniej niż rok, c) żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna, o ile od zawarcia umowy minęło mniej niż 6 miesięcy. 125. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez (oświadczenie woli): a) każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej, b) każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, c) każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób wyraźny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych. 126. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy: a) doszło do niej w taki sposób, że zapoznała się z jego treścią, b) doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, c) zapoznała się z jego treścią. 127. Odwołanie oświadczenia woli, które miało być złożone innej osobie, jest skuteczne wtedy, gdy: a) doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej, b) doszło jednocześnie z tym oświadczeniem, c) doszło przed tym oświadczeniem. 128. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy: a) wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba ta powinna b) wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba ta zapoznała c) wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią, się z jego treścią, zapoznać się z jego treścią. 129. Wskutek tego, że składający oświadczenie woli (które ma być złożone innej osobie) zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, zanim do tej osoby doszło, oświadczenie woli: a) nie traci mocy, b) nie traci mocy, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczno- 130. c) traci moc. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę: a) tylko po złożeniu oświadczenia przez osoby dokonujące czynności, b) tylko przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonujące czynności, c) także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonujące czynności albo po jego zło- ści, żeniu. a art. 58 § 3 b art. 59 b b a c b c art. 60 art. 61 § 1 art. 61 § 1 art. 61 § 2 art. 62 art. 63 § 1 Kodeks cywilny 15 Treść pytania Odp. Źródło Nr 131. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obej- mujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone: a) w tej samej formie, b) co najmniej w tej samej formie, c) w tej samej formie, jednak forma aktu notarialnego jest zawsze właściwa. 132. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczo- nego oświadczenia woli: a) nie może zastąpić tego oświadczenia, b) zastępuje to oświadczenie, c) może zastąpić oświadczenie, jednak musi zostać później potwierdzone przez osobę zobo- wiązaną. 133. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają: a) zasady współżycia społecznego, b) zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, c) ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz a b c b a art. 63 § 2 art. 64 art. 65 § 1 art. 65 § 2 art. 66 § 1 c art. 66 § 2 c a a art. 661 § 1 art. 662 § 1 art. 662 § 2 ustalone zwyczaje. 134. W umowach należy badać: a) jaki był cel umowy, określony na podstawie jej dosłownego brzmienia, b) raczej jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu, c) jakie było dosłowne brzmienie umowy i jego znaczenie. 135. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy: a) stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy, b) stanowi ofertę, c) nie stanowi oferty, chyba że w oświadczeniu w sposób wyraźny wyrażono chęć złożenia oferty. 136. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowie- dzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy: a) nie zostanie przyjęta tego samego dnia; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, b) z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, c) nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 137. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli: a) wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że druga strona mo- gła się z nią zapoznać, b) druga strona potwierdzi jej otrzymanie, c) druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 138. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umo- wy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie: a) przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty, b) najpóźniej równocześnie z wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty, c) równocześnie z wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. 139. W stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli w ofercie określono termin przyjęcia: a) oferty nie można odwołać, b) ofertę można zawsze odwołać, jeśli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stro- nie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty, c) ofertę można zawsze odwołać, jeśli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stro- nie równocześnie z wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: