Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00358 016602 13628647 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna. Wydanie 4 - ebook/pdf
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 325
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8199-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aplikacja od ogółu do szczegółu - ustawy dodatkowe to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu autorstwa p. Anety Heliosz.

Stan prawny: publikacja zawiera zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57. posiedzenia Sejmu.

Niniejsze opracowanie to:

Komplet dwóch książek stanowi niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje komorniczą i notarialną i wyczerpuje wykaz aktów normatywnych ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

APLIKACJA KOMORNICZA I NOTARIALNA Aneta Heliosz, Radosław Bulejak Aplikacja od ogółu do szczegółu USTAWY DODATKOWE 4. wydanie 6. wydanie C•H•BECK APLIKACJE PRAWNICZE Aplikacja od ogółu do szczegółu Ustawy dodatkowe W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU, wyd. 9 M. Stepaniuk APLIKACJA NOTARIALNA, wyd. 11 M. Stepaniuk APLIKACJA KOMORNICZA, wyd. 10 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH TOM 1, wyd. 12 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH TOM 2, wyd. 12 www.ksiegarnia.beck.pl Aneta Heliosz, Radosław Bulejak Aplikacja od ogółu do szczegółu Ustawy dodatkowe 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe, 4. wyd. Stan prawny: publikacja uwzględnia zmoany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57 (włącznie) posiedzenia Sejmu. Pozostałe zmiany będą zamieszczane na stronie: www.aktualizacje.beck.pl do dnia 30 września 2018 r. Wydawca: Joanna Ablewicz Korekta: Alicja Krzesińska © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autora. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Identia Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8198-0 ISBN e-book 978-83-812-8199-7 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE ............................................................................................................................ VII WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW .............................................................................. I. PRAWO USTROJOWE ................................................................................................................. 1. Dostęp do informacji publicznej ..................................................................................... 2. Notariat ..................................................................................................................................... 3. Komornicy sądowi i egzekucja ......................................................................................... 4. Rada Ministrów ...................................................................................................................... 5. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ............................................................................................. 6. Podział terytorialny państwa ............................................................................................ 7. Krajowa Administracja Skarbowa ................................................................................... 8. Prokuratoria Generalna RP ................................................................................................ II. PRAWO CYWILNE ....................................................................................................................... 1. Księgi wieczyste ..................................................................................................................... 2. Listy zastawne i hipoteczne .............................................................................................. 3. Rzym I ........................................................................................................................................ 4. Rzym II ....................................................................................................................................... 5. Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń w sprawach dotyczących dziedziczenia ... 6. Prawo prywatne międzynarodowe ................................................................................ 7. Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ................................ 8. Pomoc uprawnionym do alimentów ............................................................................. 9. Kredyt konsumencki ............................................................................................................ 10. Prawa konsumenta ............................................................................................................... 11. Spory konsumenckie ........................................................................................................... 12. Fundacje ................................................................................................................................... IX 1 1 3 14 25 28 32 33 36 45 45 56 58 66 72 83 92 99 103 111 116 122 V Spis treści III. PRAWO GOSPODARCZE ........................................................................................................ 1. Prawo restrukturyzacyjne ..................................................................................................... 2. Weksle .......................................................................................................................................... IV. PRAWO ADMINISTRACYJNE ................................................................................................ 1. Postępowanie egzekucyjne w administracji ................................................................. 2. Kontrola w administracji rządowej ................................................................................... 3. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa ............................................................................. 4. Ustrój rolny ................................................................................................................................ 5. Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości rolnych ......................................................... 6. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ....................................................... 7. Lasy ............................................................................................................................................... 8. Rewitalizacja .............................................................................................................................. V. PRAWO PODATKOWE ............................................................................................................... 1. Ordynacja podatkowa ........................................................................................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ....................................................................... 3. VAT ............................................................................................................................................... 4. Podatek od spadków i darowizn ........................................................................................ 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ....................................................................... 6. Finanse publiczne ................................................................................................................... 125 125 150 167 167 207 213 220 224 225 228 233 239 239 272 280 287 295 304 VI SŁOWO WSTĘPNE Drogi Czytelniku, Aplikacja od ogółu do szczegółu – ustawy dodatkowe to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu. Opracowanie jest streszczeniem podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obowiązkowa na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli „wyciągnięcie przed nawias” najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, niewątpliwie uła- twi naukę, a zarazem powtórkę materiału. Komplet tych dwóch książek stanowi niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikację komorniczą i notarialną oraz wyczer- puje wykaz aktów normatywnych ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawników, którzy poszukując pracy, przystępują do konkursów, np. na asystenta sędziego. Jeśli jesteś zapracowany i ciągle brakuje Ci czasu, to ta pozycja jest właśnie dla Ciebie. Autorzy VII WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług 1. Akty prawa krajowego KC .............................. KP ............................... KPA ............................ KPC ............................ KRO ............................ OrdPodU ................... PCCU ......................... PDOFizU ................... VATU ......................... 2. Inne skróty KAS ............................ Krajowa Administracja Skarbowa KOWR ....................... Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KRejSąd ..................... Krajowy Rejestr Sądowy m2 .............................. metr kwadratowy mg .............................. miligram m.in. .......................... między innymi m.st. ........................... miasto stołeczne np. .............................. poz. ............................ r. ................................. SKO ........................... sp. z o.o. ..................... t.j. ............................... tj. ................................ na przykład pozycja rok samorządowe kolegium odwoławcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jednolity to jest IX Wykaz najważniejszych skrótów TK .............................. Trybunał Konstytucyjny TS ............................... Trybunał Sprawiedliwości TSUE ......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zł ................................. złoty X I. PRAWO USTROJOWE 1. Dostęp do informacji publicznej Ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Pojęcie informacji publicznej Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Zakres prawa do informacji Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego; • wglądu do dokumentów urzędowych; • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszech- nych wyborów. Podmioty obowiązane Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne pod- mioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące osoby albo jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz partie polityczne. 1 I. Prawo ustrojowe Ograniczenie prawa do informacji Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajem- nic ustawowo chronionych a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy to jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne). Przedmiot udostępnienia Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności: • o programach w zakresie realizacji zadań publicznych; • o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach; • o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw; • o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; • • • o majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych; • o długu publicznym i pomocy publicznej. treść orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz SN, TK, TS; informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych; Forma udostępnienia Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze: • ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej; • udostępnienia na wniosek, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie do- stępnych albo przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia, które umożliwią zapo- znanie się z tą informacją; • wstępu na posiedzenia organów i udostępnienia materiałów, w tym audiowizualnych i te- leinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; • udostępnienia w centralnym repozytorium; • dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże gdy w wyniku udostępnienia tej informacji na wniosek podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatko- we koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia to może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralne repozytorium, powszech- nie dostępne w sieci teleinformatycznej. Centralne repozytorium zapewnia przeszukiwanie zasobów informacyjnych, czyli informacji publicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na spo- sób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w sposób użyteczny i efektywny. Postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji Co do zasady, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jednakże w razie gdy informa- cja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowią- 2 2. Notariat zany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia i o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostęp- nienia nie umożliwiają mu tego. Tym samym gdy informacja publiczna nie może być udostęp- niona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia infor- macji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskaza- nych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostęp- nienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy KPA. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi, z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od otrzymania skargi, natomiast skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 2. Notariat Ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie USTRÓJ NOTARIATU Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w usta- wie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny albo aplikant no- tarialny. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzysta- jąc z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Natomiast czynności notarial- ne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię. Jednocześnie kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej i w takiej sytuacji każdy z nich dokonuje czynności notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzial- ność za czynności przez siebie dokonane. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. 3 I. Prawo ustrojowe Gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnio- skiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Możliwość wystąpienia z powyż- szym wnioskiem dotyczy także osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środ- ków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księ- dze wieczystej żądania dokonania wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. POWOŁYWANIE NOTARIUSZY Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Niewyrażenie powyższej opinii w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku Ministra Spra- wiedliwości, uważane jest za wyrażenie opinii pozytywnej. Notariuszem może być powołany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Euro- pejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce; 2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych; 3) jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu nota- riusza; 4) ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra; 5) odbył aplikację notarialną w Polsce; 6) złożył egzamin notarialny w Polsce; 7) ukończył 26 lat. Wymagania, o których mowa w pkt 5 i 6 nie dotyczą osób, które: uzyskały tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, zajmowały stanowi- sko sędziego lub prokuratora, zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat, wykonywały zawód adwokata bądź radcy prawnego przez co najmniej 3 lata, zajmowały stanowisko Prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 3 lata. Do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić osoby, które m.in.: posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych; przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w SN lub w TK i wykonywały zadania od- 4 2. Notariat powiadające czynnościom asystenta sędziego; po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez minimum 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszcze- nie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wy- magające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej albo były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; zdały egzamin sędziowski, proku- ratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy. Notariusz jest obowiązany w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu uruchomić kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości, a jeżeli w tym terminie nie uruchomi kancelarii, to powołanie traci moc, co stwierdza Minister Sprawiedliwości. Odwołanie notariuszy Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz: 1) zrezygnował z prowadzenia kancelarii; 2) z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza albo bez uzasadnionej przy- czyny odmówił poddania się ocenie niezdolności do pracy, pomimo zalecenia rady właś- ciwej izby notarialnej; 3) ukończył 70 lat; 4) został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego; 5) ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu; 6) utracił prawa publiczne bądź pełną zdolność do czynności prawnych. Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza w wypadku, gdy: 1) charakter stwierdzonych, w wyniku wizytacji nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa; 2) notariusz uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub Ministra Sprawiedliwości. OBOWIĄZKI I PRAWA NOTARIUSZY Notariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem i stale podno- sić kwalifikacje zawodowe. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajem- nicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie ta- jemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. Notariusz nie może podejmować zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady właś- ciwej izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydak- tycznego, dydaktycznego lub naukowego, chyba że wykonywanie tego zatrudnienia przeszkadza w pełnieniu jego obowiązków. Poza tym notariuszowi nie wolno także podejmować zajęcia, 5 I. Prawo ustrojowe które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywa- nego zawodu, w szczególności nie wolno mu zajmować się handlem, przemysłem, pośred- nictwem i doradztwem w interesach. Kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej 6 godzin dziennie. Jednocześnie rada właściwej izby notarialnej może ustalić 1 dzień powszedni tygodnia jako wolny za przepracowaną sobotę. Natomiast w wypadkach niecierpiących zwłoki albo szcze- gólnych potrzeb kancelaria może być czynna także w niedziele i święta. Gdy notariusz nie może pełnić swych obowiązków, wyznacza na ten czas zastępstwo spośród zastępców notarialnych zatrudnionych w jego kancelarii oraz notariuszy ze wspólnej kancelarii informując o tym prezesa rady właściwej izby albo spośród zastępców notarialnych z wykazu właściwej izby notarialnej oraz notariuszy mających siedzibę kancelarii notarialnej w tej izbie, w porozumieniu z prezesem rady właściwej izby. Jeżeli z powodu nieobecności notariusza wynikłej z nieprzewidzianych przyczyn notariusz nie wyznaczył w kancelarii zastępstwa na czas swej nieobecności, zastępstwo wyznacza pre- zes rady właściwej izby notarialnej. Notariusz może upoważnić aplikanta notarialnego objętego jego patronatem do wyko- nywania czynności notarialnych takich jak: sporządzanie poświadczenia, spisywanie protoko- łów, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, pod warunkiem że aplikant odbył co najmniej 2 lata i 6 miesięcy aplikacji oraz uzyskał pozytywny wynik z kolokwium. Nota- riusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aplikanta notarialnego przy wy- konywaniu wyżej wymienionych czynności notarialnych. SAMORZĄD NOTARIALNY Notariusze tworzą samorząd notarialny, który obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną, posiadające osobowość prawną. Organami izby notarialnej są: 1) walne zgromadzenie notariuszy izby; 2) rada izby notarialnej. Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego. Walne zgromadzenie Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są zwyczajne lub nadzwyczajne. Każdy notariusz należący do danej izby jest obowiązany uczestniczyć w walnym zgromadzeniu; do za- kresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy m.in.: • wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków rady izby notarialnej; • wybór członka Krajowej Rady Notarialnej; • wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego; • uchwalenie budżetu. 6 2. Notariat Rozstrzygnięcia walnego zgromadzenia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwy- kłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków izby. Rada Rada izby notarialnej działa w siedzibie izby i oprócz prezesa oraz wiceprezesa składa się z: 5 członków w izbach liczących do 100 notariuszy, 7 członków w izbach liczących od 101 do 200 notariuszy i 9 członków w izbach liczących ponad 200 notariuszy. Kadencja rady trwa 3 lata. Do zakresu działania rady izby notarialnej należy m.in.: • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy; • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych i apli- kantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza; • zarząd i rozporządzanie majątkiem izby; • zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgroma- dzeń. Do ważności uchwał rady izby notarialnej jest wymagana obecność co najmniej połowy jej członków. Natomiast uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa rady. Krajowa Rada Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu, składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych, a jej kadencja trwa 3 lata. Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności: • uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii; • przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej, czy też zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu; • współpraca z notariatami innych państw; • wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego; • ustalanie programu aplikacji notarialnej i nadzór nad szkoleniem aplikantów. Krajowa Rada Notarialna może zwołać kongres notariuszy w celu zasięgnięcia opinii w istotnych sprawach notariatu. Krajowa Rada Notarialna na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb notarial- nych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz zastępców notarialnych. Nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Mini- ster Sprawiedliwości osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub sądów okręgowych albo przez wyznaczone osoby. Minister Sprawiedliwości może zatrudnić notariusza, za jego zgodą, w Ministerstwie Spra- wiedliwości, sądzie apelacyjnym lub sądzie okręgowym do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego. 7 I. Prawo ustrojowe Nadzór nad notariuszami na obszarze właściwości izby notarialnej wykonuje również rada izby przez swoich członków lub przez wyznaczonych w tym celu notariuszy niebędących człon- kami rady albo emerytowanych notariuszy. W ramach tego nadzoru w każdej kancelarii prze- prowadza się wizytację co najmniej raz na 4 lata. Minister Sprawiedliwości zwraca się do SN o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organu samorządu notarialnego w terminie 3 miesięcy od ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy. Notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w KC, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do ja- kiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA Za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych, uchy- bienia powadze lub godności zawodu, za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpie- czenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności notarialnych, za niewykonanie obowiązku objęcia patronatem co najmniej jednego aplikan- ta notarialnego w okresie kolejnych 3 lat i 6 miesięcy oraz za niewykonanie zobowiązania do objęcia patronatem nałożonego na notariusz przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego, a także za niespełnienie obowiązku przekazania w terminie 7 dni ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wypisu aktu notarialnego oraz kopi umowy z podpisami notarialnie po- świadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium RP lub nabył, bądź objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej bę- dącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna do wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, nie niższa od połowy tego wynagrodzenia; 4) pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii. Wymierzenie nagany lub kary pieniężnej pociąga za sobą niemożność udziału ukaranego w organach samorządu notarialnego i w sądzie dyscyplinarnym przez okres 3 lat. Natomiast osoba, która przestała być notariuszem w związku z orzeczeniem pozbawienia prawa prowa- dzenia kancelarii może ponownie ubiegać się o powołanie na notariusza po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia tej kary. Po upływie 5 lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w razie wszczęcia – ulega ono umorzeniu. Jednakże gdy czyn zawiera znamiona przestęp- stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewi- dziane w przepisach KK. 8 2. Notariat Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są powołane: • w I instancji – sądy dyscyplinarne izb notarialnych; • w II instancji – Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie 3 członków, a Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie 5 członków. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród notariuszy, adwokatów lub radców prawnych; wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą zgłosić Minister Sprawiedliwo- ści lub rada właściwej izby notarialnej po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwi- nionego, chyba że ich złożenie nie jest możliwe. ŚRODKI ZASKARŻENIA Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego I instancji przysługuje obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie do Wyższego Sądu Dyscypli- narnego w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny przysługuje obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Krajowej Radzie Notarialnej kasacja do SN w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. ZATARCIE Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę upomnienia lub na- gany albo 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę pieniężną, a po upływie 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu prawa prowadzenia kancelarii, Mi- nister Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych, jeśli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej. Sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach zawodowych notariusza, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, dyscyplinarne albo o ubezwłasnowolnienie. Na uchwa- łę o zawieszeniu w czynnościach zawodowych notariuszowi przysługuje zażalenie, które roz- poznaje sąd dyscyplinarny II instancji. APLIKANCI NOTARIALNI Wpis na listę aplikantów notarialnych następuje na podstawie uchwały rady izby no- tarialnej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych w ciągu 2 lat od doręczenia uchwały ustalającej wynik tego egzaminu. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna. Wydanie 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: