Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00307 005593 13634132 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze. Wydanie 3 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 669
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8187-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: styczeń 2018 r.

Aplikacje prawnicze – testy i komentarze to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze TesTy Adam Malinowski Grzegorz Dąbrowski Aplikacje prawnicze Testy i komentarze 3. wydanie e i r a k c t a j w t r z y g o t o w a ń d o K o r z y s p n e g o ! e g z a m i n u w s p ę t C.H.Beck Aplikacje prawnicze Testy i komentarze W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 5 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 5 KODEKS KARNY. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 2 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 2 KODEKS CYWILNY. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 5 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 1, wyd. 12 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 12 www.ksiegarnia.beck.pl Adam Malinowski Grzegorz Dąbrowski Aplikacje prawnicze Testy i komentarze 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2018 Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze 3. wydanie Stan prawny: styczeń 2018 r. Aktualizacja do września 2018 r. dostępna na stronie www.aktualizacje.beck.pl Wydawca: Joanna Ablewicz Aktualizacja merytoryczna od 2 wydania: radca prawny Grzegorz Dąbrowski Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Pozkal Sp. z o.o. ISBN 978-83-812-8186-7 ISBN e-book 978-83-812-8187-4 Notki o autorach Adam Malinowski – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warsza- wie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca KSAP. Specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań są- dowych. Jest autorem i współautorem ponad tysiąca artykułów i kilkudziesięciu mono- tematów o tematyce prawniczej, autorem książki „Spółka cywilna – instrukcja obsługi”, komentarza do postępowań odrębnych w Kodeksie postępowania cywilnego, do prawa zamówień publicznych i do prawa urlopowego. Obecnie prowadzi indywidualną kance- larię radcowską w Warszawie. Grzegorz Dąbrowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radco Prawnych w Kra- kowie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głownie zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych i rozwodowych. Jest współautorem i recenzentem kilkunastu pozycji przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz prawniczych egzaminów zawo- dowych. V Spis treści Spis treści Notki o autorach .................................................................................................................... V Wstęp ....................................................................................................................................... XVII Wykaz skrótów ...................................................................................................................... XIX 1 Część I. PRAWO CYWILNE I RODZINNE ...................................................................... 1  1. Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara ................................................................. 4  2. Podmiotowość prawna spółki cywilnej ..................................................................... 5  3. Zdolność do czynności prawnych .............................................................................. 7  4. Kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo .............................................. 8  5. Miejsce zamieszkania ....................................................................................................  6. Uznanie za zmarłego .................................................................................................... 9  7. Ułomne osoby prawne ................................................................................................. 11  8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ........................................................................... 12  9. Kurator osoby prawnej ................................................................................................. 13 10. Ochrona nazwy i firmy spółki ..................................................................................... 14 11. Części składowe i przynależności rzeczy .................................................................. 16 12. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego ................................................... 18 13. Moment złożenia oświadczenia woli ......................................................................... 19 14. Oferta a stałe stosunki gospodarcze ........................................................................... 20 15. Skutki formy czynności prawnych ............................................................................. 21 16. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa ........................................................................... 24 17. Skutki wad oświadczenia woli .................................................................................... 25 18. Ograniczona zdolność pełnomocnika ........................................................................ 27 19. Działania falsus procuratora .......................................................................................... 28 20. Czynność po wygaśnięciu pełnomocnictwa ............................................................. 29 21. Forma prokury ............................................................................................................... 30 22. Prawa ulegające przedawnieniu ................................................................................. 31 23. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia ...................................................................... 31 24. Bieg przedawnienia ...................................................................................................... 32 25. Terminy przedawnienia ............................................................................................... 35 26. Pożytki – definicja i podział ......................................................................................... 40 27. Procedura rozgraniczenia nieruchomości ................................................................. 42 28. Warunkowe rozporządzenie nieruchomością .......................................................... 44 VII 29. Ochrona nabywcy w dobrej wierze ............................................................................ 48 30. Zasiedzenie nieruchomości małoletniego ................................................................. 50 31. Zgoda współwłaścicieli ................................................................................................ 51 32. Przedawnienie roszczenia windykacyjnego ............................................................. 51 33. Roszczenia o zwrot nakładów na rzecz ..................................................................... 53 34. Użytkowanie wieczyste ................................................................................................ 54 35. Katalog ograniczonych praw rzeczowych ................................................................ 55 36. Użytkowanie nieruchomości ....................................................................................... 58 37. Zastaw na prawach ....................................................................................................... 58 38. Nadzwyczajna zmiana stosunków ............................................................................. 60 39. Zasada walutowości ...................................................................................................... 61 40. Solidarność zobowiązania ............................................................................................ 62 41. Wzorce umowy .............................................................................................................. 64 42. Umowa o świadczenie niemożliwe ............................................................................ 67 43. Ważność i skutki umowy przedwstępnej .................................................................. 68 44. Zadatek i zaliczka .......................................................................................................... 72 45. Odstępne ......................................................................................................................... 73 46. Nienależne świadczenie ............................................................................................... 74 47. Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ........................................................................ 75 48. Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę .................................... 78 49. Zarachowanie spłaty długu ......................................................................................... 80 50. Prawo zatrzymania ....................................................................................................... 81 51. Odsetki za opóźnienie .................................................................................................. 82 52. Zakaz anatocyzmu ........................................................................................................ 85 53. Kara umowna ................................................................................................................ 86 54. Zwłoka wierzyciela ....................................................................................................... 89 55. Oświadczenie o potrąceniu .......................................................................................... 90 56. Charakter i dopuszczalność cesji ................................................................................ 91 57. Przejęcie długu .............................................................................................................. 92 58. Actio pauliana .................................................................................................................. 94 59. Przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży ............................................................. 96 60. Skutki naruszenia prawa pierwokupu ....................................................................... 97 61. Kwalifikacja prawna robót remontowych ................................................................. 98 62. Przedawnienie roszczeń najemcy ............................................................................... 100 63. Umowa komisu ............................................................................................................. 101 64. Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki cywilnej .................................... 102 65. Poręczenie za dług przyszły ........................................................................................ 104 66. Niedostatek darczyńcy ................................................................................................. 105 67. Umowa dożywocia ....................................................................................................... 106 68. Otwarcie spadku ........................................................................................................... 107 69. Dziedziczenie przez fundację ...................................................................................... 108 70. Odwołanie testamentu ................................................................................................. 109 71. Rodzaje testamentów .................................................................................................... 110 72. Zapis a udziały spadkowe ........................................................................................... 114 73. Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu .................................................................. 116 74. Uprawnieni do zachowku ............................................................................................ 118 75. Wydziedziczenie............................................................................................................ 120 76. Dział spadku .................................................................................................................. 121 77. Zrzeczenie się dziedziczenia ....................................................................................... 123 VIII Spis treści 78. Zbycie spadku ................................................................................................................ 124 79. Prowadzenie ksiąg wieczystych.................................................................................. 125 80. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ......................................................... 128 81. Przyczyny unieważnienia małżeństwa ...................................................................... 129 82. Unieważnienie małżeństwa po śmierci małżonka ................................................... 131 83. Skład majątku osobistego ............................................................................................. 132 84. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ............................................. 133 85. Rozdzielność majątkowa z mocy prawa .................................................................... 134 86. Obowiązek dostarczania środków utrzymania................................................................. 135 87. Zniesienie separacji ....................................................................................................... 136 88. Powinowactwo............................................................................................................... 138 89. Stopnie pokrewieństwa ................................................................................................ 138 90. Powództwo o ustalenie macierzyństwa ..................................................................... 139 91. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa ......................................................................... 140 92. Władza rodzicielska i jej ograniczenia ...................................................................... 141 93. Warunki przysposobienia ............................................................................................ 144 94. Ustanowienie odrębnej własności lokalu .................................................................. 145 95. Przeniesienie użytkowania wieczystego ................................................................... 147 Część II. PRAWO HANDLOWE ......................................................................................... 149  96. Bezwzględna większość głosów ............................................................................... 149  97. Zmiana umowy spółki osobowej .............................................................................. 150  98. Katalog spółek ............................................................................................................. 151  99. Wkład do spółki kapitałowej ..................................................................................... 155 100. Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki do rejestru ....................................... 156 101. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki kapitałowej ........................................................ 157 102. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej ................................................ 158 103. Ustanowienie prokury w spółce jawnej ................................................................... 159 104. Czynności spółki jawnej ............................................................................................. 160 105. Katalog partnerów w spółce partnerskiej ................................................................ 161 106. Forma umowy spółki partnerskiej ............................................................................ 162 107. Umowa spółki komandytowej .................................................................................. 164 108. Firma spółki komandytowej ...................................................................................... 167 109. Spółka komandytowo-akcyjna .................................................................................. 168 110. Cel działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...................................... 170 111. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ........................................... 176 112. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ............................ 177 113. Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ............ 180 114. Niezgłoszenie spółki do rejestru ............................................................................... 181 115. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników ...................................................... 182 116. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ..................................................................................................... 184 117. Procedura wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...... 185 118. Zawiązanie spółki akcyjnej ........................................................................................ 187 119. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej ...................................................................... 189 120. Objęcie akcji .................................................................................................................. 189 121. Nieważność dokumentu akcji ................................................................................... 190 122. Wpłaty na akcje ........................................................................................................... 191 123. Podział spółek .............................................................................................................. 192 124. Pojęcie i elementy weksla ........................................................................................... 193 IX Spis treści 125. Przesłanki ważności weksla in blanco ...................................................................... 195 126. Częściowy indos na wekslu ....................................................................................... 197 127. Akcept na wekslu trasowanym ................................................................................. 199 128. Przesłanki ogłoszenia upadłości ............................................................................... 201 129. Skład sądu upadłościowego ...................................................................................... 204 130. Zabezpieczenie majątku wnioskodawcy ................................................................. 204 131. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości .................................................................... 205 132. Pozostawienie wierzytelności bez rozpoznania ..................................................... 207 133. Zatwierdzenie listy wierzytelności ........................................................................... 208 134. Przedmiot obciążony zastawem rejestrowym ........................................................ 208 135. Sąd właściwy przy zastawie rejestrowym ............................................................... 211 136. Zasada jawności rejestru zastawów ......................................................................... 211 137. Zawieszenie działalności gospodarczej ................................................................... 212 138. Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego ................. 214 139. Umowa o przeniesienie patentu ............................................................................... 216 Część III. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH .................................. 217 140. Cechy stosunku pracy ................................................................................................ 217 141. Skutki transformacji pracodawcy w trybie art. 231 KP .......................................... 219 142. Kolejna umowa o pracę na czas określony .............................................................. 221 143. Potwierdzenie warunków umowy o pracę ............................................................. 222 144. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ........................................................... 223 145. Zwolnienie na poszukiwanie pracy .......................................................................... 228 146. Wypowiedzenie zmieniające ..................................................................................... 229 147. Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny ...... 235 148. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ............. 236 149. Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony ....................................................................... 242 150. Odszkodowanie przy wygaśnięciu umowy ............................................................ 243 151. Stosunek pracy z wyboru ........................................................................................... 244 152. Podróż służbowa pracownika ................................................................................... 245 153. Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego ........................................... 246 154. Ochrona wynagrodzenia za pracę ............................................................................ 247 155. Treść świadectwa pracy .............................................................................................. 251 156. Regulamin pracy ......................................................................................................... 254 157. Wspólne wyrządzenie szkody pracowniczej .............................................................. 255 158. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika ........................... 257 159. Wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone ........................... 259 160. Prawidłowe powierzenie mienia .............................................................................. 261 161. System pracy weekendowej ....................................................................................... 262 162. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu pełnienia dyżuru ............... 263 163. Wymiar urlopu wypoczynkowego ........................................................................... 264 164. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę .................... 266 165. Ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej ............................................................. 268 166. Oddalenie powództwa na skutek przekroczenia terminu .................................... 269 167. Przedawnienie roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody .............................. 271 168. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy ............................... 272 169. Odwołanie od dodatkowej opłaty nałożonej przez ZUS....................................... 273 170. Ulgi w zapłacie składek .............................................................................................. 274 X Spis treści 171. Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego .............................................. 277 172. Całkowita niezdolność do pracy ............................................................................... 288 Część IV. POSTĘPOWANIE CYWILNE Z ELEMENTAMI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO .................................................................................. 291 173. Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym ................................. 291 174. Właściwość rzeczowa sądu okręgowego ................................................................. 292 175. Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu .............................................................. 295 176. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu ............................................................... 296 177. Powództwo ze stosunku członkostwa w spółdzielni ............................................ 297 178. Właściwość miejscowa sądu ...................................................................................... 298 179. Skład sądu .................................................................................................................... 301 180. Kompetencje referendarza sądowego ...................................................................... 303 181. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym .................................................... 307 182. Zdolność sądowa w procesie cywilnym .................................................................. 311 183. Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa ......................................................................... 312 184. Pojęcie i rodzaje interwencji w procedurze cywilnej ............................................. 315 185. Porównanie przypozwania i dopozwania ............................................................... 317 186. Wypowiedzenie pełnomocnictwa ............................................................................. 318 187. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ................................................. 319 188. Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej ................................................................ 320 189. Wstrzymanie biegu postępowania na skutek wniosku o ustanowienie pełnomocnika .............................................................................................................. 321 190. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem ............................................................... 322 191. Zwrot pozwu i opłaty sądowe w sprawach cywilnych ......................................... 322 192. Sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy ................................................ 327 193. Terminy procesowe w procedurze cywilnej ........................................................... 328 194. Przywrócenie uchybionego terminu ........................................................................ 333 195. Zawieszenie i podjęcie postępowania cywilnego ................................................... 335 196. Odpowiedź na pozew ................................................................................................. 338 197. Zawezwanie do próby ugodowej ............................................................................. 339 198. Warunki formalne pozwu .......................................................................................... 341 199. Interes prawny w powództwie o ustalenie ............................................................. 342 200. Zmiana powództwa .................................................................................................... 343 201. Przekształcenia podmiotowe powództwa ............................................................... 344 202. Przyczyny odrzucenia pozwu ................................................................................... 346 203. Ponowne otwarcie rozprawy ..................................................................................... 350 204. Przesłuchanie stron ..................................................................................................... 351 205. Rygor natychmiastowej wykonalności i prawomocność ...................................... 352 206. Zaskarżanie wyroku zaocznego ................................................................................ 354 207. Postanowienia dowodowe sądu ............................................................................... 356 208. Braki formalne apelacji ............................................................................................... 357 209. Przyczyny nieważności postępowania .................................................................... 358 210. Ugoda przed sądem II instancji ................................................................................ 361 211. Zażalenie na postanowienie sądu I instancji ........................................................... 362 212. Zażalenie na postanowienie sądu II instancji ......................................................... 366 213. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ............................................................................ 368 214. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ................................................................. 370 215. Skarga o wznowienie postępowania ........................................................................ 372 XI Spis treści 216. Powództwo wzajemne w sprawie o rozwód .......................................................... 374 217. Umorzenie postępowania w sprawie rozwodowej ................................................ 376 218. Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ................... 377 219. Termin do wniesienia apelacji ................................................................................... 378 220. Wyjawienie majątku .................................................................................................... 379 221. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ......................... 380 222. Zastosowanie postępowania uproszczonego .......................................................... 381 223. Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji........................................................... 382 224. Wszczęcie postępowania nieprocesowego .............................................................. 383 225. Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu nieprocesowym .......................... 386 226. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym ........................................................ 387 227. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych ...................................................... 388 228. Tytuł egzekucyjny i wykonawczy ............................................................................ 389 229. Klauzula wykonalności dla nakazu zapłaty ........................................................... 390 230. Zakończenie postępowania egzekucyjnego ............................................................ 392 231. Opłata tymczasowa ..................................................................................................... 392 232. Koszty przy powództwie prokuratora ..................................................................... 393 233. Przedawnienie roszczenia o zwrot opłaty ............................................................... 394 234. Uzupełniający dowód z dokumentów ..................................................................... 396 235. Uchylenie aktu nadzoru ............................................................................................. 397 236. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego ......................... 398 237. Zwrot kosztów postępowania ................................................................................... 399 238. Szkoda z powodu nieznajomości prawa.................................................................. 400 239. Spór o właściwość organów administracji publicznej ........................................... 401 240. Pełnomocnik w Kodeksie postępowania administracyjnego ............................... 402 241. Decyzja o umorzeniu postępowania ........................................................................ 403 242. Błędy pisarskie w decyzji ........................................................................................... 404 243. Treść odwołania od decyzji I instancji ...................................................................... 405 244. Wykluczenie wykonawcy .......................................................................................... 406 Część V. PRAWO KARNE, KARNE SKARBOWE .......................................................... 411 245. Stopnie społecznej szkodliwości czynu ................................................................... 411 246. Zmiana ustawy karnej ................................................................................................ 412 247. Czas popełnienia przestępstwa ................................................................................. 414 248. Podział przestępstw na zbrodnie i występki .......................................................... 415 249. Kumulatywny zbieg przepisów ................................................................................ 416 250. Czyn ciągły i ciąg przestępstw .................................................................................. 417 251. Usiłowanie w prawie karnym i karnym skarbowym ............................................ 420 252. Odpowiedzialność za przygotowanie ...................................................................... 422 253. Postacie współsprawstwa .......................................................................................... 423 254. Zamiar przy podżeganiu............................................................................................ 425 255. Nadzwyczajne złagodzenie kary .............................................................................. 427 256. Nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego – prowokacja ......................... 430 257. Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i dozwolony eksperyment ........ 431 258. Rodzaje błędu w prawie karnym .............................................................................. 435 259. Katalog kar w ustawodawstwie karnym ................................................................. 438 260. Grzywna kumulatywna w Kodeksie karnym ................................................................. 441 261. Katalog środków karnych, przepadek i środki kompensacyjne .......................... 442 262. Nawiązka zamiast przepadku przedmiotów ............................................................. 450 263. Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary ............................................... 450 XII Spis treści 264. Powrót do przestępstwa ............................................................................................. 451 265. Warunkowe umorzenie postępowania karnego ..................................................... 454 266. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego ................................................. 456 267. Zawieszenie wykonania kary .................................................................................... 456 268. Czyn zabroniony o charakterze chuligańskim ....................................................... 460 269. Obligatoryjny dozór przy zawieszeniu wykonania kary ...................................... 462 270. Zatarcie skazania ......................................................................................................... 463 271. Okres próby przy warunkowym zwolnieniu .................................................................. 465 272. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia .................................. 465 273. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z części kary ograniczenia wolności ....................................................................................................................... 468 274. Katalog środków zabezpieczających ........................................................................ 468 275. Przedawnienie karalności .......................................................................................... 471 276. Ocena stopnia społecznej szkodliwości ................................................................... 473 277. Korzyść majątkowa ..................................................................................................... 474 278. Mienie znacznej wartości ........................................................................................... 475 279. Sprawca młodociany ................................................................................................... 475 280. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną ............................ 476 281. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym ......................................................... 479 282. Bójka ............................................................................................................................. 480 283. Zniesławienie ............................................................................................................... 481 284. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum .................................................. 482 285. Przekazanie broni palnej osobie najbliższej ............................................................ 483 286. Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość ..................................................... 484 287. Zamiar przy przestępstwie kradzieży ..................................................................... 485 288. Przestępstwa rozbójnicze w Kodeksie karnym ...................................................... 486 289. Czyny przepołowione w ustawodawstwie karnym .............................................. 490 290. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym ................................ 493 291. Nadzwyczajne obostrzenie kary w Kodeksie karnym skarbowym .................... 495 292. Pojęcie księgi rzetelnej i niewadliwej ....................................................................... 496 293. Pozycja interwenienta w prawie karnym skarbowym ......................................... 497 294. Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kar ............................................. 498 295. Odpowiedzialność za wykroczenie zagraniczne ................................................... 501 296. Zbieg wykroczenia i przestępstwa ........................................................................... 502 297. Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo w Kodeksie wykroczeń ...... 503 298. Kary w Kodeksie wykroczeń ..................................................................................... 503 299. Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń ........................................... 505 300. Niedopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania na gruncie prawa wykroczeń ........................................................................................................ 506 301. Przedawnienie karalności wykroczenia .................................................................. 507 Część VI. POSTĘPOWANIE KARNE I W SPRAWACH O WYKROCZENIA ........... 509 302. Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego..................................................... 509 303. Cofnięcie wniosku o ściganie .................................................................................... 510 304. Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie .............. 511 305. Umorzenie postępowania karnego ........................................................................... 513 306. Postępowanie mediacyjne .......................................................................................... 514 307. Właściwość sądu okręgowego w I instancji ............................................................ 516 308. Skład sądu apelacyjnego ............................................................................................ 520 309. Niewłaściwość miejscowa sądu ................................................................................ 521 XIII Spis treści 310. Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu .................................................... 522 311. Udział prokuratora w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego ..... 523 312. Oskarżyciel posiłkowy ............................................................................................... 524 313. Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego ......................................... 526 314. Obrona z urzędu w postępowaniu karnym ............................................................ 528 315. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego .................................................................. 530 316. Głosowanie nad wyrokiem ........................................................................................ 531 317. Przywrócenie terminu zawitego ............................................................................... 532 318. Podstawy oddalenia wniosku dowodowego .......................................................... 533 319. Ponowne dopuszczenie wniosku dowodowego .................................................... 534 320. Konfrontacja osób przesłuchiwanych ...................................................................... 535 321. Zasady przeprowadzania okazania .......................................................................... 536 322. Zakaz przesłuchania świadka ................................................................................... 537 323. Przyrzeczenie składane przez świadka ................................................................... 538 324. Badanie psychiatryczne podejrzanego .................................................................... 539 325. Czas trwania zatrzymania ......................................................................................... 540 326. Zażalenie do sądu rejonowego .................................................................................. 542 327. List żelazny................................................................................................................... 542 328. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa .............................. 543 329. Rozpoznanie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego ............................................................... 544 330. Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego ..... 545 331. Rozpoczęcie przewodu sądowego ............................................................................ 547 332. Przyspieszone orzekanie w postępowaniu karnym .............................................. 549 333. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu.......................................................................... 552 334. Zmiana kwalifikacji prawnej z przestępstwa na wykroczenie ............................. 554 335. Odmowa przyjęcia apelacji do rozpoznania ............................................................... 555 336. Podpis na apelacji ........................................................................................................ 556 337. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego .................... 557 338. Orzekanie na posiedzeniu.......................................................................................... 558 339. Kara łączna a wyrok łączny ....................................................................................... 558 340. Przerwa w rozprawie.................................................................................................. 562 341. Rodzaje mandatów karnych ...................................................................................... 563 342. Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia ........................................... 565 Część VII. ZAGADNIENIA USTROJOWE ...................................................................... 569 343. Zasada zwierzchności Narodu .................................................................................. 569 344. Ekstradycja obywatela polskiego .............................................................................. 569 345. Skarga konstytucyjna .................................................................................................. 570 346. Źródła powszechnie obowiązującego prawa .......................................................... 572 347. Zasada incompatibilitas ................................................................................................ 573 348. Utajnienie obrad Sejmu .............................................................................................. 574 349. Inicjatywa ustawodawcza w Konstytucji RP .......................................................... 575 350. Rada Gabinetowa ........................................................................................................ 579 351. Uchylenie rozporządzenia ministra ......................................................................... 579 352. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu .......................................................... 581 353. Rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego ........................... 582 354. Nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów ........................................................ 583 355. Spór kompetencyjny pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa ......................................................................................................................... 586 XIV Spis treści 356. Prezes Trybunału Konstytucyjnego .......................................................................... 587 357. Kadencje w Konstytucji RP ........................................................................................ 588 358. Wydziały sądu rejonowego ....................................................................................... 590 359. Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych ......................................................... 591 360. Dyrektor sądu rejonowego ........................................................................................ 593 361. Powołanie prezesa sądu okręgowego ...................................................................... 594 362. Odwołanie prezesa sądu rejonowego ...................................................................... 595 363. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu.................................................................... 596 364. Udział w składzie sędziów innego sądu.................................................................. 597 365. Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego .................................... 598 366. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej ..................................................................... 599 367. Zatrzymanie sędziego na gorącym uczynku przestępstwa .................................. 604 368. Urlop sędziego na czas trwania kampanii wyborczej ........................................... 605 369. Zawieszenie ławnika i wygaśnięcie jego mandatu ................................................ 606 370. Powołanie na stanowisko ławnika ............................................................................ 607 371. Kadencyjność urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich ......................................... 609 372. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ................................... 610 373. Jednostka pomocnicza gminy.................................................................................... 610 374. Kompetencje rady gminy ........................................................................................... 611 375. Procedowanie nad uchwałami rady gminy ............................................................ 612 376. Powiatowa administracja zespolona ........................................................................ 613 377. Kompetencje do wydawania decyzji w powiecie .................................................. 614 378. Stanowienie aktów prawa miejscowego w województwie ................................... 614 379. Pytanie wstępne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ................... 617 380. Skarga na przewlekłość postępowania .................................................................... 618 381. Odrzucenie skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka ......................... 620 382. Teksty autentyczne traktatu ....................................................................................... 621 383. Ocena pracy radcy prawnego .................................................................................... 622 384. Skreślenie z listy radców prawnych ......................................................................... 622 385. Organy samorządu radcowskiego ............................................................................ 623 386. Strój urzędowy radcy prawnego ............................................................................... 624 387. Używanie tytułu zawodowego ................................................................................. 625 388. Zakaz udzielania pomocy prawnej .......................................................................... 625 389. Groźba postępowania dyscyplinarnego .................................................................. 627 390. Wydanie dokumentów po zakończeniu sprawy .................................................... 628 391. Opóźnienie w zapłacie honorarium ......................................................................... 628 392. Kontakty ze stroną przeciwną ................................................................................... 629 393. Formy wykonywania zawodu adwokata ................................................................ 630 394. Nadużycie wolności słowa ........................................................................................ 631 395. Wysokość opłat za czynności adwokackie ............................................................. 632 396. Ustalanie wysokości składek ..................................................................................... 633 397. Wybór rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej .................... 634 398. Odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej ........................................ 634 399. Sprawa dotycząca czynności zawodowych adwokata .......................................... 635 400. Sprzeczność interesów klientów ............................................................................... 636 401. Niepłacenie składki adwokackiej .............................................................................. 637 Część VIII. PYTANIA Z WIEDZY OGÓLNEJ ................................................................. 639 XV Spis treści Wstęp Egzamin na aplikację prawniczą to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego prawnika. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dotyczący w zasadzie każdej dziedziny prawa test jest jednym z najtrudniejszych wyzwań z jakimi spotkacie się Państwo w pra- cy zawodowej. Jest to przy tym egzamin, którego obszerność i szczegółowość sprawia, że proces przygotowań jest nie tylko niezwykle długi i żmudny, ale również wymaga odpowiedniego rozłożenia sił w czasie. Niezwykle ważny jest dlatego system przygoto- wań. Nabywanie wiedzy w sposób nieuporządkowany powoduje bowiem, że trudno jest zapamiętać czy nawet oddzielić poszczególne dziedziny prawa. Jako przykład można tu wskazać procedury, których kilka trzeba opanować. Najważniejsza jest oczywiście część cywilna, ale mamy jeszcze karną, administracyjną, wykroczeniową czy też postępowa- nie przed sądami administracyjnymi. Wszystkie one, wywodząc się z jednego pnia, są do siebie niekiedy bliźniaczo podobne. Nie byłoby zatem rozsądne uczyć się wszystkich procedur jednocześnie, ponieważ taka nauka może nie przynieść pożądanych efektów. Książka, którą macie Państwo przed sobą, stanowi kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej do pozytywnego złożenia egzaminu na aplikację. Wybraliśmy najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia z kilku ostatnich lat. Szczególny nacisk położyliśmy na odpowiedzi pod testami, które szczegółowo rozwijają poruszone w pytaniu zagadnie- nia i mogą stanowić samodzielny przedmiot nauki. Książka nie wyczerpuje oczywiście całości materii egzaminacyjnej – taka pozycja nie byłaby w ogóle technicznie możliwa. Z pewnością może ona jednak stanowić klamrę spinającą i podsumowującą przygotowa- nia. Na koniec należy jednak uczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. Otóż nic nie zastąpi lektury ustaw, stąd przede wszystkim na tej podstawie należy oprzeć proces przygotowań. Już Rzymianie stwierdzili, że ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów – Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor i trudno się z tą paremią nie zgodzić. Sama litera prawa, to jednak niekiedy zbyt mało i mając to na uwadze zachęcam Państwa do lektury. Warszawa, 1 października 2017 r. Adam Malinowski XVII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU ............... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 KK ............................. ustawa z 6.6.1997 r. − Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 KKS ........................... ustawa z 10.9.1999 r. − Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017 r. KKW ......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. ze zm.) ze zm.) poz. 2226 ze zm.) poz. 665 ze zm.) ze zm.) KP ............................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 KPA ........................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) KPK .......................... ustawa z 7.6.1997 r. − Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2017 KPW ......................... ustawa z 24.8.2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach KRO .......................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) KRSU ........................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) r. poz. 1904 ze zm.) z 2017 r. poz. 682) z 2017 r. poz. 700 ze zm.) z 2016 r. poz. 976 ze zm.) KRadSądU ............... ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. KSCU ........................ ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych KSH .......................... ustawa z 15.9.2000 r. − Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) KW ............................ ustawa z 20.5.1971 r. − Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 z 2017 r. poz. 1577) ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: