Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00380 006771 14288833 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja radcowska. Pytania odpowiedzi tabele - ebook/pdf
Aplikacja radcowska. Pytania odpowiedzi tabele - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1268
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-091-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację radcowską – wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Po raz pierwszy do książki została dołączona zakładka, która ułatwia naukę. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem.

Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2. Test z ustawy z 8.12.2016 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) Treść pytania Odp. Źródło Nr 1. Sąd Najwyższy dzieli się na Izby: a) wyłącznie Cywilną i Karną, b) Cywilną, Karną, Karną wojskową oraz Pracy i ubezpieczeń społecznych, c) Cywilną, Karną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pu- blicznych oraz Dyscyplinarną. 2. Określa regulamin Sądu Najwyższego: a) Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego, w drodze rozporzą- dzenia, b) Prezydent RP, w drodze zarządzenia, c) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia. 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyż- szego, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin Sądu Najwyższego, w którym m.in. ustali liczbę stanowisk sędziego Sądu Najwyższego nie mniejszą niż: a) 100, b) 120, c) 150. 4. Organami Sądu Najwyższego są wyłącznie: a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego oraz Kole- gium Sądu Najwyższego, b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oraz Kolegium Sądu Najwyższego, c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego oraz Kolegium Sądu Najwyższego. 5. 6. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez: a) Prezydenta RP na 5-letnią kadencję, b) Prezydenta RP na 6-letnią kadencję, c) Ministra Sprawiedliwości na 6-letnią kadencję. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospoli- tej Polskiej na 6-letnią kadencję spośród: a) 2 kandydatów, b) 3 kandydatów, c) 5 kandydatów. c a b a b c art. 3 art. 4 art. 4 art. 11 art. 12 § 1 art. 12 § 1 56 Nr 7. Treść pytania Odp. Źródło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera kandydatów na stanowi- sko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród sędziów Sądu Najwyższego w sta- nie czynnym, nie później niż na: a) miesiąc przed upływem kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo w termi- nie 7 dni od dnia przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego albo zrzeczenia się sta- nowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, b) 6 tygodni przed upływem kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo w ter- minie 14 dni od dnia przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego albo zrzeczenia się sta- nowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, c) 2 miesiące przed upływem kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo w ter- minie 21 dni od dnia przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego albo zrzeczenia się sta- nowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 8. 9. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wymagana jest obecność co najmniej: a) połowa ogólnej liczby sędziów, b) 2/3 ogólnej liczby sędziów, c) 2/3 liczby sędziów każdej z izb. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb. Jeżeli uchwały nie podjęto ze względu na brak wymaganego kworum, do podjęcia uchwały na kolejnym posie- dzeniu wymagana jest obecność co najmniej: a) 3/5 liczby sędziów SN, b) połowy ogólnej liczby sędziów SN, c) połowy liczby sędziów każdej z izb. 10. Kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz, w szczególności m.in. powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego kie- rującego pracą danej izby, przewodniczących wydziałów w tej izbie: a) Minister Sprawiedliwości, b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, c) Dyrektor Generalny Sądu Najwyższego. 11. 12. 13. Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracą danej izby. Prezes Sądu Najwyższego jest po- woływany przez: a) Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, b) Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż- szego, c) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany na: a) 3-letnią kadencję, b) 5-letnią kadencję, c) 6-letnią kadencję. Samorząd sędziów Sądu Najwyższego stanowią: a) wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego w stanie czynnym i w stanie spoczynku, b) wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego w stanie czynnym; w skład samorządu nie wchodzą sędziowie delegowani do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Naj- wyższym, c) wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego w stanie czynnym; w skład samorządu wchodzą również sędziowie delegowani do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyż- szym. b art. 12 § 2 c art. 13 § 2 a art. 13 § 2 b art. 14 § 1 a a art. 15 § 1 i 2 art. 15 § 2 b art. 16 § 1 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 57 14. Organami samorządu sędziów Sądu Najwyższego są wyłącznie: a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oraz Kolegium Sądu Najwyższego, b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oraz zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego, c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego oraz Kolegium Sądu Najwyższego 15. Dokonywanie wyboru 5 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż- szego oraz przedstawianie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej należy do kom- petencji: a) Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, b) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, c) Kolegium Sądu Najwyższego. 16. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego wymagana jest obecność co najmniej: a) połowy liczby sędziów SN; uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, b) 3/5 liczby sędziów SN; uchwały zapadają zwykłą większością głosów, c) 2/3 liczby sędziów każdej z izb; uchwały zapadają zwykłą większością głosów 17. Dokonywanie wyboru 3 kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kie- rującego pracą danej izby oraz wybór 2 członków oraz 1 zastępcy członka Kolegium Sądu Najwyższego należy do kompetencji: a) Kolegium Sądu Najwyższego, b) zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego, c) Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. 18. Do podjęcia uchwały zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego wymagana jest obecność co najmniej: a) 2/3 liczby sędziów tej izby; uchwały zapadają zwykłą większością głosów, b) 3/4 liczby sędziów tej izby; uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, c) połowy liczby sędziów tej izby; uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 19. Kolegium Sądu Najwyższego tworzą: a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi Sądu Najwyższego oraz ich zastępcy, b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi Sądu Najwyższego oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego na okres 3 lat, c) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi Sądu Najwyższego, ich zastępcy oraz sę- dziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego na okres roku. 20. Do podjęcia uchwały Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest obecność: a) co najmniej 2/3 liczby członków Kolegium Sądu Najwyższego; uchwały zapadają zwy- b) wszystkich członków Kolegium Sądu Najwyższego; uchwały zapadają zwykłą większo- c) co najmniej 3/5 liczby członków Kolegium Sądu Najwyższego; uchwały zapadają bez- kłą większością głosów, ścią głosów, względną większością głosów. 21. Opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w jednostkach administracyj- nych SN, ustalanie liczby ławników Sądu Najwyższego oraz wybór Rzecznika Dyscy- plinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy należy do kompetencji: a) Kolegium Sądu Najwyższego, b) Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, c) zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego. 22. Rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum należy do właściwości Izby: a) Cywilnej, b) Dyscyplinarnej, c) Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. c a c b a b a a c art. 16 § 2 art. 17 § 1 pkt 1 art. 17 § 3 art. 19 § 1 pkt 1 i 4 art. 19 § 3 art. 21 § 1 art. 21 § 3 art. 22 § 1 pkt 3, 5 i 6 art. 26 Sąd Najwyższy 58 Nr 23. 24. Treść pytania Odp. Źródło Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego składa się z: a) Wydziału ds. sędziów, Wydziału Drugiego i Wydziału Odwoławczego, b) Wydziału Pierwszego i Wydziału Drugiego, c) Wydziału Pierwszego i Wydziału Odwoławczego. Sprawy sędziów i prokuratorów dotyczące przewinień dyscyplinarnych wyczerpują- cych znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego rozpoznaje: a) Wydział Pierwszy, b) Wydział Drugi, c) Kolegium Sądu Najwyższego. b a b a b a a b b c art. 27 § 2 art. 27 § 3 art. 27 § 4 art. 29 art. 30 § 1 pkt 3 art. 32 art. 32 art. 33 § 1 art. 33 § 2 art. 36 § 1 pkt 6 i 7 b art. 37 § 1 25. Odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa rozpoznaje: a) Wydział Pierwszy, b) Wydział Drugi, c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 26. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje: a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, b) Minister Sprawiedliwości, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, c) Krajowa Rada Sądownictwa. 27. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która ukończyła: a) 35 lat, b) 40 lat, c) 50 lat. 28. Nie mogą być jednocześnie sędziami Sądu Najwyższego osoby pozostające ze sobą w stosunku: a) pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia, b) pokrewieństwa lub powinowactwa do pierwszego stopnia, c) pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 29. Małżonkowie: wości. a) nie mogą być jednocześnie sędziami Sądu Najwyższego, b) mogą być jednocześnie sędziami Sądu Najwyższego, c) nie mogą być jednocześnie sędziami Sądu Najwyższego za zgodą Ministra Sprawiedli- 30. 31. Stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego nawiązuje się z chwilą: a) doręczenia mu aktu powołania; odmowa odebrania aktu powołania jest nie równo- znaczna ze zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, b) doręczenia mu aktu powołania; odmowa odebrania aktu powołania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, c) podpisania aktu powołania. Sędzia zgłasza się w celu objęcia stanowiska w terminie: a) 7 dni od dnia odebrania aktu powołania, b) 14 dni od dnia odebrania aktu powołania, c) 30 dni od dnia odebrania aktu powołania. 32. W przypadku utraty obywatelstwa polskiego stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyż- szego wygasa. W przypadku nabycia obywatelstwa obcego państwa stosunek służbowy: a) nie wygasa, b) zawsze wygasa, c) wygasa, chyba że sędzia zrzekł się tego obywatelstwa w terminie 30 dni od dnia jego nabycia. 33. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia: a) 70. roku życia, b) 65. roku życia, c) 65. roku życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 mie- sięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kan- dydata na stanowisko sędziowskie a Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr 34. Treść pytania Odp. Źródło Sędzia Sądu Najwyższego będący kobietą może przejść w stan spoczynku z dniem ukończenia: a) 55. roku życia, b) 60. roku życia, c) 63. roku życia, b art. 37 § 5 59 35. Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, może de- legować sędziego posiadającego co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, za jego zgodą do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym na czas: a) określony, nie dłuższy niż 2 lata, b) określony, nie dłuższy niż rok, c) nieokreślony. Sędzia Sądu Najwyższego nie może: a) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlo- wego, 36. 37. 38. 39. 40. 41. b) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10 akcji lub udziałów przedstawiają- cych więcej niż 10 kapitału zakładowego, c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. Sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek za długoletnią służbę wynoszący 1 wynagrodzenia zasadniczego, za każdy rok służby, nie więcej jednak niż: a) 20 tego wynagrodzenia, b) 30 tego wynagrodzenia, c) 40 tego wynagrodzenia. Sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze: a) 10 dni roboczych, b) 12 dni roboczych, c) 18 dni roboczych Sędziemu może być na jego wniosek udzielony płatny urlop dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać: a) 6 miesięcy, b) roku, c) 2 lat. Sędziemu Sądu Najwyższego przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednora- zowa odprawa w wysokości: a) miesięcznego wynagrodzenia, b) 3-miesięcznego wynagrodzenia, c) 6-miesięcznego wynagrodzenia. Sędzia Sądu Najwyższego: a) nie może być pozbawiony wolności ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego; nie dotyczy to ujęcia na gorącym uczynku przestęp- stwa, jeżeli zatrzymanie sędziego jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania, b) nie może być pozbawiony wolności ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego; dotyczy to w szczególności ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie sędziego jest niezbędne do zapewnienia pra- widłowego toku postępowania, c) może być pozbawiony wolności ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez ze- zwolenia sądu dyscyplinarnego. 42. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie zawiadamia się: a) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydenta RP oraz Ministra Sprawiedliwości, b) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, c) Marszałka Sejmu oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. a c a b a c art. 40 § 1 art. 44 § 5 pkt 1 i 4 art. 49 art. 51 § 1 art. 51 § 2 i 3 art. 54 a art. 55 § 1 b art. 55 § 3 Sąd Najwyższy 60 Nr Treść pytania Odp. Źródło 43. Na uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zainteresowa- nemu sędziemu przysługuje: a) zażalenie do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, w terminie 7 dni od dnia doręcze- b) skarga do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, w terminie 30 dni od dnia doręcze- c) apelacja do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręcze- nia uchwały, nia uchwały, nia uchwały. 44. Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku przysługuje uposażenie w wysokości: a) 50 wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio b) 75 wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio c) 80 wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. zajmowanym stanowisku, zajmowanym stanowisku. 45. W rozpoznawaniu m.in. skarg nadzwyczajnych uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższe- go. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej w tych sprawach Sąd Najwyższy orzeka w skła- dzie: a) 1 sędziego SN i 2 ławników SN, b) 2 sędziów SN i 3 ławników SN, c) 2 sędziów SN i 1 ławnika SN. 46. Ławnikiem Sądu Najwyższego może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywa- telstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat oraz w dniu wyboru nie ukończyła: a) 60 lat, b) 65 lat, c) 70 lat. 47. Aplikant adwokacki: a) nie może być ławnikiem SN, b) może być ławnikiem SN, c) może być ławnikiem SN, jeżeli ukończył 40 lat oraz w dniu wyboru nie ukończył 60 lat. 48. 49. Liczbę ławników Sądu Najwyższego ustala: a) Prezydent RP, b) Pierwszy Prezes SN, c) Kolegium SN. Ławników wybiera: a) Sejm w głosowaniu tajnym b) Senat w głosowaniu jawnym, c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, w głosowaniu tajnym. 50. Kadencja ławników Sądu Najwyższego trwa: a) 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, b) 6 lat kalendarzowych następujących po roku, w którym dokonano wyborów, c) dożywotnio. 51. Kandydatów na ławników Sądu Najwyższego mogą zgłaszać stowarzyszenia, inne or- ganizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze, w terminie do dnia: a) 31 marca roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławni- b) 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławni- c) 30 września roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ław- ków SN, ków SN, ników SN. a art. 55 § 4 b art. 56 c art. 59 § 1 i 2 a a c b a art. 59 § 3 pkt 1–4 art. 60 pkt 7 art. 61 § 1 art. 61 § 2 art. 61 § 3 b art. 62 § 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 61 52. Co do zasady, ławnik Sądu Najwyższego może zostać wyznaczony do udziału w roz- prawach w wymiarze nie większym niż: a) 12 dni w roku, b) 15 dni w roku, c) 20 dni w roku. 53. 54. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego są w pierwszej instancji: a) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 2 ławników Sądu Najwyższego b) Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika Sądu Najwyższego, c) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Dyscyplinarnej. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego są w drugiej instancji: a) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 2 ławników Sądu Najwyższego b) Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika Sądu Najwyższego, c) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Dyscyplinarnej. 55. Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcę wybiera: a) Kolegium Sądu Najwyższego na okres 4 lat, b) Kolegium Sądu Najwyższego na okres 6 lat, c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN na okres 4 lat. 56. Karą dyscyplinarną nie jest: a) upomnienie lub nagana, b) grzywna, c) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 –50 na okres od 6 miesięcy do 2 lat. 57. Wymierzenie kary nagany, obniżenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego lub usu- nięcia z zajmowanej funkcji pociąga za sobą niemożność udziału w Kolegium Sądu Najwyższego, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz pełnienia funkcji w Sądzie Naj- wyższym przez okres: a) 3 lat, b) 5 lat, c) 10 lat. 58. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd dys- cyplinarny: a) może odstąpić od wymierzenia kary, b) odstępuje od wymierzenia kary, c) może odstąpić od wymierzenia kary albo zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 59. Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności wyjaśniające na żą- danie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Kolegium Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, lub z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okolicz- ności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe. Czynności wyja- śniające powinny być przeprowadzone w terminie: a) 7 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego SN, b) 14 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego SN, c) 30 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego SN. 60. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jeżeli zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu na piśmie zarzuty. Po przedsta- wieniu zarzutów obwiniony może złożyć wyjaśnienia oraz zgłosić wnioski o przepro- wadzenie dowodów w terminie: a) 14 dni, b) 21 dni, c) 30 dni. c b a a b art. 68 § 1 art. 73 § 1 pkt 1 art. 73 § 1 pkt 2 art. 74 art. 75 § 1 b art. 75 § 4 a art. 75 § 6 c art. 76 § 1 a art. 76 § 2 Sąd Najwyższy 62 Nr 61. Treść pytania Odp. Źródło b art. 76 § 4 c c a a b c b a art. 76 § 7 art. 77 § 1 art. 77 § 2 art. 79 art. 84 art. 86 § 1 art. 87 § 1 art. 87 § 1 Jeżeli Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wydaje postano- wienie o odmowie jego wszczęcia. Odpis postanowienia doręcza się m.in. Pierwszemu Prezesowi SN, Prezesowi SN kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej, Kolegium SN, Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Krajowemu. Każdemu z tych organów służy: a) zażalenie do sądu dyscyplinarnego I instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego b) zażalenie do sądu dyscyplinarnego I instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia c) skarga do sądu dyscyplinarnego I instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego postanowienia, tego postanowienia, postanowienia. 62. Od orzeczeń dyscyplinarnych kasacja: a) przysługuje, b) przysługuje, chyba że ustawa stanowi inaczej, c) nie przysługuje. 63. 64. 65. 66. 67. Sąd Najwyższy orzeka w składzie: a) jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi inaczej, b) zawsze 3 sędziów, c) 3 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej, w sprawach, w których ustawa nie określa skła- du, orzeka na posiedzeniu w składzie: a) 1 sędziego, chyba że Prezes kierujący pracą tej izby zarządzi rozpoznanie sprawy w składzie 3 sędziów, b) 3 sędziów i 2 ławników SN, c) 2 sędziów i 1 ławnika SN, chyba że Prezes kierujący pracą tej izby zarządzi rozpoznanie sprawy w składzie 3 sędziów i 2 ławników. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów SN oraz sprawy z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku rozpoznaje w pierwszej instancji: a) Sąd Najwyższy w składzie 1 sędziego Izby Dyscyplinarnej, b) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów i 2 ławników SN, c) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 3 sędziów. Postanowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego oraz uchwała Sądu Najwyż- szego: a) nie wymagają pisemnego uzasadnienia, b) wymagają pisemnego uzasadnienia, c) wymagają pisemnego uzasadnienia, jeżeli tak zarządzi Pierwszy Prezes SN. Jeżeli skład Sądu Najwyższego uzna, że przedstawione zagadnienie wymaga wyjaśnie- nia, a rozbieżności – rozstrzygnięcia, podejmuje uchwałę, w przeciwnym razie odma- wia jej podjęcia, a jeżeli podjęcie uchwały stało się zbędne: a) odrzuca wniosek o podjęcie uchwały, b) oddala wniosek o podjęcie uchwały, c) umarza postępowanie. 68. Moc zasad prawnych, z chwilą ich podjęcia, uzyskują: a) wyłącznie uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego; skład połączonych izb oraz skład całej izby może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej, b) uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej c) wyłącznie uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego oraz składu połączonych izb. 69. Skład 7 sędziów SN: a) może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej, b) nie może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej, c) może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej, na wniosek Pierwszego Prezesa SN. izby, Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa Nr Treść pytania Odp. Źródło 63 70. Odstąpienie od zasady prawnej uchwalonej przez izbę, połączone izby albo pełny skład Sądu Najwyższego, wymaga ponownego rozstrzygnięcia w drodze uchwały od- powiednio przez właściwą izbę, połączone izby lub pełny skład Sądu Najwyższego. Je- żeli skład jednej izby Sądu Najwyższego zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwa- lonej przez inną izbę, rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały: a) izby, która zamierza odstąpić od zasady prawnej, b) obu izb; Izby mogą przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania przez pełny skład Sądu Najwyższego, c) zawsze pełnego składu Sądu Najwyższego. 71. W sytuacji określonej w ustawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawie- dliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu woj- skowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwy- czajna. Skargę nadzwyczajną może wnieść: a) Prezydent RP, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości Rzecznik Praw Dziecka, b) Prezydent RP, Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywa- telskich oraz, w zakresie swojej właściwości Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, c) Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właści- wości, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pa- cjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu- mentów. 72. Co do zasady skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie: a) 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia zosta- ła wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania, b) 10 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpo- znania, c) 15 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia zo- stała wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie 2 lat od dnia ich rozpoznania. 73. Niedopuszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie: a) 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wnie- siona kasacja albo skarga kasacyjna – po upływie 3 miesięcy od dnia jej rozpoznania, b) roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpoznania, c) 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – po upływie roku od dnia jej rozpoznania. 74. Od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga nadzwyczajna może być wniesiona: a) tylko raz, b) tylko 2 razy, c) wielokrotnie, o ile ujawnią się okoliczności określone w ustawie. 75. Od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie mał- żeństwa albo rozwód skarga nadzwyczajna: a) jest dopuszczalna, b) nie jest dopuszczalna, c) nie jest dopuszczalna, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński. 76. Od postanowienia o przysposobieniu skarga nadzwyczajna: a) nie jest dopuszczalna, b) jest dopuszczalna, chyba że ustawa stanowi inaczej, c) jest dopuszczalna. 77. W sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe skarga nadzwyczajna: a) nie jest dopuszczalna, b) jest dopuszczalna, chyba że ustawa stanowi inaczej, c) jest dopuszczalna. b art. 88 § 2 i 3 c art. 89 § 1 i 2 a art. 89 § 3 b art. 89 § 3 a c a a art. 90 § 1 art. 90 § 3 art. 90 § 3 art. 90 § 4 Sąd Najwyższy 64 Nr Treść pytania Odp. Źródło 78. Co do zasady skargę nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie: a) 3 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, b) 2 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 1 ławnika SN, 79. c) 3 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Cywilnej oraz 2 ławników SN. Jeżeli skarga nadzwyczajna dotyczy orzeczenia zapadłego w wyniku postępowania, w którego toku orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie: a) 3 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz b) 5 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, c) 5 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 2 ławników SN, 2 ławników SN. 80. W Sądzie Najwyższym działa Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kan- celaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Regulamin Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego określa: a) Pierwszy Prezes SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, b) Prezydent RP, c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. 81. Kancelarią Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej kieruje: a) Dyrektor Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, którego powołuje i odwołuje Pierwszy Prezes SN, b) Szef Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, któ- rego powołuje i odwołuje Pierwszy Prezes SN, c) Szef Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, któ- rego powołuje i odwołuje Prezes kierujący pracą tej izby. 82. Biurem Studiów i Analiz Sądu Najwyższego kieruje: a) Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, którego powołuje i odwołuje Pierwszy Prezes SN, Prezes SN, b) Szef Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, którego powołuje i odwołuje Pierwszy c) Szef Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, którego powołuje i odwołuje Kolegium SN. b art. 94 § 1 c art. 94 § 2 a art. 98 § 1 c art. 100 § 2 a art. 101 § 2 Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja radcowska. Pytania odpowiedzi tabele
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: