Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00369 015289 8857107 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1013
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8024-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną?

Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?

Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację radcowską i adwokacką.

Tom 1

Nowe, zmienione 10 wydanie zawiera:

Autentyczne pytania egzaminacyjne są odpowiednio usystematyzowane i zaktualizowane.
Pod każdym pytaniem znajdziesz odpowiedzi (w tym tę prawidłową), podstawę prawną i dokładne omówienie całego zagadnienia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K. Czajkowska- -Matosiuk Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Przystêpujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikacje: radcowsk¹, adwokack¹ lub notarialn¹? Nie masz doœæ czasu na d³ugie i teoretyczne podrêczniki? Je¿eli tak, to masz przed sob¹ pierwsz¹ na rynku publikacjê , której celem jest szybkie powtórzenie materia³u przed tymi konkretnymi egzaminami . W dwóch tomach otrzymujesz skondensowan¹ wiedzê z kilkunastu dziedzin prawa . Zawarty tu materia³ z wielu dzia³ów prawa pomaga zdaæ egzamin na aplikacje: radcowsk¹, adwokack¹ i notarialn¹. Tom 1 obejmuje: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postêpowanie cywilne, prawo Unii Europejskiej. Tom 2 obejmuje: prawo gospodarcze, prawo spó³ek handlowych, prawo upad³oœciowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo administracyjne, postêpowanie administracyjne, prawo karne, postêpowanie karne, prawo i postêpowanie w sprawach wykroczeñ, prawo pracy, prawo korporacji prawniczych. TOM 1 i odpowiedziach Nowe, zmienione 10 wydanie zawiera: (cid:129) (cid:129) pytania egzaminacyjne z ostatnich lat, szczegó³owe omówienia poszczególnych zagadnieñ, (cid:129) przy ka¿dym zagadnieniu pytania, które pojawi³y siê dotychczas na egzaminach, a tak¿e pytania, które mog¹ paœæ w tym roku. Tom 1 Autentyczne pytania egzaminacyjne s¹ odpowiednio usystematyzowane i zaktualizowane. Pod ka¿dym pytaniem znajdziesz odpowiedzi (w tym tê prawid³ow¹), podstawê prawn¹ 10. wydanie 10. wydanie i dok³adne omówienie ca³ego zagadnienia . Aktualizacja dostêpna na: www.testy-prawnicze.pl w zak³adce Aktualizacje/Aplikacyjna. APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach i odpowiedziach APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach ? ISBN 978-83-255-8023-0 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 8 0 2 3 0 Cena: 149,00 z³ C.H.Beck C.H.Beck Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1 Ksi¹¿kê tê dedykujê mojej ukochanej Babci, po której odziedziczy³am pasjê nauki. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach i odpowiedziach Tom 1 10. wydanie Opracowanie zawiera zmiany opublikowane w Dz.U. z 2016 r. poz. 50 Aktualizacja do dnia egzaminu w 2016 r. dostêpna na stronie www.testy-prawnicze.pl w zak³adce AKTUALIZACJE APLIKACYJNA. Redakcja i aktualizacja merytoryczna: Ksenia Rzepka Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Informacje Wydawcy: Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane pod adresem: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8023-0 ISBN e-book 978-83-255-8024-7 Spis treści Wstęp............................................................................................................................................................ Wykaz skrótów......................................................................................................................................... IX XI DZIAŁ I. PRAWO KONSTYTUCYJNE................................................................................................. 1 1 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita............................................................................................... 8 Zagadnienie.2..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela........................ 23 Zagadnienie.3..Źródła.prawa.................................................................................................. 29 Zagadnienie.4..Sejm.i.Senat.................................................................................................... 54 Zagadnienie.5..Prezydent.Rzeczypospolitej.Polskiej...................................................... 62 Zagadnienie.6..Rada.Ministrów.............................................................................................. 70 Zagadnienie.7..Samorząd.terytorialny................................................................................. Zagadnienie.8..Wymiar.sprawiedliwości.–.sądy.i.trybunały........................................ 73 Zagadnienie.9..Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych................................................. 112 Zagadnienie.10..Prawo.o.prokuraturze............................................................................... 138 Zagadnienie.11..Organy.kontroli.państwowej.............................................................. . 151 Zagadnienie.12..Finanse.publiczne.i.stany.nadzwyczajne........................................... 165 DZIAŁ II. PRAWO CYWILNE................................................................................................................. 194 CZęść.I..CZęść.OGÓLNA.PRAWA.CYWILNEGO............................................................................ 194 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 194 Zagadnienie.2..Osoby.fizyczne............................................................................................... 199 Zagadnienie.3..Osoby.prawne................................................................................................ 211 Zagadnienie.4..Przedsiębiorcy.i.konsumenci.................................................................... 220 Zagadnienie.5..Przedmioty.stosunku.cywilnoprawnego............................................. 226 Zagadnienie.6..Czynności.prawne........................................................................................ 234 Zagadnienie.7..Przedstawicielstwo....................................................................................... 257 Zagadnienie.8..Przedawnienie.roszczeń............................................................................. 266 CZęść.II..PRAWO.RZECZOWE.............................................................................................................. 271 Zagadnienie.1..Własność.......................................................................................................... 271 Zagadnienie.2..Współwłasność.............................................................................................. 287 Zagadnienie.3..Odrębna.własność.lokalu........................................................................... 297 Zagadnienie.4..Ochrona.własności....................................................................................... 306 Zagadnienie.5..Użytkowanie.wieczyste.............................................................................. 315 Zagadnienie.6..Prawa.rzeczowe.ograniczone................................................................... 319 Zagadnienie.7..Księgi.wieczyste............................................................................................. 373 CZęść.III..ZObOWIąZANIA.................................................................................................................... 381 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 381 Zagadnienie.2..Wielość.dłużników.albo.wierzycieli........................................................ 390 Zagadnienie.3..Zobowiązania.umowne.............................................................................. 395 Zagadnienie.4..bezpodstawne.wzbogacenie................................................................... 405 Zagadnienie.5..Czyny.niedozwolone................................................................................... 408 Zagadnienie.6..Prawa.konsumenta....................................................................................... 427 Zagadnienie.7..Wykonanie.zobowiązań.............................................................................. 433 Zagadnienie.8..Skutki.niewykonania.zobowiązań.......................................................... 439  Spis.treści Zagadnienie.9..Wykonanie.i.skutki.niewykonania.zobowiązań.z.umów. wzajemnych.................................................................................................... 444 Zagadnienie.10..Potrącenie,.odnowienie,.zwolnienie.z.długu................................... 447 Zagadnienie.11..Zmiana.wierzyciela.lub.dłużnika.......................................................... 451 Zagadnienie.12..Ochrona.wierzyciela.w.razie.niewypłacalności.dłużnika............. 455 Zagadnienie.13..Sprzedaż........................................................................................................ 457 Zagadnienie.14..Dostawa......................................................................................................... 473 Zagadnienie.15..Umowa.o.dzieło.......................................................................................... 475 Zagadnienie.16..Umowa.o.roboty.budowlane................................................................. 480 Zagadnienie.17..Najem............................................................................................................. 485 Zagadnienie.18..Dzierżawa...................................................................................................... 496 Zagadnienie.19..Umowa.leasingu......................................................................................... 498 Zagadnienie.20..Użyczenie...................................................................................................... 501 Zagadnienie.21..Pożyczka........................................................................................................ 503 Zagadnienie.22..Zlecenie.......................................................................................................... 505 Zagadnienie.23..Prowadzenie.cudzych.spraw.bez.zlecenia........................................ 509 Zagadnienie.24..Umowa.agencyjna..................................................................................... 511 Zagadnienie.25..Umowa.komisu........................................................................................... 516 Zagadnienie.26..Spółka............................................................................................................. 520 Zagadnienie.27..Poręczenie..................................................................................................... 530 Zagadnienie.28..Darowizna..................................................................................................... 533 Zagadnienie.29..Renta............................................................................................................... 536 Zagadnienie.30..Dożywocie.................................................................................................... 539 CZęść.I..PRAWO.SPADKOWE.............................................................................................................. 541 Zagadnienie.1..Podstawowe.pojęcia.prawa.spadkowego........................................... 541 Zagadnienie.2..Dziedziczenie.ustawowe............................................................................ 545 Zagadnienie.3..Dziedziczenie.testamentowe................................................................... 549 Zagadnienie.4..Powołanie.spadkobiercy............................................................................ 554 Zagadnienie.5..Zapis.testamentowy.................................................................................... 557 Zagadnienie.6..Wykonawca.testamentu............................................................................. 561 Zagadnienie.7..Zachowek........................................................................................................ 563 Zagadnienie.8..Przyjęcie.i.odrzucenie.spadku.................................................................. 566 Zagadnienie.9..Stwierdzenie.nabycia.spadku,.poświadczenie.dziedziczenia. i.ochrona.spadkobiercy.............................................................................. 570 Zagadnienie.10..Odpowiedzialność.za.długi.spadkowe............................................... 576 Zagadnienie.11..Wspólność.majątku.spadkowego.i.dział.spadku............................ 580 Zagadnienie.12..Umowy.dotyczące.spadku...................................................................... 590 CZęść...PRAWO.RODZINNE.I.OPIEKUŃCZE.................................................................................... 593 Zagadnienie.1..Małżeństwo................................................................................................................. 593 Zagadnienie.2..Pokrewieństwo.............................................................................................. 627 Zagadnienie.3..Obowiązek.alimentacyjny......................................................................... 656 Zagadnienie.4..Opieka.i.kuratela........................................................................................... 665 DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE CYWILNE............................................................................................. 680 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 680 Zagadnienie.2..Zasady.i.przesłanki.postępowania.cywilnego.................................... 686 Zagadnienie.3..Sąd...................................................................................................................... 693 I Spis.treści Zagadnienie.4..Prokurator,.organizacje.pozarządowe,.Państwowa. Inspekcja.Pracy,.Rzecznik.Konsumentów,.podmioty. uprawnione.do.udziału.w.postępowaniu.na.podstawie. odrębnych.przepisów................................................................................. 713 Zagadnienie.5..Strony................................................................................................................ 717 Zagadnienie.6..Pełnomocnicy.procesowi........................................................................... 731 Zagadnienie.7..Koszty.procesu............................................................................................... 735 Zagadnienie.8..Postępowanie................................................................................................. 756 Zagadnienie.9..Postępowanie.przed.sądami.I.instancji................................................. 782 Zagadnienie.10..Dowody.......................................................................................................... 801 Zagadnienie.11..Orzeczenia.................................................................................................... 821 Zagadnienie.12..środki.odwoławcze.................................................................................... 838 Zagadnienie.13..Postępowania.odrębne............................................................................ 875 Zagadnienie.14..Postępowanie.nakazowe.i.upominawcze.......................................... 892 Zagadnienie.15..Postępowanie.uproszczone.................................................................... 899 Zagadnienie.16..Postępowanie.nieprocesowe................................................................. 902 DZIAŁ IV. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ.......................................................................................... 937 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 937 Zagadnienie.2..Źródła.prawa.................................................................................................. 946 Zagadnienie.3..Obywatelstwo.Unii.Europejskiej............................................................. 954 Zagadnienie.4..Rada.Europejska............................................................................................ 957 Zagadnienie.5..Organy.UE........................................................................................................ 958 Zagadnienie.6..budżet.Unii.Europejskiej............................................................................ 984 Zagadnienie.7..Europejskie.prawo.korporacyjne............................................................ 986 Zagadnienie.8..Jurysdykcja.sądów.na.terytorium.Unii.Europejskiej........................ 991 II Wstęp Drogi Czytelniku! Książka, którą przekazujemy do Twoich rąk, jest efektem osobistych przygotowań Autorki do egzaminów na aplikacje. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych notatek, aktów praw- nych i wykładów. Opracowanie to zawiera systematyczne omówienie węzłowych zagadnień tych dziedzin prawa, których znajomość wymagana jest na egzaminach na aplikacje: radcow- ską, adwokacką, notarialną. Zostało ono pomyślane jako materiał pomocniczy do usystematy- zowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Prezentowana książka (opracowanie) adresowana jest w pierwszej kolejności do osób, które przystępują do egzaminów na aplikacje: radcowską, adwokacką i (lub) notarialną i z tą myślą została skonstruowana. Może jednak również służyć studentom prawa i aplikantom jako po- moc przy powtarzaniu materiału. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki, a przede wszystkim mojemu Mężowi i Rodzicom za zachętę do podjęcia pracy nad stworzeniem takiego opracowania, niezwykle cenną pomoc techniczną oraz wsparcie w trak- cie pisania. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk IX Wykaz skrótów Akty prawne AktNormU ............................... FinPublU .................................. GospNierU ............................... KC .............................................. KK .............................................. KoPD ......................................... KP ............................................... KPA ........................................... KPC ........................................... KPK ........................................... KPPUE ...................................... KRO ............................................ KSCU ........................................ KSH ........................................... KWU ......................................... NBPU ........................................ NIKU ......................................... OchrKonkurU ........................... OchrLokU .................................. OchrPrNabLokU ....................... ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) ustawa z 6.8.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 23) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy- wilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.) ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150) ustawa z 16.9.20111 r. o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) lub domu XI Wykaz.skrótów Ordynacja podatkowa z 29.8.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administra- cyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1647) ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133) Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r. (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121) OrdPU ......................................... PomSpołU ................................ PostAdmU ................................ PrASC ........................................ PrBud ......................................... PrGeod ....................................... PrKonsumU ............................. PrNot ......................................... ProkU ........................................ PrSądAdm ................................ PrSpółdz .................................... PrUpad ........................................ PrUSP ........................................ RegSejm .................................... RMU .......................................... RPOU ........................................ RTVU ........................................ SamGminU .................................. SamPowU ................................... SamWojU ................................... SNU ........................................... SpółMieszkU ............................ SysUbSpołU ............................. XII Wykaz.skrótów SwobGospU .............................. TfUE .......................................... TUE ........................................... TSU ............................................. WłLokU .................................... ZastRejU ................................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat z Lizbony) z 9.5.2008 r. (Dz.Urz. UE C z 2008 r. Nr 115, s. 47) Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.Urz. UE C z 1992 r. Nr 191, s. 1) ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze za- stawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) Inne skróty art. .............................................. Biul. SN ..................................... Dz.U. .......................................... Dz.Urz. ...................................... ETS ............................................ GUS ........................................... KRRiT ....................................... KRS ............................................ MoP ........................................... nast. ........................................... NBP ........................................... niepubl. ..................................... Nr ............................................... orz. ............................................. OSNAP ....................................... OSNC ......................................... OSNCP ....................................... OSP ............................................. OSPiKA ........ ............................. poz. ............................................ r. ................................................. RM ............................................. RP .............................................. RPO ........................................... s. ................................................. SE ................................................ SN .............................................. t.j. ............................................... TK .............................................. TS ............................................... ust. ............................................. artykuł Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Europejski Trybunał Sprawiedliwości Główny Urząd Statystyczny Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Sądownictwa Monitor Prawniczy następny Narodowy Bank Polski niepublikowana (-e, -y) numer orzeczenie Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowej pozycja rok Rada Ministrów Rzeczpospolita Polska Rzecznik Praw Obywatelskich strona Spółka Europejska Sąd Najwyższy tekst jednolity Trybunał Konstytucyjny Trybunał Stanu ustęp XIII Wykaz.skrótów w zw. .......................................... ze zm. ........................................ ZN .............................................. ZUS ............................................ w związku ze zmianami Zgromadzenie Narodowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych XI DZIAŁ I. PRAWO KONSTYTUCYJNE Pojęcie prawa konstytucyjnego Prawo.konstytucyjne.to.całokształt.norm.prawnych.dotyczących.ustroju.państw,.czyli.takich,.któ- rych.przedmiotem.regulacji.są.podstawowe.instytucje.oraz.zasady.ustroju.politycznego.i.społecz- no-gospodarczego.państwa.. Normy.te.określają:. •� pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, . pozycję.państwa.w.stosunkach.zewnętrznych.i.wewnętrznych,. . podmiot.władzy.w.państwie.i.�ormy.jej.sprawowania.przez.suwerena,. •� podmiot władzy w państwie i �ormy jej sprawowania przez suwerena, .status.jednostki.w.państwie.i.przysługujące.jej.prawa.oraz.wolności,.a.także.nałożone.na.nią.obo- •�. status jednostki w państwie i przysługujące jej prawa oraz wolności, a także nałożone na nią obo- wiązki, .zasady.organizacji.i.�unkcjonowania.organów.państwowych.oraz.relacje.między.nimi,.a.także. •�. zasady organizacji i �unkcjonowania organów państwowych oraz relacje między nimi, a także zasady.tworzenia.prawa.. Zagadnienie 1. Rzeczpospolita PYTANIE: Naród sprawuje władzę: A.. przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b.. przez.swoich.przedstawicieli, C.. bezpośrednio. Odp. A; art. 4 ust. 2 Konstytucji RP Omówienie: Dobro wspólne Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP). Podstawowe zasady ustroju RP Konstytucja RP w przepisach Rozdziału I „Rzeczpospolita” formułuje podstawowe zasady ustrojowe. KATALOG PODSTAWOWYCH ZASAD USTROJU RP ZASADA 1 DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO (art..2.Konstytucji.RP) TREŚĆ 2 Rzeczpospolita. Polska. jest. demokratycznym. państwem. prawnym,. urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.społecznej. 1 1 JEDNOLITOŚCI PAŃSTWA (art..3.Konstytucji.RP) NIEPODLEGŁOŚCI I SUWERENNOŚCI (art..5.Konstytucji.RP) Dział.I..Prawo.konstytucyjne Rzeczpospolita.Polska.jest.państwem.jednolitym. 2 Rzeczpospolita.Polska.strzeże.niepodległości.i.nienaruszalności.swojego. terytorium,.zapewnia.wolności.i.prawa.człowieka.i.obywatela.oraz.bez- pieczeństwo.obywateli,.strzeże.dziedzictwa.narodowego.oraz.zapewnia. ochronę.środowiska,.kierując.się.zasadą.zrównoważonego.rozwoju. PODZIAŁU WŁADZY (art..10.ust..1.Konstytucji.RP) Ustrój.Rzeczypospolitej.Polskiej.opiera.się.na.podziale.i.równowadze. władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowniczej. SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ (art..20.Konstytucji.RP) Społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.go- spodarczej,.własności.prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpra- cy.partnerów.społecznych.stanowi.podstawę.ustroju.gospodarczego. Rzeczypospolitej.Polskiej. Powszechny i równy dostęp do kultury Rzeczpospolita.Polska.stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury,. będącej.źródłem.tożsamości.narodu.polskiego,.jego.trwania.i.rozwoju.. Rzeczpospolita.Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą.w.zachowaniu.ich. związków.z.narodowym.dziedzictwem.kulturalnym.(art..6.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Działalność organów władzy publicznej Organy.władzy.publicznej.działają na podstawie i w granicach prawa.(art..7.Konstytucji.RP). Prawo międzynarodowe Rzeczpospolita.Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.(art..9.Konstytucji.RP). Wolność tworzenia i działania partii politycznych Rzeczpospolita.Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych..Partie.poli- tyczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości.obywateli.polskich.w.celu.wpływania metodami demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa.. Finansowanie.partii.politycznych.jest jawne.(art..11.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Zakaz tworzenia organizacji totalitarnych Zakazane.jest.istnienie.partii.politycznych.i.innych.organizacji.odwołujących.się.w.swoich.pro- gramach.do.totalitarnych.metod.i.praktyk.działania.nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu,.a.także. tych,.których.program.lub.działalność.zakłada.lub.dopuszcza.nienawiść.rasową.i.narodowościową,. stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo.przewiduje. utajnienie.struktur.lub.członkostwa.(art..13.Konstytucji.RP). Zagadnienia partii politycznych reguluje szczegółowo ustawa z 27.6.1997 r. o partiach poli- tycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.). 2 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita Objęcie regulacją prawną zagadnień związanych z powstaniem i działalnością partii politycz- nych nosi miano instytucjonalizacji partii politycznych. Problematyce partii politycznych został poświęcony art. 11 Konstytucji RP, definiujący ich pojęcie, gwarantujący zasadę wolności ich tworzenia i działania oraz wprowadzający w ust. 2 zasadę jawnego ich finansowania. Wolność tworzenia i działania związków zawodowych i innych organizacji Rzeczpospolita.Polska zapewnia wolność tworzenia i działania: 1) związków zawodowych, . związków.zawodowych,. . organizacji.społeczno-zawodowych.rolników,. 2) organizacji społeczno-zawodowych rolników, . stowarzyszeń,. 3) stowarzyszeń, . ruchów.obywatelskich,. 4) ruchów obywatelskich, . innych.dobrowolnych.zrzeszeń.oraz. 5) innych dobrowolnych zrzeszeń oraz 6) �undacji (art. 12 Konstytucji RP). . �undacji.(art..12.Konstytucji.RP). W celu ochrony praw pracowniczych wykształcił się szczególny rodzaj organizacji, a miano- wicie związki zawodowe. Konstytucja RP podkreśla szczególną rolę związków zawodowych w realizacji zasady pluralizmu. Poza art. 12 Konstytucji RP, wolność zrzeszania się w związki zawodowe gwarantuje także art. 59 Konstytucji RP. Przepis ten wymienia prawo do rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy, prawo do organizowania strajków pracowniczych i in- nych form protestu jako gwarancje realizacji celów związkowych. Funkcjonowanie związków zawodowych regulują ustawy szczególne, a także umowy między- narodowe. Podstawową rolę wśród umów międzynarodowych odgrywają konwencje Między- narodowej Organizacji Pracy. Związki zawodowe nie podlegają przepisom ustawy z 7.4.1989 r. – Prawa o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.). Zgodnie z ustawą z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powo- łaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Wolność prasy Rzeczpospolita. Polska. zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.. (art..14.Konstytucji.RP). Wolność ta oznacza możliwość przekazywania i rozpowszechniania poglądów, informacji i idei za pomocą środków masowej komunikacji. Związana jest też z wolnością odbioru tych przeka- zów, informacji i idei. Państwo zobowiązane jest do podejmowania działań na rzecz zapobiega- nia i eliminowania zagrożeń wolności prasy i środków społecznego przekazu. Decentralizacja władzy publicznej Ustrój.terytorialny.Rzeczypospolitej.Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.. Zasadniczy.podział.terytorialny.państwa.uwzględniający.więzi.społeczne,.gospodarcze.lub.kultu- rowe.i.zapewniający.jednostkom.terytorialnym.zdolność.wykonywania.zadań.publicznych okre- śla ustawa.(art..15.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). 3 Dział.I..Prawo.konstytucyjne Wymóg decentralizacji władzy publicznej polega na wprowadzeniu dla potrzeb zarządu pań- stwowego okręgów terenowych z działającymi tam organami w celu przybliżenia zarządu pu- blicznego do obywateli. Wspólnota samorządowa Ogół. mieszkańców. jednostek. zasadniczego. podziału. terytorialnego. stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd.terytorialny.uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej..Przysługującą.mu.w.ra- mach.ustaw.istotną.część.zadań.publicznych,.samorząd.wykonuje w imieniu własnym i na wła- sną odpowiedzialność.(art..16.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Samorządy zawodowe i inne samorządy W.drodze ustawy.można.tworzyć samorządy zawodowe,.reprezentujące.osoby.wykonujące.za- wody. zau�ania. publicznego. i. sprawujące. pieczę. nad. należytym. wykonywaniem. tych. zawodów.. w.granicach.interesu.publicznego.i.dla.jego.ochrony.. W.drodze ustawy.można.tworzyć.również inne rodzaje samorządu..Samorządy.te.nie.mogą.na- ruszać.wolności.wykonywania.zawodu.ani.ograniczać.wolności.podejmowania.działalności.go- spodarczej.(art..17.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Małżeństwo.jako.związek.kobiety.i.mężczyzny,.rodzina,.macierzyństwo.i.rodzicielstwo.znajdują. się.pod.ochroną.i.opieką.Rzeczypospolitej.Polskiej.(art..18.Konstytucji.RP). Należy zwrócić uwagę, że przepis ten za małżeństwo uznaje „związek kobiety i mężczyzny”. Opieka weteranów Rzeczpospolita.Polska specjalną opieką otacza weteranów.walk.o.niepodległość,.zwłaszcza.in- walidów.wojennych.(art..19.Konstytucji.RP). Ochrona własności i prawa dziedziczenia Rzeczpospolita.Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.. Wywłaszczenie.jest.dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.(art..21.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Własność stanowi podstawę ustroju gospodarczego Polski i jest niezbędnym elementem jego funkcjonowania. Podkreśla to Konstytucja RP, wymieniając własność prywatną jako jedną z war- tości fundamentalnych społecznej gospodarki rynkowej. Konstytucja RP nie definiuje pojęcia własności. Nie wprowadza także żadnych zróżnicowań ochrony własności ze względów przed- miotowych czy podmiotowych. Artykuł 21 Konstytucji RP nie precyzuje, o jakie formy i typy własności chodzi. Wskazuje to na wolę ustrojodawcy zagwarantowania ochrony wszelkiej wła- sności. Postanowienia tego przepisu rozwinięte są w ustawach zwykłych, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, który reguluje m.in. zasady dziedziczenia. Wywłaszczeniu, zgodnie z tym przepisem, ma towarzyszyć słuszne odszkodowanie. „Słuszne odszkodowanie” powinno być ekwiwalentem, tj. powinno dawać właścicielowi moż- liwość odtworzenia rzeczy, którą utracił. 4 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita Ograniczenie wolności działalności gospodarczej Ograniczenie.wolności.działalności.gospodarczej.jest.dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko. ze względu na ważny interes publiczny.(art..22.Konstytucji.RP). Gospodarstwo rodzinne Artykuł.23.Konstytucji.RP.wprowadza.zasadę,.według.której podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne,.z.jednoczesnym.zastrzeżeniem,.że.zasada.ta.nie.narusza.postano- wień.art..21.i.22.Konstytucji.RP,.o.których.mowa.powyżej. Przyjęcie tego zapisu ma szczególny charakter. Oznacza bowiem, że w ramach ustroju spo- łeczno-gospodarczego istnieje szczególny ustrój rolny, który opiera się na gospodarstwach ro- dzinnych. W odróżnieniu od regulacji art. 20 Konstytucji RP, przyjęto tu zatem kryterium podmiotowe – rodzina. Ochrona pracy Praca.znajduje.się.pod.ochroną.Rzeczypospolitej.Polskiej..Państwo.sprawuje nadzór nad warun- kami wykonywania pracy.(art..24.Konstytucji.RP). Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoły.i.inne.związki.wyznaniowe.posiadają.równe.prawa.. Władze.publiczne.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.zachowują bezstronność.w.sprawach.przekonań. religijnych,. światopoglądowych. i. filozoficznych,. zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Stosunki.między.państwem.a.kościołami.i.innymi.związkami.wyznaniowymi.są.kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności.każdego.w.swoim.za- kresie,.jak.również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego.. Stosunki.między.Rzecząpospolitą.Polską.a.Kościołem.katolickim.określają umowa międzynaro- dowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Stosunki.między.Rzecząpospolitą.Polską.a.innymi.kościołami.oraz.związkami.wyznaniowymi.okre- ślają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwy- mi przedstawicielami.(art..25.ust..1–5.Konstytucji.RP). Stosunek państwa z kościołem i związkami wyznaniowymi reguluje szczegółowo usta- wa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.). Ustawa ta deklaruje, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim i neutralnym w sprawach religii i przekonań. Kościoły i związki wyznaniowe w wykonywaniu swoich funkcji są niezależne od państwa. W art. 25 ust. 5 Konstytucji RP ustawodawca przyjął zasadę odrębnej ustawowej regulacji pozycji kościołów i innych związków wyznaniowych działających na terenie Polski. W myśl tego przepisu ustawy regulujące pozycję kościołów i związków zawodowych uchwalane są na podstawie umów zawartych między ich przedstawicielami a Radą Ministrów. W stosunku do kościołów i związków zawodowych posiadających odrębny status ustawowy ustawę o gwaran- cjach wolności sumienia i wyznania stosuje się jedynie posiłkowo. Odrębny charakter ma regulacja pozycji Kościoła katolickiego ze względu na podmiotowość międzynarodową Stolicy Apostolskiej. Z powyższego wynika przewidziane w art. 25 ust. 4 Konstytucji RP uregulowanie stosunków między Polską a Stolicą Apostolską, oprócz usta- 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 10
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: