Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01159 013058 8794008 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 7 - ebook/pdf
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 7 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 427
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8022-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: wrzesień 2016 r.

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 58 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie.

W opracowaniu został uwzględniony stan prawny na wrzesień 2016 r. Aktualizacje do zmian, które nastąpiły po ukazaniu się publikacji dostępne w wersji online.

W książce można znaleźć m.in. najważniejsze informacje z: Konstytucji RP, Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu pracy, Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Treść książki oraz jej forma ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Jeśli zatem jesteś zapracowany i ciągle brakuje Ci czasu, to ta pozycja jest właśnie dla Ciebie.

Adresaci książki:

Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego 2016
  • 105 godzin kursu
  • 6 miast
  • Ograniczona ilość miejsc
  • Możliwość płatności w ratach
Sprawdź
Ucz się do egzaminu wstępnego 2016 rozwiąjąc testy prawnicze online
  • 14 dziedzin prawa
  • 15 000 pytań
  • Symulacja egzaminu
Sprawdź
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

APLIKACJE PRAWNICZE Aneta Heliosz Aplikacja od ogółu do szczegółu AKTY NORMATYWNE W PIGUŁCE 7. wydanie C•H•BECK APLIKACJE PRAWNICZE Aplikacja od ogó³u do szczegó³u Akty normatywne w pigu³ce Aneta Heliosz Aplikacja od ogó³u do szczegó³u Akty normatywne w pigu³ce 7. wydanie Aktualizacja pozycji do dnia egzaminu wstêpnego w 2016 roku oraz streszczenie innych aktów prawnych dostêpne na stronie www.testy-prawnicze.pl w zak³adce AKTUALIZACJE APLIKACYJNA. Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt ok³adki: Kajetan Pasztu³a © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: redakcja@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: IDENTIA Druk i oprawa: BZGraf S.A. ISBN 978-83-255-8021-6 ISBN e-book 978-83-255-8022-3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE ............................................................................................................................ WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW .............................................................................. I. PRAWO KONSTYTUCYJNE ....................................................................................................... 1. Konstytucja ............................................................................................................................. 2. Krajowa Rada Sądownictwa .............................................................................................. 3. Krajowy Rejestr Sądowy ..................................................................................................... 4. Najwyższa Izba Kontroli ...................................................................................................... 5. Narodowy Bank Polski ......................................................................................................... 6. Sądownictwo powszechne ............................................................................................... 7. Prokuratura .............................................................................................................................. 8. Adwokatura ............................................................................................................................. 9. Radca prawny ......................................................................................................................... 10. Rzecznik Praw Obywatelskich .......................................................................................... 11. Sąd Najwyższy ........................................................................................................................ 12. Trybunał Konstytucyjny ...................................................................................................... II. PRAWO CYWILNE ....................................................................................................................... 1. Kodeks cywilny ...................................................................................................................... 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ......................................................................................... 3. Księgi wieczyste i hipoteka ................................................................................................ 4. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów ............................................................................ 5. Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy .......................................... 6. Własność lokali ....................................................................................................................... 7. Ochrona konkurencji i konsumentów ........................................................................... 8. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji .............................................................................. 9. Prawo spółdzielcze ............................................................................................................... IX XI 1 1 20 21 25 29 32 46 58 65 72 74 79 83 83 123 134 139 141 143 144 148 149 V Spis treści 10. Spółdzielnie mieszkaniowe ............................................................................................... 11. Prawo prasowe ....................................................................................................................... 12. Prawo o aktach stanu cywilnego .................................................................................... 13. Prawo wekslowe .................................................................................................................... III. POSTĘPOWANIE CYWILNE ................................................................................................... 1. Kodeks postępowania cywilnego ................................................................................... 2. Koszty sądowe w sprawach cywilnych .......................................................................... IV. PRAWO KARNE ........................................................................................................................... 1. Kodeks karny .......................................................................................................................... 2. Kodeks karny skarbowy ...................................................................................................... 3. Kodeks wykroczeń ................................................................................................................ V. POSTĘPOWANIE KARNE ......................................................................................................... 1. Kodeks postępowania karnego ....................................................................................... 2. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia .................................................. VI. PRAWO ADMINISTRACYJNE ................................................................................................ 1. Samorząd gminny ................................................................................................................. 2. Samorząd powiatowy .......................................................................................................... 3. Samorząd województwa .................................................................................................... 4. Wojewoda i administracja rządowa w województwie ............................................ 5. Fundacje ................................................................................................................................... 6. Stowarzyszenia ...................................................................................................................... 7. Gospodarka nieruchomościami ...................................................................................... 8. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ..................................................... 9. Prawo budowlane ................................................................................................................. 10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ......................................................... 11. Prawo geodezyjne i kartograficzne ................................................................................ VII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE ........ 1. Kodeks postępowania administracyjnego .................................................................. 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi ...................................................... 3. Ustrój sądów administracyjnych ..................................................................................... VIII. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ ............................................................................................ 1. Traktat o Unii Europejskiej ................................................................................................. 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ................................................................ 153 155 158 160 162 162 200 204 204 224 231 236 236 272 278 278 283 289 293 296 297 299 302 304 308 311 315 315 323 332 335 335 337 VI Spis treści IX. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ....................................................... 1. Kodeks pracy .......................................................................................................................... 2. Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników .... 3. System ubezpieczeń społecznych .................................................................................. 4. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa ..................................... 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ................................................................... X. PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE ............................................................................ 1. Kodeks spółek handlowych ............................................................................................... 2. Swoboda działalności gospodarczej .............................................................................. 3. Prawo upadłościowe ............................................................................................................ 4. Prawo zamówień publicznych ......................................................................................... 342 342 358 359 363 366 369 369 387 391 401 VII SŁOWO WSTĘPNE Drogi Czytelniku, niniejsza książka powstała w ramach moich przygotowań do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Jest ona rodzajem streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 57 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów i ustaw, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przys tępnej i zrozumiałej formie. Adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplikacje zarówno adwokacką, jak i radcowską. Może być również pomocna dla prawników, którzy poszukując pracy, przystępują do konkursów, np. na asys- tenta sędziego. Treść książki oraz jej forma ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. W opracowaniu został uwzględniony stan prawny na wrzesień 2016 r. Aktualizacje dos- tępne będą na stronie testy-prawnicze.pl w zakładce AKTUALIZACJE APLIKACYJNA. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, bez których pomocy książka ta nie ukazałaby się, a w szczególności mojej rodzinie i przyjaciołom ze studiów. Aneta Heliosz IX WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 1. Akty prawa krajowego KC .............................. KK .............................. KKS ............................ Konstytucja ............... KP ............................... KPA ............................ KPC ............................ KPK ............................ KPW .......................... KRO ............................ KSH ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol­ skiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) 2. Inne skróty ABW ........................... Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW .............................. Agencja Wywiadu XI Wykaz najważniejszych skrótów bezpieczeństwo i higiena pracy decymetr sześcienny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Nakaz Aresztowania Fundusz Rezerwy Demograficznej Fundusz Ubezpieczeń Społecznych hektar Instytut Pamięci Narodowej kilometr bhp ............................. CBA ............................ Centralne Biuro Antykorupcyjne CEIDG ....................... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dm3 ............................. EBI .............................. ENA ........................... FRD ........................... FUS ............................ ha ............................... IPN ............................ km .............................. KRejSąd ..................... Krajowy Rejestr Sądowy KRP ........................... Krajowa Rada Prokuratury KRRiT ....................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRRP ......................... Krajowa Rada Radców Prawnych KRS ............................ Krajowa Rada Sądownictwa m2 .............................. metr kwadratowy mg .............................. miligram m.in. .......................... między innymi m.st. ........................... miasto stołeczne NBP ........................... Narodowy Bank Polski NIK ............................ Najwyższa Izba Kontroli np. .............................. Nr ............................... NRA ........................... Naczelna Rada Adwokacka NSA ........................... Naczelny Sąd Administracyjny OC ............................. OIRP .......................... Okręgowa Izba Radców Prawnych ORA ........................... Okręgowa Rada Adwokacka Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych PBUK ........................ Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa PGSP ......................... Polska Izba Ubezpieczeń PIU ............................ Polska Klasyfikacja Działalności PKD ........................... pozycja poz. ............................ rok r. ................................. RIO ............................ regionalna izba obrachunkowa RPO ........................... Rzecznik Praw Obywatelskich RPP ............................ Rada Polityki Pieniężnej SKO ........................... SN .............................. sp. z o.o. ..................... sprost. ........................ t.j. ............................... samorządowe kolegium odwoławcze Sąd Najwyższy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprostowanie tekst jednolity na przykład numer odpowiedzialność cywilna XII Wykaz najważniejszych skrótów to jest tj. ................................ TK .............................. Trybunał Konstytucyjny TS ............................... Trybunał Stanu UFG ........................... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UOKiK ...................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów USC ........................... Urząd Stanu Cywilnego WSA .......................... wojewódzki sąd administracyjny WSD .......................... Wyższy Sąd Dyscyplinarny ze zm. ........................ zł ................................. ZUS ............................ Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze zmianami złoty XIII I. PRAWO KONSTYTUCYJNE 1. Konstytucja Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Rzeczpospolita: • demokratyczne państwo prawne; • władza zwierzchnia – Naród; • Konstytucja – najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowana bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej; • władza ustawodawcza – Sejm i Senat; • władza wykonawcza – Prezydent i Rada Ministrów; • władza sądownicza – sądy i trybunały; • partie polityczne zrzeszają się na zasadzie dobrowolności i równości obywateli polskich; • decentralizacja władzy publicznej; • w drodze ustawy tworzy się samorządy zawodowe; • ustrój gospodarczy – społeczna gospodarka rynkowa; • wywłaszczenie – na cele publiczne, za słusznym odszkodowaniem; • wolność działalności gospodarczej ograniczona tylko w ustawie i ze względu na ważny interes publiczny; • podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. 1 I. Prawo konstytucyjne Wolności, prawa, obowiązki człowieka i obywatela: • przyrodzona i niezbywalna godność podstawą praw i wolności; • ograniczenie z korzystania z wolności i praw tylko w ustawie, ze względu na: bezpieczeń­ stwo, porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowie, moralność publiczną, wolności i prawa innych osób; • obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców Polaków. Nie można utracić obywatelstwa polskiego, chyba że obywatel sam się go zrzeknie. Wolności i prawa osobiste: • nietykalność i wolność osobista – każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku ma prawo odwołać się do sądu w celu zbadania legalności pozbawienia wolności. Każdy zatrzymany niezwłocznie powinien zostać poinformowany o przyczynach zatrzymania i w terminie 48 godzin od zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Powinien zostać zwolniony, jeżeli w terminie 24 godzin od przekazania go sądowi nie zostało doręczone mu postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z zarzutami; • prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy z powodu: moralności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony prywat­ ności stron, innego ważnego interesu prywatnego; • przepadek rzeczy tylko w sytuacjach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawo­ mocnego orzeczenia sądu; • obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju; • ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Wyjątki – ekstradycji można dokonać na wniosek innego państwa, sądowego organu międzynarodowego, gdy wynika to z raty­ fikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej lub ustawy, która wykonuje akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Polska jest członkiem, pod wa­ runkiem że czyn, którego ekstradycja dotyczy: 1) nie został popełniony w Polsce i  2) stanowił lub stanowiłby przestępstwo według prawa polskiego zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku; • warunki nie muszą być spełnione w przypadku: zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji. Zakaz ekstradycji – osoba podejrzana o popełnienie, bez użycia przemocy, przestępstwa z przyczyn politycznych lub gdy ekstra­ dycja naruszy konstytucyjnie chronione wolności i prawa. O dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd; • cudzoziemcy mogą uzyskać w Polsce prawo azylu lub status uchodźcy (ochrona przed prześladowaniem). 2 1. Konstytucja Wolności i prawa polityczne: • wolność zrzeszania się – zakazane są jednak zrzeszenia, których cel bądź działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawami. Sąd orzeka o odmowie rejestracji albo zakazie działania; • obywatele polscy posiadający pełnię praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach; • prawo do informacji – obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności za­ równo organów władzy publicznej, jak i osób pełniących funkcje publiczne; • prawo wyborcze – obywatel polski ma prawo do udziału w referendum i wyborach, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądo­ wego nie został ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych; • prawo składania petycji, wniosków i skarg – w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne oraz kulturalne: • każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych i dziedziczenia – ograniczenie własności tylko w ustawie i w sposób nienaruszający istoty tego prawa; • wolność wyboru i wykonywania zawodu, wolność wyboru miejsca pracy – obowiązek pracy może nałożyć tylko ustawa, zakaz stałego zatrudniania dzieci do lat 16; • prawo do nauki – nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa, nauka w szkołach publicz­ nych jest bezpłatna, jednakże ustawa może określić odpłatność niektórych usług szkół wyż­ szych, zapewnia się autonomię szkół wyższych; • ochrona praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Środki ochrony wolności i praw: • prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie orga­ nu władzy publicznej; • prawo każdej ze stron do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji; • prawo do wniesienia skargi konstytucyjnej przez każdego czyje konstytucyjnie chronione wolności lub prawa zostały naruszone (wnosi się ją do Trybunału Konstytucyjnego, który sprawdza zgodność z Konstytucją ustawy, innego aktu normatywnego, na podstawie któ­ rego sąd albo organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach, prawach bądź obowiązkach jednostki); • prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Obowiązki: • wierność Rzeczpospolitej Polskiej i troska o dobro wspólne (dotyczy obywatela polskiego); • przestrzeganie prawa; • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków; • obrona Ojczyzny (dotyczy obywatela polskiego); • dbałość o stan środowiska. 3 I. Prawo konstytucyjne Źródła prawa Powszechnie obowiązujące źródła prawa: • Konstytucja; • ustawy; • • • akty prawa miejscowego ustanawiane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe ratyfikowane umowy międzynarodowe; rozporządzenia; organy administracji rządowej. Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymagają uprzedniej zgody wy- rażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: • pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych; • wolności, praw, obowiązków obywatelskich; • członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej; • znacznego obciążenia Polski pod względem finansowym; • spraw uregulowanych w ustawie, bądź co do których Konstytucja wymaga ustawy. Polska, na podstawie umowy międzynarodowej, może przekazać kompetencje organów władzy państwowej, w niektórych sprawach, organizacji lub organowi międzynarodowemu. Sejm podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności 1/2 ustawowej liczby posłów w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację: 1) tryb I – ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację uchwalana przez Sejm i Senat większością 2/3 głosów w obecności 1/2 ustawowej liczby posłów i senatorów; 2) tryb II – zgoda wyrażona w drodze ogólnokrajowego referendum. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypo­ spolitej Polskiej, staje się częścią krajowego systemu prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że dla jej stosowania konieczne jest wydanie ustawy. Rozporządzenia – wydają organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, w celu jej wykonania. Zakaz przekazywania kompetencji do wydania rozporządzeń innemu organowi. Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Premiera oraz ministrów to akty prawa wew­ nętrznego obowiązujące tylko jednostki organizacyjne podległe. Nie mogą stanowić podsta­ wy decyzji wobec obywateli. Sejm i Senat: • Sejm kontroluje działalność Rządu w zakresie wyznaczonym przez Konstytucję i ustawy; • Sejm – 460 posłów wybieranych w wyborach: powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i tajnych. Posłem może być wybrany obywatel polski mający prawo wy­ bierania i 21 lat (w dniu wyborów); • Senat – 100 senatorów wybranych w wyborach: powszechnych, bezpośrednich i tajnych. Senatorem może zostać obywatel polski mający co najmniej 30 lat; 4 • posłem i senatorem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozba­ wienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; • kadencja Parlamentu – 4 lata (początek – dzień zebrania się Sejmu na pierwsze posiedze­ nie, koniec – dzień poprzedzający dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji). 1. Konstytucja Wybory do Parlamentu: • zarządza Prezydent, nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji i wyznacza dzień wyborów na dzień przypadający w terminie 30 dni przed upływem kadencji; • Sejm może skrócić kadencję Parlamentu uchwałą podjętą większością 2/3 głosów usta­ wowej liczby posłów; • Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Senatu, może, w przypadkach wskaza­ nych w Konstytucji, zarządzić skrócenie kadencji Sejmu i jednocześnie zarządzić wybory, które wyznacza na dzień przypadający w terminie 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji. Zwołuje też pierwsze posiedzenie w terminie 15 dni od wyborów. Ważność wyborów do Parlamentu stwierdza Sąd Najwyższy. senatora; Mandatu posła nie można łączyć z funkcją: • • Prezesa NBP i jego zastępcy; • Prezesa NIK i jego zastępcy; • Rzecznika Praw Obywatelskich i jego zastępcy; • Rzecznika Praw Dziecka i jego zastępcy; • członka Rady Polityki Pieniężnej; • członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; • ambasadora; • wiążącą się z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta; • wiążącą się z zatrudnieniem w administracji rządowej; • sędziego lub prokuratora; • urzędnika służby cywilnej; • żołnierza w czynnej służbie wojskowej; • funkcjonariusza policji albo służby ochrony państwa. Zakaz nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządo- wej. Odmowa złożenia ślubowania przed Sejmem oznacza zrzeczenie się mandatu. Odpowiedzialność posła: • cywilna – posła nie można pociągnąć do odpowiedzialności za jego działalność wykony­ waną w ramach mandatu (ani w czasie piastowania mandatu, ani po jego wygaśnięciu), gdyż poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem. Gdy poseł naruszy prawa osób trzecich, może odpowiadać przed sądem tylko za zgodą Sejmu; • karna – od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu posła, bez zgody Sejmu, nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne wszczęte przed wyborami ulega zawieszeniu na żądanie Sejmu do czasu wygaśnięcia man­ datu. Posła nie można zatrzymać ani aresztować bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce. Wydanie 7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: